Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18."

Transkript

1 Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Total for udvalg Kilde: Regnskab og Budget 2010 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt

2 Årsberetning Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for politikområdet Kultur og Fritid udviser et mindreforbrug på 1,338 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 1: Budget og Regnskab 2010 for forvaltningen og de decentrale institutioner (i kr.) Oprindeligt korrigeret Forvaltningens centrale Decentrale institutioners samlede Kultur og Fritid Forvaltningens del af politikområdets regnskab udviser et mindreforbrug på 0,533 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skal ses i lyset af: Et overført overskud fra 2009 på 1,997 mio. kr. 2. opfølgning 2010, hvor 1,465 mio. kr. af det overførte overskud fra 2009 blev afleveret til Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto opfølgning 2010, hvor 1,000 mio. kr. blev afleveret til kassen som følge af Familieafdelingens konstaterede merforbrug. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 1,001 mio. kr. i forhold til det korrigerede. De decentrale institutioners del af politikområdets regnskab (Vestfynshallerne, Bjergbanken, Biblioteket, Musikskolen, Ungdomsskolen og SFO2-klubberne) udviser et mindreforbrug på 0,808 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært SFO2- klubbernes regnskab. Mindreforbruget skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 0,258 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 1,066 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På grund af en regulering af Bjergbankens overførte overskud fra 2010 til 2011 vil de decentrale institutioner få overført 0,833 mio. kr. til Nedenstående tabel viser forvaltningens del af politikområdets regnskab på funktionsniveau (udvalgte funktioner). Tabel 2: Budget og Regnskab 2010 på funktionsniveau (udvalgte funktioner) (i kr.) Oprindeligt korrigeret Stadion og Idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde På Stadion og Idrætsanlæg er der et mindreforbrug på 0,264 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Stadion og Idrætsanlæg indeholder imidlertid også kontoen for over-/ underskud, hvor der som følge af overført overskud fra 2009 og afleveret til Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6 og Familieafdelingen er et merforbrug

3 på 0,496 mio. kr. Det reelle mindreforbrug på Stadions og Idrætsanlæg udgør således 0,760 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at depoter af gødning og græs har været fyldte i 2010, dels tilbageholdenhed fra forvaltningen som følge af det manglende kendskab til årets gang. På Andre kulturelle opgaver er der et merforbrug på 0,102 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes, at forsamlingshusene og lokalarkiverne har haft et merforbrug på 0,210 mio. kr. Det samlede merforbrug reduceres ved, at der har været et mindreforbrug på kunstfonden og på tilskud til arrangementer. På Folkeoplysende voksenundervisning er der et mindreforbrug på 0,116 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere har benyttet tilbuddet om aftenskoleundervisning i andre kommuner end forudsat. På Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er der et mindreforbrug på 0,458 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes, at foreningshusene har haft et mindreforbrug på 0,550 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed fra forvaltningen. Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter udviser et merforbrug på 11,285 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 3: Budget og regnskab for politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter (i kr.) Oprindeligt korrigeret Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Note: Projekt Sundhed med Omtanke indgår ikke i Dagtilbudsafdelingens eller Familieafdelingens administrative område, og vil derfor ikke blive kommenteret i nedenstående beskrivelser af og regnskab. Totalerne i tabel 4 og 8 stemmer således ikke overens med totalen i tabel 3. Nedenstående beskrivelser af og regnskab for politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter sondrer mellem Dagtilbudsafdelingen og Familieafdelingen. Dagtilbudsafdelingen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for Dagtilbudsafdelingens andel af politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter udviser et merforbrug på 0,340 mio. kr. i forhold til det korrigerede.

4 Tabel 4: Budget og Regnskab 2010 for Dagtilbudsafdelingen fordelt på forvaltningen og de decentrale institutioner (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Forvaltningens centrale Decentrale institutioners samlede Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Forvaltningens del af politikområdets regnskab udviser et merforbrug på 4,079 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ved overførsel af forvaltningens underskud fra 2010 til 2011 modtager Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 0,202 mio. kr. fra Skoleudvalget vedrørende udgifter til søskenderabat på dagtilbudsområdet, 0,011 mio. kr. fra kassen som følge af en tjenestemandspension og 2,207 mio. kr. fra Dagplejen, idet Dagplejen har passet færre børn end forudsat, hvorfor forvaltningen også har haft færre indtægter. Forvaltningen vil således få overført et underskud på 1,659 mio. kr. til Det overførte underskud skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 1,781 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 0,122 mio. kr. i forhold til det korrigerede. De decentrale institutioners del af politikområdets regnskab udviser et mindreforbrug på 3,739 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ved overførsel af de decentrale institutioners overskud fra 2010 til 2011 afleverer Dagplejen 2,207 mio. kr. til forvaltningen og daginstitutionerne modtager 0,036 mio. kr. fra kassen. De decentrale institutioner vil således få overført et overskud på 1,568 mio. kr. til Det overførte overskud skal ses i lyset af et overført overskud fra 2009 på 2,323 mio. kr. Reelt er der således tale om et merforbrug på 0,755 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Overskuddet fordeler sig således, at 20 institutioner overfører et overskud og fire institutioner et underskud (Stribonitten, Musereden, Brenderup Børnehave og Dagplejen). Nedenstående tabel viser Dagtilbudsafdelingens andel af politikområdets og regnskab på funktionsniveau. Tabellen er omdrejningspunkt for nedenstående beskrivelser af og regnskab for udvalgte funktioner. Tabel 5: Budget og Regnskab 2010 på funktionsniveau (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Sundhedstjenesten Dagtilbudsområdets fællessted Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner Sociale formål (hjemmetræning) Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Note: Til Sundhedstjenesten og Sociale formål henregnes alene det, der indgår i Dagtilbudsafdelingens administrative område. Dagtilbudsområdets fællessted Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for Dagtilbudsområdets fællessted udviser et merforbrug på 0,780 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ved overførsel af

5 forvaltningens underskud fra 2010 til 2011 modtager Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 0,202 mio. kr. fra Skoleudvalget vedrørende udgifter til søskenderabat på dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil således få overført et underskud på 0,578 mio. kr. til Det overførte underskud skal ses i lyset af, at Dagtilbudsområdets fællessted indeholder kontoen for over-/underskud, hvor der som følge af overført underskud fra 2009 er et merforbrug på 1,781 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 1,203 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dagtilbudsområdets fællessted indeholder flere konti eksempelvis dagtilbudsområdets søskenderabat, mellemkommunale betalinger, støttepædagogkorpset, pulje til PAU-elever, daginstitutionernes ferielukning etc. Navnlig to konti er dog årsag til det konstaterede mindreforbrug nemlig puljen til ekstra pladser og tilskud til forældre der vælger privat pasning. Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for puljen til ekstra pladser udviser et mindreforbrug på 2,166 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært at daginstitutionerne blev nednormeret med 59 pladser pr. 1. marts 2010 svarende til 3,246 mio. kr. Som følge heraf afleverede Dagtilbudsafdelingen 1,0 mio. kr. ved genåbningen af Det samlede mindreforbrug på dagtilbudsområdets fællessted reduceres ved at Børn-, Ungeog Fritidsudvalgets regnskab for tilskud til forældre der vælger privat pasning udviser et merforbrug på 0,692 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ifølge forudsætningerne til 2010 er tet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 39 helårsbørn med en gennemsnitspris på kr. pr. mdr. i 12 mdr., svarende til et på 2,089 mio. kr. I 2010 gav Børn-, Unge- og Fritidsudvalget til 55 helårsbørn med en gennemsnitspris på kr. pr. mdr. i 12 mdr., svarende til et forbrug på 2,781 mio. kr. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for Dagplejen udviser et mindreforbrug på 0,282 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Nedenstående tabel viser Dagplejens samlede og regnskab fordelt på Dagplejens andel og forvaltningens andel. Tabel 6: Budget og Regnskab 2010 for Dagplejen (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Dagplejen Forvaltningen Dagplejen Dagplejens andel af det samlede udviser et mindreforbrug på 1,544 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 1,163 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbruget på 2,707 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes for det første, at Dagplejen har passet 45 færre børn en forudsat. For det andet, at Dagplejen har vist tilbageholdenhed i forhold til deres driftsudgifter og for det tredje, at Dagplejen har været i stand til at begrænse forbruget til gæstedagpleje og 5. barn. Forvaltningens andel af det samlede viser en mindreindtægt på 1,262 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Dagplejen har passet 45 færre børn end forudsat, hvoraf der ikke er forældrebetaling på 13 børn (tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt). Forvaltningen mangler således forældrebetaling for 58 helårsbørn svarende til 1,4 mio. kr. Årsagen til at mindreindtægten udgør 1,262 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på tilskud til friplads.

6 Som følge af at Dagplejen har passet 45 færre børn end forudsat, valgte forvaltningen at regulere Dagplejens andel af det samlede med -2,207 mio. kr., således at Dagplejens mindreforbrug på 1,544 mio. kr. i forhold til det korrigerede erstattes af et merforbrug på 0,663 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dagplejen fik med andre ord lov til at beholde 0,5 mio. kr. af deres overskud, således at det overførte underskud fra 2009 på 1,163 mio. kr. reduceres til et overført underskud på 0,663 mio. kr. til Børnehaver og integrerede daginstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for børnehaver og integrerede daginstitutioner udviser et mindreforbrug på 1,265 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Nedenstående tabel viser børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede og regnskab fordelt på institutionernes andel og forvaltningens andel. Tabel 7: Budget og Regnskab 2010 for børnehaver og integrerede daginstitutioner (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Institutioner Forvaltningen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Institutionernes andel af børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede udviser et mindreforbrug på 2,195 mio. kr. Ved overførsel af institutionernes overskud fra 2010 til 2011 modtager institutionerne 0,036 mio. kr. fra kassen. Institutionerne vil således få overført et overskud på 2,231 mio. kr. til Det overførte overskud skal ses i lyset af et overført overskud fra 2009 på 3,486 mio. kr. Reelt er der således tale om et merforbrug på 1,255 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Forvaltningens andel af børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede udviser en mindreindtægt på 0,930 mio. kr. Mindreindtægten udgør imidlertid reelt 2,049 mio. kr., idet 1,119 mio. kr. af forældrebetalingstet tilhører Dagtilbudsområdets fællessted. Dagtilbudsområdets fællessted tildelte nemlig institutionerne til madordning, hvoraf 1,119 mio. kr. blev finansieret af forældrene. Det korrigerede for forvaltningens andel af børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede burde således have udgjort -25,412 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 2,049 mio. kr. Mindreindtægten skyldes for det første et merforbrug på fripladskontiene. For det andet, at børnehaverne og de integrerede daginstitutioner har passet 88 færre børnehavebørn end forudsat, hvoraf 13 skulle modtage madordning. Og for det tredje, at forvaltningen ikke sondrede mellem børnehavebørn, deltids børnehavebørn og fritidshjemsbørn ved lægningen, hvorfor indtægtstet blev lagt for højt. Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for tilskud til privatinstitutioner udviser et merforbrug på 1,387 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ifølge forudsætningerne til 2010 er tet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 24 børn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 14 børn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år, svarende til et på 2,377 mio. kr. I 2010 gav Børn-, Unge- og Fritidsudvalget tilskud til 25 børn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 32 børn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år svarende til et forbrug på 3,733 mio. kr. Hertil kommer et mindre forbrug til fripladstilskud.

7 Familieafdelingen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for Familieafdelingens andel af politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter udviser et merforbrug på 11,968 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 4,761 mio. kr., og 4. opfølgning 2010 hvor Familieafdelingen fik en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. som følge af det konstaterede merforbrug. Reelt er der således tale om et merforbrug på 15,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 8: Budget og regnskab for Familieafdelingen (i kr.) Oprindeligt korrigeret Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Note: Til Sociale formål henregnes alene det, der indgår i Familieafdelingens administrative område. Anbringelsesområdet I 2010 har forvaltningen kunne følge et fald i antallet af anbringelser, men ikke et tilsvarende fald i udgifterne har været karakteriseret ved, at forvaltningen har brugt væsentligt længere tid på at afvikle eller forhandle priserne ned på anbringelser end forventet. Forvaltningen må erkende, at det har taget længere tid at motivere barnet, den unge, forældrene og ikke mindst anbringelsesstederne. Alle parter har mulighed for at anke vores afgørelse til det sociale nævn med opsættende virkning. Derudover har tre enkeltmandsprojekter været særligt belastende for tet. To enkeltmandsprojekter har kostet 2,3 mio. kr. stykket, og det tredje har kostet 4,5 mio. kr. i De to første er blevet markant billigere ( kr. pr. mdr.). Det tredje projekt forventer forvaltningen fortsætter med en tilsvarende udgift de kommende 3½ år. Vi kan konstatere et fald i antallet af anbringelser. I maj 2009 var der 116 børn og unge anbragt. I maj 2011 vil der være 91 anbragte. Faldet i anbringelser er typisk sket for de meget dyre anbringelser på døgninstitution og private opholdssteder. Gennem 2010 har en af de helt store udfordringer været at forklare, at Familieafdelingens strategi om at arbejde med alternativ til anbringelser har været på vej til at lykkes. Forebyggende foranstaltninger Merforbruget på tet til forebyggende foranstaltninger skyldes primært: Udgiften til fritidsdelen for STU-forløb med unge under 18 år. Familieafdelingen har afholdt udgiften uden at der var teret med det. Den ekstra udgift udgør 1,5 mio. kr. Der har været ekstraordinære udgifter i forvaltningens aflastningsprojekt på Bøgelundsskolen, som følge af en dreng med alvorlig handicap. Det er den samme dreng som er nævnt tidligere i notatet under anbringelser (enkeltmandsprojekt). De ekstra udgifter udgør 0,7 mio. kr. Udgifter til ATA-forløb (alternativ til anbringelse). Forvaltningen har brugt ekstern leverandør af særligt familiekonsulentydelser for at have tilstrækkeligt med hænder og behandling i de familier, hvor forvaltningen har været nødt til at etablere alternativ til anbringelser. Endvidere har forvaltningen vurderet, at de unge der har haft ophold på Vejlby Kollegiet har haft en tyngde, så vi har etableret vagtordning i weekenderne.

8 Sociale formål I 2009 og 2010 har Familieafdelingen ensrettet serviceniveauet på området. I 2009 var der et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 2,3 mio. kr. og 0,4 kr. på merudgifterne. Familieafdelingen kan konstatere at opstramningen af serviceniveauet slår igennem på udgiftssiden. Perspektiverne for at udgifterne til Sociale formål i 2011 lever op til rammen er gode: Forvaltningen er gennem 2010 blevet bekræftet i, at ensretningen af serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi har fået medhold i langt de fleste ankesager på området. Familiekonsulenterne er i stigende omfang blevet brugt til at hjælpe familierne som alternativ til tabt arbejdsfortjeneste.

9 Anlægsprojekter (i kr.) Regnskab 2010 Frigivet rådighedsbeløb 2010 Afvigelse Afslut Fortsæt Udbygning af Ejbyhallen x Boldbaner ved Strib x Fritids- og Aktivitetscenter Vedligeholdelse af Strib x svømmehal Etablering af 24/7 åbent x på bibliotekerne i Nr. Aaby, Ejby og Strib. Indslevskolen x Børnehuset Hollændervej x Udbygning af Båring x Børnehave Tvillingebarnevogne til x dagplejen Ombygning af x daginstitutionernes køkkener Skovbørnehave som en x del af Brenderup Børnehave I alt Note: - = merudgift/mindre indtægt Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 9,067 mio. kr. forventes overført til 2011 Kommentarer til anlægsprojekterne Anlægsprojektet til udbygning af Ejbyhallen er afsluttet. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget blev orienteret om anlægsregnskabet på udvalgsmødet den 1. juni Anlægsprojektet til boldbaner ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter er igangsat. Der skal etableres to boldbaner med tilhørende lysanlæg og afgrænsning. Boldbanerne forventes færdig i efteråret 2011, og kan benyttes fra foråret Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 2,386 mio. kr. Anlægsprojektet til vedligeholdelse af Strib svømmehal er afsluttet. Anlægsbevillingen er blevet brugt til at erstatte det store bassins dug med klinker. Herudover er der foretaget diverse vedligeholdelsestiltag. Anlægsprojektet afsluttes. Anlægsprojektet til 24/7 åbent på bibliotekerne i Nr. Aaby, Ejby og Strib er finansieret med 0,3 mio. kr. fra anlægsprojektet til udbygning af Båring Børnehave og med 0,3 mio. kr. fra anlægsprojektet til Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 0,158 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende Børnehuset Hollændervej (Børnehuset Nordlys) er afsluttet. Anlægsregnskabet mangler imidlertid den endelige afregning, hvorfor det restkorrigerede års på 0,158 mio. kr. overføres til 2011.

10 Anlægsprojektet til udbygning af Båring Børnehave havde en anlægsbevilling på 3,125 mio. kr. 0,3 mio. kr. er omplaceret til 24/7 biblioteker, hvorfor den frigivende anlægsbevilling udgør 2,825 mio. kr. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på -1,293 mio. kr. Anlægsprojektet har et på 0,875 mio. kr. i Som følge af stordriftsmodellen fortsætter anlægsarbejdet med en anlægsbevilling på yderligere 2,995 mio. kr. i Dagplejen har brugt anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. til indkøb af 28 tvillingebarnevogne med motor og tilhørende stiger. Anlægsprojektet afsluttes. Anlægsbevillingen til ombygning af daginstitutionernes køkkener udgør 4,0 mio. kr., hvoraf 0,930 mio. kr. er frigivet. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 3,216 mio. kr. Anlægsprojektet til Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave havde en anlægsbevilling på 5,125 mio. kr. 0,3 mio. kr. er omplaceret til 24/7 biblioteker, hvorfor den frigivende anlægsbevilling udgør 4,825 mio. kr. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 4,442 mio. kr. Anlægsprojektet har et på 0,875 mio. kr. i 2011.

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 3. august 212 Sagsnr.: 212-614-5 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: 213-4434-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere