Folkekirkesamvirket i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkesamvirket i Århus"

Transkript

1 Folkekirkesamvirket i Århus Klostergade 37, 8000 Århus C Tlf Bestyrelsens årsberetning 2013 Medlemssogne, bestyrelse og økonomi 45 sogne ud af 55 i Aarhus Kommune er p.t. medlemmer af Folkekirkesamvirket i Århus. Kontingentsatserne for 2013 har været kr. for hver af de fire søjlemedlemssogne og 500 kr. for de øvrige. Søjlesognene har i 2013 været Hasle (Vestre Provsti), Fredens (Søndre Provsti), Dom, (Århus Dom Provsti) og Skødstrup (Nordre Provsti). Disse er ifølge vedtægterne sikret en plads i bestyrelsen - og de vælger selv deres repræsentant. (Skødstrup sogn har i årets løb meldt ud, at man ønsker at trække sig, så der skal findes en ny søjlesognsrepræsentant fra Nordre Provsti). Øvrige sogne repræsenteret i bestyrelsen har været Skåde, Mårslet, Skjoldhøj, Lystrup, og Helligånd - samt Beder/Malling og Langenæs, (suppleanter). Repræsentanter herfra valgtes på generalforsamlingen sidste år. Økonomisk har Folkekirkesamvirket i 2013 ikke helt opnået de budgetterede indtægter, men udgiftsniveauet har også været tilsvarende lavere. På indtægtssiden skyldes det især en betydelig nedgang i bevilgede 18-midler fra Aarhus Kommunes magistrat for Sociale forhold og beskæftigelse. Samvirkets bestyrelse har efterfølgende rettet henvendelse til magistraten og givet udtryk for undren over den - ubegrundende - nedgang i tilskud. I et svar fra magistraten blev nedgangen begrundet med et stigende antal ansøgere og at tidligere års bevillingsniveau ikke må tolkes som retningsgivende fremadrettet. Den manglende indtægt modsvares dog af færre udgifter - primært til voksensorggrupper; ikke som et udtryk for svigtende aktivitet, men at der her var budgetteret højt. Desuden var der budgetteret med en udgift til børnesorggruppe; et tilbud som indtil videre er sat i bero.

2 Forslag til opdatering af formålsparagraf Samvirkets bestyrelse har p.b.a. af en debat om visioner for samvirkets udvikling besluttet at fremsætte forslag til en opdatering af samvirkets formålsparagraf (vedtægtsændring) på den ordinære generalforsamling 2014 (se bilag hertil). Ønsket er i højere grad at afspejle den virkelighed og den udvikling, som samvirkets arbejde allerede er inde i - herunder et stigende antal projekt-samarbejder med eksterne partnere, der også rækker ud i hele Århus Stift. (På den ordinære generalforsamling vil forslaget blive uddybet.) Sekretariatet Fra sekretariatet varetages FolkekirkeSamvirkets daglige drift: projektledelse, PR, hjemmeside og regnskab, hvervning, servicering og kvalificering af frivillige via samtaler, supervision, temadage og litteratur, konsulentfunktion for medlemssogne, ansøgning om fonds- og puljemidler, brugerkontakt og netværkssamarbejde med diverse eksterne partnere. Sekretariatet i Klostergade har også i 2013 dannet ramme om mange gode samtaler med (potentielle) brugere og frivillige, arbejdsmøder med diverse samarbejdspartnere, supervision af frivillige og samvirkets egne arbejdsgruppe-, forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøder. Desuden har vi haft glæde af Klostergadecentrets gode faciliteter - diverse mødesale og café - til diverse mødeaktivitet. Klostergadecentret huser i hverdagen mere end 50 senior-foreninger, og sammen med Klostercafeen i stueetagen er det grundlag for gode samtaler, netværk og opmærksomhed om Folkekirkesamvirkets tilbud, som omtales via opslag og foldere i cafeens foyer. PR og formidling. Jævnligt over året er medlemssogne, sognepræster og andre relevante modtagere blevet kontaktet med påmindelse om at formidle og benytte samvirkets tilbud. Der er blevet udsendt og distribueret foldere og postkort, og der er - via samvirkets kontaktpersoner i sognene - blevet opfordret til at sørge for fast omtale i de lokale kirkeblade og på sognets hjemmeside. Der bliver løbende annonceret i Århus-lokalaviserne vedr. sorg- og livsmodsgrupperne. Folkekirkesamvirkets hjemmeside er blevet fornyet - og med et langt billigere abonnement (Primanet). Hjemmesiden bringer løbende info om samvirkets tilbud og indsatsområder - såvel de faste som vedr. diverse arrangementer, og ved kontakt til sekretariatet forlyder det ofte, at hjemmesiden er afsæt for henvendelsen. Der henvises i øvrigt til Folkekirkesamvirkets hjemmeside fra flere andre relevante websteder, bl.a. Folkekirken.dk, Århus Stift og Aarhus Kommune. Sidstnævnte henviser også konkret til samvirkets sorggrupper og aflastningstjeneste.

3 Folkekirkesamvirket har deltaget i septembers nationale Frivillig Fredag med en stand på Bispetorv samt i Foreningsbutikkens Foreningernes Dag i KlostergadeCentret i april. Folkekirkesamvirkets eget lille blad udkom i foråret Bladet distribueres via sekretariatet til alle medlemssogne/ menighedsråd. Aflastningstjenesten Nøgleordet er fortsat aflastning, men der er åbnet op for en bredere fortolkning, hvor Folkekirkesamvirkets sekretariat - i samarbejde med styregruppen - tager stilling til de konkrete henvendelser, der måtte komme. Der er sideløbende igangsat en ny efterspørgsel på frivillige, der måske kunne tænke sig at stå til rådighed for en opgave. I det daglige er koordination af de frivillige og visitation til besøg i hjemmene i gode hænder hos den erfarne styregruppe. Gruppen - og aflasterne - har i 2013 taget afsked med et af sine mangeårige medlemmer, Marion Jensen, der ønskede at trække sig p.g.a. alder. Fra bestyrelsen skal der lyde al mulig påskønnelse af den store, uegennyttige indsats, hun har ydet. Generelt opleves efterspørgslen på aflastning som ret begrænset; derfor har styregruppen taget initiativ til en målrettet personlig kontakt til relevant kommunalt personale. (På generalforsamlingen vil der være en kort, selvstændig orientering fra aflastningstjenesten vedr. dette tiltag - samt årets aktivitet i øvrigt). Voksensorggrupper Folkekirkesamvirket har valgt at gøre frivilligt ledede sorg- og livsmodsgrupper for efterladte til et særligt indsatsområde. Status ved årsskiftet 2013/14 er, at 7 sorg- og livsmodsgrupper i samvirkets regi - fordelt over hele Aarhus Kommune - er aktive. Der er typisk 4-8 deltagere i en gruppe. Folkekirkesamvirket registrerer ikke deltagerne, men det anslås, at ca. et halvt hundrede efterladte har haft glæde af at deltage i sorggrupperne i det forløbne år. Sorggruppelederne tilbydes alle løbende professionel supervision, ligesom de får udleveret faglitteratur, der er relevant for opgaven. Desuden afholder samvirket halvårlige netværksmøder, hvor man indbyder alle de frivillige gruppeledere til samvær, erfaringsudveksling og faglige input.

4 Dagen efter Allehelgens-gudstjenesten, primo november, afholdt Folkekirkesamvirket i KlosterCafeen et fyraftensmøde for efterladte og deres pårørende. Mødet blev målrettet annonceret ude i sognene, og der var fuldt hus i cafeen, hvor sognepræst og forfatter Lise Trap var gæstetaler. Bestyrelsen ser gerne, at et lignende arrangement kan blive fast tilbagevendende. Landsdækkende projekt "Sorggrupper i Folkekirken" Det landsdækkende projekt "Sorggrupper i Folkekirken" har opnået støtte fra Trygfonden. Projektperioden løber fra til (Se Folkekirkesamvirkets hjemmeside for yderligere oplysninger om og status på projektet.) Folkekirkesamvirkets sekretariatsleder sidder i projektets styregruppe og i en netværksgruppe som repræsentant fra Århus Stift. Århus Stiftsråd har imødekommet en ansøgning fra Folkekirkesamvirket om økonomisk støtte til dette engagement - svarende til ca. 5 t. pr. uge. Bestyrelsen glæder sig over, at stiftet på denne måde har valgt at anerkende den erfaring og indsats på sorggruppeområdet, der udgår fra Folkekirkesamvirket. Inspirationsdag Samvirkets årlige Inspirationsdag, hvor primært frivillige fra alle medlemssognene sætter hinanden stævne, var som sædvanlig den sidste lørdag i oktober. Ca. 40 mødte frem for at høre årets gæstetaler, formanden for Etisk Råd, Jacob Birkler, der talte om bioteknologiens etiske udfordringer. I år henlagt til Langenæskirken, da KlostergadeCentret var optaget. Det blev en interessant dag for de fremmødte, men bestyrelsen har efterfølgende besluttet at overveje form og indhold for den faste inspirationsdag fremadrettet. Eksternt samarbejde Bestyrelsen finder det vigtigt og værdifuldt, at Folkekirkesamvirket indgår i diverse relevante netværk og samarbejdsrelationer. Det er et indsatsområde, bestyrelsen ønsker at styrke - som det fremgår af forslaget til revideret formålsparagraf. Det er sekretariatslederen som i praksis varetager dette samarbejde. Dels er der på flere måder konkret udbytte af det netværk, som skabes, dels er indsatsen med til at markere og synliggøre Folkekirkesamvirket - og dermed folkekirken lokalt i Århus - som en aktiv medspiller i diverse sociale og diakonale sammenhænge. Som en positiv følge af sekretariatets tilholdssted samarbejdes der i det daglige med Klostergadecentret, Klostercafeen og Foreningsbutikken - herunder om diverse arrangementer. De fastansatte samledes et par dage i september til et par udbytterige dage med visioner og fremadrettet samarbejde på dagsordenen.

5 Under titlen Når livet er svært er Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, primus motor for et netværk mellem 9 organisationer, hvor frivillige arbejder med ensomhedsforebyggelse, aflastning, vågetjeneste samt sorgramte seniorer. Vor sekretariatsleder sidder i styregruppen for dette samarbejde, som bl.a. har afviklet et fyraftensmøde på Folkestedet, hvor relevant kommunalt personale blev gjort opmærksom på frivillig-foreningernes tilbud. Folkekirkesamvirket har med sin sekretariatsleder et sæde og en stemme i Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg. Udvalgets arbejde kan følges via Århus Stifts hjemmeside. Konkret har samvirket i dette regi været deltager i Jysk Diakonikonvent samt medarrangør af en udsolgt temadag på Diakonhøjskolen under overskriften De (endnu) levendes tab. Partnerskab med KlosterCaféen KlosterCaféen (læs derom på klostergade.dk) ønsker at skærpe en værdibaseret social profil - med afsæt i væremålene samvær - nærvær - ligevær. Folkekirkesamvirkets bestyrelse har på den baggrund imødekommet en opfordring til at indgå et partnerskab med KlosterCafeen - herunder deltagelse i cafeens styregruppe. Folkekirkesamvirket påtager sig ikke økonomiske forpligtelser i f.t. caféen. Samvirkets partnerskabsbidrag vil bestå i at varetage konkrete arrangementer og frivillig-projekter, der kan styrke cafeens drift og profilere såvel denne som samvirket. Et allerede taget fælles initiativ er, at man har søgt og modtaget støtte fra den kommunale, ensomhedsforebyggende pulje spisevenner. Projektet, der er kommet fint fra start, er en åben, månedlig søndags-senior-frokost i KlosterCafeen varetaget af frivillige. (Et par konkrete tiltag mere er på vej - mere om dette på generalforsamlingen). Folkekirkesamvirkets bestyrelse ser frem til fortsat godt (sam)arbejde i 2014 og sender en varm tak til alle som gør en indsats i samvirkets regi! Ingen nævnt, ingen glemt... Beretning godkendt via bekræftende s til Folkekirkesamvirkets sekretariat fra alle bestyrelsesmedlemmer i dagene 4.-7.marts 2014.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101

0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 Aktiv Nyt 1. halvår 2014-42. årgang 0110110010ÆRLIG101000110010 01100100000DIGITALT11011101 TEMA-NUMMER OM DIGITALISERINGEN Også i dette nummer: NYE VISIONER GENERALFORSAMLING SØNDAGSFROKOST TELEFONKÆDER

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 Aktiv Nyt 2. halvår 2014-42. årgang Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 I huset er også: KlostergadeCentret Klostergade 37 8000 Aarhus C Tlf.: 86 19 25 30 Koordinator Lise Legarth ll@klostergade.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere