REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1"

Transkript

1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr IF, Finland og repræsenteres i Danmark af WaterCircles Danmark A/S cvr.nr (www. WaterCircles.dk, telefon , WaterCircles.dk). WaterCircles er registreret hos Finanstilsynet som forsikringsagent til IF.

2 indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser hvilke personer dækker forsikringen hvor dækker forsikringen hvilke typer rejser er dækket hvornår dækker forsikringen hvis skaden sker udbetaling af erstatning dækning fra anden side/regres forsikringens betaling, gebyr m.v indeksregulering forsikringens varighed, opsigelse og ændring forsikring i andet forsikringsselskab medicinsk forhåndsvurdering generelle undtagelser på forsikringen krig, naturkatastrofer og atomskader Dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesklausul klagemuligheder Dækningsskema Rejse Ordforklaring Side 2 af 19

3 Almindelige forsikringsbetingelser Rejseforsikringens dækningsområde og dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. 1. Fællesbestemmelser I tilslutning til lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 1.1 hvilke personer dækker forsikringen Når der i betingelserne står du eller dig, gælder betingelserne også for de personer, som er nævnt herunder eller på policen: Forsikringstager og dennes husstand* Forsikringstagerens eller husstandens* ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme, dog kun hvis de bor alene og ikke har børn Udeboende delebørn. For at være dækket af forsikringen skal barnet være barn af et medlem af husstanden*, være under 21 år på tidspunktet for afrejsen og i øvrigt rejse sammen med et medlem af husstanden*. Det pågældende barn må hverken leve i et fast parforhold eller have fastboende børn hos sig Børnebørn. Har du købt en Rejse Super er dine børnebørn, som du har med på rejsen ligeledes omfattet af rejseforsikringen. Det er dog et krav at du eller en fra husstanden* er med på rejsen Medrejsende under 18 år. Har du tegnet en Rejse Super, er op til 2 personer under 18 år uden for husstanden* som du har med på rejsen, ligeledes omfattet af rejseforsikringen. Det er dog et krav, at du eller en fra husstanden* er med på rejsen. 1.2 hvor dækker forsikringen Rejseforsikringen dækker enten i Europa* eller i hele verden. Det fremgår af policen, hvilket geografisk område, der er valgt for forsikringen Afbestillingsforsikring. Er forsikringen tegnet som Rejse Standard eller Rejse Super dækker Afbestillingsforsikring samme geografiske område, som den valgte rejseforsikring. Det fremgår af policen, hvilken dækning, der er valgt for forsikringen Ferierejser i Danmark. Rejseforsikringen dækker også ferierejser i Danmark. Når der er tegnet Rejse Standard eller Rejse Super dækker forsikringer også afbestilling af rejser i Danmark. Forsikringen dækker dog ikke Sygdom/tilskadekomst, punkt 2.A, og Sygetransport/hjemtransport, punkt 2.B, jf. side 9. Side 3 af 19

4 1.3 hvilke typer rejser er dækket Forsikringen dækker alle typer af private ferierejser* uanset om det geografiske dækningsområde er Europa* eller verden Andre typer af rejser. Udover private ferierejser i udlandet* dækker forsikringen også nedenstående uanset om det geografiske dækningsområde er Europa *eller verden: Rejse Basis Rejse Standard Rejse Super Studierejser Ja Ja Ja Studieophold, når tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Ja Ja Ja Ferierejser i kombination med erhvervsarbejde (se også punkt 1.4.3) Nej Nej Ja Deltagelse i farlig sport* Nej Nej Ja Formålsrejser* Nej Nej Ja Deltagelse i ekstrem sport* Nej Nej Nej Deltagelse i bjergbestigning, ekspeditioner* og professionel sport* Nej Nej Nej Dækker rejser af varighed op til 30 dage 30 dage 60 dage 1.4 hvornår dækker forsikringen Dækningsperiode Forsikringen dækker private ferie- og studierejser af op til 3o dages varighed. Er forsikringen tegnet som Rejse Super dækkes private ferie- og studierejser af op til 6o dages varighed Dækningsperiode, pr. rejse. Dækningen træder i kraft, når rejsen begynder. Det vil sige, når du forlader din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark for at begynde rejsen. Dækningen ophører, når du er kommet tilbage til din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark såfremt dette tidspunkt falder indenfor forsikringens tidsmæssige dækning Ferierejser i kombination med erhvervsarbejde. Forsikringen dækker alene i den del af rejseperioden*, hvor der er tale om privat ferierejse. Dog er Rejse Super udvidet til at omfatte deltagelse i erhvervsmæssige besøg, eksempelvis messer, møde med forretningspartner eller deltagelse i konference i op til to dages varighed, når hovedformålet med rejsen er privat ferierejse*. 1.5 hvis skaden sker En skade skal anmeldes hurtigst muligt. Sker der en skade skal du give WaterCircles besked hurtigst muligt. Hvis der er behov for akut hjælp, står WaterCircles til rådighed døgnet rundt. Du har pligt til at følge de anvisninger, som WaterCircles giver og i øvrigt give WaterCircles alle de informationer, som WaterCircles har brug for Dokumentation. For at WaterCircles kan behandle en anmeldt skade, skal du indhente og aflevere den dokumentation, som er nævnt under beskrivelsen af den konkrete dækning i betingelsernes dækningsskema, til WaterCircles. Hvis det er nødvendigt skal WaterCircles have den nødvendige fuldmagt til at indhente andre relevante oplysninger. Side 4 af 19

5 1.6 udbetaling af erstatning Erstatning udbetales, når WaterCircles har modtaget og vurderet de oplysninger, som anses for nødvendige for at afgøre om erstatningen skal udbetales samt erstatningens størrelse. I tilfælde af udbetalinger indtræder WaterCircles i sikredes* rettigheder. I det omfang WaterCircles har stillet sikkerhed, indtræder WaterCircles i enhver henseende i dine eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser. 1.7 dækning fra anden side/regres WaterCircles vil i det omfang, hvor udgiften helt eller delvist ville være omfattet at det blå EUsygesikringskort, overtage retten til denne refusion, når WaterCircles har lagt ud for behandlingen I det omfang du kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt med WaterCircles WaterCircles bevarer retten til regres over for alle parter hvor du måtte kunne gøre krav gældende efter denne rejseforsikring Udgifter, som ikke bliver erstattet af WaterCircles. Forsikringen erstatter ikke udgifter, du har ret til at få betalt fra fx rejsebureau, transportselskab eller anden forsikring. 1.8 forsikringens betaling, gebyr m.v Pris og afgifter. Prisen bliver fastsat efter WaterCircles gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi skadeforsikringsafgift og evt. andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning Udgifter ved opkrævningen. Du betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævning og betaling Betalingsadresse. Påkrav om betaling sendes til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal du give WaterCircles besked hurtigst muligt Rettidig betalingsdag. Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag For sen betaling. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender WaterCircles et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der er angivet i rykkerbrevet, mister du retten til erstatning. For hvert rykkerbrev WaterCircles sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af WaterCircles prisliste på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til WaterCircles. Vi har ret til at opkræve renter af de forfaldne beløb i henhold til renteloven, og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso Gebyrer. WaterCircles har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser, fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af WaterCircles prisliste på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til WaterCircles. Side 5 af 19

6 1.9 indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks Reguleringen af forsikringssummer, betingelsesbestemte beløbsgrænser og præmier sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsbetingelserne anførte beløb er gældende i Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan Watercircles fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik forsikringens varighed, opsigelse og ændring Hvor længe gælder rejseforsikringen. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringsperioden). Forsikringen fortsætter, hvis ikke du eller WaterCircles opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Du har også mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges indenfor den første forsikringsperiode opkræves et supplerende gebyr. Gebyrerne størrelse fremgår af prislisten på Gebyrerne kan også oplyses ved henvendelse til WaterCircles Opsigelse ved skade. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter, at WaterCircles har udbetalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både du og WaterCircles skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan WaterCircles, indenfor samme periode, ændre forsikringens betingelser, fx ved at begrænse dækningen eller forhøje prisen. Du kan i et sådant tilfælde vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. WaterCircles skal have skriftligt besked inden ændringen træder i kraft Ændring af pris og betingelser. WaterCircles kan ændre betingelser og pris med virkning fra enhver forfaldsdato. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Ændrer WaterCircles betingelser og/eller pris, har du ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og din ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering, jf. punkt Fortrydelse af nytegnede forsikringer. Ved nytegnede forsikringer henvises til særlige regler om fortrydelse, som udsendes sammen med den nytegnede forsikring forsikring i andet forsikringsselskab I tilfælde af skade skal du give WaterCircles besked, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i et andet forsikringsselskab, eller via dit kreditkorts rejseforsikring da der så er tale om dobbeltforsikring. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er tegnet forsikring i andet selskab, gælder det samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. Side 6 af 19

7 1.12 medicinsk forhåndsvurdering Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom. Før en udlandsrejse har du mulighed for at kontakte WaterCircles for at få afklaret om en lidelse vil være omfattet af forsikringen. Er du i tvivl om, hvorvidt en bestående eller kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, bedes du kontakte WaterCircles for en bindende forhåndsvurdering Det kan være nødvendigt med flere oplysninger I visse tilfælde vil det være nødvendigt med flere oplysninger inden den endelige vurdering kan afklares. Udover dit helbred kan dit rejsemål og rejsens varighed også have betydning for vores vurdering. Du modtager et skriftligt svar på forhåndsvurderingen, som vi også gemmer som dokumentation. Svaret kan være: En godkendelse med fuld dækning En godkendelse med forbehold for dækning af visse lidelser Et afslag 1.13 generelle undtagelser på forsikringen Rejser som de danske myndigheder fraråder. Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder privatpersoner at rejse til Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lignende. Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 1. sikredes forsæt eller grove uagtsomme handlinger eller udeladelser. Dette gælder uanset din sindstilstand og tilregnelighed. 2. sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller lignende rusmiddel. 3. sikredes deltagelse i strejke eller lockout. 4. arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af offentlig myndighed Deltagelse i forskellige aktiviteter. Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 1. deltagelse i slagsmål. 2. selvmordsforsøg. 3. overtrædelse af straffeloven. 4. deltagelse eller træning i professionel sport*, bjergbestigning, ekspeditioner*, ekstrem sport* og farlig sport*dog er der dækning for farlig sport hvis forsikringen en Rejse Super krig, naturkatastrofer og atomskader Udover undtagelserne i punkt 1.13 Generelle undtagelser på forsikringen dækker forsikringen ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: Krig m.v. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori du opholder dig på rejse udenfor Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer og at du ikke selv deltager i handlingerne Naturkatastrofer. Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark inkl. Færøerne og Grønland. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb i Danmark. Side 7 af 19

8 Atomenergi m.v. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesklausul Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede* eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien eller USA klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som WaterCircles har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til WaterCircles klageansvarlige, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig enten pr. brev eller via Ankenævnet for Forsikring. Hvis du efter din fornyede henvendelse til WaterCircles klageansvarlige fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos WaterCircles eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. Side 8 af 19

9 2. Dækningsskema Rejse Produkt som dækningen Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super gælder for Dækning A. Sygdom/tilskadekomst B. Sygetransport/hjemtransport C. Hjemkaldelse 1. Forsikringen dækker: Hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferierejsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) 1. behandling hos en autoriseret læge og lægeordineret medicin. 2. lægeordineret ophold og behandling på et hospital. 3. behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling. 4. akut tandbehandling*. 5. kost og logi* efter godkendelse fra WaterCircles fra det tidspunkt, hvor du bliver udskrevet fra et hospital, og indtil du kan rejse hjem, blive transporteret hjem eller indhente din planlagte rejserute. 6. kost og logi* efter godkendelse fra WaterCircles, hvis behandling, som ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, derved kan foregå ambulant. 7. behandling i forbindelse med graviditet i indtil en måned før det forventede fødselstidspunkt. 8. behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end en måned før det forventede fødselstidspunkt. 9. indhentning af rejserute efter endt sygdom eller tilskadekomst, til det sted, hvor du ifølge din rejseplan skulle befinde dig. 10. eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes udover forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted. 11. behandling af en akut forværring af en bestående sygdom, forudsat at sygdommen har været i stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse. Forsikringen undtager udgifter i forbindelse med rejse i Europa*, som er omfattet af sundhedskortet*. Forsikringen dækker ikke udgifter 1. som vedrører et behandlingsbehov, som du kendte før afrejsen fra Danmark. 2. til fødsel eller følger af graviditet indenfor en måned fra forventet fødselstidspunkt. 3. i forbindelse med provokeret abort. 4. til udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. 5. til rekreations- eller kurophold. 6. til behandling og ophold i udlandet, hvis du nægter at lade dig hjemtransportere, når WaterCircles læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, hjemtransporten. 7. til behandling og ophold i udlandet, hvis WaterCircles læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan afvente ankomst til Danmark. 8. til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark. 9. til plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. 3. Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter. Ved visse former for behandling er der dog et maksimalt erstatningsbeløb: 1. Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling, maks kr. (indeksreguleres ikke). 2. Akut tandbehandling* i maks kr. (indeksreguleres ikke). 4. Dokumentation 2. Kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter* Forsikringen dækker sygetransport, hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferien og har ret til erstatning iht punkt 2.A.1 (sygdom/tilskadekomst). Det er en betingelse, at WaterCircles godkender transporten og formidler en eventuel hjemtransport eller indhentning af rejserute. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til 1. transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. 2. sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted efter aftale med WaterCircles. 3. transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. 4. hjemtransport af efterladt bagage, som følge af din hjemtransport. 5. transport til Danmark ved død (inkl. lovbefalede foranstaltninger). Forsikringen dækker ikke udgifter til sygetransport: 1. som skyldes, at du frygter smittefare. 2. som er dækket af nordisk konvention.. 3. med ambulancefly, hvor transport kan finde sted på anden lægelig forsvarlig måde. 4. i forbindelse med graviditet, når der er mindre end en måned til termin. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter. 2. Kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter* Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til transport til Danmark, hvis du bliver kaldt hjem fordi 1. en person i din nærmeste familie* er blevet indlagt på hospital pga. en alvorlig, uventet og akut sygdom. er blevet indlagt på hospital efter at være kommet alvorligt til skade. er død. 2. du skal være til stede, fordi der er sket en væsentlig skade i din private bolig eller din egen virksomhed pga. brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri* der er sket en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed. en medarbejder har begået bedrageri i din egen virksomhed. Forsikringen dækker også ekstraudgifter* du har til transport hjem, hvis din rejseledsager* bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt ovenstående, og du ellers skulle have fortsat rejsen alene. Dette gælder også, selvom din rejseledsager* ikke har købt rejseforsikring i WaterCircles, hvis denne udgift ikke er dækket andet sted. Hvis du genoptager din rejse, dækker forsikringen de ekstraudgifter* du har til rejsen tilbage til feriestedet. Det er en betingelse, at der er min. 7 dage tilbage af din ferie. Returrejsen skal godkendes af WaterCircles. Hvis du rejser tilbage kan du ikke samtidig få kompensation for ødelagte feriedage efter punkt 2.F, men du kan få dækket de turistmæssige udgifter* som du ikke har haft mulighed for at benytte. Forsikringen dækker ikke, hvis du har kendskab til den begivenhed der er årsag til hjemkaldelsen før rejsens dæknings periode, jf. punkt Forsikringen dækker dine dokumenterede ekstraudgifter*. 1. En kopi af den lægelige dokumentation ved sygdom eller tilskadekomst. 2. En kopi af dødsattesten ved dødsfald. 3. En kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri. 4. Original dokumentation for dine ekstraudgift eorg* eventuelt turistmæssige udgifter*. 5. Original flybillet eller rejsebevis. Dækker Dækker ikke

10 Produkt som dækningen Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super gælder for Dækning D. Tilkaldelse E. Sygeledsagelse F. Ødelagte feriedage 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker kost, logi* og lokaltransport* og selve rejsen for op til 3 personer, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi du 1. akut er blevet alvorligt syg. 2. er kommet alvorligt til skade. 3. er død. Det er en betingelse, at 1. tilkaldelsen er aftalt med WaterCircles. 2. WaterCircles vurderer, at du skal opholde dig på hospitalet i mindst 3 døgn. 3. du ikke kan blive transporteret hjem inden for 3 døgn. Forsikring af de tilkaldte personer Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af denne forsikring. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* som op til 2 sygeledsagere efter dit eget valg (eller din husstand*, som er med på rejsen) har til kost, logi* og lokal transport*, hvis en eller flere sygeledsagere bliver hos dig eller ledsager dig, fordi du 1. akut er blevet alvorligt syg. 2. er kommet alvorligt til skade. 3. er død. Forsikringen dækker også sygeledsagernes ekstraudgifter* til transport hjem til Danmark på samme klasse som den planlagte eller ekstraudgifter* til at indhente den planlagte rejserute, hvis dine sygeledsagere fortsætter rejsen efter sygeledsagelsen. Forsikring af dine sygeledsagere. Hvis dine sygeledsagere ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af denne forsikring. Det er en betingelse, at sygeledsagelse er aftalt med WaterCircles og at eventuelt videre transport sker ved først mulige afgang. Forsikringen betaler erstatning for ødelagte feriedage med rejsens pris pr. dag* hvis du 1. kommer på hospitalet, bliver hjemtransporteret eller kaldt hjem. Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver indlagt på hospitalet, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade. transporteret hjem efter aftale med WaterCircles eller den offentlige rejsesygesikring. kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt 2.C. 2. bliver syg uden at komme på hospitalet. Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade, men ikke bliver indlagt på hospitalet eller transporteret hjem. Det er en betingelse, at sygdommen eller skaden fører til begrænset bevægelsesfrihed* så væsentligt, at du er tvunget til at opholde dig indenfor, og at det understøttes af lægens diagnose. 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) Forsikringen dækker ikke i det tilfælde, at du gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. punkt 2.E. Forsikringen dækker ikke i det tilfælde, at du gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. punkt 2.D. Ved sygeledsagelse dækker forsikringen dog altid børn under 18 år, som du har med på rejsen. Der ydes ikke erstatning for ødelagte feriedage, hvis du er berettiget til erstatningsrejse, jf. punkt 2.G. Dækningen bortfalder for hele rejseperioden* jf. punkt 1.4, hvis 1. rejsen varer mere end 30 dage og du har tegnet Rejse Basis eller Rejse Standard. 2. rejsen varer mere end 60 dage og du har tegnet Rejse Super. 3. dækker ikke ved akut tandbehandling 3. Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter*. Erstatningen svarer til rejsens pris pr. dag*. Erstatningen betales fra den dag, hvor du 1. første gang var hos lægen. 2. blev indlagt på hospitalet. 3. blev transporteret hjem. 4. rejste hjem, fordi du blev kaldt hjem. Erstatningen betales for (iht. ovenstående eksempler): Dig, dig og et eller flere medlemmer af din husstand*, som er med på rejsen, eller dig og en rejseledsager*. 4. Dokumentation 2. Kopi af journal fra læge eller hospital. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter*. 2. Kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter*. 2. Kopi af journal eller erklæring fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og forslag til behandling (det er en betingelse, at der er en naturlig sammenhæng mellem diagnose og forslag til behandling), angivelse af perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed. 3. Dokumentation for rejsens pris og varighed. 4. Original dokumentation for ekstraudgifter*. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, vil afgørelsen blive truffet af WaterCircles læge eller WaterCircles lægekonsulenter, som på baggrund af diagnosen vurderer, hvorvidt du er berettiget til erstatning. Dækker Dækker ikke

11 Produkt som dækningen Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super gælder for Dækning G. Erstatningsrejse H. Hjemtransport af din bil I. Transportforsinkelse 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker udgifter til en erstatningsrejse, hvis du 1. bliver akut syg* eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden*. 2. bliver akut syg* eller kommer til skade og bliver transporteret hjem, jf. punkt 2.B, i første halvdel af rejseperioden* og ikke rejser retur til feriestedet. 3. rejser hjem i første halvdel af rejseperioden* på grund af hjemkaldelse, jf. punkt 2.C, og ikke rejser retur til feriestedet. Der ydes også erstatning til rejseledsager* hvis 1. rejseledsager rejser hjem i første halvdel af rejseperioden* pga. sygeledsagelse, jf. punkt 2.E, og ikke rejser retur. 2. rejseledsager* bliver hos dig under indlæggelse på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden*. Det er en betingelse for at modtage erstatning under denne dækning, at skadetilfældet er omfattet af punkt 2.A. Det er dog ikke et krav, at erstatningen benyttes til en erstatningsrejse. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til at få bilen transporteret hjem til Danmark eller til det sted, hvor du befinder dig efter endt hospitalsindlæggelse eller evakuering, hvis du må efterlade din bil på et feriested i et land i Europa,* fordi du er blevet 1. transporteret eller kaldt hjem som beskrevet i punkterne 2.B, 2.C og 2.E. 2. evakueret som beskrevet i punkt 2.P. Det er en betingelse, at transporten af bilen er aftalt med WaterCircles, inden transporten finder sted. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til transport, kost og logi*, hvis dit planlagte offentlige transportmiddel er forsinket mere end 4 timer i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt enten til feriestedet eller til Danmark pga. mekanisk svigt i transportmidlet eller klimatiske forhold. 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, jf. punkt 1.4, hvis 1. rejsen varer mere end 30 dage og du har tegnet Rejse Basis eller Rejse Standard. 2. rejsen varer mere end 60 dage og du har tegnet Rejse Super. 3. dækker ikke ved akut tandbehandling. Forsikringen dækker ikke såfremt 1. der er andre med på rejsen, som kan køre bilen. 2. transport af bilen er dækket fra anden side. Forsikringen dækker ikke, hvis forsinkelsen er på 4 timer eller mindre i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt enten til feriestedet eller til Danmark. Forsikringen dækker ikke såfremt du er berettiget til erstatning fra fx transportselskabet. 3. Erstatning Erstatningen beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter til den oprindelige rejse, som ikke kan refunderes. Forsikringen dækker udgifter til ophold*og transport. Kørsel i egen bil. Der ydes en kilometergodtgørelse svarende til den staten udbetaler ved tjenestekørsel over km pr. år. Antal kilometer opgøres som kørt kilometer ad korteste vej fra Danmarks grænse (bopæl/opholdssted)* til rejsemålet og retur. 4. Dokumentation 2. Kopi af journal eller erklæring fra hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og angive perioden for indlæggelsen, eventuelle undersøgelsesresultater, behandling og medicinering. 3. Dokumentation for rejsens pris og varighed. 4. Evt. dokumentation for hjemkaldelse eller hjemtransport, hvis WaterCircles ikke på forhånd har godkendt hjemrejsen. 5. Original dokumentation for ekstraudgifter*. Forsikringen dækker dine dokumenterede ekstraudgifter*. 1. Original dokumentation for ekstraudgifter*. Erstatningen kan højst udgøre kr. (2014) pr. døgn for hver enkelt person og maks kr. (2014) i alt pr. forsikringsbegivenhed pr. person. 2. Originale bilag fra transportselskabet med årsag til forsinkelsen. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter*. Dækker Dækker ikke

12 Produkt som dækningen Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super gælder for Dækning J. Forsinket fremmøde K. Bagageforsinkelse L. Ferieboligsikring M. Ansvar for skade på lejet feriebolig* 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til transport, kost og logi*, hvis du kommer for sent til dit planlagte offentlige transportmiddel eller transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør* og derfor må benytte en senere afgang til at indhente din rejserute. Det er en betingelse, at 1. du er blevet forsinket efter, at du har forladt din bopæl eller opholdssted*. Forsinkelsen skal være uforskyldt og uforudsigelig. 2. billetten eller ferierejsen er bestilt senest 24 timer før, du er rejst fra din bopæl i Danmark. 3. der er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Ved flytransport er det den officielle minimums-transfertid, som luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller, der betragtes som nødvendig tid. 4. transporten til at indhente din rejserute er på samme klasse som den oprindeligt planlagte. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har hvis din indskrevne bagage er forsinket i mere end 4 timer i forhold til din ankomst til feriestedet uden for Danmark. Det er en betingelse, at 1. bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som dig selv. 2. købet af de nødvendige genstande sker på feriestedet og inden du modtager din bagage. Erstatning for forsinket udstyr, fx klapvogn, ski- eller golfudstyr, er begrænset til udgiften til leje af tilsvarende udstyr i den periode, hvor dit eget udstyr er forsinket. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til leje af en tilsvarende feriebolig*, hvis du ikke kan benytte den feriebolig* du har bestilt og betalt. Det er en betingelse, at du ikke kan benytte den bestilte feriebolig* pga. brandskade, vandskade, tyveriskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofe. Hvis den bestilte feriebolig* er en autocamper, campingvogn eller båd dækker forsikringen også, hvis denne ikke kan benyttes som følge af kaskoskade opstået i rejseperioden*. Forsikringen dækker, hvis du som privatperson pådrager dig et juridisk ansvar for skade på inventar og/eller bygningsdele i en lejet feriebolig*. Det er en betingelse, at du overlader det til WaterCircles at afgøre, hvorvidt du har pådraget dig et juridisk erstatningsansvar. Hvis du selv anerkender erstatningspligten eller kravet er det ikke bindende for WaterCircles. Du risikerer derved selv at måtte betale erstatning og eventuelle omkostninger. 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) Forsikringen dækker ikke, såfremt der ikke er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Nødvendig tid ved flytransport er den officielle minimums-transfertid, som luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller. Forsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar for 1. skader, som er sket, mens du er i et erhvervs- eller arbejdsforhold uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet. 2. skader, som er sket på eller under din brug af et motordrevet køretøj uanset motorens størrelse. 3. skader forvoldt af dyr. 4. skader, som er sket, mens du er i et kontraktforhold bortset fra en lejeaftale på en feriebolig*. 5. skader, som er sket på eller under din brug af legetøj, hobby- og sportsudstyr med en motorkraft over 5 hk. 6. skader, som er nævnt under punkt 1.13 Generelle undtagelser på forsikringen. Forsikringen dækker heller ikke bøder eller bodslignende krav. 3. Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til transport. Forsikringen dækker også rimelige og nødvendige udgifter til kost og logi*, dog maks kr. (2014) pr. døgn pr. sikret person. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til påklædning og personlig pleje samt udstyr iht. Punkt 2.k.1, dog maks kr. (2014) pr. påbegyndt døgn pr. forsikret person, hvis bagagen er forsinket, dog maks kr. (2014) i alt pr. forsikringsbegivenhed pr. person. Forsikringen dækker dine dokumenterede ekstraudgifter*. Erstatningen kan højst udgøre kr. (2014) for hele husstanden* til leje af lignende feriebolig*. Forsikringssummen kan højst udgøre 2 mio. kr. (indeksreguleres ikke) i alt pr. skadebegivenhed. Summen danner højeste grænse for WaterCircles forpligtelse efter en enkelt begivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer i WaterCircles. 4. Dokumentation 2. Original dokumentation for forsinkelsen. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter*. 1. Original dokumentation for forsinkelsen/bagagebevis (PIR: Property Irregularity Report). 2. Original dokumentation for de nødvendigt indkøbte genstande. 3. Original flybillet eller rejsebevis. 4. Original dokumentation for ekstraudgifter* 1. Original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig*. 2. Original dokumentation for, at du ikke kunne benytte den bestilte feriebolig*. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter*. 2. Beskrivelse af hændelsesforløbet. 3. Dokumentation for erstatningskravet. 4. Dokumentation for leje af feriebolig*. 5. Navn og adresse på alle implicerede personer. 6. Original dokumentation for ekstraudgifter*. Dækker Dækker ikke

13 Produkt som dækningen gælder for Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Rejse Basis-Rejse Standard-Rejse Super Dækning N. Overfald O. Krisehjælp P. Evakuering og/eller ufrivilligt ophold Q. Sikkerhedsstillelse / kaution 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker det beløb, som en overfaldsmand ville blive dømt til at betale efter lov om erstatningsansvar, hvis du bliver overfaldet på ferien og kommer til skade. Det er en betingelse, at 1. du melder overfaldet til det lokale politi. 2. du umiddelbart efter overfaldet bliver undersøgt af læge, tandlæge eller hospital. 3. du ikke er blevet overfaldet i forbindelse med en strafbar handling. Forsikringen dækker, hvis du får brug for krisehjælp på feriestedet efter røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion, indbrud, naturkatastrofe, livstruende epidemi, krig, krigslignende tilstande eller terroristangreb. Det er en betingelse, at 1. begivenheden har medført akut psykisk krise. 2. WaterCircles vurderer, at det er nødvendigt med krisehjælp. Forsikringen dækker dine ekstraudgifter til evakuering* og/eller ufrivilligt ophold, hvis 1. Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende dansk offentlig myndighed under din rejse opfordrer til evakuering. 2. de lokale myndigheder opfordrer til evakuering fra det sted, hvor du opholder dig, pga. naturkatastrofe, skovbrand, epidemi, terroristangreb eller lignende. 3. du ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder pga. naturkatastrofe, skov brand, epidemi, terroristangreb eller lignende. Forsikringen stiller i forbindelse med en privat tvist* sikkerhed for 1. betaling af dine omkostninger til advokat. 2. krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav, der er rejst mod dig. 3. betaling af frigivelse af dig og dine ejendele, hvor du eller dine ejendele tilbageholdes af lokale myndigheder. Det er en betingelse, at behovet for evakuering er opstået akut på feriestedet og ikke skyldes forhold, som er almindeligt kendte på det tidspunkt, hvor du rejser til feriestedet. 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) Forsikringen dækker ikke, hvis du er blevet overfaldet af en rejseledsager* også selvom din rejseledsager* ikke har købt en rejseforsikring gennem WaterCircles. Forsikringen dækker ikke hvis forsikrede rejser ind i områder, hvor Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse eller allerede har anbefalet evakuering. Forsikringen dækker ikke, hvis du tidligere har undladt at følge en opfordring til evakuering fra Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut, en lignende dansk offentlig myndighed eller de lokale myndigheder. Forsikringen stiller ikke sikkerhed ved en tvist*, der vedrører 1. erhvervsmæssige forhold. 2. arbejdsmæssige forhold. 3. kontraktlige forhold. 4. straffesager med undtagelse af færdselssager. 3. Erstatning Godtgørelsen kan maks. udgøre kr. (2014). WaterCircles kriseteam yder krisehjælpen. Såfremt WaterCircles anbefaler det, dækker forsikringen også udgifter til behandling hos psykolog efter, at du er kommet hjem til Danmark med højst 5 behandlinger. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til transport til Danmark, dog maks kr. (2014) for hele husstanden*. Ved ufrivilligt ophold. Hvis det ikke er muligt at komme ud af landet umiddelbart efter, at det er aftalt at evakuering skal finde sted, fordi de lokale myndigheder har lukket for udrejse af landet, dækker forsikringen transport til nærmeste destination, der af de lokale myndigheder og Det Danske Udenrigsministerium betragtes som et sikkert opholdssted. Transport til Danmark vil herefter ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet. Under det ufrivillige ophold dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter* i indtil 3 måneder til indenrigstransport, kost og logi* med maks kr. (2014) for hele husstanden*. Forsikringen stiller med indtil kr. (indeksreguleres ikke) i sikkerhed pr. tvist*. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til WaterCircles i det øjeblik pengene bliver frigivet. Du skal også betale kautionen tilbage, hvis den ikke bliver frigivet, fordi du 1. ikke har betalt en bøde eller erstatning, du er dømt til at betale. 2. ikke møder op til et retsmøde eller lignende. 3. på anden måde er ansvarlig for, at sikkerhedstillelsen ikke bliver frigivet. 4. Dokumentation 2. Original politirapport. 3. Kopi af journal fra læge eller hospital. 4. Original dokumentation for ekstraudgifter*. 2. Original politirapport. 2. Kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter*. 2. Beskrivelse af hændelsesforløbet. 3. Dokumentation for erstatningskravet. Dækker Dækker ikke

14 Produkt som dækningen gælder for Dækning Rejse Standard-Rejse Super R. Afbestillingsforsikring 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker udgifter svarende til rejsens pris pr. dag* for hver af de personer, som afbestiller rejsen, og som er dækket af denne forsikring, når du ikke kan rejse, fordi du eller en person omfattet af forsikringen jf. punkt 1.1: 1. bliver indlagt på hospitalet pga. akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst. 2. er død. 3. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen eller skaden væsentligt eller i øvrigt skade helbredet. 4. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt at deltage i rejsens planlagte aktiviteter, når det kan dokumenteres, at disse aktiviteter er det egentlige formål med rejsen. 5. af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludseligt og uforudsigeligt bliver stillet som krav for at rejse til feriemålet. 6. ikke har bestået en eksamen ved en læreanstalt udover folkeskoleniveau, og at du derfor skal til re-eksamination. Det er en betingelse, at du er studieaktiv, har købt rejsen før tidspunktet for den ikke beståede eksamen, og at du skal til re-eksamination i rejseperioden eller inden for 2 uger efter den planlagte dato for hjemkomst. 7. skal skilles, separeres eller har ophør af samliv. Ved ophør af samliv er det en betingelse for dækning, at sikrede og samlever har forskellige folkeregisteradresse og at de har boet under samme tag (samme folkeregisteradresse) i min. 12 måneder inden samlivets ophør. 8. pga. graviditet efter en læges vurdering ikke må rejse. Det er en betingelse, at graviditeten ikke var til stede, da rejsen blev bestilt. Forsikringen dækker også, når du ikke kan rejse, fordi en i din nærmeste familie* 1. bliver indlagt på hospitalet pga. en akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst. Personen skal fortsat være indlagt minimum 10 dage før afrejsetidspunktet, eller blive diagnosticeret med en akut alvorlig sygdom, som skal behandles mens du er på rejse. 2. dør inden 4 uger før afrejsetidspunktet. Afbestilling pga. skade i din private bolig. Forsikringen dækker også, når du ikke kan rejse, fordi der er sket en væsentlig skade i din private bolig som følge af brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri*. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at du er til stede. Afbestilling pga. skade i din egen virksomhed. Forsikringen dækker også, når du ikke kan rejse, fordi din egen virksomhed bliver udsat for en væsentlig skade pga. 1. brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri*. 2. en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. 3. bedrageri begået af en medarbejder. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at du er til stede. Afbestilling pga. ufrivillig opsigelse. Forsikringen dækker hvis sikrede ufrivilligt og uventet bliver opsagt fra sit arbejde, efter rejsen er bestilt og depositum er betalt, under forudsætning af 1. at den planlagte rejse er inden for de første 3 måneder efter ansættelsen hos den nye arbejdsgiver og sikrede ikke kan få ferie. 2. at sikrede fastansættes og skal starte på nyt arbejde i den planlagte rejseperiode. 3. at opsigelse skal ske i forsikringsperioden og der er mindre end 3 måneder til afrejsen. Afbestilling pga. krig, terror, naturkatastrofe eller epidemi. Forsikringen dækker også, hvis Det Danske Udenrigsministerium fraråder indrejse i eller har anbefalet evakuering fra det land du skal rejse til pga. krig eller krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemi. Det er en betingelse, at Det Danske Udenrigsministerium ikke frarådede indrejse i eller anbefalede evakuering fra det land, du skal rejse til, da du bestilte rejsen, jf. punkt Hvis din rejseledsager* må afbestille sin rejse. Forsikringen dækker også, hvis din rejseledsager* har ret til at afbestille sin rejse. Dette gælder selv om din rejseledsager* ikke har købt sin afbestillingsforsikring i WaterCircles. Det er en betingelse, at din rejseledsagers* afbestilling betyder, at du så må rejse alene, at du selv skaffer den nødvendige dokumentation for din rejseledsagers* afbestilling. 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) Forsikringen dækker ikke 1. hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før rejsen er betalt. 2. hvis årsagen til afbestillingen er bekendt inden forsikringen er trådt i kraft. 3. hvis din kroniske eller eksisterende sygdom/tilskadekomst ikke var i en stabil god fase* i de sidste 2 måneder før første del af rejsen er betalt. 4. hvis du har afslået lægelig behandling af sygdom/tilskadekomst eller hvis lægelig behandling er opgivet. 5. pga. fødsel eller pga. følger af graviditet inden for en måned fra forventet fødselstidspunkt. 6. pga. udgifter, som du kan få refunderet af rejsearrangøren*. 7. pga. udgifter, som er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende. 8. beløb, som du har betalt for personer, som ikke er omfattet af denne forsikring. Det gælder også selvom du har betalt deres del af rejsen. 3. Erstatning Forsikringen dækker udgifter svarende til rejsens pris pr. dag* for hver af de personer, som afbestiller rejsen, og som er dækket af denne forsikring, jf. punkt 1.1. Erstatningen kan maks. være kr. (2014) uanset antallet af dækkede personer. 4. Dokumentation 1. Det originale rejsebevis fra rejsearrangøren* bekræftelse på afbestilling af rejsen og oplysning om det beløb, som er refunderet af rejsearrangøren*. 2. En Rejseforsikringsattest, som lægen har udfyldt ved sygdom eller tilskadekomst. 3. En kopi af dødsattesten ved dødsfald. 4. En kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri. 5. Original dokumentation for ekstraudgifter*. Dækker Dækker ikke

15 Produkt som dækningen Rejse Super Rejse Super Rejse Super gælder for Dækning S. Formålsrejse* T. Lægelig fejlbehandling U. Konkursdækning 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade på en ferie og det betyder, at du ikke er i stand til at udøve de planlagte aktiviteter og/eller anvende de lejede effekter. Forsikringen dækker varigt mén som følge af dokumenteret lægelig fejlbehandling i direkte forbindelse med en skade, der er dækningsberettiget i henhold til dækning punkt 2.A Sygdom/tilskadekomst eller er omfattet af den offentlige blå kort ordning Forsikringen udbetaler godtgørelse ved lægelig fejlbehandling, foretaget af en autoriseret læge, under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling i udlandet. Forsikringen dækker hvis rejseselskabet eller flyselskabet skulle gå konkurs inden den planlagte afrejse. Forsikringen sørger for, at du får refundering for rejsens pris eller af flybillettens pris ved konkurs inden afrejse. Forsikringen dækker ligeledes, hvis konkursen hos rejseudbyderen indtræffer mens du er på ferie, og inden din returrejse. 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, jf. punkt 1.4, hvis rejsen varer mere end 60 dage. Forsikringen dækker ikke, hvis konkursen er indtrådt inden bestillingen af rejsen. 3. Erstatning Erstatningen betales fra den dag, hvor du 1. første gang var hos lægen. 2. blev indlagt på hospitalet. 3. blev transporteret hjem. 4. rejste hjem, fordi du blev kaldt hjem. Ersatning ydes for (iht. ovenstående eksempler): Dig, dig og et eller flere medlemmer af din husstand*, som er med på rejsen, eller dig og en rejseledsager*, som har rejseforsikring i WaterCircles. Kompensationen svarer til rejsens pris pr. dag. Erstatningsansvaret fastlægges efter lov om patientforsikring og godtgørelsens størrelse efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. Erstatningen beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter til den oprindelige rejse. Denne erstatning er subsidiær. 4. Dokumentation 2. Kopi af journal eller erklæring fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og forslag til behandling (det er en betingelse, at der er en naturlig sammenhæng mellem diagnose og forslag til behandling), angivelse af perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed. 3. Dokumentation for rejsens pris, varighed samt formålet med rejsen. 4. Original dokumentation for ektraudgifter*. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, vil afgørelsen blive truffet af WaterCircles læge eller WaterCircles lægekonsulenter, som på baggrund af diagnosen vurderer, hvorvidt du er berettiget til erstatningen. Det er en betingelse for WaterCircles erstatningspligt, at 1. du fremskaffer lægeerklæring fra behandlende læge på stedet med diagnose. 2. du på anmodning fra WaterCircles læge giver adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. 3. du indsender original dokumentation for ekstraudgifter*. 2. Beskrivelse af hændelsesforløbet. 3. Dokumentation for erstatningskravet. Dækker Dækker ikke

16 Produkt som dækningen Rejse Super Rejse Super Rejse Super gælder for Dækning V. Ekstra godtgørelse til køb af ny ferie X. Veterinærudgifter for hunde og katte Y. Eftersøgning og redning 1. Forsikringen dækker: Forsikringen giver ekstra godtgørelse til køb af ny ferie udover kompensation for erstatningsrejse. Godtgørelsen kan eventuelt bruges til at købe nye feriedage hos din arbejdsgiver, svarende til det antal dage du er forhindret i at deltage i den planlagte ferie. Det er dog ikke et krav at godtgørelsen benyttes i forbindelse med køb af en ny rejse eller køb af nye feriedage. Forsikringen dækker såfremt du 1. bliver akut syg* eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden*. 2. bliver akut syg* eller kommer til skade og bliver transporteret hjem, jf. punkt 2.B, i første halvdel af rejseperioden* og ikke rejser retur til feriestedet. 3. rejser hjem i første halvdel af rejseperioden* på grund af hjemkaldelse, jf. punkt 2.C, og ikke rejser retur til feriestedet. Der ydes også erstatning til rejseledsager*, hvis 1. rejseledsager* rejser hjem i første halvdel af rejseperioden* pga. sygeledsagelse, jf. punkt 2.E, og ikke rejser retur. 2. rejseledsager* bliver hos dig under indlæggelse på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden*. Det er en betingelse for at modtage erstatning under denne dækning, at skadetilfældet er omfattet af punkt 2.A. Forsikring dækker skader på hunde og katte, der medbringes på rejsen. Det er en betingelse for dækning, at dyret er ID-mærket og vaccineret i overensstemmelse med de forskrifter som gælder for Europa*. Forsikringen dækker udgifter til eftersøgning af dig indenfor en radius af 50 km fra det sted, hvor du sidst er blevet set samt redning, når dit opholdssted er fastlagt. Det er en betingelse, at 1. du har været væk i mere end 24 timer. 2. begivenheden er anmeldt til det lokale politi og at eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium. 3. WaterCircles på forhånd godkender de parter, som skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf. 2. Forsikringen dækker ikke: (se også punkterne 1.7.3, 1.13 og 1.14) Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, jf. punkt 1.4, hvis rejsen varer mere end 60 dage. Forsikringen gælder ikke for dyr, der deltager i udstillinger, konkurrencer eller dyr, der kun skal anvendes til avl. Forsikringen dækker ikke 1. betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver. 2. eftersøgning og redning i forbindelse med kidnapning eller kapring. 3. eftersøgning og redning nord for polarcirklen eller på sydpolen. 4. eftersøgning igangsat af pårørende, fordi du har undladt at fortælle de pårørende, hvor du opholder dig, eller fordi de pårørende eller andre ønsker kontakt med dig. 3. Erstatning Der ydes en godtgørelse på 750 kr. (indeksreguleres ikke) pr. ødelagt feriedag pr. person over 18 år. Der ydes en maksimal godtgørelse på kr. årligt (indeksreguleres ikke), svarende til 20 ødelagte feriedage pr. år. Forsikringen dækker kr. pr. skade (indeksreguleres ikke) for nødvendige og dokumenterede veterinære udgifter på grund af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejser uden for Danmark. Forsikringen dækker eftersøgning og redning i indtil 14 dage med op til kr. (2014) for hver enkelt person, dog maks kr. (2012) pr. begivenhed for alle sikrede tilsammen. Selvrisiko. Der er en selvrisiko på 10% af omkostningerne, dog min kr. (indeksreguleres ikke). 4. Dokumentation 2. Beskrivelse af hændelsesforløbet. 3. Dokumentation for erstatningskravet i form af kopi af lønseddel for de seneste 3 måneder fra arbejdsgiver eller kopi af seneste årsopgørelse, hvis du er selvstændig. 4. Original dokumentation for ekstraudgifter*. 2. Beskrivelse af hændelsesforløbet. 3. Dokumentation for erstatningskravet. 4. Regning fra dyrlæge, hvor dyret er blevet behandlet. 1. Original dokumentation for krav om eftersøgning. 2. Original politirapport. 3. Original dokumentation for ekstraudgifter*. Dækker Dækker ikke

17 3. Ordforklaring a akut syg Akut syg skal forstås som sygdom, der opstår pludseligt i rejsens dækningsperiode. Det er en betingelse for dækning, at der ikke har været nogen sygdomssymptomer før forsikringen trådte i kraft, se afsnit 1.4. akut tandbehandling Akut tandbehandling skal forstås som en behandling, der er nødvendig at foretage med det samme for at minimere skadens omfang. Det kunne fx være smertelindring eller almindelig behandling. Rodbehandling, krone eller anden specialbehandling kan kun udføres efter aftale med WaterCircles. b begrænset bevægelsesfrihed Begrænset bevægelsesfrihed betyder at du ud fra en lægelig diagnose er væsentligt begrænset i din bevægelsesfrihed. Medfører tilskadekomsten eller sygdommen kun en mindre indskrænkning i selve formålet med ferien, vil der ikke være tale om begrænset bevægelsesfrihed. Dette kunne fx være, hvis du vælger at blive inden døre på grund af ondt i halsen, forkølelse eller diarre; eller hvis du ikke kan bade på grund af en brækket hånd/arm, medmindre dette er direkte lægeordineret. e ekspeditioner Herved forstås rejser til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver særskilt tilladelse til at opholde sig. Det er primært i polarområderne, ture over indlandsisen på Grønland og i det nordlige Canada. ekstraudgifter Ekstraudgifter er rimelige udgifter du har som følge af en dækningsberettiget forsikringsskade. Er der tale om udgifter du ville have haft uanset skaden, så er der ikke tale om en ekstraudgift. ekstrem sport Ekstrem sport er fx hestevæddeløb, militaryridning eller lignende, motor-, knallert-, go-cart- og racerbådsløb af enhver art samt rallies. Endvidere betragtes ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne som ekstrem sport. europa I Watercircles dækker vi på rejseforsikring med dækning i Europa i alle EU//EØS-landene, som består af følgende lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Oversøiske kolonier betragter vi ikke som en del af EU. Hvis et EU/EØS-lands status ændres, ændres dækningsområdet tilsvarende på denne forsikring. Udover ovenstående lande er Andorra, Grønland, Færøerne, Isle of Man, San Marino, Monaco, Schweiz og Vatikanstaten også omfattet. f farlig sport Farlig sport er fx boksning, karate og andre kampsportsgrene, elastikspring, paraglidning (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, jetski, vandscooter, dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr, træning eller deltagelse i enhver form for cykelløb. feriebolig Feriebolig skal forstås som et hotelværelse, lejlighed, villa, fritidshus eller andet der kan sidestilles hermed. Feriebolig skal også forstås som lystfartøj, autocamper, telt og campingvogn. formålsrejse Formålsrejse er en rejse hvor rejsens primære formål er at udøve en eller flere aktiviteter. Det kan fx være en rejse hvor det primære formål med rejsen er at spille golf, en cykel- eller vandreferie. 17

18 h husstand Ved husstand skal forstås forsikringstagerens ægtefælle/samlever, børn, plejebørn, og de personer der er gift med/lever i fast parforhold med dine hjemmeboende børn. Fastboende hushjælp betragtes som en del af husstanden. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse i Danmark. Bofællesskab bestående af maks. 2 personer sidestilles med fast parforhold. Endvidere er delebørn, aflastningsbørn, udvekslingsstudenter der bor hos forsikrede samt ægtefæller/samlever der bor på plejehjem omfattet af forsikringen. Udeboende børn under 21 år, der bor alene er også omfattet. Det er dog en betingelse for at være dækket af forsikringen, at de pågældende personer hverken lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. i indbrudstyveri Ved indbrudstyveri skal forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. k kost og logi Udgifter til kost og logi skal være rimelige, det vil sige til mellemklassehotel, måltider og drikkevarer. l lokaltransport Ved lokaltransport skal forstås transport med bus, metro og tog. Skal der benyttes andet transportmiddel skal dette ske ifølge aftale med WaterCircles. n nærmeste familie Ved nærmeste familie skal forstås, ægtefælle, samlever eller registreret partner, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, søskende, svigerbørn, svigerinder og svogre. o ophold Ved ophold skal forstås de udgifter der er i forbindelse med leje af hotelværelse, lejlighed, villa, fritidshus eller andet der kan sidestilles hermed samt lystfartøj, autocamper, telt og campingvogn. opholdsted Ved opholdsted skal forstås det sted uden for din bopæl, hvor du har din sidste overnatning inden du påbegynder din rejse og det sted hvor du har den første overnatning efter din hjemkomst fra rejsen. p private ferierejser Ved privat ferierejser forstås rejser hvis formål er ferie- eller studierejse. Undtaget er: Erhvervsrelaterede studierejser i forbindelse med et studie, der relaterer sig til dit erhverv, fx meritgivende eller som giver et uddannelsesbevis, der kan anvendes i erhvervssammenhæng. Erhvervsrejse: Rejse med aktiviteter, der relaterer sig til erhverv eller formål, der kan sidestilles med erhverv eller hvor du modtager en form for løn eller vederlag. Frivilligt/gratis arbejde: Nødhjælpsarbejde, frivilligt arbejde, praktik, arbejdssøgning eller ulønnet arbejde. Behandlingsrejse: Rejser hvor du modtager behandling for lidelser, der ikke er akut opstået. professionel sport Ved professionel sport skal forstås sport som udøves mod betaling. En person betragtes som professionel, når denne udelukkende lever af sin sport eller kontraktligt er lønnet. r 18

19 rejsearrangør Ved rejsearrangør skal forstås et rejsebureau, transportselskab og udlejer af hotelværelse, lejlighed, villa, fritidshus eller andet der kan sidestilles hermed samt lystfartøj, autocamper, telt og campingvogn. rejseledsager En rejseledsager er en person, som du har købt din rejse med, og som du skal på ferie sammen med. rejsens pris pr. dag Rejsens pris pr. dag betyder, at den samlede udgift for rejsen divideres med de antal rejsedage (inkl. ud- og hjemrejsedage) der er og herefter divideres dette med de antal deltagere der er med på rejsen. Udgifter er det der er betalt for ophold og andre turistmæssige udgifter*,som ikke kan refunderes, uanset hvem der har betalt, samt transport. Ved kørsel i egen bil ydes en kilometergodtgørelse svarende til den staten udbetaler ved tjenestekørsel over 2o.ooo km pr. år. Antal kilometer opgøres som kørt kilometer af korteste vej fra Danmarks grænse (bopæl/opholdssted)* til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af denne forsikring, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. rejseperiode Ved rejseperiode skal forstås de antal dage, som rejsen ifølge dokumentation skal varer. s sikrede En person, som efter forsikringsbetingelsernes ordlyd er omfattet af forsikringens dækning og derfor ved skade har ret til erstatning. stabil god fase Ved stabil god fase skal forstås, at tilstanden har været konstant uden nogen form for forværring som har krævet kontakt til læge. indlæggelse på hospital. ændring i medicineringen af sygdommen. yderligere vurdering eller behandling hos anvist læge. t turistmæssige udgifter Ved turistmæssige udgifter skal forstås udgifter til udflugter, planlagte aktiviteter herunder sportsaktiviteter, liftkort, leje af sportsudstyr og bil, som du på selve feriestedet har betalt for og ikke kan få penge tilbage for. tvist Ved tvist skal forstås en uenighed af retslig karakter. 19

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 Vilkår for Årsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF20237-1 November 2015 VILKÅR DF20237-1 AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler mv. Betingelsesnr. 7121.03.2017 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere