Mulighedernes samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedernes samfund"

Transkript

1 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III

2 2

3 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007

4 2

5 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund Fortsat ansvarlig, langsigtet og holdbar økonomisk politik Et effektivt og trygt skattesystem Mindst flere i beskæftigelse på et fleksibelt arbejdsmarked Et sundhedstilbud i verdensklasse Aktiv forebyggelse et sundere Danmark Bedre omsorg for de ældre Familien i centrum Lige muligheder og fælles ansvar for samfundets svage og udsatte grupper et samfund hvor alle er med Undervisning og uddannelse i verdensklasse Et førende vidensamfund stærk og nyskabende forskning og udvikling En konkurrencedygtig privat sektor Danmark som førende iværksætternation og innovativt samfund Fast og fair udlændingepolitik Indsats mod radikalisering og styrkelse af den demokratiske integration Et trygt og sikkert samfund En visionær klima- og energipolitik Et grønt Danmark: Mere natur og bedre miljø Moderne landbrug, fiskeri og styrket dyrevelfærd Bedre infrastruktur og mere sikker trafik Et levende kunst-, kultur- og idrætsliv Mere tillid, mindre regulering modernisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor En moderne folkekirke En ambitiøs global klimaindsats Et synligt og aktivt Danmark i en globaliseret verden International sikkerhed og stabilitet En mere fri og retfærdig verden Danmark i hjertet af Europa Et moderne rigsfællesskab

6 4

7 1. Mulighedernes samfund Danmark er mulighedernes samfund. Et samfund, hvor alle har mulighed for at skabe sig et godt liv. Og Danmark har gode forudsætninger for fortsat vækst og velstand. Vi har en sund og stærk økonomi og et sundt erhvervsklima. Et fleksibelt arbejdsmarked, der underbygges af et veludviklet socialt sikkerhedsnet den såkaldte flexicurity-model, som beundres bredt i Europa. Vi har et højt uddannelsesniveau, der giver danske virksomheder adgang til veluddannet arbejdskraft. Og en veludbygget infrastruktur sikrer, at mennesker og varer let kan bevæge sig rundt i landet. Samtidig har vi en god sammenhængskraft, der sikrer et trygt samfund, hvor der ikke er for store skel mellem befolkningsgrupperne. Vi har et godt miljø og en god tradition for at tage vare på vores natur. Vores andel af vedvarende energi er blandt de højeste i Europa. Men vi kan gøre det endnu bedre. Vi vil holde Danmark på sporet. Det 21. århundredes velfærdsmodel Regeringen ønsker at sikre et rigt og bæredygtigt velfærdssamfund. Vi ønsker at skabe det 21. århundredes velfærdsmodel. Et velfærdssamfund, der giver alle lige muligheder. Et velfærdssamfund, som aktivt forebygger blandt andet sundhedsproblemer. Og som tager vare på dem, der har brug for en hjælpende hånd. Det kan kun ske, hvis vi fortsætter den offensive vækstpolitik, der giver dansk erhvervsliv gode rammer for fremgang og dynamik og dermed skaber den velstand, som er forudsætningen for velfærden. Regeringen har gennemført en række reformer for at sikre velfærden i det 21. århundrede. En strukturreform for at strømline og styrke kommuner og regioner. En velfærdsreform for at sikre en holdbar økonomi. Og en globaliseringsreform for at styrke uddannelse, forskning og konkurrencedygtighed. Med kvalitetsreformen vil vi forny og udvikle kvaliteten i den offentlige sektor. Vi har afsat i alt 60 mia. kr. til investeringer og udvikling på vores sygehuse, skoler, ældreboliger, daginstitutioner mv. Vi vil sikre bedre ledelse, bedre rammer for medarbejderne og modernisering af de offentlige institutioner. Vi vil tænke mennesker frem for systemer og sætte brugerne i centrum. Vi vil give større frihed til lokale løsninger og lade hverdagens eksperter komme til orde. Vi vil give plads til frie institutioner i de enkelte kommuner. Institutioner, der kan udfordre den statslige styring og skabe nye arbejdsformer med plads til afbureaukratisering og nytænkning. Vi vil luge ud i regeljunglen og lade alle kontrolregler være til åben og kritisk debat. Er en regel overflødig, skal den fjernes. 5

8 Hænder og hoveder til alle opgaver Væksten og dynamikken i dansk økonomi har bragt ledigheden ned til det laveste niveau i 33 år. Det er en historisk udvikling. Og det fremmer i høj grad velfærden i Danmark. Mennesker flyttes fra passiv forsørgelse til job med ansvar og muligheder. Det er godt for de offentlige budgetter. Og det er godt for det enkelte menneske. Men vi er nu i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft. Både i den private og i den offentlige sektor. Derfor har regeringen fremlagt en ambitiøs jobplan for at sikre hænder og hoveder til fremtidens opgaver. Vi vil give såvel unge som gamle større økonomiske fordele af at yde en ekstra indsats. Vi vil flytte flere mennesker fra overførselsindkomst til arbejde. Og vi vil skabe lettere adgang til det danske arbejdsmarked for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. På danske løn- og arbejdsvilkår. Skattereform Regeringen har med skattestoppet sikret tryghed for den enkelte familie og den enkelte virksomhed i næsten seks år. Samtidig har regeringen sænket skatten på arbejdsindkomst i 2004 og igen fra Det skal kunne betale sig at arbejde. Tiden er kommet til at gennemføre en reform af skattesystemet. En skattereform skal gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Sigtet er en markant sænkning af skatten på arbejdsindkomst, som skal stimulere arbejde og virkelyst. Reformen skal samtidig understøtte regeringens ambitioner på klima- og energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og økonomisk holdbar. Skattestoppet videreføres uændret før og efter skattereformen. Så vi kan sikre fortsat stabilitet og tryghed. Det grønne og bæredygtige samfund Regeringen ønsker at fremme et grønt og bæredygtigt samfund. En skattereform vil kunne bidrage, men vi skal gøre mere. Regeringen ønsker at fordoble andelen af vedvarende energi frem til 2025, sikre en mere effektiv udnyttelse af energien samt styrke forskningen i energiteknologi. Det skal vi gøre for at beskytte vort klima og på langt sigt gøre os uafhængige af fossile brændstoffer. Samtidig vil vi fortsætte indsatsen for at sikre en bæredygtig udvikling i Danmark. Med værtskabet for FN s klimakonference i 2009 har Danmark fået en nøglerolle i arbejdet for en ny global klimaaftale. Det er en opgave, som regeringen vil give højeste prioritet. Et moderne samfund, der hænger sammen Regeringen vil arbejde for et moderne samfund, der hænger sammen også trafikalt. Derfor har regeringen nedsat en Infrastrukturkommission, der skal analysere fremtidens behov og komme med forslag til langsigtede investeringer. Regeringen ønsker en god balance mellem individuel og kollektiv transport. Vi har afsat 8,9 mia. kr. til investeringer i bedre jernbaner og veje. Regeringen ser et behov for yderligere investeringer i 6

9 moderne og effektiv kollektiv transport. Danskerne skal ikke hænge i lange bilkøer eller vente forgæves på togstationerne. Det er spild af tid, som kunne bruges bedre, fx til samvær med familien. Danmark er broernes land. Vi er glade for Storebæltsbroen og Øresundsbroen, der bidrager til at binde Danmark og Europa sammen. Regeringen vil afslutte forhandlingerne om en Femern Bælt bro, der kan styrke forbindelsen til Tyskland og det centrale Europa. Regeringen ønsker samtidig at fastholde og udvikle Danmarks position som førende informationsog kommunikationssamfund. Et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund Danmark skal være et af verdens mest konkurrencedygtige samfund. Forudsætningen for en fortsat udvikling i velfærden er vækst og fremgang i de danske virksomheder og dermed i velstanden i Danmark. Med globaliseringsreformen har regeringen givet uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri topprioritet. Regeringen vil give et historisk løft til forskningsbevillingerne. Fra 2010 skal vi bruge 1 pct. af BNP på offentligt finansieret forskning. Samtidig vil vi styrke og internationalisere universiteterne. Regeringen vil også yderligere styrke erhvervslivets rammevilkår i de kommende år. Målene for den danske vækstpolitik er klare. Danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden, og Danmark skal være en førende iværksætternation. Danmarks styrke er i høj grad det kreative, nytænkende og åbne samfund. Regeringen vil skabe øget opmærksomhed om det frie og kreative Danmark. Vi vil markedsføre Danmark, som det land vi alle kender: En frisindet og kreativ nation. Demokratisk integration og lige muligheder Danmark har en lang tradition for ytrings- og pressefrihed. Vi skelner mellem religion og politik. Og med vores ytrings- og pressefrihed er vi konstant i stand til at udfordre etablerede dogmer og tankesæt. Vore fælles værdier skal også være udgangspunktet for en styrket demokratisk integration i Danmark. Regeringen vil styrke bevidstheden om Danmark som et demokratisk samfund baseret på frihed, frisind og folkestyre. Det er den bedste måde, hvorpå vi kan modvirke radikalisering og fremme ligestilling og lige muligheder blandt danskere med indvandrerbaggrund. Danmark i hjertet af Europa Danmark skal være placeret i hjertet af Europa. Med tætte bånd over Atlanten. Vi har et langvarigt historisk og kulturelt fællesskab med Europa. Og det er i vores interesse, at Europas fælles udfordringer løses i et demokratisk og stærkt EU med ens regler for alle. Regeringen vil arbejde for en hurtig ratifikation af den nye EU-traktat. Traktaten sikrer et mere demokratisk og effektivt EU med en styrket international rolle. Tiden er kommet til at sætte fokus på de konkrete resultater af den politik, der bliver ført i EU. 7

10 Regeringen lægger stor vægt på, at der også i fremtiden er bred opbakning bag en positiv linje i Europapolitikken. Regeringen vil derfor søge at indgå en ny politisk aftale om grundlaget for dansk Europapolitik. Samtidig ønsker regeringen, at vælgerne ved folkeafstemning får lejlighed til at tage stilling til de danske EU-forbehold. Aktiv dansk udenrigspolitik Det kræver en aktiv udenrigspolitik at fremme danske interesser i en globaliseret verden. Gennem et styrket europæisk og transatlantisk samarbejde og gennem det internationale samarbejde inden for rammerne af FN kan vi fremme danske interesser og værdier og varetage vores sikkerhed. Danmarks gunstige muligheder giver os en særlig forpligtelse til at fremme demokrati, menneskerettigheder og udvikling i verden. Vi har et ansvar for at bidrage til bedre muligheder for udvikling i verdens fattige lande. Derfor vil regeringen over en årrække gradvist øge udviklingsbistanden fra det nuværende niveau på 0,8 pct. af BNI. De konkrete løft skal besluttes i forbindelse med de årlige forhandlinger om finansloven og prioriteres inden for de holdbare rammer i regeringens 2015-plan. Stigningen i bistanden skal først og fremmest komme Afrika til gode. Regeringen vil samtidig styrke indsatsen i EU og FN for at fremme menneskerettigheder. Vi vil udarbejde en strategi for den danske bistand til fremme af demokrati og retsstater. Og vi vil styrke klima- og energiaspekterne i den danske udviklingsbistand. En fortsat ansvarlig økonomisk politik Det er utroligt vigtigt, at de mange og ambitiøse politiske mål nås inden for økonomisk ansvarlige rammer. Danmark har i dag Europas stærkeste økonomi og en tårnhøj beskæftigelse. Det er resultater, som er nået gennem en længere periode med ansvarlig politik. Dem må vi ikke sætte over styr. Regeringen vil stå som garant for, at de fortsatte forbedringer af det danske samfund kommer til at ske inden for en sund, stærk og ansvarlig økonomisk ramme. Bredt samarbejde om mulighedernes samfund Danmark er mulighedernes samfund. Regeringen vil arbejde for, at alle danskere kan udnytte deres muligheder. Vi vil sikre en holdbar økonomi og et bæredygtigt samfund. Og vi vil sikre, at vi lever op til vort internationale ansvar for demokrati, menneskerettigheder og udvikling. Regeringen vil invitere til et bredt politisk samarbejde om at nå målene. Det er regeringens bestræbelse og en invitation til alle Folketingets partier. Regeringen ønsker en bred opbakning til et Danmark med endnu bedre muligheder for os alle sammen. 8

11 Nye mål for Danmark de næste fire år: Det 21. århundredes velfærdsmodel gennemførelse af kvalitetsreformen med borgerne i centrum og tæt inddragelse af medarbejderne Bedre sundhed og styrket forebyggelse akut handling til kræftpatienter og livstruede hjertepatienter samt national forebyggelsesplan Hænder og hoveder til alle opgaver gennemførelse af en storstilet plan for at skaffe mere arbejdskraft Skattereform lavere skat på arbejde og tilskyndelse til miljørigtig og energibesparende adfærd Det grønne og bæredygtige samfund Danmark skal på langt sigt være 100 pct. uafhængig af fossile brændstoffer. Klimatopmødet i København i 2009 skal føre til en forpligtende og ambitiøs klimaaftale Et moderne samfund, der hænger sammen investeringer i veje, broer og moderne kollektiv trafik Et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund gennemførelse af globaliseringsreformen med omfattende investeringer i fremtidens uddannelser, forskning, innovation og iværksætteri Fælles ansvar og lige muligheder til alle et bredt udspil for at bekæmpe ulighed Demokratisk integration en fortsat fast og fair udlændingepolitik og fokus på demokratisk integration Danmark i hjertet af Europa Danmark skal deltage helt og fuldt i EU-samarbejdet En international indsats for demokrati, menneskerettigheder og udvikling langsigtet målsætning om øget udviklingsbistand En fortsat ansvarlig økonomisk politik regeringen vil holde Danmark på sporet 9

12 2. Fortsat ansvarlig, langsigtet og holdbar økonomisk politik Økonomisk ansvarlighed er forudsætningen for en stabil udvikling i dansk økonomi, hvor der er trygge rammer for familier og virksomheder. Det er forudsætningen for en holdbar udvikling i velstand og velfærd. Og det er forudsætningen for, at Danmark kan bevare positionen som et af de samfund, hvor de sociale og økonomiske skel er mindst, og sammenhængskraften er stærkest. Det er afgørende for regeringen at holde fast i den ansvarlige økonomiske politik og sikre en stabil udvikling i dansk økonomi. Regeringen har med 2015-planen præsenteret en sammenhængende strategi, som håndterer udfordringerne for dansk økonomi. Planen sikrer, at kvalitetsløftet i den offentlige sektor og lavere skat på arbejdsindkomst hviler på et solidt og holdbart økonomisk grundlag. De forbedringer, der planlægges frem til 2015, kan fastholdes i årene efter uden skattestigninger eller andre stramninger forudsat, at der gennemføres reformer, som øger beskæftigelsen og understøtter uændret arbejdstid. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik fastholdes dermed. En central udfordring er at sikre tilstrækkelig arbejdskraft, så vi kan løse de vigtige velfærdsopgaver og sikre fortsat gode vækstbetingelser. En anden udfordring er at ruste det danske samfund, så vi får størst mulig fordel af globaliseringen. Endelig skal finanspolitikken fortsat indrettes efter, at der bliver flere ældre og færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper. I 2015-planen er den planlagte årlige vækst i det offentlige forbrug større end i 2010-planen. Så meget desto vigtigere er det, at de økonomiske rammer også overholdes. I Danmark har vi en tradition for, at alle parter udviser ansvarlighed og tager hensyn til hele samfundets bedste. Det gælder kommuner og regioner, når der indgås aftaler med regeringen. Og det gælder fagforeninger og arbejdsgivere, når der indgås overenskomstaftaler. Denne ansvarlighed er en forudsætning for, at der i et så frit og decentraliseret samfund som det danske kan sikres en stabil økonomisk udvikling med plads til en holdbar udbygning af velstand og velfærd. Regeringens økonomiske politik bygger på, at alle parter fortsat udviser ansvarlighed og medvirker til at sikre en sund udvikling i samfundsøkonomien til vores fælles bedste. Konkrete initiativer og pejlemærker: Stabilitetsorienteret og holdbar økonomisk politik Regeringen vil fortsat føre en økonomisk politik, som sikrer høj, stabil beskæftigelse, og som understøtter fastkurspolitikken og god konkurrenceevne. Det kræver tilbageholdenhed og tilstrækkelige offentlige overskud i gode tider. De overordnede rammer for finanspolitikken er fastlagt i planen. Det offentlige forbrug kan vokse i takt med samfundsøkonomien Regeringen har sat som pejlemærke, at de offentlige serviceudgifter kan udgøre op til 26½ pct. af BNP i Udgifterne til offentlig service mv. kan dermed vokse i takt med samfundsøkonomien. 10

13 Nye initiativer uden for denne ramme vil kræve fornyet stillingtagen til den samlede prioritering i udgiftspolitikken. Overskud eller balance på de offentlige finanser Frem til 2010 skal der fastholdes strukturelle overskud på de offentlige finanser på mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP. Fra 2011 til 2015 skal der mindst være balance. Fortsat reduktion af den offentlige gæld Den offentlige ØMU-gæld reduceres yderligere frem mod I kraft af overskuddene på de offentlige finanser opbygges et offentligt nettotilgodehavende, som skal bidrage til at finansiere de offentlige udgifter som følge af, at vi bliver flere ældre. Frigørelse af ressourcer til bedre borgernær service For at skabe muligheder for bedre borgernær service i en situation, hvor det generelt er svært at rekruttere arbejdskraft til den offentlige sektor, vil regeringen i 2008 fremlægge en handlingsplan for, hvordan der kan frigøres ressourcer til borgernær service i kommuner og regioner. Regeringens mål er, at der frigøres 1 mia. kr. om året i til yderligere borgernær service i kommuner og regioner, svarende til 5 mia. kr. permanent, ved at effektivisere administration mv. Overholdelse af aftaler om kommunernes økonomi Aftalesystemet for den kommunale økonomi hviler på, at indgåede aftaler overholdes. Regeringen vil drøfte rammerne for aftalesystemet med KL. Regeringen vil i forlængelse heraf fremlægge konkrete forslag til et nyt budgetsamarbejde, der sikrer, at de kommunale budgetter under ét ligger inden for skattestoppets rammer og de indgående aftaler med regeringen. 11

14 3. Et effektivt og trygt skattesystem Skattestoppet videreføres som omdrejningspunktet for regeringens skattepolitik i de kommende år. Det er afgørende for, at vækstmulighederne ikke langsomt reduceres af øgede skatter og manglende prioritering. Regeringen vil samtidig fortsætte sin hidtidige linje og indrette skatte- og afgiftssystemet, så det bedre understøtter udviklingen i vækst, velstand og velfærd. Skatten på arbejde skal sænkes. Skattesystemet skal være stabilt, enkelt og gennemskueligt. Og det skal medvirke til, at væksten sker på en miljømæssigt bæredygtig måde. Konkret vil regeringen efter forarbejde i en skattekommission gennemføre en skattereform. Regeringen vil samtidig styrke indsatsen over for sort arbejde og anden skatteunddragelse, som undergraver retsbevidstheden og finansieringen af velfærdssamfundet. Og skatteadministrationen skal forbedres, så familier og virksomheder får mindre indberetningsbyrder og hurtigere afklaring af skattesager. Konkrete initiativer: Skattestoppet videreføres Skattestoppet har skabt økonomisk tryghed for den enkelte familie og virksomhed. Den tryghed skal videreføres uændret efter de hidtidige retningslinjer før og efter en skattereform. Eventuelle kommunale skattestigninger vil fortsat blive kompenseret ved lavere statslig indkomstskat. Skattereform Regeringen ønsker at gennemføre en reform af skattesystemet. Sigtet er en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, som skal stimulere arbejde og virkelyst, herunder ved at sænke skatten på den sidst tjente krone. Skattereformen skal samtidig understøtte regeringens ambitioner på klima- og energiområdet ved at tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde. Endelig skal reformen være fordelingsmæssigt afbalanceret, i overensstemmelse med de langsigtede økonomiske rammer i 2015-planen, og være robust over for udviklingen i en stadig mere globaliseret verden. I forbindelse med skattereformen kan en skat eller afgift sættes op, forudsat at skatten på arbejdsindkomst sænkes tilsvarende. Ejendomsværdiskatten på boliger fastholdes uændret. Finansieringselementer uden for skattesystemet kan blive inddraget i det omfang, de tilgodeser det overordnede sigte med skattereformen. Regeringen vil nedsætte en skattekommission, som skal udarbejde modeller for en samlet skattereform, der opfylder disse kriterier. Kommissionen skal aflevere sin betænkning primo Den 3. september 2007 er der mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om lavere skat på arbejde. Såfremt der er enighed blandt parterne bag denne aftale, kan en skattereform træde i kraft i indeværende valgperiode. I modsat fald kan en skattereform først træde i kraft efter et folketingsvalg. Lukning af skattehuller og fair play Regeringen vil fortsat slå ned på og lukke skattehuller, så snart myndighederne bliver opmærksomme på dem. Regeringen vil også fortsat slå ned på skatte- og afgiftsunddragelse. 12

15 Et skattesystem, som er robust over for ydre påvirkninger Regeringen vil fortsat sørge for, at det danske skattesystem er i overensstemmelse med EUreglerne. Eventuelle merprovenuer ved tilpasning til EU-regler vil i henhold til skattestoppet blive anvendt til at reducere andre skatter. En effektiv skatteadministration Regeringen vil fortsat modernisere skatteadministrationen. Landsskatterettens sagsbehandling skal effektiviseres, og regeringen vil lette borgernes indberetningsarbejde ved, at en række selvangivelsesoplysninger, som borgerne i dag selv skal indberette, i stedet indberettes direkte til SKAT. 13

16 4. Mindst flere i beskæftigelse på et fleksibelt arbejdsmarked Den største opgave i de kommende år bliver at sikre tilstrækkeligt med hænder og hoveder på arbejdsmarkedet både i de private virksomheder og i de offentlige institutioner. Allerede i dag er der problemer med at rekruttere arbejdskraft på en række vitale områder. Udfordringen bliver kun større fremover, når der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Der er derfor behov for en ekstra indsats for at øge udbuddet af arbejdskraft. Konkret er der behov for nye initiativer, som på kort sigt kan medvirke til at forlænge opsvinget. Og på længere sigt skal der i henhold til 2015-planen gennemføres tiltag, som varigt kan øge beskæftigelsen med mindst personer, og som kan sikre, at arbejdstiden ikke falder. Regeringen vil derfor sætte markant ind for at få endnu flere mennesker flyttet fra overførselsindkomst til arbejde. Samtidig skal der rekrutteres mere arbejdskraft fra udlandet. Det skal være klart for omverdenen, hvilke fordele der er ved at vælge Danmark som arbejdsland, og det skal være lettere at komme til Danmark og arbejde. Blandt andet skal Green Card-ordningen udvides, og minimumsgrænsen for årsløn i jobkortordningen skal sænkes. Desuden vil trepartsaftalerne, som blev indgået i sommeren 2007 mellem regeringen, kommuner, regioner og fagbevægelsen, sætte ind med en markant indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere i den offentlige velfærdsservice. Endelig vil regeringen for at forberede en langsigtet indsats nedsætte en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal udarbejde forslag til, hvordan vi kan øge beskæftigelsen yderligere i de kommende år. Konkrete initiativer: Styrket indsats over for ledige Regeringen vil fortsætte og udbygge indsatsen for at få de resterende ledige på dagpenge og kontanthjælp i arbejde. Der er i trepartsaftalerne afsat 200 mio. kr. til en styrket indsats for personer med længerevarende ledighed. Erfaringerne med kampagnen Ny chance til alle skal nyttiggøres for at styrke indsatsen for de svageste ledige. Tidlig og intensiv indsats Regeringen vil iværksætte yderligere forsøg med en tidlig indsats ( Hurtigt i gang II ) med henblik på kortlægning af, hvordan indsatsen bliver mest effektiv. Regeringen vil desuden foretage en gennemgang af reglerne på beskæftigelsesområdet med henblik på at justere regler, der medvirker til at øge korttidsledigheden eller fastholder personer i ledighed. Sikkerhed for at førtidspensionister på gammel ordning kan arbejde uden at miste retten til pension Førtidspensionister hvis pension er tilkendt efter de regler, der var gældende indtil 2003 skal have mulighed for at arbejde med sikkerhed for, at de ikke senere mister retten til at modtage førtidspension. 14

17 Styrket indsats for at yngre personer ikke ender på førtidspension Der skal iværksættes en ny, aktiv forebyggende indsats på førtidspensionsområdet. Målet er at begrænse antallet af blandt andet unge med psykiske lidelser, der ender på førtidspension. Bedre mulighed for folkepensionister for at arbejde For folkepensionister indføres et ekstra bundfradrag på kr. for arbejdsindkomst i beregningen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlig tillægsprocent. Desuden nedsættes kravet til beskæftigelsesomfanget ved opsat pension fra timer til timers årlig beskæftigelse. Nedslag i skatten for 64-årige Der indføres et skattenedslag for 64-årige i beskæftigelse. Skattenedslaget gives til personer, der har været i fuldtidsbeskæftigelse fra de fyldte 60 år, til de er fyldt 64 år. Ordningen udløber i 2012, med mindre det besluttes at videreføre den. SU-reform Regeringen vil arbejde for, at det laveste fribeløb for studerende bliver forhøjet. Desuden skal SUreglerne indrettes, så man ikke tvinges til at betale SU tilbage, hvis man har haft et vellønnet job umiddelbart før studiestart, eller hvis man får det umiddelbart efter afsluttet studie. Nedbringelse af sygefraværet Regeringen har som målsætning, at sygefraværet skal nedbringes med 20 pct. frem til Regeringen vil nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg, som skal kulegrave hele området med henblik på handling. Udvalget skal blandt andet afdække, hvordan forskellige faktorer påvirker sygefraværet. Arbejdsmarkedets parter, de praktiserende læger og kommunerne inddrages i arbejdet. Blandt andet som led i trepartsaftalerne vil der desuden umiddelbart blive iværksat en række initiativer til nedbringelse af sygefraværet, herunder en bedre dialog mellem arbejdsgivere og medarbejdere, løbende trivselsundersøgelser, styrket arbejdsmiljø og bedre opfølgning over for kommunerne. Hurtigere afklaring for arbejdsskadede Der skal være større fokus på sager, hvor arbejdsskadede er i risiko for at forlade arbejdsmarkedet, eller hvor en ekstraordinær indsats kan fremskynde tilbagevenden til arbejdet. Derfor vil regeringen arbejde for en bedre sammenhæng i myndighedsindsatsen over for arbejdsskadede, hurtigt og mere smidigt samarbejde med forsikringsselskaber og en hurtigere og mere korrekt anmeldelse af arbejdsskader. Styrkelse af den seniorpolitiske indsats Trepartsaftalerne indeholder en markant indsats for at fastholde medarbejdere i den offentlige velfærdsservice, blandt andet ved en styrket seniorpolitisk indsats. Der er afsat i alt 900 mio. kr. i til at fremme seniorpolitiske initiativer. Ophævelse af pligtig afgangsalder Regeringen vil ophæve den pligtige afgangsalder, der gælder i forhold til tjenestemandsloven, således at tjenestemænd ikke afskediges, fordi de fylder 70 år. Bedre mulighed for at gå fra deltid til fuldtid Som led i trepartsaftalerne vil offentligt deltidsansattes muligheder for at få fuld tid eller få flere timer blive styrket. I forlængelse heraf vil regeringen justere regler, der medvirker til at fastholde 15

18 personer i deltidsbeskæftigelse frem for fuldtidsbeskæftigelse. Regeringen vil herunder arbejde for, at de offentlige arbejdsgivere begrænser antallet af de såkaldte frigørelsesattester. Begrænsning af brugen af jobklausuler Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som sikrer, at virksomheder ikke hemmeligt og uden om de ansatte kan indgå jobklausuler, der begrænser mobiliteten på arbejdsmarkedet. Lettere adgang til at arbejde i Danmark Jobkortordningen skal udvides, og beløbsgrænsen skal sættes ned. Der skal udarbejdes en vækstliste som supplement til positivlisten. Forskerskatteordningen skal forbedres. Og Green Card-ordningen skal udvides efter canadisk forbillede. Desuden skal der indføres en koncernopholdstilladelse, som giver udlændinge mulighed for at flytte mellem en koncerns filialer i Danmark og i tredjelande. Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende En ny tværministeriel task-force skal hjælpe med at forenkle og identificere barrierer for virksomheder og arbejdssøgende i forbindelse med international rekruttering. Sagsbehandlingstiderne i Udlændingeservice skal nedbringes. Den rekruttering, som foregår i udlandet, skal forbedres. Og regeringen vil fjerne de unødvendige barrierer på visumområdet, som lægger hindringer i vejen for erhvervslivets samhandel med udlandet. Fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Familier, der kommer hertil for at arbejde, skal blandt andet have tilbudt en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund og arbejdsmarked. Udenlandske arbejdstagere og ægtefæller skal også have bedre muligheder for at lære dansk. Og der skal være bedre mulighed for, at motiverede udlændinge kan forberede sig på det danske sprog, inden de kommer hertil. Øget rekruttering til den offentlige sektor Udfordringer og erfaringer med udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor skal analyseres. Der skal være lettere adgang til at søge dansk autorisation for udenlandsk sundhedspersonale. Og der skal laves en fast-track ordning for anerkendelse af sosu-medarbejdere. Desuden vil initiativerne fra trepartsaftalerne sætte ind med en markant indsats for at tiltrække flere medarbejdere til den offentlige service, blandt andet ved at reducere frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen og øge optaget på de relevante uddannelser. Markedsføring af Danmark som arbejdsland Omtalen af Danmark som arbejdsland skal øges i internationale medier, og der skal iværksættes en rekrutteringskampagne rettet mod udenlandsk sundhedspersonale. Arbejdsmarkedskommission Regeringen vil nedsætte en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter, der medio 2009 skal komme med anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde regeringens langsigtede vision for beskæftigelse og arbejdstid. Kommissionens arbejde skal løbende drøftes i et trepartsforum bestående af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Moderne digitale løsninger For at høste de fulde gevinster af det nye eindkomst-register vil regeringen kortlægge, hvordan oplysningerne kan anvendes til forenklinger og harmoniseringer i reglerne for udbetaling af dagpenge, 16

19 kontanthjælp og sociale ydelser. Regeringen vil desuden etablere en obligatorisk digitaliseringsløsning på sygedagpengeområdet. 17

20 5. Et sundhedstilbud i verdensklasse Regeringen vil i de kommende år styrke indsatsen på sundhedsområdet yderligere. Det gælder ikke mindst på kræftområdet. Siden 2001 er der sket en væsentlig udbygning af kapaciteten og aktiviteten på kræftområdet. Men indsatsen er fortsat ikke god nok. Regeringen har derfor nu i samarbejde med regionerne stillet meget håndfaste krav til sygehusene. Og vi vil sikre, at kravene bliver fulgt. Mistanke om livstruende kræft eller en kræftdiagnose skal udløse akut og resolut handling. Kræftpatienter har også krav på klar besked fra sundhedsvæsenet om behandlingsmuligheder og behandlingsforløb. Regeringen vil på samme måde sikre akut handling for patienter med livstruende hjertesygdomme. Regeringen vil ikke acceptere unødvendig ventetid i forbindelse med behandlingen af hjertepatienter. Samtidig vil indsatsen for ældre medicinske patienter blive styrket. Med kommunalreformen er der nu skabt fem stærke sundhedsregioner, der skal være rammen for højt specialiseret behandling og ekspertise i fremtiden. For at få fuldt udbytte af de nye regioner vil regeringen understøtte en omfattende modernisering af sygehusvæsenet i Danmark. Behandlingen skal være af høj international standard, og bygninger og nyt apparatur skal bidrage til, at vi kan skabe et moderne og effektivt sundhedsvæsen for det 21. århundrede. Konkret vil regeringen investere 25 mia. kr. i perioden i en ny og forbedret sygehusstruktur. Ved udmøntningen af midlerne vil regeringen systematisk tilgodese de regioner og sygehusprojekter, som får mest ud af pengene. Regeringen forventer, at omtrent halvdelen af de nuværende sygehusetagemeter over de kommende år kan erstattes af nybyggeri. Regeringen har blandt andet i udspillet til en kvalitetsreform foreslået en række andre nye initiativer på sundhedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for patienter, pårørende og ansatte i sundhedssektoren. Regeringen foreslår blandt andet at udvide og videreudvikle det frie valg på sundhedsområdet. Konkrete initiativer: Akut handling ved mistanke om kræft Mistanke om livstruende kræft eller en kræftdiagnose skal udløse akut og resolut handling. Kræftpatienter har krav på akut handling og klar besked fra sundhedsvæsenet. Der indføres løbende optimale pakkeforløb for de enkelte kræftformer, således at alle kræfttyper er omfattet inden udgangen af Indførelsen af forløbspakker skal understøttes ved at samle flere behandlinger på færre enheder for at sikre kvaliteten og de faglige standarder, udnytte fordelene ved specialisering samt sikre optimal anvendelse af ressourcerne. Regeringen vil følge udviklingen på kræftområdet tæt. Akut handling på hjerteområdet Regeringen vil indføre optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme på samme måde som på kræftområdet. Regeringen vil følge udviklingen på hjerteområdet tæt. 18

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

FTF s kommentar til Regeringsgrundlaget: Mulighedernes samfund, November 2007

FTF s kommentar til Regeringsgrundlaget: Mulighedernes samfund, November 2007 07-1501 - Sekretariatet - 27.11.2007 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF s kommentar til Regeringsgrundlaget: Mulighedernes samfund, November 2007 Regeringen har i dag offentliggjort

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne I. Brugerne i centrum I.1 Lovgivningen skal sætte klare mål for servicen Formålsparagraffer

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik?

En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? En ny (forskningsbaseret) børne / familie politik? Policy briefing Rasmus Willig Ph.d., lektor og formand for Dansk Sociologforening Roskilde Universitet Der spares historisk på vuggestuer og børnehaver.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere