LOV (Nr. HiO - 1. Juli 19~7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV (Nr. HiO - 1. Juli 19~7)"

Transkript

1 DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.this information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source ( UNESCO). LOV (Nr. HiO - 1. Juli 19~7) om pligtig Aflevering af Tryksager til offentlige Biblioteker. Vi Christian den Tiende, af Gucls Naade Konge lil Danmark og Island, de Venders og Guters, Hertug lil Sles\rig, Hulslen, Stormarn, Ditmarsken, L:Luenuurg og Ohltmburg, Gore vitterligt: Rigsdagen hal' vedtaget og Vi ved Vort Samtykke sladfæslet lolgeillle Lov; 1. Af alt, som trykkes JIl!l" i Lftlldet af Bog- ellor KUllsttrykkl'l'c, hljl'unrlcl' Litogl'a.i'cr, Nudctl'ykkl'l'c, Knbbcl'lil'ykkel'c og andre KUllslitTykkcn', skal (11.'1' IlINl de nedenfor n:uvlllic UlllltagcIscr ahevcl'cs 1 Fl'icksCllIplul' til det kongelige Bibliotek, 'I til Sliutsbiblioteket i AnrllllR og l til UnivcJ'sitcl;shihliotckct. AAcvcl'ingcn til UnivcrsitctsbilJliotcket findel' dog kuli Sted efter Pnnkrav fra lla~vlltc Biblioteks 8ifte af de cukclte Tryksaget'. SanllllC Forpligtelse gælcler Kort, Portrætter, l\:.ullstbladc og deslige: l-iol1l frem I5t~illes her j Lnndct {Jua. anden Man.de end ved Trykning. r. Ekl5. ved Fotografering, naar de mlgul'c Dele af et Værk, af ijvilket Frickscmpiarcr skal aflcvcres: ellcr hurer SOUl Bilag til et saarlant Værk. Ligt'ledcs skal der aflevercs Frickscmplarcr SOIll nævnt af cthvert for en her i Landet hoendc Forla:!gger i Udlandet trykt eller paa :Lnden ihaarle frelllst.illel; Arhejde som, hvis det havde været trykt cller fremstillet her i Landet. vilde have v:.crct underkastet Afievcringspligt ifolge foranstltilcndc HegJPr. Ved li'orlmggcr fol'l-ituas i denne Lov den, for Itvi:-; Hegning TrykningCIl cllcr Frcmst;iIlingen findel' Sted., o :-i... Den i I nævnte Afleveringspligt gælder alene færdige Arhcjder og ikke de kun rorclohige Udkast, Korrekturer, Proyctl'yk, Fortryk af ltigsdagsticlc'ude eller ligut:'l1dc. Naar der i Ekscmplarer af et Oplag er Afvigelser i Illclholdct, hl iver de afvigellile Ekscmplarer med Hcnsyn til Aflevcringspligten at betragte som forskellige Oplag. El' uer til Eksemplarcr nf et Oplag anvendt forskelligt Udstyr: skal FrickscllIplaret til det kougeligc Bibliotek!tore til de bedst udstyrede, JUedmimlre disses Tal ikke naar \

2 DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.this information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source ( UNESCO). 2 Hvad etel' hal' Oll udpncget fortrolig privat Karakter og kun er beregnet paa en bestemt mindre Kreds af Personer, samt hvad der i Forretningslivet kuli Cl' beregnet p<.t<t ell hestemt Kreds af Personer, der staal' i Forhold til den pnagi'cldcnc1c FOl'l'ctning, skal Bibliotckcl'llc, Jlilftl' san(lallt af den nflcvcringspligtige forlanges, holde tltilgmngeiigt i en n:cl'lilcrc angiven Tid, (Log ikke over 100 Au t', og de er pligt,igc til ved IVlodtngelscn ricral' }laa. Begccring at give TilstnneIse for, a.t en snadan Fonlring Cl' stillet. Undervisningsministeren kan derhos pan. vedkollllllendes Begæring umltage de heromilandiede Ting fra AHevcringspligtcll. Undtagnc fra Afleveringspligten er Pcngcl'cpr:usclltativcr og Vmnlipapircr, samt hvad der ha,r en fortrolig ombec1smmssig Karakter og nj doil G-!'lulll af vedkollll11cude Mynclighed ailses for ikke egnet til Af'lcvering, 3. For Aviser gælder {olgende Regler: 'fil det kongelige Bibliotek afleveres l Eksemplar af alle Aviser. Til Statens Avissamjing i Aarhus afleveres l Ekscmplar ni' alle Avi:ieJ'. Til Ulltvcrsitetshibliotcket afleveres, uanset HestcIllIllelsclI i ~ l, l Eksclllpla.r ar alle Aviser i Kobcnl.mvll. L Afleveringspligten paahviler vedkollllllende Bog- cller Kllllsttrykker - hvem Forlæggeren er pligtig pa3.. Begæring at opgive fur Bibliotekerne (Statens Avi:-;sal\lliug) -, medmindre Aflevering Jin(ler Sted efter Begæring i Henhold til l, Stk. 1, Pkt. 2, i hvilket Fald Afleveringspligten paahviler For1:cggerell. El' Trylillingell ellel' Fremstillingen sket. i Udlanriet, jlllflhvilcr Aftcvcringtipligtell i alle Tilfælde Forlmggcren. Afleveringen skal nitid betragtes forcgaacndc ror Furlmggerells Regning, saalcdes at Bog- ejler Klll1sttrykkcrcll, Ilaal' Forpligtclscn til Aflcvering paahviler ham, har Ret til at tilbngeholde dc fornodnc Ekselllpbrcr i llet Oplag, som Forhcggcrcl1 har bestilt og bekostet. 5. I Tilf'mlcle af' deo aueveringspligtiges Fallit eller DorI er Bibliotekel'Jlc (S\;otens Avjssamlil1g) berettiget til at fan. Frieksemplarel'llc udleveret af Boet. Hal' Cll aflevcj'ingspligtig Bog- eller Kunsttrykkcr afgivct Oplaget til Forlæggeren udell at opfyldc sin Afleveringspligt ellcl' at tilbageholde de fornoclne Eksempla.rer til dens Opfyldelse, puahviler Aflevcringspligten Forlæggeren (Udgivcren) cller halls Bo. o. Undervisningsministeren bemyn(liges til at fastsæt,teclc nænncre Bcstcllllllelser, som mnattc være lludvendigc til Geuuemforelscn af denne Lmr, saalcdes naynlig: n. angnnende Dvrighcclens Pli~rt til at gore Illflheretniug om nyopret.tette TrykL:ericr og til i det hele nt yde Bistnml til Lovens Haandh:e\'else, b. ungnaenc1e Tiden for Aflcveringen og denncs Udforclsc, c. :Lllgnaende de rrilfælde, i hvilke Aflcveringspligtcn ikke vil blive gjurt gældemle,

3 DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.this information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source ( UNESCO). 3 )C1'cgnct pna ell.:un er beregnet mele Forretning, Ide utilgængeligt ved Modtagelsen ;illco. Undervishcromhandlerlc I'riipapircr, samt.r vedkolllmende d. l.lngn.nclldc, hvilke Tryksager, der skal henregnes til Avisel', e. uilgnncndc, hvorledes der skal f01'iio1rl05 med de H.ækker a.f Aviser, SulIl for Tiden ophevares i Statens Avissalllling i Aarhus, llien som i Henhold til Lov NI', 142 af 18. April 1925 ikke er blevd fortsat efter l. Jannar Uanset Bestemmelserne i l om Antallet af Friekscmplal'cr tiilwgges dcr det kongelige Bibliotek Ret til for clhjnu ikke a.fsluttede, sall1l1lcnhmngcndc ViCrkcr, hvoraf der efter de hidtil gældende Regler Cl' paabcgyndt Aflevering til Bihlioteket i 2 Eksemplarer, at kræve Fort~'iruttclscll af Dublcteksclllplarct afleveret vederlagsfrit. ahc\rorcs l Eks \:sclliplnr af alle 'I Eksemplar af 8. Overtl'mc1clser af denne Lov eller af de ministerielle Bestemlllclser, dcl' slut,ter aig til dcil, straffes mod Botler fra 10 til 1000 Kr. Boderne tilfalder KOll1l1lllllelmsscn i elen Kommune, hvor Overtrædelse Cl' sket. ykkcr - 1IV('1I1 Avissu.JIlling) -, Pkt,. 2, i hvilket.fleycl'i ngspl igtcll gerens Rpgnillg, paahviler ha.ill, Forlæggeren har tckel'llc (Staten::; u' Cll nflcvcringsopfylde sin Af 'Idelse, paahviler 9. Samtidig med elciljlc Lovs Ikrnfttræden Op!liC\-CS Lov Nr. Gu af ~. Maj oftcntligc Bihliotekcrs Ret til Frickscmpiarer af Tryktiager 111. Ill. og Lov Nr. H:3 af 18. April Pligtaflevering af Aviser til Sta.tens Samlinger. Hvorefter a.lle vedkommende sig have itt, l'dte. Givet I"l:1 ChristiulIshol'g, dell l.,juli Under Vor Kongelige Haantl og Segl. Christian R. (L. s.) e Bestemlllelser, ~s J1axnlig: ~tctlc Trykkerier gjort gældeude,.j.i593 J...c"u<r:'/'...,..~...v..

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware

Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open sourcesoftware retlige forhold Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse og brug af open source-software retlige forhold Udgivet

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere