Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som beboer i Isbjerg Parken"

Transkript

1 Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden og ordensbestemmelser - der fortæller, hvordan man bør omgås hinanden, og hvordan man passer på boligen og fællesarealerne. Husordenen og Ordensbestemmelsen er opbygget alfabetisk: Affald Altaner/ Terrasser/ Haver Affald skal lægges i poser, som lukkes inden de anbringes i de affaldsbeholdere som findes på ejendommen (Grå spande) Grønne spande: kun rent papir/pap, som SKAL være foldet og/eller revet itu. Spandene må IKKE overfyldes. Det påhviler den enkelte lejer at bortskaffe affald, der ikke fjernes i almindelig affaldssystem/ dagrenovation. Hvis man ikke har mulighed for at bringe storskrald ud på containerpladsen, kan det afleveres i/ved indhegningen ved varmemesterkontoret på Egernvej 69 A. Der er opsat videoovervågning i alle affaldshuse. Ved overtrædelse påføres huslejen ved de to første overtrædelser en afgift for oprydning på en gårdmandstime kr. 160,00 (2008 pris) Derefter kr. 500,00. Skal holdes pæne og ryddelige. Sne og is skal fjernes og afløb holdes rene. Opsætning af læskærme, espalier o.l. skal ske forsvarligt og efter aftale med varmemesteren.

2 Altankasser skal, af sikkerhedsgrunde, anbringes på den indvendige side af altanen. På Egernvej 17 skal beboerne dog selv sørge for at holde altanen ren ved at feje. Du hæfter ved fraflytning for de skader, der måtte komme på rækværket efter altankasserne. Tørring af tøj må kun ske, hvis det ikke kan ses udefra. Anlægget/ Ude arealer Beboerklagenævn. Se mere under L Lejernes Landsorganisation I haver til rækkehuse, må man have tørrestativer i samme højde som rækværk mellem boligerne. Træer, buske og blomster skal behandles varsomt og fællesarealer holdes ryddelige. Sammenkomster i anlægget/ude arealer skal foregå afdæmpet og skal ophøre senest kl Som hjælp til løsning af konflikter mellem lejer og udlejer er der i kommunen oprettet et beboerklagenævn. Nævnet består af 3 medlemmer, nemlig en formand (jurist) en repræsentant for lejerne og en repræsentant for udlejerne. 2. Beboerklagenævnet kan tage sig af følgende sager: - Boligens stand ved indflytning - Husorden, chikane m.v. - Råderet - Lovlighed af beslutninger i beboerdemokratier - Varsling af lejeforhøjelser - Vand- og varmeregnskab - Fællesantenne - Afslag på ledig bolig - Fremleje og bytte af bolig - Syn og istandsættelse ved fraflytning - Tilbagebetaling af indskud. 3. Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i følgende: - Erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig - Afgøre om en klager har ret - Sende advarsel til en lejer. - Give en lejer en advarsel eller betinget advarsel. 4. Sager, der ønskes indbragt for beboerklagenævnet sendes til Varde Kommune. Det koster et mindre gebyr, kr. 138,00 i 2013 niveau - og reguleres én gang årligt, at få en sag behandlet. 5. Lejer og udlejer kan lade afgørelsen, der er behandlet af beboerklagenævnet indbringe for boligretten. Dette gælder dog ikke for advarsler.

3 Boligafgift (husleje og anden pengeydelse) A. Pengeydelse i forbindelse med lejemålet fremgår af huslejekontrakten. Eventuelle forhøjelser/nedsættelser varsles til den enkelte lejer. B. Boligafgiften og anden pengeydelse er forfalden senest 1. hverdag i måneden. Sker betalingen efter den 1. i måneden kan lejemålet ophæves, efter gældende incasso regler, jf. 90, stk. 2 i Lov om Leje af Almene Boliger. Lejelovens 3 løbedage er fjernet pr. 1. januar C. Boligforeningens udgifter i forbindelse med krav om rettidig betaling, betales af lejeren. Beløbet, der fastsættes af boligministeriet, er kr. 270,00 i 2013 niveau, og reguleres én gang årligt. Gebyret er pligtig pengeydelse (ref , stk. 2.) D. Udgifter til evt. fogedforretning betales af lejeren (restanten). Cykler/barnevogne Erhvervsvirksomhed Elevatorer Færdsel og parkering Må ikke henstilles på trappeopgange, i kældergange eller foran fordørene o.l., men på anviste steder, så adgangsveje ikke spærres. Må kun udøves fra dertil udlejede lokaler for liberalt erhverv. Opsætning af skilte i forbindelse med erhverv må kun ske efter skriftlig tilladelse fra udlejer. Ekstraordinær rengøring og renovation m.v. påhviler erhvervslejemålet. Hvor der forefindes elevatorer skal disse behandles med omtanke - og efter forskrifterne, og må ikke anvendes til leg eller ophold. Færdselsloven er gældende overalt på boligforeningens arealer, hvor der er åbent for offentlig trafik. Opsatte skilte og tavler skal respekteres. Kørsel på fortove/gangstier er ikke tilladt. Undtaget herfra er kørsel med div. handicapkøretøjer (dog ikke biler). Overtrædelse kan medføre politianmeldelse. Parkering af motorkøretøjer skal ske på parkeringspladser, hvor sådanne er indrettet. Langtidsparkering (over 14 dage) af camping-vogne og påhængsvogne/trailere er ikke tilladt. Parkering af motorkøretøjer med totalvægt over kg er ikke tilladt.

4 Undtaget herfra er dog åbne trailere på en totalvægt på kg eller derunder. Parkering i carporte/garager må kun ske af den pågældende lejer. Der skal forevises gyldigt registreringsattest ved forlangende. Forsikring Forurening Fyrværkeri Den enkelte beboer skal selv sørge for forsikring af indbo og ejendele, hvilket stærkt anbefales. Ting som ved lugt, støj eller brandfare kan være til gene for andre beboere må ikke forefindes på ejendommen/garager/carporte/opgange. Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri tæt på eller i ejendommene. Bål må ikke afbrændes.

5 Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet for Afd. 11, Isbjerg Parken, Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde, er udarbejdet i tilknytning til følgende referencer 1. Vedtægter for Arbejdernes Andels-boligforening, Varde. 2. Huslejekontrakten. 3. a. Lov om leje af almene boliger. b. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. c. Tillæg til Vejledning om drift af almene boliger m.v. d. Bekendtgørelse om Vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. e. Div. bekendtgørelser om udlejning af almene boliger. B. Reglementet med supplerende skrivelser og opslag er gældende for boligforeningens lejere. Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre ophævelse af lejemålet jævnfør huslejekontraktens 9. C. Er der i medfør af ref. 1 (Vedtægterne) 17, stk. 6 truffet beslutning i en afdeling om ændring i ordensbestemmelserne i forhold til nærværende reglements bestemmelse gælder dette kun for den pågældende afdeling. Evt. ændringer skal meddeles skriftligt til boligforeningen. D. Overtrædelse af politi- og sundhedsvedtægter er lejerens ansvar. Lejeren er pligtig at holde boligforeningen skadesløs herfor. E. Overholdes Hus- og Ordensbestemmelserne ikke, vil der blive pålagt et gebyr for evt. oprydning m.m efter påmindelse. 1. påmindelse er gebyret kr. 165,00 (2011 niveau) og derefter kr. 300,00 for 2. og efterfølgende gange.

6 Hårde hvidevarer Knallerter/ Cykler Kældre Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere (kun kondens) må kun installeres af autoriseret installatør. Vask og tørre tumbling må ikke finde sted i lejlighederne i tidsrummet fra kl til kl Må ikke henstilles på fliserne foran lejlighederne, men bestående stativer skal benyttes. Må ikke benyttes til leg/ophold eller til opmagasinering uden for tremme rummene. Tobaksrygning er ikke tilladt. Der må IKKE holdes nogen former for dyr i kælderrummene. Leg og boldspil Kun på indrettede steder/områder og skal slutte senest kl Musik og støj i lejemålet. Støjende selskabelighed og /eller benyttelse af musikinstrumenter, radio o.l. skal altid ske med hensyntagen til de øvrige beboere og må ikke finde sted mellem kl og kl , med mindre der er tale om en særlig anledning og beboerne informeret. Opgange Der må ikke være henstillet/lagt private ting herunder fodtøj. Dette af hensyn til brandvæsen ambulancefolk renholdelse. Tobaksrygning er ikke tilladt. Foran opgangene samt på fliser og i arealerne må der ikke være nogen form for private ting (møbler grill m.v.) Ovennævnte vil blive fjernet uden yderligere varsel og opbevaret i 3 måneder, hvorefter det destrueres. Parabol / antenner I alle boligforeningens ejendomme er der installeret kabel for radio- og TV programmer. Lejere er pligtig til at betale udgiften for modtagelse af de på kablet værende signaler. 2. Opsætning af private antenner, herunder parabolantenner, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra udlejer og kun på de af denne anviste steder.

7 3. Opsætning af antenner til modtagelse af kanaler, der kan modtages på det i ejendommen værende kabelnet, er ikke tilladt. Dette gælder også selvom det kræver brug af dekoder for at se det pågældende program. 4. Gives der tilladelse til opsætning af private antenner/paraboler skal der betales et depositum til udlejer for dækning af evt. skader samt til reetablering. Der skal samtidig tegnes en ansvarsforsikring til sikkerhed for opfyldelse af erstatningsansvaret. Montering skal udføres af en autoriseret installatør. Parkering 5. Blanket til ansøgning om opsætning af private antenner, herunder parabolantenne, udleveres på udlejerens kontor. Bestemmelser om private antenner fremgår af "Lov om almene boliger" 36 m.fl. Parkering må kun finde sted på de anviste pladser. Biler/køretøjer, som hensættes udenfor disse områder fjernes på ejerens bekostning og risiko. Lastbiler må ikke parkeres på bebyggelsens område. Langtidsparkering - mere end 14 dage - af campingvogne og trailere er ikke tilladt. Undtaget herfra er åbne trailere med en vægt på kg og derunder. Parkering af motorkøretøjer over kg er ikke tilladt. Biler uden nummerplader anmeldes til politiet. Reparation af biler og øvrige køretøjer må ikke finde sted på parkeringspladser ol. steder. Radiatorer Utætte radiatorer eller ventiler, som ikke lukker, skal meldes til varmemesteren. Skiltning Opsætning af skilte (herunder navneskilte på døre og postkasser) må kun finde sted med varmemesterens tilladelse. Støjgener 1. Alle former for uacceptabel støj ved brug af radio/tv, musikinstrumenter / anlæg og el værktøj samt støjende adfærd er ikke tilladt. Der skal herske normal ro i tiden kl. 22:00-07:00. Efter aftale med naboer kan der eks. ved fester dispenseres fra bestemmelserne vedr. brug af musik. 2. Støjende adfærd, herunder leg og ophold på

8 trapper og gange er forbudt. Støjende adfærd på fællesarealer (opgange, græsplæner, grillpladser m.m.) efter kl. 22:00 er forbudt. Boldspil og lignende skal ophøre kl. 22:00. Boldspil mod bygninger og leg i beplantede områder er ikke tilladt. 3. Unødig støj med knallert og motorkøretøjer er forbudt. Det er ikke tilladt at starte knallert /motorkøretøjer i kældrene. 4. Færdsel på gange og trapper skal ske under hensyntagen til øvrige beboere. Henstilling af private effekter er ikke tilladt, og dette vil blive fjernet på lejers regning. Undtaget herfra er rollatorer, såfremt passage kan foregå uhindret. Henstilling af cykler, barnevogne, trækvogne og evt. legetøj skal ske i de anviste rum. Renholdelse 1. Affald må kun anbringes i dertil opsatte affaldsbeholdere. Forinden anbringelsen skal affaldet være sorteret efter de herfor givne kommunale bestemmelser. Køkkenaffald skal være i lukket pose før anbringelse. Storskrald (alle større ting så som gulvtæpper, møbler, cykler, tv, gift, maling, olie m.m.) skal hvor ikke andet er anvist afleveres af lejeren selv på Genbrugspladsen, Ndr. Boulevard 302, Varde. 2. Renholdelse af de til ejendommen hørende fællesrum og fællesarealer samt trapper og gange i etageejendomme foretages af udlejer efter dennes bestemmelser. Henstilling/ bortkastning af affald i fællesrum og fællesarealer er ikke tilladt. Lejere af carporte har pligt til at renholde disse. Brugt fyrværkeri fjernes af lejeren selv. 3. I parcel- og rækkehuse har lejeren pligt til at vedligeholde grundstykket. Udlejer foretager rengøring/glatførebekæmpelse af fortov. Lejeren har dog pligt til at renholde og foretage glatførebekæmpelse fra egen indgang til fortov. 4. Hvor der er anlagt have har lejeren pligt til at renholde denne. Eventuelle hække klippes mindst 1 gang om året, normalt i juni måned. Hækkens højde må ikke overstige 180 cm. Området mellem hæk/plankeværk og mindst 30 cm. fra midten af denne skal holdes fri for græs, ukrudt og planter på

9 begge sider. Området uden for plankeværkerne på Isbjerg Møllevej passes af afdelingens gårdmænd. En afdeling kan i sin husorden have afvigende bestemmelser vedr. højden på hække. Eventuelle græsplæner skal holdes passende klippet og rene. Haveaffald skal fjernes. Det er ikke tilladt at anvende haven som oplagsplads for ting og genstande, som ikke hører til i en have. 5. Opstilling af garager, carporte, skure, udestuer og drivhuse m.v. må kun ske efter skriftlig tilladelse fra udlejer. 6. Udvendig vask af vinduer inkl. rammer m.m. påhviler lejeren. 7. Overholder lejeren ikke de nævnte pligter kan udlejer lade arbejdet foretage for lejerens regning. 8. Udlejerens funktionærer har pligt til at påtale overtrædelse af ordens bestemmelserne, i grovere tilfælde indberette herom til udlejer. Såfremt en afdelingsbestyrelse konstaterer overtrædelse af ro og orden meddeles herom til udlejer. Lejere, der konstaterer hærværk eller skade, bør snarest melde herom til ansatte funktionærer eller til kontoret. 9. Gentagne og grovere overtrædelser af ordensbestemmelserne vil kunne medføre ophævelse af lejemålet jvf. ref. 3, "Lov om almene boliger". Tæpper, måtter, duge o.l. må ikke bankes eller rystes fra altaner, vinduer eller i trappeopgange. Tæppebankning Udluftning/ Tørring Vandskader Vaske-, tørre-, stryge rum og vaskeri Udluftning bør af hensyn til indeklimaet foretages ofte. I ejendomme med mekanisk ventilation skal udluftningsventilerne rengøres jævnligt. Udluftningsventiler må endvidere ikke tildækkes. Tøj må ikke hænges til tørre i lejlighederne, men tørrestativerne i arealerne benyttes. Vandskader pga. regn eller sne samt enhver beskadigelse af bygningen eller ejendommens inventar skal omgående meddeles til varmemesteren. Benyttelse af vaske, tørre- og stryge rum sker på eget ansvar og ejendommens reglement skal

10 overholdes. Rum og maskiner skal efterlades rene og ryddelige. Brug af egen sæbe i vaskeriets maskiner må kun foretages i maskine nr. 1. Tøjvogne må ikke fjernes fra vaskeriet. Vaskeriet er videoovervåget. 1. Af hensyn til afdelingens økonomi må fællesvaskeriet kun anvendes af afdelingens lejere og kun til private vask. Opslag vedrørende vaskeriet skal efterkommes. Hærværk og skade som følge af misbrug erstattes af skadevolderen. Brug af vaskeriets maskiner sker på eget ansvar. Ikke udnyttede kontantvaskekort refunderes ikke. 2. Tørring og luftning af tøj o. lign. skal ske på anviste steder, aldrig i lejlighederne. På altaner kan tørres tøj, når det ikke hænger så højt, at det er synligt udefra. I haver til rækkehuse må man have tørrestativer i samme højde som rækværk mellem boligerne. Vinduer og døre Indgangsdøre til opgange skal altid holdes lukkede. Vinduer og døre i lejligheden samt tilhørende kælderog pulterrum skal være forsynet med hele ruder. Beboeren skal anmelde ituslåede ruder til varmemesteren. Pulterrum, cykel rum og kælderrum skal være aflåst, også selvom rummene ikke benyttes. Vedtaget på afdelingsmødet d. 23. september 2010 Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmødet d. 26. oktober 2011 Vedtaget på afdelingsmødet d. 24. september 2012

11 HUSDYR Husdyr må ikke holdes uden særlig registrering. Blanketten kan afhentes på administrationen, eller hos varmemesteren Der må kun holdes 1 hund eller 1 kat pr lejemål Antal Dispensation Støj - gener Luftning Hundetegn/kat Forsikring Ikke lovlige hunderacer Ophævelse af tilladelse I øvrigt smådyr i bur: 1 kanin, 1 marsvin, hamster/mus max 1 par, fugle max 1 par. Der er ikke mulighed for dispensation. Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr, at sørge for at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylen eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden, eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere. Hunden/katten må ikke luftes på legepladserne, og ejeren er ansvarlig for at hunden/katten ikke forurener bebyggelsens trappeopgange, fortove, friarealer og grønne områder. Såfremt hunden/katten forretter sin nødtørft et af ovennævnte steder, påhviler det ejeren at fjerne hundens/kattens efterladenskaber, samt at rengøre evt. opgange og gangarealer. De opstillede hundetoiletter skal benyttes. Ingen hund/kat må løbe frit rundt på ejendommens friarealer, legepladser, gade- og fortovsarealer, trapper, gange eller andre fælles lokaliteter. Hunden/katten skal altid føres i kort snor i hele boligområdet. Hunden/katten skal altid udenfor boligen bære halsbånd, som er forsynet med hundetegn/kat, der angiver ejerens navn, adresse og tlf. Hunden/katten skal til enhver tid være forsikret efter gældende lovgivning således at alle eventuelle skader, som hunden/katten direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved tilladelse til at holde hund/kat, gives oplysninger som kan identificere hunden/katten, såsom race, farve, alder og navn. Kopi af forsikringspolice skal afleveres. Muskelhunde af enhver art er ikke tilladt. Der skal forevises dokumentation for at hunden er forsikret. Udspecificerede regler vedr. dette udleveres på administrationen. Der er forskellige regler for husdyrhold i afdelingerne. Hvor det er tilladt at holde husdyr, skal lejeren ansøge om tilladelse før anskaffelse. Lejeren er pligtig at overholde de i den skriftlige tilladelse givne bestemmelser. I alle afdelinger gælder, at det er forbudt at holde de såkaldte muskelhunde eller krydsninger af disse (muskelhunde er f.eks. Amerikansk bulldog, Engelsk bulldog, Bull mastiff, Dogo argentino, Fila brasiliero, Mastino napolitano, Centralasiatisk ovtcharka, Kaukasisk ovtcharka, Tosa, Pitbull, Great japanese dog, Amerikansk staffordshire terrier (amstarff), Staffordshire bull terrier og Bull terrier) Der henvises i øvrigt til Hundelovens Forbudsordning af 1. juli Overtrædes bestemmelserne kan lejeren retsforfølges. I tilfælde af berettiget klage over hunden/katten, vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet. Hvis tilladelsen til at holde hund/kat tilbagekaldes som følge af berettiget klage, er ejeren forpligtet til omgående at sørge for at hunden/kat fjernes fra ejendommen. Såfremt ejeren ikke efterkommer påbuddet om at fjerne hunden/katten, betragtes dette som overtrædelse af bestemmelserne/husordenen således at boligorganisationen kan foranledige lejemålet gjort betinget/udstede en advarsel via Beboerklagenævnet.

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere