1 Bestemmelse om udbud og tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Bestemmelse om udbud og tilbud"

Transkript

1 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt i offentlig EU udbud ved bekendtgørelse fremsendt til kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer, som er bekendtgjort i TED nr den 19. juni Dette udbud omfatter 23 entrepriser vedrørende kørsel i vinterperioden 2015/2016 til 2018/2019, med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2*1 år. En vinterperiode defineres fra 1. november til 31. marts det efterfølgende år. Beredskabsperioden i denne entreprise (perioden hvor leverandøren skal stå til rådighed for kørsel i vintertjeneste) defineres fra 1. november til 31marts det efterfølgende år. Udbudsdokumenter og eventuelle rettelsesbreve vil fremgå af ordregivers hjemmeside på følgende adresse: vælg Erhverv og derefter vælg Leverandør til kommunen og Udbud i listen til venstre, og herefter vælges Aktuelle tilbud. Det er de bydendes eget ansvar, at sørge for at holde sig orienteret om eventuelle rettelsesblade eller meddelelse vedrørende udbuddet på hjemmesiden. Ordregiver leverer salt og saltlage og evt. grus til anvendelse i entrepriserne. Ordregiver stiller spredere og plove til rådighed på entrepriserne. Ordregiver leverer og monterer alle nødvendige beslag, og sammenkoblingsudstyr til tilbudsgiverens lastbiler, bortset fra frontplade, ved entreprisernes opstart for korrekt sammenkobling med sneplove og spredere. Såfremt tilbudsgiver skifter bil i kontraktperioden, inkl. eventuelle forlængelser af kontrakten, afholder tilbudsgiveren alle omkostninger ved fornyet tilpasning. Til denne entreprise ønskes kun tilbud på traktorer og læssemaskiner. Rutelængderne er anført i bilag 2, entrepriseoversiget. Al snerydning udføres efter timepris afregning. Ruterne fremgår af rutekort. Såfremt leverandøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal de på tilbudssamlelisten anføres det maksimale antal entrepriser, der ønskes overdraget.

2 1.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Det forudsættes, at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på entrepriserne/ruterne. Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes til inden 10. august Såfremt det vurderes behov indkaldes der til orienteringsmøde. Orienteringsmødet vil i givet fald blive offentliggjort på hjemmesiden og afholdt på Sønderborg Rådhus Skriftlige spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil blive anonymiseret og vil blive offentliggjort på ordregivers hjemmeside jr. afsnit Tilbudsafgivelse Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de relevante tilbudslister og oplysningsskemaer. Der kan gives tilbud på én eller flere anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes. Tilbudsgiver skal ved tilbuddet vedlægge udfyldt og underskrevet Tro og love erklæring om omfanget af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Erklæringen gives ved at udfyldelse af Bilag A, som er vedlagt udbudsmaterialet. Leverandøren kan afgive flere tilbud end han har kapacitet til. Leverandøren skal på tilbudssamlelisten anføre det antal lastbiler/traktorer, der tilbydes (kapaciteten) samt det antal entrepriser, der maksimalt ønskes overdraget. Tilbud som indeholder forbehold vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddene. Der modtages ikke alternative tilbud. Tilbud med øvrige materieltyper end traktorer/læssemaskine vil ikke indgå i tilbudsevalueringen. Tilbuddet skal være på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. Tilbud bedes afleveret i én original på papirskemaer, inkl. bilag vedrørende det tilbudte materiel. Alle bilag skal mærkes med firmanavn, f,eks. stempel. Tilbud skal afleveres eller fremsendes i lukket kuvert som udleveres ved at kontakte Lone Petz (holder ferie i uge 30,31 og 32)

3 Tlf I ferieperioden kan kuvert rekvireres via hovedpostkassen på Der modtages ikke elektronisk tilbud. Den lukkede kuvert med tilbuddet skal være mærket med følgende Udbud vintertjeneste 2015 Nedenstående adresse og attention: Sønderborg Kommune SØKO Sønderborg Tilbud skal afleveres senest mandag den 17. august kl på ovenstående adresse eller Rådhusanneks lok Tilbud åbnes og tilbudsgivere vil efterfølgende blive orienteret om resultatet. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet når frem i tide og til rette sted, også hvis tilbuddet er fremsendt med posten. Tilbudsgiver skal vedstå sit vedstå sit tilbud i 40 dage efter tilbudsdagen. 1.4 Udvælgelse Forud for tildelingen vil der blandt de konditionsmæssige tilbud blive foretaget en vurdering af tilbudsgivernes egnethed i relation til levering af vintertjeneste. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, risikerer tilbudsgiveren, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. For at kunne få overdraget en entreprise skal leverandøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen angive firmaets/firmaernes sammensætning og angive sin retslige form samt dokumentere sin ret til at udføre erhvervet, som økonomisk og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved: Retlig form Tilbud kan afgives af enkeltfirma eller en sammenslutning af firmaer, f.eks. af et konsortium eller joint venture. Et af firmaerne i en sammenslutning af firmaer skal have fuld prokura over for den ordregivende myndighed. Ved tilbud fra en sammenslutning af firmaer skal der fra samtlige medlemmer i sammenslutningen af firmaer foreligge en skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for den enkelte entreprises gennemførelse.

4 Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af firmaer, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Retten til at udføre erhvervet Tilbudsgiver skal have ret til at udføre erhvervet på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Dette kan dokumenteres ved at anføre sit CVR- nummer på tilbudssamlelistens side 1 og dermed optagelse i Det centrale Virksomhedsregister. Tro og Love Erklæring Tro og love erklæring om omfanget af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige angives ved at udfyldelse af Bilag A, som er vedlagt i udbudsmaterialet som særskilt fil samt ved at anføre sit CVR - nummer på tilbudslistens samleside. Hvor tilbudsgiver er en sammenslutning af firmaer f.eks. et konsortium, skal alle deltagerne i sammenslutningen, aflevere de krævede oplysninger. Ordregiver vil udelukke leverandører, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2. Ordregiver vil udelukke leverandører, der har en gæld der er større end kr. til det offentlige, med mindre der er stillet sikkerhed for den del af gælden der overstiger kr. senest på accepttidspunktet, eller at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt. Teknisk og/faglig formåen Tilbudsgiver, der ikke råder over det nødvendige materiel ved tilbudsafgivningen, men agter at anskaffe dette, skal vedlægge tilbuddet erklæring om, at man vil anskaffe det nødvendige materiel, såfremt han får tildelt en kontrakt. Det skal endvidere fremgå af erklæringen, at tilbudsgiver er i besiddelse af det nødvendige materiel inden kontraktstart, således at det kan blive monteret med det nødvendige udstyr, så køretøjet er klar til kørsel efter de fastsatte tidsfrister mm. 1.5 Tildeling Tildelingskriteriet er laveste pris, og således at alle entrepriser kan udføres. Der kan afgives tilbud på flere entrepriser end tilbudsgiveren har kapacitet til. Tildeling sker under hensyntagen til den tilbudte kapacitet. Tildeling sker således: 1. Entrepriser med kun ét tilbud Hvis der kun er et bud på en eller flere entrepriser, tildeles disse entrepriser først, under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver.

5 2. Entrepriser med flere tilbud. Entrepriserne vil blive tildelt i henhold til rækkefølgen af entrepriserne på tilbudssamlelisten og under hensyntagen til den tilbudte kapacitet. Eksempel: En leverandør byder på entrepriserne E1, E2, E3 og er billigst på alle 3 entrepriser i forhold til de øvrige tilbudsgivende. Leverandøren ønsker dog kun 2 entrepriser overdraget og bliver således tildelt entrepriser E1 og E2, som er de to første entrepriser i entrepriserækkefølefølgen. Den efterfølgende entreprise, E3 bliver så tildelt til den leverandør der er anden billigst på entreprisen, idet det billigste tilbud på E3 ikke kan tildeles til lavestbydende, fordi dennes kapacitet er opbrugt. Ved enslydende priser er tildelingsrækkefølgen den på tilbudssamlelisten anførte rækkefølge. (entrepriserækkefølgen). Resultat af tildelingen. Hvor der er flere bud på samme entreprise, tildeles entreprisen derfor ikke i alle tilfælde, tilbuddet med laveste pris. Hvor entreprisen ikke tildeles tilbuddet med laveste pris, vil entreprisen blive tildelt tilbuddet med den næstlaveste pris under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver. Specialmaskiner: For tildeling af entreprisen med specialmaskiner vil tildeling være laveste pris i forhold til læsseskovlens størrelse.

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere