Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser"

Transkript

1 Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December

2 1. Resume Biltrafikken er de sidste 25 år steget med over 50 %, og alle prognoser viser, at udviklingen vil fortsætte i de kommende år. Jernbanen har i den samme periode oplevet en markant vækst i antallet af rejser, men har alligevel tabt store markedsandele til vejtrafikken med de problemer det afstedkommer i form af øget trængsel og miljøbelastning. Hvis udviklingen skal vendes er det vigtigt, at den kollektive trafik kan udvikle sig til et mere konkurrencedygtigt alternativ i form af kortere rejsetider og højere frekvens. Dette er i dag ikke muligt på grund af mangel på kapacitet på skinnenettet. Primært på Sjælland. Det vigtigste bidrag til en samlet løsning er udvidelsen af kapaciteten mellem København og Ringsted, gennem anlæg af en ny bane fra København via Køge Nord til Ringsted, som vil give mulighed for markante forbedringer i både øst - vest trafikken og i hele den sjællandske regionaltogstrafik. Etablering af en ny bane København Køge Ringsted vil give: - realiseringen af markant kortere rejsetider mellem Køge, Haslev, Stevns og København - åbning af togforbindelser til Fyn/Jylland fra de nævnte områder + byerne langs Køge Bugt - hurtigere og hyppigere forbindelser mellem København og Ringsted, Næstved, Vordingborg, Nykøbing F., Slagelse, Sorø, Korsør, Nyborg, Odense - aflastning af den eksisterende bane København Roskilde, hvor der derfor kan etableres hurtigere og hyppigere forbindelser til/fra København - sikring af tilstrækkelig kapacitet til den vækst i godstrafikken som den faste forbindelse over Femern kan give. Forudsætter, at den nuværende godsterminal flyttes fra Høje Taastrup til ny placering langs ny bane - muligheden for en senere forlængelse af banen som højhastighedsbane i en lige linie fra Køge til Vordingborg og videre derfra til Hamburg under forudsætning af, at Tyskland udbygger banen mellem brofæstet og Hamburg. Den danske jernbane er skruet sådan sammen, at et kapacitetsproblem på Sjælland har konsekvenser for trafikken på Fyn og i Østjylland. F.eks. giver den enkeltsporede strækning mellem Lejre- Vipperød bindinger på køreplanlægningen, som har konsekvenser for InterCitytrafikken til Fyn og Jylland. Det samme gælder kapacitetsproblemet på Københavns Hovedbanegård, som er start og endestation for de InterCity-tog, der udgør rygraden i den østjyske regionaltrafik. 2. Trafikken fortsætter med at vokse De seneste år har trafikken fremvist en samlet vækst på 16 % målt i passagerkm i markedet for persontransport i Danmark, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 1,8 %. Især bilen har i denne periode taget sin store andel af væksten (2,2 % vækst i gns. pr. år). Togets markedsvækst har kun været knap 0,7 % årligt (i gennemsnit), og dermed har toget tabt markedsandele i perioden. Ser man år frem, er der en udbredt forventning om fortsat vækst i det samlede marked for persontransport, og med nogenlunde uændret takt på ca. 1,8 % årligt. 2

3 Et naturligt spørgsmål er, hvor stor en del af denne vækst, der skal ske som bil, bus- eller banetrafik. I udgangspunktet er det overvejende sandsynligt, at fremtidig vækst primært vil ske i biltrafikken, såfremt der ikke introduceres enten prohibitive tiltag overfor biltrafikken, eller tiltag der kan sikre mulighed for at udvikle bedre og mere kundeorienterede togprodukter, end tilfældet er i dag. 2.1 Togtrafikken skal tage en større del af væksten Hvis væksten i biltrafikken skal mindskes uden at hæmme mobiliteten, skal de kollektive transportmidler tage en langt større del af væksten i trafikken, herunder specielt pendlertrafikken, hvor vejtrafikkens problemer med trængsel og manglende fremkommelighed er særligt store. En stor del af de sidste mange års vækst i trafikken skyldes øget pendling mellem bolig og arbejde. Siden 1980 er antallet af beskæftigede, der pendler steget med 44 %. For 25 år siden var Sjælland opdelt i 2-3 pendlingsoplande koncentreret omkring Hovedstadsområdet samt Syd og Vestsjælland. Danmarks Statistik har påvist, at Sjælland i dag er smeltet sammen til ét samlet pendlingsområde koncentreret omkring Hovedstadsområdet. I pendlertrafikken fra Sjælland til Storkøbenhavn har der i perioden været en gennemsnitlig vækst på 29 %. Væksten er fordelt i tre trafikkorridorer: - Nordvestkorridoren (Holbæk-Kalundborg) = 19 % vækst i pendling - Vestkorridoren (Ringsted Slagelse Odense) = 42 % vækst i pendling - Sydkorridoren (Næstved Nykøbing F.) = 28 % vækst i pendling Transportministeriets beregninger viser, at vejtrafikken i hovedstadsområdet, i 2020 i forhold til 2004, forventes at stige med ca. 21 % og 34 % for kollektiv trafik. Udviklingen vil, ifølge Transportministeriet, bl.a. betyde, at over 90 % af alle siddepladser mellem København og Roskilde vil være belagt i aktuel retning i spidstimen. Mellem Ringsted og Roskilde vil % af alle pladser være belagt. Den øgede efterspørgsel efter hurtig og effektiv transport i den sjællandske pendlertrafik har ikke resulteret i markante forbedringer i jernbanetrafikken. De forbedringer, der kan spores er primært blevet gennemført udenfor myldretiderne, og i øst - vest trafikken som fik et stort løft med åbningerne af hhv. Storebælts- og Øresundsbroen. 120 Ingen udvikling i rejsetid mellem København og de sjællandske provinsbyer Minutter Nykøbing F. Kalundborg Næstved Slagelse Holbæk År Korteste rejsetid i myldretiden (7-9 el ) aktuel retning

4 Som det fremgår af ovenstående figur, så har rejsetiderne mellem de største sjællandske provinsbyer og København ikke udviklet sig væsentligt de sidste 37 år. Årsagen til jernbanens manglende udvikling i rejsetid og frekvens er primært mangel på ledig skinnekapacitet i spidstimerne. 2.2 Trængsel på skinnerne Jernbanens største udfordring er at skabe et attraktivt og kundeorienteret produkt, på trods af trængsel på skinnenettet i myldretiderne. Trængslen er klart størst på den centrale del af indfaldsstrækningerne, til og fra Hovedstadsområdet (se figur 2, der viser det danske fjerntogsskinnenet og angiver belastningsniveau/dag), men også enkelte delstrækninger har flaskehalse, der begrænser mulighederne for fremover at skabe rejsetidsforbedringer. På S-togsnettet ligger belastningspresset især på det centrale snit mellem Dybbølsbro og Østerport, men også på de passagermæssigt tungeste S-togs-fingre er mulighederne for forbedringer begrænsede. Generelt set har de jyske strækninger mindre trængsel, men situationen er lokalt stærkt afhængig af beslutningen om en eventuel fast forbindelse over Femern Bælt. DSB har i de senere år anvendt skinnenettet Figur 2: Belastningsniveauet på det danske skinnenet stadig mere effektivt, men i myldretidsperioderne blev grænsen flere steder allerede nået for 20 år siden. Det er derfor ikke muligt at forbedre produktet væsentligt for de sjællandske pendlere. 4

5 2.3 Faste forbindelser giver øget trafik henover Sjælland - men hullerne i det sjællandske jernbanenet er ikke blevet lukket De store investeringer i jernbanen har de seneste år været gennemført i form af faste forbindelser. Investeringerne har givet nye direkte forbindelser til Fyn/Jylland og Skåne, som har resulteret i markant flere passagerer til jernbanen. De nye forbindelser, og passagervæksten, har imidlertid også øget presset på hovedparten af de sjællandske flaskehalse, hvor der i mange år har manglet kapacitet. Storebælt 1997 Kalundborg Korsør Vipperød Holbæk Ringsted Slagelse Høje Taastrup Roskilde Lejre Hvidovre Køge Næstved Vordingborg Helsingør Østerport Nørreport København H Kastrup Øresund 2000 De store flaskehalse på Sjælland er: FemerBælt Nykøbing F København Ringsted Lejre Vipperød Femern? København H Nørreport Østerport Kastrup Den manglende kapacitet giver begrænsninger i muligheden for, at: - mindske rejsetiden og øge frekvensen - lave en jævn fordeling af afgange fra de enkelte stationer - sikre pålidelige tog Hvis jernbanen skal øge sin markedsandel er det derfor vigtigt, at flaskehalsene fjernes gennem investeringer i infrastrukturen. Den vigtigste af flaskehalsene er København Ringsted. 2.4 Strækningen København Ringsted er den vigtigste flaskehals Den tættest trafikerede strækning i Danmark er København Ringsted. Her mødes trafikken fra Fyn/Jylland med godstog, internationale tog og regionaltog fra Nordvest- og Sydsjælland, Derfor har strækningen ikke kun indflydelse på den regionale og lokale trafik, men også på mulighederne for at udvikle både den nationale og internationale togtrafik. Kapaciteten på strækningen er nu fuldt udnyttet. Det sætter en grænse for, hvor mange tog, der kan køre, og hvor hurtigt og præcist de kan køre. Flaskehalsen får endnu større betydning i fremtiden i takt med, at trafikken over Storebælt og antallet af pendlere på Sjælland vokser. Derudover må mængderne af gods og international trafik, der passerer over Sjælland, forventes at stige ved etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. 5

6 Der er i dag ca passagerer, der dagligt anvender strækningen mellem Roskilde og Ringsted. Strækningen Roskilde-København passeres dagligt af ca passagerer (ekskl. S-tog). Trafikstyrelsen vurderer, at det samlet (med offentlighedsfase og detail-projektering) vil tage 8 11 år at gennemføre den nødvendige kapacitetsudvidelse. 3. Tre løsninger på kapacitetsproblemet mellem København og Ringsted Der har været flere løsninger i spil for at øge kapaciteten mellem København og Ringsted, men de seneste år har der specielt været fokuseret på følgende: - Udbygning Hvidovre - Høje Taastrup med et eller to ekstra spor. - Ny bane København - Køge - Ringsted 3.1 Udbygning giver forbedringer, men er ikke uproblematisk. Den første løsning indeholder mange gode elementer, men har som udgangspunkt, at den eksisterende banestruktur fastholdes. De nuværende kunder tilbydes et bedre og mere attraktivt produkt, men der åbnes ikke nye markeder, hvor toget kan erobre markedsandele. Samtidig risikerer intensivt anlægsarbejde, på Danmarks mest trafikerede strækning, i en periode på 5-8 år, at skræmme en stor del af de nuværende kunder væk. Endelig er det problematisk, at udbygningsløsningen går gennem tæt bebyggede områder på den københavnske vestegn. Her tænkes ikke alene på støjen fra passagertrafikken, som dog primært vil blive udvidet i myldretiden, hvor hovedparten af beboerne alligevel ikke er hjemme. Problemet er primært godstrafikken, der forventes at stige voldsomt i de kommende år, og som med en udbygningsløsning fortsat skal føres gennem bl.a. Brøndby, hvor banen er omgivet af højt etagebyggeri. Godstrafikken kører på alle tider af døgnet. 3.2 Nybygning giver plads på den eksisterende bane og åbner et nyt marked En ny bane langs Køge Bugt, parallelt med S-banen, giver både forbedringer på den eksisterende bane samtidig med, at den åbner et nyt stort marked. Vi får en større fladedækning. 6

7 3.2.2 Bedre betjening på den eksisterende bane opnås uden forstyrrende og langvarige anlægsarbejder Strækningen København-Roskilde får bedre betjening ved at flytte den trafik, som i forvejen ikke standser i hverken Hedehusene, Trekroner eller Roskilde, over på den nye bane. D.v.s. godstrafik, lyntog og internationale tog. Som man kan se af den nedenstående figur, så bruger disse tog ekstraordinært meget kapacitet fordi de afviger fra den mest udbredte trafik på strækningen, regionaltogene. Jo mere ensartet kørselsmønster, der er på en given strækning, desto flere tog er der plads til. Tog der afviger markant ved enten at køre meget hurtigt, uden stop, (Lyntog/Internationale tog), eller meget langsomt, (godstog) forbruger ekstra meget kapacitet. Figuren illustrerer desuden, at der kan mangle kapacitet på trods af, at kunderne på stationen oplever, at der går halve timer mellem hver afgang. Klokken I køreplanlægning gælder som tommelfingerregel, at et gods- eller lyntog forbruger kapacitet svarende til to ordinære tog. I spidstimen kan der flyttes et lyntog, et godstog og et internationalt tog over på den nye bane. Det giver i alt plads til 4-6 ekstra regionaltog på den eksisterende bane. De nye kanaler kan bruges til at betjene både Roskilde, Trekroner, Hedehusene og Høje Taastrup med ekstra regionaltog. I denne model vil stationerne på den eksisterende bane dog miste henholdsvis Lyn- og Eurocitytoget. Til gengæld får pendlerne markant bedre forbindelser til og fra København. Samtidig bevarer de InterCitytogene til Fyn/Jylland. Det er samtidig værd at understrege, at gevinsten fås uden, at kunderne oplever store forsinkelser og omlægninger i 5-8 år, som følge af anlægsarbejder på strækningen. Endelig aflastes beboerne på strækningen for støjen fra godstrafikken, som må forventes at vokse markant når Femern broen åbner. En overflytning af al godstrafik fra den eksisterende bane forudsætter dog, at den nuværende godsterminal ved Høje Taastrup flyttes til en ny placering langs den nye bane. København H Roskilde Ringsted Regionaltog m. stop Lyntog Godstog Regionaltog m. stop Nybygningen giver hurtigere forbindelser mellem København og Køge, Stevns m.m. Gevinsterne i nybygningsløsningen ligger i øvrigt i: - realiseringen af markant kortere rejsetider mellem Køge, Haslev, Stevns og København - åbning af togforbindelser til Fyn/Jylland fra de nævnte områder + byerne langs Køge Bugt - sikring af tilstrækkelig kapacitet til den vækst i godstrafikken som den faste forbindelse over Femern kan give. Forudsætter dog, at den nuværende godsterminal flyttes fra Høje Taastrup til ny placering langs ny bane 7

8 - muligheden for en senere forlængelse af banen, som højhastighedsbane, i en lige linie fra Køge til Vordingborg og videre derfra til Hamburg under forudsætning af, at Tyskland udbygger banen mellem brofæstet og Hamburg. Til gengæld kan de rejsetidsforbedringer som Slagelse, Næstved, Ringsted, Vordingborg og Nykøbing Falster får gennem nybygningen også realiseres ved udbygning af den eksisterende bane, og er derfor ikke specielle for nybygningsløsningen. Der kan dog være afvigelser i størrelsesordenen 2-3 minutter Andre muligheder for at udvide kapaciteten Der findes andre muligheder for at øge kapaciteten end at lægge flere skinner. De to mest oplagte er: - anvende tog med flere siddepladser - mindske afstanden mellem togene Den førstnævnte omfatter f.eks. brugen af dobbeltdækkertog, der vil kunne øge sædekapaciteten med %, men hvis jernbanen skal erobre markedsandele så er det ikke nok at kunne tilbyde garanti for siddeplads. Kunderne skal tilbydes hurtigere og hyppigere togforbindelser, og det kræver mere skinnekapacitet. En anden mulighed er, at mindske afstanden mellem de enkelte tog. I dag køres der typisk med en togafstand på fire minutter. De fire minutters afstand er resultatet af det signal- og sikkerhedsanlæg, der anvendes på strækningen. I teorien kan afstanden godt reduceres til f.eks. tre minutter, hvorved kapaciteten øges med knap 35 % (fra 14 til 19 kanaler/time), men på grund af den meget blandede trafik på strækning, samt betjeningsomfanget af specielt Valby, vil denne kapacitetsforbedring kun kunne udnyttes marginalt medmindre en del af togene kører udenom Valby via godsringbanen. Banedanmark arbejder i øjeblikket med en strategi for udskiftning af hele det danske signalanlæg. Strategien indeholder også overvejelser om nyt signalsystem, der vil kunne mindske togafstanden, og øge kapaciteten. Der er endnu ikke beregnet en samlet pris for udskiftningen af det danske signalsystem, men det skønnes at koste mia. kr. 8

9 4. Erfaringerne fra både Danmark og Sverige viser at investeringer i jernbanen giver resultater En samlet løsning er grundlaget for at jernbanen for alvor kan tage markedsandele fra de overfyldte sjællandske motorveje. Erfaringerne fra både Danmark og Sverige viser, at bilisterne er parate til at bruge toget hvis blot rejsetid og frekvens er konkurrencedygtig med bilen. Danmark I Danmark er der en klar sammenhæng mellem frekvens, rejsetid og togets markedsandel. F.eks. har toget en markant større markedsandel i Slagelse end det er tilfældet i Holbæk. Slagelse ligger 95 kilometer fra København, og har en rejsetid på minutter med hurtige InterCity tog tre gange i timen. Her er togets markedsandel for pendlere til centralkommunerne ca. 75 %. I Holbæk er den tilsvarende markedsandel kun ca. 45 %. Holbæk Procent Hurtigere og hyppigere tog giver større markedsandel Holbæk Slagelse ligger kun 60 kilometer fra København, men har samme rejsetid som Slagelse, og kun to afgange pr. time med langsomme regionaltog. Pendlerne er altså parate til at benytte toget, hvis blot produktet er tilstrækkeligt attraktivt. Sverige I perioden blev kapaciteten på den 115 km. lange Svelandsbane, mellem Eskilstuna og Stockholm, udvidet, og det blev muligt at reducere rejsetiden og øge frekvensen markant. Den forbedrede betjening gav en stor passagertilvækst, og øgede togets markedsandel på strækningen fra 6 til 30 %. Nedenstående skema og figur viser udviklingen: Tog Bil Kilde: Dr. Oskar Fröidh: Svelandsbanan-utbud, efterfrågan och tillgängelighet med et nytt tågsystem, Kungl Telniska Högskolan, Togets markedsandel på strækningen steg på trods af, at vejen der løber langs med banen, E20, blev udbygget til motorvej i samme periode. 9

10 Kilde: Dr. Oskar Fröidh: Svelandsbanan-utbud, efterfrågan och tillgängelighet med et nytt tågsystem, Kungl Telniska Högskolan, Forbedringen af togtrafikken har givet en langt større tilgængelighed til arbejdspladserne i Stockholm, som har resulteret i en fordobling af antallet af pendlere fra Eskilstuna til Stockholm (se nedenstående figur). Væksten i antallet af pendlere skal ses i lyset af, at der stadig kun er timedrift fra Eskilstuna til Stockholm. Udviklingen i antallet af pendlere, som følge af markant bedre mobilitet i form af kortere rejsetid og højere frekvens, kan vi også se i Danmark, hvor det som hovedregel gælder, at en halvering af rejsetiden giver en fordobling af antallet af pendlere. 10

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

En fortsat passagervækst er det muligt og hvad skal der til?

En fortsat passagervækst er det muligt og hvad skal der til? En fortsat passagervækst er det muligt og hvad skal der til? Chefkonsulent Jesper Mølgård DSB Trafikplanlægning & Miljø Indledning DSB har fra åbningen af den faste forbindelse over Storebælt og frem til

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Strategianalyse København - Ringsted - Sammenlignende analyse af løsninger for udvidelse af banekapaciteten

Strategianalyse København - Ringsted - Sammenlignende analyse af løsninger for udvidelse af banekapaciteten Strategianalyse København - - Sammenlignende analyse af løsninger for udvidelse af banekapaciteten Oktober 2005 Strategianalyse København - Forord Forord Jernbanen København til er den mest trafikerede

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport Alex Landex, DTU Transport Jernbanenettets udnyttelse Det danske jernbanenet har en høj kapacitetsudnyttelse Mange følgeforsinkelser Hurtige tog er en udfordring 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

STRANDSIDEN. Indhold. Køge Bugt området protesterer

STRANDSIDEN. Indhold. Køge Bugt området protesterer MEDLEMSBLAD FOR SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Marts 2006 Oplag: 15.000 LEDER: Indhold Sporene skræmmer Side 1 STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER Side 2 OVERKAPACITET Side 4 FEMERNFORBINDELSEN- GODSFORBLÆNDELSEN

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 En storbyregion i vækst Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere