ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A."

Transkript

1 ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet det betryggende for vore nye lejere, at et ordensreglement forefindes allerede fra byggeriets start, hvorfor vi fremsender dette eksemplar, som De bedes gennemlæse. Ordensreglementet er gældende, og vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at grove eller gentagne overtrædelser af ordensreglementet kan medføre ophævelse af lejemålet. Vedtaget på beboermødet den 16. maj Dette ordensreglement erstatter alle tidligere udsendte. 1

2 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboere i bebyggelsen. Vi beder Dem huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både Dem og bebyggelsen. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED, HVIS ALLE ERKENDER NØDVENDIG- HEDEN AF AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn og forestå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, der ødelægges. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål med reglerne, så spørg hos varmemesteren eller hos afdelingsbestyrelsen. 1. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkeringspladser for biler indtil kg. findes ud mod Tarupvej. Det er forbudt at parkere andre steder indenfor bebyggelsens område. Last- og påhængsvogne samt campingvogne, trailere og både m.v. må ikke henstilles på parkeringspladsen eller i carportene, ligesom biler uden nummerplader ikke må henstilles på parkeringspladserne eller i carportene. Motorkørsel må ikke foretages på bebyggelsens område, undtaget herfor er ambulance- og sygetransport samt Falcks redningskrops og brandbiler. Der er handicap-parkeringspladser ud mod Odensevej, godkendt af Næstved Politi, og underlagt almindelige regler herfor. Cykling og knallertkørsel med 30/45 knallerter er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier og grønne områder. Det er ikke tilladt at udfører bilreparationer på P- Pladserne. Ved indflytning Det er tilladt at køre ind på bebyggelsens område med flyttebil under 3500 kg, og kun på ind- og udflytningsdagen. Derudover må man parkere på en af bebyggelsens parkeringspladser. Skal man flytte større ting, kan man låne en vogn hos varmemesteren. 2. ANTENNER Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik. Tal eventuelt med varmemesteren herom. Udvendige antenner må ikke opsættes i bebyggelsen uden særlige tilladelse, jf. lejelovens bestemmelser og i henhold til lokalplanen. 2

3 3. FORSIKRINGER Det tilrådes beboerne at tegne en indbo- og familieansvarsforsikring, idet boligselskabets forsikringer kun dækker bygningsskader (incl. glas- og kummeforsikring). Vi gør samtidig beboerne opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger samt smeltning af indføget sne på lofterne ikke er dækket af afdelingens forsikringer. 4. KØLESKABE, KOMFURER, VENTILATORER, VASKEMASKINER OG ANDRE TEKNISKE INSTALLATIONER I LEJLIGHEDEN Ved indflytning er køleskab og el-komfur osv. i god brugbar stand. Beboerne overtager derefter ansvaret for disse effekter, som ved fraflytningen afleveres i samme stand, bortset fra almindeligt slid og ælde. For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør De sætte Dem ind i brugsanvisningen for disse. I tvivlstilfælde kan De rådføre Dem med varmemesteren. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til varmemesteren. Installation af vaske- og opvaskemaskiner skal der søges om tilladelse til hvert enkelt tilfælde hos varmemesteren. Brug af de her nævnte maskiner må kun finde sted i perioden kl SKILTNING Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Navneskilte må, for at skåne dørene ved fraflytninger, kun opsættes i den udførelse, de er godkendt af boligselskabet. HUSK at sætte tydeligt navn på postkassen. 6. OPHÆNGNING AF BILLEDER M.V. For at kunne fastgøre skruer til ophængning af billeder o.lign. på betonvægge kræves specielt værktøj. Hammer og søm kan ikke anvendes, men specielt billedophæng til betonvægge kan benyttes. Eller man kan låne en slagboremaskine hos varmemesteren. Men HUSK det laver støj, så dette arbejde må kun udføres på hverdage i tidsrummet kl Symaskiner o.lign. maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. 7. BAD OG TOILET: Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl og kl For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man med jævne mellem at tilse og evt. benytte de dertil almindelige afløbsrensemidler. Der må aldrig kastes bleer, vat, avispapir og lign. i toiletkummen. Misligholdelse betales af beboeren. Rensning af afløbsrør og kloakken er både besværlig og bekostelig. Evt. utætheder i installationer skal straks meldes til varmemesteren. Der må IKKE anvendes slagboremaskiner på badeværelserne. 3

4 8. VANDHANER OG CISTERNER: Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Er vandhaner, cisterner m.v. slidt op, skal dette anmeldes til varmemesteren. Reparation eller fornyelse betales af boligselskabet. 9. UDLUFTNING: Højisolerede boliger kræver daglig udluftning for at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling foretag en effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange daglig, blot 5-10 min. ad gangen. 10. FROSTVEJR M.V.: Radiatorventiler i bebyggelsen er frostsikret. Hvis rumtemperaturen falder til under + 8 grader slår termostaten automatisk til. Husk, at dette også sker, hvis vinduerne står åbne i længere tid. For lejligheder på første sal samt hele huse gøres opmærksom på, at man selv må efterse lofter for is og fygesne, da der kun er adgang gennem lejligheden. Stige kan lånes og evt. hjælp kan fås hos varmemesteren. 11. MUSIK: Benyttelse af radio, fjernsyn, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Ophængning af højtalere på vægge skal ske med vibrationsklodser som underlag. I sommertiden med åbne døre og vinduer samt i sene aftentimer bør De vise særlig hensyn til Deres naboer ved at dæmpe ned, sådan at støjen ikke ødelægger andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboerne er indforstået med støj efter kl Højrøstet tale bør undgås efter almindelig sengetid. 12. HAVER OG ALTANER: Til stuelejlighederne hører en haveparcel, som beboeren har ret til at anvende og pligt til at renholde for ukrudt, så haven stedse bærer præg af omhyggelig pasning. Hække omkring haver skal bibeholdes, klipning foretages af beboeren. Rensning under hækken foretages i en afstand af 20 cm på den udvendige side. For egen regning er det tilladt at lukke haven, langs med hækken, med et trådhegn med grøn PVC belægning, i en højde af max. 120 cm, ligesom det er tilladt at isætte havelåger, som er udført iflg. vedtagne tegning. Ønsker man tagdækning på pergolaer skal montering foretages efter vedtagne regler. Oplysninger fås hos varmemesteren. Forarealerne til stuelejligheder renholdes af beboerne. Det er tilladt at lukke forhaven med træhegn i højde af max 120 cm (Godkendt på afdelingsmødet i 2008). Trapper og altangange til boliger på første sal renholdes af de pågældende. I vintertiden må der kun saltes sparsomt, da salt ødelægger beton. 4

5 Det er ikke tilladt at bruge haver, terrasser, altaner og altangange til opbevaring af bohave eller andre ting, undtaget er naturligvis have- og altanmøblering. Det er ikke tilladt at tørre større bohave på altanerne, så som tæpper møbler m.m. Det er tilladt at opsætte altankasser, såfremt arbejdet udføres efter anvisning fra varmemesteren. Hegn til baghaven. Der gives tilladelse til at opsætte hegn i baghaven. Der er flere forslag som for eksempel Skagens hegn eller Fyns hegn, dog max 180 cm højt (Godkendt på afdelingsmødet i 2002). Maling af pergola i hvid farve, er tilladt så længe at pergolaen er overdækket. (Godkendt på afdelingsmøde i 2009). Overdækning iflg. tegninger. Bebyggelsens træer må beboerne ikke beskære. Er der grene, der er til gene, må man henvende sig til varmemesteren. 13. ÆNDRING AF LEJLIGHEDEN: Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligselskabet samt godkendelse fra bygningsmyndighederne. 14. UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE: Boligselskabet foretager den nødvendige vedligeholdelse af bebyggelsen. Til husenes udvendige vedligeholdelse skal der anvendes bestemte materialer. Såfremt beboerne har ønske om selv at foretage små udvendige reparationer, må dette ske efter varmemesterens anvisning, og det er for beboerens egen regning. 15. FRAVÆR I LÆNGERE TID: Såfremt De skal være væk fra Deres bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette varmemesteren herom. Varmemesteren har dog ingen pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. HUSK at få nogen til at tømme postkassen. 16. MØNTVASKERI Der er 3 fællesvaskerier i nr. 24, 62 og 110 Fællesvaskerierne må kun benyttes af voksne beboere og børn over 15 år. Brugervejledning samt priser er opslået i vaskeriet. I alle vaskerierne er der 2 vaskemaskiner, 1 slynge, 1 tørretumbler. 5

6 Der henstilles til, at man efterlader vaskeriet i samme stand som man ønsker at modtage det. Ved indflytning udleveres 1 stk. vaskekort. Bortkommer vaskekortet kan et nyt købes hos varmemesteren til dagspris. Der kan ligeledes fyldes penge på vaskekortet hos varmemesteren. 17. KOLLEKTIVE MØDE- OG FESTLOKALER Benyttes til fælles aktiviteter for beboerne, samt udlejes til private sammenkomster til beboerne. Bestilling, regler og pris på leje oplyses hos varmemesteren. 18. HUSDYRHOLD Der kan efter skriftlig ansøgning til Domea gives tilladelse til at holde hund eller kat, dog max. 2 husdyr pr. lejemål. Skema fås hos varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen. (Godkendt ved urafstemning 2009) Tilladelsen gælder kun for det husdyr, der ansøges om. Ansøgningen kan ikke overføres til et andet dyr. Vil man anskaffe et nyt dyr skal der en ny ansøgning til. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret efter hundens fyldte 2. måned, således at alle evt. skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved tilladelse til husdyrhold gives oplysninger, som kan identificere dyret, såsom race, farve, alder og navn. Desuden forsikringsselskabets navn og policenr. (Godkendt på afdelingsmøde i 2011) Husdyrets ejer er ansvarlig for, at reglerne overholdes, det vil sige, at hunde altid skal føres i snor, at de ikke overlades til børn, som ikke altid har kontrol over dem, samt at dyret ikke lukkes alene ud i gårdene til luftning. Hunde skal føres udenfor bebyggelsens dagligområder til luftning og besørgelse, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Ved nyanskaffelse af katte skal disse være neutraliserede. Skal dokumenteres ved regning/attest fra dyrlæge eller internat. (godkendt på afdelingsmøde i 2011). For katte gælder det, at ejeren må påse, at den ikke er til gene for andre beboere og skal altid bære halsbånd med tydeligt navn og adresse på ejeren eller være chippet/ øretatoveret. (godkendt på afdelingsmøde i 2011). Hunde skal være chippet eller øretatoveret. Der kan IKKE gives tilladelse til at holde hunde der er optaget på er på liste fra justitsministeriet over farlige hunde, så som de såkaldte Muskel og angrebshunde. Findes på denne hjemmeside (godkendt på afdelingsmøde i 2011). Klager over husdyr skal stiles skriftligt til afdelingsbestyrelsen, som vil vurdere klagens berettigelse i hvert tilfælde, og evt. henstille til ejeren om, at overholde reglerne. 6

7 Opmærksomheden henledes på, at 2 skriftlige klager over samme husdyr og ejerens manglende vilje til at følge en henstilling fra afdelingsbestyrelsen om at efterkomme reglerne, kan betragtes som brud på ordensreglementet, hvorefter afdelingsbestyrelsen kan/vil indstille til boligselskabet, at lejeren opsiges under henvisning til lejekontraktens 9. Plejeforhold i kortere eller længere perioder betragtes som husdyrhold. Særlig tilladelse til pleje kan søges ved skriftlig henvendelse til Domea. Ved en sådan ansøgning oplyses det samme som ved en almindelig ansøgning om husdyrhold blot suppleret med perioden for den ønskede plejetilladelse, dog max 2 gange af 2 måneders varighed om året. (godkendt på afdelingsmøde i 2011). Manglende tilladelse til at holde husdyr er ligeledes en overtrædelse af lejekontraktens 9 og kan betyde, at husdyret forlanges fjernet. Der skal ikke søges tilladelse til mindre husdyr, såsom kaniner, marsvin, fugle, skildpadder, akvariefisk m.m. Beboer gøres dog opmærksom på risikoen for vandskader ved utætte akvarier og at beboeren selv hæfter for evt. skader. 19. SKADEDYR Da skadedyr kan brede sig fra en bolig til en anden er det nødvendigt, at såfremt angreb konstateres, at den enkelte beboer drager omsorg for, at disse udryddes. Meddelelse herom skal gives til varmemesteren. Boligselskabet vil i fornødent omfang kræve dokumentation for, at en effektiv skadedyrbekæmpelse finder sted. 20. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt køkkenaffald være pakket ind i affaldsposer, som skal være lukket før det lægges i affaldscontaineren. HUSK også venligst at lukke låget helt i på containeren for at undgå dårlig luft, fluer, mus og rotter. Er de først kommet, er de besværlige og bekostelige at komme af med igen. Har De børn, så lad være med at sende dem ud med affald, før de er store nok til at nå op til låget, ellers har vi affaldet liggende ved siden af containerne. Det er ikke tilladt børn under 12 år at gå ned med køkkenaffald Storskrald Storskrald afhentes hver tirsdag. Storskrald placeres ved husstandens postkasse, mandag aften og SENEST tirsdag morgen kl. 08: BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V. Disse ting må ikke henstilles således, at de er til gene for andre, og må kun henstilles ved boligen i korte perioder. Der henvises til de udhuse, der er beregnet til opbevaring af disse effekter. 7

8 22. LEG OG BOLDSPIL Boldspil skal foregå på den dertil indrettede boldbane. Der er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller de grønne områder. Der vil blive stillet krav om erstatning ved evt. hærværk. Træer og buske er bekostelige at udskifte, og den ansvarlige beboer vil blive afkrævet erstatning for det ødelagte. Så skån de grønne områder, alle vil gerne bo i en pæn og god bebyggelse. VI HJÆLPER DEM GERNE Som der fremgår af det, De netop har læst, vil De i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos varmemesteren. I den nævnte træffetid er han til disposition for beboerne. Det er også ham, der vil påtale, hvis De eller Deres børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op det er en del af hans arbejde. De er naturligvis også velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen eller boligselskabets administrationskontor, hvis der skulle opstå problemer, som Deres ejendomsfunktionær ikke kan hjælpe med. Afdelingsbestyrelsens kontor: Nøddehegnet 62 Kontortid: Hver første mandag i måneden fra kl. 19:00 20:00 Varmemester: Poul Erik Rønje Nøddehegnet 69 A 4700 Næstved Tlf.: Fax: Kontortid: Mandag til fredag fra kl Domea Frisegade Nykøbing F. Tlf Kontortid: Mandag - Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere