EU-udbud. Direktiverne. Tærskelværdier. Tilbudsgivning. Af Ditte Enersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud. Direktiverne. Tærskelværdier. Tilbudsgivning. Af Ditte Enersen"

Transkript

1 Af Ditte Enersen Siden 70'erne, hvor de første direktiver om offentlige udbud i EU blev vedtaget, er et stadigt stigende antal udbud blevet publiceret. Den samlede værdi af det offentlige marked i Europa udgør ca milliarder danske kroner om året, svarende til ca. 11 pct. af EU-landenes samlede bruttonationalprodukt. Der bliver publiceret et stadigt stigende antal udbud i EU som helhed. I Danmark er tendensen derimod, at vi publicerer færre udbud, men med større kontraktværdi. Direktiverne Tærskelværdier Tilbudsgivning Der står ikke noget direkte i hverken Rom- eller Maastricht-traktaten om EU-udbud. Derimod findes bl.a. følgende artikler: Artikel 30 om forbud mod kvantitative restriktioner Artikel 52 om fri etableringsret Artikel 59 om fri bevægelse af tjenesteydelser og det er bl.a. disse artikler, som udgør traktatgrundlaget for direktiverne om offentlige kontrakter. Direktiverne har to formål: At sørge for at virksomheder får et fyldestgørende overblik over de offentlige institutioners indkøbsbehov, og at disse behov beskrives efter et fælles sæt regler. Reglerne beskriver, hvad der skal offentliggøres, og hvordan det skal offentliggøres. De første direktiver om offentlige udbud kom i begyndelsen af 1970'erne og er løbende blevet ændret. I øjeblikket gælder følgende direktiver: 92/50/EØF om tjenesteydelser 93/36/EØF om indkøb 93/37/EØF om bygge- og anlægsarbejde alle tre ændret ved 97/52/EF 93/38/EØF om forsyningssektoren ændret ved 98/4 Hele lovgrundlaget for offentlige EU-udbud i Danmark dvs. bekendtgørelserne bilagt ovenstående direktiver md deres senere ændringer er offentliggjort på Konkurrencestyrelsens hjemmeside Der eksisterer mange forskellige tærskelværdier for, hvornår der skal foretages EUudbud. Værdien afhænger både af kontraktens type, af udbyderens status, og af om aftalen falder inden for eller uden for WTO-reglerne. Hvert andet år bliver de forskellige tærskelværdier omregnet til national valuta. Det sker næste gang I øjeblikket ser beløbene således ud: Bygge- og anlægskontrakter ca kr. Indkøb/tjenesteydelser Staten ca kr. Kommuner ca kr. Vand/energi/transport ca kr. Telekommunikation ca kr. Der findes mange former for udbudsprocedurer, men groft set kan udbuddene deles i to grupper: offentlige udbud og begrænsede udbud. Ved et offentligt udbud skal man her og nu afgive et tilbud. Denne procedure er den mest tidskrævende både for udbyder, der skal vurdere samtlige tilbud, og for leverandøren, der skal lave et tilbud inden for en frist. Men det er også den procedure, som bedst muligt sikrer den frie konkurrence. Ved de begrænsede udbud, udbud efter forhandling, kvalifikationsrunder og indbydelse via forhåndsmeddelelser bliver mulige leverandører opfordret til at vise deres interesse i at blive leverandør (prækvalifikation). Derefter vil udbyderen invitere en større eller mindre gruppe af virksomheder til at afgive et tilbud/indgå i forhandling. Denne fremgangsmåde er lettere for alle parter, idet udbyderen i første omgang kun skal vurdere virksomhedens økonomiske og tekniske evne til at levere va- 85

2 ren, og leverandøren kan vente med at lave et endeligt tilbud, til han bliver opfordret til at gøre det. Men da der er en øvre grænse for, hvor mange virksomheder, der kan blive prækvalificeret, er en udbyder somme tider nødsaget til at afvise velegnede leverandører uden anden grund end et overvældende antal prækvalifikationer. Fordeling af udbudsprocedurer i EU og i Danmark Som det fremgår, er de offentlige udbud almindeligst i EU, men i Danmark foretrækker udbyderne begrænsede udbud. EU Danmark Offentlige Begrænsede Forhandlere Andre Overvågning TED Tenders Electronic Daily TED ALERT Service Udbudsavisen Der publiceres dagligt ca udbudsmeddelelser fra EU på CD-rom og i databasen Tenders Electronics Daily på internettet. Der findes efterhånden også flere danske internetadresser, hvor man kan finde udbud, f.eks. udbudsavisen og licitationen. Begge kræver abonnement. Man kan finde en del udbud i den danske fagpresse; visse brancheforeninger og kommunale erhvervskontorer formidler udbud til medlemmerne, eller man kan abonnere på skræddersyede overvågninger. Basen indeholder alle udbud, der bliver publiceret efter EU-direktiverne, samt efter WTO-aftalen. I praksis er det en nye meddelelser hver dag; regulære udbud, men også forhåndsmeddelelser, rettelser og indgåede kontrakter. Indtil april 1999 kunne man læse om udbud i Supplement til De Europæiske Fællesskabers Tidende, men papirudgaven blev for dyr i produktion, og nu findes EF-Tidende, S-udgaven dels som cd-rom, dels online på internettet i form af databasen TED. Databasen, som er gratis tilgængelig, bliver opdateret 5 gange om ugen, og allerede fra kl. 9 om morgenen er de nye meddelelser lagt ind. Basen indholder kun meddelelser, hvor fristen ikke er overskredet, men der er et arkiv med alle meddelelser tilbage til Man søge efter meddelelser på 3 forskellige måder. Man kan vælge at bladre i dagens meddelelser eller at søge via normal/udvidet "søgemaske". Der findes endvidere en "ekspert"-version, hvor man kan lave meget komplicerede søgninger, men de fleste bruger "søgemaskerne". Denne service er baseret på automatisk udvælgelse og distribution af udbud fra TED-basen direkte til den enkelte modtager via eller fax. En virksomhed kan få oprettet en søgeprofil hos en TED ALERT- agent, og vil derefter modtage udbudene samme morgen, som de publiceres. Agenten vil i samråd med virksomheden skræddersy profilen, som løbende kan ændres til nye produkter og markeder. Hos TED ALERT-agenterne kan man få information om generelle udbudsregler, og da alle danske TED ALERT-agenter samtidig er Euro Info Centre, kan man via sin agent få oplysninger fra hele Europa om specifikke aspekter af udenlandske udbud. Udbudsavisen er en forholdvis ny database, hvor man med et årsabonnement kan søge efter udbud, både EU-udbud og danske udbud. Samtlige EU-udbud er med, mens antallet af udbud under tærskelværdien er særdeles begrænset. 86

3 Man kan vælge fritekstsøgning eller søge på produktklassificering, efter juridiske koder, eller efter navne på udbydere/leverandører. Der er endvidere mulighed for at gemme sin søgning i "udklipsservice", således at man automatisk får besked om nye udbud via . Søgesystemet er temmelig stift, idet man kun kan søge på én produktkode ad gangen. Til gengæld kan man oprette lige så mange "udklippere", som man har lyst til. Som udbyder kan man også bruge systemet til at offentliggøre sine udbud ved at indtaste teksten i systemet. Meddelelsen bliver så samtidig sendt til Luxembourg til offentliggørelse i EF-Tidende S/TED. Licitationen Informationssteder Simap Konkurrencestyrelsen Indkøbsservice A/S Dagbladet Licitationen indeholder samtlige offentlige licitationer, der afholdes i Danmark. Yderligere bringes en oversigt med samtlige EU-licitationer, der har relevans for bygge- og anlægssektoren, og oplysninger om danske bygge- og anlægsarbejder på myndigheds- og projekteringsstadiet samt artikler og kronikker inden for bygge- og anlægsområdet. Man kan også abonnere på en internetversion af Licitationen i tillæg til papirabonnementet, men søgemulighederne på licitationer er stærkt begrænsede hvorimod søgning på faglige artikler er noget bedre. Man kan få information om udbud mange steder. Har man fortolkningsspørgsmål generelt eller specielt vedrørende vareindkøbsdirektivet eller tjenesteydelsesdirektivet, er Konkurrencestyrelsens Udbudskontor den rette instans. By- og boligministeriet administrerer udbudsreglerne inden for bygge- og anlægsområdet og har udsendt en række notater og vejledende udtalelser herom. Hvis man blot vil have overordnet information om udbud, kan man henvende sig til det lokale Euro Info Center (EIC) (http://www.euro-info.dk/) eller til sin brancheforening eller et erhvervskontor. Desuden findes der nogle centrale hjemmesider, hvor man kan få information om udbud: Simap (Système d'information sur les Marchés Publics) er et større projekt under IDA-programmet, som skal opmuntre til brug af elektronisk handel. På Simaps hjemmeside finder man foruden information om de nye tiltag og pilotprojekter vedrørende elektronisk handel også en række interessante dokumenter og links. Da Simap sjældent angiver årstal på informationerne, kan det imidlertid være svært at vurdere, hvor relevant informationen egentlig er. Men alt i alt er der en række gode basisdokumenter at hente her. Under "Regler og retningslinier" finder man dels links til offentlige instanser i forskellige lande, som på deres hjemmesider giver råd og vejledning om offentlige udbud, dels direktiver og vejvisere i fuld tekst på alle EU-sprog. Under "Muligheder i offentlig udbud" findes links til alle mulige internetsider med offentlige udbud; f.eks. til Verdensbanken, FN, udviklingsbanker, men også til Kommissionens forskellige hjemmesider med udbud, som ikke registreres andre steder, samt til individuelle landes nationale hjemmesider og databaser med udbud. Man skal imidlertid være opmærksom på, at ikke alle er gratis tilgængelige. Under "CPV, standarder og bedste praksis" finder man bl.a. hele produktklassificeringssystemet (CPV-koderne) på alle sprog, samt koder for lande, sprog, valutaer etc. Konkurrencestyrelsen er den danske myndighed for EU's udbudsregler, og det er hos dem, man kan få afgjort fortolkningsspørgsmål. Styrelsen udgiver en bred vifte af publikationer om offentlige udbud. Man kan også kontakte dem, hvis man har mistanke om, at der er begået en overtrædelse af reglerne, men det er Klagenævnet for Udbud, hvis sekretariat ligger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som afgør udbudsklager i henhold til Klagenævnsloven og Klagenævnsbekendtgørelsen. Indtil 1994 var det Direktoratet for Statens Indkøb, som håndterede statens rammeaftaler. I juli 1994 etablerede man Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S som et kommercielt selskab, der ejes af staten og Kommunernes Landsforening i fællesskab. Indtjeningen skal alene dække drift og udvikling. 87

4 På SKI's hjemmeside under overskriften Abonnementsservice findes en klar og kortfattet beskrivelse af udbudsreglerne, bl.a. set i relation til de danske regler. Desuden beskrives deres system med rammeaftaler, grønne indkøb og elektronisk handel. Litteratur Anden dansk lovgivning om udbud Der findes en lang rækker udgivelser om EU-udbud. Da direktiverne om udbud er et regelsæt for indkøberne, er det ikke overraskende, at de fleste bøger handler om fortolkning af reglerne set fra udbyders side. Det gælder især for officielle udgivere såsom Kommissionen og den danske centraladministration, men også 6-bindsværket Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser, som udgives i fællesskab af J.H.Schultz og Statens og Kommunernes Indkøbsservice, henvender sig til udbyderne. Dette værk, som findes både som løsbladsystem og på cd-rom, er en nøje beskrivelse og fortolkning af alle aspekter af reglerne om offentlige udbud. Men en virksomhed, som skal i gang med EU-udbud, skal ikke begynde med at læse direktivtekster eller gøre sig til ekspert i fortolkning af regler. I stedet er det en god ide at læse Konkurrencestyrelsens Checklister for ordregiver og tilbudsgiver på ca. 25 sider eller den relevante udgave af 3-bindsværket Det offentlige udbudsmarked i EU for varer, tjenesteydelser og bygge/anlæg. Hvert bind er på ca. 150 sider, og skønt de er skrevet med henblik på deltagelse i udenlandske udbud, giver de et glimrende overblik over, hvordan en virksomhed skal forholde sig med hensyn til tilbudsgivning, også i Danmark. Dansk Industri udgav i 1994 en lille vejviser Industriens vej til offentlige indkøb i Europa, som er beregnet på leverandørerne, og skønt den ikke er opdateret med de nyeste direktiver, har den nogle gode anvisninger med hensyn til leverandørens forhold. Håndværksrådet har ligeledes udgivet publikationen Udbud af offentlige kontrakter. For den professionelle rådgiver om EU-udbud er det derimod ikke nok at læse direktiverne. Mange fortolkninger af reglerne findes i form af domstolsafgørelser, og disse kan være svære at finde frem til. Men man kan f.eks. se nærmere på Konkurrencestyrelsens Vejledning EU's udbudsdirektiver, som indeholder referencer til domstolsafgørelser, eller gå til et mere detaljeret værk. Der bliver udgivet en del bøger om udbud, f.eks. på Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udover EU-udbudsdirektiverne gælder følgende regler om offentlige udbud i Danmark: Lov om licitation m.v. Lov nr. 216 af 08/06/1966 ændret ved Lov nr. 818 af 19/12/1989 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92). Cirkulære om udbud og udlicitering af statslige drifts- og anlægsopgaver. Cirkulære nr. 42 af 01/03/1994 Ændret ved CIR nr. 44 af 10/04/1997 Restanceloven. Lov nr af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Titler nævnt i kapitlet Direktiver om offentlige udbud eller alternativt: Konkurrencestyrelsens hjemmeside Tærskelværdier 88

5 WTO reglerne om offentlige indkøb = WTO Government Procurement Offentlige indkøbsregler i WTO. Kbh., Konkurrencestyrelsen, Delrapport 1: GPA-reglerne og danske virksomheders erfaringer og interesser i offentlige indkøb indenfor WTO. Delrapport 2: Danske virksomheders muligheder ved offentlige indkøb i en række WTO-lande. TED Tenders Electronic Daily Dagbladet Licitationen. Glostrup, Visholm Media a/s. Daglig. Udbudsavisen Supplement til De Europæiske Fællesskabers Tidende. Luxembourg, OPOCE. 2 eller 5 gange ugentligt på cd-rom. TED ALERT Service Konkurrencestyrelsens publikationer: By- og Boligministeriet Notater og vejledende udtalelser Simap Système d'information sur les Marchés Publics Klagenævnsloven Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb i De Europæiske Fællesskaber), nr af 20. december Klagenævnsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud nr. 26 af 23. januar Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser. Kbh., Schultz Information A/S, 1999 Checklister for ordregiver og tilbudsgiver. Kbh., Konkurrencestyrelsen, Det offentlige udbudsmarked i EU. Kbh., Konkurrencestyrelsen, Bind 1.: Bygge- og anlægsområdet. Bind 2.: Varer. Bind 3.: Tjenesteydelser. Industriens vej til offentlige indkøb i Europa. Kbh., Dansk Industri, Udbud af offentlige kontrakter. Kbh., Håndværksrådet, Vejledning EU's udbudsdirektiver. Kbh., Konkurrencestyrelsen,

6

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere