REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Det blev herefter godkendt, at ændre strukturen under punkt 7, så ordlyd og struktur under dette punkt bliver således: Punkt A: IT-gruppens beretning for datanet, tv og telefoni Punkt B: Regnskab for datanet og TV Punkt C: Forslag til ny prisstruktur Punkt D: Budget for TV, data og bolignet Punkt E: Information og support 2. Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget blev valgt: Jimmy Andreasen, Pia Christiansen, Birthe Rauff, Christian Andersen, Ronny Weldenroth og Per Block 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde En årsberetning er traditionelt set et tilbageblik på året der gik, og et sådant tilbageblik skal I også nok få. Jeg vil dog tillade mig, at gøre nogle betragtninger i retning af fremtiden sidst i bestyrelsens beretning. Bredalsparken og Grenhusene er et godt sted at bo, lad os slå det fast som en start. I bestyrelsen bestræber vi os meget på, at bevare de værdier der gør, at de fleste af os er glade for at bo her men vi kan ikke alene gøre det hele. Bestyrelsen kan udstikke nogle linjer, og vi kan sørge for at økonomien balancerer, men at vi alle efterlever de linjer der udstikkes kan vi kun i fællesskab hjælpes om. Her tænker jeg f.eks. på nabo støjproblemer, belastende knallertkørsel, husdyrhold samt en generel tagen hensyn til hinanden. Det er som om, at nogle af de nævnte problemstillinger volder flere og flere beboere svært at overholde. Flere klager over nabostøj, vores fraflytningsregninger bliver løbende større (og dette skyldes ikke kun bebyggelsens alder). Knallerter drøner støjende og med stor hastighed rundt i bebyggelsen til stor fare og gene for langt de fleste af os (hvor er forældrene henne)?, få hunde og en del katte observeres i bebyggelsen selv om hund og kat ikke er tilladt. Private vaskemaskiner kører lystigt når det passer folk, også på søn- og helligdage (dette emne vender vi senere tilbage til). Alt sammen ting der på sigt kan gøre det mindre godt, at være beboer i Bredalsparken og Grenhusene. Så lad os i fællesskab tænke mindre egoistisk, og lad os hjælpe hinanden med at bevare bebyggelsen som et fantastisk godt sted at bo. Efter denne lille opsang, vil jeg nu kigge lidt tilbage på det forgangne år. Ældrebolig byggeriet har været vores langt største enkeltsag i Det er længe siden, at selskabet har bygget boliger, og vi må erkende, at vi har oplevet langt større problemer end vi tidligere har prøvet. Både entreprenør og rådgiver har vist sig fra en meget skuffende side. Jeg kan her nævne, at den megen udenlandske arbejdskraft der har været anvendt under byggeriet, bestemt ikke har været med vores gode vilje, specielt set i lyset af, at der er frigjort store beløb for at skaffe danske håndværkere i arbejde, og vi kan bestemt ikke sige at det er sket i vores tilfælde. Men her må vi konstatere at loven står over vores ønsker. Det ville være alt for tidskrævende, at komme ind på de mange problemstillinger her, men vi kan konstatere at de 24 lejligheder er udlejet, og en del 1

2 af dem til beboere fra vores egne rækker, og mange af de indflyttede udtrykker stor glæde ved at være kommet til noget nyt og lækkert byggeri. Gener i forbindelse med byggeriet, har fået nogle beboer til at efterspørge huslejekompensation, og her må vi sige, at vi har været meget tilbageholdende da der jo kun er alle de øvrige beboere til at betale. Vi oplever nu også, at man efterspørger kompensation ved andre almindelige vedligeholdelsesarbejder, og her har bestyrelsen samme holdning. Hvis vi lukker op for disse muligheder, vil huslejen kun gå en vej, nemlig opad og det kan den sagtens komme til uden at vi på den måde tilfører ekstra omkostninger. Huslejen vil jeg vende tilbage til senere i beretningen. I det forgangne år er en række opgaver løst, her vil jeg nævne at tagudskiftningen på Sognegårds Alle er afsluttet, og tagudskiftningen på Gurrevej ulige numre er i fuld gang og bliver snarligt afsluttet. Undersøgelserne for skimmelsvamp i kældrene er afsluttet, og her kan vi konstatere, at der løbende vil være behov for rengøring af kælderrum når disse er tømt. Denne proces vil foregå når man henvender sig på ejendomskontoret og meddeler, at man har tømt sit kælderrum. Dørtelefoner på Hvidovrevej er som det blev besluttet på sidste års afdelingsmøde udført. Efterfølgende er vi blevet mødt af udsagn som: - det skulle vi bare have vidst, sådan noget møg ville vi aldrig have stemt igennem, det er da kun til irritation. Her har vi et stjerneklart eksempel på, at det er vigtigt at bruge sin indflydelse til at påvirke de betingelser der fremover gør sig gældende for vores bebyggelse. Senere i aften kommer vi til at tage stilling til både altandørsudskiftning, grill på altaner, private vasketider, overdækkede cykelstativer samt tilladelse til inde kat og afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard. Og det er jo dette møde der er højeste myndighed i vores verden, og hermed også understreget, at det hverken er afdelingsbestyrelsen og ej heller DAB der træffer sådanne vigtige beslutninger. Vi har haft 2 områder i bebyggelsen der har haft store varmtvandsproblemer. Det ene er det såkaldte område vi kalder Emilieparken, der støder op til vores nye ældreboliger. Her er problemet løst i forbindelse med det nye byggeri. Det andet område er Berners Vænge, og her arbejdes der i øjeblikket med forskellige løsningsmodeller. Et stort problem her er, at vi her nok har at gøre med svært tilkalkede rør, og viser det sig, at der skal en udskiftning til af rørene, må man som beboer regne med ganske store gener i form af toiletbesøg og bad som i en periode skal foretages i dertil indrettede vogne som opstilles ved de enkelte blokke. Det er bestyrelsens holdning, at vi her skal gøre alt det nødvendige for at opretholde en god varmtvandsforsyning. Der findes ikke længere nogen kommunalt ansatte parkeringsvagter. Dette har medført, at vi har store problemer med parkeringen på Neergårds Alle, så vi har tænkt os, at afprøve et system med privat parkeringsvagt, og såfremt dette skulle vise sig at fungere, kan ordningen eventuelt udvides til at gælde resten af bebyggelsen når det drejer sig om store køretøjer. Vi har i årets løb haft et glimrende samarbejde med både kommunen og DAB, som blandt andet har medført en nedsættelse af betalingen for renovation. Vi har igen i året der er gået haft afholdt julefester, Høpsi Vøpsi dag, pensionist skovtur samt fest for vores ansatte. Alt sammen noget som vi gerne fortsat skal have mulighed for. Jeg sagde tidligere, at jeg ville vende tilbage til nogle af vores fremtidige udfordringer der vil have huslejekonsekvens. Vi står over for en løbende udskiftning af tage, vi skal påregne at vores vandinstallationer samt vores faldstammer i stigende omfang skal udskiftes, og vi vedtager senere måske et forslag om udskiftning af altandøre så det skorter ikke på projekter der vil koste endog store millionbeløb. Da vores badeværelser efterhånden har en alder der gør dem temmelig utidssvarende er det bestyrelsens hensigt, at fremlægge et forslag til frivillig 2

3 badeværelsemodernisering til næste år. Det kan ikke skjules at vores bebyggelse ikke længere er helt ny. Til sidst i vores beretning, vil jeg godt sige tak til den meget store indsats der ydes af vores ITgruppe samt det store daglige arbejde der udføres af vores funktionærer samt vores personale på kontoret. Der skal herfra også lyde en tak til mine kollegaer i afdelingsbestyrelsen for jeres iver med at gøre Bredalsparken og Grenhusene til et godt bosted. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte til hvad der gøres ved alle hundene i Bredalsparken? Henrik Berg svarede, at man skal aflevere en underskrevet anmeldelse på ejendomskontoret, som så sender anmeldelsen videre til juridisk afdeling i DAB. En beboer spurgte til om der er blevet foretaget yderligere kloakarbejde i kældrene for at sikre os imod eventuelt kommende skybrud? Til dette svarede Henrik Berg, at der ikke er foretaget yderligere foranstaltninger vedrørende kloakkerne i kældrene, men at der vil blive rettet henvendelse til nogen der ved mere omkring dette, for at få undersøgt om der bør gøres noget. Der blev herefter talt en del omkring skimmelsvamp i kældrene, da der stadig er beboere der ikke har haft tømt deres kælderrum siden skybruddet. Der blev samtidig spurgt til muligheden for, at tiltvinge sig adgang så alle rum kan blive rengjort. Michael Skov fra DAB svarede på disse spørgsmål, da han har fået foretaget en undersøgelse af kældergangene. Der er siden skybruddet foretaget en rensning af alle kældergange, og der er afrenset i alle kælderrum der har været tømt. Skimmel skal have næring for at udvikle sig yderligere, og det vil den ikke gøre i kældergangene, da der ikke længere tilføres næring dvs. fugt. Michael bekræftede, at der stadig kan være lugtgener fra de kælderrum der ikke har været tømt. Det bliver vurderet om der skal opsættes yderligere udluftning op i kældergangen omkring Arnold Nielsens Boulevard 121, da der her er mangel på dette. Det er ikke muligt at tiltvinge sig adgang til beboers kælderrum juridisk. Henrik Berg svarede, at der vil blive skrevet endnu et brev til beboerne med henstilling om, at få tømt og rengjort deres kælderrum. En beboer fortalte, at der intet er sket omkring afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard. Til dette svarede Henrik Berg, at der først er modtaget svar med godkendelse af projektet fra Hvidovre Kommune d. 24. oktober 2012, og at der har været afholdt fremvisning for beboerne af prøvemodellen der er opsat. Til denne fremvisning var der kun 5 lejemål repræsenteret. Derfor har der været en del usikkerhed omkring beboernes syn på det opsatte løsningsforslag. En anden beboer fortalte, at der stadig er problemer med storskrald der bliver henstillet alle ugens dage. Beboer efterlyser et forslag til hvad der kan gøres ved dette. Henrik Berg svarede, at det kun er muligt igen at appellere til beboerne om at efterleve kravene for denne ordning. Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning. 3

4 4. Godkendelse af budget og forelæggelse af regnskab Regnskab 2011/12 Henrik Christiansen fra DAB fremlagde et kort sammendrag af regnskabet for 2011/12, og oplyste, at dette regnskab viser et overskud på kr , hvilket er rigtigt godt. Der har været voldsomme afvigelser på prisen for vand, da kommunen i januar måned sænkede prisen. De penge der var budgetteret med for vandudgifter, blev i stedet brugt på tagudskiftning og udbedringer efter skybruddet. En stor del af omkostningerne i forbindelse med skybruddet blev dækket af forsikringen, men der var også en del udgifter afdelingen selv skulle afholde, så som udskiftning af printplader til vaskerierne. Spørgsmål og bemærkninger til regnskabet: En beboer nævnte, at det ville være rart hvis der i regnskabet havde været en kolonne der viste budget for 2011/12, så det var muligt, at se om der var afvigelser i regnskabet i forhold til hvad der var budgetteret med. En anden beboer spurgte til om hvor i regnskabet det ses, at tagudskiftningen ikke bliver så dyr som først anslået? Til dette svarede Henrik Christiansen, at der ikke er budgetteret med denne besparelse i regnskabet, da regnskabet er afsluttet 1/ og tagudskiftningen dårligt var igangsat på det tidspunkt. Dirigenten bekræftede herefter, at regnskabet har været forelagt afdelingsmødet. Budget 2013/14 Udgifter i forbindelse med indkomne forslag er ikke indeholdt i budgetforslaget for 2013/14. Henrik Christiansen gennemgik det udsendte budgetforslag og oplyste, at der i det udsendte budget var stillet forslag om en huslejestigning på 3,25 % pr. 1. april Det er bl.a. poster som trapper, varmeinstallationer, udgifter ved fraflytninger (naturligt slid og ælde), skatter og afgifter der stiger. Samtidig viser budgettet, at indtægterne vil stige, hvilket skyldes at der er blevet bygget 24 nye ældreboliger i Bredalsparken. Der vil dog også være udgifter forbundet med ældreboligerne i fremtiden (renovation, daglig drift og almindelige vedligeholdelse). Spørgsmål og bemærkninger til budgettet: En beboer spurgte om, den stigning der kommer på energiforbruget kan forklares med de nye ældreboliger, da vi nu er flere til at bruge strøm mv.? Henrik Christiansen svarede, at denne udgift primært dækker over strømforbrug til opgange og kældergange og udelukkende skyldes stigning i afgiften på el. En anden beboer spurgte om det ikke vil være muligt, at finde en bedre pris på el, når vi er så stor en afdeling? Henrik Christiansen svarede, at der altid bliver arbejdet på at finde den billigste løsning for de forskellige afdelinger, og at der i forvejen er indgået gode indkøbsaftaler og lign. for alle afdelinger. Budgettet blev herefter godkendt med 4 stemmer imod. 4

5 5. Indkomne forslag a. Plan til udskiftning af altandøre Som besluttet på afdelingsmødet i november 2011, har bestyrelsen udarbejdet et forslag til udskiftning af altandøre. Hvis forslaget godkendes, vil det medføre yderligere en huslejestigning på 2,3 % fra 1. april Forslaget indebærer, at der i 2013 skal udskiftes 369 altandøre samt vinduer med koblede rammer. Dørene og de dobbeltkoblede vinduer vil blive udskiftet til træ/alu-rammer med lavenergiglas (såfremt forslaget bliver godkendt af Hvidovre Kommune). Spørgsmål og bemærkninger til plan for udskiftning af altandøre: En beboer spurgte om det vil være muligt, at få franske altandøre der åbner udad i stedet for indad for at få bedre plads i værelset? Dette alternativ, vil blive undersøgt men det virker ikke sandsynligt, at en fransk altandør må åbne udad pga. sikkerhed. En anden beboer spurgte, om det ikke ville være muligt at genbruge de eksisterende rammer, og sætte dobbeltglas i dørene i stedet for? Der blev svaret, at der er mange rammer i Bredalsparken der er i dårlig stand, og at det er meget dyrt at foretage ombygning af vinduesrammer. Der blev spurgt til, om det ikke er en huslejestigning alene på 6,1 % (delt over de næste 3 år) der skal godkendes nu, da forslaget om udskiftning af altandøre er et projekt der er delt i 3 etaper over de næste 3 år. Vil det være muligt, at forlænge perioden på udskiftningen så udgiften kan strækkes over en længere årrække? Der blev svaret, at det forslag der er opstillet her vil indebære en huslejestigning på 6,1 % over de næste 3 år (det er udelukkende på dette projekt og der er ikke indberegnet hvad der vil komme af huslejestigninger ud over dette). Det kan ikke svare sig, at trække projektet over en længere årrække og der ikke vil være en økonomisk fordel ved dette, da arbejdet finansieres via et 10-årigt fastforrentet realkreditlån. Forslaget blev herefter vedtaget med stort flertal for. b. Forslag om udskiftning af altandøre og vinduer (eventuelt energiglas), samt termofotografering og hulmursisolering Forslagsstiller forklarede, at det opstillede forslag nu kun dækker over muligheden for hulmursisolering, da den anden del af det opstillede forslag frafaldes efter genkendelse af forslag A. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for hulmursisolering. c. Afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard Afdelingsbestyrelsen har valgt, at forelægge denne beslutning for afdelingsmødet igen, da der er kommet en del indvendinger omkring dette emne. Der er kritik af udseendet, tvivl omkring løsningen helt vil afhjælpe problemet med vand i haverne samt gravearbejde i beboeres haver mv. Hvis afdelingsmødet i dag beslutter, at projektet ikke skal gennemføres alligevel, vil den huslejestigning der allerede er udløst på 0,5 % blive brugt til andet arbejde. 5

6 Spørgsmål og bemærkninger til afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard: En beboer spurgte til hvilke alternativer der findes, da hun har store problemer med søer i hendes have efter regn? En anden beboer nævnte, at hun har været ovre og se den opsatte prøvemodel, og at det ser forfærdeligt grimt ud. Ud over dette, er der stadig problemer med vand hvor prøvemodellen er opsat. Henrik Berg oplyste, at der ikke findes nogen alternativer fremfor det fremsatte forslag, som der samtidig er usikkerhed om vil have den ønskede effekt. Det blev herefter vedtaget, at lade forslaget bortfalde og ikke arbejde videre med projektet. Det blev herefter vedtaget, at budgettet nedsættes med 0,5 %, hvilket allerede er indarbejdet i huslejestigningen. d. Overdækning af cykelstativer Forslagsstiller valgte, at lade forslaget bortfalde, da han kan se at der er rigeligt andet at bruge penge på. e. Ændret tidspunkt for brug af private vaskemaskiner Forslagsstiller uddybede baggrunden for det fremsatte forslag med, at det er uforståeligt, at det i afdelingen er tilladt at bore og arbejde med larmende værktøj alle ugens dage mellem kl hvorimod man ikke må vaske på sin vaskemaskine om søndagen, hvor man vil mene, at det er der alle beboere har bedst tid til, at ordne den slags. Forslagsstiller ønsker derfor, at ordensreglementet bliver ændret således, at det er tilladt at vaske på private vaskemaskiner alle ugens dage mellem kl Der blev diskuteret frem og tilbage og der var delte meninger om forslaget. Forslaget blev herefter sat til afstemning og forslaget blev vedtaget med 86 stemmer for og 60 stemmer imod. Det blev besluttet at få indarbejdet ændringen i ordensreglementet hurtigst muligt. f. Gasgrill på altaner Forslagsstiller uddybede det fremsatte forslag med, at det er hyggeligt at sidde på altanen og grille og at det er forståeligt, at der af hensyn til brandfare ikke må benyttes kulgrill som også ryger og lugter en hel del. Der blev talt frem og tilbage omkring hvad der vil ske hvis denne ændring bliver vedtaget. En beboer mener, at der så ikke er lang vej til, at det vil blive godkendt at benytte kulgrill også. En anden beboer spurgte om muligheden for at få det tilladt at benytte el-grill også? Der blev udtrykt uro omkring brandfare i forbindelse med dette forslag, og det blev oplyst at brandvæsenet ikke vil tillade gasgrill på altaner. Henrik Berg oplyste, at afdelingsbestyrelsen allerede har undersøgt hos brandvæsenet i Hvidovre omkring brugen af gasgrill på altaner, og det er blevet oplyst at det er tilladt såfremt der er en åben side på altanen hvilket der er på alle altaner i Bredalsparken. Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig dette forslag, da der uden tvivl vil blive luftgener hos omkringboende beboere. Forslaget blev nedstemt. 6

7 g. Urafstemning om inde kat Forslagsstiller ønsker en urafstemning omkring dette spørgsmål, da det ikke er sikkert at dem der ønsker en inde kat vil være repræsenteret på dette møde. Forslaget gav anledning til en del diskussion, da der tidligere har været holdt urafstemning omkring dette forslag. Tidligere urafstemninger har klart indikeret, at beboerne ikke ønsker det skal være tilladt at holde kat. Der skal samtidig bruges en hel del ressourcer på at afholde urafstemning. Forslaget blev nedstemt. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter A. Valg af næstformand for 2 år Karen Bengtsson blev genvalgt som næstformand for 2 år. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år Connie Weis, Lene Rasmussen, Flemming Nyrop og Finn Andersen blev alle genvalgt. C. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år Christian Andersen blev genvalgt som suppleant for Bredalsparken. Jimmy Andresen blev genvalgt som suppleant for Grenhusene. 7. Internet, TV og telefoni a) IT-gruppens beretning for datanet, TV og telefoni Der er pr. 1/ , 1167 abonnenter registreret på datanetværket. Der er blevet bygget 24 nye ældreboliger, og der er allerede registreret 6 brugere her. Der er brugt penge på, at få et mere velfungerende datanetværk, derfor har der været arbejdet på, at få udført rigtige ringe, hvilket vil sige at nedværket nu kører i ringe og ikke som tidligere i stjerneform, hvilket betød, at signalet tidligere kunne ende blindt ved f.eks. overgravning af et kabel. Ved at have fået rigtige ringe kører signalet nu bare en anden vej, hvis der bliver gravet et kabel over. Der er samtidig færre brugere på hver ring. Siden 1. januar 2012, er der 1100 der har ringet til IT-gruppen, der har været mellem 5-10 besøg hver tirsdag, og ca. 100 supportsager. Beretningen blev herefter taget til efterretning. b) Regnskab for datanet og TV. Internetforbindelsen har været dyrere end budgetteret med, da der har været foretaget opgradering af nettet. Der er brugt flere penge på reparationer og vedligeholdelse. Der har været udført en del fornyelser og nyanskaffelser pga. oversvømmelse (skybrud), og der er brugt penge på rigtige ringe. Der er dog henlagt mere end der var budgetteret med. Der har været ekstra indtægter i form af tilbagebetaling fra en leverandør samt erstatning fra skybruddet. 7

8 På TV-delen var der budgetteret med for lidt, pga. bl.a signalleverancen, Copydan og Koda afgifter. Der har her været et underskud. Regnskab og budget blev herefter taget til efterretning. c) Forslag til ny prisstruktur (bilag 3) IT-gruppen foreslår en ændret prisstuktur, således at en række udgifter fortsat dækkes af afgiften, som betagnes bolignet, mens afgiften Internet udelukkende skal dække de udgifter der er forbundet med selve internetforbindelsen og de aktiviteter, som følger heraf, og TV afgifterne udelukkende skal bestå af udgifterne til selve signallevering og ophavsretslige udgifter til Koda / Copydan. Via boligafgiften har vi tidligere afdraget på lån og henlagt til planlagt fornyelse. IT-gruppen foreslår, at disse henlæggelser reduceres og eventuelle større ombygninger finansieres ved optagelse af et lån, som afdrages via Bolignets-afgiften. Forslag til ny prisstruktur: Afgift Pris 2012 Pris 2013 Ændring Bolignet/ IT fælles udg. 120 kr. 60 kr kr. Ingen TV pakke 20 kr. 26 kr. + 6 kr. Grundpakke 91 kr. 104 kr kr. Mellempakke 224 kr. 253 kr kr. Fuldpakke 322 kr. 369 kr kr. Internet 90 kr. 25 kr kr. Prisstigningerne på TV pakker skyldes stigende priser fra Yousee og Copydan. Da Yousee hæver priserne pr. 1. januar 2013, foreslår IT-gruppen, at TV afgifterne ændres pr. 1. januar 2013 mens de øvrige ændringer effektueres pr. 1. april Det blev herefter sat til afstemning om den nye prisstruktur kan godkendes. Forslaget blev herefter vedtaget. d) Budget for TV, data og bolignet Bolignet nedsættes til 60 kr. pr. måned og henlæggelserne nedsættes. Internet nedsættes til 25 kr. pr. måned, og der henlægges ikke. Prisen på TV (ingen pakke) stiger til 26 kr. pr. måned pga. Koda og Copydan. Regnskabet og budgettet blev herefter godkendt. e) Information og support Der er kommet tryk-selv menu på supporttelefonen, hvilket gør det nemmere for beboerne at få fat på de rigtige personer til at løse de problemer de ringer til IT-gruppen med. 8

9 f) Valg af IT-gruppe Der er 6 personer tilbage i IT-gruppen, dette skyldes at der er medlemmer der er fraflyttet bebyggelsen. Nogle af de gamle medlemmer hjælper dog stadig til ind imellem. IT-gruppen består herefter af: Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Kennet Bjerg (f), Morten Tøstesen og Steffen Clausen 8. Eventuelt En beboer spurgte, om der bliver plantet nyt efter tagudskiftningen, der hvor der er fældet træer ved bumpene på Gurrevej? Michael Skov svarede, at der vil blive plantet når tagudskiftningen er overstået. En anden beboer spurgte om Internt TV kommer til at fungere igen? IT-gruppen svarede, at det foreløbigt er lukket og at det forhåbentlig kommer til at kører igen. Dirigent Referent Peter Rytter Tanja E. Mahler 9

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2014

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2014 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2014 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2015

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2015 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2015 1. Velkomst og valg af dirigent Kontorchef Bettina Foltinger fra DAB blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Toftegården afdelingsmøde

Referat fra Toftegården afdelingsmøde Referat fra Toftegården afdelingsmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 9. september 2010 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Iris Gausbo, Rene Holm (Byg) Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde)

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde) Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde) Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 25. juni 2013 Til stede: Afbud: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Hanne Rasmussen, Niels Peter Rasmussen, Lise Christensen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2009

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2009 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 11. NOVEMBER 2009 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Direktør KTH startede mødet med at byde de 24 fremmødte beboere i afd. 16 velkommen og præsenterede herefter de fremmødte fra Boligforeningen.

Direktør KTH startede mødet med at byde de 24 fremmødte beboere i afd. 16 velkommen og præsenterede herefter de fremmødte fra Boligforeningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Mandag den 7. september 2015 kl. 20.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), Jette Christensen, vicevært

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl i Glassalen på Baltorpskolen 17. oktober 2017 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund onsdag den 27. september 2017, kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Deltagere 54 beboere fra 47 lejemål Fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4 Beboermøde Afdeling 4 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat af afdelingsmøde mandag d 14. januar 2013

Referat af afdelingsmøde mandag d 14. januar 2013 Referat af afdelingsmøde mandag d 14. januar 2013 Tilstede: 71 lejemål, svarende til 142 stemmer. Derudover deltog ejendomsmester Michael Vegeberg og Rikke Stisager fra DAB. 1) Valg af dirigent Rikke Stisager

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere