Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning Stk. 1: Med mindre andet er skriftligt aftalt finder disse generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser anvendelse for ethvert forhold der indgås mellem Studios A/S og kunden det være sig udlejning af studier eller teknisk udstyr, leverance af mandskab og/eller faciliteter, teknisk produktion eller udstyrsleverance. Stk. 2: En kundens ordreafgivelse indebærer fuld accept af disse generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, og indebærer fraskrivelse af anvendelse af kundens egne generelle betingelser for køb, som måtte være indeholdt i kundens forretningspapirer og dokumenter, inklusiv betingelser indeholdt i breve og ordrer. A.2. Indgåelse af aftale Stk. 1: Tilbud er gyldige i 30 dage fra datoen for tilbuddets dato, medmindre andet er aftalt. Stk. 2: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ordren og ordrebekræftelsen er det ordrebekræftelsen fra Studios A/S, der fastlægger indholdet af aftalen, medmindre kunden rejser indsigelse skriftligt inden 3 (tre) kalenderdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. A.3. Priser Stk. 1: Studios A/S priser for leverancer i Danmark er eksklusive moms, andre afgifter, gebyrer, fragt og lign. men inklusive told. Studios A/S forbeholder sig ret til inden for nettoprisindekset at foretage prisændringer indenfor aftaleperioden. Priser på allerede bestilte produkter er dog altid gældende i 30 dage. Stk. 2: Studios A/S forbeholder sig ret til når som helst, at ændre priserne på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag m.v. Der tages i øvrigt forbehold for eventulle trykfejl i udleverede prislister. A.4. Levering Stk. 1: Levering sker ab Studios A/S og eventuel forsendelse sker på den måde som Studios A/S finder mest hensigtsmæssig. Forsendelse sker for kundens regning og risiko. Tab som følge af beskadigelse eller forsinkelse under forsendelsen erstattes ikke. Stk. 2: Eventuelle fejlleverancer skal anmeldes til Studios A/S senest 2 dage efter modtagelsen. Skyldes fejlen Studios A/S, ombyttes varen uden udgift for kunden. Stk. 3: Returnering af en korrekt leveret vare kan kun ske efter forudgående aftale med Studios A/S og altid for kundens regning. Returnering af varer skal altid ske i original emballage med alle papirer (manualer, evt. certifikater m.v.) i behold. Kun nye og ubrugte varer vil kunne returneres. Ved returnering af varer kan Studios A/S debitere et særligt ekspeditionsgebyr på 10 % af fakturabeløbet, dog minimum kr. 200,- ekskl. moms. Stk. 4: Studios A/S er fritaget for forpligtelserne til levering, såfremt denne forhindres af force majeure, strejke, lockout, vejrligshindringer, handelsrestriktioner eller andre lignende omstændigheder, der ikke på aftaletidspunktet med rimelighed kunne forudses eller afværges. A.5. Betaling Stk. 1: Betalingsbetingelserne er netto 14 dage såfremt kunden har et gyldigt CVR nr. Hvis dette ikke er tilfældet, betales netto kontant forud ved indbetaling til anvist bankkonto med mindre andet skriftligt aftales! Stk. 2: Hvis der betales senere end den på fakturaen påførte betalingsfrist, påløber der morarenter på 1,5 % pr. påbegyndt måned. A.6. Reklamationer Stk. 1: Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor Studios A/S straks efter, at kunden har konstateret manglen. For så vidt angår synlige fejl og mangler, skal reklamation fremsættes senest 5 dage efter leveringen. Ved skjulte fejl og mangler skal reklamation fremsættes senest 12 måneder efter leveringen. Stk. 2: I tilfælde af reklamation er kunden uberettiget til, at disponere over det leverede eller returnere dette til Studios A/S uden skriftlig accept fra Studios A/S. Har kunden reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel som Studios A/S bærer ansvaret for, har Studios A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen har påført Studios A/S i forhold til Studios A/S til enhver tid gældende priser for sådant arbejde. A.7. Mangler Stk. 1: Såfremt der konstateres fejl eller mangler i produkterne skal Studios A/S, dersom der er sket reklamation inden 12 mdr. fra leveringsdatoen, efter eget valg reparere eller ombytte udstyret der viser sig at være mangelfuldt. Omkostninger for returnering af defekte varer til Studios A/S sker for kundens regning og risiko. Stk. 2: I tilfælde af mangler ved det solgte kan kunden ikke gøre andre retskrav gældende end de under stk. 1 nævnte. Kunden kan ikke hæve købet eller kræve erstatning medmindre der foreligger mangler som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Studios A/S side. Stk. 3: Studios A/S forpligtelser i medfør stk. 1 omfatter ikke mangler som følge af slid, usædvanlig brug, overbelastning, mangelfuld pasning eller betjening, ændringer foretaget uden Studios A/S skriftlige accept, reparationer eller justeringer udført af andre end Studios A/S. For så vidt angår sliddele såsom video/laserhoveder, CCD/CMOS-sensorer, billedrør eller paneler, batterier, diske og lign. kan kunden ikke gøre mangelbeføjelser gældende over for Studios A/S. Studios A/S videregiver vederlagsfrit kunden eventuelle garantier eller mangelbeføjelser som producenten eller sælgeren af sliddele måtte yde til Studios A/S. Stk. 4: Studios A/S er ansvarsfri for ethvert direkte eller indirekte tab som kunden måtte lide som følge af, at leveret programmel eller produkter hvori programmel indgår, indeholder virus. Stk. 5: I forbindelse med eventulle periodiske eller permanente systemnedbrud, ved udbedring af fejl og mangler eller almindelig support, påtager Studios A/S intet ansvar i forhold til tab af information og data, som er indeholdt eller lagret i systemet. Det er kundens eget ansvar, at have implementeret tilstrækkelig og forsvarlige backuprutiner som sikrer og gemmer den nævnte information og data. A.8. Begrænsning af erstatningsansvar Stk. 1: Studios A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Studios A/S eller andre, som Studios A/S har ansvaret for. Stk. 2: Studios A/S er på de samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, herunder produkter, der er fremstillet af kunden, og på produkter, hvori disse indgår, dog ikke for mere end kr Stk. 3: Studios A/S er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Stk. 4: I den udstrækning Studios A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Studios A/S skadesløs i samme omfang, som Studios A/S ansvar er begrænset efter de foregående tre stykker. Disse begrænsninger i Studios A/S ansvar gælder ikke hvis Studios A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Stk. 5: Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks skriftligt underrette den anden herom. A.9. Dokumentation Dokumentation, herunder tilbudsmateriale og prislister, som er overladt kunden, må ikke kopieres, forevises eller videregives til tredjemand uden Studios A/S skriftlige accept. A.10. Ejendomsforbehold Stk. 1: Studios A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Enhver forsinkelse af betaling betragtes som en misligholdelse, der giver Studios A/S ret til at hæve købet. A.11. Gældende ret og værneting Stk. 1: Sø og Handelsretten i København er aftalt som værneting. Stk. 2: Denne aftale er undergivet dansk ret.

2 B.1. Standardbetingelser for leje af udstyr Stk. 1: Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Studios A/S og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales. Stk. 2: Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende udlejning af udstyr. B.2. Udstyrets omfang og pris Stk. 1: Lejens omfang og pris fremgår af det fremsendte tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 2: Med mindre det fremgår af tilbud og/eller ordrebekræftelse omfatter leverancen ikke forbrugsvarer så som diske, bånd, pærer, filtre, batterier, gaffatape etc. B.3. Afhentning og returnering af udstyr Stk. 1: Hvis ikke andet aftales, afhenter og returnerer kunden udstyret på Studios A/S adresse: Jenagade 22, 2300 København S, bygning G. Stk. 2: Udstyret skal som udgangspunkt afhentes og returneres indenfor Studios A/S almindelige åbningstid, som er hverdage mellem kl og kl Der er mulighed for, at aftale afhentning og returnering uden for åbningstiden enten ved personlig betjening eller ved brug af Studios A/S slusesystem. Stk. 3: Udstyr skal så vidt muligt gennemgås af kunden og Studios A/S både ved afhentning og returnering. Stk. 4: Udstyret skal returneres til Studios A/S i henhold til den aftalte lejeperioden. Det lejede udstyr skal ved returnering være i samme stand som ved afhentning dog tages der forbehold for normal slidtage. Rengøring, oprulning af kabler og anden reetablering af udstyr efter returnering, faktureres til kunden jævnfør gældende timesatser som pt. er kr Stk. 5: Studios A/S betragter det som for sen returnering, såfremt dette sker mere end 6 timer efter lejeperiodens udløb. Stk. 5: Ved afhentning af udstyr kan Studios A/S kræve, at få fremvist gyldig billedlegitimation. Stk. 6: Såfremt det er aftalt, at udstyret skal sendes til adresse anvist af kunden, sker transport af udstyret for kundens regning og risiko. Stk. 7: Studios A/S kan for kundes regning foranledige oprettelse af ATA-Carnet samt nødvendige tolddokumenter til ind- og udførelse af Danmark for lejemål til lande eller geografiske områder, hvor ATA-Carnet er påkrævet. B.4. Leje af bil Stk. 1: Såfremt kunden lejer en bil af Studios A/S vil tanken være fyldt op når lejen påbegyndes. Det påhviler kunden, at returnere bilen med fuld tank. Såfremt dette ikke er tilfældet vil Studios A/S opkræve den faktiske udgift tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 2: Ved afhentning af bilen skal alle førere (også eventuelle ekstra førere) vise et gyldigt kørekort. Førerne skal have haft kørekort i minimum 1 år før lejens begyndelse. Stk. 3: En lejet bil skal returneres i samme stand som den blev modtaget og eventuelt eget affald skal medtages inden returnering. I tilfælde af manglende rengøring faktureres kunden for rengøring med den til en hver tid gældende timesats som pt. er kr. 750 tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 4: Dyr som f.eks. hunde og katte må gerne medbringes i bilen, såfremt kunden sørger for den efterfølgende rengøring. I tilfælde af manglende rengøring faktureres kunden for rengøring med den til en hver tid gældende timesats tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 5: Rygning i Studios A/S biler er ikke tilladt. Stk. 6: Alle udgifter i forbindelse med brugen af en lejet bil påhviler kunden. B.5. Lejeperiode Stk. 1: Lejeperioden aftales i forbindelse med Studios A/S bekræftelse af ordren og begynder typisk kl den første dag i lejeperioden. Stk. 2: Såfremt det er aftalt, at Studios A/S skal sende udstyret til kunden, påbegyndes lejeperioden ved udstyrets forsendelse fra Studios A/S. Stk. 3: Kunden kan, forinden lejeperiodens udløb, rette forespørgsel til Studios A/S om en forlængelse af lejeperioden. Studios A/S vil bestræbe sig på at efterkomme sådanne ønsker om forlængelse men, tager forbehold for, at udstyret kan være disponeret til anden side. Stk. 4: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af kunden, er Studios A/S med foged berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt kunden misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos kunden, konkurs eller anden betalingsstandsning. Stk. 5: Kunden er ubetinget forpligtet til at tilbagelevere det lejede efter lejeperiodens udløb, og ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse i det lejede udstyr til sikring af eventuelle krav mod Studios A/S, uanset årsag. B.5. Betaling af leje Stk. 1: Der betales leje for den aftalte lejeperiode. Stk. 2: Ved forsinket returnering af lejet udstyr betales fuld leje pr. påbegyndt ekstra dag indtil udstyret er modtaget på Studios A/S adresse. Såfremt den forsinkede returnering medfører ekstraomkostninger for Studios A/S, f.eks. som følge af leje af udstyr fra anden side, vil Studios A/S fakturere disse ekstra omkostninger til kunden. Studios A/S forbeholder sig ret til yderligere, at kunne opkræve et gebyr på kr Stk. 3: Studios A/S er berettiget til, udover lejeprisen, at opkræve et depositum svarende til 30 % af udstyrets værdi. Depositum udgør dog minimum kr for udlejninger i Danmark og det øvrige EU og kr for udlejninger i resten af verden. B.6. Afbestilling Stk. 1: For korttidsleje (lejeperiode mellem 24 og 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: - Indtil 72 timer før lejeperiodens start kan afbestilling ske uden beregning. - Ved afbestilling mellem 72 og 24 timer før lejeperiodens start, betales 50 % af den aftalte lejepris. - Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start, betales fuld lejepris. Stk. 2: For længere lejemål (lejeperiode over 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: - Ved afbestilling indtil 24 timer før lejeperiodens start, betales 50 % af den aftalte lejepris. - Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start betales fuld leje af de første 72 timer af lejeperioden, og dernæst 50 % af lejeprisen i den resterende lejeperiode. Stk. 3: Uanset hvornår afbestilling finder sted, skal kunden dække eventuelle eksterne omkostninger som Studios A/S har været nødsaget til, at påtage sig i forbindelse med den afbestilte ordre og som ikke kan afbestilles, eksempelvis udgifter til transport og leje af udstyr, lokaler, biler og lignende af tredjemand. B.7. Support Stk. 1: Det er kundens eget ansvar, at der lejes udstyr som passer til kundens opgave og, at udstyret i øvrigt er kompatibelt med kundes øvrige udstyr. Studios A/S rådgiver naturligvis gerne i samråd med kunden om, hvilket udstyr det er hensigtsmæssigt, at anvende i forskellige situationer. Stk. 2: Ved udlevering af udstyr giver Studios A/S såfremt det ønskes en kort instruktion i brug af udstyret. Stk. 3: Studios A/S har endvidere telefonsupport fra kl på telefon Stk. 4: Ved bestilling og udlevering af udstyr udenfor normal åbningstid opkræves et akuttillæg på pt. kr ud over den normale lejerpris. B.8. Brug af udstyret Stk. 1. Kunden har ansvaret for, at udstyret anvendes forskriftsmæssigt. Stk. 2. Udstyret må kun betjenes af personer der er ansat hos eller har tilknytning til kunden. Det fordres, at udstyret betjenes af kvalificerede personer og Studios A/S kan på forlangende kræve, at godkende de personer som skal betjene udstyret. Stk. 3: Med mindre andet er aftalt, må udstyret kun anvendes i Danmark. Kunden skal på Studios A/S forlangende oplyse, hvor udstyret befinder sig og give Studios A/S adgang til at inspicere udstyret. Stk. 4: Udstyret må ikke uden skriftlig accept fra Studios A/S anvendes i ekstreme situationer, og må ikke udsættes for overlast (ekstrem påvirkning af vand, salt, kulde, varme etc.) Stk. 5: Kunden må ikke adskille, reparere, justere, servicere eller på anden måde ændre på udstyret. Kunden kan ikke kræve eventuelle udgifter til servicering, reparation etc. refunderet af Studios A/S uden forudgående skriftlig aftale herom.

3 B.9. Udstyrets stand Stk. 1: Udstyret er, forinden det udleveres til kunden, gennemgået og opsat af Studios A/S og fundet i orden. Stk. 2: Kunden skal ved afhentningen/modtagelsen af udstyret grundigt gennemgå dette, og straks orientere Studios A/S om eventuelle synlige mangler. Afhentes udstyret udenfor Studios A/S åbningstid, skal kunden oplyse om disse mangler på support telefon nr Stk. 3: Såfremt kunden ikke oplyser Studios A/S om synlige mangler straks ved afhentningen/modtagelsen af udstyret, betragtes udstyret som godkendt af kunden. Stk. 4: Kunden skal forinden udstyret anvendes til produktion tjekke opsætningen af udstyret samt teste udstyret og gennemse resultatet, bl.a. for at afsløre eventuelle pixelfejl, fejl på sensorer og lignende. Såfremt der konstateres fejl ved en sådan test skal dette straks rapporteres til Studios A/S. Stk. 5: Hvis der konstateres mangler ved udstyret, påtager Studios A/S sig efter eget valg enten at ombytte udstyret med tilsvarende udstyr (ikke nødvendigvis samme type og årgang) eller, at kreditere kunden leje i den periode, udstyret har været mangelfuldt. Stk. 6: Studios A/S identifikationsmærker, må ikke fjernes fra udstyret og emballage i øvrigt. Eventuel genetablering af disse vil blive faktureret kunden. Stk. 7: Kunden skal betale fuld leje for udstyret, indtil udstyret er bragt i samme stand som ved lejeperiodens start, og der er sket en samlet tilbagelevering af alt det lejede udstyr, inkl. kabler, manualer, indpakning etc. eller indtil udstyret er meldt bortkommet og nyt udstyr anskaffet. Stk. 8: Såfremt kunden forsætligt eller groft uagtsomt beskadiger udstyret eller forsøger, at foretage uautoriserede reparationer eller ændringer af udstyret, kan Studios A/S udover et eventuelt tab afkræve kunden en bod på kr B.10. Ansvar Stk. 1: Kunden har det fulde ansvar for udstyret fra leveringen og indtil udstyret tilbageleveres til Studios A/S. Ansvaret omfatter også udstyrets hændelige beskadigelse, eller undergang samt tyveri af udstyret. Stk. 2. Såfremt det lejede udstyr er behæftet med fejl, beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Studios A/S herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Studios A/S med henblik på en vurdering af, hvorvidt der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden uden ophold, anmelde dette til gældende myndighed. Stk. 3: Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr kan Studios A/S, såfremt kunden ønsker det og om muligt, fremskaffe erstatningsudstyr. Kunden betaler herefter leje for både erstatningsudstyr og det oprindeligt lejede udstyr, med mindre andet aftales. B.11. Erstatningsudstyr Stk. 1: Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr vil Studios A/S, såfremt kunden ønsker det, forsøge at skaffe erstatningsudstyr. Såfremt der fremskaffes erstatningsudstyr, skal kunden, med mindre andet aftales, betale leje for såvel det lejede udstyr som erstatningsudstyret. B.12. Forsikring Stk. 1: Studios A/S har tegnet en all-risk forsikring på det lejede udstyr. Alle lejemål tillægges en forsikringspræmie som udgør 4 % af den samlede lejesum for udlejning i Danmark og 6 % for udstyr der anvendes i EU (udenfor Danmark). Stk. 2: Ved brug af udstyret udenfor EU aftales prisen på forsikring i hvert enkelt tilfælde efter tilbud fra et forsikringsselskab. Stk. 3: Forsikringen har en selvrisiko på kr Under særlige omstændigheder, herunder tyveri fra en bil der ikke er under opsyn eller ikke står på et aflåst område, kan selvrisikoen udgøre op til max. kr Stk. 4: Uagtet, at kunden har betalt for forsikring af udstyret, skal kunden betale fuld erstatning til Studios A/S i det omfang, Studios A/S forsikringsselskab måtte afvise, at ville erstatte til Studios A/S. Stk. 5: Det kan eventuelt aftales, at kunden selv forsikrer udstyret. Studios A/S vil i sådanne tilfælde forlange, at se en kopi af forsikringspolicen samt dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Forsikringen skal tegnes, således at erstatning under forsikringen udbetales til Studios A/S.

4 C.1. Standardbetingelser for leje af studier Stk. 1: Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af studier, der indgås mellem Studios A/S og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales. Stk. 2: Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende leje af studier, øvrige lokaler og tekniske faciliteter hos Studios A/S. C.2. Rådighed og omfang Stk. 1: Studierne og det aftalte tekniske udstyr vil være til rådighed for kunden i henhold til fremsendte tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 2: Det skal fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelsen, hvis leverancen omfatter øvrige lokaler så som publikumsfoyer, køkken, stole/hynder, mødelokaler, garderobe, sminkerum, bemandet reception etc. Teknikpakke indeholdende kameraudstyr, optage- og redigeringsudstyr, lydkontrol, lyspakke, mandskab inkl. bemandet reception og øvrige forbrugsvarer skal tillige fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelse såfremt det indgår i lejen. Stk. 3: Tekniske faciliteter som skal anvendes i tilknytning til brugen af studierne skal så vidt muligt leveres af Studios A/S. Såfremt Studios A/S ikke er i stand til, at levere det ønskede udstyr må kunden i særlige tilfælde medbringe dette udstyr selv. Stk. 4: Strøm til hhv. lys, ventilation og køling samt renovation og rengøring afregnes efter forbrug med mindre det er indeholdt i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 5: Ved lejens begyndelse leveres studierne og tilhørende lokaler og faciliteter i ryddet og rengjort stand. Såfremt kunden ønsker yderligere rengøring under lejeperioden afregnes dette efter regning i henhold til gældende listepriser pr. påbegyndt time. Stk. 6: Studios A/S udfører slutrengøring efter gældende listepriser pr. påbegyndt time, pt. kr Stk. 7: Såfremt der udføres farveskift på gulve, rundhorisont, vægge etc. skal dette tilbageføres til original stand som ved overtagelsen af det lejede. Et eventuelt farveskift kan forlods skriftligt aftales med Studios A/S som udfører dette arbejde på timebasis efter gældende listepriser. Stk. 8: Drikkevarer uanset om det er til eget forbrug eller til servering for gæster/publikum vil blive leveret og faktureret til gælden priser af Studios A/S. Gældende prisliste udleveres på forlangende. Kunden kan kun i særlige tilfælde medbringe egne drikkevarer såfremt Studios A/S ikke er i stand til, at levere den ønskede vare. Prop afgift vil i særlige tilfælde kunne aftales. C.3. Lejeperiode Stk. 1: Med mindre andet aftales skriftligt beregnes lejen på dagsbasis og afregnes fra første dag kl der bygges eller der leveres materialer, rekvisitter eller udstyr og indtil studiearealet er ryddet. Stk. 2: Såfremt det lejede studie ikke er ryddet senest kl dagen efter sidste lejedag har Studios A/S ret til efter gældende listepriser, at fakturere kunden for leje af studie og tilhørende tekniske faciliteter indtil det lejede er returneret i ryddet, rengjort og eventuelt malet stand. C.4. Betingelser for brug Stk. 1: Kunden skal sikre sig, at det lejede studie/r, øvrige lokaler og eventuelle tekniske faciliteter er i overensstemmelse med tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen inden det lejede tages i brug. Såfremt der er eventuelle uoverensstemmelser eller skader, er kunden forpligtet til så hurtigt som muligt efter overtagelsen eller ibrugtagningen, skriftligt, at gøre Studios A/S opmærksom på disse defekter. Studios A/S vil udbedre eventuelle skader eller defekter så hurtigt det er os muligt, efter den skriftlige advisering. Stk. 2: Kunden og dennes ansatte er de eneste som har adgang til det lejede areal og tekniske faciliteter. Personer skal være i stand til på forlangende, at kunne identificere sig selv. Relevant personale fra Studios A/S skal dog altid have adgang til det lejede område eller tekniske faciliteter. Stk. 3: Med mindre det skriftligt aftales må studie udstyr og de tilhørende tekniske faciliteter under ingen omstændigheder forlade studiet eller det tekniske område. Stk. 4: Det tekniske udstyr og studiefaciliteterne i øvrigt må kun betjenes af personer der er ansat hos eller har tilknytning til kunden. Det fordres, at udstyret betjenes af kvalificerede personer og Studios A/S kan på forlangende kræve, at godkende de personer som skal betjene udstyret. Stk. 5: Brugen af lejede areal og de tekniske faciliteter, er begrænset til den aftalte anvendelse og må under ingen omstændigheder benyttes til andre formål end det aftalte. Stk. 6: Rygning er udelukkende tilladt på udendørsarealerne, hvor der er opsat askebægre eller i den delvist overdækkede rygegård placeret mellem publikumsfoyer og studierne. Dog vil det være tilladt mod skriftlig tilladelse fra Studios A/S, at ryge i studierne under særlige omstændigheder, hvor en eventuel scene relateret til en optagelse kræver dette. Stk. 7: Dyr af enhver art må ikke befinde sig i studierne med mindre dette er skriftligt aftalt forlods og de fornødne forholdsregler er tilvejebragt og kan godkendes af relevant myndighed. Stk. 8: Nøgler og adgangskort udleveres mod kvittering på første lejedag. Disse skal tilbageleveres til Studios A/S senest dagen efter lejeperiodens udløb. Ved bortkomst af nøgler/adgangskort faktureres kunden pt. kr. 400 pr. enhed. Udleverede nøgler/adgangskort må ikke sendes retur med alm. post men skal afleveres personligt, alternativt sendes med bud efter aftale. Stk. 9: Det er kundes fulde ansvar, at de lejede lokaler efterlades låste når sidste mand forlader området. Det påhviler kunden, at holde det lejede under opsyn og i tilfælde det lejede efterlades uden opsyn er ansvarlig for, at aflåse området forsvarligt. Stk. 10: Med mindre det skriftligt er aftalt må der ikke bruges åben ild samt svejses bruges vinkelsliber eller varmepistol eller i det hele taget udføres aktiviteter som indebærer risiko for gløder, ildløs eller lignende. Det samme gælder brugen af vand, kemikalier etc. uden skriftlig og særlig tilladelse. Kunden er forpligtet til, at indhente den fornødne tilladelse samt sikre sig eventuel brandvagt etc. og oplyse Studios A/S om de foretagne forhold. Stk. 11: Der må ikke udføres konstruktioner eller monters nagelfast i studierne eller andre områder. Såfremt sådanne foranstaltninger er nødvendige skal Studios A/S skriftligt godkende sådanne tiltag. Eventuelle reparationer efter sådanne foranstaltninger og/eller skader på gulv, vægge eller lofter udbedres af Studios A/S håndværkere på timebasis efter gældende listepriser og faktureres kunden umiddelbart efter udførelsen. Stk. 12: Det er altid kundens ansvar, at de lejede studier, lokaler og faciliteter benyttes i henhold til gældende lovgivning og, Studios A/S kan ikke under nogen omstændigheder stilles til ansvar for eventuelle konsekvenser af korrekt og/eller forket brug af det lejede. C.5. Risiko og tab Stk. 1: Kunden har det fulde ansvar for det lejede som fremgår af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. Dette ansvar overgår til kunden fra det overtages og indtil det forlades. Ansvaret for kunden bortfalder først når Studios A/S har accepteret tilbageleveringen til fulde uden fejl og mangler. Dette betyder, at kunden har det fulde ansvar for alle eventuelle skader påført det lejede på nær normal slidtage. Omfanget af normal slidtage vil i øvrigt blive defineret af Studios A/S og kan ikke nægtes af kunden med mindre disse forhold med rette kan anfægtes af uvildig tredjemand. Såfremt en eventuel fejl kan henføres til normal slidtage og kunden er berettiget til en eventuel kompensation relateret til dette, kan en eventuel kompensation fra Studios A/S til kunden maksimalt beløbe sig til omkostningen som Studios A/S måtte have i forbindelse med udbedringen af slidtagen. Stk. 2. Såfremt det lejede beskadiges eller udstyr beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Studios A/S herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Studios A/S med henblik på en vurdering af, hvorvidt der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden uden ophold, anmelde dette til gældende myndighed. Stk. 3: Såfremt udstyr beskadiges eller bortkommer, skal kunden betale fuld leje, indtil udstyret er repareret eller nyt udstyr er anskaffet for kundes regning. C.6. Forsikring Stk. 1: Brand, tyveri og vandskade er omfattet af Studios A/S forsikring. Dog påhviler det kunden, at udrede en selvrisiko på kr for ethvert forhold. Stk. 2: Det påhviler kunden til enhver tid, at forsikre eget udstyr, mandskab og alt materiale der leveres/medbringes til Studios A/S. Her skal specielt nævnes, at opbevaring af originalmaterialer m.v. er for kundens risiko. Studios A/S har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller afledt tab. Stk. 3: Studios A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle opståede forsinkelser, aflysninger, omspil og dermed forbundne udgifter, som følge af skader, manglende og/eller ugenerthed ved de lejede lokaler eller tekniske faciliteter.

5 C.7. Afbestilling Stk. 1: Som udgangspunkt er afbestilling altid mulig. Studios A/S vil dog forbeholde sig retten til, at fakturere den fulde eller dele af den aftalte leje såfremt afbestilling finder sted mindre end 3 måneder før lejeperiodens begyndelse. Stk. 2: Studios A/S vil naturligvis bestræbe sig på, at genudleje de aftalte studier, lokaler og tekniske faciliteter til anden side. I det omfang dette lykkes, vil kunden alene kunne afkræves leje indtil genudlejning finder sted. Hvis det ikke lykkes, at genudleje de afbestilte studier, lokaler og tekniske faciliteter vil Studios A/S kunne fakturere kunden for den fulde aftalte leje. Stk. 3: Såfremt en afbestilling finder sted, den accepteres men, at Studios A/S allerede har haft dokumenterede omkostninger i forbindelse med aftalen, vil disse omkostninger blive faktureret kunden.

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Rense unit BT30 / SK30 Ref: 1100-010 Første dag 625,00 kr. Yderligere dage 595,00 kr.

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

MULPRISLISTE TISHADE 2013

MULPRISLISTE TISHADE 2013 PRISLISTE MULTISHADE 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo repræsenterer følgende brands: CandyCard, Ganda skinke & Angus, chokoladefontæner JM Posner og Sephra, Chocolate World, Exclusive Belgian Chocolates, Happy

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere