Mulighedernes samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedernes samfund"

Transkript

1 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III

2 2

3 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007

4 2

5 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund Fortsat ansvarlig, langsigtet og holdbar økonomisk politik Et effektivt og trygt skattesystem Mindst flere i beskæftigelse på et fleksibelt arbejdsmarked Et sundhedstilbud i verdensklasse Aktiv forebyggelse et sundere Danmark Bedre omsorg for de ældre Familien i centrum Lige muligheder og fælles ansvar for samfundets svage og udsatte grupper et samfund hvor alle er med Undervisning og uddannelse i verdensklasse Et førende vidensamfund stærk og nyskabende forskning og udvikling En konkurrencedygtig privat sektor Danmark som førende iværksætternation og innovativt samfund Fast og fair udlændingepolitik Indsats mod radikalisering og styrkelse af den demokratiske integration Et trygt og sikkert samfund En visionær klima- og energipolitik Et grønt Danmark: Mere natur og bedre miljø Moderne landbrug, fiskeri og styrket dyrevelfærd Bedre infrastruktur og mere sikker trafik Et levende kunst-, kultur- og idrætsliv Mere tillid, mindre regulering modernisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor En moderne folkekirke En ambitiøs global klimaindsats Et synligt og aktivt Danmark i en globaliseret verden International sikkerhed og stabilitet En mere fri og retfærdig verden Danmark i hjertet af Europa Et moderne rigsfællesskab

6 4

7 1. Mulighedernes samfund Danmark er mulighedernes samfund. Et samfund, hvor alle har mulighed for at skabe sig et godt liv. Og Danmark har gode forudsætninger for fortsat vækst og velstand. Vi har en sund og stærk økonomi og et sundt erhvervsklima. Et fleksibelt arbejdsmarked, der underbygges af et veludviklet socialt sikkerhedsnet den såkaldte flexicurity-model, som beundres bredt i Europa. Vi har et højt uddannelsesniveau, der giver danske virksomheder adgang til veluddannet arbejdskraft. Og en veludbygget infrastruktur sikrer, at mennesker og varer let kan bevæge sig rundt i landet. Samtidig har vi en god sammenhængskraft, der sikrer et trygt samfund, hvor der ikke er for store skel mellem befolkningsgrupperne. Vi har et godt miljø og en god tradition for at tage vare på vores natur. Vores andel af vedvarende energi er blandt de højeste i Europa. Men vi kan gøre det endnu bedre. Vi vil holde Danmark på sporet. Det 21. århundredes velfærdsmodel Regeringen ønsker at sikre et rigt og bæredygtigt velfærdssamfund. Vi ønsker at skabe det 21. århundredes velfærdsmodel. Et velfærdssamfund, der giver alle lige muligheder. Et velfærdssamfund, som aktivt forebygger blandt andet sundhedsproblemer. Og som tager vare på dem, der har brug for en hjælpende hånd. Det kan kun ske, hvis vi fortsætter den offensive vækstpolitik, der giver dansk erhvervsliv gode rammer for fremgang og dynamik og dermed skaber den velstand, som er forudsætningen for velfærden. Regeringen har gennemført en række reformer for at sikre velfærden i det 21. århundrede. En strukturreform for at strømline og styrke kommuner og regioner. En velfærdsreform for at sikre en holdbar økonomi. Og en globaliseringsreform for at styrke uddannelse, forskning og konkurrencedygtighed. Med kvalitetsreformen vil vi forny og udvikle kvaliteten i den offentlige sektor. Vi har afsat i alt 60 mia. kr. til investeringer og udvikling på vores sygehuse, skoler, ældreboliger, daginstitutioner mv. Vi vil sikre bedre ledelse, bedre rammer for medarbejderne og modernisering af de offentlige institutioner. Vi vil tænke mennesker frem for systemer og sætte brugerne i centrum. Vi vil give større frihed til lokale løsninger og lade hverdagens eksperter komme til orde. Vi vil give plads til frie institutioner i de enkelte kommuner. Institutioner, der kan udfordre den statslige styring og skabe nye arbejdsformer med plads til afbureaukratisering og nytænkning. Vi vil luge ud i regeljunglen og lade alle kontrolregler være til åben og kritisk debat. Er en regel overflødig, skal den fjernes. 5

8 Hænder og hoveder til alle opgaver Væksten og dynamikken i dansk økonomi har bragt ledigheden ned til det laveste niveau i 33 år. Det er en historisk udvikling. Og det fremmer i høj grad velfærden i Danmark. Mennesker flyttes fra passiv forsørgelse til job med ansvar og muligheder. Det er godt for de offentlige budgetter. Og det er godt for det enkelte menneske. Men vi er nu i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft. Både i den private og i den offentlige sektor. Derfor har regeringen fremlagt en ambitiøs jobplan for at sikre hænder og hoveder til fremtidens opgaver. Vi vil give såvel unge som gamle større økonomiske fordele af at yde en ekstra indsats. Vi vil flytte flere mennesker fra overførselsindkomst til arbejde. Og vi vil skabe lettere adgang til det danske arbejdsmarked for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. På danske løn- og arbejdsvilkår. Skattereform Regeringen har med skattestoppet sikret tryghed for den enkelte familie og den enkelte virksomhed i næsten seks år. Samtidig har regeringen sænket skatten på arbejdsindkomst i 2004 og igen fra Det skal kunne betale sig at arbejde. Tiden er kommet til at gennemføre en reform af skattesystemet. En skattereform skal gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Sigtet er en markant sænkning af skatten på arbejdsindkomst, som skal stimulere arbejde og virkelyst. Reformen skal samtidig understøtte regeringens ambitioner på klima- og energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og økonomisk holdbar. Skattestoppet videreføres uændret før og efter skattereformen. Så vi kan sikre fortsat stabilitet og tryghed. Det grønne og bæredygtige samfund Regeringen ønsker at fremme et grønt og bæredygtigt samfund. En skattereform vil kunne bidrage, men vi skal gøre mere. Regeringen ønsker at fordoble andelen af vedvarende energi frem til 2025, sikre en mere effektiv udnyttelse af energien samt styrke forskningen i energiteknologi. Det skal vi gøre for at beskytte vort klima og på langt sigt gøre os uafhængige af fossile brændstoffer. Samtidig vil vi fortsætte indsatsen for at sikre en bæredygtig udvikling i Danmark. Med værtskabet for FN s klimakonference i 2009 har Danmark fået en nøglerolle i arbejdet for en ny global klimaaftale. Det er en opgave, som regeringen vil give højeste prioritet. Et moderne samfund, der hænger sammen Regeringen vil arbejde for et moderne samfund, der hænger sammen også trafikalt. Derfor har regeringen nedsat en Infrastrukturkommission, der skal analysere fremtidens behov og komme med forslag til langsigtede investeringer. Regeringen ønsker en god balance mellem individuel og kollektiv transport. Vi har afsat 8,9 mia. kr. til investeringer i bedre jernbaner og veje. Regeringen ser et behov for yderligere investeringer i 6

9 moderne og effektiv kollektiv transport. Danskerne skal ikke hænge i lange bilkøer eller vente forgæves på togstationerne. Det er spild af tid, som kunne bruges bedre, fx til samvær med familien. Danmark er broernes land. Vi er glade for Storebæltsbroen og Øresundsbroen, der bidrager til at binde Danmark og Europa sammen. Regeringen vil afslutte forhandlingerne om en Femern Bælt bro, der kan styrke forbindelsen til Tyskland og det centrale Europa. Regeringen ønsker samtidig at fastholde og udvikle Danmarks position som førende informationsog kommunikationssamfund. Et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund Danmark skal være et af verdens mest konkurrencedygtige samfund. Forudsætningen for en fortsat udvikling i velfærden er vækst og fremgang i de danske virksomheder og dermed i velstanden i Danmark. Med globaliseringsreformen har regeringen givet uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri topprioritet. Regeringen vil give et historisk løft til forskningsbevillingerne. Fra 2010 skal vi bruge 1 pct. af BNP på offentligt finansieret forskning. Samtidig vil vi styrke og internationalisere universiteterne. Regeringen vil også yderligere styrke erhvervslivets rammevilkår i de kommende år. Målene for den danske vækstpolitik er klare. Danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden, og Danmark skal være en førende iværksætternation. Danmarks styrke er i høj grad det kreative, nytænkende og åbne samfund. Regeringen vil skabe øget opmærksomhed om det frie og kreative Danmark. Vi vil markedsføre Danmark, som det land vi alle kender: En frisindet og kreativ nation. Demokratisk integration og lige muligheder Danmark har en lang tradition for ytrings- og pressefrihed. Vi skelner mellem religion og politik. Og med vores ytrings- og pressefrihed er vi konstant i stand til at udfordre etablerede dogmer og tankesæt. Vore fælles værdier skal også være udgangspunktet for en styrket demokratisk integration i Danmark. Regeringen vil styrke bevidstheden om Danmark som et demokratisk samfund baseret på frihed, frisind og folkestyre. Det er den bedste måde, hvorpå vi kan modvirke radikalisering og fremme ligestilling og lige muligheder blandt danskere med indvandrerbaggrund. Danmark i hjertet af Europa Danmark skal være placeret i hjertet af Europa. Med tætte bånd over Atlanten. Vi har et langvarigt historisk og kulturelt fællesskab med Europa. Og det er i vores interesse, at Europas fælles udfordringer løses i et demokratisk og stærkt EU med ens regler for alle. Regeringen vil arbejde for en hurtig ratifikation af den nye EU-traktat. Traktaten sikrer et mere demokratisk og effektivt EU med en styrket international rolle. Tiden er kommet til at sætte fokus på de konkrete resultater af den politik, der bliver ført i EU. 7

10 Regeringen lægger stor vægt på, at der også i fremtiden er bred opbakning bag en positiv linje i Europapolitikken. Regeringen vil derfor søge at indgå en ny politisk aftale om grundlaget for dansk Europapolitik. Samtidig ønsker regeringen, at vælgerne ved folkeafstemning får lejlighed til at tage stilling til de danske EU-forbehold. Aktiv dansk udenrigspolitik Det kræver en aktiv udenrigspolitik at fremme danske interesser i en globaliseret verden. Gennem et styrket europæisk og transatlantisk samarbejde og gennem det internationale samarbejde inden for rammerne af FN kan vi fremme danske interesser og værdier og varetage vores sikkerhed. Danmarks gunstige muligheder giver os en særlig forpligtelse til at fremme demokrati, menneskerettigheder og udvikling i verden. Vi har et ansvar for at bidrage til bedre muligheder for udvikling i verdens fattige lande. Derfor vil regeringen over en årrække gradvist øge udviklingsbistanden fra det nuværende niveau på 0,8 pct. af BNI. De konkrete løft skal besluttes i forbindelse med de årlige forhandlinger om finansloven og prioriteres inden for de holdbare rammer i regeringens 2015-plan. Stigningen i bistanden skal først og fremmest komme Afrika til gode. Regeringen vil samtidig styrke indsatsen i EU og FN for at fremme menneskerettigheder. Vi vil udarbejde en strategi for den danske bistand til fremme af demokrati og retsstater. Og vi vil styrke klima- og energiaspekterne i den danske udviklingsbistand. En fortsat ansvarlig økonomisk politik Det er utroligt vigtigt, at de mange og ambitiøse politiske mål nås inden for økonomisk ansvarlige rammer. Danmark har i dag Europas stærkeste økonomi og en tårnhøj beskæftigelse. Det er resultater, som er nået gennem en længere periode med ansvarlig politik. Dem må vi ikke sætte over styr. Regeringen vil stå som garant for, at de fortsatte forbedringer af det danske samfund kommer til at ske inden for en sund, stærk og ansvarlig økonomisk ramme. Bredt samarbejde om mulighedernes samfund Danmark er mulighedernes samfund. Regeringen vil arbejde for, at alle danskere kan udnytte deres muligheder. Vi vil sikre en holdbar økonomi og et bæredygtigt samfund. Og vi vil sikre, at vi lever op til vort internationale ansvar for demokrati, menneskerettigheder og udvikling. Regeringen vil invitere til et bredt politisk samarbejde om at nå målene. Det er regeringens bestræbelse og en invitation til alle Folketingets partier. Regeringen ønsker en bred opbakning til et Danmark med endnu bedre muligheder for os alle sammen. 8

11 Nye mål for Danmark de næste fire år: Det 21. århundredes velfærdsmodel gennemførelse af kvalitetsreformen med borgerne i centrum og tæt inddragelse af medarbejderne Bedre sundhed og styrket forebyggelse akut handling til kræftpatienter og livstruede hjertepatienter samt national forebyggelsesplan Hænder og hoveder til alle opgaver gennemførelse af en storstilet plan for at skaffe mere arbejdskraft Skattereform lavere skat på arbejde og tilskyndelse til miljørigtig og energibesparende adfærd Det grønne og bæredygtige samfund Danmark skal på langt sigt være 100 pct. uafhængig af fossile brændstoffer. Klimatopmødet i København i 2009 skal føre til en forpligtende og ambitiøs klimaaftale Et moderne samfund, der hænger sammen investeringer i veje, broer og moderne kollektiv trafik Et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund gennemførelse af globaliseringsreformen med omfattende investeringer i fremtidens uddannelser, forskning, innovation og iværksætteri Fælles ansvar og lige muligheder til alle et bredt udspil for at bekæmpe ulighed Demokratisk integration en fortsat fast og fair udlændingepolitik og fokus på demokratisk integration Danmark i hjertet af Europa Danmark skal deltage helt og fuldt i EU-samarbejdet En international indsats for demokrati, menneskerettigheder og udvikling langsigtet målsætning om øget udviklingsbistand En fortsat ansvarlig økonomisk politik regeringen vil holde Danmark på sporet 9

12 2. Fortsat ansvarlig, langsigtet og holdbar økonomisk politik Økonomisk ansvarlighed er forudsætningen for en stabil udvikling i dansk økonomi, hvor der er trygge rammer for familier og virksomheder. Det er forudsætningen for en holdbar udvikling i velstand og velfærd. Og det er forudsætningen for, at Danmark kan bevare positionen som et af de samfund, hvor de sociale og økonomiske skel er mindst, og sammenhængskraften er stærkest. Det er afgørende for regeringen at holde fast i den ansvarlige økonomiske politik og sikre en stabil udvikling i dansk økonomi. Regeringen har med 2015-planen præsenteret en sammenhængende strategi, som håndterer udfordringerne for dansk økonomi. Planen sikrer, at kvalitetsløftet i den offentlige sektor og lavere skat på arbejdsindkomst hviler på et solidt og holdbart økonomisk grundlag. De forbedringer, der planlægges frem til 2015, kan fastholdes i årene efter uden skattestigninger eller andre stramninger forudsat, at der gennemføres reformer, som øger beskæftigelsen og understøtter uændret arbejdstid. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik fastholdes dermed. En central udfordring er at sikre tilstrækkelig arbejdskraft, så vi kan løse de vigtige velfærdsopgaver og sikre fortsat gode vækstbetingelser. En anden udfordring er at ruste det danske samfund, så vi får størst mulig fordel af globaliseringen. Endelig skal finanspolitikken fortsat indrettes efter, at der bliver flere ældre og færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper. I 2015-planen er den planlagte årlige vækst i det offentlige forbrug større end i 2010-planen. Så meget desto vigtigere er det, at de økonomiske rammer også overholdes. I Danmark har vi en tradition for, at alle parter udviser ansvarlighed og tager hensyn til hele samfundets bedste. Det gælder kommuner og regioner, når der indgås aftaler med regeringen. Og det gælder fagforeninger og arbejdsgivere, når der indgås overenskomstaftaler. Denne ansvarlighed er en forudsætning for, at der i et så frit og decentraliseret samfund som det danske kan sikres en stabil økonomisk udvikling med plads til en holdbar udbygning af velstand og velfærd. Regeringens økonomiske politik bygger på, at alle parter fortsat udviser ansvarlighed og medvirker til at sikre en sund udvikling i samfundsøkonomien til vores fælles bedste. Konkrete initiativer og pejlemærker: Stabilitetsorienteret og holdbar økonomisk politik Regeringen vil fortsat føre en økonomisk politik, som sikrer høj, stabil beskæftigelse, og som understøtter fastkurspolitikken og god konkurrenceevne. Det kræver tilbageholdenhed og tilstrækkelige offentlige overskud i gode tider. De overordnede rammer for finanspolitikken er fastlagt i planen. Det offentlige forbrug kan vokse i takt med samfundsøkonomien Regeringen har sat som pejlemærke, at de offentlige serviceudgifter kan udgøre op til 26½ pct. af BNP i Udgifterne til offentlig service mv. kan dermed vokse i takt med samfundsøkonomien. 10

13 Nye initiativer uden for denne ramme vil kræve fornyet stillingtagen til den samlede prioritering i udgiftspolitikken. Overskud eller balance på de offentlige finanser Frem til 2010 skal der fastholdes strukturelle overskud på de offentlige finanser på mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP. Fra 2011 til 2015 skal der mindst være balance. Fortsat reduktion af den offentlige gæld Den offentlige ØMU-gæld reduceres yderligere frem mod I kraft af overskuddene på de offentlige finanser opbygges et offentligt nettotilgodehavende, som skal bidrage til at finansiere de offentlige udgifter som følge af, at vi bliver flere ældre. Frigørelse af ressourcer til bedre borgernær service For at skabe muligheder for bedre borgernær service i en situation, hvor det generelt er svært at rekruttere arbejdskraft til den offentlige sektor, vil regeringen i 2008 fremlægge en handlingsplan for, hvordan der kan frigøres ressourcer til borgernær service i kommuner og regioner. Regeringens mål er, at der frigøres 1 mia. kr. om året i til yderligere borgernær service i kommuner og regioner, svarende til 5 mia. kr. permanent, ved at effektivisere administration mv. Overholdelse af aftaler om kommunernes økonomi Aftalesystemet for den kommunale økonomi hviler på, at indgåede aftaler overholdes. Regeringen vil drøfte rammerne for aftalesystemet med KL. Regeringen vil i forlængelse heraf fremlægge konkrete forslag til et nyt budgetsamarbejde, der sikrer, at de kommunale budgetter under ét ligger inden for skattestoppets rammer og de indgående aftaler med regeringen. 11

14 3. Et effektivt og trygt skattesystem Skattestoppet videreføres som omdrejningspunktet for regeringens skattepolitik i de kommende år. Det er afgørende for, at vækstmulighederne ikke langsomt reduceres af øgede skatter og manglende prioritering. Regeringen vil samtidig fortsætte sin hidtidige linje og indrette skatte- og afgiftssystemet, så det bedre understøtter udviklingen i vækst, velstand og velfærd. Skatten på arbejde skal sænkes. Skattesystemet skal være stabilt, enkelt og gennemskueligt. Og det skal medvirke til, at væksten sker på en miljømæssigt bæredygtig måde. Konkret vil regeringen efter forarbejde i en skattekommission gennemføre en skattereform. Regeringen vil samtidig styrke indsatsen over for sort arbejde og anden skatteunddragelse, som undergraver retsbevidstheden og finansieringen af velfærdssamfundet. Og skatteadministrationen skal forbedres, så familier og virksomheder får mindre indberetningsbyrder og hurtigere afklaring af skattesager. Konkrete initiativer: Skattestoppet videreføres Skattestoppet har skabt økonomisk tryghed for den enkelte familie og virksomhed. Den tryghed skal videreføres uændret efter de hidtidige retningslinjer før og efter en skattereform. Eventuelle kommunale skattestigninger vil fortsat blive kompenseret ved lavere statslig indkomstskat. Skattereform Regeringen ønsker at gennemføre en reform af skattesystemet. Sigtet er en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, som skal stimulere arbejde og virkelyst, herunder ved at sænke skatten på den sidst tjente krone. Skattereformen skal samtidig understøtte regeringens ambitioner på klima- og energiområdet ved at tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde. Endelig skal reformen være fordelingsmæssigt afbalanceret, i overensstemmelse med de langsigtede økonomiske rammer i 2015-planen, og være robust over for udviklingen i en stadig mere globaliseret verden. I forbindelse med skattereformen kan en skat eller afgift sættes op, forudsat at skatten på arbejdsindkomst sænkes tilsvarende. Ejendomsværdiskatten på boliger fastholdes uændret. Finansieringselementer uden for skattesystemet kan blive inddraget i det omfang, de tilgodeser det overordnede sigte med skattereformen. Regeringen vil nedsætte en skattekommission, som skal udarbejde modeller for en samlet skattereform, der opfylder disse kriterier. Kommissionen skal aflevere sin betænkning primo Den 3. september 2007 er der mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om lavere skat på arbejde. Såfremt der er enighed blandt parterne bag denne aftale, kan en skattereform træde i kraft i indeværende valgperiode. I modsat fald kan en skattereform først træde i kraft efter et folketingsvalg. Lukning af skattehuller og fair play Regeringen vil fortsat slå ned på og lukke skattehuller, så snart myndighederne bliver opmærksomme på dem. Regeringen vil også fortsat slå ned på skatte- og afgiftsunddragelse. 12

15 Et skattesystem, som er robust over for ydre påvirkninger Regeringen vil fortsat sørge for, at det danske skattesystem er i overensstemmelse med EUreglerne. Eventuelle merprovenuer ved tilpasning til EU-regler vil i henhold til skattestoppet blive anvendt til at reducere andre skatter. En effektiv skatteadministration Regeringen vil fortsat modernisere skatteadministrationen. Landsskatterettens sagsbehandling skal effektiviseres, og regeringen vil lette borgernes indberetningsarbejde ved, at en række selvangivelsesoplysninger, som borgerne i dag selv skal indberette, i stedet indberettes direkte til SKAT. 13

16 4. Mindst flere i beskæftigelse på et fleksibelt arbejdsmarked Den største opgave i de kommende år bliver at sikre tilstrækkeligt med hænder og hoveder på arbejdsmarkedet både i de private virksomheder og i de offentlige institutioner. Allerede i dag er der problemer med at rekruttere arbejdskraft på en række vitale områder. Udfordringen bliver kun større fremover, når der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Der er derfor behov for en ekstra indsats for at øge udbuddet af arbejdskraft. Konkret er der behov for nye initiativer, som på kort sigt kan medvirke til at forlænge opsvinget. Og på længere sigt skal der i henhold til 2015-planen gennemføres tiltag, som varigt kan øge beskæftigelsen med mindst personer, og som kan sikre, at arbejdstiden ikke falder. Regeringen vil derfor sætte markant ind for at få endnu flere mennesker flyttet fra overførselsindkomst til arbejde. Samtidig skal der rekrutteres mere arbejdskraft fra udlandet. Det skal være klart for omverdenen, hvilke fordele der er ved at vælge Danmark som arbejdsland, og det skal være lettere at komme til Danmark og arbejde. Blandt andet skal Green Card-ordningen udvides, og minimumsgrænsen for årsløn i jobkortordningen skal sænkes. Desuden vil trepartsaftalerne, som blev indgået i sommeren 2007 mellem regeringen, kommuner, regioner og fagbevægelsen, sætte ind med en markant indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere i den offentlige velfærdsservice. Endelig vil regeringen for at forberede en langsigtet indsats nedsætte en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal udarbejde forslag til, hvordan vi kan øge beskæftigelsen yderligere i de kommende år. Konkrete initiativer: Styrket indsats over for ledige Regeringen vil fortsætte og udbygge indsatsen for at få de resterende ledige på dagpenge og kontanthjælp i arbejde. Der er i trepartsaftalerne afsat 200 mio. kr. til en styrket indsats for personer med længerevarende ledighed. Erfaringerne med kampagnen Ny chance til alle skal nyttiggøres for at styrke indsatsen for de svageste ledige. Tidlig og intensiv indsats Regeringen vil iværksætte yderligere forsøg med en tidlig indsats ( Hurtigt i gang II ) med henblik på kortlægning af, hvordan indsatsen bliver mest effektiv. Regeringen vil desuden foretage en gennemgang af reglerne på beskæftigelsesområdet med henblik på at justere regler, der medvirker til at øge korttidsledigheden eller fastholder personer i ledighed. Sikkerhed for at førtidspensionister på gammel ordning kan arbejde uden at miste retten til pension Førtidspensionister hvis pension er tilkendt efter de regler, der var gældende indtil 2003 skal have mulighed for at arbejde med sikkerhed for, at de ikke senere mister retten til at modtage førtidspension. 14

17 Styrket indsats for at yngre personer ikke ender på førtidspension Der skal iværksættes en ny, aktiv forebyggende indsats på førtidspensionsområdet. Målet er at begrænse antallet af blandt andet unge med psykiske lidelser, der ender på førtidspension. Bedre mulighed for folkepensionister for at arbejde For folkepensionister indføres et ekstra bundfradrag på kr. for arbejdsindkomst i beregningen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg og personlig tillægsprocent. Desuden nedsættes kravet til beskæftigelsesomfanget ved opsat pension fra timer til timers årlig beskæftigelse. Nedslag i skatten for 64-årige Der indføres et skattenedslag for 64-årige i beskæftigelse. Skattenedslaget gives til personer, der har været i fuldtidsbeskæftigelse fra de fyldte 60 år, til de er fyldt 64 år. Ordningen udløber i 2012, med mindre det besluttes at videreføre den. SU-reform Regeringen vil arbejde for, at det laveste fribeløb for studerende bliver forhøjet. Desuden skal SUreglerne indrettes, så man ikke tvinges til at betale SU tilbage, hvis man har haft et vellønnet job umiddelbart før studiestart, eller hvis man får det umiddelbart efter afsluttet studie. Nedbringelse af sygefraværet Regeringen har som målsætning, at sygefraværet skal nedbringes med 20 pct. frem til Regeringen vil nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg, som skal kulegrave hele området med henblik på handling. Udvalget skal blandt andet afdække, hvordan forskellige faktorer påvirker sygefraværet. Arbejdsmarkedets parter, de praktiserende læger og kommunerne inddrages i arbejdet. Blandt andet som led i trepartsaftalerne vil der desuden umiddelbart blive iværksat en række initiativer til nedbringelse af sygefraværet, herunder en bedre dialog mellem arbejdsgivere og medarbejdere, løbende trivselsundersøgelser, styrket arbejdsmiljø og bedre opfølgning over for kommunerne. Hurtigere afklaring for arbejdsskadede Der skal være større fokus på sager, hvor arbejdsskadede er i risiko for at forlade arbejdsmarkedet, eller hvor en ekstraordinær indsats kan fremskynde tilbagevenden til arbejdet. Derfor vil regeringen arbejde for en bedre sammenhæng i myndighedsindsatsen over for arbejdsskadede, hurtigt og mere smidigt samarbejde med forsikringsselskaber og en hurtigere og mere korrekt anmeldelse af arbejdsskader. Styrkelse af den seniorpolitiske indsats Trepartsaftalerne indeholder en markant indsats for at fastholde medarbejdere i den offentlige velfærdsservice, blandt andet ved en styrket seniorpolitisk indsats. Der er afsat i alt 900 mio. kr. i til at fremme seniorpolitiske initiativer. Ophævelse af pligtig afgangsalder Regeringen vil ophæve den pligtige afgangsalder, der gælder i forhold til tjenestemandsloven, således at tjenestemænd ikke afskediges, fordi de fylder 70 år. Bedre mulighed for at gå fra deltid til fuldtid Som led i trepartsaftalerne vil offentligt deltidsansattes muligheder for at få fuld tid eller få flere timer blive styrket. I forlængelse heraf vil regeringen justere regler, der medvirker til at fastholde 15

18 personer i deltidsbeskæftigelse frem for fuldtidsbeskæftigelse. Regeringen vil herunder arbejde for, at de offentlige arbejdsgivere begrænser antallet af de såkaldte frigørelsesattester. Begrænsning af brugen af jobklausuler Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som sikrer, at virksomheder ikke hemmeligt og uden om de ansatte kan indgå jobklausuler, der begrænser mobiliteten på arbejdsmarkedet. Lettere adgang til at arbejde i Danmark Jobkortordningen skal udvides, og beløbsgrænsen skal sættes ned. Der skal udarbejdes en vækstliste som supplement til positivlisten. Forskerskatteordningen skal forbedres. Og Green Card-ordningen skal udvides efter canadisk forbillede. Desuden skal der indføres en koncernopholdstilladelse, som giver udlændinge mulighed for at flytte mellem en koncerns filialer i Danmark og i tredjelande. Bedre service til virksomheder og arbejdssøgende En ny tværministeriel task-force skal hjælpe med at forenkle og identificere barrierer for virksomheder og arbejdssøgende i forbindelse med international rekruttering. Sagsbehandlingstiderne i Udlændingeservice skal nedbringes. Den rekruttering, som foregår i udlandet, skal forbedres. Og regeringen vil fjerne de unødvendige barrierer på visumområdet, som lægger hindringer i vejen for erhvervslivets samhandel med udlandet. Fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Familier, der kommer hertil for at arbejde, skal blandt andet have tilbudt en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund og arbejdsmarked. Udenlandske arbejdstagere og ægtefæller skal også have bedre muligheder for at lære dansk. Og der skal være bedre mulighed for, at motiverede udlændinge kan forberede sig på det danske sprog, inden de kommer hertil. Øget rekruttering til den offentlige sektor Udfordringer og erfaringer med udenlandsk arbejdskraft i den offentlige sektor skal analyseres. Der skal være lettere adgang til at søge dansk autorisation for udenlandsk sundhedspersonale. Og der skal laves en fast-track ordning for anerkendelse af sosu-medarbejdere. Desuden vil initiativerne fra trepartsaftalerne sætte ind med en markant indsats for at tiltrække flere medarbejdere til den offentlige service, blandt andet ved at reducere frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen og øge optaget på de relevante uddannelser. Markedsføring af Danmark som arbejdsland Omtalen af Danmark som arbejdsland skal øges i internationale medier, og der skal iværksættes en rekrutteringskampagne rettet mod udenlandsk sundhedspersonale. Arbejdsmarkedskommission Regeringen vil nedsætte en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter, der medio 2009 skal komme med anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde regeringens langsigtede vision for beskæftigelse og arbejdstid. Kommissionens arbejde skal løbende drøftes i et trepartsforum bestående af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Moderne digitale løsninger For at høste de fulde gevinster af det nye eindkomst-register vil regeringen kortlægge, hvordan oplysningerne kan anvendes til forenklinger og harmoniseringer i reglerne for udbetaling af dagpenge, 16

19 kontanthjælp og sociale ydelser. Regeringen vil desuden etablere en obligatorisk digitaliseringsløsning på sygedagpengeområdet. 17

20 5. Et sundhedstilbud i verdensklasse Regeringen vil i de kommende år styrke indsatsen på sundhedsområdet yderligere. Det gælder ikke mindst på kræftområdet. Siden 2001 er der sket en væsentlig udbygning af kapaciteten og aktiviteten på kræftområdet. Men indsatsen er fortsat ikke god nok. Regeringen har derfor nu i samarbejde med regionerne stillet meget håndfaste krav til sygehusene. Og vi vil sikre, at kravene bliver fulgt. Mistanke om livstruende kræft eller en kræftdiagnose skal udløse akut og resolut handling. Kræftpatienter har også krav på klar besked fra sundhedsvæsenet om behandlingsmuligheder og behandlingsforløb. Regeringen vil på samme måde sikre akut handling for patienter med livstruende hjertesygdomme. Regeringen vil ikke acceptere unødvendig ventetid i forbindelse med behandlingen af hjertepatienter. Samtidig vil indsatsen for ældre medicinske patienter blive styrket. Med kommunalreformen er der nu skabt fem stærke sundhedsregioner, der skal være rammen for højt specialiseret behandling og ekspertise i fremtiden. For at få fuldt udbytte af de nye regioner vil regeringen understøtte en omfattende modernisering af sygehusvæsenet i Danmark. Behandlingen skal være af høj international standard, og bygninger og nyt apparatur skal bidrage til, at vi kan skabe et moderne og effektivt sundhedsvæsen for det 21. århundrede. Konkret vil regeringen investere 25 mia. kr. i perioden i en ny og forbedret sygehusstruktur. Ved udmøntningen af midlerne vil regeringen systematisk tilgodese de regioner og sygehusprojekter, som får mest ud af pengene. Regeringen forventer, at omtrent halvdelen af de nuværende sygehusetagemeter over de kommende år kan erstattes af nybyggeri. Regeringen har blandt andet i udspillet til en kvalitetsreform foreslået en række andre nye initiativer på sundhedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for patienter, pårørende og ansatte i sundhedssektoren. Regeringen foreslår blandt andet at udvide og videreudvikle det frie valg på sundhedsområdet. Konkrete initiativer: Akut handling ved mistanke om kræft Mistanke om livstruende kræft eller en kræftdiagnose skal udløse akut og resolut handling. Kræftpatienter har krav på akut handling og klar besked fra sundhedsvæsenet. Der indføres løbende optimale pakkeforløb for de enkelte kræftformer, således at alle kræfttyper er omfattet inden udgangen af Indførelsen af forløbspakker skal understøttes ved at samle flere behandlinger på færre enheder for at sikre kvaliteten og de faglige standarder, udnytte fordelene ved specialisering samt sikre optimal anvendelse af ressourcerne. Regeringen vil følge udviklingen på kræftområdet tæt. Akut handling på hjerteområdet Regeringen vil indføre optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme på samme måde som på kræftområdet. Regeringen vil følge udviklingen på hjerteområdet tæt. 18

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

NEJ. 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? RADIKALE VENSTRE VENSTRE ALTERNATIVET KONSERVATIV LIBERALE ALLIANCE DANSK FOLKEPARTI

NEJ. 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? RADIKALE VENSTRE VENSTRE ALTERNATIVET KONSERVATIV LIBERALE ALLIANCE DANSK FOLKEPARTI 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? Det kunne ikke i tilstrækkelig grad betale sig at arbejde i det gamle system. Derfor er svaret ikke bare at rulle de lave ydelser tilbage. Til gengæld mener

Læs mere

Politisk grundlag for ny hovedorganisation

Politisk grundlag for ny hovedorganisation Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 Politisk grundlag for ny hovedorganisation Formål Fagbevægelsens Hovedorganisation samler Danmarks forbund/fagforeninger

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

Stærke virksomheder i et stærkt samfund

Stærke virksomheder i et stærkt samfund Stærke virksomheder i et stærkt samfund D É T A R B E J D E R D I FO R D É T A R BEJ D ER D I FO R Stærke virksomheder i et stærkt samfund Danmark skal være verdens bedste land at leve i og verdens bedste

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019 Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid Oktober 2019 Regeringens fokus: Gode tider skal gøres bedre for alle Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk politik.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Visionen for LO Hovedstaden

Visionen for LO Hovedstaden Politisk program 2014 2018 Visionen for LO Hovedstaden Tryghed velfærd demokrati udvikling miljø Vi vil maksimal politisk indflydelse, med fællesskabet i fokus. Vi vil i et stærkt fællesskab skabe resultater

Læs mere

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009.

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009. Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant,

Læs mere

Vejen Byråd Politikområder

Vejen Byråd Politikområder Vejen Byråd 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Foto: Colourbox og Vejen Kommune Ordrenr.: 863-18 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2018 Vejen Byråd Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode

Læs mere

Sammen skaber vi værdi for patienten

Sammen skaber vi værdi for patienten FORSLAG TIL MODEL FOR VÆRDIBASERET STYRING AF SUNDHEDSVÆSENET I REGION HOVEDSTADEN Sammen skaber vi værdi for patienten Pejlemærker og ny styringsmodel Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. februar 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 219 (Alm. del) af 25. januar

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

INVESTERINGSPLAN FOR VELFÆRDEN FREM MOD 2025

INVESTERINGSPLAN FOR VELFÆRDEN FREM MOD 2025 2 ORDFØRER/KONTAKT: PIA OLSEN DYHR Pia.Olsen.Dyhr@ft.dk Frem mod 2025 vil SF investere markant mere i velfærd. Således vil SF prioritere 47 milliarder kr. mere hvert eneste år i 2025. Især skal velfærden

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

TALEPAPIR. Samrådsspørgsmål CS og CT

TALEPAPIR. Samrådsspørgsmål CS og CT Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1413 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPSSK Koordineret med: Sagsnr.: 1806225 Dok. nr.: 681970

Læs mere

Sammen skaber vi værdi for patienten

Sammen skaber vi værdi for patienten MODEL FOR VÆRDIBASERET SUNDHED I REGION HOVEDSTADEN Sammen skaber vi værdi for patienten Region Hovedstadens hospitaler har i en årrække været styret og afregnet med takststyring. Det har blandt andet

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Et friere, grønnere, stærkere Danmark

Et friere, grønnere, stærkere Danmark Forslag til finanslov for 2019 Et friere, grønnere, stærkere Danmark Danmark har brug for en ny retning og for politikere, der har mod og vilje til skabe de muligheder i dag, som kan være grundlag for

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar November 2006 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 30. november 2006 1 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Det er afgørende

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd om regeringens krav til regionerne, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, den 18. oktober 2016 kl.

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd om regeringens krav til regionerne, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, den 18. oktober 2016 kl. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 78 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd om regeringens krav til regionerne, Folketingets

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres NOTAT 13. juni 2008 Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske aftaler.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål V, W og X den 18. december Ministeren bedes redegøre for fordelingsprofilen

- Tale til besvarelse af spørgsmål V, W og X den 18. december Ministeren bedes redegøre for fordelingsprofilen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-8243 Kontor: Økonomisk Politik og Analyse SAU samrådsspørgsmål V, W og X - Tale til besvarelse

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Dato: 30. januar Brevid:

Dato: 30. januar Brevid: Dato: 30. januar 2018 Brevid: 3484099 Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021 1. Strategiens formål Strategiens formål vil omfatte: De områder, hvor der er brug for en

Læs mere

Mere velfærd kræver mere arbejde

Mere velfærd kræver mere arbejde Mere velfærd kræver mere arbejde 23. april 2008 Arbejdsmarkedskommissionen skal, i løbet af det kommende halvandet år, komme med forslag til, hvordan man varigt får danskerne til at arbejde mere end i

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet NATIONAL VÆKSTPOLITIK Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet Danmark som vækstnation Gode rammevilkår Det skal være attraktivt for danske og udenlandske virksomheder at investere i Danmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere