TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo Stort og små t om centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret"

Transkript

1 TERP SPEJDERCENTER Terpinfo Stort og små t om centret

2 Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske informationer om centret. Vurderingen af dette er helt op til læ seren. Terp Spejdercenter er ikke bare endnu et stykke jord med en hytte. Stedet har sin helt egen historie og atmosfæ re. Med dette hæ fte i hånden får du som besø gende mulighed for at stifte næ rmere bekendtskab med stort og småt - overskueligt og enkelt. Informationerne i hæ ftet er ordnet alfabetisk udfra logiske overskrifter. Vi har herefter sammenkogt tingene en smule og givet dig mulighed for at springe alle de ø vrige informationer over, hvis du ø nsker dette. Held og lykke med den videre læ sning og forhåbentligt masser af gode oplevelser på centret! Med venlig hilsen Terp Spejdercenter Sydvestjyske Distrikt KFUM-Spejderne i Danmark 2

3 Indhold Affald Aktiviteter Andagtsplads Ansvarlige Bestyrelse Bilkørsel Blevet væ k Brand Bræ nde Børn Camping Centerleder Dagen derpå EL Falck Fiskeri Flag Flytning Formå l Forsikring Forslag Fæ rdsel Førstehjæ lp God idé Heksens hus Henry s Hus Hittegods Hjemmeside Hjæ lp Hovedpine Hunde Hytten Hå ndbøger Indflydelse Indkøb Information Inspektør Kort Kløvermarken Kørselstilladelse Kørsel i egen bil Laugsnyt Laugsweekend Maskiner Materialeplads Naturen Nøgler Oprydning Organisationsplan Ormegå rden O-løb Parkering Peterspladsen

4 Post Priser Proviant Regler Regnvejr Rejserefusion Rengøring Sands sti Sikkerhed Skader Skovflå t Sladder Socialt fæ llesskab Spejderstub Spørgsmå l Stalden Søerne Telefon Telefonliste Teltregler Terper Terper-rettigheder Terpertøj Treo Tuedepot Tuen Tyveri Udvalg Ulvescenen Ulykker Valg Vand Væ rksted Væ rktøj Æ ny ko bro Ø konomi Ø l Å ben Ild Å en Kontaktliste Apotek Læ ge Politi Sygehus Taxa Tog Transport Terpadresser

5 Affald Smides i containeren ved hytten. Papir, pap, træ og lign. bræ ndes i tø nden som står udenfor bræ ndeskuret. Er containeren fuld, fyldes affaldet i affaldssæ kke som bindes og sæ ttes ved siden af containeren. Aktiviteter Alle aktivitetsbeskrivelser fra diverse arrangementer på Terp, bedes afleveret til aktivitetsudvalget således at disse kan bruges til kommende arrangementer. Andagtsplads Benæ vnes normalt Peters Pladsen opkaldt efter TerperLaugets fø rste Oldermand Peter Kent Starup. Pladsen har nyligt holdt flyttedag og ligger nu umiddelbart på den anden side af diget, på hø jre side af stien ned mod åen. Ansvarlige Alle bø r væ re ansvarlige, men alle arrangementer / aktiviteter har / skal have udpeget en ansvarlig leder. Centerlederen er den ø verste ansvarlige for den daglige drift på Terp Spejdercenter. Bestyrelse Terp Spejdercenter drives under ansvar overfor distriktsrådet af en bestyrelse, der sammensæ ttes således: DTC, et medlem valgt af Terperlauget, et medlem for hver division valgt af den pågæ ldende divisions deltagere på distriktsmø det, samt 3 personer udpeget af distriktsrådet. Bestyrelsen har fø lgende opgaver: Varetager overordnet ledelse af centret Har det ø konomiske ansvar (i forhold til de lagte rammer) Sikrer at visioner fø res ud i livet Laver budget og budgetopfø lgning Er bindeled mellem Terp Spejdercenter og distriktet, grupperne i distriktet, Terperlauget og naboer/omgivelser/myndigheder Sikrer et godt og positivt forhold til centrets naboer/omgivelser/myndigheder m.m. Motiverer underudvalgene Finder personer til underudvalgene og -funktioner Sikrer at tingene foregår i underudvalgene Har ansvar for udvikling, udvidelse, vedligeholdelse og anvendelse af bygninger, installationer, materiel, materialer og areal, samt at der findes langsigtede planer for dette og disse effektueres Sikrer at de planlagte aktiviteter afholdes i henhold til programmer og budgetter Sikrer at der er et godt informationsniveau i forhold til distriktet, grupper og Terperlaug om, hvad der lø bende foregår på centret Afholder infomø der (i ikke-distriktsmø deår) Der afholdes mindst 4 årlige mø der (februar, maj, august, november) Bestyrelsen væ lger af sin midte: Formand, næ stformand og sekretæ r. Bestyrelsen konstituerer sig årligt på majmø det I bestyrelsesmø derne deltager uden stemmeret centerleder og kasserer, samt andre i fornø dent omfang efter bestyrelsens beslutning Bestyrelsen, centerleder og kasserer indkaldes skriftligt mindst 21 dage fø r mø derne af formanden, kopi tilgår samtidig til distriktsråd, udlejer og underudvalgsformand Bestyrelsesmø dereferatet udsendes efter hø jst 14 dage, til samme personkreds som dagsorden, af bestyrelsens sekretæ r Bestyrelsen fø rer beslutningsprotokol Bestyrelsen laver skriftlige projektbeskrivelser og opfø lgninger Bestyrelsen beskriver lø bende forventninger, rammer, ansvar og kompetence i forhold til centerlederen, kasserer, udlejer, underudvalg m.m. (årligt revideres beskrivelser til beslutning på augustmø det) Bilkørsel - Se Fæ rdsel Blevet væ k Er du blevet væ k, så find kompasset frem og du finder nok hjem igen. Brand Ring 112. Opgiv navn, tlf. nr., antal tilskadekomne og hvor i befinder jer. Send gerne en person ud til vejen der hurtig kan guide til brandstedet. 5

6 Bræ nde Forefindes i bræ ndeskuret ved siden af hytten, der kan også fæ ldes udgåede træ er i skoven. HUSK at fæ lde ved roden med sav. Pas på ikke at fæ lde træ er med spæ ttehuller! Børn Terp Spejdercenter drives primæ rt for at give Sydvestjyske Distrikts og ø vrige spejdere en god spejderoplevelse, hvorfor centeret er indrettet og bliver drevet på en måde, så bø rn og unge skal fø le sig velkomne og kunne fæ rdes i trygge rammer. Camping Terp er ikke en campingplads. Med hensyn til teltslagning se Teltregler. Centerleder Er centrets daglige leder. Centerlederen tegner centret sammen med kassereren i ø konomiske forhold. Centerlederen er formand for centerudvalget og fungerer som bindeleddet mellem bestyrelsen og udvalgene. Dagen derpå At gå i seng er en privat sag men at stå op er en social sag!!! EL Der er udtag til kraft og 220V placeret i aflåste skabe flere steder på centret: 2 steder på Klø vermarken, hvor der er opsat separat måler. 1 sted på lejrpladsen foran hytten; her skal kraften i hytten væ re aktiveret inden skabet kan anvendes. 1 sted bag ved hytten - Husk altid at aflæ se el-måleren når I laver aktiviteter på centeret. Centrets officielle mail-adresse er: Har du spø rgsmål til bestyrelsen kan du skrive til Bestyrelsesformand Ingrid Sand Simonsen; Gæ lder spø rgsmålet Terperlauget, kan du skrive til Oldermand Mikael Sand Simonsen; Falck Terp Spejdercenter har ikke noget selvstæ ndigt Falck-abonnement, men korpsets abonnement kan anvendes ved ambulancekø rsel og sygetransport. Korpsets abonnementsnummer er: opgives ved bestilling. Nø dhjæ lpsudstyr kan kø bes med rabat hos Falck ved at opgive abonnementsnummeret. Der gø res opmæ rksom på, at abonnementet ikke dæ kker forbindingsstoffer. Fiskeri Terp Spejdercenter og dets brugere har ret til at fiske i åen på den stræ kning som hø rer til Terp Spejdercenter. Udlejeren har et fiskekort som skal medbringes for at dokumentere overfor fiskerikontrollen, at man har ret til at fiske på stræ kningen. Fæ rden i uniform i forbindelse med fiskeriet vil sandsynligvis væ re tilstræ kkelig dokumentation for tilhø rsforholdet til Terp. Flag Flaget bø r altid hejses i forbindelse med lejre og aktiviteter på Terp spejdercenter. Flaget findes i hytten. Flaget hejses tidligst kl og tages ned ved solnedgang, dog senest kl Flytning Skal du have noget flyttet så gø r det selv eller få nogen til at hjæ lpe dig. Er det dig selv der er flyttet, så meddel din nye adresse til Centerlederen. Formå l Det er Sydvestjyske Distrikts mål at drive Terp Spejdercenter som et uddannelses- og aktivitetscenter primæ rt for Distriktets egne grupper, men også for andre spejdere og foreninger, der lejer sig ind på centret. Centret skal anvendes til og selv udbyde kurser og arrangementer for både bø rn, unge og voksne. Der skal i alt arbejde, som udfø res på Terp Spejdercenter, fokuseres på kvalitet frem for kvantitet. Det er målet at drive Terp Spejdercenter på en sådan måde, at centrets drift på kort og lang sigt som minimum kan hvile i sig selv. På læ ngere sigt er det målet, at driften skal give et overskud, som kan komme distriktets grupper til gode. Det er endvidere målet, at alle distriktets grupper skal væ re engagerede i det arbejde, der foregår på Terp Spejdercenter. 6

7 Forsikring Terp Spejdercenter er forsikret hos Tryg-Baltica. De tegnede forsikringer dæ kker vandskade, brand i hytten og tyveri af indbo samt skader i forbindelse med indbrud. Ved konstatering af skade kontaktes kassereren som har kontakten til forsikringsselskabet. Det er vigtigt ved indbrud at anmelde dette til politiet, da forsikringen kun kan udbetales, hvis der forinden har væ ret foretaget en politianmeldelse. Det bø r præ ciseres overfor politiet, at anmeldelsesblanketten skal sendes direkte til kassereren og ikke til Terp. Ud over de forsikringer som er tegnet af Terp, dæ kker Korpsets normale forsikringer ved arrangementer som arrangeres af Terp Spejdercenter for spejdere. Forslag - Se God idé Færdsel Fæ rdsel til fods kan foregå de fleste steder, dog tilrådes gummistø vler i fugtigt vejr på engarealet. Fæ rdsel i bil foregår via indkø rslen fra Terpvej. Derefter parkeres på de dertil indrettede steder. Førstehjæ lp Der forefindes en lille fø rstehjæ lpskasse i hytten (kø kkenet), Derudover er der en stor fø rstehjæ lpskasse i Terper Tuen, som hovedsageligt bliver brugt på kurser og lejre arrangeret af Sydvestjyske distrikt eller centret. Ring om nø dvendigt 112. God idé Har du en god idé eller et forslag kan du væ lge at sende den til udvalgsformanden i det berø rte udvalg eller til centerlederen. Du kan også kontakte centret per ; Heksens hus Navnet fortaber sig i det uvisse, men huset har væ ret brugt som toilet og materialedepot ved bygningen af Terp Spejdercenter. Er blevet renoveret flere gange, og bliver nu hovedsageligt brugt til redningsveste, tø nder samt aktivitetsmateriale der lejes ud til centrets besø gende. Henry s Hus Lille latrin som ligger ved den lille lejrplads nord for hytten, er opkaldt efter bygherren Henry Beck, som efter sigende aldrig selv har benyttet det. - Nø gle ikke nø dvendig. Husk toiletpapir!! Hittegods Kontakt evt. centerinspektø ren eller centerlederen. Hjemmeside Dette er siden der besvarer alle store og små spø rgsmål vedr. Terp Spejdercenter. Her er det muligt at finde adresser, telefonnumre og mail-adresser på personer tilknyttet centret. Hjæ lp - Se Fø rstehjæ lp eller Falck Hovedpine Tag en treo eller lign. - Se Dagen derpå Hunde Hunde kan medbringes, men skal kunne omgåes fremmede og helst fø res i snor. Hytten Der er kø jeplads til 34 personer ( ), 2 badevæ relser med hver 2 toiletter og 1 bruser, samt vaskerende med 3 haner. Kø kken med varmluftsovn, fryser, kø leskab og opvaskemaskine. Samlingsrum med bræ ndeovn. El-varme. Hå ndbøger I hytten findes diverse håndbø ger til forkyndelse. I Tuen findes der desuden en del håndbø ger om mangt og meget. 7

8 Indflydelse Du kan få indflydelse på Terp ved at: melde dig ind i terperlauget og væ re aktiv. lade dig væ lge ind i / stille dig til rådighed for et udvalg. deltage i arrangementer på Terp. deltage i debatterne og sige din mening. Indkøb Når der foretages indkø b til Terp Spejdercenter, bø r indkø beren tilstræ be at skaffe varerne til den bedste pris. Når indkø beren har modtaget en faktura på det indkø bte, attesterer den pågæ ldende fakturaen og sender den til kassereren, som foretager betalingen. - Væ r opmæ rksom på, at fakturaen ikke er så læ nge undervejs, at indbetaling ikke kan foretages rettidigt! Da Terp Spejdercenter nyder en vis goodwill hos en ræ kke lokale leverandø rer, bedes ovenstående vedrø rende betalingsfrister overholdt. Indkø b i forbindelse med arrangementer skal indgå i arrangementets regnskab, hvorfor det skal fremgå af fakturaen, hvilket arrangement det hø rer til, hvis indkø beren ikke betaler direkte, men sender fakturaen til kassereren. I forbindelse med arrangementer kan der handles hos SuperBest i Bramming ved at anvende en sæ rlig konto. - Kassebonerne afleveres til kassereren sammen med regnskabet for arrangementet. Distriktet har endvidere en konto hos SuperBest til anvendelse ved afholdelse af Distriktskurser. Denne konto må ikke anvendes i forbindelse med arrangementer afholdt af Terp Spejdercenter. Inden arrangementet eller kurset afholdes kontaktes kassereren, som så underretter SuperBest om, at der vil blive handlet, og hvem der er indkø bsberettiget i den pågæ ldende periode. Bestilling af varer kan ske pr. fax til SuperBest i god tid inden arrangementet. Supermarkedet vil så finde varerne frem, så de kan afhentes på et næ rmere aftalt tidspunkt. Information Er du i tvivl om noget så ring til centerlederen, centerinspektø ren eller eventuelt den relevante udvalgsformand og spø rg. Inspektør Varetager det daglige tilsyn af Terp Spejdercenter, og sø rger for at evt. skader bliver udbedret. Planlæ gger en del af vedligeholdelsesarbejdet i samarbejde med Terperlauget. Kort - Se O-lø bskort Kløvermarken Lejrpladsområdet Klø vermarken har 3 afgræ nsede lejrpladser. Disse kan lejes uafhæ ngigt af hytten af indtil 3 grupper samtidig. Der er på nuvæ rende adgang til el og vand, samt et jordtoilet Henry s Hus. Prisen er 20 kr. pr. deltager pr. dø gn. Indkø rsel direkte fra asfaltvejen. Adresse: Terpvej 4c. Kørselstilladelse - Se Maskiner Kørsel i egen bil Ved kø rsel i egen bil i forbindelse med kurser arrangeret af Terp Spejdercenter udbetales der kø rselsgodtgø relse for den nø dvendige kø rsel i forbindelse med afviklingen af kurset. Kø rselsrefusionen udgø r for tiden 1,54 kr. pr. km. Der udfyldes en separat blanket, som skal indgå i kursets regnskab. Laugsnyt Terperlaugets blad. Bladet udkommer flere gange årligt til laugets medlemmer og andre interessenter i lokalområdet. Laugsweekend Terperlauget afholder 2 årlige weekender (ultimo april og oktober), hvor dagsordenen står på masser af praktisk, og til tider hårdt arbejde på centret, hyggeligt samvæ r og god mad. Alle der gerne vil give en hånd med er velkomne. Programmet for laugsweekenderne offentliggø res i laugsnyt. 8

9 Maskiner Centret råder over en ræ kke maskiner, som kan væ re farlige i ukyndige hæ nder. Derfor kræ ves det, at man erhverver sig et maskinkø rekort, som berettiger en til at bruge centrets maskiner. Der kræ ves på nuvæ rende tidspunkt kø rekort til fø lgende maskiner: Motorsav Sø jleboremaskine Buskrydder Rundsav Vinkelsliber Stiksav - Maskinkø rekortet Kan erhverves hos Oldermanden eller Inspektø ren. Materialeplads - Se Ormegård Naturen - Er der masser af, bevæ g dig blot ud i den. Nøgler Bruges til at lå se døre, hæ ngelå se m.m. op eller i. Er det en nøgle du mangler så spørg den ansvarlige for det du er med til, ellers centerlederen. Nøglesystemet administreres af centerinspektøren. Oprydning ALTID!! Organisationsplan Af hensyn til de fremtidige aktiviteter på Terp Spejdercenter er der lavet ny struktur for arbejdet, som vurderes at kunne fungere i praksis og som fordeler opgaverne på en fornuftig måde mellem de personer der væ lger at bruge deres fritid på centret. Der er i den nye struktur lagt væ gt på at få en opdeling, så den tilgodeser både dem, der vil tage sig af de administrative og planlæ gningsmæ ssige opgaver og dem, der hellere vil bruge deres tid på praktisk spejderarbejde. Terp Spejdercenter Bestyrelse 9 medlemmer DTC, 1 valgt af Terperlauget, 3 valgt af grupperne (en fra hver af divisionerne), 3 resourcepersoner valgt/udpeget af distriktsrå det Centerleder Udpeget af bestyrelsen Daglig leder Kasserer Udpeget af bestyrelsen Centerudvalg 9 medlemmer, Centerlederen er formand Udlejer, DTU, formand og næ stformand fra de 3 udvalg Udlejrer Udpeget af bestyrelsen Aktivitetsudvalg 8 medlemmer 4 udpeget af bestyrelsen og indtil 4 valgt af Terperlauget Centerinspektø r Udpeget af bestyrelsen Vedligeholdelsesudvalg 7 medlemmer, centerinspektø r er formand 3 udpeget af bestyrelsen, indtil 3 valgt af Terperlauget Arrangementsudvalg 8 medlemmer 4 udpeget af bestyrelsen og indtil 4 valgt af Terperlauget Lejrledere En for hver af arrangementerne Findes af arrangementudvalget, godkendes af centerudvalget 9

10 Ormegå rden Udendø rs materialeplads som ligger bag ved bræ ndeskuret, her forefindes de ting som ikke hø rer under nogle aktiviteter, og som kan tåle vejr og vind. O-løb Der findes 18 faste O-lø bsposter placeret rundt på Terps område. Der findes endvidere O-lø bskort over Terp Spejdercenter og området omkring dette. O-lø bskort kan kø bes hos udlejer, hytteinspektø r og kasserer og koster 10 kr. pr stk. Ved kø b af O-lø bskortet medfø lger et kort med de faste poster indtegnet samt en fortegnelse over klippetæ ngernes koder. Parkering Skal forgå på de dertil indrettede steder. Peterspladsen - Se Andagtsplads Post Postbuddet afleverer posten i postkassen ved vejen. Næ rmeste posthus ligger i Bramming. Priser Leje af hytten: 1200 kr. pr. dø gn. Weekend beregnes som 2 dø gn. Se ø vrige priser og faciliteter på Leje af Klø vermarken: 20 kr. pr. deltager pr. dø gn. Proviant SuperBest i Bramming altid gode for en handel når det gæ lder proviantering til ture og lejre. Regler På alle centre findes regler, både skrevne og uskrevne. De skrevne skal naturligvis altid overholdes, mens det med de uskrevne er mere op til din samvittighed. Med en smule sund fornuft, skulle det ikke gerne væ re nø dvendigt at sæ tte regelsæ t op overalt. Skulle du væ re i tvivl om en given ting er tilladt eller ej. SÅ LAD VÆ RE MED AT UDFØ RE DEN. Regnvejr - Tag regntø j på og gennemfø r det planlagte program! Rejserefusion Der ydes rejserefusion til personer, som deltager i arrangementer for Terp Spejdercenter udenfor Sydvestjyske Distrikts område. Ved anvendelse af offentlige transportmidler betales billetprisen. Ved kø rsel i privat bil refunderes p.t. 1,54 kr. pr. km. Rengøring Som udgangspunkt skal du altid efterlade stedet som da du kom. Se desuden rengø ringsplan for hytten, den hæ nger i baggangen. Sands sti Stien ligger vestligst på grunden mellem skoven og åen. Navnet skyldes nogle brø dres ukuelige kamp med at tæ mme stien til offentlig trafik for en del år siden. Sikkerhed - Se Maskiner Skader - Se Fø rstehjæ lp, Falck eller Sygehus Skovflå t Skovflåten er et lille sort dyr på stø rrelse med et knappenålshoved. Bliver du eller en anden af spejderne bidt af en, fjernes den (evt. med en tæ getang). Hvis der i lø bet af den næ ste månedstid kommer et rø dt udslet på kroppen, skal der sø ges læ ge. Sladder Ligesom på mange andre spejdercentre, kan der forekomme sladder på Terp Spejdercenter! - Har man mistanke om sladder på Terp, er det bedste middel enten at overhø re det eller straks at sæ tte den eller de sladrende personer på hårdt fysisk arbejde! - Godartet sladder om Terp i offentligheden bø r dog yderligere udbredes! 10

11 Socialt fæ llesskab - Der forekommer socialt fæ llesskab på Terp! - Specielt i Laugsweekender og under afvikling af centrets arrangementer. Spejderstub Træ stub i skoven på ca 1 meters hø jde, som tydeligvis er fæ ldet med en ø kse. Bø r ikke forefindes. Saves af ved roden! Spørgsmå l Du kan altid henvende dig med spø rgsmål eller undren til bestyrelsen, centerlederen, centerinspektø ren eller et af udvalgene. Stalden Er centrets fjerndepot som ligger på Terpvej 17. Her opmagasineres materialer som kun benyttes på stø rre lejre/arrangementer. Søerne På Terps grund ligger 2 sø er; den ene syd for ulvescenen, ca. 15 meter efter Becks bro. Der er en lille ø i midten, og stedet er godt til f.eks. brobygning og naturaktiviteter. Den anden sø ligger syd for Klø vermarken og er også velegnet til naturaktiviteter. Telefon Findes i hytten og i Terpertuen. Afregnes med en krone pr. tæ llerenhed. Tæ lleren sidder I kø kkenet i hytten. Telefonliste Hos centerlederen kan du få en opdateret telefonliste for de aktive på Terp Spejdercenter, bestyrelsen, udvalgene osv. Oldermanden kan formidle telefonnumre på Terperlaugets medlemmer. Teltregler Teltslagning er omfattet af Regler om brandvæ rnsforanstaltninger i teltlejre, der ikke er omfattet af campingreglementet. Hele reglementet kan findes på : FSK nr af 01/04/1983 (Gæ ldende). HUSK altid: Afstand mellem telte mindst 3 m. Afstand til åben ild eller kogeapperat mindst 3 m. Ved brug af telte til mere end 150 personer skal der væ re panikbelysning, flugtvejsskilte og brandmyndighederne skal underrettes. Terper Som Terper er man medlem af Terp Spejdercenters laug. Terperlauget haar til formål at bidrage til at planlæ gge og udfø re vedligehold og udvikling af Terp Spejdercenter. Terperne udfø rer en lang ræ kke opgaver for centret i lø bet af året, både praktisk i faste weekender og i forbindelse med afholdelse af centrets arrangementer. Alle med interesse i Centret kan blive medlem af Terperlauget mod at betale et årligt kontingent. Dette udlø ser bl.a. abonnement på Laugsnyt, Laugets blad, og retten til at bæ re det eftertragtede, rø de Laugstø j. Der er også det specielle ved lauget at det har både A- og B- medlemmer: Man er nemlig fø rst rigtig Terper, når den hemmelige optagelsesprocedure er gennemgået!. Terper-rettigheder Som Terper er man en smule mere end alle de andre - man må i hvert fald gå i Laugets rø de tø j og fø le sig som en vigtig brik i Terperlaugets arbejde. Desuden bliver Terpere ofte spurgt fø rst, når der skal gives en hånd med på centret. Terpertøj Rø dt tø j som medlemmer af Lauget gerne trasker rundt i. Et standard sæ t består af 1 t-shirt,1 skjorte og 1 arbejdsjakke. En rigtig fanatisk Terper kan godt få Laugslogoet på andre former for tø j, det eneste krav fra lauget er, at tø jet skal væ re rø dt. Treo - Se Hovedpine Tuedepot Ligger i forbindelse med Tuen, og indeholder aktivitetsmaterialer som kan tåle frost. Rummets indhold kan ses på en oversigt på dø ren. Tuen Lille hytte som kan bruges til forskellige former for mø deaktivitet, plads til ca. 10 personer. Ligeledes er det lagerplads for div. aktivitetsmaterialer. Indeholder også fuldt udstyret kø kken med ovn, kø leskab, kaffemaskine og håndvask. 11

12 Tyveri Al henvendelse i forbindelse med tyveri rettes til politiet og kassereren. Udvalg Aktivitetsudvalg: Det er aktivitetsudvalgets opgave at udvikle nye aktiviteter til brug på Terp Spejdercenter. Udvalget laver beskrivelse af aktiviteten og sø rger for at der er væ rktø j og materialer. Idé er til nye aktiviteter kommer fra udvalget, arrangementsudvalget, DTU eller andre. Arrangementsudvalg: Det er arrangementsudvalget der planlæ gger og afvikler de forskellige arrangementer på Terp Spejdercenter som f.eks. bæ ver/ulvetræ f og spejdertræ f. Der findes é n ansvarlig lejrleder (ikke nø dvendigvis med i arrangementsudvalget) for hvert arrangement. Udvalget er ansvarlig for, at der laves PR for arrangementer og andre aktiviteter på Terp Spejdercenter. Vedligeholdelsesudvalg: Det er vedligeholdelsesudvalget, der planlæ gger og sø rger for udfø relsen af vedligeholdelse på bygninger og udenomsarealer på Terp Spejdercenter. Centerinspektø ren er formand for udvalget. Ulvescenen Stor lejrbålsplads som ligger det i sydvestlige hjø rne af lejrpladsen, der er naturscene, to hæ vede bålpladser og siddeplads til ca. 60 personer. Ulykker - Se Læ ge, Sygehus, Fø rstehjæ lp og Falck Valg På efterårets Laugsweekend afholdes det såkaldte Laugsgilde. Gildet er den årlige generalforsamling for Terperlauget, hvor bl.a. Oldermanden beretter og stort som småt bliver vendt. Der er desuden valg til Laugsrådet, som er Terpernes bestyrelse. I rådet sidder en ræ kke mestre for 1 år af gangen og holder i denne periode Laugets skrue i vandet. Oldermanden er laugets formand. Vand Terp bliver forsynet med byvand, og hovedhanen sidder i en brø nd som ligger i skoven bag hytten. På grunden findes 4 aftapningssteder: 1 ved brø nden i skoven, 2 på Klø vermarken og 1 på lejrpladsen. Alle haner bliver frostsikret fra 1. november 1. april. Væ rksted Findes i forbindelse med bræ ndeskuret. Væ rkstedet er kun tilgæ ngelig for Terperlauget og få medlemmer af bestyrelsen. I væ rkstedet forefindes en del væ rktø j. Det er brugers ansvar at der altid er ryddet op, samt at ø delagt væ rktø j bliver repareret eller udskiftet i samråd med en fra vedligeholdelsesudvalget. Væ rktøj Behandl alt væ rktø j bedre end dit eget; vi skulle nø digt bruge al vores tid på at reparere eller udskifte det. Ansvaret et dit! Æ ny ko bro Som så mange andre steder på Terp Spejdercenter, bæ rer bjæ lkebroen i skoven mod vest et relativt spontant navn. Broen blev for få år siden genopbygget og erstattede en æ ldre bro, hvorunder græ ssende drø vtyggere tidligere bevæ gede sig mellem engen og skoven. Ø konomi - Den er ikke for god!! Ø l I tråd med korpsets regler på dette område er det ikke tilladt unge under 18 år at indtage alkohol. Voksne over 18 år må ikke indtage alkohol i bø rn og unges næ rvæ r, eller hvor bø rn og unge naturligt fæ rdes. Det er ikke tilladt at væ re beruset i forbindelse med centrets udbudte arrangementer / kurser. Å ben Ild Der må kun tæ ndes bål på lejrpladserne, hvis man graver en passende bålplads dertil. Pladsen skal naturligvis slø jfes på behø rig vis efter brug. Udenfor lejrpladserne må der kun tæ ndes ild på lejrbålspladsen, Ulvescenen. Å en Holsted å lø ber lige syd for centret og afgræ nser vores grund i den retning, derfor skal alt aktivitet ved åen afvikles med respekt for vores naboer. Vi har dog fået lov til at benytte den anden side i forbindelse med spejderaktiviteter. - Ryd op efter jer! 12

13 Kontaktliste Apotek Bramming Apotek, Jernbanegade 6, 6740 Bramming....( Åben: Man tors Fre Lø r Læ ge Læ gerne i Bramming...( Læ gevagten...( Politi Bramming Politistation...( Sygehus Centralsygehuset, Ø stergade 80, 6700 Esbjerg...( Her finder du også skadestuen. Taxa Bramming: Juhlsgaards Taxi...( Gø rding: E.M.Taxi...( Tog DSB. Bramming...( DSB. Gø rding...( Transport Turistkø rsel: Darum turistbusser...( Se også Tog og Taxa Terpadresser Terp Spejdercenter...( Terpvej 4b 6740 Bramming Bestyrelsesformand: Ingrid Sand Simonsen...( Præ stebrovej Årre Udlejer: Gudmund Poulsen...( Andrup Byvej Esbjerg Ø Hytteinspektø r: Allan Beck...( Vibevæ nget Ribe Terperlauget: Oldermand Mikael Sand Simonsen...( Ribevej 5, Bramming 13

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2 Infofolder ,QIRIROGHUHQ Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom. $GUHVVH

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

AVG Anti-Virus 2013. Brugervejledning. Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012)

AVG Anti-Virus 2013. Brugervejledning. Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012) AVG Anti-Virus 2013 Brugervejledning Dokumentrevision 2013.01 (30.8.2012) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Dette

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Arbejderbevæ gelsen er international. Den

Arbejderbevæ gelsen er international. Den 41 FAGLIG INTERNA- TIONALISME FØR ANDEN VERDENS- KRIG Første del: Organisering af arbejdernes internationale solidaritet Af Knud Knudsen For mange socialister stod den internationale arbejderbevægelses

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk

PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk PRAKTISKE INFORMATIONER Adresse: ARRESØCENTRET Auderød Byvej 4 3300 Frederiksværk Togforbindelse: København - Hillerød - Frederiksværk - Hundested Busforbindelse: Linie 319: Frederikssund - Frederiksværk

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

Så dan formulerede den tidligere tyske

Så dan formulerede den tidligere tyske 63 Så dan formulerede den tidligere tyske forbundskansler Helmut Schmidt sig om terrorgruppen Rote Armee Fraktion (RAF), da han for nogle å r siden blev interviewet af BBC. Schmidt, der i senhalvfjerdserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

'HILQGHVRYHUDOW3V\NRSDWHU,NNHEORWLILNWLRQHQVYHUGHQPHQRJVnLIDPLOLHQL RPJDQJVNUHGVHQSnDUEHMGVSODGVHQ2JGHHUXPXOLJHDWKHOEUHGH

'HILQGHVRYHUDOW3V\NRSDWHU,NNHEORWLILNWLRQHQVYHUGHQPHQRJVnLIDPLOLHQL RPJDQJVNUHGVHQSnDUEHMGVSODGVHQ2JGHHUXPXOLJHDWKHOEUHGH JYLLANDS-POSTEN Offentliggjort 16. novem ber 2003 03: 00 Psykopater Af KIM HUNDEVADT 'HILQGHVRYHUDOW3V\NRSDWHU,NNHEORWLILNWLRQHQVYHUGHQPHQRJVnLIDPLOLHQL RPJDQJVNUHGVHQSnDUEHMGVSODGVHQ2JGHHUXPXOLJHDWKHOEUHGH

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001. Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.1 CHS/HJE 9HGU UHQGHIRUVODJWLOORYRPYHMOHGQLQJRPYDOJDIXGGDQQHOVHRJHUKYHUYVDPW

Læs mere

INDHOLDSPLAN TEXTILSKOLEN 2014/15

INDHOLDSPLAN TEXTILSKOLEN 2014/15 INDHOLDSPLAN TEXTILSKOLEN 2014/15 Skolens beliggenhed og formål. TEXTILSKOLEN er en uafhæ ngig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. september 1949 og har hjemsted i

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Generelt om kurset. Kære De blå B-H

Generelt om kurset. Kære De blå B-H Kære De blå B-H Dette brev indeholder vigtig information om deltagelse, lejren, og om det I skal gøre, før vi kommer så langt. Læs hele brevet igennem først og gå derefter frem efter huskelisten som er

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Notat %DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut 2004 2 ,QGKROG Forord... 5 Baggrund... 6 Fremgangsmåde... 8 Tidligere undersøgelser af barrierer...

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Spiller hasard med de ansattes job

Spiller hasard med de ansattes job (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±MXOL 6NDQGDOHULYLUNVRPKHGHU JHUNUDYRPDQVYDU ()6 VJHQHUDOVHNUHW U(PLOLR*DEDJOLRNU YHUVWUDPPHUHUHJOHUIRU HUKYHUYVOLYHW7LGOLJHUH86$DPEDVVDG U QVNHUIRNXVSnHWLNIUHPIRU

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Redigeret marts 2011. Lejrmappen

Redigeret marts 2011. Lejrmappen Redigeret marts 2011. Lejrmappen Centerlejr på Trevældcenteret I skal nu på lejr på Trevæld, og der er en række informationer i den forbindelse, det kan være rart at have. På de følgende sider kan I finde

Læs mere

Hvad er en leder gjort af? Af 'DQLHO*ROHPDQ

Hvad er en leder gjort af? Af 'DQLHO*ROHPDQ Hvad er en leder gjort af? Af 'DQLHO*ROHPDQ Af: 'DQLHO*ROHPDQ +YDGHUHQ/HGHUJMRUWDI" Intelligens og faglig viden er vigtige kvaliteter, men emotionel intelligens er alfa og omega indenfor ledelse. Enhver

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

I forbindelse med min forskning i emnet

I forbindelse med min forskning i emnet 100 ARBEJDERHISTORIE NR. 3 2011 LAMONT LIBRARY: EN GULD- GRUBE AF RUSSISK DANICA I BOSTON Af Kim Frederichsen Denne artikler beskriver samlingerne af russiske arkivalier med relevans for Danmark Danica

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials).

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Servicebeskrivelse Implementering af Dell vstart Compellent-lø sning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for implementering på stedet af en enkelt Dell vstart Compellentløsning

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology_QIG_DS214_20150626 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold... 3 Overblik over Synology DiskStation... 4 Sikkerhedsvejledning...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Byttekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Byttekontrakt Fornavn Efternavn Andre personer Personer Fornavn Efternavn Andre Personer Land Gadenavn og nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Bopælsadresse Land Gadenavn og nr. By og Post nr. Telefon

Læs mere

Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning

Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Servicebeskrivelse Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for onsite-installation og implementering af en enkelt Dell

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede.

Nogle kunstnere s ger selv honorartilskud fra fonde, kunststyrelsen eller lignede. Velkommen til UTEATER som Kunstner For og g re det s let, som overhovedet muligt for alle parter, har vi lavet denne lille infoseddel. Uteater har ikke konomi udstede honorar/l n. Vi kan i visse tilf lde

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU

5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU 5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU Kirkeministeriet, december 2004 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 1.1. Baggrund...2 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium...2 1.3. Arbejdsgruppens

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og Side 1 af 11 Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum BEK nr 846 af 09/08/2004 (Gældende) LBK Nr. 701 af 28/09/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk Med den skønneste beliggenhed midt i naturen - tæt på skov, Randers fjord, Kattegat, lystbådehavn og badestrand - danner Fjord-Centret de perfekte rammer om familiesamlinger, store fester, lejrskole-ture,

Læs mere

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne)

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) -DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrund, kommissorium, afgrænsning og sammensætning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere