INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG"

Transkript

1 INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610 Assens Inspektør: Niels H. Pedersen tlf.: Telefontid: mandag fredag kl. 8 9 Kontortid mandag fredag kl. 9 9:30 Uden for kontorets åbningstid indtal besked på telefonsvareren eller benyt e mail: Ved fejl, som kræver omgående udbedring uden for normal arbejdstid: Ring til vagtcentralen ved Falck: tlf.: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige ordinære afdelingsmøde. Oplysning om afdelingsbestyrelsen findes på opslagstavlerne i hver opgang og i de små affaldshuse. Ønsker beboerne en mere direkte indflydelse i afdelingens daglige virksomhed, kan man henvende sig til afdelingsbestyrelsen, som er kontaktleddet til Kristiansdal. Afdelingsbestyrelsen har en postkasse ved det store affaldshus. Generelle problemer kan forelægges afdelingsbestyrelsen. Alle skriftlige henvendelser skal være underskrevet med navn og adresse. Anonyme henvendelser bliver ikke taget til følge. Referater fra afdelingsbestyrelsens møder kan ses på Kristiansdals hjemmeside: Kristiansdal Afd Korsvang Dagsordener og referater 1

2 Bad og toilet Undgå tilstopning af afløbsrør smid aldrig bleer, vat og lign. i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til inspektøren. Se oplysningerne øverst i dette materiale eller på opslagstavlen i opgangen. Beboerrum / Familiestuen Kælderen nr. 28, Beboerrummet, kan lånes af alle voksne boligtagere i afdeling 79 ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Ordensreglement hænger i rummet. Lokalet kan benyttes til kl. 24 og skal efterlades rengjort. Ved større selskab i egen lejlighed kan borde og stole samt service også lånes ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Større selskaber på 50 personer og derover henvises til Kommandantgårdens gildesal. Oplysning om pris og leje af lokalerne sker hos inspektøren på boligkontoret Byttecentral I kælderen ved nr. 18 er oprettet en byttecentral, hvor enhver beboer i afdelingen kan aflevere ting og sager, møbler, tøj o.a., som er i god stand, men ikke længere er i brug. Stedet fungerer uden penge. Beboerne skal selv sørge for at bringe eller hente. Åbningstider oplyses på opslagstavlerne i opgangene og i de små affaldshuse ved gårdhavehusene. Elmålere Beboere i blokkene har adgang til elmålerrummet i kælderen og har dermed mulighed for at følge eget elforbrug. Viceværten foretager selve aflæsningen. Beboere i gårdhavehusene aflæser selv deres elmåler. El pærer til køleskab og ovn samt lysstofrør kan fås ved henvendelse til boligkontoret. Forsikring Husk at få indboforsikring bragt i orden ved indflytning, da ejendomsforsikringen kun omfatter selve bygningen og det faste inventar. Garager Afdelingen har 12 garager. Ønsker en boligtager i afdelingen at leje en garage, skal vedkommende skrives op på en venteliste på Boligforeningens kontor, hvor man oplyses om lejen, som opkræves samtidig med huslejen. Hobbyrum I hver blok er der indrettet et hobbyrum i kælderen. Ordensreglement hænger i rummet. Skilt med Hobbyrum på døren. I Blok 2 ved hovedindgangen til kælderen er der desuden et udehobbyrum til cykel og knallertreparation samt spraymaling og spraylakering. Udehobbyrummet kan benyttes af beboere fra hele afdelingen. Nøgler til hobbyrum udleveres af afdelingsbestyrelsen. Kælderrum og fælles opbevaringsrum Der er p.t. 3 ekstra kælderrum tilsammen i blok 1 + 2, som kan lejes.. Ønsker en boligtager i afdelingen at leje et ekstra kælderrum skal vedkommende skrives op på en venteliste på Boligforeningens kontor, hvor man oplyses om lejen, som opkræves samtidig med huslejen. Der er i hver blok et fælles kælderrum til midlertidig opbevaring. Ordensreglement hænger i rummet. Skilt med Fælles depotrum på døren. Nøgle udleveres af afdelingsbestyrelsen 2

3 Låsesmed Se opslag i opgangene. Boligforeningen er ikke i besiddelse af en A nøgle. Tv forsyning Afdelingen er tilknyttet kabel tv. Ved svigt og fejl kan der ringes på tlf.: på hverdage. Ønskes kanaler ud over kabeltilbuddet, kan ejendomskontoret give nærmere oplysning om andre radio og tv løsninger. (Paraboler er ikke tilladt se husordenen under Antenner og paraboler ). Tøjtørring Der er i blokkene flere tørrerum. Nøgle udleveres af afdelingsbestyrelsen til ekstra tørrerum. Desuden findes flere udendørsstativer. Udluftning For at undgå fugt som ødelægger træværk, tapet og maling må beboerne sørge for grundig udluftning af lejligheden. Dette sker bedst ved at foretage korte gennemtræk (5 10 minutter) flere gange om dagen, navnlig efter madlavning. Ved længere tids fravær fra lejligheden (mere end en uge) i fyringsperioden anbefales det, at der ikke lukkes helt for varmen, men at lejligheden holdes tempereret, ligesom vinduer bør være lukkede. Utætheder Indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen fra utætte vandhaner, rør og cisterner skal straks meddeles til inspektøren. Vaskekort Udleveres ved indflytning. Da kortet fungerer som nøgle til vaskeriet, skal det erstattes af beboeren ved bortkomst p.t. 100 kr. Vaskeriet Er åbent fra kl. 6:45 til kl. 21:30. De sene tider samt weekend tider er så vidt muligt forbeholdt udearbejdende. Hjemmegående må bestræbe sig på at udføre vask i normal arbejdstid. Tøjvask for venner og bekendte, som ikke bor i afdelingen, er ikke tilladt. Anvisningen på brugen af maskinerne i vaskeriet bør følges nøje, så unødvendige reparationer undgås. Børn under 16 år må ikke vaske selv. Vedligeholdelsesreglementet Er udleveret sammen med lejekontrakten. Den indvendige vedligeholdelse påhviler delvist beboeren se Vedligeholdelsesreglement, som er udleveret ved indflytning. Vinduer og døre samt låse og nøgler Beboeren skal sørge for at lejligheden er forsynet med hele vinduer. Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal være lukket og må ikke holdes åbne ved anbringelse af genstande mellem dørens kant og ramme. Pulterrum, cykelrum og kælderrum skal altid være aflåste, selv om rummene ikke benyttes. 3

4 1. Den enkelte afdeling træffer beslutning om, hvorvidt boligtagerne må holde almindelige husdyr (kæledyr). Tillades husdyr, må dette ikke være til gene for ejendommen eller beboere. 2. Husdyr der er anskaffet i henhold til en tilladelse efter punkt 1 kan ikke kræves fjernet, så længe pågældende husdyr er i live og ikke er til gene, selvom tilladelse til husdyr eventuelt tilbagekaldes. 3. Førerhunde til blinde kan anskaffes uden tilladelse efter punkt 1. Boligtageren skal informere Boligkontoret herom. 4. Der må ikke holdes dyr i erhvervsmæssigt øjemed. Gæster med hund 1. Gæster med hund kan være på besøg i maksimum 2 døgn. Gentagne og hyppige besøg af gæster med hund i flere perioder i træk eller planlagte ferier med hund må sammenlignes med, at der holdes hund i lejemålet, hvilket ikke er tilladt ifølge husordenen. 2. Gæste hunde skal føres i snor overalt uden for lejligheden, også i opgangen, og de må ikke luftes eller besørge på afdelingens område. 3. Gæste hunde må ikke være til gene for ejendommen eller dens beboere. Det er den beboer, der har gæster med hund, der er ansvarlig i forhold til reglerne. Supplerende regler og råd vedrørende katte 1. Der må holdes 1 eller 2 katte pr. husstand. 2. Katten/kattene bør være øremærket og neutraliseret senest fra 7. måned, hvor den/de er kønsmodne. Ved øremærkning hos dyrlægen optages katten/kattene i Det danske Katteregister. En bortløben kat, som ikke er øremærket (eller chipmærket), risikerer at blive aflivet i forbindelse med forvaltning af herreløse katte, der er til gene for andre mennesker. 3. Da en kat ikke kan forsikres, påhviler det boligtageren at dække/erstatte enhver skade katten/kattene måtte forvolde. 4. Det påhviler enhver boligtager, der holder kat, at sørge for at den/de ikke afgiver lugtgener, forårsager skade på ejendommen eller på nogen måde er til gene for øvrige beboere. 5. Ingen kat må løbe frit omkring på ejendommens friarealer, legeplads, sandkasser, trapper, gange eller andre fælles lokaliteter. Tages katten/kattene med uden for boligen, skal den/de være i snor. Såfremt katten/kattene skulle besørge på et af de ovennævnte steder, påhviler det boligtageren straks at fjerne dette og foretage den nødvendige rengøring. 6. I tilfælde af berettiget klage over katten/kattene, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at dyret/dyrene fjernes fra ejendommen. Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne katten/kattene, betragtes dette som misligholdelse af boligoverenskomsten, således at boligforeningen kan opsige eller ophæve denne til ophør med øjeblikkelig virkning. 4 Se efterfølgende afsnit vedr. klager og uddrag af lov om leje af almene boliger, 81 nr. 8 og nr. 10 samt 90 nr. 7

5 Som beboer i en almen boligafdeling er man gennem lejekontrakten sikret en række rettigheder, men har samtidig påtaget sig nogle pligter. De af pligterne, der drejer sig om forholdet til de øvrige beboere, er fastlagt i afdelingens husorden. Husordenen har til formål at skabe tryghed, tilfredshed og et godt miljø for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i god, pæn orden og samtidig holde omkostningerne og dermed huslejen så lave som muligt. Forud for det årlige afdelingsmøde kan den enkelte beboer fremsende forslag til ændringer af husordenen. Sådanne forslag kan vedtages ved almindelig stemmeflertal af de fremmødte beboere, og vil herefter være gældende for alle beboere i afdelingen. Driftspersonalet (viceværter og inspektør) har pligt, og afdelingsbestyrelsen og den enkelte beboer har ret til at påtale overtrædelser af husordenen. Påtale sker til organisationens ledelse. Det er i alle beboeres interesse, at husordenen efterleves. Klager Når mange mennesker bor tæt sammen, er det svært at undgå konflikter. Beboere, som føler sig generet af en medbeboer, bør i første omgang henvende sig til den, der har forårsaget genen. Dette vil ofte kunne løse problemet. I andre situationer vil en henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller boligkontoret, Stentevej, kunne medvirke til at løse problemet. Ved stærkt generende og gentagne overtrædelser af husordenen, eller ved hensynsløs optræden i øvrigt, må der rettes henvendelse til administationen i Boligforeningen Kristiansdal. 5 Klager skal altid fremsættes skriftligt, og boligforeningen vil kvittere for modtagelsen og samtidig give en orientering om klagesagens forløb. I særlige tilfælde kan boligforeningen vælge at indbringe en klagesag for beboerklagenævnet. I tilfælde hvor beboeren er uenig i boligforeningens vurdering af en sag, kan beboeren forlange, at sagen indbringes for beboerklagenævnet. Uddrag af lov om leje af almene boliger Kapitel 13. Lejerens brug af det lejede Stk. 2. Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede, jf. 81. Stk. 3. Lejeren skal sørge for, at de pligter, der påhviler lejeren efter stk. 2, også iagttages af de personer, for hvis handlinger lejeren er ansvarlig efter 78, stk En lejer kan pålægges retsfølger efter 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: 1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. 2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede. 3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. 4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

6 5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. 6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer. 7) Når lejeren vanrøgter det lejede. 8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare eller frygtfremkaldelse. 9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer. 10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer. 11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer. Stk. 2. En lejer kan desuden pålægges retsfølger efter 82, når lejeren holder husdyr i strid med lejeaftale eller husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1 nævnte personer. Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. 82. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. 81, kan lejeren pålægges en af følgende retsfølger: til, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15. Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilsidesættelse af god skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udlejerens påmindelse. Kapitel 15. Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen 90. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde: 3) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil, jf. kapitel 7. 5) Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer det lejede i stand. 7) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 81, stk. 1, nr. 1 8 eller 11, jf. 82, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. Den fulde tekst til lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven) findes på denne internetside: 1) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15. 2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. 81, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1 eller 6

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere