Prøveledermappe B- prøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøveledermappe B- prøver"

Transkript

1 B- prøver Dansk Retriever Klub Februar

2 Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter prøven Terræn valg og udnyttelse Fært- og vejrforhold Parole Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Vejledninger Begynderklasse Åben klasse Vinderklasse Prøvefejl Generelle prøvefejl De almindeligste fejl ved dirigering De almindeligste fejl ved frit søg De almindeligste fejl ved markeringer Trampejagt Nogle ideer - 2

3 Lister, skemaer m. m. Checkliste Huskeliste Markprøve B sted (6 uger før) Til prøvelederen B prøve Afregningsbilag for B prøver Vedrørende forsikring - 3

4 Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Prøvelederen har ansvaret for ALT vedrørende prøvens afvikling undtagen bedømmelsen af hundene. Det er prøvelederen, der får øretæverne, hvis noget går galt. Læs i øvrigt MARKPRØVEREGLEMENTET side 14 KAPITEL 9 24 stk. 1, 2 og 3. Prøvelederen har ansvaret for at: Terrænværtens/jagtherrens bestemmelser vedrørende brug af terrænet meget nøje overholdes. Det være sig: kørsel i terrænet, rygeforbud, hvor må der parkeres, hunde i snor, lufteplads, forbudt område, effektiv oprydning efter prøven. At prøvens indhold er i overensstemmelse med DRK s MARKPRØVEREGLEMENT og VEJLEDNING. Flytning fra begynder klasse til åben klasse er muligt iflg. Markprøvereglementet se katalogets forside. At alle i god tid er informeret. Sørge for kørselsvejledning. Prøven har et glidende forløb uden ventetid. Præmielister udfyldes korrekt, og dommerne underskriver disse før præmieuddeling. Ved forberedelse/tilrettelægning af prøven skal prøvelederen og hjælpere sikre sig, at prøven giver mulighed for at: 1. Hundene afprøves i: - markeringsevne - næsens effektivitet - vildtfindende egenskaber - temperament - fart og stil - kontakt til fører - samarbejde med anden hund (åben og vinderklasse) - vildtbehandling (kan terrænet overskues) 2. Dommeren let kan bedømme ovenstående egenskaber. 3. Sværhedsgraden er passende for klassen. 4. Terrænet er udnyttet på bedst mulig måde. 5. Markeringer skud kommer på rette tid. 6. Vildtkvaliteten er i orden mængden passer. 7. Antallet af skud er passende. 8. Hundens arbejde kan ses i det frie søg. (særdeles i beg. og åbenklasse) 9. Prøvedeltagerne får en ordentlig information. 10. Prøven er tilskuervenlig. - 4

5 Kompetence Prøvelederen er ansvarlig for, at der hersker god ro og orden inden for prøvens geografiske område, samt at de givne direktiver på parolen overholdes. Prøvelederen er berettiget til ved overtrædelse, at give den fornødne påtale, eventuelt bortvisning ved grove overtrædelser. (groft uansvarlig opførsel disciplinering af hund fra deltagers side) Sker dette, skal der altid indsendes en indberetning til markprøveudvalget, der orienterer DRK s bestyrelse, som så eventuelt videresender sagen til DKK s disciplinærnævn. Læs i øvrigt DRK s Markprøvereglement KAPITEL 7 20 til og med 22. Såfremt nogen ikke vil rette sig efter prøvelederens anvisninger, kan vedkommende bortvises fra området. Pas på, at dette ikke bliver et mål i sig selv, en venlig og afdæmpet fremtoning kan ofte forhindre, at bagateller bliver til problemer. Både hjælpere, dommere, prøvedeltagere og tilskuere har en forventning om, at prøvelederen kan optræde med sikkerhed og autoritet. Hvis der opstår en alvorlig konflikt, har prøvelederen ret til at forvente opbakning fra markprøveudvalget. I de (heldigvis) få tilfælde, hvor indberetning er uundgåelig, er det vigtig at begge parter fremkommer med en nøjagtig beskrivelse af forløbet (skriftlig) til markprøveudvalget. DRK s bestyrelse har tidligere skitseret en indstillingsprocedure som følge: Såfremt en deltager på markprøve mener sig uretmæssig afprøvet/bedømt, skal der hermed opfordres til, at problemet bliver løst på stedet, ved at der rettes henvendelse til prøveleder og dommer. Kan der ikke herved opnås forståelse og enighed, kan der indsendes skriftlig klage til DRK s bestyrelse. Bestyrelsen kan involvere markprøveudvalget som sagsbehandler, men i henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen den endelige afgørelse. Kun skriftlige henvendelser/klager kan behandles. Markprøveudvalget kan i fornødent omfang indhente yderligere information om en aktuel sag. Indkomne sager behandles åbent. Den anklagede tilsendes klageskriftet. Såfremt en klager udtrykker ønske om det, kan vedkommende få kopi af den anklagedes svar. Dette vil dog først være aktuelt efter sagens afgørelse. - 5

6 Praktiske forhold Inden prøven er det prøvelederens opgave at: Have tidlig kontakt til terrænejer og give denne god information, således at han/hun ved, hvad der skal foregå. Skaffe hjælpere (evt. prøvelederassistenter til de enkelte klasser) skytter, kastere, udlæggere, folk til informationen, indskrivning osv. Lave udkast til katalogforside med oplysninger om prøveleder (husk tlf.nr. evt. bil nr. og e- mail adr.) evt. prøvelederassistenter, tid og sted, kørselsvejledning, brugsprøvedommer, tidspunkt for afholdelse af brugsprøve. Alle informationer sendes til sekretariatet senest 6 uger før prøvens afholdelse. Forberede selve prøvens tilrettelægning. Bestille mad og drikke til dommere, hjælpere, støttens folk og evt. aspiranter. Sikre, at præmier og eventuelle vandrepræmier er til stede på prøvedagen. Anskaffe telt, borde og stole. Anskaffe vildt og patroner. Skaffe en brugsprøvedommer hvis dette ikke gøres af regionen. Som en hjælp til at overholde/huske alt dette, kan man med fordel anvende huskeseddelen bagest i mappen. Inden prøven modtager prøvelederen en pakke fra DRK s sekretariat som indeholder: - Acontobeløb tilsendt check fra sekretariatet - Kritiksedler til begynder og åbenklasse - Kataloger til dommere og hjælpere. - Præmielister. - Tro og love erklæringer - Afregningsbilag præmier til beg. og åbenklasse. - Præmier til vinder samt til UDM i vinderklassen. - DRK s Markprøvereglement og vejledning. - Prøveledermappe - 6

7 Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Ledemotivet ved tilrettelægning af en prøve skal altid være at give hund/fører lejlighed til gennem afvekslende discipliner at vise sine fortrin, men lige så vigtig er det at sørge for, at dommeren får mulighed for at se det. Fald ikke for fristelsen for at indbygge fælder i prøven med det formål at reducere antallet af deltagere i en fart. Når en prøveleder er godkendt, betyder det, at han/hun på prøvedagen har ret til at træffe afgørelser på markprøveudvalgets vegne. Heri ligger at han/hun skal træffe afgørelse i alle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på prøvedagen, med undtagelse af forløbet omkring selve afprøvningen af hunden. Det er dommerens ansvar. Det er ikke dommerens opgave at tilrettelægge prøven om morgenen på prøvedagen, men derfor skal man alligevel være imødekommende over for ønsker om mindre ændringer. Husk at det er dommeren, der dagen igennem skal stå og dømme hundenes præstationer, og det tjener intet formål at insistere på en bestemt placering af et stykke vildt, hvis dommeren ikke kan bruge det til noget konstruktiv. Vildt Man regner med ca. 2. stk. duer eller vildt pr. hund, lidt mere i fugtigt terræn/vejr. Snak med din regions vildtansvarlige, da pgl. er den som erfaringsmæssigt ved, hvor meget vildt der tidligere er brugt på regionens prøver. Tilrettelæggerne har pligt til at sørge for, at der er tilstrækkelig antal duer/vildt til rådighed. Man kan udmærket bruge en due flere gange under gunstig vejrforhold, men det betinger, at den forsat er af tilnærmelsesvis samme kvalitet som de ubrugte. Til vandmarkeringer skal bruges fuglevildt af høj kvalitet. Om fuglevildtet kan bruges flere gange betinger også her som på land, at fuglevildtet er af tilnærmelsesvis samme kvalitet som de ubrugte fugle. Markprøvedeltagerne har simpelthen krav på, at det vildt, deres hunde skal apportere, er i orden. De bruger en hel dag for at kunne deltage og investerer måske flere hundrede kroner i anmeldelsesgebyr og transport. Den eneste undskyldning for, at det ikke er i orden, er planløshed og ligegyldighed fra tilrettelæggeren. - 7

8 På selve dagen er det prøvelederens opgave at: Sørge for evt. morgenkaffe og brød. Sørge for skiltning og afspærring. Sørge for, at der er nogen til at modtage stambøger og tjekke vaccinationsattester stikprøvekontroller. Sikre god information til deltagerne, således at hundene er fremme til bedømmelse til tiden. Sørge for brugsprøvebane og lufteplads. Forberede dommerkritik og præmieoverrækkelse. Sikre effektiv oprydning i området, således at klubben ikke kommer i miskredit. (et enkelt farvet bånd i en busk, en tom flaske, eller et tømt bil askebæger kan være årsag til, at senere tilladelse til brug af terrænet ikke kan opnås) Efter prøven skal prøvelederen huske at: Afsende præmielister, et ført katalog, og overskydende præmier til sekretariatet. Udfylde kataloger med præmiegrad, til de respektive personer der står på listen - der er medsendt fra sekretariatet. Afregne prøven til sekretariatet. Inden 8 dage, og at kun originale bilag kan godkendes. Sørge for opmærksomhed til terrænværten. Det er i alles interesse, at klubbens markprøver afvikles på en økonomisk forsvarlig måde. Dvs. at omkostningerne på prøven er relevante. Der kan selvfølgelig være forhold på den enkelte prøve, som betyder, at der vil være en dårligere økonomi, ligesom vejrforhold kan få negativ indflydelse på f.eks. vildtforbrug. Prøvelederens og assistenternes kørsel i forbindelse med prøven afregnes i km. penge efter statens laveste takst for kørsel til prøveområdet. Takst kr.1.90 i

9 Terræn valg og udnyttelse Man har i tidens løb næsten fået den opfattelse, at man ikke kan afholde markprøver uden skov. Skov afprøver hundens vilje til at forcere krat, kvasbunker og lignende, hvorfor en hvis portion skov er ønskelig. Men at henlægge prøverne ensidigt til skov er der ingen grund til. Man kan med fordel tage andre former for terræn i brug, f.eks. græsmarker, eng, høj stub, roemarker og åbne lyngarealer. Sammenlignet med skov er færtforholdene på disse områder gennemgående vanskeligere. Endvidere har disse terræner den store fordel, at de er overskuelige, og dommeren kan hele tiden følge med i, hvad hunden foretager sig. De terræner, vi tidligere har brugt, har alt for ofte ikke kunne bære det anmeldte antal hunde. Det har bevirket, at inden man er nået halvvejs gennem en klasse, er prøveområdet blevet ødelagt på grund af overbelastning. Terrænet er blevet mere eller mindre trampet ned, og hundene har lavet kraftige færtstier, som de efterfølgende hunde følger ud til vildtet. Det værste, man har set, er for små sivområder med lavt eller ingen vand, hvor der i løbet af kort tid er blevet trådt brede alleer ud til vildtet. Det er derfor vigtigt, at man fremover omlægger sit syn på de krav, der stilles til markprøveterrænet. Fært- og vejrforhold Vi har i tidens løb været ude for markprøver, hvor begynderklassen har været vanskeligere end åbenklasse, og at åbenklasse har været vanskeligere end vinderklassen, til gru for desorienterede tilrettelæggere og til forargelse for markprøvedeltagerne. Når noget sådan sker, er det fordi, fært, vind, og terrænforhold spiller et alvorligt puds. Start altid hunden ned i vinden med vinden i ryggen det giver den største sikkerhedsmargin, hvis det er mulig, dersom vinden drejer om i en anden retning. Og sørg for ved tilrettelæggelsen, at de enkelte poster er lagt på en sådan måde, at der er mulighed for at dreje dem i forhold til vinden, hvis det skulle blive nødvendigt. Lader man bare stå til, er der chance for, at det går galt med sværhedsgraden. Færtforhold kan der siges meget om, trods det, at man ved alt for lidt derom. Men kort sagt er færten noget, der tilnærmelsesvis har samme vægt som luft. Kropsvarmen af et nedskudt stykke vildt vil afgive varme, som holder gang i en opadgående luftstrøm, der vil løfte færten. Når vildtet bliver koldt, vil færten lægge sig omkring det, medmindre jorden er varmere end luften, i dette tilfælde vil færten forsat stige op og vedblive med det, til den bliver afkølet og falder ned igen. På denne måde vil færten stå og boble over nedfaldsstedet betinget af, om det er vindstille, eller om der er vegetation, der giver læ i området. Er det varmt, vil færten forsætte op i luften hvis ikke vinden bøjer den mod jorden igen. Vegetation kan have en gunstig betydning for færtforholdene, når den yder læ for en frisk vind. Modsat vil tæt vegetation have en ugunstig indflydelse på færten, idet den måske forhindrer solen i at opvarme jorden og derfor måske kvæler færten. På åbne arealer med ringe vegetation og med kraftig vind vil færten på det nærmeste blive blæst i stykker. Derfor iagttages det ofte, at færtforholdene på pløjejord, åbne marker, er yderst vanskelige. I skov er der specielt i sommerhalvåret særdeles gode færtforhold, muligvis fordi skoven giver læ for jordvarmen, modsat i vintermånederne hvor solen ofte ikke kan opvarme jorden tilstrækkeligt. Kolde jorde giver altid vanskelige færtforhold f.eks. engarealer og lignende. Har vejret været varm dagen før prøven, men er kold på selve prøvedagen, kan man regne med gode færtforhold, der dog vil aftage i løbet af dagen. Den eneste sikre måde man som tilrettelægger har for at bevare/sikre sværhedsgraden er ved at afprøve det tilrettelagte grundig med hunde, som har et rimelig niveau i den pågældende klasse, også af hensyn til planlægning af tiden. - 9

10 Parole Ved enhver markprøve er der en indledende og en afsluttende parole. Nedenstående er et forslag til, hvad den kan indeholde. Det er naturligvis kun et forslag, idet specielle lokale forhold kan fordre et andet indhold. Har man mulighed for det, er det en god ide at indlede og afslutte med jagthornsblæsning. Velkomst Til alle hundeførere Særlig til dommere. (og hjælpere eventuelt under den afsluttende parole) Er terrænværten tilstede, takker man for lån af terræn. Præsentation af dommere (med navns nævnelse) Brugsprøve Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Om afvikling af prøven Hundene skal være fremme ved ventelinien i aftalt nummerorden, (så vi undgår at gøre brug af det der står på katalogets forside) ellers kan ekvipagen ikke forvente at blive bedømt. Ændringer i katalogrækkefølgen kan kun ske efter aftale med prøvelederen. Eventuelle ændringer offentliggøres på parolen. I vinderklassen er der 1-2 eller 3 hunde til afprøvning ad gangen. Hvis der er pokaler til dagens bedste nævnes dette også. Lidt om terrænet Hvem der er terrænvært. Om færdsel i terrænet flasker, rygning m.v. Affaldssække. Oplys hvor de enkelte klasser er. Lufteplads. Hunde der ikke er til afprøvning føres i snor. Løbske tæver må ikke være på prøveområdet. Pauser frokosttid. Forventet afslutning klokken Hvis støtten er til stede, lidt om hvad der sælges. Spørgsmål? Der blæses. Alle ønskes knæk og bræk. - 10

11 Brugsprøve Hvad prøvelederen skal huske Brugsprøvedommeren inviteres i god tid af arrangør, region eller raceledelse og afregner for vedkommendes kilometer, fortæring og evt. gave. Det. Er det muligt sendes der et brev på aftalen, ca. en uge før prøvedatoen tjekkes aftalen, eventuelt sendes kørselsvejledning. Tjek at der i traileren (eller andet sted) er en kuffert mrk. BRUGSPRØVE, som skal indeholde: 1 stk. præmieliste. 1 bundt dommersedler (grøn seddel med hvid front) 1 bundt diplomer (hvis man anvender disse), (kan rekvireres via kontoret) 1 stk. startpistol og ammunition (6mm) Tro og love erklæring. 5 stk. markeringsstokke (eller andet) til brugsprøvebanen. Forsøg altid at få brugsprøvebanen lagt lidt afsides, så hundene ikke forstyrres unødig, og gør opmærksom på, den ikke må bruges som lufteplads. VIGTIG! Til indskrivning skal hundens stambog fremvises. Har man glemt denne, skal der underskrives en TRO og LOVE ERKLÆRING. (er i brugsprøvekassen) Tjek at hunden er 8. mdr. og at den er stambogført i DKK eller anden klub/organisation, godkendt af FCI. Ejer eller fører skal være medlem af DRK, eller DKK eller en udenlandsk klub der er anerkendt af DKK. En hund kan kun gå op til prøve en gang samme dag. Anmeldelse kan ske til indskrivning eller dommer umiddelbart før prøveaflæggelse. Udenlandsk ejede hunde skal være registreret/stambogført i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI. For udenlandske hunde skal der afleveres en kopi af stamtavlen, som medsendes til DRK s sekretariat. - 11

12 Præmielisten Præmielisten udfyldes korrekt: HUSK underskrift af alle dommerne. Brugsprøve på præmielisten skrives: Hundens race, DKK registreringsnummer og stambogsnavn. Her skrives BESTÅET eller IKKE BESTÅET. Kvalifikationsprøve Her skrives BESTÅET eller IKKE BESTÅET. Begynder og åben klasse ud for hver enkelt hund skrives f.eks. Afmeldt 1. pr. 2.pr. 3.pr 0 eller D. Vinderklasse ud for de præmierede hunde skrives f.eks. 1. V. m. CK, 2. V. m. CK, 3. V. osv. Der kan også være tale om en udmærkelse skrives UDM. Det er vigtigt, at der skrives CK ud for alle vinderplaceringer som tildeles CK. Den hund som også får certifikatet skal dette skrives på listen eksempelvis 1. V. m. CK og CERTIFIKAT. Præmielisten underskrives af dommeren. Tomme linier krydses over, så der ikke kan føres flere hunde på efter underskrift. Dommeren har ansvaret for, at præmielisten er korrekt udfyldt, og at sin kopi af præmielisten og den grønne dommerseddel sendes til DRK s sekretariat senest en uge efter prøvens afholdelse. Er der dommeraspirant med, skal aspiranten selv sende sine dommersedler til DRK s sekretariat. Inden 8 dage efter prøvens afholdelse. Brugsprøvegebyr pr. 1. januar 2009 udgør kr. 120,00 som tilfalder den arrangerende region. - 12

13 Vejledninger Begynderklasse Begynderklassen skal ifølge vejledningen som et minimum indeholde to enkeltmarkeringer hvoraf den ene skal være på vand, fri ved fod samt et frit søg. Husk, at denne klasse SKAL begynde med en markeringspost. Markeringer Ved udtrykket markering forstås, at hunden ser og husker hvor vildtet falder, og derefter kan gå tilnærmelsesvis direkte ud og samle vildtet op. Sværhedsgraden i begynderklassen bør ikke være af særlig vanskelig karakter og er afhængig af følgende: 1. Afstanden mellem hund og nedfaldssted, max afstand i denne klasse er ca. 30 meter. 2. Terrænet er også meget afgørende, idet fladt ensartet terræn er vanskeligere at afstandsmakere på, end når der er terrænholdepunkter. Endnu vanskeligere bliver det, hvis hunden skal passere gennem bælter af forskellig vegetation, diger, kanaler etc. 3. Baggrunden har også stor betydning for kontrastvirkningen af det kastede vildt (f.eks. er mørke fugle på mørk baggrund vanskelige at se). Husk at i begynderklassen skal fuglen være synlig på vej mod nedfaldsstedet, når der er tale om landmarkeringer, og når det er tale om vandmarkeringer, skal nedfaldsstedet være synligt for hunden. 4. Længden af tidsintervallet fra fuglen er faldet, til hunden får lov til at apportere, har også stor betydning. Før prøvens begyndelse skal man udvælge sig de duer, som skal anvendes til markeringerne, således at betingelserne for de deltagende hunde er så ens som muligt. Man skal være sikker på, at de personer, der skal kaste duerne, virkelig kan kaste. Det er ikke et spørgsmål om at kaste langt men om at kaste højt. Ved nedfaldsstedet skal man sikre sig, at vildtet ikke bliver hængende i træer eller buske. Der skal være frit udsyn for hunden, der hvor den er placeret. Der skal skydes til hver kastet fugl og således, at der skydes i retning af disse. Skytten skal placeres i hundes synsfelt og ikke bag denne. Fri ved fod I begynderklassen skal hunden prøves i at gå fri ved fod ca. 20 meter. Det kan være indlagt mellem to poster. - 13

14 Frit søg Frit søg vil sige, at hunden ikke ved, hvor vildtet er udlagt, og det eneste føreren får at vide, er områdets grænser, og at der inden for dette er udlagt et antal stykker vildt, som hunden så selvstændigt som muligt skal finde og apportere. Da mange hunde vil udnytte udlæggerens fod og derved lade sig lede til vildtet udlægges dette således, at der er størst mulig afstand mellem udlægningsstederne og udlæggerfoden. Vildtet udlægges ved, at man altid placerer vildtet de samme steder, og ved at vildtet udlægges bagfra, og eventuelt kastes et stykke frem i terrænet. Mærk eventuelt stederne af med pløkker, bånd eller andet, men pas på ikke at lave for tydelige afmærkninger. Terrænet i begynderklassen skal være overskuelig for dommer og i denne klasse også for føreren og have en størrelse på ca. 40 x 50 meter. Et rimeligt antal stykker vildt bør udlægges, således at hundene får lejlighed til at apportere 4 til 6 stykker vildt. Mindst et stykke skal være kanin. Se i øvrigt vejledning i markprøveformerne. - 14

15 Åben klasse Denne klasse skal som minimum indeholde fri ved fod, vand og landmarkering. Der skal være en enkeltmarkering og en dobbeltmarkering hvoraf mindst den ene skal være på vand. Ligeledes skal der forekomme en dirigering enten på land eller i vand. Under markerings- og dirigeringsarbejdet SKAL hundene afprøves enkeltvis. Klassen skal ligeledes indeholde et frit søg, hvor to hunde momentvis skal arbejde sammen. Fri ved fod Hundene skal prøves i at gå fri ved fod minimum 30 meter. To hunde kan afprøves samtidigt under denne disciplin. Markeringer I åben klasse bør sværhedsgraden øges i forhold til begynderklassen. Dette gøres ikke alene ved at øge længden men nok så meget ved at øge sværhedsgraden af det benyttede terræn og ved at lade vand, siv, krat og terrænskifte som et naturligt led i prøven. Skytten skal også i denne klasse placeres i hundens synsfelt, og størst afstand til det kastede vildt er 50 meter. Da det i denne klasse ofte er mere rutinerede hunde, vil kasteren fungere som terrænholdepunkt, og det kan derfor være en fordel, at denne fjerner sig. Ved dobbeltmarkering skal der være god indbyrdes afstand mellem nedfaldsstederne, således at hunden kan demonstrere sin evne til at markere. Derfor kan det være nødvendigt med to kastere, eller at kasteren bevæger sig fra et punkt til et andet, hvorfra den næste kastes. Husk også at variere afstanden til hunden, idet også nære markeringer ofte kan være svære. Dirigering Dirigeringen bør nok placeres således, at man sender hunden ud til et punkt og derfra videre til det udlagte vildt, så man undgår slæb. Terrænet kan også være afgørende for, hvordan man udlægger dirigeringen, idet hvis det er et åbent terræn, og man anvender en mindre kanin eller fugl, vil det være minimalt, hvad der bliver af slæb. Dirigeringen kan også foregå over vand (lille sø eller en å). Ved tilrettelægning af dirigering skal man være opmærksom på, at føreren skal kunne holde kontakt med sin hund hele vejen ud til dirigeringspunktet. Største afstand ca. 60 meter. Vandarbejde vis hensyn i det tidlige forår. - 15

16 Frit søg Ved det frie søg i åben klasse gælder de samme ting med hensyn til udlæggerfod som i begynderklassen. Her er området bare noget større, ca. 60 x 60 meter. Igen øges sværhedsgraden ved at vælge et terræn, hvor der forefindes naturlige forhindringer og en vegetation, der er vanskelig at forcere. Terrænet skal dog så vidt muligt være overskueligt for dommeren. Er terrænet helt eller delvist uoverskueligt, kan det være vanskeligt at afgøre, hvilke apporter hunden har taget, og det er derfor nødvendigt at mærke vildtet. Hvis hunden ikke samler rent, er det en god støtte for dommeren og udlæggeren gennem mærkning af vildtet at kunne vurdere, hvor hunden har hentet de forskellige stykker vildt. Mærkningen kan foregå ved at brække et venstre eller højre ben af duerne eller gennem anvendelse af forskellige vildtarter i de enkelte områder af terrænet. Husk at udlægge kanin således at der er størst mulig chance for at begge hunde får lejlighed til at apportere hårvildt. Trampejagt Trampejagt/fri ved fod kan tilføjes eller indgå i ovennævnte discipliner. To hunde kan afprøves samtidig, hvis forholdene gør det muligt. Vinderklasse Sværhedsgraden øges betydeligt i denne klasse. Men frem for lange og urealistiske afstande bør man udnytte terrænet og variere disciplinerne, således at hundene får lejlighed til at konkurrere indbyrdes inden for jagtrealistiske rammer. Markeringer I vinderklassen er der langt mere frit spil end i de øvrige klasser. Dog må den enkelte hund ikke udsættes for mere end trippel markeringer. En mulighed er, at have to hunde fremme af gangen og derefter give hver hund en dobbelt markering, således at den ene af dobbelt markeringer virker som distraktion for den anden og omvendt. Mulighederne er mange. Men lav det aldrig vanskeligere, end at man med rimelighed kan forlange, at hundene kan løse opgaven som markering, således at dommeren kan bedømme det som markering. HUSK! Markeringer skal kastes højt. - 16

17 Dirigering Dirigering kan i vindeklassen kombineres med markeringer eventuelt med to hunde fremme, men pas på ventetiden for den markerende hund. I vinderklassen er der også mulighed for at indlægge forskellige former for distraktion enten som markering eller udlagte fugle, men husk dette bør gøres i rimelig afstand af dirigeringsretningen. Mulighederne er mangfoldige, men husk det er jagthunde ikke cirkushunde. Frit søg Frit søg i denne klasse laves for en eller flere hunde, men antallet bør nok ikke overstige fire hunde af gangen. Området skal have en passende størrelse afpasset efter terrænet. Den største afstand i denne klasse er ca. 80 x 80 meter. Men frem for et stort og delvis fladt og åbent område, som favoriserer den hund med størst kondition, er det lang sjovere for både hund, fører og dommer, hvis man kan tilrettelægge posten i et område med terrænskift af forskellig art, som stiller krav til hunde for at kunne løse sin opgave. Trampejagt Trampejagt kan tilføjes eller indgå i ovennævnte discipliner. Under disciplinen kan forekomme såvel markering, dirigering, søg som ro på post. Point efter 20- skalaen Pointene offentliggøres til prøvedeltageren iflg. Markprøvereglementet 16 stk. 5. Det er MEGET VIGTIGT, at posterne gøres så rene som muligt sagt på en anden måde, det er meget uhensigtsmæssigt, når der blandes for mange discipliner sammen på en post. Er der spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte markprøveudvalget. - 17

18 Prøvefejl Generelle prøvefejl 1) For kort afstand mellem klasserne/posterne. Hundene kan trække fært fra naboen ved frit søg, markeringer eller dirigeringer. 2) Vildtet er ikke tøet ordentligt op, hvis det har været frosset. Dette gælder især kaniner. Det er set på flere prøver, at disse stadig var halvfrosne. 3) Der er flere gange set nogle uheldige eksempler på kastere ved markeringer. Nogle bruger halvstore børn, og andre kan kun kaste så alle markeringer bliver jordstrygere. Dette skal undgås. Når der skal kastes til markeringer, drejer det sig ikke om at kaste langt. Derimod skal der kastes højt, så vildtet virkelig kan ses af hundene. Desuden kan skytten så få tid til at få geværet op, sigte og skyde, som det vil foregå på en rigtig jagt. En rimelig god kaster kan nemt kaste en due over et 10 til 12 meter højt træ. 4) Sværhedsgraden i klasserne. Vi har i tidens løb set og været udsat for nogle uheldige tilfælde, hvor begynderklassen var vanskeligere end åben klasse, og åben klasse var vanskeligere end vinderklassen. Det fører til desorienterede tilrettelæggere med gru i sindet, og stor forargelse blandt deltagere og tilskuere. Årsagerne er: 4a) Prøven er aldrig blevet afprøvet med en hund med rimelig standard. 4b) Fært, vind og terrænforhold spiller lige pludselig alle et alvorligt puds. Regnvejr er noget af det værste, der findes til at holde fært nede. Hunden som afprøvede prøven, havde ingen problemer den dag, afprøvningen fandt sted, så det er de ovenstående forhold, der gør sig gældende. Eventuelt har det regnet i nattens løb, så der står en smule sjapvand ovenpå jorden. Det er nok. Tag derfor altid med i overvejelserne under tilrettelæggelsen af de forskellige klasser og især de forskellige poster, at der er mulighed for at vende dem i forhold til vinden. De almindeligste fejl ved dirigeringer 1) Udlæggeren går i sit eget fodspor, i en lige linie, frem og tilbage, til hundens startsted. På den måde vil der blive en udlæggerfod, det let og elegant trækker hunden ud til vildtet. Det samme gør sig gældende, hvis der bruges en kanin, og udlæggeren ikke løfter kaninen op men næsten lader den slæbe hen af jorden/bevoksningen. 2) Er der kraftig bevoksning/højt græs, vil alt større vildt så som kaniner, havmåger, ænder og lignende give et slæb for de efterfølgende hunde, udelukkende fordi de første hunde ikke kan undgå at trække/slæbe vildtet gennem græsset og derfor laver spor/fært. Derfor: Brug altid småvildt til dirigeringer i kraftig/høj bevoksning. - 18

19 3) Noget, som gør dirigering vanskelig, er modvind. Ligger vildtet i læ, og er modvinden kraftig, tror hundene ikke på, at de skal lige ud, fordi deres næse siger, at der ingen fært er. De vil i mange tilfælde begynde at krydssøge og virker ulydige. I særdeleshed, hvis der er kraftig bevoksning. 4) En anden stor fejl mange laver er: Vildt udlagt på en skråning faldende væk fra hunden, og i modvind. Hundene vil aldrig få fært af dette stykke vildt, ikke engang hvis de står helt ude ved siden af det, fordi vinden kommer direkte ind, slår op ad skråningen og løfter færten højt op i luften. De almindeligste fejl ved frit søg 1) Udlæggerfod som ved dirigeringer. Hundene snyder på denne måde. Vildtet skal altid lægges ud bagfra, og udlæggeren skal kaste det 10 til 15 meter frem. På den måde bliver der den størst mulige afstand imellem udlægningsstederne og udlæggerens fod. Således undgås også slæb. 2) Mange frie søg er lagt i et totalt uoverskueligt terræn. Dommeren har så ikke en chance for at se, hvordan hunden arbejder i terrænet, og om den kommer over hele området. Har man ikke mulighed for at lægge det frie søg mere åbent, skal vildtet markeres. Dette gøres bedst ved at klippe benene af, henholdsvis det halve/hele venstre eller højre ben. Man kan også rykke slagfjerene af venstre eller højre vinge. De almindeligste fejl ved markeringer 1) Kaster og skytte går, mens hunden arbejder. 2) Kasterens vildt ligger løst på jorden eller i papkasser. Det vildt, hunden ikke arbejder på, skal ligge i tæt lukkede plastposer, så der ikke slipper fært ud, der vil kunne ødelægge hundens arbejde. 3) Kasteren går i en lige linie frem og tilbage til prøvehundens startsted for at hente vildt. Der vil således blive en udlæggerfod, som vil trække hunden ud til vildtet. Kasteren skal altid gå udenom eller i kanten af terrænet, når der skal hentes vildt, og altid transportere det i en plastpose. 4) Prøvehunden får solen i øjnene. Dette kan skyldes, at prøven er tilrettelagt om aftenen, eller at der har været gråvejr den dag. Dette er en stor fejl. Husk: Solen står op i øst og går ned i vest. Forår og efterår stå solen lavt, også midt på dagen. 5) Vandmarkeringer driver væk. Kast markeringerne, så de bliver hængende i siv eller lignende. - 19

20 6) På mange prøver ser man desværre, at markeringer bære præg af, at tilrettelæggeren ikke har været nede på hug/knæ. Her kan man jo tydeligt se, at hunden intet kan se, når markeringerne kastes. Pas især på siv i kraftig vækst, pil ved vandkant og lignende. Siv vokser utroligt hurtigt, og meget på en uge. Pilen springer også ud. Pas på med markeringer i underskov. På en uge er der blade over det hele. 7) Tilskuere, som prøvehunden fokuserer på, når den skal markere. Sørg altid for, at afspærring er lavet på en sådan måde, at tilskuerne er bagved prøvehunden. 8) Markeringsfugle i vandet brug kun duer og brug dem kun en gang. Herefter kan de bruges på land. 9) Markeringsfugle på mørk baggrund skal altid være lyse/hvide fugle, og til alle pøvehunde. Når hundens markeringsevne skal afprøves, må det aldrig være en tilfældighed, om hunden ser markeringen eller ej. Er baggrunden åben himmel, er det en fordel at bruge mørke fugle. 10) Skyttens placering i forhold til hunden. På jagt (som apportør og på A-prøver) står hund og fører altid bag ved skytten, og ikke som man tit og ofte ser på prøver, foran eller ved siden af skytten. Dette er nogle meget uheldige placeringer af hund og fører, da det vil være et meget distraherende moment for skytten. Ved lange markeringer kan skytten placeres ude omkring kasteren. Trampejagt 1) Trampejagt i vinderklassen kan tilrettelægges således, at den indeholder alle de discipliner, en vinderklassehund skal udsættes for: Markering, dirigering, frit søg og ro på post. Generelt bør man tilrettelægge en vinderklase således, at alle hundene kommer igennem første post. Fald ikke for fristelsen og tilrettelæg prøven med det ene formål at reducere antallet af deltagere i en fart. Nogle ideer 1) Ved trampejagt: Brug en lille strimmel markeringsbånd sat om en busk/en stok/et træ for at markere positionen på hundene, når markeringerne skal kastets. Så bliver det ens for alle hunde. 2) Brug små strimler markeringsbånd til det frie søg, som udlæggeren sætter på, så han/hun ved, hvor vildtet er. Det skal kun være ham/hende, der kan se båndene, når der lægges vildt ud igen. Samtidig er der noget at sigte efter, når han/hun kaster. Vildtet ligger også ens for alle hunde, og der bliver ikke alle disse forstyrrende/forkerte færter. 3) Tilrettelæg altid posterne sådan, at hundene startes ned i vinden, har vinden i ryggen. Det giver også den største sikkerhedsmargen, hvis vinden drejer om i en anden retning. Se i øvrigt Vejledning i markprøveformer. - 20

21 Checkliste. Begynderklasse NAVN. BEMÆRKNING. Skytte: Hjælper: Hjælper: Udl.: Åbenklasse Skytte: Hjælper: Hjælper: Hjælper: Udl.: Udl.: Vinderklassen Skytte: Hjælper: Hjælper: Hjælper: Hjælper: Udl.: Udl.: Indskrivning: Indskrivning: Støtten: Støtten: Øl og vand: Kaniner Harer Gråænder Pibeænder Krikænder Edderfugle Blishøns Måger Krager Skader Duer Vildt Antal Trailer Sæt X Stk. Border Stk. Stole Stk. Afmærkningsbånd Stk. Hammer Stk. Markeringsstokke Stk. Skilte Stk. Poser til vildt Stk. Affaldssække Stk. Evt. telte Stk. Gas Stk. Vand Stk. Gevær Stk. Patroner Stk. Indsats

22 Huskeliste Sæt x Kontakt terrænejer/jagtherre. Skaf hjælper (skytter, kaster, udlægger, folk til information osv.) Kontrol af tilmeldinger. Præmielister. (kommer fra sekretariatet) Præmier til begynder, åben og vinderklasse (kommer fra sekretariatet) Kontakt dommerne i god tid. (husk også brugsprøvedommeren) Anskaf vildt. (3-4 stk. pr. hund) Anskaf geværer, adaptor og patroner. Anskaf telte, border og stole Anskaf engangsservice, bestik og affaldssække Skilte til området. Skilte til begynder, åben og vinderklasse. Skilte til brugsprøve. Skilte til information. Ventelinieskilte til de respektive klasser. Afspærringsbånd/stokke. 5. stokke til brugsprøven. Brugsprøveblanketter (diplomer hvis man bruger dette i regionen) Morgenkaffe og rundstykker til dommer og hjælper. Bestil frokost/forplejning til dommer og hjælper. Kontrol af vaccineattester. (fortæl informationsfolkene - hvad de skal se efter) Instruer dommerne. Morgenparole. (velkommen til alle, præsenter dommerne, husk brugsprøvedommeren) Instruer alle deltagerne (forklar hvor de respektive klasser er i området) Frokost kl. ca. Opfordrer til at hundene er fremme til tiden, og i nummerorden. For og eftermiddagsforplejning skal bringes ud i terrænet. Afslutningsparole. (dommer giver kritik, præmieoverrækkelse) Tak til dommer, hjælper, terrænvært og deltager. TAK FOR I DAG - KOM GODT HJEM. Har dommerne underskrevet præmielisterne. Oprydning efter prøven. (vi skulle gerne have lov til at komme igen) Send præmielisterne til sekretariatet. Send udfyldte kataloger til personer, som står på medsendt liste fra sekretariatet. Send færdiggjort regnskab til sekretariatet. Senest 8 dage efter prøvens afholdelse. (kun originale bilag kan godkendes) Ved raceprøver sendes regnskab til racens kasser. Senest 8 dage efter prøvens afholdelse. At flytning af hunde - fra en klasse til en anden (f.eks. fra åben til vinderkl.), må ikke forekomme medmindre, der foreligger en aftale med formanden for MU

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat Dato: 15.05.13, kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Claus Christensen, Jens Andersen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Anne Marie Henriksen og Mette Stubkjær (Barsel)

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 Sag.nr. 750-86T89 Jagtdistrikt: Dorchester - Sydengland Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.000 ha. der varierer

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R International PrøveOrdning for Redningshunde Gyldig fra 2012 IPO-R 1 Forord Dette hæfte indeholder dele af de internationale redningshundeprøver (IPO-R), som er udarbejdet af Federation af Cynologique

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

Dansk Schweisshundeforening

Dansk Schweisshundeforening Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer 4426 6841104. CVR. 30638530 Randers, d. 02.01.2015 Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Hals Bondens Bono DK09937/2010 Svend W. Larsen 0002 Bono slippes i roer i god vind. Arbejder energisk. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind udmærket, støttet af fører. Farten er

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014 Nordboen Ebbe DK02800/2009 Vivian Kliver 0032 Ebbe starter på stub/ ræddiker i et noget åbent anlagt søg, levner uafsøgt terræn. Farten er høj, han går med stor energi, i flot stil. Har to gange chance

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere