INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP"

Transkript

1 INDHENTELSE AF TILBUD PÅ KORTLÆGNING AF ANLAGTE OG AFGJORTE DOMME OG NÆVNSAFGØRELSER OM DISKRIMINATION PÅ BAGGRUND AF ETNICITET OG HANDICAP

2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ankestyrelsen Enheden for Antidiskrimination Amaliegade 25, Postboks København K Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., i løbet af udbudsprocessen skal være skriftlige og rettes til chefkonsulent Nina Svanborg på -adressen Tilbud skal ligeledes fremsendes til denne mailadresse. Enheden for Antidiskrimination (EFA) besvarer ikke henvendelser om udbuddet, som ikke rettes skriftligt til ovenstående -adresse. Udbudsansvarlige er chefkonsulent Nina Svanborg, fuldmægtig Malene Damgaard og fuldmægtig Morten Spies (EFA). 2. BAGGRUNDEN FOR UDBUDDET EFA skal indkøbe en kortlægning af faktisk diskrimination (herunder hadforbrydelser) på baggrund af etnicitet og handicap i perioden Faktisk diskrimination defineres som ulovlig forskelsbehandling i juridisk forstand. Kortlægningen skal indeholde relevante analyser på baggrund af data om anlagte og afgjorte sager ved domstole og nævn. Der kan bl.a. indhentes data fra alle landets politikredse, Rigsadvokaten, PET, Domstolsstyrelsen og Ligebehandlingsnævnet. Baggrunden for ønsket om at kortlægge omfanget af faktisk diskrimination er, at EFA vil iværksætte relevante, målrettede og vidensbaserede indsatser til at modvirke diskrimination. 3. AFTALERNES LØBETID EFA forventer, at aftalen træder i kraft ultimo august 2014 og løber indtil den 30. november OPGAVENS BESTANDDELE Det overordnede formål med kortlægningen er, at afdække i hvilket omfang der anlægges og afgøres sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap. Kortlægningen skal give viden om, i hvilket omfang der finder faktisk diskrimination sted i Danmark. Kortlægningen skal bl.a. supplere data fra Det nationale Integrationsbarometer, der årligt måler nydanskeres oplevelse af diskrimination. Kortlægningen skal belyse følgende: 1) Omfang af indberettede sager, behandlede sager, afgørelser af sager på baggrund af straffeloven for de to befolkningsgrupper i perioden /14. Side 2 af 6

3 2) Omfang af indberettede sager, behandlede sager, afgørelser af sager på baggrund af ligebehandlingsloven for de to befolkningsgrupper i perioden /14. 3) Kvalitativ gennemgang af sagernes indhold med henblik på at finde systematikker på over for hvem, og hvor forskelsbehandling og hadforbrydelser finder sted. 4) Målgruppebeskrivelse: Kortlægning af hvem der indberetter sager i forhold til regionale, demografiske og socioøkonomiske faktorer. 5) Omfang af multipel diskrimination (kombination af diskriminationsgrunde), fx etnicitet og handicap. 6) Anbefalinger til kommunikationsindsatser på baggrund af kortlægningens resultater. Beskrivelsen skal indbefatte forslag til indsatsernes mål, målgrupper og budskaber. Kortlægningen bør, for så vidt angår den del der omfatter hadforbrydelser, tage højde for den nationale kortlægning af hadforbrydelser som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har igangsat. Derudover bør kortlægningen kontakte relevante myndigheder fx socialstyrelsen, samt relevante organisationer, herunder Institut for menneskerettigheder, med henblik på inddragelse af relevante registreringer, bearbejdede data og desuden skal andre relevante datakilder i nødvendigt omfang inddrages. Budget: Der er afsat en beløbsramme på max. DKK ekskl. moms til udarbejdelse af kortlægningen. Beskrivelse af de ønskede delydelser I det nedenstående præsenteres de opgaver, der ønskes bistand til. De specifikke opgaver inkluderer: 1. Metodeudvikling og planlægning: o Tilrettelæggelse af kortlægning o Kontakt til relevante myndigheder om indhentning af data 2. Udarbejdelse af kortlægning herunder: o Udarbejdelse og tryk (200 eksemplarer) af rapport som gennemgår alle anlagte og afgjorte sager om diskrimination i relevante instanser, herunder resultater, målgruppebeskrivelse og anbefalinger. o Udarbejdelse og tryk af komprimeret og let-læselig udgave af rapporten (1000 eksemplarer), som indeholder resume af resultater, målgruppebeskrivelse og anbefalinger. Det endelige materiale skal desuden udarbejdes i elektronisk format, egnet til upload på hjemmesider og skal leve op til de internationale retningslinjer for tilgængelighed WCAG2.0 (aa). Side 3 af 6

4 Udarbejdelsen skal ske i overensstemmelse med Ankestyrelsens designguide (bilag 2) samt koncernens kommunikationsstrategi (bilag 3). Al statistisk rådata skal desuden leveres til ordregiver i et format egnet til statistiske softwareprogrammer såsom SPSS, STATA, SAS el.lign. Evt. ændringer offentliggøres på udbuddets hjemmeside. Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret om evt. ændringer ved løbende at orientere sig på Ankestyrelsens hjemmeside. 5. PROCESPLAN FOR UDBUDSPROCESSEN Tidsplan Aktivitet Tidsplan Annoncering 17. juli 2014 Frist for modtagelse af tilbud 18. august 2014 Svar til udvalgt tilbudsgiver 26. august 2014 Svar til fravalgte tilbudsgivere 28. august 2014 Indgåelse af kontrakt 29. august 2014 Ydelserne skal leveres i Den endelige produktionsplan aftales med den valgte leverandør. Skriftlige spørgsmål Tilbudsgiverne kan afklare eventuelle uklarheder ved at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal sendes til den i punkt 1 angivne -adresse og være på dansk. Spørgsmål kan ikke indsendes på anden måde eller til anden ( )adresse. Spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på udbuddets hjemmeside på Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret om, hvilke spørgsmål, der er stillet og besvaret ved løbende at orientere sig på udbuddets hjemmeside. 6. TILBUDDETS INDHOLD Tilbud udformes på grundlag af det samlede materiale, jf. pkt. 4. Det skal af tilbuddet fremgå entydigt, hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet. Tilbud skal ved indleveringen herudover indeholde: Tilbud på den samlede opgave, jf. punkt 4. Redegørelse for egnethed, jf. punkt 8. Side 4 af 6

5 Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at virksomheden på tilbudstidspunktet ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Vedlagte udkast foreslås anvendt, jf. pkt. 5. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal hver deltager i sammenslutningen afgive underskrevet tro- og loveerklæring. Alle ovenstående bilag, erklæringer og referenceark skal indleveres i et for Ankestyrelsen læsbart, ikke-redigérbart format som PDF eller tilsvarende. Tilbuddene skal afgives skriftligt i elektronisk form og være skrevet på dansk, jf. i øvrigt pkt. 10. Mails (herunder mails med tilbud) må maksimalt fylde 5 MB pr. enkeltmail pga. begrænsning i Ankestyrelsens mailsystem (mails, som fylder mere end 5 MB og som således afvises af Ankestyrelsens servere, foreslås opdelt i mindre mails). Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud når frem til Ankestyrelsen rettidigt. 7. FORBEHOLD Evt. forvanskning opstået i forbindelse med tilbuddets elektroniske indlevering, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tilbudsgivers egen forhold, er Ankestyrelsen uvedkommende. 8. EGNETHEDSVURDERING Ankestyrelsen har opstillet følgende minimumskrav til de økonomiske aktører, der afgiver tilbud i denne annoncering. Med minimumskrav forstås, at kravet skal opfyldes for at tilbuddet vil blive taget i betragtning. Tilbud, der ikke opfylder minimumskravene, vil blive afvist. For at komme i betragtning til at afgive tilbud skal følgende krav være opfyldt: Dokumenteret erfaring, i form af 3 referencer, med lignende opgaver, enten specifikt med det faglige område (diskrimination) eller med udarbejdelse af øvrige kortlægninger om domsafgørelser og nævnsafgørelser om øvrige forhold 9. TILBUDSVURDERING EFA ønsker et tilbud på en kortlægning af anlagte og afgjorte domme og nævnsafgørelser om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap, som redegjort for i punkt 4. Der vil blive indgået én aftale med én tilbudsgiver. Tildeling af aftalerne vil ske på grundlag af tildelingskriteriet de økonomisk mest fordelagtige tilbud". Dette overordnede tildelingskriterium giver mulighed for at anvende kvalitet og pris i sammenhæng i forbindelse med tilbudsvurderingen. Side 5 af 6

6 Tildelingskriteriet udfoldes i nedenstående underkriterier (og delkriterier). Underkriterium 1: Kvalitet Delkriterium 1: Kvaliteten skal forstås som kortlægningens validitet samt som kvalitative og kvantitative omfang. Delkriterium 2: Kvalitet skal også forstås som formidling. Formidlingen af undersøgelsens resultater skal passe til målgruppen. Dette underkriterium vægter 80 % af den samlede tilbudsvurdering. Jo bedre tilbudsgiver kan redegøre for at kunne levere en valid og udtømmende kortlægning af anlagte og afgjorte sager om diskrimination (herunder hadforbrydelser) på baggrund af etnicitet og handicap i perioden /14, desto bedre vurdering. Underkriterium 2: Pris Tilbudsloftet for opgaven er DKK Det vil blive tillagt vægt i det omfang, tilbudsprisen er under tilbudsloftet. Dette underkriterium vægter 20 % af den samlede tilbudsvurdering. Jo lavere prisen er under tilbudsloftet, desto bedre vurdering. 10. TILBUDSFRIST OG VEDSTÅELSE Frist for modtagelse af tilbud er: 18. august 2014 kl. 12 Tilbud skal fremsendes pr. mail til den i punkt 1 anførte adresse. Tilbuddet skal være kommet frem og således være ordregiver i hænde inden tilbudsfristens udløb. Ankestyrelsen fremsender en kvittering pr. mail, der bekræfter modtagelsen af tilbudsgivers mail med tilbudsmateriale. Denne kvitteringsmail bekræfter ikke, at det samlede tilbud er konditionsmæssigt, men alene tidspunktet for modtagelsen af tilbuddet. For sent fremkomne tilbud vil blive afvist. Tilbudsgiverne skal vedstå deres tilbud indtil den 29. oktober Side 6 af 6

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/2056-0007 Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen)

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere