Klitborg Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klitborg Grundejerforening"

Transkript

1 Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen Rassing, kasserer Inge-lise Nørklit, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø. Formanden Jens Ernst Olsen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Nils Sjøberg som dirigent. 1.Valg af dirigent Nils Sjøgren blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningdygtig. Der blev valgt 3 stemmetællere. Hans Katz, Johanne Riegels Østergård og Brøgger Grønvold. 2. Formandsberetningen 2011 Formandens beretning blev indledt med, at forsamlingen mindedes Mogens Jarlø, Mellemvej 8, som igennem mange år fungerede som revisor i foreningen. Willy Larsen Klitvej 5, som blev dræbt ved en tragisk trafikulykke på Rørvigvej, samt Tove Mohr, Klitvej 8. Formanden opfordrede medlemmerne til fortsat at holde bestyrelsen underrettet om dødsfald samt eventuelle ejerskifter af ejendomme, da de sidstnævnte ikke meddeles automatisk til foreningen. Det er således den eneste måde, vi har mulighed for at ajourføre vores medlemsliste. Vores primære opgave er jo vedligeholdelsen af områdets vejnet. Der er efterfyldt og repareret professionelt samt udlagt grusbunker de sædvanlige steder. Jeg skal gøre opmærksom på den vedligeholdelsesplan, der blev vedtaget på Generalforsamlingen 2009, hvoraf det fremgår, at hver enkelt grundejer efter behov efterfylder sit vejstykke. Der er dog stadig nogle grundejere, der ikke lever op til denne beslutning, måske på grund af en manglende trillebør eller fremskreden alder. Jeg må desværre konstatere, at det ofte, er de samme medlemmer, der ikke påtager sig denne sociale opgave. Endvidere er det af stor vigtighed, at vejrabatter og beskæringer langs vejene tillader uhindret kørsel med bl.a. renovationsbiler. Tjek vejbredden på matrikelkortet - jeg tror, at mange vil blive overrasket... Tjek og fjern eventuelle stubbe i vejsiden, da disse er til fare ved vognmøder på de dobbeltrettede veje og tillige på de ensrettede veje, ved møde med cyklister og fodgængere. Bildæk er som bekendt ikke helt billige!! Hatighedsbegrænsningen på 20 Km/t er stadig et problem, desværre også for medlemmer af foreningen, Vi skylder alle at tage hensyn til de af vore medlemmer, der udsættes for støvgenerne. Stor hastighed slider tillige uforholdsmæssigt på vejene med deraf stigende omkostninger. Vi har ladet bommene blive opmalet, samt sat nye skilte op ved indfaldsvejene til området. Selvfølgelig af æstetiske grunde, men tillige for at understrege områdets private karakter ifølge generalforsamlingsbeslutning. Naturvandringen med Jørgen Stoltz d.12 marts kan vel betegnes som en succes, da 37 deltagere igennem en to timers rundgang i Klitborg, blev inspireret til vedligeholdelse af beplantninger og grunde. Man kan mod betaling kontakte Jørgen Stoltze, hvis man har behov for en detaljeret renoveringsplan for ens egen grund. Vi har aftalt med Jørgen Stoltze, at han i efteråret udarbejder en lille pjece, med anvisninger på vedligeholdelse af vores skønne område. Vi håber at kunne udsende den ved juletid.

2 Rosengruppens fantastiske arbejde i klitten blev denne dag beundret, og vi skylder alle de ihærdige ildsjæle al respekt og meget stor tak for dette epokegørende naturplejeprojekt. Løse hunde er stadig et problem de skal ifølge vore ordensregler holdes i snor i Klitborg-området samt tillige på stranden!!!. Løse hunde skræmmer vildtet og generer mange medlemmer. Husk plastikposen Optagningspligt og brug den nærmeste affaldsbeholder. Den fælles arbejdsdag d. 16. april forløb endnu engang i en fantastisk stemning. Der var som sædvanligt et talstærkt fremmøde i alle aldersgrupper, og der blev arbejdet hårdt med fældning af gyvel og fyr i klitområdet og fællesarealet. Tak til de der medbragte herlige hjemmebagte kager og kaffe til formiddagspausen. Som sædvanligt blev der serveret hjemmesmurte sandwich til frokostpausen. En rigtig dejlig dag, så tag gerne din nabo med til næste år! Årets negative og største problem er den voksende tendens med opbygning af jord- og grenvolde, som indhegning af parceller. Bestyrelsen finder disse anlæg i strid med de lyste servitutter på vores parceller og har derfor overgivet de aktuelle sager til advokat for en juridisk udredning og opfølgning. Tillige har vi i en aktuel sag om udstykning ønsket en juridisk vurdering vedrørende kompetencen til samtykke af udstykning i forhold til de lyste servitutter. Vi støtter fortsat op som medlem af foreningen FSNR, Foreningen af Fritidshusejere i Nykøbing/Rørvig, der ihærdigt arbejder på at få indflydelse på de projekter, såsom renovation, kloakering, afvanding mm., der berører vores område. Jeg giver hermed ordet videre til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der vil uddybe deres arbejdsområder. Vejene: Jørgen Rassing er bestyrelsens vejkyndige og redegjorde for vejsituationen. Det var en hård vinter for vore veje, men i foråret blev vejene efterfyldt professionelt af entreprenøren og efter arbejdsdagen var de fine. Men et kraftigt regnskyl kan ødelægge meget, og her i sommer har det regnet meget. Han henviste til formandens opfordring til den enkelte grundejer om at fylde grus i huller. Vi er opmærksomme på, at vi regelmæssigt skal udbedre Klitborgvejs profil så vandet kan løbe fra. Vi har ikke brugt alle de midler der var afsat til vejene i år. Vi har økonomi til at efterse og lægge grovere grus med større sten i de værste huller. Nye bunker med grus udlægges i august. Grøfterne: Anders Thornval redegjorde for grøfterne. Der er to parter i sagen om grøfterne. Grundejerforeningen og kommunen. Tilstanden er tilfredstillende for Grundejerforeningens ansvarsområde, men grøften som henhører under

3 kommunen, er endnu ikke oprenset. Det drejer sig om grøften langs Lynghusvej i venstre side mod stranden, som kommunen sidste år havde lovet at oprense sidste efterår. Vi har rykket kommunen, men der mangler ressourcer. Bestyrelsen vil fortsat fastholde kommunen på deres vedligeholdelsespligt med oprensning af grøften. Hjemmesiden : Hjemmesiden som Charlotte Grønvold startede, er nu overgået til Karen Hilden. Karen Hilden fortalte, at det var en fornøjelse at hjemmesiden fungerede nu og opfordrede medlemmerne til at sende noget til hjemmesiden. Rosengruppen er flittig til at bruge den, og hun efterlyste bl.a. gamle billeder fra området. Der er 38 medlemmer der har tilmeldt sig nyhedsbrevene. Hun kan se at der er mange der åbner hjemmesiden. Den er meget nem. Efterlysning. Er der en der vil arbejde med hjemmesiden sammen med Karen. Hvem har lyst?? Henvendelse til Karen. Kommentarer til beretningerne. -Der var både negative og positive bemærkninger til bestyrelsens henvendelse til advokat om juridisk udredning og vurdering af de aktuelle sager, med jordvold og indhegning af parceller. samt kompetencen til samtykke af udstykning i forhold til lyste servitutter. Formanden kunne fortælle at der i 2004 var en sag med jordvoldene, hvor kommunen henstillede til grundejeren at den skulle fjernes inden 5 år. Jordvolden er der stadigvæk. Det er uacceptabelt for alle at der bygges en 2 m jordvold rundt om grunden og at man ikke overholder vores servitutter. -Bestyrelsen blev opfordret til at se nærmere på foreningens vedtægter og de gamle sevitutter. -Der blev rejst spørgsmålet om evt. at få lavet en lokalplan for Klitborg. Bestyrelsen vil følge sagen og drøfte det videre forløb på et bestyrelsesmøde. Ang. vejene, blev der opfordret til at komme lidt større sten i hullerne og måske lidt beton. Der var bemærkninger til løse hunde som formanden nævnte i sin beretning. Man har pligt til at samle efterladenskaber op. Der er ifølge lov om hunde flere regler der er værd at vide noget om, hvornår de skal være i snor og hvor de må gå løse. Karen Hilden lovede at lægge Bekendgørelse af Lov om hunde hundeloven- ud på hjemmesiden. Hjertestarteren som er placeret på garagen Klitborgvej 7 er opsat på privat initiativ. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 3. Vedtægtsændring. Bestyrelsen havde fremsendt forslag til ændring af paragraf 9. kontingent, således at kalenderår og regnskabsår bliver sammenfattende. Formanden fremlagde vedtægtændringen som betyder, at der betales kontingent som forfalder til 1. januar. Girokort udsendes med den årlige julehilsen i december. Er restancebeløbet ikke betalt inden udgangen af januar måned, pålignes der et gebyr på kr Ændringsforslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

4 4. Regnskab for Det reviderede regnskab blev uddelt på mødet. Gennemgang af regnskabet for 2010 ved kasserer Inge-Lise Nørklit Hun fortalte at regnskabet var delt op i tre kategorier: Vejene, arbejdsdagen og øvrige aktiviteter. Indtægter: Der var kontingent 81x800 i alt kr Og indbetaling til dispositionsfond 81x 500 i alt kr Indbetalt depositum til arbejdsdag: 81x200 kr. i alt kr Udgifter: Vejene er blevet repareret for i alt kr , og medlemmernes egen indsats både på arbejdsdagen og i det daglige har reduceret vejudgifterne betydeligt. Der var 26 grundejere der var mødt op på arbejdsdagen og de fik tilbagebetalt 26x200 i alt kr Arbejdsdagen gav et overskud på kr , som overføres til vejfonden. Vi har i år indkøbt og opsat skilte med fartbegrænsning og vores bomme er blevet malet. Vi har fået en flot hjemmeside mv. alt i alt har vi haft udgifter på kr Vores årsoverskud er på kr Beløbet overføres til kapital. Egenkapital pr. 31. december 2010 er på kr Dispositionsfonden kr , Bemærkninger til regnskabet: -Vi skal være opmærksom på vedligeholdelsespligten af det øverste af Klitborgvej. -Undersøge muligheden for at indkalde til diverse arrangementer på hjemmesiden. Der blev spurgt hvad forsikringen som foreningen har i Codan dækker. -Det er en lovpligtig arbejdsskadeforsikring som dækker de personer som udfører aftalt arbejde i Grundejerforeningens regi. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge om det er muligt at udvide forsikringen til også at omfatte skader forvoldt af klitborg Grundeejerforening og grundejere/håndværkere mv., som udfører opgaver for grundejerforeningen. Bestyrelsen undersøger hvad en sådan forsikring omfatter og hvad en udvidet forsikring koster. Det reviderede regnskab blev godkendt. 5. Budget for 2012 Gennemgang af budget for 2012 med fremlæggelse af kontingent. På dagsordenen foreslog bestyrelsen uændret kontingent kr arbejdsdagsbidrag kr dispositionsfond kr Bestyrelsens budget for 2012 blev omdelt på mødet. Dirigenten bad forsamlingen om en afstemning om foreningens kontingent på kr Det blev ved håndsoprækning og alle stemte for. Kassereren gennemgik budgettet: Kontingent(81x200) kr Arbejdsdag(81x300( kr Der blev betalt kr tilbage og med fortæring, grenkørsel var der kr tilbage. Indtægterne i alt kr Udgifterne: Hjemmesiden, forsikring, kontingent, generalforsamling vedligeholdelse m.v. vil i alt blive på kr dvs. vi vil få et underskud på kr Dispositionsfonden vedrørende vejenes vedligeholdelse:

5 Kontingent: (8x500) kr Udgifter ifølge 12 års plan kr Overskud på kr Bestyrelsens budget for 2012 blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Karen Hilden og Anders Thornval var på valg. Begge blev genvalgt. 7.Valg af revisor. Jesper Bærnholt og Mikael Sjøberg blev genvalgt. 8. Behandling af indkomne forslag. Torben Wind- Hansen havde skriftligt indgivet et forslag om at flytte generalforsamlingen fra den nuværende sidste lørdag i juli til den første lørdag i juli. Han fremlagde forslaget, at det var bedre at den ligger først i juli, så vi møder hinanden, tidligt på sommeren, på generalforsamlingen så vi kan følge op på de beslutningen vi får taget. Bestyrelsen gik ind for forslaget og kunne oplyse, at der ikke er noget i vejen med at beslutte det, da der i vores vedtægter står at generalforsamlingen skal ligge i skolesommerferien. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. Hermed henstilles det at generalforsamlingen fremover lægges den første lørdag i juli måned. Og næste år bliver det lørdag d. 7. juli Beslutningen bliver lagt på hjemmesiden. 9.Eventuelt. Torben Wind- Hansen kunne fortælle at dækslerne til vore bundfældningsbrønde - septiktanke skal udskiftes i Han havde haft en kontakt til Rørvig byg, som giver tilbud til de grundejere der ønske det. Det viser sig, at der er meget forskellige priser alt efter hvor store dækslerne skal være og hvor omfattende gravearbejdet med ny ring mv. er. Rørvig Byg giver et uforpligtende tilbud. Nyt fra rosengruppen. Mikael Otterstrøm fortalte at bekæmpelsen af roserne i klitarealet er lykkedes. I 2008 sluttede vi med at sprøjte og gruppen som i dag er på ca. 10 personer er mødes hver 3 uge og gennemgår området. Det bliver klippet ned og fjernet skadelige vækster. Et stort arbejde. Gruppen er på hjemmesiden og lægger arbejdsdatoer så alle der møder op er meget velkomne. Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet, og sagde tak til dirigenten, som herefter afsluttede generalforsamlingen. Referent: Inge-Lise Nørklit

6

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere