Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning Stk. 1: Med mindre andet er skriftligt aftalt finder disse generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser anvendelse for ethvert forhold der indgås mellem Studios A/S og kunden det være sig udlejning af studier eller teknisk udstyr, leverance af mandskab og/eller faciliteter, teknisk produktion eller udstyrsleverance. Stk. 2: En kundens ordreafgivelse indebærer fuld accept af disse generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, og indebærer fraskrivelse af anvendelse af kundens egne generelle betingelser for køb, som måtte være indeholdt i kundens forretningspapirer og dokumenter, inklusiv betingelser indeholdt i breve og ordrer. A.2. Indgåelse af aftale Stk. 1: Tilbud er gyldige i 30 dage fra datoen for tilbuddets dato, medmindre andet er aftalt. Stk. 2: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ordren og ordrebekræftelsen er det ordrebekræftelsen fra Studios A/S, der fastlægger indholdet af aftalen, medmindre kunden rejser indsigelse skriftligt inden 3 (tre) kalenderdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. A.3. Priser Stk. 1: Studios A/S priser for leverancer i Danmark er eksklusive moms, andre afgifter, gebyrer, fragt og lign. men inklusive told. Studios A/S forbeholder sig ret til inden for nettoprisindekset at foretage prisændringer indenfor aftaleperioden. Priser på allerede bestilte produkter er dog altid gældende i 30 dage. Stk. 2: Studios A/S forbeholder sig ret til når som helst, at ændre priserne på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag m.v. Der tages i øvrigt forbehold for eventulle trykfejl i udleverede prislister. A.4. Levering Stk. 1: Levering sker ab Studios A/S og eventuel forsendelse sker på den måde som Studios A/S finder mest hensigtsmæssig. Forsendelse sker for kundens regning og risiko. Tab som følge af beskadigelse eller forsinkelse under forsendelsen erstattes ikke. Stk. 2: Eventuelle fejlleverancer skal anmeldes til Studios A/S senest 2 dage efter modtagelsen. Skyldes fejlen Studios A/S, ombyttes varen uden udgift for kunden. Stk. 3: Returnering af en korrekt leveret vare kan kun ske efter forudgående aftale med Studios A/S og altid for kundens regning. Returnering af varer skal altid ske i original emballage med alle papirer (manualer, evt. certifikater m.v.) i behold. Kun nye og ubrugte varer vil kunne returneres. Ved returnering af varer kan Studios A/S debitere et særligt ekspeditionsgebyr på 10 % af fakturabeløbet, dog minimum kr. 200,- ekskl. moms. Stk. 4: Studios A/S er fritaget for forpligtelserne til levering, såfremt denne forhindres af force majeure, strejke, lockout, vejrligshindringer, handelsrestriktioner eller andre lignende omstændigheder, der ikke på aftaletidspunktet med rimelighed kunne forudses eller afværges. A.5. Betaling Stk. 1: Betalingsbetingelserne er netto 14 dage såfremt kunden har et gyldigt CVR nr. Hvis dette ikke er tilfældet, betales netto kontant forud ved indbetaling til anvist bankkonto med mindre andet skriftligt aftales! Stk. 2: Hvis der betales senere end den på fakturaen påførte betalingsfrist, påløber der morarenter på 1,5 % pr. påbegyndt måned. A.6. Reklamationer Stk. 1: Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor Studios A/S straks efter, at kunden har konstateret manglen. For så vidt angår synlige fejl og mangler, skal reklamation fremsættes senest 5 dage efter leveringen. Ved skjulte fejl og mangler skal reklamation fremsættes senest 12 måneder efter leveringen. Stk. 2: I tilfælde af reklamation er kunden uberettiget til, at disponere over det leverede eller returnere dette til Studios A/S uden skriftlig accept fra Studios A/S. Har kunden reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel som Studios A/S bærer ansvaret for, har Studios A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen har påført Studios A/S i forhold til Studios A/S til enhver tid gældende priser for sådant arbejde. A.7. Mangler Stk. 1: Såfremt der konstateres fejl eller mangler i produkterne skal Studios A/S, dersom der er sket reklamation inden 12 mdr. fra leveringsdatoen, efter eget valg reparere eller ombytte udstyret der viser sig at være mangelfuldt. Omkostninger for returnering af defekte varer til Studios A/S sker for kundens regning og risiko. Stk. 2: I tilfælde af mangler ved det solgte kan kunden ikke gøre andre retskrav gældende end de under stk. 1 nævnte. Kunden kan ikke hæve købet eller kræve erstatning medmindre der foreligger mangler som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Studios A/S side. Stk. 3: Studios A/S forpligtelser i medfør stk. 1 omfatter ikke mangler som følge af slid, usædvanlig brug, overbelastning, mangelfuld pasning eller betjening, ændringer foretaget uden Studios A/S skriftlige accept, reparationer eller justeringer udført af andre end Studios A/S. For så vidt angår sliddele såsom video/laserhoveder, CCD/CMOS-sensorer, billedrør eller paneler, batterier, diske og lign. kan kunden ikke gøre mangelbeføjelser gældende over for Studios A/S. Studios A/S videregiver vederlagsfrit kunden eventuelle garantier eller mangelbeføjelser som producenten eller sælgeren af sliddele måtte yde til Studios A/S. Stk. 4: Studios A/S er ansvarsfri for ethvert direkte eller indirekte tab som kunden måtte lide som følge af, at leveret programmel eller produkter hvori programmel indgår, indeholder virus. Stk. 5: I forbindelse med eventulle periodiske eller permanente systemnedbrud, ved udbedring af fejl og mangler eller almindelig support, påtager Studios A/S intet ansvar i forhold til tab af information og data, som er indeholdt eller lagret i systemet. Det er kundens eget ansvar, at have implementeret tilstrækkelig og forsvarlige backuprutiner som sikrer og gemmer den nævnte information og data. A.8. Begrænsning af erstatningsansvar Stk. 1: Studios A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Studios A/S eller andre, som Studios A/S har ansvaret for. Stk. 2: Studios A/S er på de samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, herunder produkter, der er fremstillet af kunden, og på produkter, hvori disse indgår, dog ikke for mere end kr Stk. 3: Studios A/S er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Stk. 4: I den udstrækning Studios A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Studios A/S skadesløs i samme omfang, som Studios A/S ansvar er begrænset efter de foregående tre stykker. Disse begrænsninger i Studios A/S ansvar gælder ikke hvis Studios A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Stk. 5: Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks skriftligt underrette den anden herom. A.9. Dokumentation Dokumentation, herunder tilbudsmateriale og prislister, som er overladt kunden, må ikke kopieres, forevises eller videregives til tredjemand uden Studios A/S skriftlige accept. A.10. Ejendomsforbehold Stk. 1: Studios A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Enhver forsinkelse af betaling betragtes som en misligholdelse, der giver Studios A/S ret til at hæve købet. A.11. Gældende ret og værneting Stk. 1: Sø og Handelsretten i København er aftalt som værneting. Stk. 2: Denne aftale er undergivet dansk ret.

2 B.1. Standardbetingelser for leje af udstyr Stk. 1: Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Studios A/S og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales. Stk. 2: Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende udlejning af udstyr. B.2. Udstyrets omfang og pris Stk. 1: Lejens omfang og pris fremgår af det fremsendte tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 2: Med mindre det fremgår af tilbud og/eller ordrebekræftelse omfatter leverancen ikke forbrugsvarer så som diske, bånd, pærer, filtre, batterier, gaffatape etc. B.3. Afhentning og returnering af udstyr Stk. 1: Hvis ikke andet aftales, afhenter og returnerer kunden udstyret på Studios A/S adresse: Jenagade 22, 2300 København S, bygning G. Stk. 2: Udstyret skal som udgangspunkt afhentes og returneres indenfor Studios A/S almindelige åbningstid, som er hverdage mellem kl og kl Der er mulighed for, at aftale afhentning og returnering uden for åbningstiden enten ved personlig betjening eller ved brug af Studios A/S slusesystem. Stk. 3: Udstyr skal så vidt muligt gennemgås af kunden og Studios A/S både ved afhentning og returnering. Stk. 4: Udstyret skal returneres til Studios A/S i henhold til den aftalte lejeperioden. Det lejede udstyr skal ved returnering være i samme stand som ved afhentning dog tages der forbehold for normal slidtage. Rengøring, oprulning af kabler og anden reetablering af udstyr efter returnering, faktureres til kunden jævnfør gældende timesatser som pt. er kr Stk. 5: Studios A/S betragter det som for sen returnering, såfremt dette sker mere end 6 timer efter lejeperiodens udløb. Stk. 5: Ved afhentning af udstyr kan Studios A/S kræve, at få fremvist gyldig billedlegitimation. Stk. 6: Såfremt det er aftalt, at udstyret skal sendes til adresse anvist af kunden, sker transport af udstyret for kundens regning og risiko. Stk. 7: Studios A/S kan for kundes regning foranledige oprettelse af ATA-Carnet samt nødvendige tolddokumenter til ind- og udførelse af Danmark for lejemål til lande eller geografiske områder, hvor ATA-Carnet er påkrævet. B.4. Leje af bil Stk. 1: Såfremt kunden lejer en bil af Studios A/S vil tanken være fyldt op når lejen påbegyndes. Det påhviler kunden, at returnere bilen med fuld tank. Såfremt dette ikke er tilfældet vil Studios A/S opkræve den faktiske udgift tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 2: Ved afhentning af bilen skal alle førere (også eventuelle ekstra førere) vise et gyldigt kørekort. Førerne skal have haft kørekort i minimum 1 år før lejens begyndelse. Stk. 3: En lejet bil skal returneres i samme stand som den blev modtaget og eventuelt eget affald skal medtages inden returnering. I tilfælde af manglende rengøring faktureres kunden for rengøring med den til en hver tid gældende timesats som pt. er kr. 750 tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 4: Dyr som f.eks. hunde og katte må gerne medbringes i bilen, såfremt kunden sørger for den efterfølgende rengøring. I tilfælde af manglende rengøring faktureres kunden for rengøring med den til en hver tid gældende timesats tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 5: Rygning i Studios A/S biler er ikke tilladt. Stk. 6: Alle udgifter i forbindelse med brugen af en lejet bil påhviler kunden. B.5. Lejeperiode Stk. 1: Lejeperioden aftales i forbindelse med Studios A/S bekræftelse af ordren og begynder typisk kl den første dag i lejeperioden. Stk. 2: Såfremt det er aftalt, at Studios A/S skal sende udstyret til kunden, påbegyndes lejeperioden ved udstyrets forsendelse fra Studios A/S. Stk. 3: Kunden kan, forinden lejeperiodens udløb, rette forespørgsel til Studios A/S om en forlængelse af lejeperioden. Studios A/S vil bestræbe sig på at efterkomme sådanne ønsker om forlængelse men, tager forbehold for, at udstyret kan være disponeret til anden side. Stk. 4: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af kunden, er Studios A/S med foged berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt kunden misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos kunden, konkurs eller anden betalingsstandsning. Stk. 5: Kunden er ubetinget forpligtet til at tilbagelevere det lejede efter lejeperiodens udløb, og ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse i det lejede udstyr til sikring af eventuelle krav mod Studios A/S, uanset årsag. B.5. Betaling af leje Stk. 1: Der betales leje for den aftalte lejeperiode. Stk. 2: Ved forsinket returnering af lejet udstyr betales fuld leje pr. påbegyndt ekstra dag indtil udstyret er modtaget på Studios A/S adresse. Såfremt den forsinkede returnering medfører ekstraomkostninger for Studios A/S, f.eks. som følge af leje af udstyr fra anden side, vil Studios A/S fakturere disse ekstra omkostninger til kunden. Studios A/S forbeholder sig ret til yderligere, at kunne opkræve et gebyr på kr Stk. 3: Studios A/S er berettiget til, udover lejeprisen, at opkræve et depositum svarende til 30 % af udstyrets værdi. Depositum udgør dog minimum kr for udlejninger i Danmark og det øvrige EU og kr for udlejninger i resten af verden. B.6. Afbestilling Stk. 1: For korttidsleje (lejeperiode mellem 24 og 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: - Indtil 72 timer før lejeperiodens start kan afbestilling ske uden beregning. - Ved afbestilling mellem 72 og 24 timer før lejeperiodens start, betales 50 % af den aftalte lejepris. - Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start, betales fuld lejepris. Stk. 2: For længere lejemål (lejeperiode over 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: - Ved afbestilling indtil 24 timer før lejeperiodens start, betales 50 % af den aftalte lejepris. - Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start betales fuld leje af de første 72 timer af lejeperioden, og dernæst 50 % af lejeprisen i den resterende lejeperiode. Stk. 3: Uanset hvornår afbestilling finder sted, skal kunden dække eventuelle eksterne omkostninger som Studios A/S har været nødsaget til, at påtage sig i forbindelse med den afbestilte ordre og som ikke kan afbestilles, eksempelvis udgifter til transport og leje af udstyr, lokaler, biler og lignende af tredjemand. B.7. Support Stk. 1: Det er kundens eget ansvar, at der lejes udstyr som passer til kundens opgave og, at udstyret i øvrigt er kompatibelt med kundes øvrige udstyr. Studios A/S rådgiver naturligvis gerne i samråd med kunden om, hvilket udstyr det er hensigtsmæssigt, at anvende i forskellige situationer. Stk. 2: Ved udlevering af udstyr giver Studios A/S såfremt det ønskes en kort instruktion i brug af udstyret. Stk. 3: Studios A/S har endvidere telefonsupport fra kl på telefon Stk. 4: Ved bestilling og udlevering af udstyr udenfor normal åbningstid opkræves et akuttillæg på pt. kr ud over den normale lejerpris. B.8. Brug af udstyret Stk. 1. Kunden har ansvaret for, at udstyret anvendes forskriftsmæssigt. Stk. 2. Udstyret må kun betjenes af personer der er ansat hos eller har tilknytning til kunden. Det fordres, at udstyret betjenes af kvalificerede personer og Studios A/S kan på forlangende kræve, at godkende de personer som skal betjene udstyret. Stk. 3: Med mindre andet er aftalt, må udstyret kun anvendes i Danmark. Kunden skal på Studios A/S forlangende oplyse, hvor udstyret befinder sig og give Studios A/S adgang til at inspicere udstyret. Stk. 4: Udstyret må ikke uden skriftlig accept fra Studios A/S anvendes i ekstreme situationer, og må ikke udsættes for overlast (ekstrem påvirkning af vand, salt, kulde, varme etc.) Stk. 5: Kunden må ikke adskille, reparere, justere, servicere eller på anden måde ændre på udstyret. Kunden kan ikke kræve eventuelle udgifter til servicering, reparation etc. refunderet af Studios A/S uden forudgående skriftlig aftale herom.

3 B.9. Udstyrets stand Stk. 1: Udstyret er, forinden det udleveres til kunden, gennemgået og opsat af Studios A/S og fundet i orden. Stk. 2: Kunden skal ved afhentningen/modtagelsen af udstyret grundigt gennemgå dette, og straks orientere Studios A/S om eventuelle synlige mangler. Afhentes udstyret udenfor Studios A/S åbningstid, skal kunden oplyse om disse mangler på support telefon nr Stk. 3: Såfremt kunden ikke oplyser Studios A/S om synlige mangler straks ved afhentningen/modtagelsen af udstyret, betragtes udstyret som godkendt af kunden. Stk. 4: Kunden skal forinden udstyret anvendes til produktion tjekke opsætningen af udstyret samt teste udstyret og gennemse resultatet, bl.a. for at afsløre eventuelle pixelfejl, fejl på sensorer og lignende. Såfremt der konstateres fejl ved en sådan test skal dette straks rapporteres til Studios A/S. Stk. 5: Hvis der konstateres mangler ved udstyret, påtager Studios A/S sig efter eget valg enten at ombytte udstyret med tilsvarende udstyr (ikke nødvendigvis samme type og årgang) eller, at kreditere kunden leje i den periode, udstyret har været mangelfuldt. Stk. 6: Studios A/S identifikationsmærker, må ikke fjernes fra udstyret og emballage i øvrigt. Eventuel genetablering af disse vil blive faktureret kunden. Stk. 7: Kunden skal betale fuld leje for udstyret, indtil udstyret er bragt i samme stand som ved lejeperiodens start, og der er sket en samlet tilbagelevering af alt det lejede udstyr, inkl. kabler, manualer, indpakning etc. eller indtil udstyret er meldt bortkommet og nyt udstyr anskaffet. Stk. 8: Såfremt kunden forsætligt eller groft uagtsomt beskadiger udstyret eller forsøger, at foretage uautoriserede reparationer eller ændringer af udstyret, kan Studios A/S udover et eventuelt tab afkræve kunden en bod på kr B.10. Ansvar Stk. 1: Kunden har det fulde ansvar for udstyret fra leveringen og indtil udstyret tilbageleveres til Studios A/S. Ansvaret omfatter også udstyrets hændelige beskadigelse, eller undergang samt tyveri af udstyret. Stk. 2. Såfremt det lejede udstyr er behæftet med fejl, beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Studios A/S herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Studios A/S med henblik på en vurdering af, hvorvidt der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden uden ophold, anmelde dette til gældende myndighed. Stk. 3: Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr kan Studios A/S, såfremt kunden ønsker det og om muligt, fremskaffe erstatningsudstyr. Kunden betaler herefter leje for både erstatningsudstyr og det oprindeligt lejede udstyr, med mindre andet aftales. B.11. Erstatningsudstyr Stk. 1: Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr vil Studios A/S, såfremt kunden ønsker det, forsøge at skaffe erstatningsudstyr. Såfremt der fremskaffes erstatningsudstyr, skal kunden, med mindre andet aftales, betale leje for såvel det lejede udstyr som erstatningsudstyret. B.12. Forsikring Stk. 1: Studios A/S har tegnet en all-risk forsikring på det lejede udstyr. Alle lejemål tillægges en forsikringspræmie som udgør 4 % af den samlede lejesum for udlejning i Danmark og 6 % for udstyr der anvendes i EU (udenfor Danmark). Stk. 2: Ved brug af udstyret udenfor EU aftales prisen på forsikring i hvert enkelt tilfælde efter tilbud fra et forsikringsselskab. Stk. 3: Forsikringen har en selvrisiko på kr Under særlige omstændigheder, herunder tyveri fra en bil der ikke er under opsyn eller ikke står på et aflåst område, kan selvrisikoen udgøre op til max. kr Stk. 4: Uagtet, at kunden har betalt for forsikring af udstyret, skal kunden betale fuld erstatning til Studios A/S i det omfang, Studios A/S forsikringsselskab måtte afvise, at ville erstatte til Studios A/S. Stk. 5: Det kan eventuelt aftales, at kunden selv forsikrer udstyret. Studios A/S vil i sådanne tilfælde forlange, at se en kopi af forsikringspolicen samt dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Forsikringen skal tegnes, således at erstatning under forsikringen udbetales til Studios A/S.

4 C.1. Standardbetingelser for leje af studier Stk. 1: Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af studier, der indgås mellem Studios A/S og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales. Stk. 2: Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende leje af studier, øvrige lokaler og tekniske faciliteter hos Studios A/S. C.2. Rådighed og omfang Stk. 1: Studierne og det aftalte tekniske udstyr vil være til rådighed for kunden i henhold til fremsendte tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 2: Det skal fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelsen, hvis leverancen omfatter øvrige lokaler så som publikumsfoyer, køkken, stole/hynder, mødelokaler, garderobe, sminkerum, bemandet reception etc. Teknikpakke indeholdende kameraudstyr, optage- og redigeringsudstyr, lydkontrol, lyspakke, mandskab inkl. bemandet reception og øvrige forbrugsvarer skal tillige fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelse såfremt det indgår i lejen. Stk. 3: Tekniske faciliteter som skal anvendes i tilknytning til brugen af studierne skal så vidt muligt leveres af Studios A/S. Såfremt Studios A/S ikke er i stand til, at levere det ønskede udstyr må kunden i særlige tilfælde medbringe dette udstyr selv. Stk. 4: Strøm til hhv. lys, ventilation og køling samt renovation og rengøring afregnes efter forbrug med mindre det er indeholdt i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 5: Ved lejens begyndelse leveres studierne og tilhørende lokaler og faciliteter i ryddet og rengjort stand. Såfremt kunden ønsker yderligere rengøring under lejeperioden afregnes dette efter regning i henhold til gældende listepriser pr. påbegyndt time. Stk. 6: Studios A/S udfører slutrengøring efter gældende listepriser pr. påbegyndt time, pt. kr Stk. 7: Såfremt der udføres farveskift på gulve, rundhorisont, vægge etc. skal dette tilbageføres til original stand som ved overtagelsen af det lejede. Et eventuelt farveskift kan forlods skriftligt aftales med Studios A/S som udfører dette arbejde på timebasis efter gældende listepriser. Stk. 8: Drikkevarer uanset om det er til eget forbrug eller til servering for gæster/publikum vil blive leveret og faktureret til gælden priser af Studios A/S. Gældende prisliste udleveres på forlangende. Kunden kan kun i særlige tilfælde medbringe egne drikkevarer såfremt Studios A/S ikke er i stand til, at levere den ønskede vare. Prop afgift vil i særlige tilfælde kunne aftales. C.3. Lejeperiode Stk. 1: Med mindre andet aftales skriftligt beregnes lejen på dagsbasis og afregnes fra første dag kl der bygges eller der leveres materialer, rekvisitter eller udstyr og indtil studiearealet er ryddet. Stk. 2: Såfremt det lejede studie ikke er ryddet senest kl dagen efter sidste lejedag har Studios A/S ret til efter gældende listepriser, at fakturere kunden for leje af studie og tilhørende tekniske faciliteter indtil det lejede er returneret i ryddet, rengjort og eventuelt malet stand. C.4. Betingelser for brug Stk. 1: Kunden skal sikre sig, at det lejede studie/r, øvrige lokaler og eventuelle tekniske faciliteter er i overensstemmelse med tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen inden det lejede tages i brug. Såfremt der er eventuelle uoverensstemmelser eller skader, er kunden forpligtet til så hurtigt som muligt efter overtagelsen eller ibrugtagningen, skriftligt, at gøre Studios A/S opmærksom på disse defekter. Studios A/S vil udbedre eventuelle skader eller defekter så hurtigt det er os muligt, efter den skriftlige advisering. Stk. 2: Kunden og dennes ansatte er de eneste som har adgang til det lejede areal og tekniske faciliteter. Personer skal være i stand til på forlangende, at kunne identificere sig selv. Relevant personale fra Studios A/S skal dog altid have adgang til det lejede område eller tekniske faciliteter. Stk. 3: Med mindre det skriftligt aftales må studie udstyr og de tilhørende tekniske faciliteter under ingen omstændigheder forlade studiet eller det tekniske område. Stk. 4: Det tekniske udstyr og studiefaciliteterne i øvrigt må kun betjenes af personer der er ansat hos eller har tilknytning til kunden. Det fordres, at udstyret betjenes af kvalificerede personer og Studios A/S kan på forlangende kræve, at godkende de personer som skal betjene udstyret. Stk. 5: Brugen af lejede areal og de tekniske faciliteter, er begrænset til den aftalte anvendelse og må under ingen omstændigheder benyttes til andre formål end det aftalte. Stk. 6: Rygning er udelukkende tilladt på udendørsarealerne, hvor der er opsat askebægre eller i den delvist overdækkede rygegård placeret mellem publikumsfoyer og studierne. Dog vil det være tilladt mod skriftlig tilladelse fra Studios A/S, at ryge i studierne under særlige omstændigheder, hvor en eventuel scene relateret til en optagelse kræver dette. Stk. 7: Dyr af enhver art må ikke befinde sig i studierne med mindre dette er skriftligt aftalt forlods og de fornødne forholdsregler er tilvejebragt og kan godkendes af relevant myndighed. Stk. 8: Nøgler og adgangskort udleveres mod kvittering på første lejedag. Disse skal tilbageleveres til Studios A/S senest dagen efter lejeperiodens udløb. Ved bortkomst af nøgler/adgangskort faktureres kunden pt. kr. 400 pr. enhed. Udleverede nøgler/adgangskort må ikke sendes retur med alm. post men skal afleveres personligt, alternativt sendes med bud efter aftale. Stk. 9: Det er kundes fulde ansvar, at de lejede lokaler efterlades låste når sidste mand forlader området. Det påhviler kunden, at holde det lejede under opsyn og i tilfælde det lejede efterlades uden opsyn er ansvarlig for, at aflåse området forsvarligt. Stk. 10: Med mindre det skriftligt er aftalt må der ikke bruges åben ild samt svejses bruges vinkelsliber eller varmepistol eller i det hele taget udføres aktiviteter som indebærer risiko for gløder, ildløs eller lignende. Det samme gælder brugen af vand, kemikalier etc. uden skriftlig og særlig tilladelse. Kunden er forpligtet til, at indhente den fornødne tilladelse samt sikre sig eventuel brandvagt etc. og oplyse Studios A/S om de foretagne forhold. Stk. 11: Der må ikke udføres konstruktioner eller monters nagelfast i studierne eller andre områder. Såfremt sådanne foranstaltninger er nødvendige skal Studios A/S skriftligt godkende sådanne tiltag. Eventuelle reparationer efter sådanne foranstaltninger og/eller skader på gulv, vægge eller lofter udbedres af Studios A/S håndværkere på timebasis efter gældende listepriser og faktureres kunden umiddelbart efter udførelsen. Stk. 12: Det er altid kundens ansvar, at de lejede studier, lokaler og faciliteter benyttes i henhold til gældende lovgivning og, Studios A/S kan ikke under nogen omstændigheder stilles til ansvar for eventuelle konsekvenser af korrekt og/eller forket brug af det lejede. C.5. Risiko og tab Stk. 1: Kunden har det fulde ansvar for det lejede som fremgår af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. Dette ansvar overgår til kunden fra det overtages og indtil det forlades. Ansvaret for kunden bortfalder først når Studios A/S har accepteret tilbageleveringen til fulde uden fejl og mangler. Dette betyder, at kunden har det fulde ansvar for alle eventuelle skader påført det lejede på nær normal slidtage. Omfanget af normal slidtage vil i øvrigt blive defineret af Studios A/S og kan ikke nægtes af kunden med mindre disse forhold med rette kan anfægtes af uvildig tredjemand. Såfremt en eventuel fejl kan henføres til normal slidtage og kunden er berettiget til en eventuel kompensation relateret til dette, kan en eventuel kompensation fra Studios A/S til kunden maksimalt beløbe sig til omkostningen som Studios A/S måtte have i forbindelse med udbedringen af slidtagen. Stk. 2. Såfremt det lejede beskadiges eller udstyr beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Studios A/S herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Studios A/S med henblik på en vurdering af, hvorvidt der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden uden ophold, anmelde dette til gældende myndighed. Stk. 3: Såfremt udstyr beskadiges eller bortkommer, skal kunden betale fuld leje, indtil udstyret er repareret eller nyt udstyr er anskaffet for kundes regning. C.6. Forsikring Stk. 1: Brand, tyveri og vandskade er omfattet af Studios A/S forsikring. Dog påhviler det kunden, at udrede en selvrisiko på kr for ethvert forhold. Stk. 2: Det påhviler kunden til enhver tid, at forsikre eget udstyr, mandskab og alt materiale der leveres/medbringes til Studios A/S. Her skal specielt nævnes, at opbevaring af originalmaterialer m.v. er for kundens risiko. Studios A/S har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller afledt tab. Stk. 3: Studios A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle opståede forsinkelser, aflysninger, omspil og dermed forbundne udgifter, som følge af skader, manglende og/eller ugenerthed ved de lejede lokaler eller tekniske faciliteter.

5 C.7. Afbestilling Stk. 1: Som udgangspunkt er afbestilling altid mulig. Studios A/S vil dog forbeholde sig retten til, at fakturere den fulde eller dele af den aftalte leje såfremt afbestilling finder sted mindre end 3 måneder før lejeperiodens begyndelse. Stk. 2: Studios A/S vil naturligvis bestræbe sig på, at genudleje de aftalte studier, lokaler og tekniske faciliteter til anden side. I det omfang dette lykkes, vil kunden alene kunne afkræves leje indtil genudlejning finder sted. Hvis det ikke lykkes, at genudleje de afbestilte studier, lokaler og tekniske faciliteter vil Studios A/S kunne fakturere kunden for den fulde aftalte leje. Stk. 3: Såfremt en afbestilling finder sted, den accepteres men, at Studios A/S allerede har haft dokumenterede omkostninger i forbindelse med aftalen, vil disse omkostninger blive faktureret kunden.

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere