Tilsynsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsberetning 2011"

Transkript

1 Tilsynsberetning 211

2 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Aalborg Kommunes indsats i 211 indenfor miljøgodkendelse af og miljøtilsyn med virksomheder, husdyrbrug og ferskvandsdambrug samt tilsyn med vandløb og spildevand i det åbne land. Udover opgaverne beskrevet i denne beretning varetages der en lang række andre opgaver indenfor miljøområdet. Miljøtilsyn Aalborg Kommune fører regelmæssigt tilsyn med ca. 75 virksomheder, 14 ferskvandsdambrug, 68 husdyrbrug og arealgodkendte landbrug. Det krævede antal af tilsyn er bestemt af en aftale mellem Miljøstyrelsen og kommunerne. Af figuren ses, de samlede antal tilsyn (i procent) der er foretaget i forhold til aftalte. Det fremgår af figuren, at Aalborg Kommune på alle områder har overholdt tilsynsaftalen i 211. Miljøtilsynene har medført en række håndhævelser, primært henstillinger og indskærpelser af forskellige forhold. Der er desuden indgivet 11 politianmeldelser i 211. Antallet af håndhævelser pr. samlet tilsyn fremgår af figuren på næste side. For virksomheder og dambrug ses en stigning i antallet af håndhævelser i 211 i forhold til de foregående år. Da stigningen ikke er så markant, skyldes dette sandsynligvis generelle variationer for de enkelte tilsynsår. For husdyrbrugene er antallet af håndhævelser faldet markant i 211 i forhold til 21. Andelen af tilsyn i forhold til minimumsaftalen Virksomheder* Bilag 1 Autoværksteder Renserier Minimumsaftalen svarer til 1 Dambrug Store husdyrbrug Mellemstore husdyrbrug *) Godkendelsespligtige virksomheder Det ses af figuren, at minimumsaftalen er overholdt for alle typer virksomheder. For enkelte virksomheder er der lavet flere tilsyn end det krævede antal. Små husdyrbrug Pelsdyrfarme Arealgodkendelser En af forklaringerne på faldet i håndhævelser er, at der i 211 er ført tilsyn med en forholdsvis stor andel af små husdyrbrug, hvor antallet af håndhævelser typisk er mindre end på de store husdyrbrug. 2 Der er i 211 lavet en gennemgang af håndhævelserne indenfor forskellige virksomhedstyper. Dette har givet anledning til, at kommunen har udarbejdet en tilsynsstrategi med henblik på at målrette tilsynene til de enkelte brancher. En del af denne strategi har ligeledes til formål at sætte fokus på muligheden for at begrænse energiforbruget på virksomhederne.

3 Miljøgodkendelser Miljøgodkendelsesarbejdet skal sikre, at virksomhederne og husdyrbrugene udvikler sig på et bæredygtigt grundlag uden væsentlig påvirkning af natur, miljø og landskab. Desuden skal miljøgodkendelserne sikre, at virksomhederne og husdyrbrugene indfører bedste anvendelige teknik (BAT), herunder begrænser ressourceforbruget mest muligt. Antal håndhævelser pr. samlet tilsyn 3 2,5 2 1,5 1, Udviklingen i antal håndhævelser pr. samlet tilsyn for forskellige virksomheds typer. Antal miljøgodkendelser Antal miljøgodkendelser meddelt i Aalborg Kommune. Virksomheder Ferskvandsdambrug Husdyrbrug Virksomheder Ferskvandsdambrug Husdyrbrug Aalborg Kommune har i 211 udarbejdet 35 miljøgodkendelser til virksomheder, større husdyrbrug og ferskvandsdambrug. Dette er væsentligt mindre end de foregående år. Årsagen til dette er, at der er meddelt langt færre husdyrgodkendelser. Miljøvagt Aalborg Kommune har sammen med 3 nabokommuner etableret en fælles miljøvagt i 211. Miljøvagten har været til rådighed for de 4 kommuner alle dage fra kl Det er de respektive Beredskabers indsatsledere, som tilkalder miljøvagten, når der opstår uheld eller forhold, som medfører eller kan medføre forurening af miljøet. Miljøvagten har i 211 været tilkaldt 45 gange, hvor årsagen hovedsageligt har været: Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft eller mælk fra industri/landbrugsejendomme til vandløb. Udslip af kemikalier til vandløb, regnvands- og kloaksystemer. Forurening der kan true grundvandet og drikkevandsforsyningen Olieforureninger af overfladevand og jord. I forbindelse med disse udkald har miljøvagten i samarbejde med indsatslederen været med til at begrænse/stoppe forureningen, forestå den nødvendige dokumentation for det efterfølgende arbejde samt påbegynde evt. oprydning. På baggrund af erfaringerne fra 211 er det besluttet, at den fælles miljøvagt for de 4 kommuner fra 1.januar 212 fortsætter som en døgnvagt. 3

4 Virksomheder Miljøtilsyn Aalborg Kommune er tilsynsmyndighed for ca. 14. virksomheder. Kommunen skal føre regelmæssigt tilsyn med 749 virksomheder. Der drejer sig om: 172 godkendelsespligtige virksomheder 32 mindre og mellemstore virksomheder 255 autoværksteder 2 renserier Der er i 211 ført miljøtilsyn med 233 virksomheder. Derudover er der ført miljøtilsyn med 18 virksomheder under kategorien andre virksomheder, hvor der ikke er krav om regelmæssigt tilsyn, men hvor det ud fra en miljømæssig vurdering er hensigtsmæssigt. Vi har registreret at affald og håndtering af kemikalier står for 3 % af håndhævelsen. Herefter følger spildevand, med 21 % og andet, olietanke og luft hver ca. 14 %. Støj og jordforurening deles om de sidste 8 % af håndhævelserne. I nedenstående figur er håndhævelsen sat i forhold til antal samlede tilsyn. Der er i 211 givet 2 påbud vedrørende spildevand og oplag af farligt affald. Der er ikke meddelt forbud. Der er indgivet 2 politianmeldelser vedrørende oplag af farligt affald og en olietank. Miljøgodkendelser Aalborg Kommune er godkendelsesmyndighed for 179 listevirksomheder. I 211 er der meddelt 22 miljøgodkendelser. Der er meddelt miljøgodkendelser til både nystartede virksomheder og til eksisterende virksomheder, der har ønske om ændringer eller udvidelser. En miljøgodkendelse regulerer en virksomheds aktiviteter/anlæg, således at den forurening, der kommer fra virksomheden i form af støj, affald, luft og lugt osv. er på et acceptabelt niveau. For nogle virksomhedstyper har Miljøstyrelsen i lovgivningen fastsat standardvilkår, der skal overholdes af disse virksomheder. Miljøforhold Andel af tilsyn hvor miljøforholdet er håndhævet Affald/Kemi, opbevaring og håndtering 56% Spildevand 39% Andet 29% Olietanke 24% Luftforurening 23% Støj 9% Jordforurening 5% Lugt % 4

5 Fokusområde - Miljøfremmede stoffer I 211 besluttede Aalborg Kommune at sætte særligt fokus på miljøfremmede stoffer i forbindelse med tilsynsopgaver og ved sagsbehandling af tilslutningstilladelser til spildevand til kloak. Det primære mål med arbejdet er at skabe øget opmærksomhed og bevidsthed om miljøfremmede stoffer. Ved tilsynet er der primært sat fokus på typer, mængder og håndtering af miljøfremmede stoffer i råvarer. Formålet med tilsynet er at kontrollere opbevaring/håndtering af råvarer samt inspirere og påvirke holdningerne hos den enkelte virksomhed i retning af substitution af miljøfremmede stoffer med stoffer, der er mindre skadelige. Håndtering og opbevaring af råvarer reguleres på baggrund af en konkret vurdering via dialog eller håndhævelse ved henstilling og evt. påbud/forbud. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et forpligtigende grønt partnerskab mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række virksomheder i de to kommuner. Netværket arbejder for at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne ved at kombinere erhvervsudvikling og miljø- og klimaforbedringer. For at deltage i netværket skal virksomhederne forpligte sig til at integrere miljøindsatsen i deres forretningsstrategi og i øvrigt udarbejde handlingsplan for deres bæredygtighedsindsats. Netværket laver løbende erfaringsudveksling med henblik på at reducere ressourceforbruget og miljøpåvirkningerne fra produktion og produkt. På den måde øges virksomhedernes evne til at konkurrere bl.a. på det globale marked. I 211 har EU s Regionalfond bevilliget støttet til udvidelse af NBE, således at flere virksomheder bliver en del af netværket i fremtiden. Støtten åbner bl.a. op for muligheder omkring tilkøb af højt specialiserede konsulenter inden for emner såsom kompetenceudvikling, produktions- og produktudvikling, innovation samt kommunikation. Visionen er således, at NBE udvides og professionaliseres, og støtten fra EU s Regional Fond er et stort skridt imod dette mål. Du kan læse mere om projektet på Risikovirksomheder I Aalborg Kommune findes pt. 9 såkaldte risikovirksomheder 2 store og 7 mindre, som kommunen er miljømyndighed for. I 211 har en virksomhed endvidere ansøgt om ændringer, så denne bliver en stor risikovirksomhed. Risikomyndighedernes opgave er at sikre, at virksomhederne indrettes og drives med det højst mulige beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Dette sker gennem en kritisk og systematisk gennemgang af risikovirksomhedernes sikkerhedsdokumentation samt ved regelmæssige inspektioner. Aalborg Kommunes (Miljømyndighedens) endelige accept af sikkerhedsdokumentationen meddeles i form af risikobegrundede vilkår ved en revision af eller tillæg til risikovirksomhedernes miljøgodkendelser. Arbejdet med risikovirksomhederne er højt prioriteret og i 211 er sagsbehandlingen afsluttet for 4 risikovirksomheder herunder de 2 store samt to nye mindre risikovirksomheder. Arbejdet med de resterende risikovirksomheder er kommet langt i 211, og det forventes, at der inden udgangen af 212 foreligger accept af sikkerhedsdokumentationen for alle risikovirksomheder i kommunen. Risikomyndighederne har endvidere udført de lovpligtige årlige inspektioner på de store risikovirksomheder, samt på en enkelt af de mindre risikovirksomheder, hvor kravet er inspektion minimum hvert 4. år. 5

6 Vandmiljø Aalborg Kommune regulerer og fører tilsyn med en række forhold, som påvirker vandmiljøet. Dette drejer sig blandt andet om ferskvandsdambrugene, vandløbene og spildevandsafledningen i det åbne land. Dambrug ved Råkilde Ferskvandsdambrug Miljøtilsyn Aalborg Kommune har ført tilsyn med 14 dambrug i 211. Tilsynet omfatter dels ét tilsyn med drift og indretning af dambruget og ét tilsyn med tilstanden i vandløbet før og efter udløbet fra dambruget. Vandløbstilstanden bedømmes ud fra faunaen (DVFI) og de fysiske forhold i vandløbet. På baggrund af dette vurderes dambrugets belastning af vandløbet. Tilsynet gav anledning til i alt 15 henstillinger, 4 indskærpelser og 1 påbudsvarsel. 2 håndhævelser skyldes sløjfning af olietanke, 11 håndhævelser skyldes forhold omkring spildevand, mens de sidste 7 skyldes flere forskellige forhold. Miljøgodkendelse På landsplan er der 228 ferskvandsdambrug, hvoraf 93 ikke er miljøgodkendt pr. 1. januar 212. Miljøstyrelsen har fastsat en tidsfrist for miljøgodkendelse af dambrugene til udgangen af 212. Aalborg Kommune har i 211 meddelt 2 miljøgodkendelser og en vilkårsændring. Alle dambrug i Aalborg Kommune er herved miljøgodkendt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Ingen af disse miljøgodkendelser er påklaget. 3 vandindvindingstilladelser, meddelt af Nordjyllands Amt, har derimod været påklaget siden 26. Disse sager er endnu ikke behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet. To dambrug er blevet nedlagt i løbet af året og der er foretaget genopretning af vandløbet omkring disse dambrug, i løbet af vinteren 211/212. Vandplanen Vandplan , som danner rammen for kommunens indsats i forhold til vandområderne, blev vedtaget i slutningen af 211. Af planen for Limfjorden fremgår, at 1 dambrug i Aalborg Kommune er udpeget til at skulle begrænse udledningen af forurenende stoffer og /eller fjerne en spærring i vandløbet inden udgangen af 215. Spærringerne er typisk gamle mølleopstemninger som dambrugene udnytter til at indtage vand til dambruget. Aalborg Kommune offentliggør i 212 en vandhandleplan, hvoraf det fremgår, i hvilken rækkefølge, de enkelte indsatser skal foretages. Indsatserne for dambrugene vil blive reguleret blandt andet gennem miljøgodkendelse. 6

7 Vandløb Aalborg Kommune er vandløbsmyndighed for alle vandløb i kommunen og fører bl.a. tilsyn med vandløbslovens krav om to meter dyrkningsfri bræmme langs 633 km vandløb. Bræmmerne skal beskytte vandløbsbrinken mod fysisk udskridning og begrænser samtidig udledning af næringssalte og pesticider fra de vandløbsnære landbrugsarealer. I 211 konstaterede kommunen overtrædelse på,2 % af vandløbsstrækningerne med bræmmekrav mod 1,5 % i 21. Der blev meddelt 3 indskærpelser og 7 politianmeldelser i 211 som følge af overtrædelser af bræmmekravet. Til sammenligning blev der meddelt 32 håndhævelser i 21. I 21 havde kommunen særligt fokus på tilsyn med området i form af oplysning, opfølgning og håndhævelse. Aalborg Kommune vurderer derfor, at indsatsen i 21, har haft en forebyggende effekt. Spildevandsrensning i det åbne land Aalborg Kommune skal sikre, at der sker en forbedret spildevandrensning i det åbne land. Indsatsten sker gennem tilsyn og påbud om forbedret spildevandrensning i de udpegede indsatsområder fastsat i Regionplanen 25. I 21/11 har kommunen været på tilsyn og gennemført påbudsrunder i hele kommunen. Aalborg Kommune har i 211, på baggrund af tilsyn udført i 21, udstedt 25 påbud om forbedret spildevandsrensning. Kommunen har i 211 desuden foretaget opfølgning på om tidligere meddelte påbud var efterkommet. Dette har medført 3 politianmeldelser i 211. Aalborg Kommune har gennemført indsatsen vedrørende forbedret spildevandsrensning i de områder, som blev udpeget i regionplan 25. Der resterer dog opfølgning i forhold til enkelte ejendomme, som foretages i 213. Spildevandsudledning til vandløb fra en ejendom, som nu i stedet har etableret anlæg til nedsivning af spildevandet. Aalborg Kommune har desuden ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen i de større (offentlige) vandløb og fører tilsyn med entreprenørernes arbejde. Ved at skære grøden efter bestemte metoder, sikres en varieret plantesammensætning og en god dynamik i vandløbene. I regnvejr, hvor vandet i vandløbene ofte er meget uklart, bliver kvaliteten af tilsynet dårligere, da det er svært at se vandløbsbunden. I 211 blev det forsøgt, med stor held, at forbedre kvaliteten af tilsynet, ved at anvende et undervandskamera, til at vise billeder af vandløbsbunden. Hermed fås et billede af, om grøden er skåret, efter de miljøvenlige principper, som det var planlagt. Grødeskæring med båd Vandplanen I vandplan er der udpeget yderligere områder, som skal have forbedret spildevandsrensning. I Aalborg Kommune er det primært indenfor oplandet til Lindholm Å. Her skal kommunen udføre undersøgelser på i alt 635 ejendomme. Indsatsen skal være gennemført med udgangen af 215. Den nye indsats påbegyndes med en arkivgennemgang, for at konstatere om ejendommene allerede har fået tilladelse og har fået etableret enten et nedsivningsanlæg eller et minirenseanlæg. Der foretages kun tilsyn med de ejendomme, som ikke kan dokumentere tilstrækkelig rensning af spildevandet i form af en færdigmelding for udført kloakarbejde. For de ejendomme, som ikke allerede har etableret tilstrækkelig spildevandsrensning, meddeles påbud herom. 7

8 Husdyrbrug Miljøtilsyn Aalborg Kommune fører regelmæssigt miljøtilsyn med ca. 68 husdyrbrug, fordelt på følgende typer: 343 små husdyrbrug mellem 3 og 75 DE 171 mellemstore husdyrbrug mellem 75 DE og 25 DE heraf 2 pelsdyrfarme 91 store husdyrbrug over 25 DE *) 37 pelsdyrfarme under 75 DE 38 arealgodkendte landbrug heraf 27 plantebrug En dyreenhed (DE) svarer nogenlunde til en malkeko af mellemstor race og 1 kg kvælstof. drører manglende beholderkontrol eller problemer omkring indretning ved beholderen (manglende fjernelse af spjæld, fejl på rørsystemer, skader på kabler, som holder beholderen samlet). Ved forkerte indretninger og skader på beholderne øges risikoen for uheld, hvor gylle utilsigtet løber ud i natur og vandområder. Det er derfor fortsat vigtigt at fokusere på dette forhold i det daglige tilsyn med husdyrbrugene. Kun en mindre del af problemerne omkring gyllebeholderne vedrører mangelfuldt flydelag på gyllebeholderne. Overløb fra forbeholder giver risiko for forurening De nye regler, vedrørende alarmer og barriere ved gyllebeholdere, som er placeret kritisk i forhold til vandmiljøet, forventer ligeledes at kunne minimere antallet af uheld. Problemer omkring olietanke og pladser til tankning udgør en betydelig del af forholdene registreret som Andet. Der udover udgør manglende overholdelse af konkrete vilkår i en miljøgodkendelse en stor del af registreringerne. Det drejer sig f.eks. om manglende indsendelse af beredskabsplaner, energirapporter og manglende anmeldelse af ændringer i udspredningsarealer. *) Antal dyreenheder varierer efter husdyrtype. I 211 er der gennemført 2 samlede miljøtilsyn med husdyrbrug, pelsdyrfarme og arealgodkendte landbrug. Hyppigste håndhævelser Tabellen viser, hvor hyppigt forskellige miljøforhold ikke er i orden i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrugene. Ved mere end en fjerdedel af miljøtilsynene er der problemer i forhold til gyllebeholderne. Hovedparten af problemerne ve- 8 Miljøforhold Gyllebeholdere henunder flydelag (incl. indskærpelser ved opfølgende miljøtilsyn) Andet (olietanke, vilkår i miljøgodkendelse- indretning og dokumentation) Antal dyr på bedriften (Øget/ændret i forhold til det tilladte) Andel af tilsyn hvor miljøforholdet håndhævet 26% 25% 21% Affald (opbevaring og håndtering) 13% Møddingsplads incl. afløb 7% Kompost i markstak 4%

9 I forbindelse med en femtedel af miljøtilsynene, konstateres det, at sammensætning eller antallet af husdyr er ændret i forhold til det tilladte på husdyrbruget. I sådanne situationer skal dyreholdet bringes tilbage til det tilladte og landmanden må så efterfølgende søge en tilladelse/godkendelse af det ønskede dyrehold. Det særlige miljømæssige problem ved denne type sager er, at den miljømæssige påvirkning som følge af ændringen af dyreholdet ikke er vurderet og begrænset inden ændringen foretages. Der er indgivet politianmeldelser mod to husdyrbrug. Anmeldelserne omhandler udkørsel af gylle på frossen jord og ulovlig udvidelse af dyreholdet. Miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser Aalborg Kommune har i 211 meddelt miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11 og 12 til udvidelse/ændring af 11 husdyrbrug. Derudover er der meddelt tilladelse efter husdyrlovens 1 til udvidelse/ændring af 6 husdyrbrug. Antallet af miljøgodkendelser/tilladelser i 211 er således markant faldende i forhold til de senere år. Dette skyldes et sammenfald af flere omstændigheder. Den generelle krise har medført, at antallet af ansøgninger har været faldende, uklarheder på lovgivningsområdet vedrørende vurderingen af sårbare vandområder har medført en mindre stilstand i sagsbehandlingen. Endelig er der i 211indført anmeldeordninger på en lang række områder, hvilket betyder at ændringer/udvidelser, som tidligere ville udløse krav om miljøgodkendelse nu kan gennemføres efter anmeldelse til kommunen. Aalborg Kommune har således i 211 behandlet knap 4 sager om anmeldelse af ændringer på husdyrbrug. Mange af disse sager ville tidligere have udløst krav om miljøgodkendelsen. Det er således blevet lettere for husdyrbrugene at gennemføre mindre ændringer. Omvendt betyder, den nye anmeldeordning, at antallet af nye husdyrbrug som vil blive reguleret efter husdyrloven er faldende. Fem år med husdyrloven. Det er nu fem år siden, at husdyrloven, som regulerer både staldanlæg og landbrugsarealer trådte i kraft. Husdyrbrugene bliver først omfattet af lovgivningen, når de foretager ændringer af dyreholdet eller modtager husdyrgødning fra et husdyrbrug, som er omfattet af loven. Efter fem år er omtrent en fjerdedel af kommunens landbrugsjord reguleret efter husdyrloven. Det betyder, at der er stillet specifikke vilkår til anvendelsen af disse arealer primært med hensyn til husdyrtryk, sædskifte og efterafgrøder samt dyrknings- og gødningsfrie bræmmer. Alt sammen med det formål at sikre, at udvaskning til grundog overfladevand ikke medfører negative påvirkninger samt at der ikke sker påvirkning af naturområder, som følge af driften af landbrugsjorden. Med hensyn til staldanlæggene viser det sig, at knap en femtedel af de staldanlæg, som Aalborg Kommune fører tilsyn med er blevet reguleret efter husdyrloven i løbet af de fem år. Reguleringen af staldanlæggene omhandler ammoniakfordampning, lugt, transport, energi mm. Særligt de helt store staldanlæg er blevet ændret eller udvidet indenfor de seneste fem år, således er der omtrent 2/3 af disse, som er blevet reguleret efter husdyrloven. Anderledes ser det ud for de små husdyrbrug, her er det blot 1/1, som er blevet reguleret efter husdyrloven. Pumperøret er ikke drejet ind over gyllebeholderen. Dette medfører risiko for forurening, hvis pumpen utilsigtet startes. 9

10 Bilag 1 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug landbrug og og pelsdyrfarme i i (ad. 1.1) Godkendelser af listevirksomheder (ad. 1.1) Godkendelser af listevirksomheder Antal Antal godkendte Antal bestående virksomheder fra før Opkrævet Udgift til frem-mede godkendelser Antal i virksomheder Antal godkendte i alt 1992 Antal - uden bestående samlet virksomheder godkendelse fra før bruger-betaling Opkrævet tjeneste-ydelser, Udgift til frem-mede kr. tilsynsåret godkendelser i virksomheder i alt uden samlet godkendelse bruger-betaling tjeneste-ydelser, kr. tilsynsåret i-mærkede listevirksomheder, ekskl. landbrug i-mærkede listevirksomheder, ekskl. landbrug Øvrige listevirksomheder Øvrige listevirksomheder Ferskvandsdambrug Ferskvandsdambrug (ad. 1.2.) Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning *tilsynsperioden (ad. 1.2.) Tilsyn og er opfølgende for arbejde, listevirksomheder, herunder vejledning og for branchevirksomhederne *tilsynsperioden er for listevirksomheder, og for branchevirksomhederne Antal virksomheder i alt Antal ved virksomheder tilsynsårets i Antal besøgte virksomheder Antal besøgte Antal tilsynsbesøg Antal Antal samlede tilsyn Antal i samlede Antal samlede tilsyn i Opkrævet tilsynsperioden* Antal samlede tilsyn i bruger Opkrævet Udgift til fremmede tjenesteydelser, Udgift til fremmede kr. udgang alt ved tilsynsårets virksomheder tilsynsbesøg indeværende tilsyn i år tilsynsperioden* betaling, bruger kr. tjenesteydelser, kr. udgang indeværende år betaling, kr. a.1) i-mrk. listevirksomheder, ekskl landbrug a.1) i-mrk. listevirksomheder, ekskl landbrug Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. a.2) Øvrige listevirksomheder Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder a.2) Øvrige listevirksomheder Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. b) Virksomheder på Bilag 1 til brugerbetalingbek. b) Virksomheder på Bilag 1 til brugerbetalingbek. Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. c.1) Virksomheder omfattet af Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. branchebekendtgørelsen c.1) Virksomheder omfattet af autoværksteder branchebekendtgørelsen om autoværksteder Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. c.2) Virksomheder omfattet af Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. branchebekendtgørelsen c.2) Virksomheder omfattet af renserier branchebekendtgørelsen om renserier I forhold til tidligere er renserier og erhvervsmæssigt drevne renserier nu adskilt. 3 vaskerier er dermed indberettet som bilag 1 virksomhed. Der I forhold er ført til mindst tidligere 1 er % renserier samlede og tilsyn erhvervsmæssigt i tilsynsperioden drevne sammenlignet renserier nu med adskilt. antallet 3 vaskerier af virksomheder. er dermed indberettet som bilag 1 virksomhed. d) Ferskvandsdambrug Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder d) Ferskvandsdambrug Der er nedlagt 2 dambrug i løbet af 211. Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. e) Vindmøller Der er nedlagt 2 dambrug i løbet af 211. Der er ført mindst 1 % samlede tilsyn i tilsynsperioden sammenlignet med antallet af virksomheder. - - e) Vindmøller - - f) Andre virksomheder og anlæg ( virksomheder ) f) Andre og anlæg ( virksomheder ) Er opgjort med en frekvensperiode på 3 år. Er opgjort med en frekvensperiode på 3 år. 1

11 2. Reaktioner i tilsynsåret Håndhævelse Afgørelser Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud ved revurdering Øvrige påbud Forbud i-mrk. listevirksomheder 3 3 Øvrige listevirksomheder Virksomheder på Bilag 1 til brugerbetalingsbek Autoværksteder Renserier 8 2 Ferskvandsdambrug 15 4 Vindmøller Andre virksomheder og anlæg ( 42) Afsluttende/sammenfattende bemærkninger (max 15 tegn) I 211 har Aalborg Kommune overholdt den generelle tilsynsaftale. Kommunens kontaktperson og telefonnummer vedr. skemaet Hanne Helligsø, til kontaktpersonen 11

12 IPPC listepunkt Antal virksomheder Antal godkendte virksomheder Antal virksomheder, hvor der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående godkendelse efter IPPC-direktivet Antal virksomheder, hvor IPPCgodkendelsen er blevet revurderet Antal virksomheder, hvor IPPCgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår A 17 A 19 Sum B B Sum 2 2 C 12 Sum D 13 D 17 Sum E 12 E 14 E 16 E 17 E E 19 E 11 Sum 1 1 F F 14 F F 16 Sum 4 4 G Sum 5 5 J 14 Sum K 11 K 12 K K Sum 1 1 Bemærkninger 12

13 Bilag 2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 211 Antal godkendelser i tilsynsåret Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 211 Antal afslag i tilsynsåret Opkrævet brugerbetaling Udgift til andre fremmede tjenesteydelser, kr. IPPC-brug Godkendelse efter 33 i Miljøbeskyttelsesloven. 9 "Lokaliseringsgodkendelse" efter 4 i gammel Husdyrgødningsbekendtg. Efter lovens* Tillæg efter lovens* Efter lovens* Tillæg efter lovens* 11 Efter lovens* Efter lovens* Anmeldelse efter lovens 17/efter godkendelsesbekendtgørelsens 15, arealforhold Anmeldelse efter lovens 17/ efter godkendelsesbekendtgørelsens 19 tilladelser til bygninger mm. Bemærkninger Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning * Med tilsynsperioden menes den opgørelsesperiode, som er udmeldt d. 29. juni 27 dvs for husdyrbrug over 75 DE samt 12 brug, for pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE er perioden og for øvrige husdyrbrug over 3 DE samt 16 er perioden Antal virksomhe der i alt per 31/12 før tilsynsåre t Antal tilsynsbesøg i tilsynsåret Antal besøgte virksomheder i tilsynsåret Antal samlede tilsyn i tilsynsåret Antal virksomheder der har modtaget samlet tilsyn i tilsynsperioden * Antal revurderinger i tilsynsåret Opkrævet brugerbetaling, kr. Udgift til fremmede tjenesteydelser, kr. IPPC-brug a.1) husdyrbrug over grænserne i 12. a.2) Husdyrbrug over 75 DE, men under grænserne i 12. a.3) Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE a.4) øvrige husdyrbrug med over 3 DE a.5) Landbrug godkendt efter lovens a.6) øvrige landbrug Bemærkninger Kommunen overholder tilsynsforpligtelsen for alle typer husdyrbrug. 16 stk. 16 fra 21 skønnet at disse ikke er udnyttet pga. manglende udnyttelse af 11, 12 Blot 2 af disse er meddelt i første halvår af

14 2. Reaktioner i tilsynsåret Håndhævelse Afgørelser Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud efter MBL. 41 b * IPPC-brug Godkendt efter 33 i Miljøbeskyttelsesloven. 3 Øvrige husdyrbrug over grænserne i Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme fra 3 til og med 75 DE Øvrige påbud Forbud 3 14 Øvrige husdyrbrug med over 3 DE Landbrug godkendt efter lovens 16 5 Øvrige landbrug Bemærkninger Under øvrige landbrug indgår 3 indskærpelser og 7 politianmeldelser for overtrædelse af dyrkningsfrie bræmmer ved vandløb. 2.1 Antal ejendomme, hvor der har været reaktion på følgende miljøforhold i tilsynsåret Miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne incl. vilkår herom i en miljøgodkendelse/tilladelse Antal brug med det pågældende miljøforhold* IPPC-brug Øvrige husdyrbrug over grænserne i 12. Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne i 12. Virksomheder, omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, men som ikke er over 75 DE Øvrige husdyrbrug med over 3 DE og landbrug godkendt efter lovens 16 Antal dyr på bedriften Markstakke *Antal af brug i alt, hvor der ved tilsyn i 211 er konstateret erhvervsmæssigt dyrehold eller markstakke. IPPC listetype Antal virksomheder Antal godkendte virksomheder Antal virksomheder, hvor IPPC godkendelsen er blevet revurderet Antal virksomheder hvor IPPC godkendelsen er blevet ajourført med ændret vilkår 12 svinebrug fjerkræbrug Bemærkninger Der er ikke foretaget revurdering af miljøgodkendelser dog er der i enkelte tilfælde udarbejdet nye godkendelser efter ansøgning, hvor godkendelsen i stedet for skulle have været revurderet. 14

15 15

16 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 94 Nørresundby Tlf

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikshavn Indledning (max 1500 Det fremgår af nedenstående opgørelse, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med er overholdt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning Ved begyndelsen af 2013 var der 381, som var omfattet af tilsynsaftalen mellem KL og Miljøministeriet. Det er kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (max 1500 Tilsynsberetninger er udarbejdet på baggrund af indberetning i Geoenviron (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Beretnin om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Indledning Fokus for har været en yderlie opprioritering af tilsynsarbejdet og

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Virksomheder...3 2.1 Miljøtilsyn på virksomheder...3 2.2 Miljøgodkendelser...3 2.3 Håndhævelse på virksomheder...4

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Bornholm Indledning (max 1500 Kommunen har overholdt minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn på virksomheder

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 tegn) Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2013 i henhold til miljøministeriets

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Næstved Kommunens bemærkninger

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Assens Kommunens

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning (max 1500 Faaborg-Midtfyn Kommune har til hensigt at overholde aftalen om minimumstilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder Miljøtilsynsberetning 2010 Virksomheder Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010 Kommunenavn Skive Indledning (max 1500 tegn) I henhold til bek. nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (evt.) Dette er Slagelse Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen på og pelsdyrfarme i perioden 1. januar - 22. maj 2013. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2006, side 1/2 Indledning (evt.) Kommunerne skal hvert år indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvordan arbejdet med tilsyn sagsbehandling indenfor miljøområdet

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Halsnæs Kommunenavn Indledning (max 1500 Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kmunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsbetning handl Syddjurs Kmunes indsats i 2012 indenfor landbrugstilsyn og miljøtilladels/

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Skive Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2011.

Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2011. Tilsynsberetning for Furesø Kommune i 2011. Indledning Denne beretning indeholder en redegørelse for Furesø Kommunes miljøindsats i 2011. Kommunens miljøindsats omfatter administration og tilsyn efter

Læs mere

Tilsynsberetning 2013

Tilsynsberetning 2013 Tilsynsberetning 2013 Virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2014 1 INDLEDNING I maj 2013 gennemførte Miljøstyrelsen en gennemgribende ændring af den måde,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune varetager miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder. Tilsynsarbejdet udføres af Team Virksomheder, som foruden 5 kernemedarbejdere

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kmunenavn Hillerød Kmunens bemærkninger

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere