Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens Rammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140 Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring af Sundhedsloven 140, Vejledning om træning i kommuner og regioner (Sundhedsstyrelsen dec. 2009) (herefter vejledning SST) Som en del af kvalitetsopfølgningen på sundhedsområdet revideres denne kvalitetsstandard én gang årligt. 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer Formålet Genoptræning efter Sundhedslovens 140 har til formål at tilbyde borgere i Varde kommune genoptræning på baggrund af et lægefagligt begrundet behov. Jf. Vejledning om træning i kommuner og regioner, s. 7, stk. 2.2 At borgere med et lægefagligt begrundet behov for en genoptræning efter udskrivning fra sygehuse (stationære afsnit, ambulatorium, skadestue samt dagafsnit) får tilbud om individuelt målrettet genoptræning, med det formål at borgeren generhverver tidligere funktionsevne helt eller delvis. Det formelle grundlag Sundhedslovens 84, 140 og Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning jf. 84 om genoptræningsplaner Stk. 2 Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

2 Stk. 4 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 84 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 251 Bopælskommunen afholder udgifter til genoptræningsydelser efter 140. Definition Kvalitetsmål Genoptræning efter Sundhedsloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelsesog aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. (vejledning SST) At der visiteres og leveres genoptræning efter gældende lovgivning og Varde Kommunens politisk udmeldte serviceniveau (se afsnit 3 senere) til borgere, der falder indenfor målgruppen. Er der særlige hensyn at tage genoptræningen foregår i egnede træningslokaler med handicapvenlige faciliteter, i borgerens eget hjem eller eventuelt for børns vedkommende i det hverdagsmiljø, de opholder sig i. Ved genoptræning i eget hjem bliver hjemmet automatisk til en - og arbejdsplads og er omfattet af Arbejdsmiljøloven og Lov om røgfrie miljøer. hjemmet som arbejdsplads Pris Borgeren har ingen egenbetaling til genoptræningsydelserne Befordring efter gældende regler jf. sundhedslovens 72 er en følgeudgift til den bevilgede genoptræning. Borgeren har pligt til: o o o o At melde afbud på grund af sygdom så hurtigt som muligt, og senest kl. 09:00 samme dag om morgenen. At melde afbud på grund af andet fravær så hurtigt som mulig, og senest kl. 12:00 dagen før træningen. Gentagne afbud vil som udgangspunkt ikke blive erstattet. Gentagne afbud vil medføre revurdering og træningen vil eventuelt blive afsluttet. At komme til tiden, idet udeblivelser ikke medfører erstatningstræning, og idet genoptræningsforløbet ved 1. udeblivelse vil blive revurderet og eventuelt afsluttet. At meddele forsinkelser telefonisk til træningsstedet. Forsinkelser på over en halv time kan medføre, at træningen bliver aflyst. Kvalitets- Der foretages en generel opfølgning på kvaliteten af sagsbehandlingen og

3 Opfølgning genoptræningen ud fra følgende tilgang og metoder. Tilbagevendende metoder i kvalitetsopfølgningen: Fastlægning af årets kvalitetsfokus Årlig evaluering og justering af kvalitetsstandarder Klager Samarbejdsmøder mellem myndighed og leverandør. Ledelses information Leverandørens egenkontrol Fleksible metoder f. eks. Stikprøver Audit Interview Brugertilfredshedsundersøgelse Klagemuligheder Klager over den faglige virksomhed i forbindelse med genoptræning bevilget efter Sundhedsloven indklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Alternativt kan der rettes henvendelse til Region Syddanmarks Patientkontor, som kan bistå med at udforme klagen. Ansvarlig for opgaven, herunder krav til kompetencer Ved uoverensstemmelse i.f.t. genoptræningens indhold og tilrettelæggelse kan henvendelse ske til de respektive ledere på det sted, hvor borgeren får sin genoptræning. 2. Visitation og tildeling Lægen på sygehuset udarbejder en genoptræningsplan, når der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, udarbejdelse af genoptræningsplan kan delegeres til fysio- eller ergoterapeut på sygehuset. (jf. vejledning SST). På sygehuset vurderes: om der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. om borgeren har en nedsat funktionsevne med problemer i kroppens funktioner eller anatomi samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger, som genoptræning kan forbedre. om borgeren har behov for specialiseret eller almen genoptræning. Om borgeren har behov for egentræning. Genoptræningsplanen skal angive det seneste tidspunkt for første kontakt til patienten med henblik på tilrettelæggelse af det videre genoptræningsforløb Borgerne vælger om de ønsker at benytte Varde kommunes tilbud eller en anden kommunes tilbud jf. reglerne om frit valg på området. (denne information vedhæftes genoptræningsplanen udleveret fra sygehuset) Fastlæggelse af retningsgivende mål og omfang af genoptræning er en myndighedsopgave der varetages af visitatorer/sagsbehandlere ansat i virksomheden Social og Handicap, Varde kommune. ( I kvalitetsstandarden kaldet visitation )

4 Social og Handicap i Varde kommune orienteres om: Specialiseret genoptræning på et regionalt sygehus, når der er vurderet behov herfor. Social og Handicap i Varde kommune bevilger: Almen genoptræning i kommunen. Ved behov for almen genoptræning skelnes mellem, om borgerens genoptræningsbehov er: Et ukomplekst forløb, dvs. der er behov for en monofaglig indsats fra Varde Kommune (genoptræning) eller om genoptræningsbehovet er Et komplekst forløb, dvs. der typisk er behov for en tværfaglig indsats fra Varde kommune og/eller andre sektorer, der indeholder genoptræning (og derudover andre ydelser f.eks. personlig pleje, træningsophold) Visitation: Vurderer om den almene træning er et komplekst eller ukomplekst forløb, og om genoptræningen skal foregå individuelt eller på hold. Fastsætter retningsgivende mål og omfanget af genoptræningen ud fra Varde kommunes serviceniveau på området og genoptræningsplanens: o Beskrivelse af patientens funktionsevne umiddelbart forud for den hændelse/ sygdom o Beskrivelse af patientens funktionsevne på udskrivningstidspunktet o Beskrivelse af patientens genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet En vurdering af evt. sammenhæng med tildelte varige/midlertidige ydelser. Bestiller den bevilgede genoptræning hos aktuelt godkendte leverandører. Borgere fra andre kommuner, som har modtaget en genoptræningsplan, har ret til at vælge genoptræningstilbud på Varde kommunes institutioner. Her kan borgerne dog afvises, såfremt der ikke er kapacitet til at løse opgaven, jf. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. Visitationen i Varde kommune kontaktes, enten af borgeren eller visitationen fra den anden kommune. I de tilfælde, hvor borgeren kan gøre brug af frit valg, skal borgerens hjemkommune sende refusionstilsagn til Varde kommunes visitation, som efter endt genoptræning sørger for afregning af den leverede genoptræning. Målgruppen Borgere fra Varde kommune, der efter udskrivning fra sygehus (jf. Formål ) har modtaget en genoptræningsplan. Borgere udskrevet fra et privat sygehus, eller borgere der har modtaget behandling for egen regning, kan af det private sygehus henvises til bopælsregionens sygehusvæsen, med henblik på at få en vurdering af evt. behov for genoptræning og en udarbejdelse af en genoptræningsplan. For borgere udskrevet fra et privat sygehus efter reglerne om det udvidede sygehusvalg, vurderer det private sygehus behovet for

5 genoptræning og udarbejder på det grundlag eventuelt en genoptræningsplan, som sendes til bopælskommunen Kriterier for tildeling Krav til dokumentation At der foreligger en genoptræningsplan, som beskriver et overvejende genoptræningsbehov. Visitationen fastlægger omfang af de enkelte ydelser. Der skelnes mellem følgende ydelser: konsultation, (inkluderer 1 individuel træning) 2. individuel genoptræning. 3. holdtræning. 4. afsluttende status. Journalføring jf. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Samarbejde og sammenhæn g Kvalitetskrav for visitationen Der dokumenteres i den fælles omsorgsjournal/ det fælles træningssystem. Den kommunale genoptræningsindsats efter Sundhedslovens 140 skal tilrettelægges og koordineres i overensstemmelse med øvrige indsatser på det kommunale område, med det formål at skabe koordination og sammenhæng. At sundhedsaftalens frister overholdes, og at borgeren visiteres til et genoptræningsforløb jf. nærværende kvalitetsstandard. At visitationen sikrer, at borgeren kontaktes senest 5 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen med henblik på det videre forløb, jf. sundhedsaftalen. Overholdelse af fristen sikres på følgende måde: o o visitation uden borgerkontakt indenfor 2 hverdage. visitationen kontakter borgeren indenfor 5 hverdage for at fastlægge retningsgivende mål og omfang, når det ikke kan gøres med udgangspunkt i genoptræningsplanen. At de retningsgivende mål for genoptræningen fastsættes ud fra genoptræningsplanen og evt. borgerkontakt. At omfang af genoptræning fastsættes ud fra nærværende kvalitetsstandards vejledende standardforløb At visitationen sendes elektronisk til den godkendte leverandør på området. 3. Indhold Ansvarlig for opgaven Ydelsens Leverandøren er ansvarlig for at genoptræningen leveres i overensstemmelse med den afgørelse der er truffet i forhold til retningsgivende mål og omfang. Specialiseret genoptræning: genoptræning på sygehus.

6 omfang Når der er behov for samtidig og tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau ift. genoptræningen. Når der af hensyn til patientens sikkerhed er behov for bistand fra andet sundhedspersonale under genoptræningen. Almen genoptræning: genoptræning i kommunen. Genoptræningen kan visiteres som: ukomplekst forløb komplekst forløb Genoptræningen kan gives som: individuel genoptræning (a 30 min. for ukomplekse forløb, og a 45 min. for komplekse forløb) Holdtræning (a 45 min.) Holdtræning kan foregå på diagnosespecifikke hold eller blandede hold, med løbende start og afslutning af borgere. Deltagerne kan opleve at træne sammen med: Andre diagnoser på højere, lavere eller sammenligneligt niveau Samme diagnose på et højere træningsniveau Samme diagnose på et lavere træningsniveau Samme diagnose på samme træningsniveau Genoptræningen retter sig jf. ICF mod nedsættelse af funktionsevne på kropsniveau aktivitetsniveau deltagelsesniveau Egentræning: Det regionale sygehus yder den nødvendige instruktion i egentræning. Modtager borgeren varige ydelser fra Varde Kommune skal der udarbejdes en genoptræningsplan med oplysning om egentræningsbehovet og instruktion. Denne genoptræningsplan har alene til formål at understøtte borgerens egentræning og informere borgerens læge og kommune herom. Varighed: Ukomplekst forløb: 14 dage 3 måneder Komplekst forløb: 14 dage 6 måneder Start af genoptræning: Hvor intet andet er angivet, opstartes genoptræningen hurtigst muligt og senest indenfor 10 hverdage. Hyppighed: Der bevilges et antal genoptræningsseancer, som leverandøren forvalter jf. nyeste og anerkendt viden på området. Form: Genoptræningen kan foregå individuelt eller på hold bestående af 2-8 personer, afhængigt af, om de retningsgivende mål og/eller funktionsevnen nødvendiggør dette. Genoptræning af daglige aktiviteter og kognitiv genoptræning foregår oftest individuelt. Børn indtil 15 år genoptrænes som udgangspunkt individuelt.

7 Levering: Levering af genoptræning koordineres med tilbud om personlig og praktisk hjælp, hvis relevant. Sted: Genoptræningen kan foregå i Træningslokale på plejeboligcentrene Træningsafdeling. Midlertidig bolig i tilknytning til plejeboligcenter Borgerens hjem. Træningslokale hos leverandør. Ukomplekse forløb foregår som udgangspunkt altid i et træningslokale. Komplekse forløb foregår som udgangspunkt i eget hjem. Terapeuten er ansvarlig for, at træningen koordineres med øvrige kommunale indsatser, ligesom Træning og Rehabilitering tilbagemelder og samarbejder med Visitationen omkring øvrige ydelser, jf. Lov om Socialservice, der er behov for i hjemmet. Ved komplekse forløb, hvor der er behov for daglig genoptræning, anbefales borgeren et ophold på træningsafdeling. Som hovedregel kan der max tilbydes træning 3 x ugentligt i eget hjem. Indhold: Genoptræningen skal rettes mod patientens funktionsnedsættelse(r), det vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Omfanget af det enkelte forløb fastlægges af visitationen. Leverandøren er forpligtet til at afslutte et genoptræningsforløb, hvis de retningsgivende mål nås, før det bevilgede antal genoptræningsseancer er brugt. Leverandøren er forpligtet til at kontakte visitationen (revurdering, se senere), hvis de retningsgivende mål ikke kan nås, indenfor den givne ramme af genoptræning, for at aftale om genoptræningsforløbet skal forlænges, afsluttes eller om borgeren skal overgå til anden form for træning. Vejledende standardforløb (2011): Ukomplekse genoptræningsforløb (ikke udtømmende liste) Genoptræning efter ACL og MPFL: (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordinering, gang, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 2 Holdtræning (hold med max. 8) x 22 afsluttende test og status x 1 Genoptræning efter hofte- og knæalloplastik: (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordinering, gang, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 2 Holdtræning (hold med max. 8) x 16 Genoptræning pga. ryglidelse:

8 (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordinering, gang, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 2 Holdtræning (hold med max. 8) x 10 Genoptræning efter frakturer i UE: (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordinering, gang, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 2 Holdtræning (hold med max. 8) x 10 Genoptræning efter skulderoperationer: (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordination, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 6 Holdtræning (hold med max 4) x 12 Genoptræning efter skulderfraktur/fraktur OE: (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordination, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 4 Holdtræning (hold med max 4) x 12 Genoptræning pga. skulderproblemer (uden operation): (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordination, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 2 Holdtræning (hold med max 4) x 8 Genoptræning efter håndproblematikker: (F. eks. Styrke, udholdenhed, koordination, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 11 Komplekse genoptræningsforløb (ikke udtømmende liste) Genoptræning efter hoftenær fraktur: (F. eks. Funktionstræning, styrketræning, balance, ADL-aktiviteter.) Individuel træning x 19 Genoptræning efter hoftealloplastik: (F.eks. Funktionstræning, styrketræning, balance, ADL-aktiviteter) Individuel træning x 19 Genoptræning efter knæalloplastik: (F.eks. Funktionstræning, bevægelighed, styrketræning, balance, ADL-aktiviteter) Individuel træning - x 19 Genoptræning efter skulderfraktur:

9 (F.eks. F.eks. Funktionstræning, bevægelighed, styrke, ADL-aktiviteter) Individuel træning x 17 Genoptræning efter amputation: (F.eks. Funktionstræning, bevægelighed, styrke, balance, protesetræning, ADLaktiviteter) Individuel træning x 19 Genoptræning efter nytilkommen senhjerneskade: (F.eks. Gang, tonus, sensibilitet, perception, FOTT, koordination, kognitive færdigheder, styrke, udholdenhed, ADL-aktiviteter) 1. konsultation x 2 (pga. forskellige problemstillinger med behov for både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk konsultation). Individuel træning - x 19 Afsluttende test og status x 2 Genoptræning efter en almen medicinsk/kirurgisk indlæggelse: (F.eks. Funktionstræning, styrketræning, udholdenhed, balance, ADL-aktiviteter) Individuel træning x 19 Genoptræning efter pneumoni/kol: (F.eks. Funktionstræning, vejrtrækningsøvelser, hvilestillinger ved åndenød, kredsløbstræning, ADL-aktiviteter) Individuel træning x 11 Genoptræning efter hjerteoperation: (F.eks. Kredsløbstræning, cirkeltræning, styrketræning) Holdtræning 4 x 90 min. (fastlagt i samarbejde med Region Syddanmark) Ydelsen omfatter ikke Fleksibilitet og bytteret Krav til dokumentation Generelt ydes ikke fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling, der kan dog ydes behandling i begrænset omfang, når det er en forudsætning for genoptræningens succes (f.eks. smertelindring, ødembehandling). Tilbud om genoptræning kan ikke byttes til andre ydelser (jf. vejledning SST) Journalføring jf. vejledninger om fysioterapeuters og ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring). Kvalitetskrav At borgerne får et individuelt tilpasset genoptræningsforløb. At borgerne er tilfredse med den genoptræning der leveres indenfor det politisk udmeldte serviceniveau. At borgeren helt eller delvist genvinder tidligere funktionsevne ud fra de retningsgivende mål. At genoptræningen koordineres med den aktiverende indsats til personlig og praktiske opgaver, når det er relevant.

10 At der er et løbende samarbejde mellem visitation og leverandør(er) dels på ledelsesniveau og dels på medarbejderniveau, for at sikre en god, hensigtsmæssig og effektiv genoptræning for borgere og Varde Kommune. 4. Udførelsen af ydelsen Ansvarlig for opgaven, herunder krav til kompetencer Opgaveløser Den ansvarlige for udførelsen skal være en autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut. Leverandøren udfører genoptræningen efter nærværende kvalitetsstandard. I Varde kommunes regi tilbydes genoptræning jf. Sundhedslovens 140 af kommunale og/eller godkendte private leverandører. Valg af leverandør Tilbagemeldingspligt Borgeren kan vælge frit, om de ønsker at benytte Varde kommunes tilbud om genoptræning eller en anden kommunes tilbud om genoptræning. Andre kommuner har ret til at afvise Varde Kommunes borgere af kapacitetsmæssige årsager Leverandøren har pligt til at meddele myndigheden/visitator ændringer i borgerens almene tilstand eller situation der skønnes relevant for den bevilgede genoptræning. Myndigheden skal kontaktes såfremt det vurderes de retningsgivende mål ikke kan nås, så der kan tages stilling til hvorvidt retningsgivende mål og omfang af genoptræning skal ændres, eller om genoptræningen bør afsluttes. Revurderingen indeholder: En kort beskrivelse af: - hvad er borgerens funktionsniveau på statustidspunkt - hvilke retningsgivende mål er nået, og hvilke ikke - Eventuelle faktorer, der påvirker/har påvirket mulighederne for at opnå et eller flere af de retningsgivende mål - hvilke retningsgivende mål forventes opnået, og hvilket antal genoptræningsseancer skal der til, for at opnå dette. Fysioterapeuten/ergoterapeuten skal udarbejde en ekstra status ved behov herfor f.eks. hvis genoptræningsforløbet ikke går som ventet, og borgeren skal til ekstra kontrol på sygehuset/speciallæge. Ved problematikker udover genoptræningen opfordres borgeren til at kontakte visitationen. Slutstatus efter endt genoptræningsforløb indeholder: Henvisningsdiagnose, genoptræningsperiode med start- og slutdato Antal genoptræningsseancer fordelt på: individuel genoptræning, holdtræning, evt. udeblivelser Forløb beskrivelse: - Beskrivelse af forløbet.

11 - borgeren kan aktuelt i forhold til retningsgivende mål (krop-, aktivitetsog deltagelsesniveau) samt borgerens egne mål opsat under 1. konsultation. - Begrundelse for afslutning af genoptræningsforløbet - Evt. beskrivelse af videre forløb. Krav til dokumentation Journalføring jf. vejledninger om ergoterapeuters og fysioterapeuters ordnede optegnelser. Der dokumenteres Varde Kommunes fælles omsorgsjournal, Avaleo. Indberetning af SKS-koder til SST Ved komplekse forløb skal aftaler med borgeren dokumenteres i kommunens elektroniske værktøj/journal, og genoptræningen forventes koordineret med øvrige indsatser. Test og status resultater relateret til de retningsgivende mål dokumenteres i kommunens elektroniske værktøj/journal, ved opstart, revurdering og afslutning af træningsforløb. Alle genoptræningsydelser dokumenteres i et fortløbende: genoptræningsforløbet for den enkelte borger Samlet opgørelse af alle borgere og deres genoptræningsforløb. Kvalitetskrav At borgeren efter genoptræningsforløbet har opnået sit tidligere funktionsniveau/det bedst mulige funktionsniveau. At borgeren kontaktes af leverandøren senest 3 hverdage efter modtagelse af bevilling fra visitationen. At genoptræningen opstartes indenfor den i genoptræningsplanen beskrevne frist, hvis intet andet er angivet opstartes træning hurtigst muligt dog senest indenfor 10 hverdage. At borgeren oplever sig medinddraget og medansvarlig for genoptræningsforløbet, og at genoptræningsforløbet opleves som meningsfuldt. At terapeuten udarbejder status relateret til de retningsgivende mål for genoptræningen. At der ved ansøgning om forlængelse af genoptræning udarbejdes revurdering senest 1 uge før igangværende bevilling udløber. At genoptræningen afsluttes når de retningsgivende mål for træningen er nået, eller når genoptræningen ikke har effekt i forhold til disse. Dog senest ved bevillingens udløb. At genoptræningen indeholder og afsluttes med vejledning/information til borgeren/personale/pårørende om hvordan opnået niveau kan vedligeholdes, f. eks ved udførelse af udarbejdet selvtræningsprogram. Krav til opfølgningen Terapeut og borger er i forløbet i dialog om genoptræningens mål og effekt.

12 Ved bevillingens udløb eller ved genoptræningens ophør evaluerer leverandøren forløbet i for hold til de retningsgivende mål. Status indskrives i journalen Godkendt Den Udvalget for Social og Sundhed.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Godkendt i Udvalget den 9. december 2016. Sag

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Genoptræning Tårnby dok.nr. 2024239 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning 01.01.2016 Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske

Læs mere

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Hvem kan få genoptræning Borgere, der

Læs mere

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.1 GENOPTRÆNING (TR1-PAKKE) Hvem kan få genoptræning Typisk ældre borgere, der har potentiale for helt

Læs mere