TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo Stort og små t om centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret"

Transkript

1 TERP SPEJDERCENTER Terpinfo Stort og små t om centret

2 Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske informationer om centret. Vurderingen af dette er helt op til læ seren. Terp Spejdercenter er ikke bare endnu et stykke jord med en hytte. Stedet har sin helt egen historie og atmosfæ re. Med dette hæ fte i hånden får du som besø gende mulighed for at stifte næ rmere bekendtskab med stort og småt - overskueligt og enkelt. Informationerne i hæ ftet er ordnet alfabetisk udfra logiske overskrifter. Vi har herefter sammenkogt tingene en smule og givet dig mulighed for at springe alle de ø vrige informationer over, hvis du ø nsker dette. Held og lykke med den videre læ sning og forhåbentligt masser af gode oplevelser på centret! Med venlig hilsen Terp Spejdercenter Sydvestjyske Distrikt KFUM-Spejderne i Danmark 2

3 Indhold Affald Aktiviteter Andagtsplads Ansvarlige Bestyrelse Bilkørsel Blevet væ k Brand Bræ nde Børn Camping Centerleder Dagen derpå EL Falck Fiskeri Flag Flytning Formå l Forsikring Forslag Fæ rdsel Førstehjæ lp God idé Heksens hus Henry s Hus Hittegods Hjemmeside Hjæ lp Hovedpine Hunde Hytten Hå ndbøger Indflydelse Indkøb Information Inspektør Kort Kløvermarken Kørselstilladelse Kørsel i egen bil Laugsnyt Laugsweekend Maskiner Materialeplads Naturen Nøgler Oprydning Organisationsplan Ormegå rden O-løb Parkering Peterspladsen

4 Post Priser Proviant Regler Regnvejr Rejserefusion Rengøring Sands sti Sikkerhed Skader Skovflå t Sladder Socialt fæ llesskab Spejderstub Spørgsmå l Stalden Søerne Telefon Telefonliste Teltregler Terper Terper-rettigheder Terpertøj Treo Tuedepot Tuen Tyveri Udvalg Ulvescenen Ulykker Valg Vand Væ rksted Væ rktøj Æ ny ko bro Ø konomi Ø l Å ben Ild Å en Kontaktliste Apotek Læ ge Politi Sygehus Taxa Tog Transport Terpadresser

5 Affald Smides i containeren ved hytten. Papir, pap, træ og lign. bræ ndes i tø nden som står udenfor bræ ndeskuret. Er containeren fuld, fyldes affaldet i affaldssæ kke som bindes og sæ ttes ved siden af containeren. Aktiviteter Alle aktivitetsbeskrivelser fra diverse arrangementer på Terp, bedes afleveret til aktivitetsudvalget således at disse kan bruges til kommende arrangementer. Andagtsplads Benæ vnes normalt Peters Pladsen opkaldt efter TerperLaugets fø rste Oldermand Peter Kent Starup. Pladsen har nyligt holdt flyttedag og ligger nu umiddelbart på den anden side af diget, på hø jre side af stien ned mod åen. Ansvarlige Alle bø r væ re ansvarlige, men alle arrangementer / aktiviteter har / skal have udpeget en ansvarlig leder. Centerlederen er den ø verste ansvarlige for den daglige drift på Terp Spejdercenter. Bestyrelse Terp Spejdercenter drives under ansvar overfor distriktsrådet af en bestyrelse, der sammensæ ttes således: DTC, et medlem valgt af Terperlauget, et medlem for hver division valgt af den pågæ ldende divisions deltagere på distriktsmø det, samt 3 personer udpeget af distriktsrådet. Bestyrelsen har fø lgende opgaver: Varetager overordnet ledelse af centret Har det ø konomiske ansvar (i forhold til de lagte rammer) Sikrer at visioner fø res ud i livet Laver budget og budgetopfø lgning Er bindeled mellem Terp Spejdercenter og distriktet, grupperne i distriktet, Terperlauget og naboer/omgivelser/myndigheder Sikrer et godt og positivt forhold til centrets naboer/omgivelser/myndigheder m.m. Motiverer underudvalgene Finder personer til underudvalgene og -funktioner Sikrer at tingene foregår i underudvalgene Har ansvar for udvikling, udvidelse, vedligeholdelse og anvendelse af bygninger, installationer, materiel, materialer og areal, samt at der findes langsigtede planer for dette og disse effektueres Sikrer at de planlagte aktiviteter afholdes i henhold til programmer og budgetter Sikrer at der er et godt informationsniveau i forhold til distriktet, grupper og Terperlaug om, hvad der lø bende foregår på centret Afholder infomø der (i ikke-distriktsmø deår) Der afholdes mindst 4 årlige mø der (februar, maj, august, november) Bestyrelsen væ lger af sin midte: Formand, næ stformand og sekretæ r. Bestyrelsen konstituerer sig årligt på majmø det I bestyrelsesmø derne deltager uden stemmeret centerleder og kasserer, samt andre i fornø dent omfang efter bestyrelsens beslutning Bestyrelsen, centerleder og kasserer indkaldes skriftligt mindst 21 dage fø r mø derne af formanden, kopi tilgår samtidig til distriktsråd, udlejer og underudvalgsformand Bestyrelsesmø dereferatet udsendes efter hø jst 14 dage, til samme personkreds som dagsorden, af bestyrelsens sekretæ r Bestyrelsen fø rer beslutningsprotokol Bestyrelsen laver skriftlige projektbeskrivelser og opfø lgninger Bestyrelsen beskriver lø bende forventninger, rammer, ansvar og kompetence i forhold til centerlederen, kasserer, udlejer, underudvalg m.m. (årligt revideres beskrivelser til beslutning på augustmø det) Bilkørsel - Se Fæ rdsel Blevet væ k Er du blevet væ k, så find kompasset frem og du finder nok hjem igen. Brand Ring 112. Opgiv navn, tlf. nr., antal tilskadekomne og hvor i befinder jer. Send gerne en person ud til vejen der hurtig kan guide til brandstedet. 5

6 Bræ nde Forefindes i bræ ndeskuret ved siden af hytten, der kan også fæ ldes udgåede træ er i skoven. HUSK at fæ lde ved roden med sav. Pas på ikke at fæ lde træ er med spæ ttehuller! Børn Terp Spejdercenter drives primæ rt for at give Sydvestjyske Distrikts og ø vrige spejdere en god spejderoplevelse, hvorfor centeret er indrettet og bliver drevet på en måde, så bø rn og unge skal fø le sig velkomne og kunne fæ rdes i trygge rammer. Camping Terp er ikke en campingplads. Med hensyn til teltslagning se Teltregler. Centerleder Er centrets daglige leder. Centerlederen tegner centret sammen med kassereren i ø konomiske forhold. Centerlederen er formand for centerudvalget og fungerer som bindeleddet mellem bestyrelsen og udvalgene. Dagen derpå At gå i seng er en privat sag men at stå op er en social sag!!! EL Der er udtag til kraft og 220V placeret i aflåste skabe flere steder på centret: 2 steder på Klø vermarken, hvor der er opsat separat måler. 1 sted på lejrpladsen foran hytten; her skal kraften i hytten væ re aktiveret inden skabet kan anvendes. 1 sted bag ved hytten - Husk altid at aflæ se el-måleren når I laver aktiviteter på centeret. Centrets officielle mail-adresse er: Har du spø rgsmål til bestyrelsen kan du skrive til Bestyrelsesformand Ingrid Sand Simonsen; Gæ lder spø rgsmålet Terperlauget, kan du skrive til Oldermand Mikael Sand Simonsen; Falck Terp Spejdercenter har ikke noget selvstæ ndigt Falck-abonnement, men korpsets abonnement kan anvendes ved ambulancekø rsel og sygetransport. Korpsets abonnementsnummer er: opgives ved bestilling. Nø dhjæ lpsudstyr kan kø bes med rabat hos Falck ved at opgive abonnementsnummeret. Der gø res opmæ rksom på, at abonnementet ikke dæ kker forbindingsstoffer. Fiskeri Terp Spejdercenter og dets brugere har ret til at fiske i åen på den stræ kning som hø rer til Terp Spejdercenter. Udlejeren har et fiskekort som skal medbringes for at dokumentere overfor fiskerikontrollen, at man har ret til at fiske på stræ kningen. Fæ rden i uniform i forbindelse med fiskeriet vil sandsynligvis væ re tilstræ kkelig dokumentation for tilhø rsforholdet til Terp. Flag Flaget bø r altid hejses i forbindelse med lejre og aktiviteter på Terp spejdercenter. Flaget findes i hytten. Flaget hejses tidligst kl og tages ned ved solnedgang, dog senest kl Flytning Skal du have noget flyttet så gø r det selv eller få nogen til at hjæ lpe dig. Er det dig selv der er flyttet, så meddel din nye adresse til Centerlederen. Formå l Det er Sydvestjyske Distrikts mål at drive Terp Spejdercenter som et uddannelses- og aktivitetscenter primæ rt for Distriktets egne grupper, men også for andre spejdere og foreninger, der lejer sig ind på centret. Centret skal anvendes til og selv udbyde kurser og arrangementer for både bø rn, unge og voksne. Der skal i alt arbejde, som udfø res på Terp Spejdercenter, fokuseres på kvalitet frem for kvantitet. Det er målet at drive Terp Spejdercenter på en sådan måde, at centrets drift på kort og lang sigt som minimum kan hvile i sig selv. På læ ngere sigt er det målet, at driften skal give et overskud, som kan komme distriktets grupper til gode. Det er endvidere målet, at alle distriktets grupper skal væ re engagerede i det arbejde, der foregår på Terp Spejdercenter. 6

7 Forsikring Terp Spejdercenter er forsikret hos Tryg-Baltica. De tegnede forsikringer dæ kker vandskade, brand i hytten og tyveri af indbo samt skader i forbindelse med indbrud. Ved konstatering af skade kontaktes kassereren som har kontakten til forsikringsselskabet. Det er vigtigt ved indbrud at anmelde dette til politiet, da forsikringen kun kan udbetales, hvis der forinden har væ ret foretaget en politianmeldelse. Det bø r præ ciseres overfor politiet, at anmeldelsesblanketten skal sendes direkte til kassereren og ikke til Terp. Ud over de forsikringer som er tegnet af Terp, dæ kker Korpsets normale forsikringer ved arrangementer som arrangeres af Terp Spejdercenter for spejdere. Forslag - Se God idé Færdsel Fæ rdsel til fods kan foregå de fleste steder, dog tilrådes gummistø vler i fugtigt vejr på engarealet. Fæ rdsel i bil foregår via indkø rslen fra Terpvej. Derefter parkeres på de dertil indrettede steder. Førstehjæ lp Der forefindes en lille fø rstehjæ lpskasse i hytten (kø kkenet), Derudover er der en stor fø rstehjæ lpskasse i Terper Tuen, som hovedsageligt bliver brugt på kurser og lejre arrangeret af Sydvestjyske distrikt eller centret. Ring om nø dvendigt 112. God idé Har du en god idé eller et forslag kan du væ lge at sende den til udvalgsformanden i det berø rte udvalg eller til centerlederen. Du kan også kontakte centret per ; Heksens hus Navnet fortaber sig i det uvisse, men huset har væ ret brugt som toilet og materialedepot ved bygningen af Terp Spejdercenter. Er blevet renoveret flere gange, og bliver nu hovedsageligt brugt til redningsveste, tø nder samt aktivitetsmateriale der lejes ud til centrets besø gende. Henry s Hus Lille latrin som ligger ved den lille lejrplads nord for hytten, er opkaldt efter bygherren Henry Beck, som efter sigende aldrig selv har benyttet det. - Nø gle ikke nø dvendig. Husk toiletpapir!! Hittegods Kontakt evt. centerinspektø ren eller centerlederen. Hjemmeside Dette er siden der besvarer alle store og små spø rgsmål vedr. Terp Spejdercenter. Her er det muligt at finde adresser, telefonnumre og mail-adresser på personer tilknyttet centret. Hjæ lp - Se Fø rstehjæ lp eller Falck Hovedpine Tag en treo eller lign. - Se Dagen derpå Hunde Hunde kan medbringes, men skal kunne omgåes fremmede og helst fø res i snor. Hytten Der er kø jeplads til 34 personer ( ), 2 badevæ relser med hver 2 toiletter og 1 bruser, samt vaskerende med 3 haner. Kø kken med varmluftsovn, fryser, kø leskab og opvaskemaskine. Samlingsrum med bræ ndeovn. El-varme. Hå ndbøger I hytten findes diverse håndbø ger til forkyndelse. I Tuen findes der desuden en del håndbø ger om mangt og meget. 7

8 Indflydelse Du kan få indflydelse på Terp ved at: melde dig ind i terperlauget og væ re aktiv. lade dig væ lge ind i / stille dig til rådighed for et udvalg. deltage i arrangementer på Terp. deltage i debatterne og sige din mening. Indkøb Når der foretages indkø b til Terp Spejdercenter, bø r indkø beren tilstræ be at skaffe varerne til den bedste pris. Når indkø beren har modtaget en faktura på det indkø bte, attesterer den pågæ ldende fakturaen og sender den til kassereren, som foretager betalingen. - Væ r opmæ rksom på, at fakturaen ikke er så læ nge undervejs, at indbetaling ikke kan foretages rettidigt! Da Terp Spejdercenter nyder en vis goodwill hos en ræ kke lokale leverandø rer, bedes ovenstående vedrø rende betalingsfrister overholdt. Indkø b i forbindelse med arrangementer skal indgå i arrangementets regnskab, hvorfor det skal fremgå af fakturaen, hvilket arrangement det hø rer til, hvis indkø beren ikke betaler direkte, men sender fakturaen til kassereren. I forbindelse med arrangementer kan der handles hos SuperBest i Bramming ved at anvende en sæ rlig konto. - Kassebonerne afleveres til kassereren sammen med regnskabet for arrangementet. Distriktet har endvidere en konto hos SuperBest til anvendelse ved afholdelse af Distriktskurser. Denne konto må ikke anvendes i forbindelse med arrangementer afholdt af Terp Spejdercenter. Inden arrangementet eller kurset afholdes kontaktes kassereren, som så underretter SuperBest om, at der vil blive handlet, og hvem der er indkø bsberettiget i den pågæ ldende periode. Bestilling af varer kan ske pr. fax til SuperBest i god tid inden arrangementet. Supermarkedet vil så finde varerne frem, så de kan afhentes på et næ rmere aftalt tidspunkt. Information Er du i tvivl om noget så ring til centerlederen, centerinspektø ren eller eventuelt den relevante udvalgsformand og spø rg. Inspektør Varetager det daglige tilsyn af Terp Spejdercenter, og sø rger for at evt. skader bliver udbedret. Planlæ gger en del af vedligeholdelsesarbejdet i samarbejde med Terperlauget. Kort - Se O-lø bskort Kløvermarken Lejrpladsområdet Klø vermarken har 3 afgræ nsede lejrpladser. Disse kan lejes uafhæ ngigt af hytten af indtil 3 grupper samtidig. Der er på nuvæ rende adgang til el og vand, samt et jordtoilet Henry s Hus. Prisen er 20 kr. pr. deltager pr. dø gn. Indkø rsel direkte fra asfaltvejen. Adresse: Terpvej 4c. Kørselstilladelse - Se Maskiner Kørsel i egen bil Ved kø rsel i egen bil i forbindelse med kurser arrangeret af Terp Spejdercenter udbetales der kø rselsgodtgø relse for den nø dvendige kø rsel i forbindelse med afviklingen af kurset. Kø rselsrefusionen udgø r for tiden 1,54 kr. pr. km. Der udfyldes en separat blanket, som skal indgå i kursets regnskab. Laugsnyt Terperlaugets blad. Bladet udkommer flere gange årligt til laugets medlemmer og andre interessenter i lokalområdet. Laugsweekend Terperlauget afholder 2 årlige weekender (ultimo april og oktober), hvor dagsordenen står på masser af praktisk, og til tider hårdt arbejde på centret, hyggeligt samvæ r og god mad. Alle der gerne vil give en hånd med er velkomne. Programmet for laugsweekenderne offentliggø res i laugsnyt. 8

9 Maskiner Centret råder over en ræ kke maskiner, som kan væ re farlige i ukyndige hæ nder. Derfor kræ ves det, at man erhverver sig et maskinkø rekort, som berettiger en til at bruge centrets maskiner. Der kræ ves på nuvæ rende tidspunkt kø rekort til fø lgende maskiner: Motorsav Sø jleboremaskine Buskrydder Rundsav Vinkelsliber Stiksav - Maskinkø rekortet Kan erhverves hos Oldermanden eller Inspektø ren. Materialeplads - Se Ormegård Naturen - Er der masser af, bevæ g dig blot ud i den. Nøgler Bruges til at lå se døre, hæ ngelå se m.m. op eller i. Er det en nøgle du mangler så spørg den ansvarlige for det du er med til, ellers centerlederen. Nøglesystemet administreres af centerinspektøren. Oprydning ALTID!! Organisationsplan Af hensyn til de fremtidige aktiviteter på Terp Spejdercenter er der lavet ny struktur for arbejdet, som vurderes at kunne fungere i praksis og som fordeler opgaverne på en fornuftig måde mellem de personer der væ lger at bruge deres fritid på centret. Der er i den nye struktur lagt væ gt på at få en opdeling, så den tilgodeser både dem, der vil tage sig af de administrative og planlæ gningsmæ ssige opgaver og dem, der hellere vil bruge deres tid på praktisk spejderarbejde. Terp Spejdercenter Bestyrelse 9 medlemmer DTC, 1 valgt af Terperlauget, 3 valgt af grupperne (en fra hver af divisionerne), 3 resourcepersoner valgt/udpeget af distriktsrå det Centerleder Udpeget af bestyrelsen Daglig leder Kasserer Udpeget af bestyrelsen Centerudvalg 9 medlemmer, Centerlederen er formand Udlejer, DTU, formand og næ stformand fra de 3 udvalg Udlejrer Udpeget af bestyrelsen Aktivitetsudvalg 8 medlemmer 4 udpeget af bestyrelsen og indtil 4 valgt af Terperlauget Centerinspektø r Udpeget af bestyrelsen Vedligeholdelsesudvalg 7 medlemmer, centerinspektø r er formand 3 udpeget af bestyrelsen, indtil 3 valgt af Terperlauget Arrangementsudvalg 8 medlemmer 4 udpeget af bestyrelsen og indtil 4 valgt af Terperlauget Lejrledere En for hver af arrangementerne Findes af arrangementudvalget, godkendes af centerudvalget 9

10 Ormegå rden Udendø rs materialeplads som ligger bag ved bræ ndeskuret, her forefindes de ting som ikke hø rer under nogle aktiviteter, og som kan tåle vejr og vind. O-løb Der findes 18 faste O-lø bsposter placeret rundt på Terps område. Der findes endvidere O-lø bskort over Terp Spejdercenter og området omkring dette. O-lø bskort kan kø bes hos udlejer, hytteinspektø r og kasserer og koster 10 kr. pr stk. Ved kø b af O-lø bskortet medfø lger et kort med de faste poster indtegnet samt en fortegnelse over klippetæ ngernes koder. Parkering Skal forgå på de dertil indrettede steder. Peterspladsen - Se Andagtsplads Post Postbuddet afleverer posten i postkassen ved vejen. Næ rmeste posthus ligger i Bramming. Priser Leje af hytten: 1200 kr. pr. dø gn. Weekend beregnes som 2 dø gn. Se ø vrige priser og faciliteter på Leje af Klø vermarken: 20 kr. pr. deltager pr. dø gn. Proviant SuperBest i Bramming altid gode for en handel når det gæ lder proviantering til ture og lejre. Regler På alle centre findes regler, både skrevne og uskrevne. De skrevne skal naturligvis altid overholdes, mens det med de uskrevne er mere op til din samvittighed. Med en smule sund fornuft, skulle det ikke gerne væ re nø dvendigt at sæ tte regelsæ t op overalt. Skulle du væ re i tvivl om en given ting er tilladt eller ej. SÅ LAD VÆ RE MED AT UDFØ RE DEN. Regnvejr - Tag regntø j på og gennemfø r det planlagte program! Rejserefusion Der ydes rejserefusion til personer, som deltager i arrangementer for Terp Spejdercenter udenfor Sydvestjyske Distrikts område. Ved anvendelse af offentlige transportmidler betales billetprisen. Ved kø rsel i privat bil refunderes p.t. 1,54 kr. pr. km. Rengøring Som udgangspunkt skal du altid efterlade stedet som da du kom. Se desuden rengø ringsplan for hytten, den hæ nger i baggangen. Sands sti Stien ligger vestligst på grunden mellem skoven og åen. Navnet skyldes nogle brø dres ukuelige kamp med at tæ mme stien til offentlig trafik for en del år siden. Sikkerhed - Se Maskiner Skader - Se Fø rstehjæ lp, Falck eller Sygehus Skovflå t Skovflåten er et lille sort dyr på stø rrelse med et knappenålshoved. Bliver du eller en anden af spejderne bidt af en, fjernes den (evt. med en tæ getang). Hvis der i lø bet af den næ ste månedstid kommer et rø dt udslet på kroppen, skal der sø ges læ ge. Sladder Ligesom på mange andre spejdercentre, kan der forekomme sladder på Terp Spejdercenter! - Har man mistanke om sladder på Terp, er det bedste middel enten at overhø re det eller straks at sæ tte den eller de sladrende personer på hårdt fysisk arbejde! - Godartet sladder om Terp i offentligheden bø r dog yderligere udbredes! 10

11 Socialt fæ llesskab - Der forekommer socialt fæ llesskab på Terp! - Specielt i Laugsweekender og under afvikling af centrets arrangementer. Spejderstub Træ stub i skoven på ca 1 meters hø jde, som tydeligvis er fæ ldet med en ø kse. Bø r ikke forefindes. Saves af ved roden! Spørgsmå l Du kan altid henvende dig med spø rgsmål eller undren til bestyrelsen, centerlederen, centerinspektø ren eller et af udvalgene. Stalden Er centrets fjerndepot som ligger på Terpvej 17. Her opmagasineres materialer som kun benyttes på stø rre lejre/arrangementer. Søerne På Terps grund ligger 2 sø er; den ene syd for ulvescenen, ca. 15 meter efter Becks bro. Der er en lille ø i midten, og stedet er godt til f.eks. brobygning og naturaktiviteter. Den anden sø ligger syd for Klø vermarken og er også velegnet til naturaktiviteter. Telefon Findes i hytten og i Terpertuen. Afregnes med en krone pr. tæ llerenhed. Tæ lleren sidder I kø kkenet i hytten. Telefonliste Hos centerlederen kan du få en opdateret telefonliste for de aktive på Terp Spejdercenter, bestyrelsen, udvalgene osv. Oldermanden kan formidle telefonnumre på Terperlaugets medlemmer. Teltregler Teltslagning er omfattet af Regler om brandvæ rnsforanstaltninger i teltlejre, der ikke er omfattet af campingreglementet. Hele reglementet kan findes på : FSK nr af 01/04/1983 (Gæ ldende). HUSK altid: Afstand mellem telte mindst 3 m. Afstand til åben ild eller kogeapperat mindst 3 m. Ved brug af telte til mere end 150 personer skal der væ re panikbelysning, flugtvejsskilte og brandmyndighederne skal underrettes. Terper Som Terper er man medlem af Terp Spejdercenters laug. Terperlauget haar til formål at bidrage til at planlæ gge og udfø re vedligehold og udvikling af Terp Spejdercenter. Terperne udfø rer en lang ræ kke opgaver for centret i lø bet af året, både praktisk i faste weekender og i forbindelse med afholdelse af centrets arrangementer. Alle med interesse i Centret kan blive medlem af Terperlauget mod at betale et årligt kontingent. Dette udlø ser bl.a. abonnement på Laugsnyt, Laugets blad, og retten til at bæ re det eftertragtede, rø de Laugstø j. Der er også det specielle ved lauget at det har både A- og B- medlemmer: Man er nemlig fø rst rigtig Terper, når den hemmelige optagelsesprocedure er gennemgået!. Terper-rettigheder Som Terper er man en smule mere end alle de andre - man må i hvert fald gå i Laugets rø de tø j og fø le sig som en vigtig brik i Terperlaugets arbejde. Desuden bliver Terpere ofte spurgt fø rst, når der skal gives en hånd med på centret. Terpertøj Rø dt tø j som medlemmer af Lauget gerne trasker rundt i. Et standard sæ t består af 1 t-shirt,1 skjorte og 1 arbejdsjakke. En rigtig fanatisk Terper kan godt få Laugslogoet på andre former for tø j, det eneste krav fra lauget er, at tø jet skal væ re rø dt. Treo - Se Hovedpine Tuedepot Ligger i forbindelse med Tuen, og indeholder aktivitetsmaterialer som kan tåle frost. Rummets indhold kan ses på en oversigt på dø ren. Tuen Lille hytte som kan bruges til forskellige former for mø deaktivitet, plads til ca. 10 personer. Ligeledes er det lagerplads for div. aktivitetsmaterialer. Indeholder også fuldt udstyret kø kken med ovn, kø leskab, kaffemaskine og håndvask. 11

12 Tyveri Al henvendelse i forbindelse med tyveri rettes til politiet og kassereren. Udvalg Aktivitetsudvalg: Det er aktivitetsudvalgets opgave at udvikle nye aktiviteter til brug på Terp Spejdercenter. Udvalget laver beskrivelse af aktiviteten og sø rger for at der er væ rktø j og materialer. Idé er til nye aktiviteter kommer fra udvalget, arrangementsudvalget, DTU eller andre. Arrangementsudvalg: Det er arrangementsudvalget der planlæ gger og afvikler de forskellige arrangementer på Terp Spejdercenter som f.eks. bæ ver/ulvetræ f og spejdertræ f. Der findes é n ansvarlig lejrleder (ikke nø dvendigvis med i arrangementsudvalget) for hvert arrangement. Udvalget er ansvarlig for, at der laves PR for arrangementer og andre aktiviteter på Terp Spejdercenter. Vedligeholdelsesudvalg: Det er vedligeholdelsesudvalget, der planlæ gger og sø rger for udfø relsen af vedligeholdelse på bygninger og udenomsarealer på Terp Spejdercenter. Centerinspektø ren er formand for udvalget. Ulvescenen Stor lejrbålsplads som ligger det i sydvestlige hjø rne af lejrpladsen, der er naturscene, to hæ vede bålpladser og siddeplads til ca. 60 personer. Ulykker - Se Læ ge, Sygehus, Fø rstehjæ lp og Falck Valg På efterårets Laugsweekend afholdes det såkaldte Laugsgilde. Gildet er den årlige generalforsamling for Terperlauget, hvor bl.a. Oldermanden beretter og stort som småt bliver vendt. Der er desuden valg til Laugsrådet, som er Terpernes bestyrelse. I rådet sidder en ræ kke mestre for 1 år af gangen og holder i denne periode Laugets skrue i vandet. Oldermanden er laugets formand. Vand Terp bliver forsynet med byvand, og hovedhanen sidder i en brø nd som ligger i skoven bag hytten. På grunden findes 4 aftapningssteder: 1 ved brø nden i skoven, 2 på Klø vermarken og 1 på lejrpladsen. Alle haner bliver frostsikret fra 1. november 1. april. Væ rksted Findes i forbindelse med bræ ndeskuret. Væ rkstedet er kun tilgæ ngelig for Terperlauget og få medlemmer af bestyrelsen. I væ rkstedet forefindes en del væ rktø j. Det er brugers ansvar at der altid er ryddet op, samt at ø delagt væ rktø j bliver repareret eller udskiftet i samråd med en fra vedligeholdelsesudvalget. Væ rktøj Behandl alt væ rktø j bedre end dit eget; vi skulle nø digt bruge al vores tid på at reparere eller udskifte det. Ansvaret et dit! Æ ny ko bro Som så mange andre steder på Terp Spejdercenter, bæ rer bjæ lkebroen i skoven mod vest et relativt spontant navn. Broen blev for få år siden genopbygget og erstattede en æ ldre bro, hvorunder græ ssende drø vtyggere tidligere bevæ gede sig mellem engen og skoven. Ø konomi - Den er ikke for god!! Ø l I tråd med korpsets regler på dette område er det ikke tilladt unge under 18 år at indtage alkohol. Voksne over 18 år må ikke indtage alkohol i bø rn og unges næ rvæ r, eller hvor bø rn og unge naturligt fæ rdes. Det er ikke tilladt at væ re beruset i forbindelse med centrets udbudte arrangementer / kurser. Å ben Ild Der må kun tæ ndes bål på lejrpladserne, hvis man graver en passende bålplads dertil. Pladsen skal naturligvis slø jfes på behø rig vis efter brug. Udenfor lejrpladserne må der kun tæ ndes ild på lejrbålspladsen, Ulvescenen. Å en Holsted å lø ber lige syd for centret og afgræ nser vores grund i den retning, derfor skal alt aktivitet ved åen afvikles med respekt for vores naboer. Vi har dog fået lov til at benytte den anden side i forbindelse med spejderaktiviteter. - Ryd op efter jer! 12

13 Kontaktliste Apotek Bramming Apotek, Jernbanegade 6, 6740 Bramming....( Åben: Man tors Fre Lø r Læ ge Læ gerne i Bramming...( Læ gevagten...( Politi Bramming Politistation...( Sygehus Centralsygehuset, Ø stergade 80, 6700 Esbjerg...( Her finder du også skadestuen. Taxa Bramming: Juhlsgaards Taxi...( Gø rding: E.M.Taxi...( Tog DSB. Bramming...( DSB. Gø rding...( Transport Turistkø rsel: Darum turistbusser...( Se også Tog og Taxa Terpadresser Terp Spejdercenter...( Terpvej 4b 6740 Bramming Bestyrelsesformand: Ingrid Sand Simonsen...( Præ stebrovej Årre Udlejer: Gudmund Poulsen...( Andrup Byvej Esbjerg Ø Hytteinspektø r: Allan Beck...( Vibevæ nget Ribe Terperlauget: Oldermand Mikael Sand Simonsen...( Ribevej 5, Bramming 13

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

%OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ

%OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ %OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ $WY UHXGYLNOHUHUNRQVWDQWDWKDYH MQHQHnEQH IRUGHWLQJGHULNNHILQGHV RJIRUGHWLQJGHUILQGHV PHQVRPNDQ QGUHV Det fortælles at en jøde under anden verdenskrig

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Call for paper: New Forms of Day Labour Work? Arkiv och Bibliotek (ARAB) arrangerer i samarbejde

Call for paper: New Forms of Day Labour Work? Arkiv och Bibliotek (ARAB) arrangerer i samarbejde FORSKNINGSNYT Redaktion: Thomas Wegener Friis, Iben Vyff Call for paper: New Forms of Day Labour Work? Det svenske Arbetarrö relsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) arrangerer i samarbejde med Centrum for Arbetarhistoria,

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere