Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet"

Transkript

1 UDKAST 12/09/2014 Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet I medfør af 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, som ændret ved lov nr. [indsæt nr. på evt. ændringslove] af [dato], og efter godkendelse af erhvervs- og vækstministeren, fastsættes: Kapitel 1 Formål 1. Denne forretningsorden har til formål at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet i Finanstilsynets bestyrelse. Kapitel 2 Bestyrelsens medlemmer 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger medlemmer af Finanstilsynets bestyrelse (bestyrelsen), herunder formand og næstformand, i henhold til 345, stk. 1-6, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem nedlægger sit hverv eller har varigt forfald, udpeger erhvervsog vækstministeren snarest muligt et nyt medlem. Kapitel 3 Kompetence og opgaver 3. Bestyrelsen skal give Finanstilsynets direktion faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring, herunder skal bestyrelsen blandt andet 1) godkende tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse i Finanstilsynet, 2) fastlægge de strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, 3) godkende årsrapporten for Finanstilsynet, 4) træffe beslutning om reaktioner i sager af principiel karakter og i sager, der har videregående betydelige følger, 5) træffe afgørelser i sager om påbud efter 347 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed (om uvildig undersøgelse), 6) træffe beslutning om at overgive sager omfattet af nr. 4 til politimæssig efterforskning, 7) godkende regler og vejledninger, der skal udstedes af Finanstilsynet, 8) fremsende forslag til Finanstilsynets budget til erhvervs- og vækstministeren, 9) løbende overvåge anvendelsen af Finanstilsynets bevillinger, og 10) afgive høringssvar i forbindelse med erhvervs- og vækstministerens udpegning af direktør for Finanstilsynet. 4. Bestyrelsen udgør en del af Finanstilsynet. Stk. 2. Bestyrelsen kan til enhver tid, som led i sit hverv, forlange alle nødvendige oplysninger fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen udfører de af bestyrelsen trufne reaktioner. 1

2 5. Bestyrelsen skal godkende retningslinjer, der fastsætter de overordnede rammer for adfærden for ansatte i Finanstilsynet (adfærdskodeks). Finanstilsynets tilsynsvirksomhed 6. Finanstilsynet forelægger udkast til strategiske mål og retningslinjer for Finanstilsynets tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden med henblik på bestyrelsens fastsættelse og godkendelse heraf, jf. 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Retningslinjerne skal indeholde de overordnede rammer og principper for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden og fastlæggelse af de strategiske mål for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, jf. 345, stk. 7, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal ske i overensstemmelse med hensynene i 344, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed. 7. Finanstilsynets direktion er ansvarlig for, at den konkrete udmøntning af tilsynsvirksomheden opfylder de strategiske mål og sker i henhold til retningslinjerne for Finanstilsynets tilrettelæggelse som fastsat og godkendt af bestyrelsen i medfør af 6. Stk. 2. På bestyrelsens møder orienterer Finanstilsynets direktion om 1) konkrete sager og forhold m.v. af interesse eller relevans for bestyrelsen, og 2) Finanstilsynets tilsyn med virksomheder under skærpet tilsyn. Evaluering og Finanstilsynets direktørs resultatkontrakt 8. Bestyrelsen skal en gang om året evaluere bestyrelsens og de enkelte medlemmers præstation herunder samarbejdet med direktionen. 9. Bestyrelsens formand skal stå til rådighed for drøftelser med Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende udarbejdelse og opfyldelse af Finanstilsynets direktørs resultatkontrakt. Kapitel 4 Bestyrelsens møder Bestyrelsesmøders antal 10. Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner det fornødent, og når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af Finanstilsynets direktør. 11. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan med ca. 11 planlagte bestyrelsesmøder, der så vidt muligt placeres på faste mødedage fordelt jævnt udover kalenderåret. Stk. 2. Planlagte møder kan flyttes eller aflyses med formandens godkendelse. Indkaldelse 12. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst 7 dages varsel ved brev, eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle bestyrelsesmedlemmer og observatøren. Stk. 2. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der indeholder en angivelse af de sager, der kommer til behandling. Stk. 3. Det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne, skal vedlægges dagsordenen eller sendes separat men inden for samme frist ved brev, eller andet egnet kommunikationsmiddel 2

3 til alle bestyrelsesmedlemmer og observatøren. Såfremt der er tale om materiale af særlig fortrolig karakter, kan formanden bestemme, at materialet eller dele heraf først omdeles på mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets slutning. Stk. 4. Ved enkelte sager af hastende karakter kan formanden eller i hans fravær næstformanden tillade, at bestyrelsen indkaldes med kortere varsel, eller at dagsorden og materiale sendes senere end fristen for indkaldelsen. Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give bestyrelsessekretariatet meddelelse herom hurtigst muligt. Afholdelse af møder 13. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde. Stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder. Stk. 3. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand. Stk. 4. Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen forelægger sager for bestyrelsen. 14. I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af bestyrelsens opgaver, kan bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, herunder som telefon- eller videomøder. Et medlem af bestyrelsen eller Finanstilsynets direktion kan forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. Stk. 2. For skriftlige bestyrelsesmøder skal det fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol, jf. 18, stk. 1, hvornår mødet blev afsluttet. I det omfang en bestyrelsesbeslutning træffes skriftligt eller elektronisk, kræves en egentlig tilkendegivelse fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Sådanne tilkendegivelser skal protokolleres, jf. 18, stk. 1. En undladelse af at reagere på fremsendt materiale er ikke tilstrækkelig tilkendegivelse. Bestyrelsesbeslutninger m.v. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft lejlighed til at deltage i behandlingen af sagen. Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse med simpelt stemmeflertal, jf. 345, stk. 12, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, jf. 345, stk. 12, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage fysisk ved et bestyrelsesmøde, kan vedkommende undtagelsesvis med formandens tilladelse deltage ved telekommunikation. 16. Formanden og i hans fravær næstformanden kan i særlige tilfælde afgøre eller træffe beslutning i en sag uden at forelægge denne for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og hvis øjemedet ellers ville forspildes. Stk. 2. I særlige tilfælde kan Finanstilsynet endvidere afgøre eller træffe beslutning i en sag uden at forelægge denne for bestyrelsen, hvis sagen er af uopsættelig karakter, og hvis øjemedet ellers ville forspildes. Finanstilsynet drøfter så vidt muligt sagen med bestyrelsens formand eller næstformand forud for tilsynets afgørelse. Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse eller beslutning efter stk. 1 og 2, skal afgørelsen eller notat om afgørelsen eller beslutningen snarest muligt sendes til bestyrelsesmedlemmerne med brev, eller andet egnet kommunikationsmiddel. Ved førstkommende bestyrelsesmøde, efter at en afgørelse er blevet truffet efter stk. 1 eller 2, skal formanden eller Finanstilsynet orientere bestyrelsen om afgørel- 3

4 sen, herunder de forhold der nødvendiggjorde, at afgørelsen blev truffet, uden at sagen blev forelagt for bestyrelsen. Fuldmagt 17. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller andre til at repræsentere førstnævnte på bestyrelsesmøder. Protokol 18. Bestyrelsessekretariatet sørger for, at der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, hvoraf følgende fremgår: 1) Hvilke medlemmer, der har været til stede på et møde eller deltaget på anden måde. 2) Andre personer, der har været til stede ved behandling af sager i bestyrelsen. 3) Et referat af bestyrelsens afgørelser og beslutninger. 4) Væsentlige synspunkter, der måtte være fremkommet under bestyrelsens forhandlinger. 5) Andre forhold, som et bestyrelsesmedlem eller Forbrugerombudsmanden ønsker indført i protokollatet, herunder angivelse af uenighed vedrørende en afgørelse eller beslutning. Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet udarbejder snarest muligt efter et møde udkast til protokollat, jf. stk. 1, og sender det efter formandens godkendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Medlemmerne skal fremsende deres eventuelle indsigelser skriftligt til sekretariatet inden 7 dage efter protokollatets modtagelse. Stk. 3. Ved hvert møde skal samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrive protokollatet af seneste møde. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et møde, har pligt til at gøre sig bekendt med det i protokollatet i deres fravær indførte og underskrive protokollatet som læst. Stk. 4. Observatøren, medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden får kun tilsendt referatet af de dagsordenspunkter, de har deltaget i behandlingen af. Kapitel 5 Underudvalg og delegation Underudvalg 19. Bestyrelsen kan vælge at lade sager forberede i underudvalg. Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet bistår ved underudvalgenes forberedelse af sager til behandling i bestyrelsen. Delegation af kompetence 20. Bestyrelsen kan ved instruks til Finanstilsynets direktion delegere sin kompetence vedrørende sager omfattet af 3, nr. 4 og 6, til Finanstilsynet. I sager vedrørende regnskabskontrol af virksomheder omfattet af årsregnskabsloven træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted. Stk. 2. Finanstilsynet skal føre en oversigt over, hvilke sagstyper der er delegeret, og oversigten skal gennemgås mindst en gang om året. Stk. 3. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen skal orientere bestyrelsen senest ved førstkommende møde, når der er truffet en afgørelse eller en beslutning efter delegation. Kapitel 6 4

5 Andres deltagelse i bestyrelsesmøder eller ved sagsbehandling i bestyrelsen Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 21. Finanstilsynets direktion, og hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 2. På bestyrelsens møder, hvor der behandles sager omfattet af 83, stk. 2 og 3, og 83 b i lov om værdipapirhandel m.v., deltager uden stemmeret endvidere ved behandlingen af disse sager Erhvervsstyrelsens direktion, eller hvem blandt Erhvervsstyrelsens ansatte denne bemyndiger dertil. Bestyrelsessekretariat 22. Finanstilsynets direktion udpeger blandt Finanstilsynets ansatte et bestyrelsessekretariat. Stk. 2. Bestyrelsessekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Observatør 23. Erhvervs- og vækstministeren udpeger en observatør fra Erhvervs- og Vækstministeriet i bestyrelsen, jf. 345, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Observatøren deltager i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret. Ekspertpanel 24. Bestyrelsen nedsætter et ekspertpanel bestående af op til 20 medlemmer, som samlet har særlig sagkundskab inden for det finansielle område, herunder pengeinstitutvirksomhed, realkreditvirksomhed, forsikrings- og pensionsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, forbrugerforhold, kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel samt regnskabsforhold og revision. Stk. 2. Bestyrelsen kan efter behov anmode om bistand fra et eller flere medlemmer af ekspertpanelet i forbindelse med behandling af konkrete tilsynssager, herunder vil medlemmer af ekspertpanelet efter formandens beslutning kunne deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. 345, stk. 8, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i forberedelsen af sager, herunder i underudvalg, jf. 19. Stk. 4. I det omfang bestyrelsen har anmodet medlemmer af ekspertpanelet om at bistå i forbindelse med sager, jf. stk. 2 og 3, kan bestyrelsesmedlemmer drøfte sagen herunder udleveret materiale med medlemmerne af ekspertpanelet, jf. dog 2. pkt. I sager, hvor bestyrelsen har anmodet medlemmer af ekspertpanelet om bistand, jf. stk. 2, kan formanden og Finanstilsynets direktør uanset 1. pkt. i forening i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en sag, herunder udleveret materiale vedrørende sagen alene kan drøftes blandt bestyrelsens medlemmer. I sager omfattet af 2. pkt. forestår formanden og bestyrelsessekretariatet kontakten med de relevante medlemmer af ekspertpanelet. Stk. 5. Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til medlemmerne i ekspertpanelet. Medlemmer af ekspertpanelet må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i. Stk. 6. En virksomhed, som afgiver oplysninger om forretnings- eller driftshemmeligheder til Finanstilsynet, kan over for bestyrelsens formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke tilgår medlemmer af ekspertpanelet. Hvis bestyrelsen har truffet beslutning om at lade medlemmer af ekspertpanelet deltage i behandlingen af sager efter stk. 2 eller 3, afgør formanden herefter under hensyn 5

6 til forholdenes beskaffenhed, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne bør gives til medlemmer af ekspertpanelet. 25. Forbrugerombudsmanden indkaldes ved bestyrelsens behandling af tilsynssager om redelig forretningsskik, god praksis og prisoplysning, jf. 345, stk. 9, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Forbrugerombudsmanden har i sager omfattet af 1. pkt. samme beføjelser som medlemmer af bestyrelsen, jf. 345, stk. 9, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. 26. Bestyrelsessekretariatet sender det nødvendige materiale til Forbrugerombudsmanden og medlemmer af ekspertpanelet, i hvilken forbindelse 12 om indkaldelse finder anvendelse med de fornødne tilpasninger. Forbrugerombudsmanden og medlemmer af ekspertpanelet må kun modtage materiale til brug for behandlingen af den sag, som de skal deltage i. Særligt sagkyndige vedrørende færøske og grønlandske forhold 27. Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre udpeger hver 1 særlig sagkyndig, der efter formandens beslutning kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. 345, stk. 15, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Det vil alene være i sager om færøske eller grønlandske forhold, at formanden for bestyrelsen har mulighed for at indkalde henholdsvis den særlig færøske eller særlig grønlandske sagkyndige. Kapitel 7 Partshøring og foretræde Partshøring 28. I sager, hvor der skal foretages partshøring efter forvaltningsloven, foretager Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen partshøringen, inden sagen forelægges for bestyrelsen. Stk. 2. I sager, hvor der foretages partshøring efter forvaltningsloven, jf. stk. 1, skal udkast til afgørelse eller beslutning sendes til parten samtidig med, at afgørelsen og det øvrige sagsmateriale sendes til bestyrelsesmedlemmerne, jf. 12, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4. I sager omfattet af 1. pkt., hvor Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at sagen er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, vedlægges tillige et udkast til afgørelsen eller beslutningen, som den påtænkes offentliggjort. Parten har herefter mulighed for, inden sagen behandles i bestyrelsen, at afgive høringssvar vedrørende offentliggørelsen, herunder at angive hvilke oplysninger der efter partens opfattelse eventuelt bør fjernes fra udkastet til afgørelsen inden offentliggørelse. Foretræde 29. I de i 3, stk. 1, nr. 4 og 6, nævnte sager, har parten ret til foretræde for bestyrelsen og til at fremkomme med et kort mundtligt indlæg, inden bestyrelsen træffer afgørelse. Stk. 2. Varigheden af det mundtlige indlæg er begrænset til 10 minutter, medmindre formanden undtagelsesvis tillader indlæg af længere varighed. Stk. 3. Formanden kan beslutte, at retten til foretræde bortfalder i sager af særlig hastende karakter, jf. 345, stk. 10, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Desuden bortfalder retten til foretræde, såfremt der foreligger væsentlige efterforskningsmæssige hensyn, der taler imod, jf. 345, stk. 10, 3. pkt., i lov om finansiel virksomhed. 6

7 Stk. 4. Det mundtlige indlæg er et supplement til det skriftlige materiale i sagen. Den, der vil afgive et indlæg, skal senest 4 dage inden mødet skriftligt meddele sekretariatet, hvilke faktiske og retlige omstændigheder i indlægget, der vil blive fremlagt for bestyrelsen. Stk. 5. Formanden kan afskære indlæg, der vedrører forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse. Formanden kan give tilladelse til, at der kan stilles uddybende spørgsmål til den, som har foretræde. Stk. 6. Formanden fastsætter tidspunkt for det mundtlige indlæg. Hvis den, der har ønsket foretræde, bliver forhindret i at møde eller ikke overholder tidspunktet for foretræde, fortabes retten til foretræde. I disse tilfælde afgør bestyrelsen sagen på det foreliggende grundlag. Stk. 7. Den, der har ønsket foretræde, har alene ret til at være til stede under foretrædet og ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål. Kapitel 8 Årsrapport og budget for Finanstilsynet Årsrapport 30. Finanstilsynets direktion forelægger årsrapporten for Finanstilsynet til bestyrelsens godkendelse. Stk. 2. Årsrapporten godkendes af Finanstilsynets bestyrelse og underskrives og dateres af bestyrelsen og Finanstilsynets direktør i tilknytning til erklæringen i ledelsespåtegningen. Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller Finanstilsynets direktør er uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at årsrapporten godkendes med det indhold, der er besluttet, skal uenigheden eller indvendingerne fyldestgørende og konkret begrundet fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelse gives i ledelsesberetningen. Den pågældende kan ikke undlade at underskrive årsrapporten. Budget for Finanstilsynet 31. Finanstilsynets direktion forelægger udkast til budget for Finanstilsynet til bestyrelsens godkendelse. Kapitel 9 Inhabilitet og begrænsning i bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv Inhabilitet 32. Bestyrelsesmedlemmer må ikke deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens regler. Stk. 2. Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest muligt og inden behandlingen af en sag begyndes underrette bestyrelsen herom. Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil. Stk. 4. Såfremt bestyrelsen skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem ikke bør finde sted, kan bestyrelsen beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Bestyrelsen kan delegere denne kompetence til formanden. 7

8 Stk. 5. Spørgsmål om inhabilitet skal indgå som fast punkt på dagsordenen for bestyrelsens møder. Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på observatøren, medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden. 33. Møder i bestyrelsen er ikke offentlige. Kapital 10 Offentlighed, tavshedspligt m.v. Offentlighed 34. Hvis Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen vurderer, at en bestyrelsessag er omfattet af lovgivningens regler om offentliggørelse, herunder anonymisering i forbindelse med offentliggørelse, eller undtagelser fra offentliggørelse, skal materialet, der forelægges bestyrelsen, indeholde en indstilling vedrørende offentliggørelse. Samtidig med afgørelse af sagen træffer bestyrelsen herefter beslutning om, hvorvidt afgørelsen skal offentliggøres, anonymiseres, eller undtages fra offentliggørelse. Beslutning om offentliggørelse i henhold til 2. pkt. er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for bestyrelsens beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning. Kommunikation og kontakt til offentligheden 35. Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil. Et medlem af bestyrelsen, eller andre, der har deltaget i behandling af sager i bestyrelsen, må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til massemedier eller rette henvendelse til offentligheden om bestyrelsens forhold og beslutninger vedrørende Finanstilsynet. Tavshedspligt m.v. 36. Medlemmer af bestyrelsen, observatøren, medlemmer af ekspertpanelet og Forbrugerombudsmanden er underlagt tavshedspligten i 354, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og 84 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. 345, stk. 11, i lov om finansiel virksomhed og 84, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v. Materiale modtaget i forbindelse med bestyrelseshvervet 37. Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale, der i anledning af bestyrelseshvervet tilstilles denne, på forsvarlig måde. Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til bestyrelsessekretariatet. Kapitel 11 Afsluttende bestemmelser Tiltrædelse 8

9 38. Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved førstkommende møde efter sin tiltrædelse underskrive et eksemplar af den gældende forretningsorden og ved sin underskrift af forretningsordenen tilkendegive, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser og de bestemmelser, der henvises til i forretningsordenen. Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til Finanstilsynet på behørig vis. Ændring og tillæg til forretningsordenen 39. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Stk. 2. Bestyrelsen skal løbende og mindst en gang årligt gennemgå og tage forretningsordenen op til eventuel revision med henblik på at sikre, at denne altid er tilpasset Finanstilsynets behov og afspejler Finanstilsynets aktiviteter. Ikrafttræden 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 355 af 4. april 2013 om Forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd bortfaldt den 1. juli Finanstilsynet, den [dato] [Navn på formanden i bestyrelsen] / [Ulrik Nødgaard/[Navn på næstformanden i bestyrelsen]] 9

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN I Foreningen NLP CVR. nr. 36741422 1 BESTYRELSENS KONSTITUERING 1.1 Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Bilag 13 Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed, Stave- og grammatikkontrol Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden OPDATERET: 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Bestyrelsens forretningsorden 1 Indholdsfortegnelse 1 VEDTAGELSE...3 2 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, KONSTITUTION OG VEDERLAG...3 2.1 Valg og udpegning af medlemmer...3

Læs mere