Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25 DK-1220 København K Tlf.: Internetadresse: Eventuelle spørgsmål skal rettes skriftligt til: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, Beskrivelse af ydelsernes indhold og omfang Udbuddet omfatter indgåelse af en række parallelle rammeaftaler med eksterne leverandører om levering af følgende delaftaler. Delaftale 1-5 Tegnsprogstolkning Delaftale Skrivetolkning Målgrupperne for tolkebistand er døve, døvblinde, døvblevne og svært hørehæmmede elever og studerende på uddannelser efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr. 584 af 1. juni 2014 med eventuelle senere ændringer) samt bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr af 9. december 2013 med eventuelle senere ændringer). Herudover leveres der også tolkning i begrænset omfang til elever optaget på frie kostskoler efter bekendtgørelse af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (LBK nr. 916 af 13. august 2014 med eventuelle senere ændringer).

2 Udbuddet omfatter indgåelsen af 10 delrammeaftaler efter region 1 og ydelse: Region/ Tolkeform Tegnsprog Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland Hovedstaden Delaftale 1 Delaftale 2 Delaftale 3 Delaftale Delaftale5 4 Skrivetolkning Delaftale 6 Delaftale 7 Delaftale 8 Delaftale 9 Delaftale 10 Der kan afgives tilbud på én eller flere af delaftaler. I 2013 gav styrelsen uddannelsesstederne refusion på ca. 75 mio. kr. til tolkebistand, heraf skrivetolkning 5,4 mio. kr. Fordelt på uddannelsesområder var refusionen i 2013 (i afrundede tal): Ungdomsuddannelser: 41 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. til skrivetolkning. Videregående uddannelser: 34 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. til skrivetolkning. Antal tolkebrugere i 2013 var 321 elever/studerende, som fordelte sig således: Ungdomsuddannelser: 204, heraf 21 skrivetolkebrugere. Videregående uddannelser: 117, heraf 19 skrivetolkebrugere. Der vil også i begrænset omfang skulle leveres tolke til frie kostskoler og AMU-kurser. I 2013 var der tale om ca. 56 støttemodtagere på disse områder, heraf en enkelt skrivetolkebruger. Hovedstadsområdet er det område med størst aktivitet, idet mange uddannelsessteder er samlet i og omkring København. 1

3 Leverandøren skal kunne levere tolkebistand i hele den/de region(er), leverandøren afgiver tilbud på. Der indgås rammeaftaler af 2 års varighed fra overtagelsesdagen. Der er desuden option på forlængelse af rammeaftalen med 2 x 1 år. Rammeaftalen giver styrelsen ret, men ikke pligt, til at få udført de omfattede opgaver af leverandøren. Leverandøren er derfor ikke sikret en fast mængde af opgaver. Ydelserne er omfattet af Bilag II B i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Det indebærer, at ydelserne kun i begrænset omfang er omfattet af direktivets udbudsprocedurer. Konkurrenceudsættelsen er i øvrigt reguleret af Bekendtgørelse af lov nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Med henblik på varetagelse af hensynet om en passende annoncering er udbuddet annonceret ved denne annonce. Hverken annonceringen eller de heri angivne oplysninger om udbudsform mv. indebærer, at udbuddet anses for omfattet af direktivets procedureregler i videre omfang. CPV-koder: : Tolkning Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Kontraktvarighed Der indgås en rammeaftale af 2 års varighed fra overtagelsesdagen. Der er desuden option på forlængelse af rammeaftalen med 2 x 1 år. Rammeaftalen træder i kraft ved underskrift, og aftalen forventes tildelt primo maj 2015, idet leverandørens ansvar for varetagelse af de af rammeaftalen omfattede ydelser først løber fra den 1. august 2015 (overtagelsesdagen).

4 Den mellemliggende periode skal af leverandøren bruges til forberedelsen af overtagelsen af ansvaret. Tolkeopgaver på uddannelsesområdet skal tildeles via Tolkeportalen med henblik på tolkevirksomhed pr. 1. august 2015 i den mellemliggende periode. Procedure og kriterier for vurdering af egnethed Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Med henblik på at vurdere, om tilbudsgiver er egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiver som minimum angive følgende oplysninger: En underskrevet erklæring på tro og love (eventuelt i form af en aktuel serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) om, hvorvidt tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelsen af tilbud har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336/1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre, i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark. Nærværende erklæring vil blive anvendt som dokumentation uafhængig af antallet af delaftaler, der bydes på. Det er således tilstrækkeligt, at tilbudsgiver vedlægger én underskrevet tro- og loveerklæring ved indgivelsen af tilbud. Tilbudsgivere, der helt eller delvist undlader at afgive samtlige de krævede oplysninger, vil ikke blive taget i betragtning som tilbudsgivere. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (f.eks. konsortium) skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver. Det er dog konsortiet, der tilsammen skal leve op til de ovenstående egnethedskriterier. Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af tilbudsgivere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Der kan ikke være flere fælles befuldmægtiget ved konsortiets afgivelse af tilbud på flere delaftaler, og dermed er det samme fælles befuldmægtiget der er udpeget også selvom der afgives tilbud på flere delaftaler. Frist og adresse for aflevering af tilbud Sidste frist for modtagelse af tilbud er 4. marts 2015 kl lokal tid. Styrelsen ser gerne, at tilbud afgives i 3 eksemplarer (papirversioner) heraf 1 underskreven originalversion og 2 kopier, samt 1 elektronisk version på fysisk medie (CD eller USB-stick). Tilbud kan ikke afleveres pr. .

5 Tilbuddet skal sendes til/afleveres på følgende adresse i en lukket forsendelse mærket "Tilbud - fortroligt - må ikke åbnes ved intern postomdeling": Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal København K Att.: Jannie Eriksen Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal afgives på dansk. Kriterier for tildeling af opgaven Tildeling af ordren vil ske på grundlag af den laveste pris. Hver delaftale vurderes særskilt. Leverandørerne vil efter indgåelsen af rammeaftalerne fremgå af en prioriteret liste på styrelsens hjemmeside for hver delaftale Leverandøren vil på hver delaftale blive prioriteret på en liste efter den laveste pris, hvor leverandøren med den laveste pris vil blive prioriteret som nummer et på listen og så fremledes. I tilfælde af tilbud med identiske priser vil tildeling ske ved lodtrækning, med henblik på at rangere tilbudsgiver på den prioriterede liste. Når en tolkeopgave oprettes i Tolkeportalen tildeles den leverandør med den laveste pris opgaven i den pågældende region. Andre oplysninger Udbudsmaterialet offentliggøres på styrelsens hjemmeside: samt Udbudsportalen. Der foreligger ikke yderligere dokumentation, som tilbudsgivere kan rekvirere fra styrelsen forud for fremsendelse af tilbud. Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med afgivelse af tilbud vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere