Introduktion til fysisk aktivitet & læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til fysisk aktivitet & læring"

Transkript

1 w w w. i d r æ t i f o l k e s k o l e n. d k Introduktion til fysisk aktivitet & læring J E S P E R V O N S E E L E N T E K S T E N M Å, M E D K O R R E K T K I L D E A N G I V E L S E, G E R N E A N V E N D E S I O P G A V E R O G A R T I K L E R : von Seelen, Jesper (2013). Introduktion til fysisk aktivitet og læring. Hentet på den xx.xx.2013 Teksten er en opdatering af en tidligere version, der ikke længere er tilgængelig på

2 Følgende tekst er en kort introduktion og skal ikke opfattes som en fyldestgørende beskrivelse af området. Når resultaterne af Børne- og Undervisningsministeriets forskningsprojekt på området ligger klar i januar 2015 vil området blive beskrevet i dybden. Begrebsafklaring: Kognition og læring Lad os, for at undgå misforståelser, starte ud med at definere hvad kognition betyder. Jeg anvender kognition som et begreb, der dækker over en lang række mentale funktioner, der alle har at gøre med former for menneskelig informationsbehandling såsom: perception, tækning, planlægning, forudsigelse, koncentration, opmærksomhed, intelligens og hukommelse. Kognition har altså noget at gøre med den måde, hvorpå vi behandler og anvender den information kroppen konstant modtager og bearbejder. Kognition er ikke synonym med læring, men de to begreber overlapper hinanden. Da den internationale forskning taler om kognition og vi i Danmark, i daglig tale, ofte anvender læring frem for kognition vil jeg i denne introduktion anvende begge begreber vel vidende, at de ikke er synonymer. Er der en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring? Ja, der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder 1 (Idrætsforskning, 2011). Dokumentationen for dette udsagn er overbevisende og jeg vil i det følgende afsnit introducere de væsentligste referencer. Den første metaanalyse 2 blev udgivet i 2003 af Sibley og Etnier og var baseret på 44 studier. Metaanalysen påviste en lille, men statistisk signifikant, sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognition. I denne metaanalyse indgik bl.a. fire større studier, hvor elever havde ekstra idræt i skolen på bekostning af nogle af de boglige timer. I ingen af de fire studier betød det et lavere fagligt niveau i de boglige fag (faktisk steg det faglige niveau i de boglige fag i tre af studierne). Sibley og Etnier konkluderede to ting: 1. At der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognition 2. At det faglige niveau i de boglige fag ikke falder, hvis noget af tiden anvendes på fysisk aktivitet (Sibley & Etnier, 2003). Det var dog ikke muligt på baggrund af denne metaanalyse, at sige noget i retning af, at var den fysiske aktivitet der var årsag til de bedre kognitive præstationer. Konklusionen var, at der var en sammenhæng men ikke at der var et kausalt forhold mellem fysisk aktivitet og kognition (det var heller ikke konklusionen at der ikke var et kausalt forhold, blot at man ikke kunne udtale sig om de kausale forhold). Fem år senere publicerede den amerikanske professor Phillip Tomporowski sammen med tre kollegaer en reviewartikel, der ud over at bekræfte Sibley og Etnier s metanalyse også pegede på, at forbedringer i børns mentale funktioner pga. idræt ses mest tydeligt i de såkaldte executiv funktioner (EF) (Tomporowski, Davis, Miller, & Naglieri, 2008, p. 126). EF dækker over de kognitive processer der er ansvarlige for organisering og kontrol af målrettet adfærd (Best & Miller, 2010). EF har stor betydning for f.eks. selvkontrol, arbejdshukommelse og kognitiv fleksibilitet. At det især er 1 Denne formulering har jeg taget fra en såkaldt konsensuskonference, hvor forskere fra Sverige og Danmark var samlet i oktober 2011 for at diskutere sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Det var tre meget spændende dage, der blev afsluttet med en ganske kort erklæring om fysisk aktivitet og læring. Du kan finde erklæringen på 2 En metaanalyse eller en reviewartikel er blot er en videnskabelig artikel, hvor man analyserer på en række individuelle studier for at kunne konkludere på et mere overordnet niveau. 1

3 EF, der påvirkes af fysisk aktivitet er interessant af flere årsager. For det første, er det et kæmpe skridt fremad, at vi nu er i stand til at sige noget mere specifikt om forskellige elementer af kognitiv udvikling. Kognition dækker over så mange mentale processer, at det er alt for unuanceret blot at forholde sig til kognitiv udvikling som samlet begreb. Forskningen vil utvivlsomt bidrage til et meget mere nuanceret billede i de kommende år, men dokumentationen af EF som et særligt vigtigt område er allerede vigtig information. Det er desuden interessant, at EF påvirkes af fysisk aktivitet, fordi EF spiller en stor rolle når eleverne (eller alle andre) skal handle i komplekse og foranderlige kontekster og opfattes som afgørende for børns udvikling. I 2010 kom et review af ti interventionsstudier der kiggede specifikt på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og EF hos børn (Best & Miller, 2010). Konklusionen på de ti studier var, at der både er en akut påvirkning af børns EF ved fysisk aktivitet og at der er en længerevarende effekt af længere træningsforløb. Best og Miller peger desuden på at typen af fysisk aktivitet ikke er ligegyldig. For at få den største påvirkning af EF, bør den fysiske aktivitet også indeholde elementer af EF. Det vil sige at monotone træningsformer som løb eller svømning har mindre effekt på børns EF end aktiviteter som kaosspil, dans eller orienteringsløb. Dog skal den sidste pointe fra Best artikel tages med et vidst forbehold. Der er kun gennemført enkelte studier med dette fokus og indtil videre er der kun dokumentation for, at der er en forskel mellem forskellige typer fysisk aktivitet i den akutte respons. Om træningsformen også betyder noget for den kroniske effekt af forskellige træningsformer, ved vi endnu ikke nok om til at udtale os med nogen form for sikkerhed. Nogle af de kognitive områder der bliver påvirket positivt af fysisk aktivitet er: problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse, kognitiv hastighed og opmærksomhed. Områder det er ganske let at se vigtigheden af. Det virker selvindlysende, at elever med bedre arbejdshukommelse og bedre evner til problemløsning vil få mere ud af at gå i skole. Det er dog vigtigt at kognition ikke blot opfattes som noget der har indflydelse på læsning, matematik og sådanne færdigheder der lugter lidt af skolebænk. Også helt almindelige hverdagsadfærd bliver påvirket. I efteråret 2011 testede en gruppe amerikanske forskere en gruppe 8-10-årige børns evne til at komme sikkert over et lyskryds 3. Først lavede børnene testen uden at blive distraheret, og derefter igen, hvor de blev distraheret af enten musik eller af at tale i mobiltelefon. Testen viste, at når børnene blev distraheret var de børn, der var i god form bedre til at komme sikkert over lyskrydset end de børn der ikke var i så god form (Laura Chaddock, Neider, Lutz, Hillman, & Kramer). De fleste forældre kan sikkert se de kognitive fordele ved at være i god form. Kausal sammenhæng Metastudierne viser altså, at der er den sammenhæng at børn i god form også har bedre kognitive evner. Men hvordan kan vi vide, at det er den fysiske aktivitet der er årsag til den bedre kognitive udvikling? Er det ikke bare sådan, at de børn der er genetisk kodet til at udvikle kognitive evner over gennemsnittet også er de børn med overskud til fysisk aktivitet? 3 De brugte selvsagt ikke et rigtigt lyskryds af åbenlyse etiske årsager ingen børn blev altså kørt ned. 2

4 Der er to grunde til at man med god grund kan sige, at fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på læring og kognition. Den ene grund er at der findes nogle forklaringsmekanismer (som du kan læse lidt mere om i næste afsnit) der virker særdeles sandsynlige. Gode forklaringsmekanismer kan dog ikke bevise den kausale sammenhæng blot sandsynliggøre den. Det bedste bevis på en kausal sammenhæng finder vi et fremragende studie af den svenske forsker Maria Åberg. Åberg kiggede på data fra ikke mindre end 1,22 millioner svenskere! Ved at gennemgå data fra sessionen samt en opfølgning år efter kunne Åberg vise, at generelle kognitive evner var korrelerede med fysisk kondition (målt som udholdenhed Åberg testede også for en sammenhæng med styrke, men kunne ikke dokumentere en sådan). Åberg målte kognition med fire forskellige kognitive tests: logisk sans, sproglige færdigheder, geometrisk perception samt tekniske eller mekaniske færdigheder. Ud over blot at vise sammenhængen mellem fysisk kondition og kognition lavede Åberg endnu et par analyser. Forestil dig to brødre. De to brødre har boet i den samme familie, fået den samme kost, kommer fra samme socioøkonomiske baggrund osv. Den ene bror er i god form den anden bror er i dårlig form. Når vi udsætter brødrene for de fire kognitive tests vil vi forvente, at det er den bror der er i god form der score højest 4. Da der er tale om brødre er mange af de faktorer der ellers kunne have betydning for deres kognitive evner (så som forældrene uddannelsesniveau) elimineret. Men vi kan stadig ikke med sikkerhed sige, at forskellen i kognitive evner ikke blot skylde at den gode bror har været heldig at få en heldigere genkombination end sin bror. Forestil dig så to genetisk identiske tvillinger. Den ene i god form den anden i dårlig form. Tvillingerne kommer også fra samme familie og har altså samme baggrund og samme gener. Hvis det blot er generne der determinerer vores kognitive evner vil de to tvillinger have ens kognitive niveau på trods af forskellen i fysisk form. Hvis, til gengæld, forskellen i fysisk kondition bidrager til bedre kognitive evner vil også tvillingerne opleve, at den bror der er i god form har bedre kognitive evner. Som du nok har gættet viste Åbergs data, at forskellen i de kognitive tests mellem de to tvillinger var næsten lige så stor som forskellen mellem de to andre brødre. Da begge brødrepar er jævnaldrene er det muligt, at regne lidt på, hvor stor betydning generne har for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og kognition. I Åberg data var der 1432 enæggede tvillinger (der altså er genetiske ens) og brødre (som ikke var tvillinger). Med dette massive datamateriale kunne Åbergs vise, at generne var ansvarlige for blot 14 % af sammenhængen mellem kognition og kondition. Desuden kunne Åbergs longitudinelle data vise, at når der ændres på niveauet af fysisk aktivitet ændres der også på det kognitive niveau (Aaberg et al., 2009). Med andre ord: Der er ikke blot en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, men vi kan nu slå fast at fysisk aktivitet bidrager til bedre kognitive funktioner. 4 Man kan selvsagt ikke bruge denne logik over for individer i virkeligheden. Man kan altså ikke sige, at elever der er i god form nødvendigvis også er de klogeste. Men rent statistisk er der størst sandsynlighed for, at det er den bror der er i bedst form der også scorer bedst i kognitive tests. 3

5 Figur 1. Resultaterne fra Åbergs studier er ganske overbevisende. Figuren viser Global intelligence (som er en samlet score for alle 4 kognitive tests) som funktion af hhv. cardiovaskulær fitness (udholdenhed) og styrke (Aaberg et al., 2009). Mulige forklaringsmekanismer Mens der er stor enighed om at fysisk aktivitet har positiv indflydelse på kognition bliver billedet lidt mere uklart når vi skal forklare, hvilke mekanismer der er ansvarlige for sammenhængen. En forklaringsmodel der virker meget sandsynlig er, at der er en sammenhæng mellem hvor god form man er i og størrelsen samt funktionaliteten af forskellige områder i hjernen. F.eks. har det vist sig at børn (9-10 år) i god form præsterede bedre end jævnaldrene i dårlig form (målt på iltoptagelse) på hukommelsestests og at disse børn har 12 % større hippocampus (L. Chaddock, Erickson, Prakash, Kim, et al., 2010). Hippocampus er et lille område i hjernen der har stor betydning for vores evne til at huske. I et andet studie af de samme forskere dokumenteres det at også den del af hjernen der hedder basalganglierne er mindre hos børn i dårlig form end hos børn i god form (L. Chaddock, Erickson, Prakash, VanPatter, et al., 2010). Basalganglierne spiller en væsentlig rolle når vi bevæger os. Disse studier er ganske nye og neurologer er fortsat langt fra at forstå disse mekanismer til bunds. Ikke desto mindre virker det dog sandsynligt at når fysisk aktivitet kan påvirke selve hjernens struktur kan det sikkert også påvirke vores kognitive evner. En anden forklaring der med stor sandsynlighed spiller en rolle er, at hjerne bliver mere plastisk af fysisk aktivitet. Dvs. at fysisk aktivitet øger hjernens evne til at danne nye hjerneceller. Forsøg hvor man skærer hjernen op og tæller hjerneceller kan af etiske årsager ikke kan gennemføres på mennesker så disse data stammer fra rotter. F.eks. har det vist sig at rotter der får legetøj at lege med bliver mere fysiske aktive og at de danner flere nye hjerneceller. Hvis man tvinger rotterne til at træne danner de endnu flere og hjerneceller. Bedst bliver det hvis man både tvinger dem til at træne og giver dem legetøj at lege med. Når rotterne tvinges til træning og får lov at lege danner de mere end dobbelt så mange nye hjerneceller som rotterne der hverken leger eller træner. 4

6 Figur 2. Figuren viser antallet af nye neuroner i fire forskellige grupper af rotter. Kontrolgruppe, legetøj, træning samt leg + træning (Kempermann et al., 2010). Selvom forsøget (og andre lignende forsøg) er lavet på rotter virker det alligevel som en mulig forklaring at fysisk aktivitet kan fordoble dannelsen af nye hjerneceller. En tredje forklaring har at gøre med BDNF. BDNF er et protein der har stor betydning for dannelsen af nye hjerneceller samt beskyttelse af allerede eksisterende hjerneceller. BDNF spiller også en rolle ved depression og skizofreni, hvor patienter med disse lidelser har et lavere BDNF-niveau end raske. Det samme gør sig i øvrigt gældende for diabetes patienter. Forsøg har vist, at udholdenhedstræning øger produktionen af BDNF og koncentrationen af BDNF i blodet. Adskillige studier har vist, at træningens intensitet har betydning for om koncentrationen af BDNF stiger. Fysisk aktivitet ved lav intensitet har tilsyneladende ingen effekt på produktionen af BDNF. Der er lidt usikkerhed omkring, hvorvidt fysisk aktivitet kan påvirke kroppens hvileniveau af BDNF. Nogle forsøg kan dokumentere end længerevarende effekt af træning på BDNF, mens andre forsøg ikke har været i stand til at påvise samme effekt (Zoladz & Pilc, 2010). Forklaringsmekanismerne er et område der lige pt. forskes meget i og jeg vil gætte på at vi ved meget mere om disse mekanismer om 5-10 år. Mon ikke forklaringen skal findes i en god blanding af de mekanismer jeg har beskrevet ovenfor plus en række mekanismer som ingen endnu er kommet i tanke om at undersøge. Forbehold Det er vigtigt for mig at pointere, at de resultater jeg har præsenteret i denne introduktion ikke skal overfortolkes. Det er veldokumenteret at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring, men det betyder ikke at man kan lære at læse ved at slå vejrmøller. Hvis det var tilfældet, at man lærte gode sproglige færdigheder og fik bedre arbejdshukommelse blot ved f.eks. at spille fodbold ville det ikke være så forfærdeligt forudsigeligt at se sportsnyhederne. Når der findes studier, der viser at niveauet i de boglige fag stiger selvom noget af tiden der tidligere blev brugt på matematik nu bruges på fysisk aktivitet, hænger det selvfølgelig sammen med både udgangspunktet for elevernes aktivitetsniveau og hvor meget tid der allokeres til fysisk aktivitet. Hvis man gennemførte et forsøg, hvor man erstattede al læseundervisning med idræt er jeg sikker på, at man ville få elever der var 5

7 dårligere læsere. Da vi ikke ved nok omkring dosis/respons sammenhængen må vi indtil videre blot opfordre til at man bruger sin sunde fornuft. Først og fremmest bør resultaterne der er præsenteret i dette kapitel tolkes således, at fysisk aktivitet bør være en integreret del af skoledagen også de boglige fag. Jeg tror på at fremtidens idrætslærer (og ikke-idrætslærere) vil være i stand til at finde den rigtige balance og timing mellem fysisk aktivitet og stillesiddende aktiviteter. 6

8 Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. Child development, 81(6), Chaddock, L., Erickson, K. I., Prakash, R., VanPatter, M., Voss, M. W., Pontifex, M. B.,... Kramer, A. F. (2010). Basal ganglia volume is associated with aerobic fitness in preadolescent children. Developmental Neuroscience,( (Electronic)). Chaddock, L., Erickson, K. I., Prakash, R. S., Kim, J. S., Voss, M. W., VanPatter, M.,... Kramer, A. F. (2010). A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children. Brain Research, 1358(0), doi: /j.brainres Chaddock, L., Neider, M. B., Lutz, A., Hillman, C. H., & Kramer, A. F. Role of Childhood Aerobic Fitness in Successful Street Crossing. Medicine and Science in Sports and Exercise. Idrætsforskning, K. U. f. (2011). Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference. København. Kempermann, G., Fabel, K., Ehninger, D., Babu, H., Leal-Galicia, P., Garthe, A., & Wolf, S. (2010). Why and how physical activity promotes experience-induced brain plasticity. Frontiers in Neuroscience, 4. Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: a meta-analysis. Pediatric Exercise Science, 15(3), Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2008). Exercise and Children s Intelligence, Cognition, and Academic Achievement. [Article]. Educational Psychology Review, 20(2), doi: /s Zoladz, J., & Pilc, A. (2010). The effect of physical activity on the brain derived neurotrophic factor: from animal to human studies. Journal of Physiology and Pharmacology, 61(5), Aaberg, M., Pedersen, N., Toren, K., Svartengren, M., Backstrand, B., Johnsson, T.,... Kuhn, H. G. (2009). Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A, 106(49),

Workshop 2. Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer

Workshop 2. Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Workshop 2 Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Jesper Lundbye-Jensen, Københavns Universitet Anne Kær Thorsen, RICH, Syddansk Universitet Forsøg med læring

Læs mere

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring?

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt & Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Københavns Universitet...

Læs mere

Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk

Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk Læring gennem fysiskaktivitet. Skolereformen har sat fokus på læring gennem bevægelse. Der skal arbejdes med idræt, motion og bevægelse 45 min dagligt

Læs mere

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken?

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Enhedens navn Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Jesper Lundbye-Jensen Adjunkt, PhD Institut for Idræt og Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Center for Holdspil

Læs mere

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Workshop 2 Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer

Læs mere

Betydning af fysisk aktivitet for kognitiv funktion og indlæring Folkeskolereformen - bevægelse Svend Sparre Geertsen, postdoc Center for Holdspil og Sundhed (CHS) Sektion: Fysisk aktivitet og hjernen

Læs mere

What makes us makes us MOVE

What makes us makes us MOVE IMK Foundation 1 Memory loss Ahead! Promislow, 1999; Pica, 2006; Dennison & Dennison, 1988; Hannaford, 1995; Herting et al 2014 What makes us makes us MOVE Promislow, 1999; Pica, 2006; Dennison & Dennison,

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse Koncentration kræver krop - Event for 3. klasse Introduktion Eventen skal give 3. klasses elever fornemmelse for og en erfaring med det, at være fysisk aktiv lige inden en faglig test. Påvirker det den

Læs mere

M otion og bevægelse. Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015

M otion og bevægelse. Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015 M otion og bevægelse Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015 Dette notat præsenterer en række opmærksomhedspunkter, forskning og udvalgt resultater vedr. status på arbejdet med motion og bevægelse. Bagerst

Læs mere

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring Øget bevægelse i skolen kan fremme trivsel og læring Webinar 24 september 2014 Nanett Borre nanettborre@gmail.com Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu ( Aristoteles 300 f.kr.) Nothing

Læs mere

Bevægelse i naturfagene

Bevægelse i naturfagene Bevægelse i naturfagene ved Majbrit Keinicke workshop på kickoff dag - projekt Naturlig-Vis Bevægelse... Naturlig-Vis Find en person du ikke kender, som underviser i samme yndlingsnaturfag som dig og dan

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder.

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Giv dig venligst god tid til at læse de følgende udsagn.

Læs mere

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Hjernen som fundament for auditiv udvikling Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Konklusion 1. Kritisk periode for sensorisk indlæring (indtil 3-4 års alder) Developmental changes

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Koncentration kræver krop. - event for 9. klasse

Koncentration kræver krop. - event for 9. klasse Koncentration kræver krop - event for 9. klasse Introduktion Eventen skal give 9. klasses elever et indblik i og en erfaring med, hvilke gevinster der er ved være fysisk aktiv lige inden en faglig test

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Børn, bevægelse og udvikling (læring)

Børn, bevægelse og udvikling (læring) Børn, bevægelse og udvikling (læring) o er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o o o o o Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus Universitet.

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

En aktiv og sund skoledag

En aktiv og sund skoledag En aktiv og sund skoledag Procesdel 1 Viden om forandringer ved bevægelse Procesdel 2 Hvad gør vi og hvorfor? Procesdel 3 Hvad gør andre og kan de lære af os? Procesdel 4 Succes og potentialer Ønsket udbytte:

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 113 Offentligt TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Peter Allerup Aarhus Universitet nimmo@dpu.dk tel 21653793 -

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

EVALUERING EVALUERING PÅBEGYNDES INDEN TRÆNING!

EVALUERING EVALUERING PÅBEGYNDES INDEN TRÆNING! EVALUERING Hvordan kan man vide, om træningen har nyttet? For at få svar på det kan en evaluering være til hjælp. En evaluering kan have flere formål. Et formål kan være at gå igennem, hvordan selve træningen

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Aerob træning 2 - om kondital og maksimal iltoptagelse

Aerob træning 2 - om kondital og maksimal iltoptagelse Aerob træning 2 - om kondital og maksimal iltoptagelse Udholdenhed & Kondition Af: Lene Gilkrog Aerob træning 2 - af Lene Gilkrog Side 2 Aerob træning er - som navnet indikerer træning, hvor energien kommer

Læs mere

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen Bevægelse i undervisningen Formål Vi vil have mere bevægelse i undervisningen for at øge koncentrationsevnen, så eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Bevægelse kan både være med fagligt indhold

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Hverdagsrehabilitering hjemmetræning i børnehøjde Karoline Enevoldsen og Marlene Sørensen BørneSpecialisterne.

Hverdagsrehabilitering hjemmetræning i børnehøjde Karoline Enevoldsen og Marlene Sørensen BørneSpecialisterne. Hverdagsrehabilitering hjemmetræning i børnehøjde Karoline Enevoldsen og Marlene Sørensen BørneSpecialisterne Indhold Velkomst og præsentation Hvad er hverdagsrehabilitering efter BørneSpecialisternes

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Danmarks vigtigste lokale

Danmarks vigtigste lokale Danmarks vigtigste lokale På kontorarbejdspladserne har man indset de sundhedsmæssige fordele ved at stå op og arbejde Vi sidder på et stort problem i skolen WHOs anbefalinger for stillesiddende kontorarbejde:

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen

Friluftsrådet Spring ud i naturen. Børn, leg og bevægelse Naturen Friluftsrådet Spring ud i naturen Børn, leg og bevægelse Naturen Lektor, Master i læreprocesser VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Telefon 87553427 Dagens overvejelser!!! Jeg ved, at

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Genbrug af behandlingsformer

Genbrug af behandlingsformer Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Genbrug af et lægemiddel giver os ny indsigt i HS Et eksisterende lægemiddel kan booste HS-hjernecellerne

Læs mere

Kognitive problemer hos elever med epilepsi

Kognitive problemer hos elever med epilepsi Vibeke Hansen, konsulent, Videnscenter om Epilepsi Kognitive problemer hos elever med epilepsi Selvom mange børn med epilepsi er normaltbegavede og klarer sig i skolen på lige fod med kammerater uden epilepsi,

Læs mere

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012

TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 TIMSS 2011 resultater præsentation ved pressemøde 11. december 2012 Peter Allerup Aarhus Universitet nimmo@dpu.dk tel 21653793 - Hvilke elev, lærer og skole faktorer har betydning for en god matematik

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling søger såvel offentlige som private udbydere til afholdelse af Projekt Boot Camp i perioden 23. september

Læs mere

Hvilke forhold kan have. børnehaven? et epidemiologisk perspektiv. Dataindsamling i 43 børnehaver i Odense kommune 2008/2009

Hvilke forhold kan have. børnehaven? et epidemiologisk perspektiv. Dataindsamling i 43 børnehaver i Odense kommune 2008/2009 Hvilke kan have betydning for fysisk aktivitet i børnehaven? et epidemiolisk perspektiv Odense børnehaveprojektet: Dataindsamling i 43 børnehaver i Odense kommune 2008/2009 (640 børn årgang 2003 (5 6 årige)):

Læs mere

Primære pædagogiske strategier. Udforskning af effektiv pædagogik i grundskolen: Evidens fra forskning

Primære pædagogiske strategier. Udforskning af effektiv pædagogik i grundskolen: Evidens fra forskning Primære pædagogiske strategier Udforskning af effektiv pædagogik i grundskolen: Evidens fra forskning Forskningsspørgsmål Studiet vedrørende de effektive, pædagogiske grundskolestrategier i engelsk og

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Konditionstræning og forskningsprojektet Line Bjerre Sørensen og Hanne Pallesen Regionshospital Hammel Neurocenter

Konditionstræning og forskningsprojektet Line Bjerre Sørensen og Hanne Pallesen Regionshospital Hammel Neurocenter Konditionstræning og forskningsprojektet Line Bjerre Sørensen og Hanne Pallesen Regionshospital Hammel Neurocenter Indhold: I: Hvad siger litteraturen om kondition og apopleksi II: Konditionstræning- hvordan,

Læs mere

Betingelser for. leg og bevægelse dagtilbuddet. Disposition

Betingelser for. leg og bevægelse dagtilbuddet. Disposition Betingelser for Disposition leg og bevægelse i dagtilbuddet 1) Hvor fysisk aktive er børnehavebørn 2) Hvorfor fokus på fysisk aktivitet i børnehavealderen 3) Odense børnehaveprojektet 4) Tværsnitsstudier

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Professor Niels Wedderkopp Center for Research in Childhood Health IOB og Institut for Regional Subdhedsforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Aerob træning 1 - lav, moderat og højintens træning

Aerob træning 1 - lav, moderat og højintens træning Aerob træning 1 - lav, moderat og højintens træning Udholdenhed & Kondition Af: Lene Gilkrog Aerob træning 1 - af Lene Gilkrog Side 2 Ens præstationsevne bestemmes af mange faktorer, fx ens tekniske, taktiske,

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, AGENDA Citizen Science: Online social science eksperimenter Eksperimenter Social science eksperimenter Om metoden Hvordan

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Hvem er vi? Alle børn vil, hvis de kan Filadelfia Skole- og Specialrådgivningscenter Landsdækkende rådgivning

Læs mere

Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland

Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland Hanne Værum Sørensen Lektor, PhD VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, Aarhus Videncenter for Børn og Unges

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute Videns deling: Nyeste forskning om konsekvenserne for vores børn Dion Sommer Professor i udviklingspsykologi Psykologisk Institut - Aarhus Universitet Småbørns

Læs mere

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES HJERNE OG LÆRING NOVEMBER 2014 LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES LOUISE BØTTCHER, LEKTOR, UNI VERSITET Hvis man har en hjerne, der er anderledes fx på grund af en medfødt hjerneskade, hvad

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Børn og Idræt i Ballerup. Børn og Idræt i Ballerup. Per Kølle, Brøndby, 29.10.08 1

Børn og Idræt i Ballerup. Børn og Idræt i Ballerup. Per Kølle, Brøndby, 29.10.08 1 Børn og Idræt i Ballerup Børn og Idræt i Ballerup 1 Børn og Idræt i Ballerup Hvordan kan skolen støtte elevens aktive og sunde udvikling? Children of tomorrow Oktober 2008. Per Kølle E-mail per.koelle@skolekom.dk

Læs mere

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet NOTAT 15-0265 - LAGR - 21.10.2015 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet Omkring hver tiende FTF er oplever ret

Læs mere

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34)

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34) Fremmøde træning HOLD 1: Træningsgruppe, N=15 67-98% af træningen 89% i gennemsnit HOLD 2: Træningsgruppe, N=19 80-100% af træningen 92% i gennemsnit Kontrolgruppe, N=15 46-100% (6 på 100) 88% i gennemsnit

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Bevægelses betydning for udvikling'

Bevægelses betydning for udvikling' Bevægelses betydning for udvikling' Karsten Froberg Centre of Research in Childhood Health (RICH) Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet RICH Center for Forskning i Børn og Unges Sundhed

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

Bevægelse, idræt og motion. i skolen i fritiden i familien

Bevægelse, idræt og motion. i skolen i fritiden i familien Bevægelse, idræt og motion i skolen i fritiden i familien Bevægelse og trivsel Skolebørnsundersøgelsen fra 2002 peger på, at børn som bevæger sig er glade for livet, har et godt helbred, føler sig mindre

Læs mere

FORSKNINGSMÆSSIGE VIDEN OM ANBRINGELSER AF BØRN OG UNGE HVAD VISER REGISTERDATA?

FORSKNINGSMÆSSIGE VIDEN OM ANBRINGELSER AF BØRN OG UNGE HVAD VISER REGISTERDATA? 30 Maj 2017, Oplæg ved Socialstyrelsens temaseminar i partnerskabsnetværket FORSKNINGSMÆSSIGE VIDEN OM ANBRINGELSER AF BØRN OG UNGE HVAD VISER REGISTERDATA? 2 DET VIL JEG SNAKKE OM: 1 Det kontrafaktiske

Læs mere

Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD

Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD Børkop, d.6. november 2013 NUBU konference v/idrætslærer og fysioterapeut Anette Bentholm Oplægsholder Bogen bygger på Erfaringer: forælder

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

NYHEDSBREV # 5 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, oktober 2016

NYHEDSBREV # 5 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, oktober 2016 Bevægelse & sundhed Kære forældre Så er et nyt skoleår skudt i gang. Vi håber, I alle har nydt sommeren og haft en dejlig ferie med jeres børn. Alle skolerne er allerede i fuld gang, og der er planlagt

Læs mere