TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo Stort og små t om centret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret"

Transkript

1 TERP SPEJDERCENTER Terpinfo Stort og små t om centret

2 Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske informationer om centret. Vurderingen af dette er helt op til læ seren. Terp Spejdercenter er ikke bare endnu et stykke jord med en hytte. Stedet har sin helt egen historie og atmosfæ re. Med dette hæ fte i hånden får du som besø gende mulighed for at stifte næ rmere bekendtskab med stort og småt - overskueligt og enkelt. Informationerne i hæ ftet er ordnet alfabetisk udfra logiske overskrifter. Vi har herefter sammenkogt tingene en smule og givet dig mulighed for at springe alle de ø vrige informationer over, hvis du ø nsker dette. Held og lykke med den videre læ sning og forhåbentligt masser af gode oplevelser på centret! Med venlig hilsen Terp Spejdercenter Sydvestjyske Distrikt KFUM-Spejderne i Danmark 2

3 Indhold Affald Aktiviteter Andagtsplads Ansvarlige Bestyrelse Bilkørsel Blevet væ k Brand Bræ nde Børn Camping Centerleder Dagen derpå EL Falck Fiskeri Flag Flytning Formå l Forsikring Forslag Fæ rdsel Førstehjæ lp God idé Heksens hus Henry s Hus Hittegods Hjemmeside Hjæ lp Hovedpine Hunde Hytten Hå ndbøger Indflydelse Indkøb Information Inspektør Kort Kløvermarken Kørselstilladelse Kørsel i egen bil Laugsnyt Laugsweekend Maskiner Materialeplads Naturen Nøgler Oprydning Organisationsplan Ormegå rden O-løb Parkering Peterspladsen

4 Post Priser Proviant Regler Regnvejr Rejserefusion Rengøring Sands sti Sikkerhed Skader Skovflå t Sladder Socialt fæ llesskab Spejderstub Spørgsmå l Stalden Søerne Telefon Telefonliste Teltregler Terper Terper-rettigheder Terpertøj Treo Tuedepot Tuen Tyveri Udvalg Ulvescenen Ulykker Valg Vand Væ rksted Væ rktøj Æ ny ko bro Ø konomi Ø l Å ben Ild Å en Kontaktliste Apotek Læ ge Politi Sygehus Taxa Tog Transport Terpadresser

5 Affald Smides i containeren ved hytten. Papir, pap, træ og lign. bræ ndes i tø nden som står udenfor bræ ndeskuret. Er containeren fuld, fyldes affaldet i affaldssæ kke som bindes og sæ ttes ved siden af containeren. Aktiviteter Alle aktivitetsbeskrivelser fra diverse arrangementer på Terp, bedes afleveret til aktivitetsudvalget således at disse kan bruges til kommende arrangementer. Andagtsplads Benæ vnes normalt Peters Pladsen opkaldt efter TerperLaugets fø rste Oldermand Peter Kent Starup. Pladsen har nyligt holdt flyttedag og ligger nu umiddelbart på den anden side af diget, på hø jre side af stien ned mod åen. Ansvarlige Alle bø r væ re ansvarlige, men alle arrangementer / aktiviteter har / skal have udpeget en ansvarlig leder. Centerlederen er den ø verste ansvarlige for den daglige drift på Terp Spejdercenter. Bestyrelse Terp Spejdercenter drives under ansvar overfor distriktsrådet af en bestyrelse, der sammensæ ttes således: DTC, et medlem valgt af Terperlauget, et medlem for hver division valgt af den pågæ ldende divisions deltagere på distriktsmø det, samt 3 personer udpeget af distriktsrådet. Bestyrelsen har fø lgende opgaver: Varetager overordnet ledelse af centret Har det ø konomiske ansvar (i forhold til de lagte rammer) Sikrer at visioner fø res ud i livet Laver budget og budgetopfø lgning Er bindeled mellem Terp Spejdercenter og distriktet, grupperne i distriktet, Terperlauget og naboer/omgivelser/myndigheder Sikrer et godt og positivt forhold til centrets naboer/omgivelser/myndigheder m.m. Motiverer underudvalgene Finder personer til underudvalgene og -funktioner Sikrer at tingene foregår i underudvalgene Har ansvar for udvikling, udvidelse, vedligeholdelse og anvendelse af bygninger, installationer, materiel, materialer og areal, samt at der findes langsigtede planer for dette og disse effektueres Sikrer at de planlagte aktiviteter afholdes i henhold til programmer og budgetter Sikrer at der er et godt informationsniveau i forhold til distriktet, grupper og Terperlaug om, hvad der lø bende foregår på centret Afholder infomø der (i ikke-distriktsmø deår) Der afholdes mindst 4 årlige mø der (februar, maj, august, november) Bestyrelsen væ lger af sin midte: Formand, næ stformand og sekretæ r. Bestyrelsen konstituerer sig årligt på majmø det I bestyrelsesmø derne deltager uden stemmeret centerleder og kasserer, samt andre i fornø dent omfang efter bestyrelsens beslutning Bestyrelsen, centerleder og kasserer indkaldes skriftligt mindst 21 dage fø r mø derne af formanden, kopi tilgår samtidig til distriktsråd, udlejer og underudvalgsformand Bestyrelsesmø dereferatet udsendes efter hø jst 14 dage, til samme personkreds som dagsorden, af bestyrelsens sekretæ r Bestyrelsen fø rer beslutningsprotokol Bestyrelsen laver skriftlige projektbeskrivelser og opfø lgninger Bestyrelsen beskriver lø bende forventninger, rammer, ansvar og kompetence i forhold til centerlederen, kasserer, udlejer, underudvalg m.m. (årligt revideres beskrivelser til beslutning på augustmø det) Bilkørsel - Se Fæ rdsel Blevet væ k Er du blevet væ k, så find kompasset frem og du finder nok hjem igen. Brand Ring 112. Opgiv navn, tlf. nr., antal tilskadekomne og hvor i befinder jer. Send gerne en person ud til vejen der hurtig kan guide til brandstedet. 5

6 Bræ nde Forefindes i bræ ndeskuret ved siden af hytten, der kan også fæ ldes udgåede træ er i skoven. HUSK at fæ lde ved roden med sav. Pas på ikke at fæ lde træ er med spæ ttehuller! Børn Terp Spejdercenter drives primæ rt for at give Sydvestjyske Distrikts og ø vrige spejdere en god spejderoplevelse, hvorfor centeret er indrettet og bliver drevet på en måde, så bø rn og unge skal fø le sig velkomne og kunne fæ rdes i trygge rammer. Camping Terp er ikke en campingplads. Med hensyn til teltslagning se Teltregler. Centerleder Er centrets daglige leder. Centerlederen tegner centret sammen med kassereren i ø konomiske forhold. Centerlederen er formand for centerudvalget og fungerer som bindeleddet mellem bestyrelsen og udvalgene. Dagen derpå At gå i seng er en privat sag men at stå op er en social sag!!! EL Der er udtag til kraft og 220V placeret i aflåste skabe flere steder på centret: 2 steder på Klø vermarken, hvor der er opsat separat måler. 1 sted på lejrpladsen foran hytten; her skal kraften i hytten væ re aktiveret inden skabet kan anvendes. 1 sted bag ved hytten - Husk altid at aflæ se el-måleren når I laver aktiviteter på centeret. Centrets officielle mail-adresse er: Har du spø rgsmål til bestyrelsen kan du skrive til Bestyrelsesformand Ingrid Sand Simonsen; Gæ lder spø rgsmålet Terperlauget, kan du skrive til Oldermand Mikael Sand Simonsen; Falck Terp Spejdercenter har ikke noget selvstæ ndigt Falck-abonnement, men korpsets abonnement kan anvendes ved ambulancekø rsel og sygetransport. Korpsets abonnementsnummer er: opgives ved bestilling. Nø dhjæ lpsudstyr kan kø bes med rabat hos Falck ved at opgive abonnementsnummeret. Der gø res opmæ rksom på, at abonnementet ikke dæ kker forbindingsstoffer. Fiskeri Terp Spejdercenter og dets brugere har ret til at fiske i åen på den stræ kning som hø rer til Terp Spejdercenter. Udlejeren har et fiskekort som skal medbringes for at dokumentere overfor fiskerikontrollen, at man har ret til at fiske på stræ kningen. Fæ rden i uniform i forbindelse med fiskeriet vil sandsynligvis væ re tilstræ kkelig dokumentation for tilhø rsforholdet til Terp. Flag Flaget bø r altid hejses i forbindelse med lejre og aktiviteter på Terp spejdercenter. Flaget findes i hytten. Flaget hejses tidligst kl og tages ned ved solnedgang, dog senest kl Flytning Skal du have noget flyttet så gø r det selv eller få nogen til at hjæ lpe dig. Er det dig selv der er flyttet, så meddel din nye adresse til Centerlederen. Formå l Det er Sydvestjyske Distrikts mål at drive Terp Spejdercenter som et uddannelses- og aktivitetscenter primæ rt for Distriktets egne grupper, men også for andre spejdere og foreninger, der lejer sig ind på centret. Centret skal anvendes til og selv udbyde kurser og arrangementer for både bø rn, unge og voksne. Der skal i alt arbejde, som udfø res på Terp Spejdercenter, fokuseres på kvalitet frem for kvantitet. Det er målet at drive Terp Spejdercenter på en sådan måde, at centrets drift på kort og lang sigt som minimum kan hvile i sig selv. På læ ngere sigt er det målet, at driften skal give et overskud, som kan komme distriktets grupper til gode. Det er endvidere målet, at alle distriktets grupper skal væ re engagerede i det arbejde, der foregår på Terp Spejdercenter. 6

7 Forsikring Terp Spejdercenter er forsikret hos Tryg-Baltica. De tegnede forsikringer dæ kker vandskade, brand i hytten og tyveri af indbo samt skader i forbindelse med indbrud. Ved konstatering af skade kontaktes kassereren som har kontakten til forsikringsselskabet. Det er vigtigt ved indbrud at anmelde dette til politiet, da forsikringen kun kan udbetales, hvis der forinden har væ ret foretaget en politianmeldelse. Det bø r præ ciseres overfor politiet, at anmeldelsesblanketten skal sendes direkte til kassereren og ikke til Terp. Ud over de forsikringer som er tegnet af Terp, dæ kker Korpsets normale forsikringer ved arrangementer som arrangeres af Terp Spejdercenter for spejdere. Forslag - Se God idé Færdsel Fæ rdsel til fods kan foregå de fleste steder, dog tilrådes gummistø vler i fugtigt vejr på engarealet. Fæ rdsel i bil foregår via indkø rslen fra Terpvej. Derefter parkeres på de dertil indrettede steder. Førstehjæ lp Der forefindes en lille fø rstehjæ lpskasse i hytten (kø kkenet), Derudover er der en stor fø rstehjæ lpskasse i Terper Tuen, som hovedsageligt bliver brugt på kurser og lejre arrangeret af Sydvestjyske distrikt eller centret. Ring om nø dvendigt 112. God idé Har du en god idé eller et forslag kan du væ lge at sende den til udvalgsformanden i det berø rte udvalg eller til centerlederen. Du kan også kontakte centret per ; Heksens hus Navnet fortaber sig i det uvisse, men huset har væ ret brugt som toilet og materialedepot ved bygningen af Terp Spejdercenter. Er blevet renoveret flere gange, og bliver nu hovedsageligt brugt til redningsveste, tø nder samt aktivitetsmateriale der lejes ud til centrets besø gende. Henry s Hus Lille latrin som ligger ved den lille lejrplads nord for hytten, er opkaldt efter bygherren Henry Beck, som efter sigende aldrig selv har benyttet det. - Nø gle ikke nø dvendig. Husk toiletpapir!! Hittegods Kontakt evt. centerinspektø ren eller centerlederen. Hjemmeside Dette er siden der besvarer alle store og små spø rgsmål vedr. Terp Spejdercenter. Her er det muligt at finde adresser, telefonnumre og mail-adresser på personer tilknyttet centret. Hjæ lp - Se Fø rstehjæ lp eller Falck Hovedpine Tag en treo eller lign. - Se Dagen derpå Hunde Hunde kan medbringes, men skal kunne omgåes fremmede og helst fø res i snor. Hytten Der er kø jeplads til 34 personer ( ), 2 badevæ relser med hver 2 toiletter og 1 bruser, samt vaskerende med 3 haner. Kø kken med varmluftsovn, fryser, kø leskab og opvaskemaskine. Samlingsrum med bræ ndeovn. El-varme. Hå ndbøger I hytten findes diverse håndbø ger til forkyndelse. I Tuen findes der desuden en del håndbø ger om mangt og meget. 7

8 Indflydelse Du kan få indflydelse på Terp ved at: melde dig ind i terperlauget og væ re aktiv. lade dig væ lge ind i / stille dig til rådighed for et udvalg. deltage i arrangementer på Terp. deltage i debatterne og sige din mening. Indkøb Når der foretages indkø b til Terp Spejdercenter, bø r indkø beren tilstræ be at skaffe varerne til den bedste pris. Når indkø beren har modtaget en faktura på det indkø bte, attesterer den pågæ ldende fakturaen og sender den til kassereren, som foretager betalingen. - Væ r opmæ rksom på, at fakturaen ikke er så læ nge undervejs, at indbetaling ikke kan foretages rettidigt! Da Terp Spejdercenter nyder en vis goodwill hos en ræ kke lokale leverandø rer, bedes ovenstående vedrø rende betalingsfrister overholdt. Indkø b i forbindelse med arrangementer skal indgå i arrangementets regnskab, hvorfor det skal fremgå af fakturaen, hvilket arrangement det hø rer til, hvis indkø beren ikke betaler direkte, men sender fakturaen til kassereren. I forbindelse med arrangementer kan der handles hos SuperBest i Bramming ved at anvende en sæ rlig konto. - Kassebonerne afleveres til kassereren sammen med regnskabet for arrangementet. Distriktet har endvidere en konto hos SuperBest til anvendelse ved afholdelse af Distriktskurser. Denne konto må ikke anvendes i forbindelse med arrangementer afholdt af Terp Spejdercenter. Inden arrangementet eller kurset afholdes kontaktes kassereren, som så underretter SuperBest om, at der vil blive handlet, og hvem der er indkø bsberettiget i den pågæ ldende periode. Bestilling af varer kan ske pr. fax til SuperBest i god tid inden arrangementet. Supermarkedet vil så finde varerne frem, så de kan afhentes på et næ rmere aftalt tidspunkt. Information Er du i tvivl om noget så ring til centerlederen, centerinspektø ren eller eventuelt den relevante udvalgsformand og spø rg. Inspektør Varetager det daglige tilsyn af Terp Spejdercenter, og sø rger for at evt. skader bliver udbedret. Planlæ gger en del af vedligeholdelsesarbejdet i samarbejde med Terperlauget. Kort - Se O-lø bskort Kløvermarken Lejrpladsområdet Klø vermarken har 3 afgræ nsede lejrpladser. Disse kan lejes uafhæ ngigt af hytten af indtil 3 grupper samtidig. Der er på nuvæ rende adgang til el og vand, samt et jordtoilet Henry s Hus. Prisen er 20 kr. pr. deltager pr. dø gn. Indkø rsel direkte fra asfaltvejen. Adresse: Terpvej 4c. Kørselstilladelse - Se Maskiner Kørsel i egen bil Ved kø rsel i egen bil i forbindelse med kurser arrangeret af Terp Spejdercenter udbetales der kø rselsgodtgø relse for den nø dvendige kø rsel i forbindelse med afviklingen af kurset. Kø rselsrefusionen udgø r for tiden 1,54 kr. pr. km. Der udfyldes en separat blanket, som skal indgå i kursets regnskab. Laugsnyt Terperlaugets blad. Bladet udkommer flere gange årligt til laugets medlemmer og andre interessenter i lokalområdet. Laugsweekend Terperlauget afholder 2 årlige weekender (ultimo april og oktober), hvor dagsordenen står på masser af praktisk, og til tider hårdt arbejde på centret, hyggeligt samvæ r og god mad. Alle der gerne vil give en hånd med er velkomne. Programmet for laugsweekenderne offentliggø res i laugsnyt. 8

9 Maskiner Centret råder over en ræ kke maskiner, som kan væ re farlige i ukyndige hæ nder. Derfor kræ ves det, at man erhverver sig et maskinkø rekort, som berettiger en til at bruge centrets maskiner. Der kræ ves på nuvæ rende tidspunkt kø rekort til fø lgende maskiner: Motorsav Sø jleboremaskine Buskrydder Rundsav Vinkelsliber Stiksav - Maskinkø rekortet Kan erhverves hos Oldermanden eller Inspektø ren. Materialeplads - Se Ormegård Naturen - Er der masser af, bevæ g dig blot ud i den. Nøgler Bruges til at lå se døre, hæ ngelå se m.m. op eller i. Er det en nøgle du mangler så spørg den ansvarlige for det du er med til, ellers centerlederen. Nøglesystemet administreres af centerinspektøren. Oprydning ALTID!! Organisationsplan Af hensyn til de fremtidige aktiviteter på Terp Spejdercenter er der lavet ny struktur for arbejdet, som vurderes at kunne fungere i praksis og som fordeler opgaverne på en fornuftig måde mellem de personer der væ lger at bruge deres fritid på centret. Der er i den nye struktur lagt væ gt på at få en opdeling, så den tilgodeser både dem, der vil tage sig af de administrative og planlæ gningsmæ ssige opgaver og dem, der hellere vil bruge deres tid på praktisk spejderarbejde. Terp Spejdercenter Bestyrelse 9 medlemmer DTC, 1 valgt af Terperlauget, 3 valgt af grupperne (en fra hver af divisionerne), 3 resourcepersoner valgt/udpeget af distriktsrå det Centerleder Udpeget af bestyrelsen Daglig leder Kasserer Udpeget af bestyrelsen Centerudvalg 9 medlemmer, Centerlederen er formand Udlejer, DTU, formand og næ stformand fra de 3 udvalg Udlejrer Udpeget af bestyrelsen Aktivitetsudvalg 8 medlemmer 4 udpeget af bestyrelsen og indtil 4 valgt af Terperlauget Centerinspektø r Udpeget af bestyrelsen Vedligeholdelsesudvalg 7 medlemmer, centerinspektø r er formand 3 udpeget af bestyrelsen, indtil 3 valgt af Terperlauget Arrangementsudvalg 8 medlemmer 4 udpeget af bestyrelsen og indtil 4 valgt af Terperlauget Lejrledere En for hver af arrangementerne Findes af arrangementudvalget, godkendes af centerudvalget 9

10 Ormegå rden Udendø rs materialeplads som ligger bag ved bræ ndeskuret, her forefindes de ting som ikke hø rer under nogle aktiviteter, og som kan tåle vejr og vind. O-løb Der findes 18 faste O-lø bsposter placeret rundt på Terps område. Der findes endvidere O-lø bskort over Terp Spejdercenter og området omkring dette. O-lø bskort kan kø bes hos udlejer, hytteinspektø r og kasserer og koster 10 kr. pr stk. Ved kø b af O-lø bskortet medfø lger et kort med de faste poster indtegnet samt en fortegnelse over klippetæ ngernes koder. Parkering Skal forgå på de dertil indrettede steder. Peterspladsen - Se Andagtsplads Post Postbuddet afleverer posten i postkassen ved vejen. Næ rmeste posthus ligger i Bramming. Priser Leje af hytten: 1200 kr. pr. dø gn. Weekend beregnes som 2 dø gn. Se ø vrige priser og faciliteter på Leje af Klø vermarken: 20 kr. pr. deltager pr. dø gn. Proviant SuperBest i Bramming altid gode for en handel når det gæ lder proviantering til ture og lejre. Regler På alle centre findes regler, både skrevne og uskrevne. De skrevne skal naturligvis altid overholdes, mens det med de uskrevne er mere op til din samvittighed. Med en smule sund fornuft, skulle det ikke gerne væ re nø dvendigt at sæ tte regelsæ t op overalt. Skulle du væ re i tvivl om en given ting er tilladt eller ej. SÅ LAD VÆ RE MED AT UDFØ RE DEN. Regnvejr - Tag regntø j på og gennemfø r det planlagte program! Rejserefusion Der ydes rejserefusion til personer, som deltager i arrangementer for Terp Spejdercenter udenfor Sydvestjyske Distrikts område. Ved anvendelse af offentlige transportmidler betales billetprisen. Ved kø rsel i privat bil refunderes p.t. 1,54 kr. pr. km. Rengøring Som udgangspunkt skal du altid efterlade stedet som da du kom. Se desuden rengø ringsplan for hytten, den hæ nger i baggangen. Sands sti Stien ligger vestligst på grunden mellem skoven og åen. Navnet skyldes nogle brø dres ukuelige kamp med at tæ mme stien til offentlig trafik for en del år siden. Sikkerhed - Se Maskiner Skader - Se Fø rstehjæ lp, Falck eller Sygehus Skovflå t Skovflåten er et lille sort dyr på stø rrelse med et knappenålshoved. Bliver du eller en anden af spejderne bidt af en, fjernes den (evt. med en tæ getang). Hvis der i lø bet af den næ ste månedstid kommer et rø dt udslet på kroppen, skal der sø ges læ ge. Sladder Ligesom på mange andre spejdercentre, kan der forekomme sladder på Terp Spejdercenter! - Har man mistanke om sladder på Terp, er det bedste middel enten at overhø re det eller straks at sæ tte den eller de sladrende personer på hårdt fysisk arbejde! - Godartet sladder om Terp i offentligheden bø r dog yderligere udbredes! 10

11 Socialt fæ llesskab - Der forekommer socialt fæ llesskab på Terp! - Specielt i Laugsweekender og under afvikling af centrets arrangementer. Spejderstub Træ stub i skoven på ca 1 meters hø jde, som tydeligvis er fæ ldet med en ø kse. Bø r ikke forefindes. Saves af ved roden! Spørgsmå l Du kan altid henvende dig med spø rgsmål eller undren til bestyrelsen, centerlederen, centerinspektø ren eller et af udvalgene. Stalden Er centrets fjerndepot som ligger på Terpvej 17. Her opmagasineres materialer som kun benyttes på stø rre lejre/arrangementer. Søerne På Terps grund ligger 2 sø er; den ene syd for ulvescenen, ca. 15 meter efter Becks bro. Der er en lille ø i midten, og stedet er godt til f.eks. brobygning og naturaktiviteter. Den anden sø ligger syd for Klø vermarken og er også velegnet til naturaktiviteter. Telefon Findes i hytten og i Terpertuen. Afregnes med en krone pr. tæ llerenhed. Tæ lleren sidder I kø kkenet i hytten. Telefonliste Hos centerlederen kan du få en opdateret telefonliste for de aktive på Terp Spejdercenter, bestyrelsen, udvalgene osv. Oldermanden kan formidle telefonnumre på Terperlaugets medlemmer. Teltregler Teltslagning er omfattet af Regler om brandvæ rnsforanstaltninger i teltlejre, der ikke er omfattet af campingreglementet. Hele reglementet kan findes på : FSK nr af 01/04/1983 (Gæ ldende). HUSK altid: Afstand mellem telte mindst 3 m. Afstand til åben ild eller kogeapperat mindst 3 m. Ved brug af telte til mere end 150 personer skal der væ re panikbelysning, flugtvejsskilte og brandmyndighederne skal underrettes. Terper Som Terper er man medlem af Terp Spejdercenters laug. Terperlauget haar til formål at bidrage til at planlæ gge og udfø re vedligehold og udvikling af Terp Spejdercenter. Terperne udfø rer en lang ræ kke opgaver for centret i lø bet af året, både praktisk i faste weekender og i forbindelse med afholdelse af centrets arrangementer. Alle med interesse i Centret kan blive medlem af Terperlauget mod at betale et årligt kontingent. Dette udlø ser bl.a. abonnement på Laugsnyt, Laugets blad, og retten til at bæ re det eftertragtede, rø de Laugstø j. Der er også det specielle ved lauget at det har både A- og B- medlemmer: Man er nemlig fø rst rigtig Terper, når den hemmelige optagelsesprocedure er gennemgået!. Terper-rettigheder Som Terper er man en smule mere end alle de andre - man må i hvert fald gå i Laugets rø de tø j og fø le sig som en vigtig brik i Terperlaugets arbejde. Desuden bliver Terpere ofte spurgt fø rst, når der skal gives en hånd med på centret. Terpertøj Rø dt tø j som medlemmer af Lauget gerne trasker rundt i. Et standard sæ t består af 1 t-shirt,1 skjorte og 1 arbejdsjakke. En rigtig fanatisk Terper kan godt få Laugslogoet på andre former for tø j, det eneste krav fra lauget er, at tø jet skal væ re rø dt. Treo - Se Hovedpine Tuedepot Ligger i forbindelse med Tuen, og indeholder aktivitetsmaterialer som kan tåle frost. Rummets indhold kan ses på en oversigt på dø ren. Tuen Lille hytte som kan bruges til forskellige former for mø deaktivitet, plads til ca. 10 personer. Ligeledes er det lagerplads for div. aktivitetsmaterialer. Indeholder også fuldt udstyret kø kken med ovn, kø leskab, kaffemaskine og håndvask. 11

12 Tyveri Al henvendelse i forbindelse med tyveri rettes til politiet og kassereren. Udvalg Aktivitetsudvalg: Det er aktivitetsudvalgets opgave at udvikle nye aktiviteter til brug på Terp Spejdercenter. Udvalget laver beskrivelse af aktiviteten og sø rger for at der er væ rktø j og materialer. Idé er til nye aktiviteter kommer fra udvalget, arrangementsudvalget, DTU eller andre. Arrangementsudvalg: Det er arrangementsudvalget der planlæ gger og afvikler de forskellige arrangementer på Terp Spejdercenter som f.eks. bæ ver/ulvetræ f og spejdertræ f. Der findes é n ansvarlig lejrleder (ikke nø dvendigvis med i arrangementsudvalget) for hvert arrangement. Udvalget er ansvarlig for, at der laves PR for arrangementer og andre aktiviteter på Terp Spejdercenter. Vedligeholdelsesudvalg: Det er vedligeholdelsesudvalget, der planlæ gger og sø rger for udfø relsen af vedligeholdelse på bygninger og udenomsarealer på Terp Spejdercenter. Centerinspektø ren er formand for udvalget. Ulvescenen Stor lejrbålsplads som ligger det i sydvestlige hjø rne af lejrpladsen, der er naturscene, to hæ vede bålpladser og siddeplads til ca. 60 personer. Ulykker - Se Læ ge, Sygehus, Fø rstehjæ lp og Falck Valg På efterårets Laugsweekend afholdes det såkaldte Laugsgilde. Gildet er den årlige generalforsamling for Terperlauget, hvor bl.a. Oldermanden beretter og stort som småt bliver vendt. Der er desuden valg til Laugsrådet, som er Terpernes bestyrelse. I rådet sidder en ræ kke mestre for 1 år af gangen og holder i denne periode Laugets skrue i vandet. Oldermanden er laugets formand. Vand Terp bliver forsynet med byvand, og hovedhanen sidder i en brø nd som ligger i skoven bag hytten. På grunden findes 4 aftapningssteder: 1 ved brø nden i skoven, 2 på Klø vermarken og 1 på lejrpladsen. Alle haner bliver frostsikret fra 1. november 1. april. Væ rksted Findes i forbindelse med bræ ndeskuret. Væ rkstedet er kun tilgæ ngelig for Terperlauget og få medlemmer af bestyrelsen. I væ rkstedet forefindes en del væ rktø j. Det er brugers ansvar at der altid er ryddet op, samt at ø delagt væ rktø j bliver repareret eller udskiftet i samråd med en fra vedligeholdelsesudvalget. Væ rktøj Behandl alt væ rktø j bedre end dit eget; vi skulle nø digt bruge al vores tid på at reparere eller udskifte det. Ansvaret et dit! Æ ny ko bro Som så mange andre steder på Terp Spejdercenter, bæ rer bjæ lkebroen i skoven mod vest et relativt spontant navn. Broen blev for få år siden genopbygget og erstattede en æ ldre bro, hvorunder græ ssende drø vtyggere tidligere bevæ gede sig mellem engen og skoven. Ø konomi - Den er ikke for god!! Ø l I tråd med korpsets regler på dette område er det ikke tilladt unge under 18 år at indtage alkohol. Voksne over 18 år må ikke indtage alkohol i bø rn og unges næ rvæ r, eller hvor bø rn og unge naturligt fæ rdes. Det er ikke tilladt at væ re beruset i forbindelse med centrets udbudte arrangementer / kurser. Å ben Ild Der må kun tæ ndes bål på lejrpladserne, hvis man graver en passende bålplads dertil. Pladsen skal naturligvis slø jfes på behø rig vis efter brug. Udenfor lejrpladserne må der kun tæ ndes ild på lejrbålspladsen, Ulvescenen. Å en Holsted å lø ber lige syd for centret og afgræ nser vores grund i den retning, derfor skal alt aktivitet ved åen afvikles med respekt for vores naboer. Vi har dog fået lov til at benytte den anden side i forbindelse med spejderaktiviteter. - Ryd op efter jer! 12

13 Kontaktliste Apotek Bramming Apotek, Jernbanegade 6, 6740 Bramming....( Åben: Man tors Fre Lø r Læ ge Læ gerne i Bramming...( Læ gevagten...( Politi Bramming Politistation...( Sygehus Centralsygehuset, Ø stergade 80, 6700 Esbjerg...( Her finder du også skadestuen. Taxa Bramming: Juhlsgaards Taxi...( Gø rding: E.M.Taxi...( Tog DSB. Bramming...( DSB. Gø rding...( Transport Turistkø rsel: Darum turistbusser...( Se også Tog og Taxa Terpadresser Terp Spejdercenter...( Terpvej 4b 6740 Bramming Bestyrelsesformand: Ingrid Sand Simonsen...( Præ stebrovej Årre Udlejer: Gudmund Poulsen...( Andrup Byvej Esbjerg Ø Hytteinspektø r: Allan Beck...( Vibevæ nget Ribe Terperlauget: Oldermand Mikael Sand Simonsen...( Ribevej 5, Bramming 13

TERP Spejdercenter. Generelt om. Praktiske oplysninger og udleje. Terp Spejdercenter Ho Bugt & Kongeå Distrikter KFUM-Spejderne i Danmark

TERP Spejdercenter. Generelt om. Praktiske oplysninger og udleje. Terp Spejdercenter Ho Bugt & Kongeå Distrikter KFUM-Spejderne i Danmark Rev. 2014 / 1 Generelt om TERP Spejdercenter Praktiske oplysninger og udleje 2014 Terp Spejdercenter Ho Bugt & Kongeå Distrikter KFUM-Spejderne i Danmark Hvor finder jeg hvad på Terp? Terp Spejdercenter

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2 Infofolder ,QIRIROGHUHQ Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom. $GUHVVH

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Overfø rsel af LP-Bå nd-minidisk til CD

Overfø rsel af LP-Bå nd-minidisk til CD 1 Overfø rsel af LP-Bå nd-minidisk til CD (Kort vejledning i overfø rsel af analog lyd til CD) Version 1.1 20. januarr 2002 Sø ren Rich. Christensen Indledning... 2 Oversigt over processen... 3 Indspilning...

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Alle 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524

Læs mere

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136

Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 1. Grundejerforeningen Tingager, Mejdal Bestyrelsesmedlem Mads Vistisen Høringssvar til nyt boligområde ved Tingagervej, forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1136 Det er med

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande.

LM ude 2015 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den august 2015 i Brande. LM ude 2015 i fodbold Program LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den 29. - 30. august 2015 i Brande www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING PRAKTISKE OPLYSNINGER Nøgler Nøgle til hytten fremsendes 3 4 dage før lejemålets påbegyndelse såfremt lejen er indbetalt. Dog vil vi i

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Medlemmernes forhold til foreningen

Medlemmernes forhold til foreningen VEDTÆ GTER FOR Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkæ r, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens væ rneting. Foreningens formål er at

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt Visse Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdt Mandag, den 16. marts 2015 kl. 19.30 Visse Ladegård, Vissevej 116 REFERAT: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsesformand Søren Christensen

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

BØ RNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØ RNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN December 2002 Blad 291 Rekordå rsmø de Lettet og veloplagt minister Undervisningsministeren roser BKF s ledelsesudspil BKF ø nsker en samlet bø rnepolitik 250 medlemmer og gæ ster deltog i BKF s å rsmø

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

ØKSEDAL - VEJLEDNING. Spørgsmål?

ØKSEDAL - VEJLEDNING. Spørgsmål? ØKSEDAL infohæfte ØKSEDAL - VEJLEDNING Denne vejledning er til brug for lejere, der vil hjælpe os med at holde bygninger og området omkring Øksedal i så fin stand som muligt. Kommentér gerne eventuelle

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Brugervejledning. ADVARSEL: Voksensamling nødvendig.

Brugervejledning. ADVARSEL: Voksensamling nødvendig. Brugervejledning X580 EN14619 Class A Læ s og forstå denne vejledning, før du lader dit barn bruge dette produkt! Hvis du har brug for hjæ lp, skal du kontakte din forhandler. ADVARSEL: Voksensamling nødvendig.

Læs mere

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017.

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2016 til orientering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Drikkestedets indretning

Drikkestedets indretning FarmTest nr. 47 2010 Drikkestedets indretning - til ungdyr KVÆG Drikkestedets indretning til ungdyr Indhold Indledning... 3 Stort vandspejl... 3 Undgå at placere vandkarret for højt... 4 Sørg for en ordentlig

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2017 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 11. juni 2017 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Combo Crunch. fitnessfaq.info

Combo Crunch. fitnessfaq.info Combo Crunch fitnessfaq.info Kombinationsboksen stykket læ gges væ gt på både den øvre og nedre region af maven. Selvom den fulde læ ngde af musklen er indgåelse af kontrakter, skal den øvelse skal udføres

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 25.08.2016) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Velkommen til. En guide til dig som forældre. Dit barn er pusling, tumling, pilt, væbner, seniorvæbner, senior. Dit barns ledere er

Velkommen til. En guide til dig som forældre. Dit barn er pusling, tumling, pilt, væbner, seniorvæbner, senior. Dit barns ledere er Velkommen til En guide til dig som forældre. Dit barn er pusling, tumling, pilt, væbner, seniorvæbner, senior Dit barns ledere er Navn Kontakt tlf. Mailadresse Redigeret d. 3. januar 2016 Side 1 af 6 Kære

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse Renovering af Egemose Centrets Jernbane Projektbeskrivelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om Egemose centret... 3 Jernbanens historie... 3 Renovering af banen... 3 Støbning af sveller...4 Jordarbejde,

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL 0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL Internationalt Fiskerikontor Sagsnr.: 10360/325926 Den 29. november 2007 UFSV/MOIM/BRRA Bilag 133 127$77,/ 8'9$/*(7),6.(5, RPIRUVODJWLO5nGHWVIRURUGQLQJRPIDVWV WWHOVHIRUDIILVNHULPXOLJKHGHURJGHUWLO

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH .LUNHPLQLVWHULHW Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, DK 1015 København K Tlf.: 33 92 33 90 Fax: 33 92 39 13 e-post: km@km.dk 6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Mølkærlejren. Lejrpladsen er tilsået med græs, der dog ikke slås.

Mølkærlejren. Lejrpladsen er tilsået med græs, der dog ikke slås. FDF Brabrand Mølkærlejren Mølkærlejren er en moderne lejr, med 40 sengepladser, der ejes af FDF Brabrand. Lejren var oprindeligt et husmandssted, der nu er ombygget i flere omgange. Lejren er elopvarmet.

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 1 Udfordringer ved arbejder i offentligt areal NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 Om LETT Lasse Møller Advokat Energi & Forsyning LETT Advokatpartnerselskab Gennemgå udfordringerne ved arbejde i offentligt

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Stadsarkitektens kontor Byplanafdelingen Rådhuset Postboks 32 Århus d. 26-4-2003 8100 Århus C

Stadsarkitektens kontor Byplanafdelingen Rådhuset Postboks 32 Århus d. 26-4-2003 8100 Århus C Jan Larsen Kornmodsbakken 176 8210 Århus V Tlf. 8675 0319 E-mail: info@udvandrerne.dk Stadsarkitektens kontor Byplanafdelingen Rådhuset Postboks 32 Århus d. 26-4-2003 8100 Århus C,QGVLJHOVHPRGIRUVODJWLOORNDOSODQ%ROLJRJHUKYHUYVRPUnGHYHG6RPPHUYHMRJ9LERUJYHML

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården

Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Velkommen til Plejehjemmet Vestergården Annebergvej 73 og 73A 9000 Aalborg Velkommen til Vestergården 73 og 73A Vestergården har 75 boliger fordelt på 6 boenheder. I 73 er 1. sal indrettet med 9 boliger

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Det sjø llandske å kvø g

Det sjø llandske å kvø g Det sjø llandske kvø g : 1843: "Jeg glé dede mig ved lyden i stalden af de dybtpustende dyr. Imellem vender en sig og brummer godmodigt. Gar man té t pa og seer en ko i jet, da har jeg altid fundet en

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Faktureret elsalg (GWh)

Faktureret elsalg (GWh) Notat Elprisstatistik første halvår 217 I nærværende notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår 217. Denne statistik er baseret på indberetninger

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

AVG Anti-Virus 2013. Brugervejledning. Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012)

AVG Anti-Virus 2013. Brugervejledning. Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012) AVG Anti-Virus 2013 Brugervejledning Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Dette

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

LEJRENS ADRESSE: EJERFORHOLD: FORMÅL: INDRETNING: BISSERUPLEJREN Gl. Strandvej 135, 4243 Rude. Tlf Hjemmeside:

LEJRENS ADRESSE: EJERFORHOLD: FORMÅL: INDRETNING: BISSERUPLEJREN Gl. Strandvej 135, 4243 Rude. Tlf Hjemmeside: LEJRENS ADRESSE: BISSERUPLEJREN Gl. Strandvej 135, 4243 Rude. Tlf. 55 45 90 47. Hjemmeside: www.bisseruplejren.dk EJERFORHOLD: Lejren ejes af foreningen Bisseruplejren. KFUM og KFUK i Slagelse-, Næstved-,

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Juleåbenthus. Venlig hilsen Personalet i Stjernehuset.

Juleåbenthus. Venlig hilsen Personalet i Stjernehuset. Juleåbenthus Tirsdag d. 13. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan fremstilles julepynt, juledekorationer

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere