REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Det blev herefter godkendt, at ændre strukturen under punkt 7, så ordlyd og struktur under dette punkt bliver således: Punkt A: IT-gruppens beretning for datanet, tv og telefoni Punkt B: Regnskab for datanet og TV Punkt C: Forslag til ny prisstruktur Punkt D: Budget for TV, data og bolignet Punkt E: Information og support 2. Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget blev valgt: Jimmy Andreasen, Pia Christiansen, Birthe Rauff, Christian Andersen, Ronny Weldenroth og Per Block 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde En årsberetning er traditionelt set et tilbageblik på året der gik, og et sådant tilbageblik skal I også nok få. Jeg vil dog tillade mig, at gøre nogle betragtninger i retning af fremtiden sidst i bestyrelsens beretning. Bredalsparken og Grenhusene er et godt sted at bo, lad os slå det fast som en start. I bestyrelsen bestræber vi os meget på, at bevare de værdier der gør, at de fleste af os er glade for at bo her men vi kan ikke alene gøre det hele. Bestyrelsen kan udstikke nogle linjer, og vi kan sørge for at økonomien balancerer, men at vi alle efterlever de linjer der udstikkes kan vi kun i fællesskab hjælpes om. Her tænker jeg f.eks. på nabo støjproblemer, belastende knallertkørsel, husdyrhold samt en generel tagen hensyn til hinanden. Det er som om, at nogle af de nævnte problemstillinger volder flere og flere beboere svært at overholde. Flere klager over nabostøj, vores fraflytningsregninger bliver løbende større (og dette skyldes ikke kun bebyggelsens alder). Knallerter drøner støjende og med stor hastighed rundt i bebyggelsen til stor fare og gene for langt de fleste af os (hvor er forældrene henne)?, få hunde og en del katte observeres i bebyggelsen selv om hund og kat ikke er tilladt. Private vaskemaskiner kører lystigt når det passer folk, også på søn- og helligdage (dette emne vender vi senere tilbage til). Alt sammen ting der på sigt kan gøre det mindre godt, at være beboer i Bredalsparken og Grenhusene. Så lad os i fællesskab tænke mindre egoistisk, og lad os hjælpe hinanden med at bevare bebyggelsen som et fantastisk godt sted at bo. Efter denne lille opsang, vil jeg nu kigge lidt tilbage på det forgangne år. Ældrebolig byggeriet har været vores langt største enkeltsag i Det er længe siden, at selskabet har bygget boliger, og vi må erkende, at vi har oplevet langt større problemer end vi tidligere har prøvet. Både entreprenør og rådgiver har vist sig fra en meget skuffende side. Jeg kan her nævne, at den megen udenlandske arbejdskraft der har været anvendt under byggeriet, bestemt ikke har været med vores gode vilje, specielt set i lyset af, at der er frigjort store beløb for at skaffe danske håndværkere i arbejde, og vi kan bestemt ikke sige at det er sket i vores tilfælde. Men her må vi konstatere at loven står over vores ønsker. Det ville være alt for tidskrævende, at komme ind på de mange problemstillinger her, men vi kan konstatere at de 24 lejligheder er udlejet, og en del 1

2 af dem til beboere fra vores egne rækker, og mange af de indflyttede udtrykker stor glæde ved at være kommet til noget nyt og lækkert byggeri. Gener i forbindelse med byggeriet, har fået nogle beboer til at efterspørge huslejekompensation, og her må vi sige, at vi har været meget tilbageholdende da der jo kun er alle de øvrige beboere til at betale. Vi oplever nu også, at man efterspørger kompensation ved andre almindelige vedligeholdelsesarbejder, og her har bestyrelsen samme holdning. Hvis vi lukker op for disse muligheder, vil huslejen kun gå en vej, nemlig opad og det kan den sagtens komme til uden at vi på den måde tilfører ekstra omkostninger. Huslejen vil jeg vende tilbage til senere i beretningen. I det forgangne år er en række opgaver løst, her vil jeg nævne at tagudskiftningen på Sognegårds Alle er afsluttet, og tagudskiftningen på Gurrevej ulige numre er i fuld gang og bliver snarligt afsluttet. Undersøgelserne for skimmelsvamp i kældrene er afsluttet, og her kan vi konstatere, at der løbende vil være behov for rengøring af kælderrum når disse er tømt. Denne proces vil foregå når man henvender sig på ejendomskontoret og meddeler, at man har tømt sit kælderrum. Dørtelefoner på Hvidovrevej er som det blev besluttet på sidste års afdelingsmøde udført. Efterfølgende er vi blevet mødt af udsagn som: - det skulle vi bare have vidst, sådan noget møg ville vi aldrig have stemt igennem, det er da kun til irritation. Her har vi et stjerneklart eksempel på, at det er vigtigt at bruge sin indflydelse til at påvirke de betingelser der fremover gør sig gældende for vores bebyggelse. Senere i aften kommer vi til at tage stilling til både altandørsudskiftning, grill på altaner, private vasketider, overdækkede cykelstativer samt tilladelse til inde kat og afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard. Og det er jo dette møde der er højeste myndighed i vores verden, og hermed også understreget, at det hverken er afdelingsbestyrelsen og ej heller DAB der træffer sådanne vigtige beslutninger. Vi har haft 2 områder i bebyggelsen der har haft store varmtvandsproblemer. Det ene er det såkaldte område vi kalder Emilieparken, der støder op til vores nye ældreboliger. Her er problemet løst i forbindelse med det nye byggeri. Det andet område er Berners Vænge, og her arbejdes der i øjeblikket med forskellige løsningsmodeller. Et stort problem her er, at vi her nok har at gøre med svært tilkalkede rør, og viser det sig, at der skal en udskiftning til af rørene, må man som beboer regne med ganske store gener i form af toiletbesøg og bad som i en periode skal foretages i dertil indrettede vogne som opstilles ved de enkelte blokke. Det er bestyrelsens holdning, at vi her skal gøre alt det nødvendige for at opretholde en god varmtvandsforsyning. Der findes ikke længere nogen kommunalt ansatte parkeringsvagter. Dette har medført, at vi har store problemer med parkeringen på Neergårds Alle, så vi har tænkt os, at afprøve et system med privat parkeringsvagt, og såfremt dette skulle vise sig at fungere, kan ordningen eventuelt udvides til at gælde resten af bebyggelsen når det drejer sig om store køretøjer. Vi har i årets løb haft et glimrende samarbejde med både kommunen og DAB, som blandt andet har medført en nedsættelse af betalingen for renovation. Vi har igen i året der er gået haft afholdt julefester, Høpsi Vøpsi dag, pensionist skovtur samt fest for vores ansatte. Alt sammen noget som vi gerne fortsat skal have mulighed for. Jeg sagde tidligere, at jeg ville vende tilbage til nogle af vores fremtidige udfordringer der vil have huslejekonsekvens. Vi står over for en løbende udskiftning af tage, vi skal påregne at vores vandinstallationer samt vores faldstammer i stigende omfang skal udskiftes, og vi vedtager senere måske et forslag om udskiftning af altandøre så det skorter ikke på projekter der vil koste endog store millionbeløb. Da vores badeværelser efterhånden har en alder der gør dem temmelig utidssvarende er det bestyrelsens hensigt, at fremlægge et forslag til frivillig 2

3 badeværelsemodernisering til næste år. Det kan ikke skjules at vores bebyggelse ikke længere er helt ny. Til sidst i vores beretning, vil jeg godt sige tak til den meget store indsats der ydes af vores ITgruppe samt det store daglige arbejde der udføres af vores funktionærer samt vores personale på kontoret. Der skal herfra også lyde en tak til mine kollegaer i afdelingsbestyrelsen for jeres iver med at gøre Bredalsparken og Grenhusene til et godt bosted. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte til hvad der gøres ved alle hundene i Bredalsparken? Henrik Berg svarede, at man skal aflevere en underskrevet anmeldelse på ejendomskontoret, som så sender anmeldelsen videre til juridisk afdeling i DAB. En beboer spurgte til om der er blevet foretaget yderligere kloakarbejde i kældrene for at sikre os imod eventuelt kommende skybrud? Til dette svarede Henrik Berg, at der ikke er foretaget yderligere foranstaltninger vedrørende kloakkerne i kældrene, men at der vil blive rettet henvendelse til nogen der ved mere omkring dette, for at få undersøgt om der bør gøres noget. Der blev herefter talt en del omkring skimmelsvamp i kældrene, da der stadig er beboere der ikke har haft tømt deres kælderrum siden skybruddet. Der blev samtidig spurgt til muligheden for, at tiltvinge sig adgang så alle rum kan blive rengjort. Michael Skov fra DAB svarede på disse spørgsmål, da han har fået foretaget en undersøgelse af kældergangene. Der er siden skybruddet foretaget en rensning af alle kældergange, og der er afrenset i alle kælderrum der har været tømt. Skimmel skal have næring for at udvikle sig yderligere, og det vil den ikke gøre i kældergangene, da der ikke længere tilføres næring dvs. fugt. Michael bekræftede, at der stadig kan være lugtgener fra de kælderrum der ikke har været tømt. Det bliver vurderet om der skal opsættes yderligere udluftning op i kældergangen omkring Arnold Nielsens Boulevard 121, da der her er mangel på dette. Det er ikke muligt at tiltvinge sig adgang til beboers kælderrum juridisk. Henrik Berg svarede, at der vil blive skrevet endnu et brev til beboerne med henstilling om, at få tømt og rengjort deres kælderrum. En beboer fortalte, at der intet er sket omkring afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard. Til dette svarede Henrik Berg, at der først er modtaget svar med godkendelse af projektet fra Hvidovre Kommune d. 24. oktober 2012, og at der har været afholdt fremvisning for beboerne af prøvemodellen der er opsat. Til denne fremvisning var der kun 5 lejemål repræsenteret. Derfor har der været en del usikkerhed omkring beboernes syn på det opsatte løsningsforslag. En anden beboer fortalte, at der stadig er problemer med storskrald der bliver henstillet alle ugens dage. Beboer efterlyser et forslag til hvad der kan gøres ved dette. Henrik Berg svarede, at det kun er muligt igen at appellere til beboerne om at efterleve kravene for denne ordning. Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning. 3

4 4. Godkendelse af budget og forelæggelse af regnskab Regnskab 2011/12 Henrik Christiansen fra DAB fremlagde et kort sammendrag af regnskabet for 2011/12, og oplyste, at dette regnskab viser et overskud på kr , hvilket er rigtigt godt. Der har været voldsomme afvigelser på prisen for vand, da kommunen i januar måned sænkede prisen. De penge der var budgetteret med for vandudgifter, blev i stedet brugt på tagudskiftning og udbedringer efter skybruddet. En stor del af omkostningerne i forbindelse med skybruddet blev dækket af forsikringen, men der var også en del udgifter afdelingen selv skulle afholde, så som udskiftning af printplader til vaskerierne. Spørgsmål og bemærkninger til regnskabet: En beboer nævnte, at det ville være rart hvis der i regnskabet havde været en kolonne der viste budget for 2011/12, så det var muligt, at se om der var afvigelser i regnskabet i forhold til hvad der var budgetteret med. En anden beboer spurgte til om hvor i regnskabet det ses, at tagudskiftningen ikke bliver så dyr som først anslået? Til dette svarede Henrik Christiansen, at der ikke er budgetteret med denne besparelse i regnskabet, da regnskabet er afsluttet 1/ og tagudskiftningen dårligt var igangsat på det tidspunkt. Dirigenten bekræftede herefter, at regnskabet har været forelagt afdelingsmødet. Budget 2013/14 Udgifter i forbindelse med indkomne forslag er ikke indeholdt i budgetforslaget for 2013/14. Henrik Christiansen gennemgik det udsendte budgetforslag og oplyste, at der i det udsendte budget var stillet forslag om en huslejestigning på 3,25 % pr. 1. april Det er bl.a. poster som trapper, varmeinstallationer, udgifter ved fraflytninger (naturligt slid og ælde), skatter og afgifter der stiger. Samtidig viser budgettet, at indtægterne vil stige, hvilket skyldes at der er blevet bygget 24 nye ældreboliger i Bredalsparken. Der vil dog også være udgifter forbundet med ældreboligerne i fremtiden (renovation, daglig drift og almindelige vedligeholdelse). Spørgsmål og bemærkninger til budgettet: En beboer spurgte om, den stigning der kommer på energiforbruget kan forklares med de nye ældreboliger, da vi nu er flere til at bruge strøm mv.? Henrik Christiansen svarede, at denne udgift primært dækker over strømforbrug til opgange og kældergange og udelukkende skyldes stigning i afgiften på el. En anden beboer spurgte om det ikke vil være muligt, at finde en bedre pris på el, når vi er så stor en afdeling? Henrik Christiansen svarede, at der altid bliver arbejdet på at finde den billigste løsning for de forskellige afdelinger, og at der i forvejen er indgået gode indkøbsaftaler og lign. for alle afdelinger. Budgettet blev herefter godkendt med 4 stemmer imod. 4

5 5. Indkomne forslag a. Plan til udskiftning af altandøre Som besluttet på afdelingsmødet i november 2011, har bestyrelsen udarbejdet et forslag til udskiftning af altandøre. Hvis forslaget godkendes, vil det medføre yderligere en huslejestigning på 2,3 % fra 1. april Forslaget indebærer, at der i 2013 skal udskiftes 369 altandøre samt vinduer med koblede rammer. Dørene og de dobbeltkoblede vinduer vil blive udskiftet til træ/alu-rammer med lavenergiglas (såfremt forslaget bliver godkendt af Hvidovre Kommune). Spørgsmål og bemærkninger til plan for udskiftning af altandøre: En beboer spurgte om det vil være muligt, at få franske altandøre der åbner udad i stedet for indad for at få bedre plads i værelset? Dette alternativ, vil blive undersøgt men det virker ikke sandsynligt, at en fransk altandør må åbne udad pga. sikkerhed. En anden beboer spurgte, om det ikke ville være muligt at genbruge de eksisterende rammer, og sætte dobbeltglas i dørene i stedet for? Der blev svaret, at der er mange rammer i Bredalsparken der er i dårlig stand, og at det er meget dyrt at foretage ombygning af vinduesrammer. Der blev spurgt til, om det ikke er en huslejestigning alene på 6,1 % (delt over de næste 3 år) der skal godkendes nu, da forslaget om udskiftning af altandøre er et projekt der er delt i 3 etaper over de næste 3 år. Vil det være muligt, at forlænge perioden på udskiftningen så udgiften kan strækkes over en længere årrække? Der blev svaret, at det forslag der er opstillet her vil indebære en huslejestigning på 6,1 % over de næste 3 år (det er udelukkende på dette projekt og der er ikke indberegnet hvad der vil komme af huslejestigninger ud over dette). Det kan ikke svare sig, at trække projektet over en længere årrække og der ikke vil være en økonomisk fordel ved dette, da arbejdet finansieres via et 10-årigt fastforrentet realkreditlån. Forslaget blev herefter vedtaget med stort flertal for. b. Forslag om udskiftning af altandøre og vinduer (eventuelt energiglas), samt termofotografering og hulmursisolering Forslagsstiller forklarede, at det opstillede forslag nu kun dækker over muligheden for hulmursisolering, da den anden del af det opstillede forslag frafaldes efter genkendelse af forslag A. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for hulmursisolering. c. Afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard Afdelingsbestyrelsen har valgt, at forelægge denne beslutning for afdelingsmødet igen, da der er kommet en del indvendinger omkring dette emne. Der er kritik af udseendet, tvivl omkring løsningen helt vil afhjælpe problemet med vand i haverne samt gravearbejde i beboeres haver mv. Hvis afdelingsmødet i dag beslutter, at projektet ikke skal gennemføres alligevel, vil den huslejestigning der allerede er udløst på 0,5 % blive brugt til andet arbejde. 5

6 Spørgsmål og bemærkninger til afvanding af altaner på Arnold Nielsens Boulevard: En beboer spurgte til hvilke alternativer der findes, da hun har store problemer med søer i hendes have efter regn? En anden beboer nævnte, at hun har været ovre og se den opsatte prøvemodel, og at det ser forfærdeligt grimt ud. Ud over dette, er der stadig problemer med vand hvor prøvemodellen er opsat. Henrik Berg oplyste, at der ikke findes nogen alternativer fremfor det fremsatte forslag, som der samtidig er usikkerhed om vil have den ønskede effekt. Det blev herefter vedtaget, at lade forslaget bortfalde og ikke arbejde videre med projektet. Det blev herefter vedtaget, at budgettet nedsættes med 0,5 %, hvilket allerede er indarbejdet i huslejestigningen. d. Overdækning af cykelstativer Forslagsstiller valgte, at lade forslaget bortfalde, da han kan se at der er rigeligt andet at bruge penge på. e. Ændret tidspunkt for brug af private vaskemaskiner Forslagsstiller uddybede baggrunden for det fremsatte forslag med, at det er uforståeligt, at det i afdelingen er tilladt at bore og arbejde med larmende værktøj alle ugens dage mellem kl hvorimod man ikke må vaske på sin vaskemaskine om søndagen, hvor man vil mene, at det er der alle beboere har bedst tid til, at ordne den slags. Forslagsstiller ønsker derfor, at ordensreglementet bliver ændret således, at det er tilladt at vaske på private vaskemaskiner alle ugens dage mellem kl Der blev diskuteret frem og tilbage og der var delte meninger om forslaget. Forslaget blev herefter sat til afstemning og forslaget blev vedtaget med 86 stemmer for og 60 stemmer imod. Det blev besluttet at få indarbejdet ændringen i ordensreglementet hurtigst muligt. f. Gasgrill på altaner Forslagsstiller uddybede det fremsatte forslag med, at det er hyggeligt at sidde på altanen og grille og at det er forståeligt, at der af hensyn til brandfare ikke må benyttes kulgrill som også ryger og lugter en hel del. Der blev talt frem og tilbage omkring hvad der vil ske hvis denne ændring bliver vedtaget. En beboer mener, at der så ikke er lang vej til, at det vil blive godkendt at benytte kulgrill også. En anden beboer spurgte om muligheden for at få det tilladt at benytte el-grill også? Der blev udtrykt uro omkring brandfare i forbindelse med dette forslag, og det blev oplyst at brandvæsenet ikke vil tillade gasgrill på altaner. Henrik Berg oplyste, at afdelingsbestyrelsen allerede har undersøgt hos brandvæsenet i Hvidovre omkring brugen af gasgrill på altaner, og det er blevet oplyst at det er tilladt såfremt der er en åben side på altanen hvilket der er på alle altaner i Bredalsparken. Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig dette forslag, da der uden tvivl vil blive luftgener hos omkringboende beboere. Forslaget blev nedstemt. 6

7 g. Urafstemning om inde kat Forslagsstiller ønsker en urafstemning omkring dette spørgsmål, da det ikke er sikkert at dem der ønsker en inde kat vil være repræsenteret på dette møde. Forslaget gav anledning til en del diskussion, da der tidligere har været holdt urafstemning omkring dette forslag. Tidligere urafstemninger har klart indikeret, at beboerne ikke ønsker det skal være tilladt at holde kat. Der skal samtidig bruges en hel del ressourcer på at afholde urafstemning. Forslaget blev nedstemt. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter A. Valg af næstformand for 2 år Karen Bengtsson blev genvalgt som næstformand for 2 år. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år Connie Weis, Lene Rasmussen, Flemming Nyrop og Finn Andersen blev alle genvalgt. C. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år Christian Andersen blev genvalgt som suppleant for Bredalsparken. Jimmy Andresen blev genvalgt som suppleant for Grenhusene. 7. Internet, TV og telefoni a) IT-gruppens beretning for datanet, TV og telefoni Der er pr. 1/ , 1167 abonnenter registreret på datanetværket. Der er blevet bygget 24 nye ældreboliger, og der er allerede registreret 6 brugere her. Der er brugt penge på, at få et mere velfungerende datanetværk, derfor har der været arbejdet på, at få udført rigtige ringe, hvilket vil sige at nedværket nu kører i ringe og ikke som tidligere i stjerneform, hvilket betød, at signalet tidligere kunne ende blindt ved f.eks. overgravning af et kabel. Ved at have fået rigtige ringe kører signalet nu bare en anden vej, hvis der bliver gravet et kabel over. Der er samtidig færre brugere på hver ring. Siden 1. januar 2012, er der 1100 der har ringet til IT-gruppen, der har været mellem 5-10 besøg hver tirsdag, og ca. 100 supportsager. Beretningen blev herefter taget til efterretning. b) Regnskab for datanet og TV. Internetforbindelsen har været dyrere end budgetteret med, da der har været foretaget opgradering af nettet. Der er brugt flere penge på reparationer og vedligeholdelse. Der har været udført en del fornyelser og nyanskaffelser pga. oversvømmelse (skybrud), og der er brugt penge på rigtige ringe. Der er dog henlagt mere end der var budgetteret med. Der har været ekstra indtægter i form af tilbagebetaling fra en leverandør samt erstatning fra skybruddet. 7

8 På TV-delen var der budgetteret med for lidt, pga. bl.a signalleverancen, Copydan og Koda afgifter. Der har her været et underskud. Regnskab og budget blev herefter taget til efterretning. c) Forslag til ny prisstruktur (bilag 3) IT-gruppen foreslår en ændret prisstuktur, således at en række udgifter fortsat dækkes af afgiften, som betagnes bolignet, mens afgiften Internet udelukkende skal dække de udgifter der er forbundet med selve internetforbindelsen og de aktiviteter, som følger heraf, og TV afgifterne udelukkende skal bestå af udgifterne til selve signallevering og ophavsretslige udgifter til Koda / Copydan. Via boligafgiften har vi tidligere afdraget på lån og henlagt til planlagt fornyelse. IT-gruppen foreslår, at disse henlæggelser reduceres og eventuelle større ombygninger finansieres ved optagelse af et lån, som afdrages via Bolignets-afgiften. Forslag til ny prisstruktur: Afgift Pris 2012 Pris 2013 Ændring Bolignet/ IT fælles udg. 120 kr. 60 kr kr. Ingen TV pakke 20 kr. 26 kr. + 6 kr. Grundpakke 91 kr. 104 kr kr. Mellempakke 224 kr. 253 kr kr. Fuldpakke 322 kr. 369 kr kr. Internet 90 kr. 25 kr kr. Prisstigningerne på TV pakker skyldes stigende priser fra Yousee og Copydan. Da Yousee hæver priserne pr. 1. januar 2013, foreslår IT-gruppen, at TV afgifterne ændres pr. 1. januar 2013 mens de øvrige ændringer effektueres pr. 1. april Det blev herefter sat til afstemning om den nye prisstruktur kan godkendes. Forslaget blev herefter vedtaget. d) Budget for TV, data og bolignet Bolignet nedsættes til 60 kr. pr. måned og henlæggelserne nedsættes. Internet nedsættes til 25 kr. pr. måned, og der henlægges ikke. Prisen på TV (ingen pakke) stiger til 26 kr. pr. måned pga. Koda og Copydan. Regnskabet og budgettet blev herefter godkendt. e) Information og support Der er kommet tryk-selv menu på supporttelefonen, hvilket gør det nemmere for beboerne at få fat på de rigtige personer til at løse de problemer de ringer til IT-gruppen med. 8

9 f) Valg af IT-gruppe Der er 6 personer tilbage i IT-gruppen, dette skyldes at der er medlemmer der er fraflyttet bebyggelsen. Nogle af de gamle medlemmer hjælper dog stadig til ind imellem. IT-gruppen består herefter af: Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Kennet Bjerg (f), Morten Tøstesen og Steffen Clausen 8. Eventuelt En beboer spurgte, om der bliver plantet nyt efter tagudskiftningen, der hvor der er fældet træer ved bumpene på Gurrevej? Michael Skov svarede, at der vil blive plantet når tagudskiftningen er overstået. En anden beboer spurgte om Internt TV kommer til at fungere igen? IT-gruppen svarede, at det foreløbigt er lukket og at det forhåbentlig kommer til at kører igen. Dirigent Referent Peter Rytter Tanja E. Mahler 9

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere