Athena DIMENSION Tværsnit 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athena DIMENSION Tværsnit 2"

Transkript

1 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion Programmets opbygning Menuer og værktøjslinier Opsætning af tegneflade Tegne- og udvælgelsesfunktioner Brug af tabeller Filhåndtering Polygoner Oprettelse af polygon Ændring af polygon Spejling og rotering af polygon Sletning af polygon Import af standardprofiler Punkter Oprettelse af punkter Flytning af punkter Indsættelse af punkt Afrunding af punkter Sletning af punkter Beregning Brugerdefinerede akser Tyngdepunktsakser Hovedakser Resultat Udskrift Athena DIMENSION Tværsnit 2 1

2 1. Introduktion I Tværsnit 2 defineres et tværsnit vha. en række polygoner, som hver defineres som tillæg eller fradrag til tværsnittet. En polygon består af en række koordinatsæt (x, y), som tilsammen definerer en lukket polygon. Hvert koordinatsæt kan tilknyttes en radius r, som angiver radius af afrundingen af de to liniestykker, som mødes i punktet. Polygonerne kan optegnes på en tegneflade vha. brugerdefinerede gridpunkter eller defineres i en polygonoversigt. Stål- og træprofiler kan importeres fra standardprofiltabeller. Programmet beregner tværsnitskonstanterne for det samlede definerede tværsnit. For det samlede tværsnit kan tillæg være overlappende, fradrag kan være overlappende og fradrag kan være defineret uden for tillæg. De relevante tværsnitskonstanter beregnes for brugerdefinerede, tyngdepunkts- og hovedakser. 2. Programmets opbygning Når programmet åbnes, vises følgende, se figur 1. Øverst menu og vandret værktøjslinie. En hvid tegneflade med hjælpeværktøjer i lodret værktøjslinie til definition af tværsnittet. Til højre tabel med information om polygoner Menuer og værktøjslinier Genvejstasterne i den vandrette værktøjslinie umiddelbart under menuen svarer til menupunkterne. I menuen er vist de tilsvarende genvejstaster. En funktion kan således udføres enten ved at vælge genvejstasten i den vandrette værktøjslinie eller vælge det tilsvarende menupunkt. Menuen og den vandrette værktøjslinie indeholder funktioner til filhåndtering, opsætning af tegneflade, polygoner, punkter, zoom, beregning og hjælp, se figur 2. Genvejstasterne i den lodrette værktøjslinie til venstre for tegnefladen indeholder tegneog udvælgelsesfunktioner, se figur 3. Hvis der højreklikkes på tegnefladen, vises en menu med funktioner til at vælge/fravælge alle punkter i den valgte polygon samt til at redigere den valgte polygon eller de valgte punkter, se figur 4. 2 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

3 Figur 1: Opbygning af program. Figur 2: Indhold af menu og vandret værktøjslinie. Figur 3: Indhold af lodret værktøjslinie. Som alternativ til brugen af mus, kan der navigeres rundt i programmet med følgende genvejstaster: Tab markerer næste felt i brugerfladen. Shift+Tab markerer forrige felt i brugerfladen. Athena DIMENSION Tværsnit 2 3

4 Figur 4: Indhold af menu ved højreklik på tegnefladen. Piletaster flytter markøren i indtastningsfelt. Mellemrum vælger eller fravælger afkrydsning i valgfelt. På knapper og i menuer er der understreget et bogstav. Knappen eller menupunktet vælges ved tryk på Alt+bogstav. Alt+F4 lukker vindue. Esc fravælger valgte punkter eller afbryder igangværende optegning eller flytning af punkter. Ctrl+Del sletter valgte (røde) punkter. Shift+Del sletter aktuel polygon Opsætning af tegneflade Når en ny sag oprettes, eller en eksisterende sag åbnes, vises en hvid tegneflade. Foruden tegnearealet vises en margin. Kun den del af tværsnittet, som er indenfor tegnefladen, udskrives. Fastsættelse af tegnefladens størrelse: 1. Vælg menupunktet Opsætning.Koordinatsystem eller genvejstasten. 2. Indtast vandret (X) og lodret (Y ) position i mm af hhv. nederste venstre hjørne og øverste højre hjørne af tegnefladen, se figur 5. Alternativt kan vælges at trykke på knappen I yderpunkter, hvorved de mindste x- og y-koordinater overføres til felterne for nederste venstre hjørne og de største x- og y-koordinater overføres til felterne for øverste højre hjørne. 3. Godkend ved at trykke på knappen OK. 4 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

5 Figur 5: Fastsættelse af tegnefladens størrelse. Punkterne på tegnefladen betegnes grid. Grid definerer de punkter, som kan benyttes ved optegning og flytning af punkter. Grid kan tændes og slukkes ved at vælge menupunktet Opsætning.Grid eller genvejsknappen. Fastsættelse af maskestørrelse i grid: 1. Vælg menupunktet Opsætning.Maskestørrelse i grid eller genvejsknappen. 2. Indtast vandret (X) og lodret (Y ) afstand i mm mellem gridpunkter, se figur 6. Figur 6: Fastsættelse af maskestørrelse i grid 3. Godkend ved at trykke på knappen OK. Der placeres altid et gridpunkt i (0,0), alle øvrige gridpunkter beregnes udfra dette punkt. Der kan zoomes ud og ind på tegnefladen med og. Tekststørrelsen ændres ikke ved at zoome på tegnefladen Tegne- og udvælgelsesfunktioner Der kan vælges én tegne- eller udvælgelsesfunktion på den lodrette værktøjslinie ad gangen. Athena DIMENSION Tværsnit 2 5

6 Når genvejstasten er valgt, kan punkter udvælges på tegnefladen. Når et punkt er valgt, skifter det farve fra sort til rødt. For en gruppe af punkter kan der udføres én af funktionerne fra menupunktet Punkter. De valgte punkter kan fravælges igen ved tryk på Esc. Når genvejstasten er valgt, kan en polygon tegnes på tegnefladen. Hvis grid er slået til, placeres punkterne i gridpunkter. Der placeres et punkt ved at trykke på venstre musetast i et gridpunkt. Når genvejstasten er valgt, kan et punkt flyttes på tegnefladen. Punktet kan flyttes til et gridpunkt ved at markere punktet ved tryk på venstre musetast. Tasten holdes nede, mens punktet trækkes til en ny placering i et gridpunkt. Når tasten slippes, placeres punktet i det valgte gridpunkt Brug af tabeller Til højre for tegnefladen vises tabeller med oplysninger om polygoner og punkter. Når en linie markeres i en af tabellerne sker følgende: Når en polygon markeres i den øverste tabel vises den valgte polygon med punktnummerering på tegnefladen, se figur 7, og punkterne i den valgte polygon vises i den nederste tabel. Der kan kun arbejdes på én polygon på tegnefladen ad gangen, de øvrige definerede polygoner er tegnet med lysegrå på tegnefladen. Når et punkt markeres i den nederste tabel, markeres det valgte punkt med rødt på tegnefladen. 3. Filhåndtering Når programmet startes, er det med en blank tegneflade. Heri kan der så opbygges en ny sag eller en eksisterende sag kan hentes. En sag gemmes kun, når et af menupunkterne Filer.Gem eller Filer.Gem som eller genvejstasten vælges. Hvis en sag lukkes ned, og der er ændringer i sagen som ikke er gemt, vil der dog blive spurgt om sagen skal gemmes. Når en sag gemmes, oprettes filen [Sagsnavn].tv2, som indeholder hele sagen. Filhåndteringsmenuen indeholder følgende punkter: Filer.Nyt tværsnit eller genvejstasten opretter en ny sag med en blank tegneflade. En sag bliver først navngivet når den gemmes. Filer.Åbn eller genvejstasten åbner en eksisterende sag. 6 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

7 Figur 7: Visning af valgt polygon. Filer.Gem eller genvejstasten gemmer sagen. Hvis sagen ikke tidligere er gemt, og dermed ikke navngivet, udføres i stedet funktionen Gem som. Når en sag gemmes, slås funktionen gem fra i hovedmenuen og på værktøjslinien. Så snart der foretages ændringer i sagen, aktiveres funktionen igen, og sagen kan gemmes igen. Hermed er det altid muligt at se, om der er foretaget ændringer, siden sagen senest er gemt. Filer.Gem som gemmer en sag under et sagsnavn, som skal fastlægges inden sagen gemmes. Denne funktion benyttes, hvis sagen ikke er navngivet, eller hvis sagen skal kopieres, ellers benyttes funktionen Gem. En sag kan kopieres ved at åbne den i programmet og derefter gemme den under et andet navn vha. funktionen Gem som. 4. Polygoner Et tværsnit består af en række polygoner, som hver defineres som tillæg eller fradrag til tværsnittet. En polygon består af en række punkter, som tilsammen definerer en lukket polygon. Tværsnittets polygoner oprettes, redigeres og slettes via tegnefladen eller polygonoversigten. Stål- og træprofiler kan importeres til tegnefladen fra standardprofiltabeller. Athena DIMENSION Tværsnit 2 7

8 4.1. Oprettelse af polygon En polygon kan tegnes på tegnefladen med punkter i gridpunkter eller oprettes i polygonoversigten. Oprettelse af polygon på tegneflade: 1. Genvejstasten skal være valgt. 2. Det første punkt i polygonen oprettes ved, at et gridpunkt markeres ved tryk på venstre musetast. 3. For hvert gridpunkt der klikkes på, oprettes der et punkt i polygonen. Optegningen kan afbrydes ved at trykke Esc. 4. For at lukke polygonen, klikkes på startpunktet, eller der trykkes på tasten c. Polygoner, der tegnes, oprettes som tillæg. Hvis polygonen er et fradrag, ændres dette i polygonoversigten. Oprettelse af polygon i polygonoversigt: 1. Vælg menupunktet Polygon.Opret polygon eller genvejstasten. 2. Angiv om polygonen giver tillæg eller fradrag til tværsnittet og opret punkterne ved at angive punktnummer, koordinater og evt. radius. Et punkt oprettes ved at trykke på knappen, se figur 8. Figur 8: Polygonoversigt. 8 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

9 4.2. Ændring af polygon Om en polygon giver tillæg eller fradrag til tværsnittet, kan ændres i polygonoversigten. Ændring af polygon i polygonoversigt: 2. Vælg menupunktet Polygon.Ændre polygon eller genvejstasten. 3. Vælg om den valgte polygon giver tillæg eller fradrag til tværsnittet. 4. Godkend ved at trykke på knappen Luk Spejling og rotering af polygon En polygon kan spejles om vandret eller lodret centerlinie samt roteres en vilkårlig vinkel om et vilkårligt punkt. Spejling af polygon: 2. Vælg menupunktet Polygon.Spejl/Rotér eller genvejstasten. 3. Polygonen kan enten spejles om den vandrette eller lodrette centerlinie. For et vilkårligt tværsnit defineres f.eks. en vandret centerlinie som den vandrette linie, der går gennem punktet, som ligger midt imellem det øverste og nederste punkt i polygonen. 4. Godkend ved at trykke på knappen OK. Rotering af polygon: 2. Vælg menupunktet Polygon.Spejl/Rotér eller genvejstasten. 3. Angiv rotationsvinklen samt koordinatsættet for rotationscentret, se figur 9. Rotationsvinklen angives i grader, der regnes positiv mod uret. Som forslag til rotationscentret vises det punkt, hvor den vandrette og lodrette centerlinie skærer hinanden. 4. Godkend ved at trykke på knappen OK. Athena DIMENSION Tværsnit 2 9

10 Figur 9: Rotering af polygon Sletning af polygon Den valgte polygon slettes ved at vælge menupunktet Polygon.Slet polygon eller genvejstasten. Godkend sletningen Import af standardprofiler Stål- og træprofiler kan importeres til tegnefladen fra standardprofiltabeller. Import af stålprofiler: 1. Vælg menupunktet Polygon.Importér stålprofil eller genvejstasten. 2. Vælg profilgruppe, profiltype og profil, se figur 10. Godkend profilvalg ved at trykke på knappen Vælg profil. 3. Vælg indsætningspunkt og koordinatsæt for indsætningspunkt for det valgte profil, se figur 11. Godkend ved at trykke på knappen OK. Det valgte profil oprettes som tillæg og evt. fradrag til tværsnittet. Import af træprofiler: 1. Vælg menupunktet Polygon.Importér træprofil eller genvejstasten. 2. Vælg profilgruppe, profiltype og profil og godkend valg ved at trykke på knappen Vælg profil. 3. Vælg indsætningspunkt og koordinatsæt for indsætningspunkt for det valgte profil. Godkend ved at trykke på knappen OK. 10 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

11 Figur 10: Importing af stålprofil. Figur 11: Definition af indsætningspunkt for profil. 5. Punkter Hver polygon består af en række forbundne punkter, som tilsammen definerer en lukket polygon. Hvert punkt kan tilknyttes en radius, som angiver radius af afrundingen af de to liniestykker, som mødes i punktet. Polygonens punkter oprettes, redigeres og slettes via tegnefladen eller polygonoversigten. Athena DIMENSION Tværsnit 2 11

12 5.1. Oprettelse af punkter En polygon kan tegnes på tegnefladen med punkter i gridpunkter som beskrevet på side 8 eller oprettes i polygonoversigten. Oprettelse af punkt i polygonoversigt: 2. Vælg menupunktet Polygon.Ændre polygon eller genvejstasten. 3. Indtast punktnummer, koordinater og evt. radius. Punktet oprettes og overføres til listen ved at trykke på knappen Flytning af punkter Et punkt kan flyttes til et gridpunkt via tegnefladen. Et eller flere punkter i samme polygon kan flyttes den samme relative afstand. Et punkts koordinater kan ændres i tabellen. Flytning af et punkt til gridpunkt på tegnefladen: 2. Vælg genvejstasten. 3. Markér punktet, som skal flyttes, ved tryk på venstre musetast. 4. Venstre musetast holdes nede, mens punktet trækkes til en ny placering i et gridpunkt. Flytningen kan afbrydes ved at trykke på Esc. 5. Når tasten slippes, placeres punktet i det valgte gridpunkt. Hvis punktet placeres i startpunktet, så lukkes polygonen. Relativ flytning af et eller flere punkter: 2. Vælg genvejstasten. 3. Markér de punkter, som skal flyttes, ved tryk på venstre musetast. Markerede punkter vises røde. 4. Vælg menupunktet Punkter.Flyt punkter eller genvejstasten. 5. Indtast den vandrette (X) og lodrette (Y ) flytning af de valgte punkter, se figur 12. En vandret flytning er positiv mod højre og en lodret flytning er positiv opad. 6. Godkend ved at trykke på knappen OK. 12 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

13 Figur 12: Flytning af flere punkter. Flytning af et punkt vha. tabellen: 2. Vælg det ønskede punkt i den nederste tabel. 3. Under tabellerne vises punktets koordinater og radius, se figur 13. Tilret koordinaterne. Figur 13: Flytning af et punkt vha. tabellen. 4. Godkend ved at trykke på knappen. Athena DIMENSION Tværsnit 2 13

14 5.3. Indsættelse af punkt Et punkt indsættes i en polygon vha. polygonoversigten. Indsættelse af punkt 2. Vælg menupunktet Polygon.Ændre polygon eller genvejstasten. 3. Indtast punktnummer, koordinater og evt. radius. Punktnummer angiver det linienummer i listen, hvor punktet skal indsættes. Punktet oprettes og overføres til listen ved at trykke på knappen Afrunding af punkter Et eller flere punkter i samme polygon kan gives samme afrunding. Et punkts afrunding kan ændres i tabellen. Afrunding af et punkt vha. tabellen: 2. Vælg det ønskede punkt i den nederste tabel. 3. Under tabellerne vises punktets koordinater og radius, se figur 13. Tilret radius. 4. Godkend ved at trykke på knappen. Afrunding af et eller flere punkter: 2. Vælg genvejstasten. 3. Markér de punkter, som skal gives samme afrundning, ved tryk på venstre musetast. Markerede punkter vises røde. 4. Vælg menupunktet Punkter.Afrunding eller genvejstasten. 5. Indtast radius af afrundingen af de to liniestykker, som mødes i punktet i mm, se figur Godkend ved at trykke på knappen OK. 14 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

15 Figur 14: Afrunding af flere punkter Sletning af punkter Et eller flere punkter kan slettes vha. menuen. Et punkt kan slettes i polygonoversigten. Sletning af et eller flere punkter: 2. Vælg genvejstasten. 3. Markér de punkter, som skal slettes, ved tryk på venstre musetast. Markerede punkter vises røde. 4. Vælg menupunktet Punkter.Slet punkter eller genvejstasten. 5. Godkend sletningen. Sletning af et punkt i polygonoversigten: 2. Vælg menupunktet Polygon.Ændre polygon eller genvejstasten. 3. Vælg det ønskede punkt i listen og tryk på knappen Slet. 6. Beregning For det samlede tværsnit beregnes: Areal A. Overflade af alle tillæg u t, idet der ikke tages hensyn til at nogle flader kan være sammenfaldende. Overflade af alle fradrag u f, idet der ikke tages hensyn til at nogle flader kan være sammenfaldende. Placering af tyngdepunkt (x G, y G ) i forhold til de brugerdefinerede akser. Vinkel fra den vandrette tyngdepunktsakse til 1. hovedakse. Athena DIMENSION Tværsnit 2 15

16 6.1. Brugerdefinerede akser For de brugerdefinerede akser x og y beregnes: Statiske momenter S x og S y om hhv. x- og y-aksen. Inertimomenter I x og I y om hhv. x- og y-aksen. Centrifugalmoment Z xy om x- og y-aksen Tyngdepunktsakser For tyngdepunktsakser x G og y G beregnes: Inertimomenter I Gx og I Gy om hhv. x G - og y G -aksen. Inertiradier i Gx og i Gy om hhv. x G - og y G -aksen. Elastiske modstandsmomenter W el,x1, W el,x2, W el,y1 og W el,y2, hvor modstandsmoment med indeks x er om x G -aksen og indeks y er om y G -aksen. Indeks 1 svarer til x G - og y G -aksernes positive retninger og indeks 2 svarer til de negative retninger. Således er W el,x1 tværsnittets elastiske moment om x G -aksen for det punkt, som har største (positive) y G -koordinat. Plastiske modstandsmomenter W pl,x og W pl,y om hhv. x G - og y G -aksen. Ved beregningen antages, at træk- og trykflydespændingen er lige store for tværsnittet samt at normalkraften er nul. Kerneradier k x1, k x2, k y1 og k y2, hvor kerneradius med indeks x er om x G -aksen og indeks y er om y G -aksen. Indeks 1 svarer til x G - og y G -aksernes positive retninger og indeks 2 svarer til de negative retninger. Således beregnes kerneradius k x1 vha. modstandsmomentet W el,x1. Centrifugalmoment Z Gxy om x G - og y G -aksen. Kernepunkterne er placeret i følgende punkter: (0, k x1 ), (0, k x2 ), ( k y1, 0), (k y2, 0), idet koordinaterne er angivet i (x G, y G )-koordinatsystemet. Kraftangrebspunkter indenfor og på kernens omkreds giver spændinger med samme fortegn over hele tværsnittet, trækspændinger for træknormalkraft og trykspændinger for tryknormalkraft Hovedakser Tværsnittets 1. og 2. hovedakse er defineret som de akser gennem tyngdepunktet, hvor centrifugalmomentet er nul. Første hovedakse er desuden den akse, hvor inertimomentet er størst, og anden hovedakse er den akse, hvor inertimomentet er mindst. For hovedakser beregnes: 16 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

17 Hovedinertimomenter I 1 og I 2 om hhv. 1. og 2. hovedakse. I 1 er det største inertimoment for akser gennem tyngdepunktet. I 2 er det mindste inertimoment for akser gennem tyngdepunktet. Hovedinertiradier i 1 og i 2 om hhv. 1. og 2. hovedakse. Elastiske modstandsmomenter W el,11, W el,12, W el,21 og W el,22, hvor modstandsmoment med første indeks efter kommaet lig med 1 er om 1. hovedakse og indeks 2 er om 2. hovedakse. Sidste indeks 1 svarer til hovedaksernes positive retninger og sidste indeks 2 svarer til de negative retninger. Således er W el,11 tværsnittets elastiske moment om 1. hovedakse for det punkt, som er placeret længst fra 1. hovedakse. Plastiske modstandsmomenter W pl,1 og W pl,2 om hhv. 1. og 2. hovedakse. Ved beregningen antages, at træk- og trykflydespændingen er lige store for tværsnittet samt at normalkraften er nul. Kerneradier k 11, k 12, k 21 og k 22, hvor kerneradius med første indeks 1 er om 1. hovedakse og første indeks 2 er om 2. hovedakse. Sidste indeks 1 svarer til hovedaksernes positive retninger og sidste indeks 2 svarer til de negative retninger. Således beregnes kerneradius k 11 vha. modstandsmomentet W el,11. Kernepunkterne er placeret i følgende punkter: (0, k 11 ), (0, k 12 ), ( k 21, 0), (k 22, 0), idet koordinaterne er angivet i hovedkoordinatsystemet. 7. Resultat Når beregningen er udført, vises resultatet som et skraveret tværsnit og tværsnitskonstanter. I højre side af resultatoversigten vælges hvilke akser, der skal vises resultater for, samt hvilke resultater, der skal vises, se figur 15. Der kan zoomes ud og ind på det skraverede tværsnit med og. Tekststørrelsen ændres ikke ved at zoome på resultatoversigten. 8. Udskrift Udskrift vælges ved at vælge menupunktet Filer.Udskriv eller genvejstasten. I udskriftsstyringen kan der vælges, hvad der skal udskrives, og hvilken printer, data skal udskrives på. Data skal udskrives på stående papir. Data udskrives i tabeller og på grafiske oversigter. Bemærk at alt grafisk vises nøjagtig som på skærmen, dvs. hvis en del af oversigten er uden for tegnefladen, mangler det samme på udskriften. Størrelse af tekst på de grafiske oversigter kan styres ved at Athena DIMENSION Tværsnit 2 17

18 Figur 15: Resultatoversigt. zoome ud og ind på tegnefladen. Hvis der zoomes ind på tegnefladen, bliver tegnefladen større, mens teksten forbliver den samme størrelse. Når oversigten skaleres ned til udskriftsstørrelse, afhænger tekststørrelsen derfor af størrelsen på tegnefladen. Hvad der kan udskrives afhænger af, hvor udskriftsstyringen vælges fra: Under inddatering. Herfra kan sagens inddata udskrives, dvs. grafisk oversigt med nummererede punkter og koordinatsæt for alle punkter i tabeller. Den grafiske oversigt udskrives som den vises på skærmen. Under resultathåndtering. Når sagen er beregnet kan både beregningsresultat og inddata udskrives. Der udvælges akser, som tværsnitskonstanterne skal udskrives for. 18 Tværsnit 2 Athena DIMENSION

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Tegneflade................................... 2 3 Navngivning af sag..............................

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Kompendium til Geogebra

Kompendium til Geogebra Kompendium til Geogebra Hardsyssel Efterskole Matematik 8. Klasse Side 1 af 12 Kompendium til Geogebra 1. Generel præsentation af Geogebra 1.1 Download af programmet Geogebra kan gratis downloades fra

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

6.1 Listeopsætning - Grid

6.1 Listeopsætning - Grid 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab, der giver dig mulighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Mastercam Øvelsesvejledning

Mastercam Øvelsesvejledning Mastercam Øvelsesvejledning Fræsning og Design version 9 MASTERCAM V9 ØVELSER 1 2 MASTERCAM V9 ØVELSER Indhold: 1. Indledning 5 1.1. Konfiguration 5 1.2. Brugerfladen 6 1.3. Menuerne 7 1.3.1. Analyser

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Tegne, redigerings- og slettefunktioner.

Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Generelt Dette afsnit gennemgår systematisk alle programmets funktioner til at tegne, redigere og slette objekter. Afsnittet tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling.

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling. Sportsplanner I DGI Sportsplanner har du mulighed for at tegne redskabsbaner, som passer direkte på det sted, hvor du og dine gymnaster træner. De opstillinger du tegner har du mulighed for at få tilsendt

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

DM i Autodesk Inventor Opgave #1

DM i Autodesk Inventor Opgave #1 DM i Autodesk Inventor 2004 - Opgave #1 Hermed opgave #1 til Danmarksmesterskaberne i Autodesk Inventor 2004. Løsningen e-mailes senest 26. marts til Opgave1.dm@nti.dk. (Husk deltagernummer!). Spørgsmål

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Geometrimodulet generelt

Geometrimodulet generelt Indholdsfortegnelse side 1 side 3 side 3 side 4 side 5-6 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-16 side 17 side 17-20 side 21-24 side 25-28 side 29 side 30-32 side 33 Geometrimodulet generelt Opbygning af

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Ved hjælp af programmet GeomeTricks kan du tegne figurer i geometri. Når du tegner en figur, så skal du opbygge din figur ved hjælp af geometriske objekter. Geometriske

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17

Brugervejledning til CRBook. CRBook. Aftalekalender. CRSoft Version Afsnit 0: Side 1 af 17 CRBook Aftalekalender CRSoft 2018 Afsnit 0: Side 1 af 17 Forord CRBook er et styringsinstrument for indgåelse af aftaler. Programmet er opbygget omkring en Outlook lignende kalender og man kan anvende

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Vejledning til brug af KortVejle (NetGIS)

Vejledning til brug af KortVejle (NetGIS) Vejledning til brug af KortVejle (NetGIS) På Vejle Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Hjælp til funktioner på Helsingør Kommunes WebGis

Hjælp til funktioner på Helsingør Kommunes WebGis Hjælp til funktioner på Helsingør Kommunes WebGis Værktøjsknapper Adresseopslag Andre zoom funktioner Printfunktioner PDF print i Mozilla Firefox Kortvisning/Baggrundskort Temakontrol Tegnefunktioner printvenlig

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn... 3 Indstillinger... 3 Hjælp... 3 Kortvindue og infolinje... 3 Målforhold...

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Vejledning til opgraderet version af Danmarks Arealinformation

Vejledning til opgraderet version af Danmarks Arealinformation Vejledning til opgraderet version af Danmarks Arealinformation Følgende funktioner virker anderledes i HTML5-versionen end i Silverlight-versionen: 1) Vælg/tænd kortlag... 2 2) Tilføj kortlag fra Lagkatalog...

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Vejledning til Mastra Kort-modul

Vejledning til Mastra Kort-modul Vejledning til Mastra Kort-modul Mastra kortmodul er udviklet for at kunne vise trafik-informationer på kort, så der opnås en mere forståelig sammenhæng mellem den talte trafik og der, hvor den er talt.

Læs mere

Vejledning i brug af Informationer på kort

Vejledning i brug af Informationer på kort Emne: Brug af Web-GIS Klik på kort og tilhørende informationer I venstre side ses informationer om de kort der er tilgængelige, regler for salg af kort og vejledninger. I højre side er der adgang til andre

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

side 1 side 2 side 3 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 7 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-17 side 18-21

side 1 side 2 side 3 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 7 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-17 side 18-21 side 1 side 2 side 3 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 7 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-17 side 18-21 Indholdsfortegnelse Geometrimodulet Start geometrimodulet Udfyldning af talfelter

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere