Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning Stk. 1: Med mindre andet er skriftligt aftalt finder disse generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser anvendelse for ethvert forhold der indgås mellem Studios A/S og kunden det være sig udlejning af studier eller teknisk udstyr, leverance af mandskab og/eller faciliteter, teknisk produktion eller udstyrsleverance. Stk. 2: En kundens ordreafgivelse indebærer fuld accept af disse generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, og indebærer fraskrivelse af anvendelse af kundens egne generelle betingelser for køb, som måtte være indeholdt i kundens forretningspapirer og dokumenter, inklusiv betingelser indeholdt i breve og ordrer. A.2. Indgåelse af aftale Stk. 1: Tilbud er gyldige i 30 dage fra datoen for tilbuddets dato, medmindre andet er aftalt. Stk. 2: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ordren og ordrebekræftelsen er det ordrebekræftelsen fra Studios A/S, der fastlægger indholdet af aftalen, medmindre kunden rejser indsigelse skriftligt inden 3 (tre) kalenderdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. A.3. Priser Stk. 1: Studios A/S priser for leverancer i Danmark er eksklusive moms, andre afgifter, gebyrer, fragt og lign. men inklusive told. Studios A/S forbeholder sig ret til inden for nettoprisindekset at foretage prisændringer indenfor aftaleperioden. Priser på allerede bestilte produkter er dog altid gældende i 30 dage. Stk. 2: Studios A/S forbeholder sig ret til når som helst, at ændre priserne på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag m.v. Der tages i øvrigt forbehold for eventulle trykfejl i udleverede prislister. A.4. Levering Stk. 1: Levering sker ab Studios A/S og eventuel forsendelse sker på den måde som Studios A/S finder mest hensigtsmæssig. Forsendelse sker for kundens regning og risiko. Tab som følge af beskadigelse eller forsinkelse under forsendelsen erstattes ikke. Stk. 2: Eventuelle fejlleverancer skal anmeldes til Studios A/S senest 2 dage efter modtagelsen. Skyldes fejlen Studios A/S, ombyttes varen uden udgift for kunden. Stk. 3: Returnering af en korrekt leveret vare kan kun ske efter forudgående aftale med Studios A/S og altid for kundens regning. Returnering af varer skal altid ske i original emballage med alle papirer (manualer, evt. certifikater m.v.) i behold. Kun nye og ubrugte varer vil kunne returneres. Ved returnering af varer kan Studios A/S debitere et særligt ekspeditionsgebyr på 10 % af fakturabeløbet, dog minimum kr. 200,- ekskl. moms. Stk. 4: Studios A/S er fritaget for forpligtelserne til levering, såfremt denne forhindres af force majeure, strejke, lockout, vejrligshindringer, handelsrestriktioner eller andre lignende omstændigheder, der ikke på aftaletidspunktet med rimelighed kunne forudses eller afværges. A.5. Betaling Stk. 1: Betalingsbetingelserne er netto 14 dage såfremt kunden har et gyldigt CVR nr. Hvis dette ikke er tilfældet, betales netto kontant forud ved indbetaling til anvist bankkonto med mindre andet skriftligt aftales! Stk. 2: Hvis der betales senere end den på fakturaen påførte betalingsfrist, påløber der morarenter på 1,5 % pr. påbegyndt måned. A.6. Reklamationer Stk. 1: Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor Studios A/S straks efter, at kunden har konstateret manglen. For så vidt angår synlige fejl og mangler, skal reklamation fremsættes senest 5 dage efter leveringen. Ved skjulte fejl og mangler skal reklamation fremsættes senest 12 måneder efter leveringen. Stk. 2: I tilfælde af reklamation er kunden uberettiget til, at disponere over det leverede eller returnere dette til Studios A/S uden skriftlig accept fra Studios A/S. Har kunden reklameret og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel som Studios A/S bærer ansvaret for, har Studios A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen har påført Studios A/S i forhold til Studios A/S til enhver tid gældende priser for sådant arbejde. A.7. Mangler Stk. 1: Såfremt der konstateres fejl eller mangler i produkterne skal Studios A/S, dersom der er sket reklamation inden 12 mdr. fra leveringsdatoen, efter eget valg reparere eller ombytte udstyret der viser sig at være mangelfuldt. Omkostninger for returnering af defekte varer til Studios A/S sker for kundens regning og risiko. Stk. 2: I tilfælde af mangler ved det solgte kan kunden ikke gøre andre retskrav gældende end de under stk. 1 nævnte. Kunden kan ikke hæve købet eller kræve erstatning medmindre der foreligger mangler som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Studios A/S side. Stk. 3: Studios A/S forpligtelser i medfør stk. 1 omfatter ikke mangler som følge af slid, usædvanlig brug, overbelastning, mangelfuld pasning eller betjening, ændringer foretaget uden Studios A/S skriftlige accept, reparationer eller justeringer udført af andre end Studios A/S. For så vidt angår sliddele såsom video/laserhoveder, CCD/CMOS-sensorer, billedrør eller paneler, batterier, diske og lign. kan kunden ikke gøre mangelbeføjelser gældende over for Studios A/S. Studios A/S videregiver vederlagsfrit kunden eventuelle garantier eller mangelbeføjelser som producenten eller sælgeren af sliddele måtte yde til Studios A/S. Stk. 4: Studios A/S er ansvarsfri for ethvert direkte eller indirekte tab som kunden måtte lide som følge af, at leveret programmel eller produkter hvori programmel indgår, indeholder virus. Stk. 5: I forbindelse med eventulle periodiske eller permanente systemnedbrud, ved udbedring af fejl og mangler eller almindelig support, påtager Studios A/S intet ansvar i forhold til tab af information og data, som er indeholdt eller lagret i systemet. Det er kundens eget ansvar, at have implementeret tilstrækkelig og forsvarlige backuprutiner som sikrer og gemmer den nævnte information og data. A.8. Begrænsning af erstatningsansvar Stk. 1: Studios A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Studios A/S eller andre, som Studios A/S har ansvaret for. Stk. 2: Studios A/S er på de samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, herunder produkter, der er fremstillet af kunden, og på produkter, hvori disse indgår, dog ikke for mere end kr Stk. 3: Studios A/S er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Stk. 4: I den udstrækning Studios A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Studios A/S skadesløs i samme omfang, som Studios A/S ansvar er begrænset efter de foregående tre stykker. Disse begrænsninger i Studios A/S ansvar gælder ikke hvis Studios A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Stk. 5: Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks skriftligt underrette den anden herom. A.9. Dokumentation Dokumentation, herunder tilbudsmateriale og prislister, som er overladt kunden, må ikke kopieres, forevises eller videregives til tredjemand uden Studios A/S skriftlige accept. A.10. Ejendomsforbehold Stk. 1: Studios A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Enhver forsinkelse af betaling betragtes som en misligholdelse, der giver Studios A/S ret til at hæve købet. A.11. Gældende ret og værneting Stk. 1: Sø og Handelsretten i København er aftalt som værneting. Stk. 2: Denne aftale er undergivet dansk ret.

2 B.1. Standardbetingelser for leje af udstyr Stk. 1: Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Studios A/S og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales. Stk. 2: Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende udlejning af udstyr. B.2. Udstyrets omfang og pris Stk. 1: Lejens omfang og pris fremgår af det fremsendte tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 2: Med mindre det fremgår af tilbud og/eller ordrebekræftelse omfatter leverancen ikke forbrugsvarer så som diske, bånd, pærer, filtre, batterier, gaffatape etc. B.3. Afhentning og returnering af udstyr Stk. 1: Hvis ikke andet aftales, afhenter og returnerer kunden udstyret på Studios A/S adresse: Jenagade 22, 2300 København S, bygning G. Stk. 2: Udstyret skal som udgangspunkt afhentes og returneres indenfor Studios A/S almindelige åbningstid, som er hverdage mellem kl og kl Der er mulighed for, at aftale afhentning og returnering uden for åbningstiden enten ved personlig betjening eller ved brug af Studios A/S slusesystem. Stk. 3: Udstyr skal så vidt muligt gennemgås af kunden og Studios A/S både ved afhentning og returnering. Stk. 4: Udstyret skal returneres til Studios A/S i henhold til den aftalte lejeperioden. Det lejede udstyr skal ved returnering være i samme stand som ved afhentning dog tages der forbehold for normal slidtage. Rengøring, oprulning af kabler og anden reetablering af udstyr efter returnering, faktureres til kunden jævnfør gældende timesatser som pt. er kr Stk. 5: Studios A/S betragter det som for sen returnering, såfremt dette sker mere end 6 timer efter lejeperiodens udløb. Stk. 5: Ved afhentning af udstyr kan Studios A/S kræve, at få fremvist gyldig billedlegitimation. Stk. 6: Såfremt det er aftalt, at udstyret skal sendes til adresse anvist af kunden, sker transport af udstyret for kundens regning og risiko. Stk. 7: Studios A/S kan for kundes regning foranledige oprettelse af ATA-Carnet samt nødvendige tolddokumenter til ind- og udførelse af Danmark for lejemål til lande eller geografiske områder, hvor ATA-Carnet er påkrævet. B.4. Leje af bil Stk. 1: Såfremt kunden lejer en bil af Studios A/S vil tanken være fyldt op når lejen påbegyndes. Det påhviler kunden, at returnere bilen med fuld tank. Såfremt dette ikke er tilfældet vil Studios A/S opkræve den faktiske udgift tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 2: Ved afhentning af bilen skal alle førere (også eventuelle ekstra førere) vise et gyldigt kørekort. Førerne skal have haft kørekort i minimum 1 år før lejens begyndelse. Stk. 3: En lejet bil skal returneres i samme stand som den blev modtaget og eventuelt eget affald skal medtages inden returnering. I tilfælde af manglende rengøring faktureres kunden for rengøring med den til en hver tid gældende timesats som pt. er kr. 750 tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 4: Dyr som f.eks. hunde og katte må gerne medbringes i bilen, såfremt kunden sørger for den efterfølgende rengøring. I tilfælde af manglende rengøring faktureres kunden for rengøring med den til en hver tid gældende timesats tillagt et gebyr på pt. kr Stk. 5: Rygning i Studios A/S biler er ikke tilladt. Stk. 6: Alle udgifter i forbindelse med brugen af en lejet bil påhviler kunden. B.5. Lejeperiode Stk. 1: Lejeperioden aftales i forbindelse med Studios A/S bekræftelse af ordren og begynder typisk kl den første dag i lejeperioden. Stk. 2: Såfremt det er aftalt, at Studios A/S skal sende udstyret til kunden, påbegyndes lejeperioden ved udstyrets forsendelse fra Studios A/S. Stk. 3: Kunden kan, forinden lejeperiodens udløb, rette forespørgsel til Studios A/S om en forlængelse af lejeperioden. Studios A/S vil bestræbe sig på at efterkomme sådanne ønsker om forlængelse men, tager forbehold for, at udstyret kan være disponeret til anden side. Stk. 4: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af kunden, er Studios A/S med foged berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt kunden misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos kunden, konkurs eller anden betalingsstandsning. Stk. 5: Kunden er ubetinget forpligtet til at tilbagelevere det lejede efter lejeperiodens udløb, og ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse i det lejede udstyr til sikring af eventuelle krav mod Studios A/S, uanset årsag. B.5. Betaling af leje Stk. 1: Der betales leje for den aftalte lejeperiode. Stk. 2: Ved forsinket returnering af lejet udstyr betales fuld leje pr. påbegyndt ekstra dag indtil udstyret er modtaget på Studios A/S adresse. Såfremt den forsinkede returnering medfører ekstraomkostninger for Studios A/S, f.eks. som følge af leje af udstyr fra anden side, vil Studios A/S fakturere disse ekstra omkostninger til kunden. Studios A/S forbeholder sig ret til yderligere, at kunne opkræve et gebyr på kr Stk. 3: Studios A/S er berettiget til, udover lejeprisen, at opkræve et depositum svarende til 30 % af udstyrets værdi. Depositum udgør dog minimum kr for udlejninger i Danmark og det øvrige EU og kr for udlejninger i resten af verden. B.6. Afbestilling Stk. 1: For korttidsleje (lejeperiode mellem 24 og 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: - Indtil 72 timer før lejeperiodens start kan afbestilling ske uden beregning. - Ved afbestilling mellem 72 og 24 timer før lejeperiodens start, betales 50 % af den aftalte lejepris. - Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start, betales fuld lejepris. Stk. 2: For længere lejemål (lejeperiode over 72 timer) gælder følgende bestemmelser om afbestilling: - Ved afbestilling indtil 24 timer før lejeperiodens start, betales 50 % af den aftalte lejepris. - Ved afbestilling mindre end 24 timer før lejeperiodens start betales fuld leje af de første 72 timer af lejeperioden, og dernæst 50 % af lejeprisen i den resterende lejeperiode. Stk. 3: Uanset hvornår afbestilling finder sted, skal kunden dække eventuelle eksterne omkostninger som Studios A/S har været nødsaget til, at påtage sig i forbindelse med den afbestilte ordre og som ikke kan afbestilles, eksempelvis udgifter til transport og leje af udstyr, lokaler, biler og lignende af tredjemand. B.7. Support Stk. 1: Det er kundens eget ansvar, at der lejes udstyr som passer til kundens opgave og, at udstyret i øvrigt er kompatibelt med kundes øvrige udstyr. Studios A/S rådgiver naturligvis gerne i samråd med kunden om, hvilket udstyr det er hensigtsmæssigt, at anvende i forskellige situationer. Stk. 2: Ved udlevering af udstyr giver Studios A/S såfremt det ønskes en kort instruktion i brug af udstyret. Stk. 3: Studios A/S har endvidere telefonsupport fra kl på telefon Stk. 4: Ved bestilling og udlevering af udstyr udenfor normal åbningstid opkræves et akuttillæg på pt. kr ud over den normale lejerpris. B.8. Brug af udstyret Stk. 1. Kunden har ansvaret for, at udstyret anvendes forskriftsmæssigt. Stk. 2. Udstyret må kun betjenes af personer der er ansat hos eller har tilknytning til kunden. Det fordres, at udstyret betjenes af kvalificerede personer og Studios A/S kan på forlangende kræve, at godkende de personer som skal betjene udstyret. Stk. 3: Med mindre andet er aftalt, må udstyret kun anvendes i Danmark. Kunden skal på Studios A/S forlangende oplyse, hvor udstyret befinder sig og give Studios A/S adgang til at inspicere udstyret. Stk. 4: Udstyret må ikke uden skriftlig accept fra Studios A/S anvendes i ekstreme situationer, og må ikke udsættes for overlast (ekstrem påvirkning af vand, salt, kulde, varme etc.) Stk. 5: Kunden må ikke adskille, reparere, justere, servicere eller på anden måde ændre på udstyret. Kunden kan ikke kræve eventuelle udgifter til servicering, reparation etc. refunderet af Studios A/S uden forudgående skriftlig aftale herom.

3 B.9. Udstyrets stand Stk. 1: Udstyret er, forinden det udleveres til kunden, gennemgået og opsat af Studios A/S og fundet i orden. Stk. 2: Kunden skal ved afhentningen/modtagelsen af udstyret grundigt gennemgå dette, og straks orientere Studios A/S om eventuelle synlige mangler. Afhentes udstyret udenfor Studios A/S åbningstid, skal kunden oplyse om disse mangler på support telefon nr Stk. 3: Såfremt kunden ikke oplyser Studios A/S om synlige mangler straks ved afhentningen/modtagelsen af udstyret, betragtes udstyret som godkendt af kunden. Stk. 4: Kunden skal forinden udstyret anvendes til produktion tjekke opsætningen af udstyret samt teste udstyret og gennemse resultatet, bl.a. for at afsløre eventuelle pixelfejl, fejl på sensorer og lignende. Såfremt der konstateres fejl ved en sådan test skal dette straks rapporteres til Studios A/S. Stk. 5: Hvis der konstateres mangler ved udstyret, påtager Studios A/S sig efter eget valg enten at ombytte udstyret med tilsvarende udstyr (ikke nødvendigvis samme type og årgang) eller, at kreditere kunden leje i den periode, udstyret har været mangelfuldt. Stk. 6: Studios A/S identifikationsmærker, må ikke fjernes fra udstyret og emballage i øvrigt. Eventuel genetablering af disse vil blive faktureret kunden. Stk. 7: Kunden skal betale fuld leje for udstyret, indtil udstyret er bragt i samme stand som ved lejeperiodens start, og der er sket en samlet tilbagelevering af alt det lejede udstyr, inkl. kabler, manualer, indpakning etc. eller indtil udstyret er meldt bortkommet og nyt udstyr anskaffet. Stk. 8: Såfremt kunden forsætligt eller groft uagtsomt beskadiger udstyret eller forsøger, at foretage uautoriserede reparationer eller ændringer af udstyret, kan Studios A/S udover et eventuelt tab afkræve kunden en bod på kr B.10. Ansvar Stk. 1: Kunden har det fulde ansvar for udstyret fra leveringen og indtil udstyret tilbageleveres til Studios A/S. Ansvaret omfatter også udstyrets hændelige beskadigelse, eller undergang samt tyveri af udstyret. Stk. 2. Såfremt det lejede udstyr er behæftet med fejl, beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Studios A/S herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Studios A/S med henblik på en vurdering af, hvorvidt der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden uden ophold, anmelde dette til gældende myndighed. Stk. 3: Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr kan Studios A/S, såfremt kunden ønsker det og om muligt, fremskaffe erstatningsudstyr. Kunden betaler herefter leje for både erstatningsudstyr og det oprindeligt lejede udstyr, med mindre andet aftales. B.11. Erstatningsudstyr Stk. 1: Ved tyveri eller beskadigelse af udstyr vil Studios A/S, såfremt kunden ønsker det, forsøge at skaffe erstatningsudstyr. Såfremt der fremskaffes erstatningsudstyr, skal kunden, med mindre andet aftales, betale leje for såvel det lejede udstyr som erstatningsudstyret. B.12. Forsikring Stk. 1: Studios A/S har tegnet en all-risk forsikring på det lejede udstyr. Alle lejemål tillægges en forsikringspræmie som udgør 4 % af den samlede lejesum for udlejning i Danmark og 6 % for udstyr der anvendes i EU (udenfor Danmark). Stk. 2: Ved brug af udstyret udenfor EU aftales prisen på forsikring i hvert enkelt tilfælde efter tilbud fra et forsikringsselskab. Stk. 3: Forsikringen har en selvrisiko på kr Under særlige omstændigheder, herunder tyveri fra en bil der ikke er under opsyn eller ikke står på et aflåst område, kan selvrisikoen udgøre op til max. kr Stk. 4: Uagtet, at kunden har betalt for forsikring af udstyret, skal kunden betale fuld erstatning til Studios A/S i det omfang, Studios A/S forsikringsselskab måtte afvise, at ville erstatte til Studios A/S. Stk. 5: Det kan eventuelt aftales, at kunden selv forsikrer udstyret. Studios A/S vil i sådanne tilfælde forlange, at se en kopi af forsikringspolicen samt dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Forsikringen skal tegnes, således at erstatning under forsikringen udbetales til Studios A/S.

4 C.1. Standardbetingelser for leje af studier Stk. 1: Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af studier, der indgås mellem Studios A/S og kunden, i det omfang ikke andet skriftligt aftales. Stk. 2: Nedenstående betingelser erstatter alle tidligere aftalte betingelser vedrørende leje af studier, øvrige lokaler og tekniske faciliteter hos Studios A/S. C.2. Rådighed og omfang Stk. 1: Studierne og det aftalte tekniske udstyr vil være til rådighed for kunden i henhold til fremsendte tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 2: Det skal fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelsen, hvis leverancen omfatter øvrige lokaler så som publikumsfoyer, køkken, stole/hynder, mødelokaler, garderobe, sminkerum, bemandet reception etc. Teknikpakke indeholdende kameraudstyr, optage- og redigeringsudstyr, lydkontrol, lyspakke, mandskab inkl. bemandet reception og øvrige forbrugsvarer skal tillige fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelse såfremt det indgår i lejen. Stk. 3: Tekniske faciliteter som skal anvendes i tilknytning til brugen af studierne skal så vidt muligt leveres af Studios A/S. Såfremt Studios A/S ikke er i stand til, at levere det ønskede udstyr må kunden i særlige tilfælde medbringe dette udstyr selv. Stk. 4: Strøm til hhv. lys, ventilation og køling samt renovation og rengøring afregnes efter forbrug med mindre det er indeholdt i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Stk. 5: Ved lejens begyndelse leveres studierne og tilhørende lokaler og faciliteter i ryddet og rengjort stand. Såfremt kunden ønsker yderligere rengøring under lejeperioden afregnes dette efter regning i henhold til gældende listepriser pr. påbegyndt time. Stk. 6: Studios A/S udfører slutrengøring efter gældende listepriser pr. påbegyndt time, pt. kr Stk. 7: Såfremt der udføres farveskift på gulve, rundhorisont, vægge etc. skal dette tilbageføres til original stand som ved overtagelsen af det lejede. Et eventuelt farveskift kan forlods skriftligt aftales med Studios A/S som udfører dette arbejde på timebasis efter gældende listepriser. Stk. 8: Drikkevarer uanset om det er til eget forbrug eller til servering for gæster/publikum vil blive leveret og faktureret til gælden priser af Studios A/S. Gældende prisliste udleveres på forlangende. Kunden kan kun i særlige tilfælde medbringe egne drikkevarer såfremt Studios A/S ikke er i stand til, at levere den ønskede vare. Prop afgift vil i særlige tilfælde kunne aftales. C.3. Lejeperiode Stk. 1: Med mindre andet aftales skriftligt beregnes lejen på dagsbasis og afregnes fra første dag kl der bygges eller der leveres materialer, rekvisitter eller udstyr og indtil studiearealet er ryddet. Stk. 2: Såfremt det lejede studie ikke er ryddet senest kl dagen efter sidste lejedag har Studios A/S ret til efter gældende listepriser, at fakturere kunden for leje af studie og tilhørende tekniske faciliteter indtil det lejede er returneret i ryddet, rengjort og eventuelt malet stand. C.4. Betingelser for brug Stk. 1: Kunden skal sikre sig, at det lejede studie/r, øvrige lokaler og eventuelle tekniske faciliteter er i overensstemmelse med tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen inden det lejede tages i brug. Såfremt der er eventuelle uoverensstemmelser eller skader, er kunden forpligtet til så hurtigt som muligt efter overtagelsen eller ibrugtagningen, skriftligt, at gøre Studios A/S opmærksom på disse defekter. Studios A/S vil udbedre eventuelle skader eller defekter så hurtigt det er os muligt, efter den skriftlige advisering. Stk. 2: Kunden og dennes ansatte er de eneste som har adgang til det lejede areal og tekniske faciliteter. Personer skal være i stand til på forlangende, at kunne identificere sig selv. Relevant personale fra Studios A/S skal dog altid have adgang til det lejede område eller tekniske faciliteter. Stk. 3: Med mindre det skriftligt aftales må studie udstyr og de tilhørende tekniske faciliteter under ingen omstændigheder forlade studiet eller det tekniske område. Stk. 4: Det tekniske udstyr og studiefaciliteterne i øvrigt må kun betjenes af personer der er ansat hos eller har tilknytning til kunden. Det fordres, at udstyret betjenes af kvalificerede personer og Studios A/S kan på forlangende kræve, at godkende de personer som skal betjene udstyret. Stk. 5: Brugen af lejede areal og de tekniske faciliteter, er begrænset til den aftalte anvendelse og må under ingen omstændigheder benyttes til andre formål end det aftalte. Stk. 6: Rygning er udelukkende tilladt på udendørsarealerne, hvor der er opsat askebægre eller i den delvist overdækkede rygegård placeret mellem publikumsfoyer og studierne. Dog vil det være tilladt mod skriftlig tilladelse fra Studios A/S, at ryge i studierne under særlige omstændigheder, hvor en eventuel scene relateret til en optagelse kræver dette. Stk. 7: Dyr af enhver art må ikke befinde sig i studierne med mindre dette er skriftligt aftalt forlods og de fornødne forholdsregler er tilvejebragt og kan godkendes af relevant myndighed. Stk. 8: Nøgler og adgangskort udleveres mod kvittering på første lejedag. Disse skal tilbageleveres til Studios A/S senest dagen efter lejeperiodens udløb. Ved bortkomst af nøgler/adgangskort faktureres kunden pt. kr. 400 pr. enhed. Udleverede nøgler/adgangskort må ikke sendes retur med alm. post men skal afleveres personligt, alternativt sendes med bud efter aftale. Stk. 9: Det er kundes fulde ansvar, at de lejede lokaler efterlades låste når sidste mand forlader området. Det påhviler kunden, at holde det lejede under opsyn og i tilfælde det lejede efterlades uden opsyn er ansvarlig for, at aflåse området forsvarligt. Stk. 10: Med mindre det skriftligt er aftalt må der ikke bruges åben ild samt svejses bruges vinkelsliber eller varmepistol eller i det hele taget udføres aktiviteter som indebærer risiko for gløder, ildløs eller lignende. Det samme gælder brugen af vand, kemikalier etc. uden skriftlig og særlig tilladelse. Kunden er forpligtet til, at indhente den fornødne tilladelse samt sikre sig eventuel brandvagt etc. og oplyse Studios A/S om de foretagne forhold. Stk. 11: Der må ikke udføres konstruktioner eller monters nagelfast i studierne eller andre områder. Såfremt sådanne foranstaltninger er nødvendige skal Studios A/S skriftligt godkende sådanne tiltag. Eventuelle reparationer efter sådanne foranstaltninger og/eller skader på gulv, vægge eller lofter udbedres af Studios A/S håndværkere på timebasis efter gældende listepriser og faktureres kunden umiddelbart efter udførelsen. Stk. 12: Det er altid kundens ansvar, at de lejede studier, lokaler og faciliteter benyttes i henhold til gældende lovgivning og, Studios A/S kan ikke under nogen omstændigheder stilles til ansvar for eventuelle konsekvenser af korrekt og/eller forket brug af det lejede. C.5. Risiko og tab Stk. 1: Kunden har det fulde ansvar for det lejede som fremgår af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen. Dette ansvar overgår til kunden fra det overtages og indtil det forlades. Ansvaret for kunden bortfalder først når Studios A/S har accepteret tilbageleveringen til fulde uden fejl og mangler. Dette betyder, at kunden har det fulde ansvar for alle eventuelle skader påført det lejede på nær normal slidtage. Omfanget af normal slidtage vil i øvrigt blive defineret af Studios A/S og kan ikke nægtes af kunden med mindre disse forhold med rette kan anfægtes af uvildig tredjemand. Såfremt en eventuel fejl kan henføres til normal slidtage og kunden er berettiget til en eventuel kompensation relateret til dette, kan en eventuel kompensation fra Studios A/S til kunden maksimalt beløbe sig til omkostningen som Studios A/S måtte have i forbindelse med udbedringen af slidtagen. Stk. 2. Såfremt det lejede beskadiges eller udstyr beskadiges eller bortkommer, skal kunden straks orientere Studios A/S herom. Beskadiget udstyr skal returneres til Studios A/S med henblik på en vurdering af, hvorvidt der skal foretages reparation af udstyret, eller om erstatningsudstyr skal forsøges fremskaffet. I tilfælde af tyveri skal kunden uden ophold, anmelde dette til gældende myndighed. Stk. 3: Såfremt udstyr beskadiges eller bortkommer, skal kunden betale fuld leje, indtil udstyret er repareret eller nyt udstyr er anskaffet for kundes regning. C.6. Forsikring Stk. 1: Brand, tyveri og vandskade er omfattet af Studios A/S forsikring. Dog påhviler det kunden, at udrede en selvrisiko på kr for ethvert forhold. Stk. 2: Det påhviler kunden til enhver tid, at forsikre eget udstyr, mandskab og alt materiale der leveres/medbringes til Studios A/S. Her skal specielt nævnes, at opbevaring af originalmaterialer m.v. er for kundens risiko. Studios A/S har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller afledt tab. Stk. 3: Studios A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle opståede forsinkelser, aflysninger, omspil og dermed forbundne udgifter, som følge af skader, manglende og/eller ugenerthed ved de lejede lokaler eller tekniske faciliteter.

5 C.7. Afbestilling Stk. 1: Som udgangspunkt er afbestilling altid mulig. Studios A/S vil dog forbeholde sig retten til, at fakturere den fulde eller dele af den aftalte leje såfremt afbestilling finder sted mindre end 3 måneder før lejeperiodens begyndelse. Stk. 2: Studios A/S vil naturligvis bestræbe sig på, at genudleje de aftalte studier, lokaler og tekniske faciliteter til anden side. I det omfang dette lykkes, vil kunden alene kunne afkræves leje indtil genudlejning finder sted. Hvis det ikke lykkes, at genudleje de afbestilte studier, lokaler og tekniske faciliteter vil Studios A/S kunne fakturere kunden for den fulde aftalte leje. Stk. 3: Såfremt en afbestilling finder sted, den accepteres men, at Studios A/S allerede har haft dokumenterede omkostninger i forbindelse med aftalen, vil disse omkostninger blive faktureret kunden.

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser.

Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Nyit.dk ApS Generelle salgs og leveringsbetingelser. Sidst revideret 10-02-2011 Indhold Handelsbetingelser... 3 Bestilling... 3 Priser, levering og forsendelse... 3 Fakturering ved hosted services... 3

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015

Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår 2015 T R A D I N G T E R M S A L L M Ä N N A V I L L K O R Y L E I S E T E H D O T T E R M I N I G E N E R A L I ALLGEMEINEGESCHÄFTSBEDINGUNGEN CONDITIONSGÉNÉRALES

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Retsforholdet mellem køber/lejer og Lydlys bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø-

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Formidlingsaftale. Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r. (Herefter benævnt Ejer) Og formidler

Formidlingsaftale. Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r. (Herefter benævnt Ejer) Og formidler Formidlingsaftale Gudhjem Søpark, Ferielejlighed nr. r 1 Aftalens parter Mellem Ejer (Herefter benævnt Ejer) Og formidler A/S Team Bornholm Ndr. Kystvej 34 3700 Rønne CVR 17 26 16 81 info@teambornholm.dk

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere