Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser."

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres og besættes bedst muligt. Derudover har projektet til formål at kvalificere IO-uddannelsesplanerne gennem metodeudvikling og ved at tilføre ekspertise. Projektet vil desuden iværksætte og implementere et nyt, tværfagligt samarbejde, der skal sikre de medvirkende kommuner og regioner det bredest mulige rekrutteringsgrundlag blandt nydanske akademikere og de bedste rekrutteringsprocesser. Metodeudvikling, forsøgs- og informationsaktiviteter med henblik på oprettelse, markedsføring og besættelse af IO-stillinger i projektets kommuner og regioner. Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. Udbredelse af kendskabet til IO-stillinger og uddannelsesplanlægning samt rollemodeller og bedste praksis samlet i en offentlig værktøjskasse på internettet. et er at andelen af nydanske akademikere, der kommer i betragtning til AC-stillinger i projektets kommuner og regioner, skal være stigende eller markant stigende ifølge de ansættelsesansvarlige ultimo Også medarbejderrepræsentanternes opmærksomhed på etnisk ligestilling skal vise sig stigende eller markant stigende i forbindelse med en rundspørge, der skal foretages ultimo Tidsrammen for projektet er 3. august juli Projektet gennemføres af Akademikernes A-kasse i samarbejde med blandt andre Århus Kommune, Jobcenter Århus, Region Midtjylland og Københavns Kommune. Yderligere oplysninger kan fås hos projektlederen: Anders Holm, Akademikernes A-kasse Tlf.:

2 Rekrutterings- og jobagenter Formålet med projektet er at fremme beskæftigelsen blandt højtuddannede, ledige nydanskere gennem forsøgs-, informations- og udviklingsaktiviteter. Projektet har til hensigt at skabe varige match mellem ledige nydanskere og virksomheder ved at tage initiativ til og understøtte en effektiv rekrutteringsproces, hvor begge parter deltager aktivt. Højtuddannede nydanskere, der har ufaglært arbejde, kan også få tilbud om vejledning og jobformidling til det akademiske arbejdsmarked gennem projektet. Højtuddannede, nydanske dagpengemodtagere fra hele landet får tilbudt en personlig jobagent og et omfattende, individuelt vejledningsforløb. Virksomheder i vækst får tilbudt gratis og professionel rekrutteringsbistand, der blandt andet rummerhjælp til at udarbejde en rekrutteringsstrategi, formidling af kvalificerede kandidater og rådgivning i forbindelse med indslusningen. et er at få en markant højere beskæftigelse blandt de medvirkende end hos tilsvarende nydanske ledige, der ikke deltager. Tidsrammen for projektet er 1. september december Projektet gennemføres af Akademikernes A-kasse Anders Holm, Akademikernes A-kasse Tlf.:

3 Fastholdelsesturné og opkvalificering i A-kasse og AMU Projektet har til formål at styrke arbejdsmarkedsparternes fokus på fastholdelse af etniske minoriteter og påvirke aktørernes dagsorden. Der bliver desuden sat fokus på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser (AMU) som et tilbud til fastholdelse og efteruddannelse af etniske minoriteter ved at udgive informationsmateriale. En fastholdelsesturne i form af fem regionale, tværfaglige gå-hjem-møder og fem seminarer. Udgivelse af to inspirationskataloger. Et om det gode samarbejde mellem AMU og jobcentre og et best practice-katalog om fastholdelse. et med projektet er at få 100 deltagere til de fem gå-hjem-møder og 200 deltagere til de fem seminarer. Derudover er det et mål at udarbejde og formidle de to inspirationskataloger, der skal sætte fokus på brugen af AMU i forbindelse med fastholdelse og efteruddannelse af etniske minoriteter. Tidsrammen for projektet er 1. august juni Projektet gennemføres af Integrationsservice. Bettina Fynholt Pedersen, Integrationsservice Tlf.:

4 MI-x Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og strømline et nyt arbejds- og uddannelsesrettet tilbud for unge flygtninge- og indvandrerkvinder, som mangler personlige, sociale og faglige kompetencer. Kendte redskaber som PAS-test, mentorordning, virksomhedsbaseret træning og kvalificering af vejledere samles i en helhedsorienteret indsats for effektivt at tage hånd om de barrierer, som målgruppen har. Grundig afdækning af de unges læringspotentiale via PAS-test. Intensivt introkursus med fokus på aktivt medborgerskab, motivation og mønsterbrydning. En jobrettet del med fokus på virksomhedsrettet integration og træning af jobrelevante kompetencer. En udslusningsdel med fokus på fastholdelse og efterværn. En særlig tilpasset mentorordning skal sikre, at de unge fastholder deres uddannelseseller jobplan. et er, at en større del af projektets målgruppe inkluderes i uddannelses- og arbejdsmarkedet ved at deltage i det særligt tilrettelagte og intensive program. Tidsrammen for projektet er 1. august juni Projektet gennemføres af Arbejdsmarkedscenter Midt, Århus Kommune. Iain Carmichael og Lotte Myhre, Arbejdsmarkedscenter Midt, Århus Tlf.: og 4

5 DRV 2 Den Rigtige Vej, version 2.0 Formålet med projektet er at give ledige nydanskere, primært yngre og ægtefælleforsørgede, en virksomhedsrettet integration, en vej ind på arbejdsmarkedet og sikre fastholdelse eller arbejdsmarkedstilknytning. Formålet skal nås gennem en kombination af uddannelse, opkvalificering og praktik i virksomheder i vækst, som er ejet af primært nydanskere. Det er tanken, at projektets nydanske virksomhedsejere og medarbejdere samtidig opkvalificeres, idet de får værdifuld viden gennem praktikanten. Det bidrager til virksomhedens fastholdelse på arbejdsmarkedet. Opkvalificering og kursuspakker for virksomhedsejere og medarbejdere af anden etnisk herkomst end dansk. Herunder især salg, service, markedsføring, web samt moms og skat. Udannelse af ledige og efterfølgende etablering af praktik i virksomheder, som har deltaget i DRV 1, en forløber for dette projekt. Opfølgende vejledning og coaching af de ledige og virksomhedsejerne. et er, at mellem 50 og 70 procent af de ledige er i ordinært job, løntilskud eller virksomhedspraktik efter det første forløb på 12 uger. Mellem 25 og 30 procent er i eller er henvist til anden relevant efter- eller videreuddannelse. For gruppen af nydanske virksomhedsejere er det et mål, at 80 procent har deltaget i AMUopkvalificering, og mellem 10 og 20 procent har deltaget i FVU-opkvalificering. Tidsrammen for projektet er 1. august oktober Projektet gennemføres af Tietgen KompetenceCenter, Odense. Anette Lykke Jensen, Tietgen KompetenceCenter Tlf.:

6 Fra integration til fastholdelse Formålet med projektet er at fastholde medarbejdere med minoritetsbaggrund og udvikle et forebyggende beredskab, som hurtigt kan aktiveres, når der varsles fyringer og arbejdsfordeling på virksomheder. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem jobcentre, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og virksomheder. Afdækning af den enkelte deltagers sproglige niveau, kompetencer og kvalifikationsbehov. Planlægning og gennemførelse af uddannelse på arbejdspladser eller på EUC og NSI s undervisningssteder. Rådgivning af virksomheder om mulighederne for medarbejderuddannelse som alternativ til afskedigelser og arbejdsfordeling. Dialog og samarbejde med jobcentre, a-kasser og fagforeninger om administration, ydelser og tilskudsordninger. et er at modvirke fyringer og sikre fastholdelse af personer med anden etnisk baggrund end dansk ved at gøre virksomhederne bevidste om mulighederne for uddannelse og opkvalificering, når virksomhederne oplever perioder med ordrenedgang. Derudover er det et mål at samle de relevante aktører på arbejdsmarkedet, så der efter projektperioden er etableret et permanent samarbejde om fastholdelse og efteruddannelse for målgruppen. Tidsrammen for projektet er 1. august juni Projektet gennemføres af Næstved Sprog og Integrationscenter i samarbejde med EUC Sydsjælland og de øvrige uddannelsesinstitutioner, jobcentrene og a-kasserne i Næstved, Vordingborg og Faxe Kommune. Connie Toft, Næstved Sprog og Integrationscenter Tlf.:

7 Fastholdelse af nydanske kvinder på arbejdsmarkedet Projektets formål er at udvikle metoder til at fastholde nydanske kvinder på arbejdsmarkedet på trods af en lavkonjunktur. Det drejer sig især om kvinder med højt eller langvarigt sygefravær. Metoderne, der skal udvikles i til at fastholde de nydanske kvinder i arbejde, vil tage udgangspunkt i en kombination af det frivillige sociale engagement, der kendes fra foreningslivet, virksomhedernes sociale ansvar og beskæftigelseslovgivningens muligheder. Job- og sygdomsopfølgningsforløb, hvor visiterede nydanskere deltager i ugentligt holdforløb hos Capacent/IKU. Rekruttering og uddannelse af sociale arbejdsmarkedsmentorer. Brug af faglige arbejdsmarkedsmentorer, som alle nydanske deltagere får tilknyttet. et med projektet er, at nydanske kvinder med højt eller langvarigt sygefravær bliver fastholdt eller bragt nærmere arbejdsmarkedet. Det er ligeledes et mål at nedbringe sygefraværet blandt nydanske kvinder. Endelig er det et mål, at ca. 25 personer bliver uddannet som sociale arbejdsmarkedsmentorer. Tidsrammen for projektet er 1. august juli 2010 Projektet gennemføres af Capacent/IKU i samarbejde med Helsingør Kommune. Lasse Bjerregaard, Capacent/IKU Tlf.:

8 Fra nydansker til nyt arbejde få skabt en god kontakt til virksomheder Formålet med projektet er at fastholde nydanske studerende på deres studier samt give dem et bredt kendskab og kontakt til danske virksomheder og et job efter endt uddannelse. Det skal blandt andet ske gennem karriererådgivning, praktikpladser og mentorordninger. Karriererelaterede kurser som ansøgnings- og kompetenceafklaringskurser, mentorordning, kontakt til virksomheder og studiejob. Virksomhedsbesøg med henblik på at opdyrke netværk, studiejob, praktik med mere. et er, at der bliver skabt kontakt til 25 studerende på hvert semester, og at de nydanske studerende bruger karrierecentrets tilbud og rådgivning. Det er desuden et mål, at de nydanske studerende fastholdes på deres uddannelser, at de bliver mere fokuserede på jobperspektivet i uddannelserne, og at de derved mindsker tiden, inden de søger første job, markant. Tidsrammen for projektet er 1. juli oktober Projektcentret gennemføres af Karrierecentret, Aalborg Universitet. Lotte Burholt Pedersen, Aalborg Universitet Tlf.:

9 Virksomhedscentre en anden vej til uddannelse for unge nydanskere med ringe personlige og faglige kompetencer Formålet med projektet er at indsluse eller fastholde unge mellem 16 og 30 år med ikkevestlig herkomst, der har mistet kontakten til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Gennem virksomhedsforløb skal disse unge vinde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. I projektet er der lagt op til et tæt samarbejde mellem virksomheder, jobcentre, UU-centre, ungeafdelinger og uddannelsesinstitutioner i Brøndby og Horsens. Etablering af 20 faste pladser på virksomheder, hvor der tilknyttes en fast virksomhedsmentor, jobkonsulent og UU-vejleder. Etablering af samarbejde med uddannelsesinstitutioner, hvor unge, der trues af frafald, tilbydes forløb på en virksomhed. En aftale med alle relevante erhvervsuddannelsesinstitutioner i kommunerne om fastholdelsespolitik, videndeling og erfaringsudveksling som et led i kommunens ungeindsats. et er, at ledigheden blandt unge med ikke-vestlig baggrund falder, fordi flere gennemfører uddannelse og opnår beskæftigelse på ordinære vilkår. Det er et mål, at mindst 40 procent af de unge, der tilknyttes en virksomhed, kommer i uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. Tidsrammen for projektet er 3. august december Projektet gennemføres af DISCUS i samarbejde med Brøndby og Horsens Kommune. Jesper Pedersen, DISCUS Tlf.:

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar Kvindebazar Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar 1 Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets Kvindebazar Udbyderkatalog Integrationsministeriets kvindebazar

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

206 AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder/AOF Syd AOF SYD Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder Aabenraa

206 AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder/AOF Syd AOF SYD Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved AOF Sprogcenter Aabenraa-Tønder Aabenraa Pulje-nr. Tilskudsmodtager Projekttitel Projektformål Udført sted 206 IA Sprog Sprogcenter IA - Tilskud til efteruddannelseskurser Planlagte efteruddannelseskurser for ansatte ved IA Sprog 206 AOF Dronninglund

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Målsætningen for

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere