Auteurteori dens tilblivelse, anvendelse og kritik. 1.0 Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auteurteori dens tilblivelse, anvendelse og kritik. 1.0 Indledning"

Transkript

1 Auteurteori dens tilblivelse, anvendelse og kritik. 1.0 Indledning Begrebet auteur opstod i starten af 1950 erne som en reaktion på den daværende franske filmproduktion, og tog sit afsæt i et essay af Alexandre Astruc. Nærværende opgave vil fokusere på tre aspekter ved begrebet. Først en undersøgelse af, hvordan begrebet opstod og fik den store indflydelse, der stadig den dag i dag sætter spor i filmkritikken. I forbindelse hermed, vil der blive inddraget delanalyser af film med prædikatet auteurfilm for at belyse, hvilke filmiske egenskaber der indgik i overvejelserne omkring film i forbindelse med begrebets opståen. Her vil blandt andet flere af Alfred Hitchcocks film blive berørt. Dernæst vil der blive sat fokus på, hvordan auteur begrebet fik vokseværk, og fra at være en politik i franske filmkritikeres hænder blev en egentlig filmteori, der strakte sig verden rundt. Samtidig vil det blive belyst, hvordan teorien i praksis er blevet anvendt, og hvilke komplikationer der er med dens anvendelse. Slutteligt vil opgaven diskutere, hvilke kritiske modargumenter der kan og bør opstilles overfor teorien. Det vil her blive diskuteret om auteurteorien på et videnskabeligt begrundet plan overhovedet er anvendelig som filmkritisk værktøj. 2.0 Auteur-begrebet grundlægges Alexandre Astruc skriver i 1948 essayet La Caméra Stylo (Kameraet som pen) som en reaktion på den traditionelle filmindustri og specielt opfattelsen af instruktøren som blot en håndværker, der med gentagelsens kraft fremmaner en film af et på forhånd givet manuskript. Astruc anså ikke fremtidens instruktør som blot en håndværker, men en kunstner på samme niveau som forfatteren og maleren, der skaber sin kunst med det formål at udtrykke sine tanker. Ifølge Astruc er den nye tidsalder, hvor filmen er gået fra at være en gøglerattraktion på et marked, eller en metode for opbevaring af billeder fra 1

2 en epoke, til en tid, hvor filmen har sit eget sprog, og deraf betegnelsen kameraet som pen. Astruc forudsiger i sin essay, at filmsproget vil udvikle og forgrene sig og i sidste ende multiplicere sig, således at man står med en hel række dialekter og mulige anvendelsformer,..hos boghandleren om hjørnet kan man hente sig film med et hvilket som helst emne, i hvilken som helst form, hvad enten det drejer sig om litterær kritik, romaner, essays om matematik, historie eller populærvidenskab osv. Allerede da vil der ikke længere være tale om én filmkunst (Monty, 11). Astruc mente at filmkunstens hovedproblem var, hvordan tanker skulle udtrykkes gennem filmen. I denne forbindelse nævner han, hvordan både stumfilmen med sin montage og talefilmen, som han mener blot benytter sig at teatrets metoder, kommer til kort. At filmen ikke har formået at lave et sprog, der i rigdom og fortællerkraft har kunnet måle sig med litteraturen, skal ifølge Astruc ses som et resultat af de dogmer, filmen så ofte har været underlagt. At man så ofte blot har taget et stykke litteratur og bedt en instruktør oversætte dette værk til en film, står for Astruc som den nok største forhindring for et stykke filmisk kunst. Astruc mener derfor, at forfatteren selv skal instruere sine film hvilket i sidste instans betyder, at forfatter og instruktør skal smelte sammen til én og samme person. Instruktøren skal med andre ord have fuld magt over, hvad der skal indgå i filmen. Instruktionen bliver på denne måde ikke længere et middel til at anskueliggøre eller præsentere en scene, men en sand skrivemåde (Monty, 13). Som det ses har Astruc et stort ønske om, at filmen skal indgå i kunsten på samme præmisser som andre kunstformer, og hans opfattelse af, hvordan en film efterfølgende skal forstås, er dermed også den samme som gjaldt det et stykke litteratur. Hvis man tager Astruc på ordet, når han siger, at et sprog er en form hvori en kunstner udtrykker sine tanker, så må man også antage, at han mener at kunne læse en instruktørs tanker, følelser og ideer ud af en film skrevet med dette kunstneriske filmsprog. Astruc lægger med denne anskuelse (teksten er et produkt af forfatteren, forfatteren kan genfindes i teksten) allerede frø ud til den kritik, der senere 2

3 skulle følge, da andre senere filmkritikere kiggede tilbage og vurderede grundlaget for det der med tiden fik enebetegnelsen auteurteori. I 1951 grundlægges filmtidsskriftet Cahiers du Cinéma med André Bazin som en af de to hovedentreprenører. Omkring tidsskriftet samlede sig en række unge filmentusiaster og kritikere. Af de mest indflydelsesrige kan næves Francois Truffaut, Jean-Luc Godard og Claude Chabrol. Disse filmelskere var ikke skolede filmfolk men unge mænd, der med hele deres hjerte elskede filmen. Grundlaget for deres synspunkter havde de oparbejdet ved gennemsyn af utallige film. Med sin enorme samling på mere end film, var det det franske filmmuseum, der gjorde det muligt for disse folk at gennemse en lang række film igen og igen. Den indgangsvinkel, de havde til film og filmkritik, var derfor af en meget anden art, end det tidligere havde været normen. Ifølge folkene på Cahiers havde filmkritikere alt for ofte koncentreret sig hundrede procent om handlingen i film, og meget sjældent eller aldrig om formen. Kritikerne på Cahiers mente, at film i langt højere grad skulle vurderes ud fra deres filmiske værdier end på handlingen og den umiddelbare historie. Specielt Truffaut langede hårdt ud efter den franske filmtradition la tradition de la qualité, og gik endog så vidt som til at opfordre til boykot af flere af de kendte instruktører indenfor denne genre af film. Den kritik som folkene på Cahiers lagde for dagen kan i stor grad ses som en direkte forlængelse af Alexandre Astrucs artikel om kameraet som pen - La Caméra Stylo. Som Astruc anså Cahiers-folkene film som en kunstart, hvor det personlige og kunstneriske udtryk måtte være første prioritet, før man overhovedet diskuterede handlingen. Det punkt hvor Cahiers specielt adskiller sig fra samtidens filmtidsskrifter er, at de også anså amerikanske film for kunst. Hidtil var kun europæiske film, og her endog meget få, blevet betragtet som kunst. Ligeledes var kun meget få instruktører blevet betragtet som andet en dygtige håndværkere, hvis fornemmeste opgave var at formidle handlingen i en roman eller et manuskript præcist og uden forvirring for tilskueren. 3

4 Cahiers havde altså en radikal anderledes måde at anskue film og i særdeleshed filmens instruktør på. Filmene, som Cahiers betragtede som de værste, var derfor film der hovedsageligt var baseret på det litterære modsat det filmiske. I 1953 skriver Truffaut artiklen En vis tendens i fransk film, som et meget skarpt angreb på den etablerede franske filmtradition. Truffauts artikel bliver efter mange betænkeligheder trykt i Cahiers, og bliver startskuddet til det, som senere skulle vise sig at blive en af de mest indflydelsesrige filmteorier. Men Truffaut selv eller andre på Cahiers betegner ikke selv deres overvejelser som en auteurteori, men derimod en auteurpolitik la politique des auteurs. Ifølge Trauffaut skulle filmens instruktør bringe noget ægte personligt ind i filmen, og ikke blot sketchere handlingen gennem billeder: a true auteur is someone who brings something genuinely personal to his subject instead of merely producing a tasteful, accurate but lifeless rendering of the original material..the auteur transforms the material into an expression of his own personality (Caughie, 23). Som hos Astruc er det her helt tydeligt, at det er det personlige udtryk fra en kunstner, der er det vigtige og eneste interessante ved en film. Hvor Astruc tilsyneladende hovedsageligt havde fremsat sine synspunkter med håb, om at det i fremtidens film skulle blive muligt for instruktøren at blive skaberen af filmen, og dermed blive kunstner på samme vilkår som forfattere og malere, så blev det i fortidens filmskat, at Cahiers-folkene fandt hvad de betragtede som den ægte filmkunstner. Så på trods af, at de sluttede op om Astrucs erklæring, var de altså ikke enige i, at der hidtil ikke var skabt film der kunne betragtes som kunst, film der var skabt ud fra præmissen om, at instruktøren skulle bruge kameraet, som forfatteren bruger pennen. Men det var som sagt ikke i den franske filmtradition, de fandt deres helte, men derimod i det kapitalstærke Hollywood. Dog anså de enkelte franske instruktører såsom Jean Renoirs og Robert Bresson som auteurs og personlige kunstnere. 4

5 Hovedargumentet i auteurpolitikken var som sagt, at instruktøren skulle stile imod at lave personlig kunst, og dette kunne ifølge Cahiers bedst opnås, hvis hovedvægten af en instruktørs kræfter blev lagt i arbejdet med mise-enscene. Begrebet mise-en-scene er fra Cahiers side relativt flydende beskrevet, men overordnet kan man sige, at mise-en-scene dækker over de faktorer, instruktøren direkte har indflydelse på. Hvis økonomien er urokkelig, og manuskriptet er ufravigeligt, er det altså op til instruktøren at sætte sit personlige præg ved ikke blot at adaptere, men transformere et givent grundmateriale. Lykkes det således at skabe et personligt værk under disse forhold er instruktøren lykkedes med sit projekt, og er således en auteur. Helt klare definitioner af, hvad Cahiers mener, det indebærer at være en auteur, er svære at finde, men i en anmeldelse af André Bazin skelner han mellem Hitchcock som auteur og Houston som metteur en scene, og beskriver forskellen på de to benævnelser såldes: Houston merely adapts, though often very skilfully, the material given him, instead of transforming it into something genuinely his own. (Caughie, 23). Det er igen det individuelle instruktøraspekt, der sættes i centrum for skabelsen af en film, altså en direkte parallel til Astrucs ide om, at filmen skal ses som et produkt af en individuel kunstner. Af en større samling af amerikanske instruktører som Cahiers kastede sin kærlighed på, heriblandt Howard Hawks og Orson Welles, var Hitchcock en af de amerikanske instruktører, som Cahiers brugte absolut mest spalteplads på. Den auteur-status, disse instruktører opnåede hos kritikerne på Cahiers du cinéma, betød også, at uanset kvaliteten af en film fra disse instruktørers hånd blev filmen rost. På den anden side var det stort set umuligt for en instruktør, der først var faldet i unåde hos tidsskriftet, at blive anerkendt og taget seriøst. Hitchcock blev nærmest symbolet på en auteur som Cahiers anskuede det, og en læsning af Cahiers og specielt Truffauts og Chabrols kritik af Hitchcocks film kan hjælpe med til at kaste lidt mere lys over auteurbegrebet. Sammen med Eric Rohmer, udgiver Chabrol i 1957 Hitchcock: The First Forty-Four Films, som det første store gennemgribende værk om Hitchcock. Efter at have identificeret den gennemgående form og de gentagne temaer i 5

6 Hitchcocks film, såsom katolicisme og skyld som de mest iøjnefaldende, konkluderer de to herrer, at formen i Hitchcocks film er, hvad der skaber dem. Rohmer og Chabrol siger om formen i Hitchcocks film: Hitchcock is one of the greatest inventors of form in the entire history of cinema. Perhaps only Marnau and Eisenstein can sustain comparison with him when it comes to form. Our effort will not have been in vain if we have been able to demonstrate how an entire moral universe has been elaborated on the basis of this form and by its very rigor. In Hitchcock s work, form does not embellish content, it creates it. (Buckland, 62) I en senere udgivelse om Hitchcock, også skrevet af en Cahiers-kritiker, Jean Douchet, lægges der igen stor vægt på formen af filmene. Douchet gør i sin bog opmærksom på den måde, Hitchcock trækker en parallel mellem hovedpersonen i filmen og tilskueren som sidder i mørket i biografen. I Rear Window ser Douchet således en parallel mellem Jeff der sidder med et brækket ben i en rullestol og observerer alle begivenhederne i baghaven gennem et vindue, og biografgængeren der på sin vis også er lænket til stolen i biografen og observerer filmen via et lærred. I 1967 udgiver Francois Truffaut den nok mest berømte bog om Hitchcock til dato med analyser af stort set alle Hitchcocks film. Hitchcock, som bogen ganske enkelt hedder, indeholder desuden også interviews med Hitchcock, hvor specielt tematikkerne i Rear Window perspektiveres yderligere. Udover at lægge vægt på formen, er temaerne i Hitchcocks film, ifølge både Truffaut, men også kritiker Robin Wood, også med til at gøre ham til en auteur. Wood argumenterer således, at Hitchcock skal tages seriøst på grund af hans forening af tema og form, og fordi hans film har tematisk dybde der kan sammenlignes med Shakespeares skuespil (Buckland, 62, egen oversættelse). Andrew Sarris anskuer Hitchcocks film som endnu mere personlige og som rene autuer-enmandsværk. Ifølge Sarris er det at sige Hitchcock det samme som at åbne for en hel anden verden med egne love og landskaber. Hitchcocks film er en self-contained world (Sarris, The American Cinema, 39) 6

7 Ifølge Trufffaut, Wood og Sarris er det en auteur kan altså at skabe sit eget univers gennem brugen at både temaer og form, således at man til enhver tid vil kunne genkende en given film som et produkt af en bestemt instruktør. Når kritikernes øjne har anskuet Hitchcocks film ud fra en stilistisk og formmæssig synsvinkel, er det specielt tre elementer, der har fanget deres opmærksomhed. For det første er det en udpræget fokus på klipning og montage. Et klassisk eksempel på dette er den berømte shower-scene i Psycho, hvor der ifølge Warren Buckland kan ses hele 34 indstillinger på 25 sekunder. Klipningen i badescenen er konstrueret således, at de i alt 50 indstillinger på 45 sekunder får scenen til at virke tidsmæssigt meget længere end den egentligt er, og på den måde forstærkes virkningen af de enkelte indstillinger. Hitchcock siger selv om dette arbejde: "The camera shares the physical limitations of its users, but once edited, the film is given the wild liberty of a `mental` process - of thought, imagination and dream". (Anas Ghaibeh) Der opnås altså ifølge Hitchcock en mer-effekt ved klipningen, som ikke umiddelbart opfanges af kameraet, men som skabes ved montagen. Udover montagen, fremhæver Truffaut og andre Hitchcocks store antal pointof-view-shots (POV). Ofte er mere end 20 procent af alle indstillinger i Hitchcocks film POV-indstillinger. Som eksempel på dette er i ekstrem grad Rear Window hvor POV-indstillingerne (Jeffs udsyn) gennem vinduet til baggården er altdominerende gennem filmen. Kritikere fortolker desuden dette store antal af POV s som et udtryk for Hitchcocks fascination for voyeurisme. Et andet eksempel kan ses i North by Northwest, hvor Cary Grants ufrivillige spritkørsel er filmet og klippet på en måde, så tilskueren nærmest fungerer som chauffør. Som et tredje form-element bemærkes Hitchcocks evne til at filme indenfor et begrænset område, hvor muligheder for variation indenfor selve rummet er vanskelige. Man kan således i flere af Hitchcocks film se langt det meste af handlingen udspille sig indenfor et enkelt rum. I Lifeboat fra 1944 udspilles handlingen således på en redningsbåd. I Rope fra 1948 kommer vi aldrig udenfor penthouselejligheden på Manhattan. 7

8 Netop det faktum, at Hitchcock var i stand til at skabe og variere sit udtryk og tema iført den spændetrøje et lille rum fungerer som, er endnu et træk der er med til at gøre ham til auteur. Men det var som nævnt ikke kun de stilistiske træk i Hitchcocks film, der fik de filmelskende kritikerne på Cahiers til at udpege ham til Auteur. Om end formen ansås som det vigtigste, er de gennemgående temaer og karakteristiske narrative strukturer også af stor vigtighed i opnåelsen af auteur-status. Hvis man overordnet skal opdele Hitchcocks film efter, hvilken type narrativ struktur de følger, er der ifølge Warren Buckland to typer der går igen i næsten alle hans film. I begge typer er opklaringsmysteriet det centrale omdrejningspunkt, og kun sjældent er det ikke et mord, der skal opklares. Forskellen på de to typer skal søges i, hvorvidt det er hovedpersonen, der udfører opklaringen, eller det er hovedpersonen, der undersøges og skal opklares. Oveni mordgåden er ofte lagt temaet den forkerte mand, og afsløringen af dennes egentlige identitet foregår langsomt side om side med at mordet opklares (Buckland, 65). Et helt gennemført eksempel på disse typer af narrativ struktur er North by Northwest fra 1959, hvor flere af elementerne formås blandet, så man ikke ved, hvem der jager eller er jaget. I starten af filmen ser vi således, hvordan Roger Thornhill forveksles med George Kaplan og den-forkerte-mand motivet er etableret. Derudover er filmen så snedigt bygget op, at opklaringen, et langt stykke af vejen, foretages af den samme som skal opklares. Hitchcock stiller således sin hovedperson opgaven, ikke kun af opklare et mord, men et mord som han i form af rollen som den-forkerte-mand selv har begået. De to typer narrative strukturer vikles på denne måde sammen og giver en helt tredje type struktur, som næsten har dannet skole for moderne suspense-film opklar mordet, og slip af med anklagen. Af moderne klassikere der bygger på samme princip, må The Fugitive fra 1993 med Harrison Ford som Dr. Richard Kimble (spillefilmudgaven af tv-serien der kørte i årene ) stå som en af de mest gennemførte, hvad forkert-mand plot angår. Dykker man lidt dybere ned i Hitchcocks stilistiske træk, finder man endnu tre gennemgående tendenser. Spørgsmålet om tilståelse og skyld, som det også 8

9 pointeres af Chabrol i Hitchcock: the First Forty-Four Films er således af finde i flere Hitchcock-film. Marion i Psycho plages af skyldfølelse efter at have stjålet en stor sum penge, og i Marnie fra 1964 har hovedpersonen problemer med skyld rodfæstet i hendes barndom. Mest omtalt af alle Hitchcocks stiltræk er vel hans formidable evne til at skabe en uudholdelig spænding. Ofte refereret til som master of suspense er Hitchcock i stand til, med ganske få virkemidler, at sætte sit publikum i den nervepirrende situation det ofte er at ligge inde med viden, som aktørerne på lærredet ikke har. Et par eksempler fra North by Northwest forklarer Hitchcocks metode: På Plaza Hotel signalerer Thornhill med sin hånd til en tjener i samme sekund, som tjeneren spørger efter en George Kaplan. Kameraet drejes nu væk fra Thornhill, og vi får et POV-skud fra kidnappernes synsvinkel. Publikum ved således, at Thornhill forveksles med Kaplan, mens Thornhill selv er uvidende om det. I en anden situation, hvor Thornhill har ført politiet til huset. hvor kidnapperne tog ham med hen, men som nu er uden spor af kidnappere, ser vi som publikum én af kidnapperne i haven, da bilen med Thornhill og politi kører væk fra huset. Endnu et undertema der ofte behandles i Hitchcocks film er det perfekte mord. I Rope er hele historien således bygget op omkring to studerende, der som eneste motiv til et mord har ønsket om at udføre det perfekte mord. I Shadow of a doubt fra 1943 diskuterer faderen og hans ven Herbie Hawkins, som en sidehistorie gennem hele filmen, hvorledes det perfekte mord skal udføres. Som man kan se af de forskellige temaer og stiltræk, er det Cahiers-kritikerne fremhæver med auteuren, her med Hitchcock som eksempel, et stort personligt islæt i filmen. Men samtidig med at instruktørens personlighed præger filmen, er det vigtigt at også publikum involveres. Det er altså ikke artfilm med et smalt publikum, der er målet, men derimod en kombination hvor filmen bliver et kunstværk, men også et salgbart produkt med et stort publikum. At en instruktør i et restriktivt filmmiljø som Hollywood, hvor det økonomiske aspekt altid kommer før det kunstneriske, formår at få sine personlige ambitioner og tematikker tydeligt igennem, er ifølge Cahiers og samtidige auteur-tilhængere hele essensen i begrebet. Som en 9

10 understregelse af, hvor vigtigt det personlige element var i Cahiers anskuelse af filmen som kunst, beskrev de ofte sig selv som Hitchcock-Hawksianere. I udtalelsen ligger både et ønske om, at film skal anskues som personlige kunstværker, men selvfølgelig også et opråb til den etablerede filmbranche, og specielt den traditionelle franske filmkritik og filmproduktion, hvor bedømmelsen af filmen, ifølge Truffaut, udelukkende var baseret på det litterære indhold, og altså ikke interesserede sig for instruktørens arbejde. Denne fokus på form overfor indhold går fint i tråd med udtalelserne fra Astruc i hans La Caméra Stylo, og senere Tuffauts i En vis tendens i fransk film. Men hvor Astruc savnede form, har Truffaut og andre kritikerne på Cahiers fundet det dog ikke i franske film, men i amerikanske og specielt i Hitchcocks. 3.0 Fra kritik og politik til film Det næste naturlige skridt for folkene på Cahiers var selvfølgelig filmproduktioner, de selv stod bag, og som skulle vise verden, at deres synspunkter med succes kunne omsættes til personlige kunstværker. En lang række film fra disse unge folk kom således til at danne grundpillen i den tendens i fransk film, der hurtigt fik tilnavnet la nouvelle vague eller den nye bølge. Filmene, der blandt andet kom fra Truffaut, Chabrol og ikke mindst Godard, havde alle det til fælles, at de fungerede som et oprør mod den etablerede franske film. Specielt var det den traditionsbundne genre la tradition de la qualité, disse unge filmskabere forsøgte at lave en kontrast til. Præcist som Astruc i 1948 havde ønsket og forudset, kom der nu en bølge af film, der ikke baserede sig på et fasttømret og ufleksibelt manuskript, men derimod løse historier, hvor iscenesættelsen, mise-en-scene og instruktørens hjerteblod havde den største betydning for filmen. I Hitchcock og andre Hollywood-instruktører havde folkene fundet deres forbilleder, men nu hvor de selv havde muligheden, nøjedes de ikke med blot at lave film, hvor instruktøren havde final say, men film hvor instruktørbestemte ingredienser var altafgørende og altoverskyggende. I den franske traditionsfilm var det en dyd, at klipning og rytme nærmest forløb ubemærket for publikum, men med La Caméra Stylo som forbillede, gik 10

11 specielt Jean-Luc Godard i den helt anden grøft. Godards gennembrudsfilm A Bout de Souffle introducerer således en helt ekstrem brug af jump-cuts, skæve vinkler og til tider umiddelbart usammenhængende billeder. Ifølge Astruc var massekulturens filmsprog for anonymt og standardiseret, og det nye filmsprog, som Godard og andre nu frembragte var et sprog, hvor den narrative logik havde smidt sine hæmninger og udfordrede sit publikum. Godard formulerede senere tanken om det udfordrende filmsprog således: Enhver kamerabevægelse er et spørgsmål om moral. (Jensen,14) I udtalelsen ligger ikke blot en tro på, at kameraet og dets bevægelser er med til at udfordre sit publikums dømmekraft overfor billedet, men i særdeleshed også en selvpåtvunget forpligtelse til at bruge kameraet med omtanke og med kunstnerisk skaberlyst for øje. Kameraet bruges som pen, og instruktøren, der udvælger hvert eneste af dets bevægelser, bliver i den forstand en kunstner på lige fod med forfatteren. Med sin ekstreme fokus på mise-en-scene, klipning, men måske i særdeleshed gruppens eget ønske om at blive set som modstykke til den etablerede filmtradition og i stedet sammenlignet med de amerikanske instruktører, som de selv betragtede som auteurs, kan man se nybølgen som en praktisk realiseret udgave af deres auteur-politik. De ingredienser, de i Hitchcocks film havde fundet unikke, blev således også de bærende elementer i deres egne film. Som nævnt fandt Cahiers-folkene at formen og stilen var de mest betydningsfulde og interessante træk i eksempelvis Hitchcocks film, og i deres egen produktioner ses derfor også denne ekstreme fokus på form. I Godards A Bout de Souffle kan man næsten sige, at stilen og formen er filmen, dersom det narrative forløb stort set udelukkende bæres af filmens klipperytme. En anden, men ligeså vigtig, og til dels korresponderende tendens i la nouvelle vague-filmene, er den helt bevidst undladte fokus på det narrativt logisk fremskridende plot. Hele ideen var netop at trække opmærksomheden væk fra den narrative handling og hen imod billedets egen kraft og symbolik. Francois Truffaut havde ikke skrevet En vis tendens i fransk film forgæves. Om end den traditionelle franske film stadig trak flest tilskuere og penge til sig, 11

12 havde et stort publikum, men også en lang række pengestærke folk, fået øjnene op for den nye bølges kvaliteter. 4.0 Politikken bliver en teori Hvordan Cahiers politique des auteurs pludselig blev omdøbt til en auteurteori er lidt svævende, men både Peter Wollen og David A. Cook mener, at Andrew Sarris er den ansvarlige. Én ting står rimelig fast, og det er, at både Astruc og folkene på Cahiers, som uden tvivl er de oprindelige idémagere til politikken, ikke selv har anskuet deres synsvinkel som en egentlig teori. Ikke på daværende tidspunkt i hvert fald. Truffaut siger således, at hans version af auteurpolitikken tilhørte en given tid på et bestemt sted (Braudy, 515). Med denne udtalelse placerer Truffaut altså politikken som en del af filmkritikken på Cahiers, en del af protesten imod den franske filmtradition, og måske en del af Cahiers-folkenes filmproduktion i slutningen af 50 erne og starten af 60 erne, men ikke som en selvstændig filmteori, der uden videre kan defineres, videreføres og anvendes på fremtidige film og instruktører. Ifølge Andrew Sarris findes der heller ikke nogen egentlig definition af begrebet, i hvert fald ikke på engelsk. Således ser det ud til, at Sarris i 1962 med sit essay Notes on the Auteur Theory in 1962 bestemmer sig for at prøve netop dette. Om end det udfra grundidéen aldrig har været tiltænkt, så gør Sarris på denne måde Cahiers politik til en teori. Sarris argument for at omdanne politikken til en teori er, at selvom Truffaut ikke mener det er en teori, så har hele Sarris syn på film ændret sig med auteur-politikken, og når dette er tilfældet mener han ikke, at man kan begrænse politikken til kun at omhandle en bestemt tid med en bestemt ånd. Sarris mener sågar, at Truffaut med sin politik var i færd med intet mindre end at ændre kursen i fransk film. (Grøngaard, 177) Så efter at have givet Cahiers den fulde kredit for idéen bag politikken, begynder Sarris gennem tre hovedpointer at give sin definition af auteurbegrebet som en teori og ikke en politik. 12

13 4.1 Sarris 3 præmisser Cahiers måde at tildele nærmest gudestatus til de instruktører, de selv fandt fantastiske, har ifølge Sarris medført forkerte tendenser i opfattelsen af auteur-begrebet. Sarris mener ikke, at en auteur, er en person, der trækker på en uopslidelig guddommelig kilde, a la opfattelsen af den romantiske kunstner, men derimod en person, som besidder nogle samlede kvaliteter, der gør ham i stand til at lave teknisk blændende film med stort personligt indhold. The auteur theory, at least as I understand it and now intend to express it, claims neither the gift of prophecy nor the option of extracinematic perception (Braudy, 515), som Sarris selv udtrykker denne misforståelse af auteurkunstneren. Sarris mener derfor også, at selv en auteur kan fejle og indimellem lave en film af mindre god kvalitet. Sarris fejer således Truffauts udtalelse Selv den bedste film af Delannoy er mindre interessant end den dårligste film af Renoir (Grøngaard, 175) af bordet, for som han siger What is a bad director, but a director who has made many bad films? What is the problem then? Simply this: The badness of a director is not necessarily the badness of the film. Sarris laver her en helt klar distinktion mellem filmen og dens instruktør, hvilket i Cahiers auteur-politik var utænkeligt. Sarris konkluderer således, at en auteur ikke er guddommelig og ufejlbarlig, men snarere besidder opøvede kvaliteter der sætter ham i stand til at lave gode film. En af disse kvaliteter er, ifølge Sarris, åbenlyst instruktørens tekniske kompetence. Om end Sarris mener, at også dårligt instruerede film kan indeholde spændende diskussionsemner, så kan sådanne film ikke leve op til kunstidealet. A great director has to be at least a good director, som Sarris udtrykker det. (Braudy, 516) Sarris anden præmis er, at instruktøren skal lade personlige, genkendelige karaktertræk skinne igennem i sine film. Instruktøren skal efterlade et fingeraftryk, som går igen fra film til film, så han efter en produktionsrække har en filmisk signatur, man ikke kan undgå at bemærke. Den sidste præmis, som også er den der har skabt mest kritik, både i Cahiers og Sarris udlægning, er at en film fra en auteurs hånd skal indeholde en indre mening, og som Sarris forsøger at modificere det, en élan of the soul. 13

14 Sarris mener, at der skal være en sammenhæng mellem den måde filmen fremstår på, og den måde hvorpå instruktøren tænker og føler. På denne måde kan en instruktør altså aflæses ved gennemsyn af dennes produktion. Selvom Sarris ofte er kritiseret for denne måde at anskue auteuren på, skal man dog bemærke, at teorien hovedsageligt er møntet på filmene som værker, og ikke direkte på instruktøren. Det er altså ikke med instruktøren som udgangspunkt, at Sarris opridser sin teori, men derimod er det filmene, der er centrum. Sarris har således også store problemer med de kritikere, der uden grundig analyse af en specifik film udråber den som et mesterværk, blot den er afstedkommet af en instruktør, der allerede har opnået auteur-status hos kritikeren. Sarris mener, at dogmer om at alt hvad en auteur rører ved er fuldendt kunst, og således kan komme til at ophøje det rene bras på bekostning af mere seriøs filmkunst. (Grøngaard, 179). Sarris har dog desværre en vis tendens til at modsige sig selv, og det kan derfor være svært at finde ud af præcist, hvor han står. Snart skriver han således i en artikel, at man, som tilhænger af auteurteorien, altid er bundet til bevisbyrden [filmen] (Grøngaard, 179), og altså således skal analysere filmen som værk inden man afsiger dommen. I en anden artikel kan man derimod læse, at Hvad man end mener om auteur-teorien, er John Fords enkelte film uløseligt sammenknyttet i et ærefrygtindgydende net, og at en-af-gangen-kritikkerens påstand om, at Wayne er en smule for gammel til en rolle i en spændingsfilm [er] meningsløst overfladisk. (Monty, 246) Drager man en parallel til den romantiske kunstner, som blev anset for geniet med en medfødt skabergave, der altid kunne skabe det næsten guddommelige, ligger Sarris altså et godt stykke fra denne opfattelse. At Sarris ikke lægger sig i forlængelse af en ren romantisk tradition, kan også ses ud fra hans måde at definere auteuren på ved en illustration af 3 cirkler, som auteuren bevæger sig i. Disse 3 cirkler korresponderer nogenlunde med Sarris 3 præmisser, og han giver dem mærkaterne technique, style og interior meaning. En instruktør behøver ikke nødvendigvis at starte i den yderste cirkel med at tillære sig den tekniske formåen. Det er ifølge Sarris muligt at besidde evnen til at skabe indre mening, inden man begår sig 14

15 teknisk, men alle 3 evner er naturligvis nødvendige for at kunne føre et givent stykke kunst ud i verden. Netop det, at en kommende auteur kan bevæge sig ind og ud af disse 3 cirkler, og lære og endda aflære de forskellige ingredienser, står i skarp kontrast til den romantiske opfattelse af kunstneren. Den romantiske kunstner var født fuldendt og skulle ikke arbejde med sit materiale for at skabe kunst. Materialet blev på guddommelig vis til kunst i hænderne på ham. En model som Goddard beskriver den, hvor en metteur en scene udvikler sig til en auteur, i Goddards eksempel Visconti, er således mulig efter Sarris auteurteori, men ikke i romantikken. Det argument, at auteuren besidder en tillært, trænet kunnen, kan være en del af årsagen til, at både Cahiers, men specielt Sarris først og fremmest skeler til amerikanske instruktører, når der skal findes en auteur. Ifølge Sarris er det amerikanske filmproduktionssystem nemlig så vanskeligt for en instruktør at komme til orde i, at en ekstrem indsats er nødvendig for at få sin personlige interior meaning frem. At de amerikanske instruktører, modsat flere europæiske, blandt andet Bergman, ikke selv havde indflydelse på manuskriptet, gjorde at de måtte arbejde specielt meget med de visuelle udtryk for at få deres fingeraftryk sat på filmen. Den største årsag til, at de amerikanske kritikere ikke selv havde fået øjnene op for de amerikanske auteurs, er ifølge Sarris netop, at kritikkerne var så manuskriptorienterede, da de alle enten tilhørte den litterære eller den journalistiske type, der hverken stræber efter eller endog drømmer om at blive filminstruktører [modsat Cahiers-kritikkerne], så har den såkaldte auteur-teori i sandhed haft dårlige betingelser. (Grøngaard, 176). Sarris tager endog sin amerikanisering af auteur-begrebet et meget langt skridt videre, end blot at konstatere de forhold der efter hans mening har avlet flere amerikanske auteurs end europæiske. Sarris går så langt som til at sige, at auteurteori hovedsageligt bør betragtes som et redskab til bedømmelse af amerikanske film:.alfred Hitchcock is artistically superior to Robert Bresson by every critirion of excellence, and further that, film for film, the American cinema has been constantly superior to that of the rest of the world from 1915 to

16 Consequently, I now regard the auteur theory primararily as a critical device for recording the history of the American cinema, the only cinema in the world worth exploring in depth beneath the frosting of a few great directors on top. (Caughie, 29) Man kan selvfølgelig sige, at Sarris kan være i sin gode ret til at bruge begrebet så håndfast eller løseligt, som det bekommer ham bedst, hvis man holder sig for øje, at han egenhændigt har skabt teorien fra noget, der fra Cahiers side kun var tænkt som en politik, hvor udefinerbart det udtryk end måtte være. 4.2 Sarris anvendelse af auteurteorien Hvor Cahiers-kritikerne som sagt hovedsageligt brugte deres politique des auteurs til at skamrose og forgude deres forbilleder, og dernæst som dogme for instruktionen af deres egne film, ser Sarris sin nybeskrevne teori som et hjælpemiddel til at systemsætte og kategorisere film, og først og fremmest amerikanske film. De to tidligere nævnte begreber metteur en scene og auteur er således produkter af Sarris analysearbejde af et stort antal film. Sarris idé om, at et vist mønster vil vise sig hos en instruktør over et større antal filmproduktioner, bruger han altså konkret til at opdele filmene efter denne kategoriseringsproces. Hvorvidt en instruktør så ender i den ene eller den anden kategori er altså i sidste ende et spørgsmål om, hvorvidt instruktøren formår at fremmane en film udfra et måske på forhånd givent manus, der indeholder de kunstneriske og personlige kvalitetstræk, der er essentielle for at høre til i den fornemme gruppe af auteurs. Formår instruktøren ikke dette, men blot omsætter det litterære manus til billeder, uden der tilføres personlige elementer, må han i Sarris terminologi forblive en metteur en scene, Sarris har altså på denne måde i hans The American Cinema analyseret og opdelt mere end tohundrede instruktører i de to kategorier. Problemet med Sarris kategorisering er, at en filmkritiker netop er nødsaget til at gennemgå et enormt antal film, inden man kan tilslutte sig Sarris teori, endsige selv benytte sig af den i sine egne analyser og filmkritik. Sarris selv erkender dette problem: I would hardly expect any other critic in the world fully to endorse this list, especially on faith. (Braudy, 517) Sarris erklærer 16

17 således ikke sin teori og sin kategorisering for endegyldig, men opfordrer andre kritikere til at følge trop, så de ved selvsyn kan se, at Only after thousands of films have been revalidated, will any personal pantheon have a reasonably objective validity. The task of validating the auteur theory is an enormous one, and the end will never be in sight. (Braudy, 517) Selvom Sarris teori tydeligvis er en videreførelse af ideerne fra Astruc og Cahiers, så er der dog også væsentlige forskelle. Den indgangsvinkel, kritikerne på Cahiers havde til deres filmanalysemetode, var således altid begrundet i en stor forkærlighed for de instruktører, de behandlede. Hos Cahiers ville det havde været anset som ren ligegyldig tidsspilde, at beskæftige sig med en instruktør de allerede havde fundet elendig. Sarris derimod mener, at man som filmkritiker bør skrive om alle slags film, også de film man ikke umiddelbart synes om. (Grøngaard, 181) Tendensen, at det altid var specialister i udvalgte instruktører, der anmeldte filmene i Cahiers du Cinéma, billiges altså ikke umiddelbart af Sarris og krediteres på ingen måde som værende den optimale fremgangsmåde. Sarris betegner snarere denne form for filmkritik som et udtryk for intellektuel arrogance. Igen er der dog modstridende tendenser i Sarris argumentation. På den ene side argumenterer han for, at intet bør gå kritikerens næse forbi, og at filmkritikeren bør stræbe efter totalitet i sit arbejde [og] gøre op med enteneller holdningen. (Grøngaard, 182) Dette argument skal altså vejes op imod Sarris egen tvedelte liste over auteurs og metteurs en scene, og må umiddelbart siges at være i modstrid med denne. Man kan dog også vælge en anden måde at anskue Sarris udtalelse om totalitet på. Sarris er nemlig også fortaler for, at filmkritikkens endelige mål, som erkendes måske ikke at kunne nås, er at lave en totalbeskrivelse af hele filmhistorien ved hjælp af auteurteorien, og ikke, som det kan opfattes, som en totalbeskrivelse af enkelte instruktører. I Sarris revision af tankerne og ideerne fra Astruc, Truffaut og Chabrol indgår også helt klart et nyt syn på form kontra indhold debatten startet primært af Truffaut i En tendens i fransk film. Sarris beskylder således Cahiers for en ensidig fokusering på formen. Sarris hævder, at Cahiers har lavet forkerte tilsidesættelser af filmens hvad for at kunne fremhæve dens hvordan. At 17

18 Cahiers-folkene koncentrerede sig om filmens hvordan ligger i klar forlængelse af Astrucs La Caméra Stylo, der netop fokuserer på, hvordan filmens virkemidler kan få deres eget liv, og dermed overtaget over indholdet som det væsentligste. For Sarris går form og indhold hånd i hånd, og det ene element kan ikke tillægges mere vægt end det andet. : Hele ideen med en meningsfuld stil er, at den forener form og indhold i en personlig stil (Grøngaard, 182) Sarris kritiserer desuden Cahiers-kritikerne for at mistolke de amerikanske forhold for instruktører, som slet ikke havde den slags frihed til at instruere, som Cahiers dogmer prædiker, og på sin vis kræver for at underbygge sine anskuelser. 5.0 Kritik af auteurbegrebet som en gyldig teori Som tidligere nævnt lagde Astruc i sin tidlige formulering af La Caméra Stylo frøet til den kritik, der senere er fulgt af auteurbegrebet. Astrucs egen parallelisering af sine filmsynspunkter til den litterære verden kan retfærdiggøre en parallelisering den modsatte vej. Således er det naturligt at man anskuer Asctrus Kameraet som pen i forhold til en senere litterær kritik af netop forfatter-begrebet. Roland Barthes skriver i 1968 sit berømte essay The Death of the Author, hvor han forsøger at aflive den gængse opfattelse af forfatteren. Ifølge Barthes er opfattelsen af forfatter overfor tekst indtil nu blevet set som et far-søn forhold, hvor teksten er et direkte produkt af forfatteren. Forfatteren er blevet set som besiddende bestandige evner, inden han har forfattet en given tekst, og det historiske indhold i forfatteren skulle på denne måde have forplantet sig i teksten. Barthes afviser denne måde at anskue tekst som produkt af en historisk forfatter på, men argumenterer i stedet for en skribent der fødes sammen med sin tekst. Tekst og forfatter bliver altså til og udvikles i processen: The Author is thought to nourish the book, which is to say that he exists before it, thinks, suffers, lives for it, in the same relation of antecedence to his work as a farther to his child. In complete contrast, the modern scriptor is born simultaneously with the text, is in no way equipped with a being preceding or exceeding the writing, is not the subject with the book as predicate. Roland Barthes: The Death of the Author (Selden, 319) 18

19 Kritikken fra Barthes kommer selvfølgelig en del år efter, at Astruc har draget sine paralleller til filmverdenen, og Astruc kan heller ikke helt siges at foreskrive en historisk forfatter til film. Astrucs ønske gik mere i retning af udvikling af et decideret filmsprog, end opdyrkelsen af en historisk placeret forfatter eller filmkunstner. Derimod kan man sige, at det netop var det kritikerne på Cahiers gjorde med deres politique des auteurs, og deres ekstreme personfokus er netop det element, der har givet den største kritik. Som tidligere nævnt har denne persondyrkelse, hvor forfatteren eller instruktøren fremhæves frem for produktet, rødder tilbage i romantikken, hvor kunstneren blev anset som geniet, der var i besiddelse af ekstraordinære talenter. Når man således ser udtalelser som Truffauts Selv den bedste film af Delannoy er mindre interessant end den dårligste film af Renoir (Grøngaard, 175), kan man gå knap 200 år tilbage i den litterære kritik og finde næsten eksakte replika af en sådan udtalelse. William Hazlitt skriver således i sin essay Table Talk, On Genius an Common Sense fra 1821, at A little originlity is more esteemed and sought for than the greatest acquired talent, because it throws new light upon things, and is peculiar to the individual. (Selden, 161) Både i Hazlitts romantiske udgave og i Truffauts udgave er fokus altså næsten udelukkende på forfatteren i stedet for på teksten - på instruktøren og ikke på filmen. Et andet stort kritikpunkt ved Cahiers auteur-politik var, at deres anmeldelser og efterfølgende udnævnelser af deres favoritinstruktører var så tydeligt præget af deres kærlighedsforhold til de film de analyserede. Deres kritik bar således mere præg af en forgudelse af dem de elskede, og en nedsabling af dem de ikke brød sig om, frem for en seriøs videnskabelig analyse og kritik af materialet. Truffaut erkender åbenbart kritikken af deres metoder, men forsvarer uimponeret sine metoder: Eftersom kunsten ikke er videnskabelig, hvorfor skulle kritikken da være det?, udtaler Truffaut. (Grøngaard, 147) Cahiers fremgangsmåde og metoder kan dog til dels forsvares, når man ser på, hvilket politisk ærinde de var ude i. De mente, at fransk film var i krise, og at den franske tradition de la qualité havde overlevet sig selv som filmens vigtigste formål. De ønskede, at filmen blev betragtet som kunst, og i Astrucs ånd, instruktøren som kunster, og deres filmkritik og anmeldelser på Cahiers 19

20 skal derfor ses som en blanding af reel filmkritik, men måske i endnu højere grad en protestorganisation med det formål at fremme filmkunst i ordets mest prætentiøse forstand. Cahiers mente altså ikke nødvendigvis, at deres politik om filmkunst skulle anses som en teori, og Andrew Sarris redefinition af politikken til en teori må derfor i høj grad tilskrives ham selv og ikke Cahiers-kritikerne, selvom Sarris giver Cahiers meget af fortjenesten. En anden kritiker, Edward Buscombe skriver således om Sarris indflydelse: The development of la politique des auteurs into a cult of personality gathers strength with the emergence of Andrew Sarris, for it is Sarris who pushes to extremes arguments which in Cahiers were often implicit. (Caughie, 26) Den uvidenskabelige og subjektive tendens i Cahiers politik ses også videreført i Sarris auteurteori. Selvom Sarris selv tager afstand fra auteurteorien, når den har det med at afsige enten stærkt positive eller stærkt negative domme over de film de foregiver at analysere (Grøngaard, 179), så må man konstatere, at der ikke er den helt store forskel på netop det punkt, når man sammenligner metoden med hans egen tve-deling af instruktører i auteurs og metteurs en scene. Både Cahiers politik og Sarris teori bliver således angrebet af andre for at være for fokuserede på instruktøren frem for på teksten. Edward Buscombe mener således at kunne tilbagevise nogle af de mest markante påstande i auteurteorien. Buscombe sætter spørgsmålstegn ved, om en præcis relation mellem instruktør og film overhovedet kan etableres gennem strukturelle analyser, og bruger som eksempel forholdet mellem strukturen Hitchcock og filminstruktøren Hitchcock. I stort set alle film af Hitchcock kan man finde mønstre, der peger i retning af, at der er en bevidst proces bag disse mønstre. Buscombe mener dog, at disse mønstre er rent subjektive observationer, der ikke bunder i faktiske strukturer, og Hitchcock selv giver ham medhold. The whole approach is subjective. (Caughie, 31), bemærker Hitchcock om det strukturelle element skyld og voyeurisme, der ifølge Cahiers skulle optræde i The wrong man. Hvis det er subjektivt, hvorvidt disse strukturer findes i eksempelvis Hitchcocks film, så kan man altså heller ikke sige, at de bevidst er placeret der. Modsat kan man sige, at der udmærket kan være mening og dybde i en 20

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Fahrenheit 9/11 analyse og reception. Michael Moore: manipulation eller kreativ dokumentarisme?

Fahrenheit 9/11 analyse og reception. Michael Moore: manipulation eller kreativ dokumentarisme? Fahrenheit 9/11 analyse og reception Michael Moore: manipulation eller kreativ dokumentarisme? En rapport af Nicolai Zwinge, Roskilde Universitetscenter, juni 2005 Dansk modul 2; Medieæstetik og kulturanalyse

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

"Pride and Prejudice"

Pride and Prejudice "Pride and Prejudice" -. Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Jane Austens tid... 2 2.1 Den industrielle revolution... 2 2.2 Samfundsklasserne og kvinderne... 3 3. Analyse af Pride and

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

En klassiker død eller levende?

En klassiker død eller levende? Hans Henrik Bruun En klassiker død eller levende? Hvad skal vi med Max Weber i dag? Denne artikel af Hans Henrik Bruun er baseret på hans tiltrædelsesforelæsning i november 2003 som adjungeret professor

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.3 Virksomhedsetik Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Baggrund 2. Virksomheden 3. Kunden 4. Medarbejderen

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s.

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s. City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme 1: Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse....... s. 1 2. Problemformulering..s. 2 3. Postmodernisme....s. 3 3.1 Beskrivelse

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter.

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter. Læsevejledning For at lette læsningen og forklare de formale stilistiske greb har vi udformet denne lille læsevejledning, der dog ikke foregriber det egentlige metodeafsnit. Citater der er direkte skrevet

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Undskyld vi er her. Fosterdiagnostik som nutidens eugenik. 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3

Undskyld vi er her. Fosterdiagnostik som nutidens eugenik. 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3 Undskyld vi er her Fosterdiagnostik som nutidens eugenik 1. semester - efterårssemester 2012 - hus 45.3 Af gruppe 7: Sara Nathalie Evaristi Sarovic, Tanja Siemen Christiansen, Ingrid Elisabeth Them Kjær,

Læs mere

Abstract. Indholdsfortegnelse. Resumé

Abstract. Indholdsfortegnelse. Resumé Abstract Dette projekt søger en forståelse af censurrestriktionernes indflydelse på revyens virke som samfundskritisk kommentator under besættelsen af Danmark (1940-45). Vi har i første del af projektet

Læs mere

Ikke bare underholdning

Ikke bare underholdning Fakta analyse af Global Conflicts: Palestine Faktateori og analyse (135) Film og medievidenskab Københavns Universitet Af Jonas Herløv Wæver Eks. nr. 2721 Hold G2/C 2. januar 2008 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere