UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET"

Transkript

1 UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne Hovedtal. Af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig Februar 2018 Justitsministeriet * Københavns Universitet Det Kriminalpræventive Råd * Rigspolitiet ISBN

2 1. Indledning I denne rapport opsummeres resultater vedrørende de seneste 13 års offerundersøgelser, og de overordnede udviklingstendenser for perioden beskrives. Analyserne er foreløbige og vil i en senere rapport blive uddybet og kommenteret yderligere. I rapporten belyses udsathed for tyveri herunder også indbrud vold og hærværk. Desuden indeholder rapporten et afsnit om den samlede kriminalitetsudvikling, hvor udsatheden for de tre nævnte kriminalitetsformer betragtes samlet. Derimod belyses i denne foreløbige rapport ikke udsathed for tvangssamleje, da kun meget få svarpersoner på årsbasis angiver at have været udsat for dette. Det betyder, at det statistisk set ikke er meningsfuldt at opgøre udviklingen i udsatheden for denne kriminalitetstype pr. år. I rapportens sidste afsnit belyses befolkningens angst for personligt at blive udsat for kriminalitet samt den generelle bekymring for kriminalitet i samfundet. Offerunderundersøgelsen er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitiet og er gennemført i et samarbejde med Københavns Universitet. 1.1 Undersøgelsens data og metode Offerundersøgelsen er gennemført som et led i Danmarks Statistiks omnibusundersøgelser. Omnibusundersøgelser er interviewundersøgelser, hvor der samles flere emner i ét interview. De personer, der er omfattet af omnibusundersøgelsen, udvælges tilfældigt via Danmarks Statistiks CPR-register, således at de udgør et tilsigtet repræsentativt udsnit af befolkningen på år. I hvert af årene fra er der cirka personer, der er blevet anmodet om at deltage i undersøgelsen, mens nettostikprøven i 2016 og 2017 er lidt større. Således udgøres nettostikprøven i 2017 af personer, jf. tabel 1. I 2017 er antallet af gennemførte interview hvilket giver en svarprocent på 55. Der ses en tendens til en faldende svarprocent i den senere del af den undersøgte periode. Danmarks Statistik har udarbejdet en personvægt for hver af de interviewede for hermed at tage højde for eventuelle skævheder i datamaterialet. Frem til juli 2007 var vægten baseret på oplysninger om personernes køn, alder, husstandstype, region (3 områder) og boligens art. Den vægtning blev derefter ændret, ikke mindst med henblik på i højere grad at kunne tage højde for det bortfald, der er forårsaget af, at personer kan vælge generelt ikke at deltage i undersøgelser, jf. den såkaldte forskerbeskyttelsesordning. De nye vægte, som Danmarks Statistik har udarbejdet siden august 2007, er baseret på oplysninger om personernes køn, alder, familietype, uddannelse, socioøkonomisk placering, region, etnicitet, bolig i etagebyggeri eller ej, samt evt. flytning efter indførelse af mulighed for forskerbeskyttelse. 1 1 For en mere detaljeret gennemgang af undersøgelsens data og metode herunder årsager til bortfald og vægtning af data se rapporten: Pedersen et. al 2017: Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne

3 Tabel 1: Stikprøvestørrelse, antal gennemførte interviews og svarprocent fordelt efter år, Nettostikprøve Antal interview Svarprocent % % % % % % % % % % % % % %

4 2. Tyveri Tabel 2 viser udviklingen i procentandelen af de årige, der har oplevet at være udsat for tyveri inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet. I tabellen angives endvidere statistiske ler. Andelen, der har været udsat for tyveri, udviser en svagt faldende tendens over årene. Blandt de udspurgte i 2017 var andelen på 10 pct., hvilket svarer til mellem og ofre. Denne andel er signifikant lavere end andelen for det forudgående år samt for perioden som helhed. Tabel 2. Ofre for tyveri, , andel og estimeret antal med angivelse af statistiske ler. Andel ofre Antal ofre Uvægtet antal ofre i stikprøve % (11,4-14,3) ( ) % (11,1-13,6) ( ) % (9,8-12,6) ( ) % (10,3-13,2) ( ) % (9,6-11,6) ( ) % (11,2-12,6) ( ) % (11,5-12,7) ( ) % (11,3-12,5) ( ) % (10,1-11,4) ( ) % (9,6-11,2) ( ) % (8,8-10,3) ( ) % (10,0-11,6) ( ) % (9,0-10,5) ( ) 542 Anmeldelsestilbøjeligheden for tyveri udviser en faldende tendens de seneste år, jf. figur 1. Blandt de udspurgte i 2017 var det 55 pct. af tyveriofrene, der havde anmeldt forholdet til politiet, eller hvor politiet havde fået kundskab om forholdet på anden måde end via anmeldelse. Denne andel er ikke signifikant forskellig fra andelen i 2016, men er signifikant lavere end andelen for perioden fra samlet set. Figur 1. Pct. ofre for tyveri der har anmeldt det til politiet, eller hvor politiet har fået kundskab om forholdet på anden vis end via anmeldelse, , med angivelse af statistiske ler % 64% 63% 64% 69% 65% 68% 63% 58% 59% 61% 57% 55% 3

5 2.1 Indbrud Siden 2012 er de åriges udsathed for indbrud 2 undersøgt særskilt. Hovedtallene for udviklingen i indbrudstyverier er anført i tabel 3. I 2017 var det 2,9 pct., der havde oplevet sig udsat for indbrud, hvilket svarer til mellem og ofre. Denne andel er ikke signifikant forskellig fra andelen i de øvrige år. Tabel 3. Ofre for indbrud i alderen, , andel og estimeret antal. Andel udsatte Antal ofre Uvægtet antal ofre i stikprøven ,1 % (2,8 % - 3,4 %) ( ) ,8 % (2,5 % - 3,1 %) ( ) ,5 % (3,1 % - 4,0 %) ( ) ,0 % (2,5 % - 3,4 %) ( ) ,6 % (3,1 % - 4,0 %) ( ) ,9 % (2,5 % - 3,4 %) ( ) 178 Anmeldelsestilbøjeligheden ved indbrud er betydeligt højere, end tilfældet er for tyveri generelt. Af tabel 4 fremgår det således, at 84 pct. af de fuldbyrdede indbrud i 2017 var blevet anmeldt til politiet. Selv når der alene er tale om et indbrudsforsøg, anmeldes det i mere end halvdelen af tilfældene. Fra 2014 til 2017 er der ikke sket nogen statistisk signifikant ændring i tilbøjeligheden til at anmelde indbrudstyveri. Tabel 4. Anmeldelsesprocent fordelt efter indbrud og indbrudsforsøg, , pct Procent af indbrud anmeldt til politiet 91 % 88 % 87 % 84 % Procent af indbrudsforsøg meldt til politiet 63 % 58 % 50 % 58 % Procent af alle indbrud og indbrudsforsøg meldt til politiet. 83 % 81 % 78 % 79 % 2 Ved indbrud forstås, at gerningspersonen uden tilladelse forsøger at opnå eller opnår adgang til privat hjem med henblik på tyveri. Andre tyverier fra hjemmet eller tyveri fra eksempelvis garager, parkerede biler, lofts- eller kælderrum, sommerhuse o.l. er ikke omfattet af denne definition af indbrud. 3 Data for 2012 og 2013 er ikke inkluderet i tabellen, da det det i disse år ikke var muligt at skelne mellem indbrudsforsøg og fuldbyrdede indbrud.

6 3. Hærværk Udviklingen i andelen af befolkningen, der har oplevet sig udsat for hærværk inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet, er angivet i tabel 5. I 2017 var det 4 pct., der angav at have været udsat for hærværk, hvilket ikke er signifikant forskelligt fra de nærmest forudgående år. Fra 2005 til 2017 er andelen, der har oplevet sig udsat for hærværk halveret, og denne ændring er statistisk signifikant. Tabel 5. Ofre for hærværk, , andel og estimeret antal med angivelse af statistiske ler. Andel udsatte Antal ofre Uvægtet antal ofre i stikprøve % (6,9-9,3) ( ) % (6,1-8,0) ( ) % (5,5-7,7) ( ) % (7,6-10,1) ( ) % (4,5-5,9) ( ) % (5,2-6,2) ( ) % (5,6-6,5) ( ) % (4,4-5,2) ( ) % (4,3-5,0) ( ) % (4,1-5,1) ( ) % (3,9-5,0) ( ) % (3,9-5,0) ( ) % (3,8-4,9) ( ) 225 Figur 2 viser anmeldelsestilbøjeligheden for hærværk. I 2017 var det 44 pct. af hærværksofrene, der havde anmeldt hærværksforholdet til politiet, eller hvor politiet har fået kundskab om forholdet på anden vis. Fra 2005 til 2017 er der ikke sket nogen statistisk signifikant ændring i tilbøjeligheden til at anmelde hærværkstilfælde. Figur 2. Pct. ofre for hærværk, der har anmeldt det til politiet, eller hvor politiet har fået kundskab om forholdet på anden vis, % 51% 51% 46% 42% 47% 46% 42% 47% 42% 41% 44% 3

7 4. Vold Andelen af de udspurgte årige i 2017, der havde oplevet sig udsat for vold inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet, var 1,5 pct., jf. tabel 6. Dette adskiller sig ikke signifikant fra 2016 eller perioden som helhed. I absolutte tal svarer det til, at mellem og af de årige i 2017 havde oplevet sig udsat for vold. Tabel 6. Ofre for vold, , andel og estimeret antal med angivelse af statistiske ler. Andel udsat for vold Antal ofre 95% Uvægtet antal ofre i stikprøve ,8 % (1,5-2,0) ( ) ,6 % (1,4-1,9) ( ) ,8 % (1,6-2,1) ( ) ,0 % (1,8-2,3) ( ) ,4 % (1,2-1,6) ( ) ,4 % (1,2-1,6) ( ) ,6 % (1,4-1,9) ( ) ,5 % (1,3-1,8) ( ) ,4 % (1,2-1,6) ( ) ,3 % (1,1-1,5) ( ) ,3 % (1,1-1,5) ( ) ,7 % (1,4-1,9) ( ) ,5 % (1,3-1,8) ( ) 139 Figur 3 viser udviklingen i anmeldelsestilbøjeligheden for vold. I 2017 var andelen af tilfælde, hvor ofret havde anmeldt volden til politiet, eller hvor politiet har fået kundskab herom på anden vis, 48 pct. Denne andel er ikke signifikant forskellig fra det forudgående år eller fra perioden som helhed. Figur 3. Pct. ofre for vold der har anmeldt det til politiet, eller hvor politiet har fået kundskab om forholdet på anden vis, , med angivelse af statistiske ler. 7 43% 47% 46% 41% 47% 47% 46% 39% 42% 38% 49% 48% 3

8 5. Den samlede udsathed for de tre former for kriminalitet I det følgende ses på udviklingen i tyverier, hærværk og vold samlet. Af de adspurgte årige i befolkningen i 2017 var det 14 pct., der oplyste, at de i løbet af de seneste 12 måneder forud for undersøgelsen havde været udsat for tyveri, vold og/eller hærværk, jf. figur 4. I absolutte tal svarer det til mellem og personer. Andelen, der i 2017 var udsat for tyveri, vold og/eller hærværk, er signifikant lavere end andelen af udsatte det forudgående år. Set over hele perioden fra 2005 til 2017 er der ligeledes sket et klart og statistisk signifikant fald i udsatheden for disse tre former for kriminalitet samlet set. Figur 4. Procent af befolkningen der har oplevet sig udsat for tyveri, vold og/eller hærværk inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet, , med angivelse af statistiske ler. 25% 15% 19% 17% 16% 17% 18% 16% 15% 14% 14% 15% 14% 5% Af figur 5 fremgår det, at andelen af ofre for tyveri, hærværk og/eller vold, der har anmeldt det til politiet, eller hvor politiet har fået kendskab herom på anden vis, var 48 pct. i Dermed placerer denne andel sig på et statistisk signifikant lavere niveau end for andelen den øvrige del af perioden samlet set. Figur 5. Pct. ofre for tyveri, hærværk og/eller vold der har anmeldt det til politiet, eller hvor politiet har fået kundskab om forholdet på anden vis, , med angivelse af statistiske ler. 7 55% 56% 56% 54% 57% 57% 54% 52% 51% 48% 3

9 6. Angst og bekymring for kriminalitet Blandt de udspurgte i 2017 var det 14 pct., der ofte eller næsten hele tiden bekymrede sig om deres personlige risiko for at blive udsat for kriminalitet, mens andelen, der sjældent eller aldrig bekymrede sig om denne risiko, var 57 pct., jf. tabel 7. Disse andele adskiller sig ikke signifikant fra det forudgående år, men er statistisk signifikant forskellige fra perioden samlet set. Der er dog ingen klare udviklingstendenser set over hele perioden i hverken opadgående eller nedadgående retning. Tabel 7. Procentfordeling af svarpersoner efter bekymring for personligt at blive udsat for kriminalitet, , pct. Næsten hele tiden Ofte Af og til Sjældent Aldrig Alle n % 11 % 26 % 40 % 22 % 100 % % 11 % 21 % 40 % 27 % 100 % % 10 % 20 % 39 % 29 % 100 % % 16 % 24 % 35 % 22 % 100 % % 10 % 18 % 34 % 36 % 100 % % 9 % 17 % 34 % 37 % 100 % % 8 % 18 % 35 % 37 % 100 % % 8 % 18 % 35 % 37 % 100 % % 11 % 24 % 39 % 25 % 100 % % 10 % 24 % 40 % 24 % 100 % % 9 % 25 % 42 % 22 % 100 % % 11 % 29 % 40 % 17 % 100 % % 12 % 29 % 41 % 16 % 100 % Siden 2015 har der i offerundersøgelsen indgået spørgsmål vedrørende den samfundsmæssige bekymring for kriminalitet. Det bemærkes dog, at disse spørgsmål kun er indgået i årets tre sidste måneder i 2015, hvorfor stikprøven i 2015 er væsentligt mindre end stikprøven i både 2016 og Af tabel 8 fremgår, at det i 2017 var 20 pct., der var meget bekymret for kriminaliteten i samfundet, mens knap halvdelen 49 pct. kun var lidt eller slet ikke bekymret for den samfundsmæssige kriminalitet. Disse andele adskiller sig ikke statistisk signifikant fra Tabel 8. Svarpersoner fordelt efter bekymring for kriminalitet i samfundet, , pct. Meget bekymret En del bekymret Kun lidt bekymret Slet ikke bekymret % 26 % 41 % 15 % 100 % % 30 % 37 % 12 % 100 % % 30 % 38 % 11 % 100 % Alle n 4 Grundet den store forskel i stikprøvestørrelse sammenlignes ikke med 2015.

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2016 Af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig December 2017 Justitsministeriet * Københavns Universitet

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2008 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard April 2009 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive Råd

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2017 Af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig December 2018 Justitsministeriet * Københavns Universitet

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2013 med særligt afsnit om køn og vold Af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig November 2014 Københavns

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2015 Af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig September 2016 Justitsministeriet * Københavns Universitet

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2014 med særligt afsnit om vold og reviktimisering Af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig December

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 1995-96 og 2005-12 Af Flemming Balvig, Britta Kyvsgaard & Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2013 Københavns Universitet * Justitsministeriet

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2010 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard November 2011 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2011 samt registrerede ofre 2001-2009 Af Flemming Balvig, Britta Kyvsgaard & Anne-Julie Boesen Pedersen November 2012 Københavns

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2009 med delvis opdatering for 2010 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard November 2010 Københavns Universitet * Justitsministeriet

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2007 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard Oktober 2008 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive Råd

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2017 Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og trusler er vokset i perioden efter medio 2015. Det

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Borgernes tilfredshed med politiet

Borgernes tilfredshed med politiet Borgernes tilfredshed med politiet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2018 ISBN 978-87-93469-16-7 SAMMENFATNING Et af initiativerne til at forbedre politiets møde med borgerne udgøres af indeværende

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

DANSKERNES UDSATHED FOR KRIMINALITET 1986 TIL 2005

DANSKERNES UDSATHED FOR KRIMINALITET 1986 TIL 2005 DANSKERNES UDSATHED FOR KRIMINALITET 1986 TIL 25 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard 6 5 4 3 2 1 1945 195 1955 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 Januar 26 Københavns Universitet*Justitsministeriet

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg Fem minutter i tolv Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg Januar 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Man anmelder da vold?

Man anmelder da vold? Man anmelder da vold? En analyse af ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for vold Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard Februar 2009 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Man anmelder da vold? Balvig, Flemming; Kyvsgaard, Britta

Man anmelder da vold? Balvig, Flemming; Kyvsgaard, Britta university of copenhagen Man anmelder da vold? Balvig, Flemming; Kyvsgaard, Britta Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Balvig, F., &

Læs mere

Omfanget og karakteren af stalking.

Omfanget og karakteren af stalking. Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse 2017/18 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR Oktober 2018 ISBN 978-87-93469-15-0 Resumé Undersøgelsen viser, at to pct. af danskerne i alderen

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Begåede voldtægter, anmeldelse, retsforfølgelse, dom og falske anmeldelser fakta, skøn og mørketal

Begåede voldtægter, anmeldelse, retsforfølgelse, dom og falske anmeldelser fakta, skøn og mørketal Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 85 Offentligt Begåede voldtægter, anmeldelse, retsforfølgelse, dom og falske anmeldelser fakta, skøn og mørketal Retsudvalgets høring om voldtægt, 3.12.2014 Landstingssalen,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

VOLDEN I DANMARK 1995 OG 2005

VOLDEN I DANMARK 1995 OG 2005 VOLDEN I DANMARK 1995 OG 2005 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard 15000 10000 5000 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Januar 2006 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive

Læs mere

Bortfaldets betydning i dag og over tid

Bortfaldets betydning i dag og over tid Bortfaldets betydning i dag og over tid Belyst ved eksempler Peter Linde Interviewservice pli@dst.dk 27. november 2013 Dagsorden Hvad er en repræsentativ undersøgelse? Definition af responsrate Bortfald

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 513 Offentligt Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Omfanget og karakteren af stalking

Omfanget og karakteren af stalking Omfanget og karakteren af stalking En befolkningsundersøgelse TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2013 ISBN 978-87-92760-33-3 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og dataindsamling...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 18 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FEBRUAR 2018

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark NOTATSERIE Medborgerskab 217 Notat nr. 3: Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark AUGUST 217 Nydanskeres tilfredshed med livet i Danmark 1. Hovedpointer 9 ud af nydanskere er generelt tilfredse eller

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb

Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb MALTHE ØLAND RIBE JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD En stor tak til Center for Seksuelle Overgreb,

Læs mere

Kasper Bisp Hansen Vold begået af kvinder. En analyse af udviklingen

Kasper Bisp Hansen Vold begået af kvinder. En analyse af udviklingen Kasper Bisp Hansen Vold begået af kvinder En analyse af udviklingen Vold begået af kvinder En analyse af udviklingen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark Trygheden i danske byområder -

Læs mere

DANSKERNES FORESTILLINGER, BEKYMRINGER OG ADFÆRD I FORHOLD TIL KRIMINALITET

DANSKERNES FORESTILLINGER, BEKYMRINGER OG ADFÆRD I FORHOLD TIL KRIMINALITET DANSKERNES FORESTILLINGER, BEKYMRINGER OG ADFÆRD I FORHOLD TIL KRIMINALITET Indhold 1. KONKLUSION 2. INDLEDNING 2.1 Metode...6 2.1.1 Metodiske forbehold.................................................................7

Læs mere

Beskæftigelsestryghed blandt studerende

Beskæftigelsestryghed blandt studerende Side 1 af 6 Beskæftigelsestryghed blandt studerende TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Beskæftigelsestryghed...

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DECEMBER 2018 INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere