LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4."

Transkript

1 Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af årshjul for Godkendelse af retningslinjer for fælleshuset: 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 2. Forslag fra nr Godkendelse af hegn: 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 2. Forslag fra nr. 2, 16, Forslag fra nr Godkendelse af placering af legeplads: 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 7. Godkendelse af husorden: 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen. 2. Forslag fra nr Forslag fra nr Forslag fra nr. 138 vedr, medlem fra afdelingsbestyrelsen i udvalg. 9. Præsentation og valg til aktivitetsudvalg og legepladsudvalg. 10. Eventuelt. Torsdag den 11. april 2013 kl i fælleshuset Ekstraordinært afdelingsmøde Kontortid Mandag-onsdag Torsdag og Fredag lukket

2 rilmenbo AARHUS Forretningsorden for afdelingsmøder 1. Forretningsordenen udsendes sammen med indkaldelse og dagsorden til afdelings mødet. 2. Afdelingsformanden eller dennes ligestillede leder valget af en dirigent. Dirigenten skal ikke nødvendigvis være bosat i afdelingen. 3. Den valgte dirigent nedsætter et stern meudvalg. 4. Dirigenten sætter forretningsordenen, indkaldelsen og dagsordenen til afstemning. 5. Dirigenten sætter dagsordenens punkter under debat i den rækkefølge de er opført, og kan ikke fravige denne uden de sternmeberettigedes sarntykke. Efter punkternes behandling skal de til afstemning. 6. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning enten straks eller med de indteg nede taler, ligesom dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. Forslag om dette kan også stilles fra stemmeberettigede deltagere. Når dette er vedtaget kan debatten ikke optages igen. Forslagsstiller og formand eller dennes ligestillede kan få ordet for afsluttende bemærkninger 7. Forslag om at standse behandlingen af en sag (motiveret dagsordensforslag) kan stilles af enhver stemmeberettiget. Fremsættes der forslag om at standse en sag skal det sættes under afstemning og afstemningens resultat bestemmer det videre forløb. 8. Dirigenten skal give talerne ordet i den rækkefølge begæringen herom er indleveret, I særlige tilfælde kan dirigenten fravige denne regel, men kun for korte bemærkninger. 9. Dirigenten har, med de stemmeberettigedes tilladelse, ret til at indtegne sig som taler, men skal respektere den tillid, der er givet. Ved længere indlæg fra dirigenten overtager formanden eller dennes ligestillede din gentfunktionen. 10. Såfremt der udtrykkes mistillid til dirigenten, skal dette straks sættes under afstemning. Kravet om at dirigenten skal vige sit sæde skal vedtages med simpelt flertal. Formanden eller dennes ligestillede overtager ledelsen af afstemningen. II. Adgang til afdelingsmødet har alle lejere, disses ægtefæller og dermed side stillede per soner. Adgang har tillige - men uden stemmeret foreningens bestyrelse og repræsen tanter for denne. Endvidere kan afdelingsmødet beslutte, at andre deltager i mødet, li geledes uden stemmeret. Foreningens bestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mø det med taleret. 12. Afdelingsmødet vælger en sekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagti ge resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af sekretæren tillige af dirigenten og afdelingsforman den. Referatet indføres i afdelingens forhandlingsprotokol og kopi sendes til foreningens ad ministration. Side I af 2

3 ilmenbo AARHUS 13. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 14. Bortset fra valg og de spørgsmål der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 15. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning vedrørende an dre spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. Herudover afgør dirigenten af stern ningsformen. 16. Ved valg af formand på afdelingsmødet gælder, at såfremt kun en kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. 17. Såfremt 2 kandidater foreslås til formandsvalget, vælges den der ved skriftlig afstem ning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lod trækning. 18. Såfremt flere end 2 kandidater foreslås til formandsvalget, og ingen kandidater ved før ste skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 19. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til foreningens repræsen tantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal væl ges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 20. Afdelingsmødet kan ikke fravige foreningens vedtægter. Godkendt på hovedbestyrelsesmøde den 21. marts Side 2 af 2

4 / KONTRAKT FOR UDLEJNING AF FÆLLESHUS OG VÆRELSE (Kontrakt for beboere i afdelingen) LAURITSHØJ AFD. 50 fi[menbo Udfyld med blokbogstaver: Navn Priser fælleshus: Man - tors (pr. døgn): kr. 200,- Fre søn (pr. døgn): kr. 500,- Adresse Postnr. Telefon; By Priser gæsteværelse: Alle dage (pr. døgn): kr. 100,- Bemærk: Fælleshus og gæsteværelse eller gæsteværelse alene lejes fra kl. 11 til næste dag kl. 10. Lokalet er beregnet til max 49 personer (af hensyn til brandsikkerhed) Du kan aflyse reservationen indtil i måned før uden omkostninger. Herefter koster det fuld leje, hvis ikke genudlejning kan finde sted samme dato. Du skal aflevere lokalerne rengjorte. Sker det ikke opkræver vi betaling herfor. Se desuden husorden for lokalet. Udlejning må kun ske til beboere i afd. 50. Det er et krav, at du som lejer deltager i festen. Reservation kan foretages op til 2 år frem i tiden. Dit ansvar: Som lejer af lokalet er du erstatningsansvarlig for alle skader, som sker på bygninger, inventar, service mv. Du skal også erstatte inventar og service, der evt, forsvinder i lejeperioden. Erstatningsansvaret gælder for skader som forårsages af dig som lejer, de personer du giver adgang til lokalet samt udefrakommende personer, der får adgang til lokalet uden dit samtykke. Som lejer skal du altså betale for alle udgifter til udbedring af evt, skader. Vi opfordrer dig derfor til at undersøge, om du kan tegne en forsikring, der dækker dit ansvar. Husorden: Jeg har modtaget en husorden/brugervejledning for lokalet og jeg er indforstået med reglerne. Jeg accepterer også, at evt, andre udgifter opkræves over min husleje. Hvis der ikke er rengjort bliver der sat rengøringsfirma på med det samme. Det står for min regning og vil blive opkrævet over min husleje. Betaling: (bliver trukket over min husleje) Dato Emne Pris pr. døgn Pris Leje / Fælleshus Leje / - / Gæsteværelse Rengøring (ekstra) Betaling i alt (pålægges næste husleje) Skødstrup, den / 20 Udlejers underskrift Lejers underskrift Side laf 2

5 HUSORDEN OG BRUGERVEJLEDN ING ç; Fælleshuset og værelset, Lauritshøj 122, afd. 50, 8541 Skødstrup 1 [m e n B o LAURITSHØJ, AFD. 50 Udlejning af fælleshus og værelse: Udlejningsansvarlig: Michael Pedersen Kontaktes på: Mobil eller Lauritshøj nr. 16 Træffetid: Kl Senest dagen efter afleveringen optæller vi inventaret og kontrollerer rengøringen. Eventuelle mangler og fejl bliver afregnet via husleje. Husorden: Fælleshuset: er udstyret med borde og stole samt service til 49 personer. Desuden er der lysestager (til alm. lys eller fyrfadslys) og vaser. Lejer er ansvarlig for, at eventuelle skader på inventar bliver meddelt til udlejningsansvarlige ved aflevering af nøgle. Der er installeret trådløst internet. Køkkenet er udstyret med komfur, opvaskemaskine (se vejledning i køkkenet), køleskab og fryser. Inventarliste er udleveret og lejer er ansvarlig for, at mangler i forhold til listen bliver meddelt til udlejningsansvarlige ved afleveringen. Lejer er ansvarlig for at festen forløber uden at genere de omkring boende med støj og musik. Huset er udstyret med ventilation og der henstilles til at holde døre og vinduer lukkede, så vidt det er muligt. Desuden henstilles der til at begrænse høj snak og musik uden for huset. Vis også hensyn når du forlader festen. Al musik må ikke genere naboerne og alle døre og vinduer SKAL holdes lukket efter kl. 24. Fra kl. 02 må man ikke kunne høre musikken uden for huset. Det er strengt forbudt at ryge indenfor. Dette gælder hele huset og man skal bruge de dertil indrettede askebægre, som er opsat udenfor. Gæsteværelse: I gæsteværelset står der to enkeltsenge. Der er to dyner og puder til rådighed. Det er muligt at låne en barneseng. Parkering: Der henstilles til at parkere uden for afdelingens område, evt, langs vejen ned mod Ny Studstrupvej. Der må IKKE PARKERES MED TO HJUL PÅ FORTOVET, da fliserne derved knækker. Medbring selv: Karklude, viskestykker, håndklæde, toiletpapir, folie, forklæde og krydderier (der er salt og peber til bordene). Sengelinned, hvis værelset skal benyttes. Der er gulv mopper og rengøringsmidler til gulvvask og rengøring (findes i badeværelset). Rengøring: - Alt skal vaskes (husk at skifte vand i vaskemaskinen), se manual ved vaskemaskine - Opvaskemaskinen skal tømmes og rengøres (husk at rengøre filter) - Det hele sættes på plads (placering er markeret ved skabe og skuffer) - Køkkenet skal gøres rent husk ovnen (brug ikke ovnrens) - Køleskab og fryser skal rengøres (de efterlades tændte, men skru ned på 2) - Termokander skal tømmes og rengøres - Gulve skal støvsuges og vaskes (mopper hænges til tørre på rengøringsvogn) - Borde og stole skal vaskes/støvsuges samt stilles/stables efter anvisning i lokalet - Begge toiletter skal rengøres om nødvendigt skal fliser og døre vaskes af - I værelset skal senge stilles som ved ankomst og gulvet skal støvsuges og vaskes - Affald skal i containere lige overfor fælleshuset, pap skal bundtes og sættes i storskraldsrum De ven ligste hilsner Bestyrelsen Lauritshøj - afdeling 50 Side 2af2

6 27 MRS Forslag til Afdelingsmøde den Af Martin Skeem Lauritshøj 138 I -j Vaske/tørre maskine: Jeg vil gerne indstille til at der indkøbes en vaske/tørre maskine, altså en enhed med to fimktioner. Til en pris op til max 8000kr. (kan nok købes for ca kr) Jeg mener at det vil være nemmere for alle at mopper, klude og viskestykker er i huset og at man sætter en vask over når man forlader huset, så er det rent og tørt når de næste kommer. I regler/husorden for fælleshuset står der at man skal hænge mopper til tørre på reng vognen??, hvem skal så vaske dem? Eller køre dem til vask??.og hvad vil det koste? Det vil være nemmere at have det i huset. Papir,sæbe og wc papir i fælleshuset: Jeg forslår at der er fri adgang til overstående når man lejer enten fælleshuset eller værelset. Det vil være nemmere og noget som gør at man syntes det er dejligt nemt at leje vores fælleshus og skal vi betale ekstra for huset, så må der også være noget ekstra med.

7 ARKIVERES SAGSBEHANDLER I.ejepriser for fælleshuset. Martin Skeem Lauritshøj 138 KOPI TIL 27 MRS [KOPI TIL Forslag til Lejepriser for fælleshuset og værelset i afd. 50. Hvis der er tilgang til mopper, klude, viskestykker, papir, sæbe og wc papir mm. For beboer i afd. 50. Dagleje 8 timer fra mandag til torsdag: leje 200kr. Fredag, lørdag og søndag: Leje pr døgn 500kr, hele weekend 750kr. Hel weekend: fra fredag kl til søndag kl. 18. Leje for værelset: 100kr pr nat, hel weekend l5okr.(værelset lejes ikke ud i weekender hvor der holdes fest, end til dem der holder fest). Lejes fælleshuset i weekenden kan man leje værelset med for 150 kr. for hele weekenden. Internet: 50 kr. pr døgn 100kr for hele weekenden. (eller gratis) Betales over huslejen. Værelset kan ikke lejes hvis fælleshuset er lejet ud, men fælleshuset kan godt ejes hvis værelset er lejet ud. Man skal være indstillet på at der kan komme en fest der larmer lidt hvis man har lejet værelset, og man skal for begges vedkommen tage hensyn til hinanden. Hvis værelset er lejet ud er der kun adgang til et toilet for fælleshuset. Bestyrelsesmedlemmer og beboere der har tilsyn med huset kan låne fælleshuset og værelset gratis x?? gange pr år, skal de bruge det mere betales der halv pris af de forskellige lejepriser. Kun beboere i afd.50 kan låne huset gratis hvis der er et arrangement hvortil alle beboer i afd. 50 har fri adgang til.

8 Lej epriser for fælleshuset og gæsteværelset, hvis der ikke er noget ekstra med. Martin Skeem Lauritshøj 138. Det må kunne lade sig gøre at have et fælleshus kørende med de priser, det har afd. 32 og der har de lige fået nyt køkken Jeg ser ikke noget grund til at vi skal tage mere, hvis der ikke er noget mere med og vi skal ikke bare lave en opsparing for opsparings skyld Derfor forslår jeg at vores lejepriser skal være de samme som afd. 32. Lejepriser for afd 32 Depositum 1cr Leje for kortere arrangementer: Mandag til torsdag 100 km. pr. dag Andre afdelinger 150 1cr. pr. dag Leje i weekend 300 1cr. pr. dag Andre afdelinger 450 kr. pr. dag ARKIVERES [SAGSBEHAND 7 MRS Gæsteværelse Depositum 250 1cr. Leje pr. nat 50 1cr. Andre afdelinger 75 km.

9 Forslag til overtagelses og afleverings tidspunkt i fælleshuset og værelset. Martin Skeem Lauritshøj 138. Jeg vil mene at man skal aflevere kl.8.30 og at man kan overtage På den måde vil der være tid til at kunne nå at dække op til gæster kl. 12. Det er måske tidligt, men det er også træls at alle bare booker huset en hel weekend, selvom man måske ikke har brugt for det på den måde er der bedre mulighed for at der kan være flere arrangementer på en weekend og dermed til glæde for flere ARKIVERES jsäsbehandler 27 MRS. 2013

10 Bestyrelsens forslag til hegn i afd. 50, Lauritshøj 1. april 2013 Vi har i bestyrelsen sammen med en tømrer, Allan i nr. 124 udarbejdet et forslag, som er fleksibelt og som omfatter to forskellige typer af hegn i farven grå, hvor man kan vælge et af dem eller en kombination og alligevel få det samme udtryk i sin have og i hele afdelingen. Løsningerne er forskellige ud fra pris, behov og gør-det-selv/færdige moduler. Enten kan man sætte et skagenshegn (med luft imellem plankerne) eller man vælge et lukket skagenshegn/stakit begge løsninger er meget billige i anskaffelse. Man kan enten købe de færdige moduler eller man kan bygge dem selv. Selvbyggerløsningens store fordel er at den nemt kan tilpasses vores skrånende terræn og den tilgodeser havernes varierende størrelser og udformninger. Skagens hegn Lukket Skagens hegn Færdige moduler (trykimprægneret + Gør det selv løsning male selv) (trykimprægneret + male selv) Silvan: 150x70 cm modul 200 kr. inkl, maling Hvis man vil have et højere skagenshegn, kan man bygge det (Der findes leverandører på nette af højere selv og prisen er Ca. som færdige moduler. Her er prisen lidt højere) moduler fra Silvan. Planker koster 3 kr/meter. i Stark. Jmkiil.dk: 140x200 cm modul 738 kr. + maling 200 kr. = 938 kr. Stark: 150x140 cm modul inkl. maling ca. 320 kr (bliver billigere med rabataftale) Alle tre løsninger købes i trykimprægneret træ og man skal selv male i koks grå farve som vores skure. Dette for at opnå et udtryk, der passer godt ind i byggeriet uden at blive for hårdt. Vi synes, det er en smuk løsning, der vil klæde vores byggeri og som vil kunne holde sig pæn i mange år og som ikke lige går af mode i morgen. Desuden er det en løsning, som man altid vil kunne købe. Vi synes hegnene maksimalt skal være 140 cm og hvis man ønsker lavere hegn står det en frit for, naturligvis i samarbejde med sin nabo. En højde på 140 cm vurderer vi er tilstrækkeligt til at man kan få lidt privatliv, men uden at det vil tage nævneværdigt udsyn og sol fra dine naboer og uden at afdelingen kommer til at virke for tillukket. Nedenfor følger en mere detaljeret beskrivelse af ovenstående: Skagenshegn færdige moduler billige fra Silvan Dette vil gøre det ud for de trådhegn, som mange anvender i dag til at holde dyr og børn inde i haverne. De kan købes i færdige sektioner (i Silvan) i trykimprægneret træ lige til at sætte op (150 cm lang x 70 cm høj). Dernæst males hegnet i den koks grå farve. Skagenshegnet fås kun i den højde (70 cm) hos Silvan. Derfor har vi udviklet selvbygger løsningen. Der findes dog andre steder på nettet, hvor man kan bestille Skagenshegn i andre str., hvis man vil betale lidt mere for det. Nedenstående er et skagenshegn trykimprægneret. Skal males i farven koks grå. 1 af 4

11 Pris for et modul 150 x 70 cm: 150 kr. + maling (50 kr.) = 200 kr. Byg selv løsningen Skagen eller lukket skagen/stakit billigt fra Stark Denne løsning er basalt set et forvokset skagenshegn, som kan bygges enten som en åben løsning altså ligesom skagenshegnet, bare i den højde man ønsker (dog max. 140 cm) eller som en lukket løsning som kan ses på billedet nedenfor. Billedet nedenunder illustrerer grundprincipperne i den lukkede løsning. Man køber trykimprægnerede planker og bjælker (i Stark Risskov) og bygger det selv. En udførlig byggevejledning kan findes sidst i dette forslag. Byggevejledningen er lavet af tømrer Allan i nr Her kan man også nemt selv bygge en låge, hvis man ønsker dette. Ideen med denne løsning er at man kan tilpasse det til sin have, så det passer perfekt til str. og hældning på grunden. Her har man så mulighed for at få en pæn lige overkant, selvom haven skråner ved at man saver plankerne i forskellige str. Dette kan man ikke opnå med de færdige moduler. Desuden kan man vælge den lukkede løsning for at få mere privatliv og/eller for at skabe læ for den kraftige vind vi til tider har her i afdelingen. Princippet er at man først bygger et skagenshegn og dernæst monterer planker i mellemrummet på indersiden af hegnet, så man får forskudte planker, hvilket vi synes er elegant. Efter hegnet er sat op skal det naturligvis også males i den grå farve. 2 af 4

12 Køb færdige moduler i den lukkede løsning og Skagenshegn Den færdige modulløsning skal også overholde max. højde på 140cm, lodrette brædder samt farve. Vi har fundet mindst en forhandler, følg dette link: ht://jmkiil.dk/hegn/skel-hegn--udvaig/plankevrkudval/piankevrk-lod ret-gm! Hvor følgende moduler kan købes: plankeværk lodret i trykimprægneret loox200cm iip [T1 plankeværk lodret I trykimprægneret l2ox200cm plankeværk lodret i trykimprægneret l4ox200cm 682,00 DKK 710,00 DKK 738,00 DKK Leverandør af Skagenshegn efter mål: httix//www.lemming-hegn.dk/page control.asp?page ribr=51 Farve: Vi foreslår en mat koksgrå farve ligesom skurene, fordi vi finder den vil give mindst mulig vedligehold (skidt ses mindre på gråt end på sort/hvidt) og mat da det vil give mindst muligt genskin. Farvekoden fås fra Cembritt (plankerne til skurene) og den kan vi hurtigt få konverteret til en farvekode, der passer til det system, de har hos Stark eller Silvan. Hegnet skal males senest 1 mdr. efter opsætning og skal vedligeholdes med maling hvert 5. år. Højde og placering: Maksimalt 140 cm. Der må kun placeres hegn på den ene side af hækken og ikke på begge sider. Hegnet kan fortrinsvist placeres på den nordlige side af hækken, af hensyn til hækkens vækst, Ønsker man at indhegne hele haven sættes hegnet inden for hækken, dog med forbehold for at der kun må være hegn på en side af hækken. Vi håber, at man sammen med sin nabo kan finde en god løsning, der tilgodeser begge parter. 3 af 4

13 Leverandør: Allan, vores tømrer i afdelingen, handler hos Stark og ved at vi kan lave en rabataftale med dem, hvis forslaget bliver vedtaget og vi ved Ca. hvor mange, der ønsker at opsætte hegn. De leverer planker i str ,5 cm bredde og 1,5 cm tykke og maling, hvor de har deres eget mærke Domestic, som er godt og billigt. Tømrer Allans udførlige byggevejledning: 1. Først graves der huller i jorden, ned i en dybde på cirka 90cm, til 3x3 stolper. Der skal være cirka cm mellem hver af stolperne. 2. Herefter forbindes de to stolper med 2 vandrette lægter (38mmx56mm) i den valgte højde; højdeplacering af lægterne kommer an på total højde af hegn. 3. Når de 2 vandrette lægter er skruet fast i 3x3 stolperne, kan man påbegynde monteringen de lodrette brædder. Disse kan tilpasses det skrå terræn i bunden. Man starter med at montere på udvendig side først pr. gældende mål pr. brædder. Er brædderne 11,5cm, skal man montere brædderne kant til kant pr. 11,5cm, så man herved får samme mål på den indvendige side. 4. Ønsker man en lukket effekt af hegnet, kan man efterfølgende, gentage proceduren på indvendig side, men her forskudt fra den udvendige side. 5. Til sidst tilpasser man toppen af hegnet, til den højde man Ønsker, hvis ikke man forinden har skåret brædderne pr mål. 6. Fremgangsmåden gentages til opbygningen af næste felt osv, indtil man når den passende længde af hegnet til indramning af haven. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Allan hurtigt selv bygge hegn i sin have og vil løbende gennem processen tage fotos, som vil blive gjort tilgængelige for alle og kan være til hjælp for dem, der skal i gang med at bygge hegn. Desuden vil Allan tilbyde vejledning om opsætning til dem, der ønsker dette. Vi glæder os til at præsentere forslaget på afdelingsmødet og besvare uddybende spørgsmål Med venlig hilsen Bestyrelsen (Hanne, Birgit og Mette) og Allan nr af 4

14 Forslag til hegn 2013 Vi fremsætter her forslag til hegn. Vi forslår at der må opsættes grønt havehegn, så man har mulighed for at holde husdyr inde i haven, samt at det kan være med til at støtte hækken. Havehegnet må max have en højde af 90cm og må sættes så det med tiden kommer til at stå inde i hækken. Vi foreslår at hegn bliver holdt i farverne sort og koksgrå / gråsort, ligesom vinduerne og skuerne. Vi foreslår at et læ hegn max må være 180cm over grundplan. Vi forslår også et hegn fra plus af typen Trend fra XL byg, dette er et polyrattan flet hegn som fås i farverne sort eller gråsort, dette hegn kan fås i en højde op til 170 cm. Vi forslår sådan et hegn da det er et stort set vedligeholdes frit hegn, det er kun stolperne der skal males. Dette hegn er også forhoids vis nemt og afmontere når der skal klippes hæk. Vi foreslår at der kun opsættes hegn i Højere side af haven, med mindre der ikke er nogen nabo til venstre eller at naboen ikke er interesseret i at sætte hegn op. /%//cs 4 / : / ft Ö

15 Forslag til hegn og trådhegn til afdelingsmøde den Martin Skeem Lauritshøj 138 Hegn: Hegn mellem grundene skal være med vandrette brædder eller med flet, enten i træ eller plastik, og det må max være 180 cm høj, det kan være afsluttet med espalier. Til eksempel er brugt model Vera. Hegn foran på grundene, parallel eller på langs mellem husene, må max være 80 cm høj. Til eksempel er brugt model Stakit 115. Alle hegn skal males antracitgrå, med antracitgrå menes Dyrup farvekode NCS N (eller tilsvarende farve fra anden leverandør). Scan af illustration af hegn vil blive fremlagt på mødet. De omtalte modeller er fra Japo original serien. Ikke at det skal være Japo original, men formen skal være sådan. Min point er at vii højre grad skal blive enig om formen, farve og højde, så er det op til de enkelte at købe enten billigt eller dyrt, alt efter hvad man vil. 11UM1 620kr 495kr 210kr Hvis der mellem to naboer vil stilles hegn op på begge sider, skal der ansøges hos Almenbo om at nedlægge hækken, da denne ikke kan vokse mellem to hegn. Jeg mener også at det må være en ret at sætte to hegn op mellem to naboer, det ser måske ikke så godt ud, men også træls at skulle acceptere det hegn som enten står der, eller som en nabo sætter op Trådhegn: Jeg forslår at det vil være muligt at opsætte trådhegn op langs/helt tæt på hækken, altså inde ved selve stammen på hækplanten, dels for at holde på egne husdyr, men også for at holde andre dyr ude fra egen have. Hegnet skal enten være sort eller grønt og det skal sættes op med hegnspæle i jern, der max har en diameter på 2cm. Hegnet vil i løbet af nogle år vokse ind i hækken og derfor ikke være synlig. Hegnet må max have en højde på 90 cm. Fælles for de to hegn er, at de ikke behøver at flyttes/fjernes ved fraflytning, med mindre at den nye lejer ikke vil have hegn.

16 Forslag fra bestyrelsen til placering af legeplads 2 i afd. 50. d. 1. april 2013 Vi foreslår at den 2. legeplads i afdelingen bliver etableret på det store græsareal syd for fælleshuset. Den eksakte placering skal vi lave sammen med AlmenBo og det kommende legepladsudvalg, men vi foreslår at den bliver placeret i nærhed affælleshuset. Dette fordi vi synes det giver en central placering i afdelingen og så er det praktisk i forbindelse med udlejning af fælleshuset. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen (Hanne, Birgit og Mette)

17 [menbo LAURITSHØJ, AFD. 50 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ FORSLAG FRA AFDELINGSBETYRELSEN (1/4-13) ÆNDRINGER MARKERET MED RØDT Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. Dette husordensreglement er fastsat for at beskytte både beboerne og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt, I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre vejleder deres børn og foregår med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også det der ødelægges. Forslag til ændring eller tilføjelser til reglerne kan fremføres skriftligt for afdelingsbestyrelsen. Side laf7

18 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Alment 2. Affald 3. Antenne og Parabol 4. Bad og toilet 5. Grill (erstatter punktet Barnevogne og legeredskaber) 6. Boldspil 7. Biler, knallerter, cykler og andre køretøjer (løbehjul m.m.) 8. Erhvervsvirksomhed 9. El værktøj 10. Forsikring II. Glas og sanitet 12. Grønne områder 13. Husdyr 14. Installationer 15. Parkeringsarealerne 16. Indgangspartier 17. Haver Side 2 af 7

19 1. ALMENT Der må ikke udvises støjende eller truende adfærd, der kan genere med beboere. Musikinstrumenter, radio og ty skal benyttes med omtanke og for lukkede døre og vinduer. Det er selvsagt forbudt at tegne og male på træværk og murværk eller på anden måde beskadige eller tilsvine afdelingens ejendomme. Lejeren skat sørge for, at givne regler også overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer samt af besøgende. Er en lejer, dennes husstand eller besøgende skyld i forurening af bygninger eller fællesareal, skal lejeren straks og uopfordret drage omsorg for nødvendig rengøring. Beskadigelse skal anmeldes til ejendomsfunktionæren. Lejeren, dennes husstand og besøgende er pligtige til at efterkomme henstillinger, opslag m.v., der på boligorganisationens vegne meddeles af afdelingsbestyrelse og funktionærer. Overtrædelse af bestemmelserne i ophævelse af lejemålet. lejekontrakten og husordensreglementet kan medføre 2. AFFALD Al affald (dagrenovation) skal være omhyggeligt indpakket i papir eller emballeret plastpose, før det kastes i affaldsbeholderen. Skraldeposerne, skal der være bundet for, så de er lukket. Låget på affaldsbeholderen skal efter benyttelse lukkes forsvarligt. Af hensyn til rottefaren må der ikke henkastes madrester i bebyggelsen og de tilhørende arealer. Flasker og glas kommes i glasbeholderen. Batterier kommes i den specielle beholder til batterier. Aviser, reklamer og mindre stykker pap/papir kommes i beholderen til papir. Store papkasser samt ren pap, anbringes sammenklappet i storskraldsrummet. Kasserede møbler og andet større affald kan afleveres i storskraldsrummet ved fælleshuset. Se oversigt over storskrald som hænger ved storskraldsrummet. 3. ANTENNE & PARABOL Der må kun tilsluttes de af boligorganisationens godkendte ledninger til antennestikket. Som forlængerledning til radio- og tv-modtager skal anvendes speciel afskærmet ledning. Nærmere oplysning herom kan fås hos afdelingsbestyrelsen/administrationen. Ved anvendelse af anden ledning end nævnte pådrages ansvar efter lov om radio- og ty modtagning. Opsætning af enhver form for udvendig antenne/parabol tillades kun hvor ønske om adgang til yderligere radio- og ty kanaler ikke kan tilgodeses via det i afdelingen installerede kabelanlæg. Side 3 af 7

20 Opsætningen må derefter kun ske på et af afdelingsbestyrelsen!administrationen anvist sted, og efter forud indhentet tilladelse ved boligorganisationens administration. Jf. Lov om leje at almene boliger er det fastsat, at hvis lejeren etablerer en antenne/parabol på ejendommen, kan boligorganisationen forlange et rimeligt depositum som sikkerhed for skader, som opstår som følge af antennen/parabolen. Alle udgifter ved opsætning og installation/nedtagning m.m. betales af lejeren. 4. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Engangsbleer, vat, klude, avispapir, køkkenrulle, husholdningsolier ol. må aldrig udskylles gennem toiletkummen. Eventuelle utætheder o.l. i installationerne skal straks meddeles ejendomsfunktionæren. 5. GRILL - OPTÆNDING Vis hensyn til naboerne, så de ikke bliver generet af os/røg især ved optænd ing. Der henstilles til at man ikke tænder op med spritholdige optændingsprodukter, da disse oser og lugter meget. Hvis man ønsker at grille på fællesarealer, skal grillen være under konstant opsyn af en voksen. Efter endt brug skal den straks fjernes igen. 6. BOLDSPIL Må kun finde sted på de anviste pladser. 7. BILER, KNALLERTER, CYKLER OG ANDRE KØRETØJER (løbehjul mm.) Knallert og cykelkørsel på gangstier og grønne områder er ikke tilladt. Fig. Sætning i parentes udgår: (Knallerten skal trækkes og være slukket ved indgangen til området.) + (Cykling er tilladt under behørig hensyntagen til legende og gående.) Henstilling af cykler og knallerter og lign, må ikke være til gene for andre. Defekte legeredskaber, cykler, knallerter og lign, eller dele heraf, som ikke længere anvendes, må ikke optage plads i de grønne områder og skal fjernes. Bilkørsel på veje i afdelingens område skal foregå ved maksimum 20 km/time. Dette er af hensyn til de mange børn, der færdes i området, men også af hensyn til alle øvrige beboere. Side4af7

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere