HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular."

Transkript

1 HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt og efter gældende lovgivning ellers vil reetablering blive krævet ved fraflytning. 2. OMFLYTNING Lejere, der ønsker at komme i betragtning til en ledig lejlighed i afdelingen skal indsende ansøgning til administrationen. Meddelelser om ledige lejligheder vil blive opslået på afdelingens opslagstavler. Tidsfrister fremgår af opslaget. 3. FREMLEJE OG UDLÅN Fremleje og udlån af lejligheden eller dele deraf må ikke ske uden skriftlig tilladelse, jf. foreningens vedtægter. Regelsæt kan oplyses ved henvendelse til hovedkontoret. 4. FRAFLYTNING Til opsigelse af boligaftalen skal der anvendes en særlig opsigelsesformular. Formularen udleveres ved indflytning dog kan ny udleveres ved henvendelse hos udlejningsafdelingen/hovedkontoret eller hos varmemesteren. Opsigelsesfristen er 3 måneder til den 1 eller 15 i måneden. 5. BYTNING Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. 6. KÆLDERRUM M.V. Rummene skal, selvom de ikke benyttes, være aflåste. Vinduerne skal være lukket i de kolde perioder. Skader på opbevarede effekter i kælderrum mm. erstattes ikke af afdelingens forsikring, men udelukkende af lejerens indboforsikring. Godt råd!! Generelt tilrådes at man anbringer sager 15 cm. over gulvet af hensyn til fugt. 7. EL-INSTALLATION I KÆLDER. Der kan efter skriftlig tilladelse installeres el i kælderrum, når arbejdet udføres af afdelingens installatør. Udgiften i forbindelse med installationen afholdes af lejeren. Der vil blive beregnet en forbrugspris på et lampested. Beløbet opkræves via boligafgiften. Ved en eventuel senere fraflytning skal installationen nedtages såfremt den nye lejer ikke ønsker at overtage denne. Omkostningen afholdes af fraflytteren. El-varmeovne må ikke benyttes i kælderrum. Dybfrysere og eventuelle køleskabe må kun tilsluttes efter skriftlig aftale og den faktiske el-pris betales af den enkelte lejer.

2 8. TRAPPER KÆLDERGANGE MM. Henstilling af genstande i opgange, gennemgange og på andre steder til fælles brug er ikke tilladt. Finder tilsmudsning sted, skal lejeren straks foretage den nødvendige rengøring. 9. ANTENNER / PARABOLER Opsætning af antenner og eller paraboler mv. uden for lejligheden er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. 10. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldsposer. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldsskakten. Skarpe og spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene. Af hensyn til lugtgener henstilles det at lukke affaldsskakten efter brug. Aviser, ugeblade, telefonbøger og lignende skal anbringes i de af boligselskabet opsatte papircontainere. Flasker og glas må ikke smides i affaldsskakten eller i containeren ved varmecentralen, men kan smides i glascontainer ved Super Brugsen. SKAKTEN MÅ KUN BENYTTES TIL KØKKENAFFALD. 11. STORSKRALD Større genstande såsom møbler, fjernsyn, madrasser mm. skal stilles på containerpladsen, Der må ikke stilles kemikalier/malerrester. Disse skal afleveres på containerpladsen på oliefabriksvej. 12. HUSDYR Det er ikke tilladt at holde eller passe husdyr. (Hunde og Katte) 13. ALTANER Tørring af tøj på altaner må kun ske på en sådan måde, at tøjet ikke er synligt udefra. Luftning af garderober og sengetøj er tilladt på alle hverdage indtil kl Der må monteres én markise over altanen, såfremt der er givet skriftlig tilladelse til opsætning afdelingen. Der må opsættes/monteres belysning på altanen det skal udføres jf. pkt. 7. Omkostninger i forbindelse med etableringen betales af lejeren. Ved en eventuel senere fraflytning skal de tilladte ting nedtages, hvis den nye lejer ikke ønsker at overtage. Omkostningerne afholdes af fraflytteren. Der må opsættes blomsterkasser på altanen og ikke andre steder. Disse skal dog, grundet sikkerhed og forsikring, være ophængte, fastgjorte og forsvarligt monteret. Altanerne blev i efteråret 1988

3 forsynet med stålplader. Disse plader må ikke fjernes, bemales eller på anden må beskadiges. Se endvidere afdelingens vedligeholdelsesplan. Nye aluminiumsaltaner må ikke ændres i konstruktionen såsom sidestykker mv. 14. SKILTNING Skiltning af enhver art må kun finde sted efter skriftligt tilladelse. Det er dog tilladt, at markere højtider såsom jul, nytår, påske og pinse. Udenfor disse højtider må der ikke være monteret andet på hoveddøren end det af afdelingen opsatte navneskilt og postvæsenets Reklamer. Nej tak. 15. MUSIK Musiceren er ikke tilladt for åbne vinduer jf. politivedtægten. Alt benyttelse af musikinstrumenter, radio, fjernsyn mm. skal ske under fornøden hensyn til de øvrige beboere. 16. STØJ Alt støj skal begrænses mest muligt, og i tidsrummet mellem kl er det ikke tilladt, at benytte støjende maskiner eller andet værktøj. Elektriske maskiner skal være radiostøjdæmpet jf. gældende lov. 17. BARNEVOGNE/CYKLER/KNALLERTER MM. Disse køretøjer må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men skal henstilles i de dertil indrettede rum/cykelstativer. Barnevognsrum må kun benyttes til barnevogne og klapvogne. Kan ved henvendelse til varmemesteren lånes, såfremt der er ledige rum. 18. PARKERING Parkering af biler og motorcykler kan foretages på de lejede opmærkede pladser langs stamvejen for de beboere der lejer disse pladser. Andre henvises til parkeringsarealet langs Hedegårdsvej og Nordmarksvej. Beboere, der ønsker opskrivning til en P-plads skal kontakte Varmemesteren. Biler over kg , campingvogne, trailere samt ikke indregistreret køretøjer, må ikke henstilles på afdelingens indre område. Afdelingen har indgået aftale med Euro Park A/S omkring kontrol af parkeringspladser. Det tillades kun at parkere på den af beboeren lejet parkeringsplads. Parkeringstilladelse kan udleveres ved henvendelse hos varmemesteren mod forvisning af lejekontrakt og registreringsattest. ALT PARKERING PÅ BOLIGVEJEN ER FORBUDT

4 19. KØRSEL PÅ FORTOVE Kørsel på fortovene til boligblokkene er generelt ikke tilladt. Undtagelsesvis kan der dog tillades kørsel ved store af- og pålæsninger (flytning) samt ved afhentning af syge og handicappede beboer. Det skal dog indskærpes, at al kørsel skal foregå med stor forsigtighed. DER MÅ IKKE KØRES PÅ BAGSIDEN AF BOLIGBLOKKENE. 20. HASTIGHED På boligvejen er der hastighedsbegrænsning på 20 km/h. 21. GRILLNING Det er ikke tilladt at grille på altanerne. Der må grilles på områderne såfremt der ryddes op. Éngangsgrille er ikke tilladt på bordene og på græsset. Eventuelle skader vil blive pålagt skadevolder. 22. LEG OG OPHOLD Leg og støjende adfærd på områderne skal ophøre ved mørkets frembrud. Kl lukkes boldbanen. Legeredskaber skal fjernes efter legens ophør. Leg med farligt legetøj såsom, bue og pil, luftgevær, splattepistol, knive mm. må ikke finde sted på afdelingens områder. Børns leg og ophold i tørregårde, kældre, skaktrum, fællesvaskeri mm. er ikke tilladt. Hærværk på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige bygninger og anlæg. Skadevolder vil blive gjort erstatningsansvarlig. Fodboldspil på græsplænerne er ikke tilladt. Der henvises til den lukkede boldbane ved fællesvaskeriet. Boldbanen må kun benyttes af børn under 16 år med bopæl i Postparken. Banen åbnes kl og låses kl Telte eller lignende må kun opstilles på græsplænerne, dog skal de nedtages igen samme dag ved mørkets frembrud. 23. GARAGER Afdelingen råder over 60 garager. Af disse er de 56 udlejet. De resterende anvendes af afdelingen selv. Såfremt en beboer ønsker en garage, kan der rettes henvendelse til udlejningsafdelingen. Garagerne må kun anvendes til indregistrerede køretøj, registreringsattest skal forevises på forlangende, og ikke anvendes som ekstra opbevaringsrum. Det er ikke tilladt at tilslutte køleskab/fryser eller benytte varmeovn el-installation er kun til belysning.

5 24. GRÆSPLÆNER På grund af en dårlig afvanding er det ikke tilladt, at lege på græsplænerne fra den 15. oktober til den 1. april. 25. OPGANGSVINDUER Vinduerne på opgangene må gerne åbnes, men den der åbner, skal også lukke igen til aften. 26. FODRING AF DYR Det er ikke tilladt at fodre dyr, grundet skadedyr f.eks. rotter. 27. VASKERI Afdelingen har etableret et vaskeri ved Postparken 18. For at kunne benytte dette vaskeri er det nødvendigt at være i besiddelse af et vaskekort (udleveres ved indflytning). Vaskekortet anvendes som nøgle til vaskeriet. Hver måned tømmes vaskeriet for data og de foretagende vasketure opkræves på efterfølgende måneds boligafgift som vaskeri. Bortkommer kortet skal dette straks meldes til varmemesteren, så denne kan spærre kortet. Der kan bestilles et nyt kort mod betaling af kostpris. (ca. kr ) 28. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, vatpinde og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen. 29. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilere ikke sig selv. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Ved udluftning husk at lukke for termostatventilen, for at undgå unødigt varmetab. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på vægge. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. 30. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn.

6 FÆLLESVASKERIET BRUG AF FÆLLESVASKERIET Fællesvaskeriet har åbent hele døgnet. Der kan reserveres maskiner i vaskeriet. Dette gøres ved at følge instruktionen ved turtavlen. Er vasken ikke påbegyndt inden 15 min. efter reservationen, vil maskinen automatisk overgå til frimaskine. Frimaskiner kan benyttes efter tur. Der er automatisk sæbedosseringsanlæg til alle vaskemaskiner, kan dog fravælges, hvis man selv ønsker at medbringe sæbe. Skyllemiddel er et tilvalg og skal derfor vælges hver gang der vaskes, hvis skyllemiddel skal bruges Maskinerne må ikke benyttes af børn under 15 år, jf. loven. Der må ikke være ophold af børn på vaskeriet uden ifølge af voksne. Beboere, der har benyttet vaskemaskinerne i fællesvaskeriet, har førsteret til at bruge de øvrige maskiner (tørretumbler og strygerulle). Beboere, der vasker hjemme eller i de små vaskerier, kan ikke gøre krav på at benytte disse øvrige maskiner. Glemt tøj opbevares i 1 uge, hvorefter det afleveres til genbrug. Observeres der fejl på en eller flere maskiner, skal der sættes en seddel med ude af drift på maskinen med oplysning om fejl. Der henstilles til beboere, der er hjemme, at benytte vaskeriet i dagtimerne. TOBAKSRYGNING FORBUDT

7 SATELLITVASKERIER Reglerne for benyttelse af vaskekældrene i Postparken 8B, 13, 45 og 48 er følgende : For at kunne benytte vaskerierne er det nødvendigt at være i besiddelse af et betalingskort. Dette kort kan købes hos varmemesteren i åbningstiden kl Der sælges kort til kr. 50.-, kr , kr Man skal selv medbringe sæbe og skyllemiddel. Reservation I dette tidsrum kan vaskeriet benyttes fra kl Tørrekælderen følger reservationen og er reserveret fra kl samme dag til kl den efterfølgende dag. Reservation (I dette tidsrum kan vaskeri / tørretumbler benyttes ) Reservation (I dette tidsrum kan vaskeri / tørretumbler benyttes ) Reservation (I dette tidsrum kan vaskeri / tørretumbler benyttes ) Reservation (I dette tidsrum kan vaskeri / tørretumbler benyttes ) Reservation skal ske ved anvendelse af minihængelåse på turtavlen i forbindelse med vaskeriet. Hængelåsen skal være forsynet med påstemplet bolignummer. Låsen udleveres af varmemesteren det er kun tilladt at have en lås pr. lejemål. Er vasken ikke påbegyndt 15 minutter efter reservation, er maskinerne at betragte som frie og kan anvendes af andre efter tur. Tørregårdene kan benyttes frit. Vaskekælderen må ikke anvendes efter kl Vaskerierne skal efterlades i rengjort stand efter brug. TOBAKSRYGNING FORBUDT

8 ADMINISTRATION Administrationen har kontor : Siestavej 7, 3 sal 2600 Glostrup Telefon: Fax: Kontoret har åbent på alle hverdage for personlig og telefonisk henvendelse mellem kl og Direktør : Lone Lund Rasmussen Sagsbehandler vedrørende lejligheder i Postparken er Jette Priskorn Organisationsbestyrelsen består pr af følgende medlemmer : Formand Preben Bansemer Afd. 7 Næstformand Tor Darre Afd. 7 Best.medl. Ole Larsen Afd. 8 Best.medl. Harry Nielsen Afd. 14 Best.medl. Nikolaj Jørgensen Afd. 14 Best.medl. Børge Stendersø Afd. 6 Best.medl. Kai Dinesen Afd Suppleant Sanne Larsen Afd Suppleant Dorthe lodberg Afd. 1 Den daglige drift varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand samt direktøren.

9 Afdelingsbestyrelsen har kontor : Postparken 8A, kld Kastrup Telefon: AFDELINGSBESTYRELSEN Kontoret har åbent for personlig henvendelse den 1 ste mandag i hver måned fra kl Afdelingsbestyrelsen består pr. 24. september 2007 af Afdelingsformand Best. medl. Best. medl. Best. medl. Best. medl. Best. supp. (1) Best. supp. (2) Erik Lybæk Bo Larsen Dorthe Lodberg Anja Hornhaver Birthe Lundgren Pia Nordby Larsen Shehzad Qureshi Afdelingsbestyrelsens opgaver er at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå eventuelle ændringer i vedligeholdelsesplanen, husordenen og at behandle det, fra administrationen, fremsendte årsregnskab, udkast til budget og vedligeholdelsesplan. Afdelingsbestyrelsen kan, inden for de rammer der er i det godkendte budget, træffe beslutninger om, hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser der skal gennemføres. Bestyrelsen vælges på afdelingens årlige ordinære afdelingsmøde.

10 VARMEMESTEREN Varmemester har kontor i varmecentralen. Indgangen ligger i østlige del af varmecentralen, over for Postparken 39. Personale. Varmemester: Ejendomsfunktionær: Ejendomsfunktionær: Ejendomsfunktionær: Ejendomsfunktionær: Finn Hansen Keld Maanssen Frank Claus Jensen Kell Sørensen Yohannes Kiflemariam Ghebread Kontortider. Telefonisk træffetid hverdage mellem kl og Personlig henvendelse hverdage mellem kl og Mandag aften, i de ulige uger, mellem kl og 18.30, dog kun for personlig henvendelse. Henvendelse bør kun ske i kontortiden. Såfremt dette ikke er muligt, kan der lægges en besked i postkassen ved indgangen til varmecentralen, eller der kan indtales besked på telefonsvareren. Postadressen er. Varmemesterkontoret Postparken 39, varmecentralen 2770 Kastrup Telefon: Telefax: Den elektroniske postkasse bliver tømt på alle hverdage kl

11 ALMINDELIGE DRIFTSFORSTYRRELSER DRIFTSFORSTYRRELSER Afdelingen har aftalt vagtordning omkring driftsforstyrrelser uden for normal arbejdstid, weekender samt Søn- og Helligdage. Ved driftsforstyrrelser uden for normal arbejdstid af uopsættelig karakter kan afdelingens håndværkere rekvireres. Opmærksomheden henledes på, at konstateres det efterfølgende problem kunne have ventet til førstkommende hverdag, kan afdelingen nægte at betale det udførte arbejde. Opmærksomheden henledes ligeledes dog på, at håndværkerne har besked på, at de først må igangsætte arbejdet, når den enkelte beboer har underskrevet arbejdsseddelen. Ved større skader (ødelagte ruder, sprunget radiatorer mm.) kan Falcks Redningskorps kontaktes på telefon: Abonnementsnummer HYBRIDNET Afdelingen er tilsluttet kabel-tv. For at opnå de bedst mulige modtageforhold er det kun tilladt, at anvende godkendte tilslutningsledninger. DER MÅ IKKE FORETAGES INDGREB I ANLÆGGET. Eventuelle fejl skal meldes til varmemesteren med angivelse af den konstaterede fejl. Håndværker vagtliste. VVS: Barslund Telefon Privat Vagttelefon nr Jørgen Larsen EL: Høyrup & Clemmensen Låsesmed: Amager Låseservice Glarmester: Hans Didrichsen Alternativt Antenne: TDC

12 PRAKTISKE OPLYSNINGER Opslagstavler: Der er opsat opslagstavler ved fællesvaskeriet, ved nedgangen til varmecentralen samt foran opgangen Postparken 8A, hvor opslag om ledige lejligheder vil blive opsat. Forsikring: Afdelingen har glas- og kumme-forsikring. Ved uheld afleveres en kort beskrivelse af hændelsesforløbet til varmemesteren, som tager sig af det videre forløb. Langvogn: Langvogn kan udlånes til beboerne gratis, henvendelse til varmemesteren. Borde og stole: Afdelingen har borde og stole til 20 personer, som kan lejes ved henvendelse til varmemesteren, borde og stole vil derefter blive stillet i opgangen dagen før de skal bruges. Tapet: PAB har en rabatordning til indkøb af tapet. Rekvisition kan fås ved henvendelse til varmemesteren. P. Pladser, Carporte, Garager og Kælderrum: Der må ikke byttes internt beboerne imellem, idet der foreligger en lejekontrakt. Såfremt der ønskes bytning, kan dette ske, ved henvendelse til udlejningsafdelingen. Beboere, der ønsker en p. plads, carport eller garage skal rette henvendelse til varmemesteren der herefter vil skrive beboeren på ventelisten. Udlejning kræver gyldig indregistreringsattest. Døre og vinduer: Er der problemer med døre eller vinduer kontakt varmemesteren. Beboerne må ikke selv smøre eller justere vinduerne. Grundlaget er, at der skal anvendes specielle produkter. Boring i vinduer og altandøre er ikke tilladt.

13 FÆLLESAKTIVITETER Billardklub: Postparkens billardklub har klublokale i kælderen, Postparken 44, kun indgang fra bagsiden. Henvendelse angående medlemskab kan ske til : Poul Jørgensen, Postparken 13, 2 th. Senior klub: Solarium: Der er solarium i Postparken 39, kld. Der er adgang med nøgle der udleveres af varmemesteren Pris for sol kr pr. gang. Nye aktiviteter: Beboer, der har andre interesser er velkommen til, at rette henvendelse til enten afdelingens varmemester eller bestyrelse. Disse vil så være behjælpelige med regler, ansøgning mm.

14 VEDTÆGTER Vedtægterne for P.A.B. udleveres sammen med beboermappen når der foretages indflytning. Nye vedtægter kan rekvireres på PAB hjemmeside eller ved henvendelse til varmemester og administration. Gældende vedtægter er vedtaget den , på repræsentantskabsmødet.

15 BEBOERMAPPEN Bortkomst af beboermappen koster kr Beboermapper der ikke er opdateret koster kr

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere