Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicekvalitetsrapport for Stog 2011"

Transkript

1 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal jernbanevirksmheder hvert år udarbejde en rapprt m deres servicekvalitetsniveau. Denne skal sm minimum gøre rede fr følgende punkter: Oplysninger g billetter Frbindelsers punktlighed g generelle principper fr behandling af trafikfrstyrrelser samt aflysninger af tgfrbindelser Rengøring af tgvgne g statinsbygninger Tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne Klagebehandling, refusin g erstatning fr ikkepfyldelse af servicekvalitetsstandarderne Assistance til handicappede g bevægelseshæmmede persner DSB s standarder genereres dels af mål sm DSB selv frmulerer g dels af mål sm er aftalt i DSB s kntrakt m kllektiv trafik med staten (ved Transprtministeriet). En del af standarderne er at læse i DSB s frretningsbetingelser fr rejse med tg, sm er at finde på DSB s hjemmeside: DSB har en løbende målpfølgning, en del af målpfølgningen videresendes til Transprtministeriet i frm af kvartalsrapprter, halvårlige rapprter g årsrapprter. En del af målpfølgningen, f.eks. ift. frsinkelser g aflysninger er at findes på DSB s hjemmeside g andet freligger primært i interne rapprter (f.eks. pfølgning på rengøring i tg g på statiner). 1. Oplysninger g billetter Adgang til infrmatin DSB udgiver køreplaner g plyser m tgafgange g ændringer i køreplaner i brchurer g ved løbende infrmatin på statiner, via internetsiden g andre passende medier. Der er infrmatinstavler på alle statiner med infrmatin m afgange g ankmster samt tavler med infrmatiner m køreplansændringer g lignende i frbindelse med fr eksempel sprarbejder. DSB Stg giver trafikinfrmatin direkte til de kunder, der er tilmeldt tjenesten trafikinfrmatin via lyalitetsgrgrammet Smre. Kunderne mdtager sms besked m større mlægninger eller urden på Sbanen. Infrmatinen er målrettet kundens behv i frhld til statiner g tidsintervaller, hvr kunden efterspørger infrmatin m trafikken. DSB rienterer m praktiske frhld på rejsen g andre tilsvarende serviceinfrmatiner på g i brchurer. På DSB s hjemmeside er det endvidere muligt at få plyst hvilket faciliteter der er på de enkelte statiner på S tgsnettet. I tget plyses passagererne m rejsen via realtime infrmatinstavler g af højtalerpkald. Handicappede g persner med nedsat mbilitet kan på DSB s hjemmeside få infrmatin m rejser med DSB. Se i øvrigt mere herm i afsnit 6. 1

2 2 Rejseplanen På kan man søge på en rejse mellem t specifikke destinatiner (adresse til adresse) g få plyst rejsemuligheder med kllektiv trafik samt tid g pris fr rejsen uanset peratør g rejsemiddel. Rejseplanen A/S er et direkte resultat af et Bus g Tg samarbejde. Ejerkredsen består af alle trafikselskaberne i Danmark, samt DSB g Metrselskabet. Derudver er Arriva, Abildsku g Netbus tilsluttede parter, g alle leverandører af kllektiv trafik leverer således gså køreplaner til Rejseplanen. Antallet af kundefrespørgsler på Rejseplanen er frtsat stigende g lå i 2011 på mellem 12 g 13 milliner søgninger m måneden, hvilket svarer til gdt rejsefrslag m dagen (i gennemsnit) g mere end 4,5 rejsefrslag i sekundet. Det bemærkes, at der ses en stigende brug på mbiltelefner, g ved årets slutning var antallet af rejsefrslag på mbiltelefnen næsten på højde med brugen på nettet. Salg af billetter DSB giver plysninger m priser, rabatter, gebyrer g kntrlafgifter på dsb.dk. Billetter g krt kan købes på DSB s statiner i disses åbningstider, i autmater, på dsb.dk eller bestilles telefnisk g sendes med psten md gebyr. Ngle billetter kan udelukkende købes på dsb.dk g ngle statiner fører et begrænset srtiment. Liste herver kan findes på dsb.dk. Passageren skal ved mdtagelsen af billet eller krt sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Når et billetsalg er lukket ved det pågældende tgs afgang, skal billet på rejsedagen købes i en billetautmat. Kan billet til den samlede rejse ikke købes på den statin, hvr rejsen begynder, må passageren købe billet til den nærmeste statin, hvr den ønskede billet kan købes. Billet kan ikke købes i tget. Billet g krts gyldighed fremgår af billet eller krt. Billet g krt må ikke verdrages til en anden persn, når de lyder på navn, eller når rejsen er begyndt eller afsluttet. 2. Frbindelsers punktlighed g generelle principper fr behandling af trafikfrstyrrelser samt aflysninger af tgfrbindelser Regularitet g pålidelighed I kntrakten mellem Transprtministeriet g DSB Stg m Stgstrafikken udført sm ffentlig service er der fastsat regler fr hhv. regularitet, pålidelighed g afbødning af virkninger fr passagerer ved trafikfrstyrrelser. I 2011 var målet fr rettidige tg ifølge DSB Stgs kntrakt med Transprtministeriet på 93,9 % En frsinkelse er i kntrakten fr DSB Stg defineret til at være tg der ankmmer mere end 2 minutter efter planlagt ankmst. Målet fr pålidelighed, sm er udtryk fr frhldet mellem den planlagte trafik g antallet af aflysnin ger, var 97,4. I 2011 var rettidighed fr Stg på 94,9 %. Frsinkelser kan skyldes frhld hs DSB Stg, Banedanmark, eller eksterne frhld sm f.eks. ekstreme vejrfrhld. 2

3 3 Af de frsinkede Stg i 2011 var strt set alle frsinket under 60 min. En frsinkelse på ver 60 min. vil så gdt sm altid afstedkmme en aflysning af afgangen. Pålideligheden fr Stg var i ,1 %. DSB er frpligtet til at afbøde virkningerne fr passagererne i tilfælde af frsinkelser g aflysninger af tg. Ved planlagte ændringer i tgtrafikken, sm er annnceret med pslag på statinen, på DSB s hjemmeside g på teksttv minimum 24 timer i frvejen fr den enkelte rejse, ydes der alene kmpensatin såfremt der er yderligere frsinkelser på rejsen. Beredskabsplaner DSB har beredskabsplaner fr indsatsen ved større afbrydelser af trafikken på grund af pludselige eller på anden måde ufrudsigelige hændelser sm eksempelvis større tekniske prblemer eller hændelser, der lukker en strækning i et krtere eller længere tidsrum. Ved persnpåkørsel er beredskabets indsatsleder ansvarlig fr trafikafviklingen på ulykkesstedet. Nrmalt vil det berørte sprafsnit blive lukket fr al trafik af hensyn til prydningen. DSB vurderer knkret behvet fr g værdien af at indsætte erstatningsbusser til løsning af de pståede trafikale prblemer. DSB har aftaler m buskørsel g har etableret g skiltet stppesteder fr erstatningsbusser. Der er udarbejdet køreplaner g kørselsvejledninger til buspersnalet g planer fr den relevante kundeinfrmatin. Der er desuden beredskabsplaner mfattende blandt andet nødkøreplaner, der kan sikre prethldelse af trafikken på et lavere men stabilt grundlag i tilfælde af ekstrardinære vejrfrhld, eller andre frhld, sm umuliggør en prethldelse af nrmal trafik/den planlagte trafik. 3. Rengøring af tgvgne g statinsarealer Rengøring af tgvgne Rengøring i Stgene fretages af DSB Stg. Alle tg rengøres sm udgangspunkt før de indsættes i daglig drift. Der føres tilsyn med rengøringens kvalitet efter gængse kvalitetsstyringssystemer. Der er ikke tiletter på Stg. Rengøring af statinsarealer På de stre statiner fretages der daglig rengøring, visse steder med supplerende signering i løbet af dagen. På mindre statiner fretages rengøringen efter vurderet behv. Der gælder fr statinsarealer det særlige frhld, at ansvaret fr arealerne er delt mellem DSB Stg g Banedanmark. Ansvarsfrdelingen er kmpleks. F.eks. er lys, højtalere, reklamesøjler, beplantninger, ure på perrnerne eller ydre adgangstuneller i udgangspunkt Banedanmarks ansvar mens plysningstavler, skraldespande, venterum, tiletter g indre adgangstuneller kan være DSB Stgs, på ngle statiner er der særlige frhld der gør sig gældende i frhld til frdelingen. Rengøring på Statinsarealer på Sbanen sm DSB har ansvaret fr varetages af DSB Stg. Der følges løbende p på rengøringskvaliteten g målpfyldelsen med henblik på eventuelle krrigerende handlinger. Der er adgang til tiletter på de fleste Stgs statiner. 3

4 4 4. Tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne Kundetilfredshedsundersøgelser I kntrakten mellem Transprtministeriet g DSB Stg er det aftalt, at DSB halvårligt skal gennemføre kundetilfredsundersøgelser. Nedenfr angives besvarelserne fr 2011 i hhv. 1. g 2. halvår på en skala fra 010: Afrapprtering af kundetilfredshed (tilfredshed på rejserelatiner) fr Stg Spørgsmål 1h h 2011 Rejsen alt i alt 7,54 7,91 Stgs serviceniveau på denne rejse 6,90 7,31 Tgets højtalerinfrmatin 7,61 7,50 Tgets verhldelse af køreplanen 8,07 8,17 Mulighed fr at få en siddeplads på denne rejse 8,17 8,14 Tgets generelle standard 7,55 7,51 Indvendig rengøring i tget 6,55 6,62 Rejsetiden 8,13 8,03 Sum /Gnst. 7,45 7,64 Kundetilfredsheden på Stg er generelt meget stabil, 2. kvartal gav dg det bedste resultat i flere år. 5. Klagebehandling, refusin g erstatning fr ikkepfyldelse af servicekvalitetsstandarderne 6. Generelt m klager Af DSB s frretningsbetingelser af 7. juni 2011 fremgår følgende: 7 Reklamatiner Klager ver frhld vedrørende rejsen, sm ikke er løst ved henvendelse til DSB s persnale i tg eller på statiner, kan sendes til DSB Kundecenter, Pstbks 340, 0900 KH C. Klagen skal være kmmet frem til DSB senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af kpi af riginal stemplet billet eller krt. Inden fr 14 dage efter klagens mdtagelse kvitterer DSB fr mdtagelsen af klagen g plyser m dens videre behandling. DSB er tilsluttet Ankenævnet fr Bus, Tg g Metr g klager kan gså rettes til Ankenævnet Fremgangsmåde g betingelser findes på ankenævnets hjemmeside eller fås ved telefnisk eller skriftlig henvendelse til ankenævnet. Ankenævnet kan pkræve gebyr fr behandling af e klage. DSB s klagecenters behandling af klager I alt mdtg DSB s kundecenter i klager m indlandsrejser, 3120 klager m kntrlafgifter g 1783 klager ver udlandsrejser 4

5 5 Målene fr behandlingen af henvendelser i Kundecentret er fr 2011: Besvarelse af alle skriftlige henvendelser skal ske inden 10 dage 85 % af alle telefniske henvendelser skal besvares. Reelt var besvarelsestiden fr skriftlige henvendelser i ,25 dage g besvarelsesprcenten på telefniske henvendelser i alt 86,34 % Opfølgning g frbedringer DSB s kundecenter udarbejder hver måned en intern psamling på de mdtagne klager. Det fremgår heraf m der har været særlige temaer fr klagerne i periden g der følges p på m der i den frbindelse er gjrt særlige tiltag. Opsamlingen tilsendes de relevante persner i DSB sm på baggrund heraf kan verveje at igangsætte frbedrende tiltag. Tilbagebetaling på grund af frsinkelser Fr DSB Stg var der ved udgangen af 2011 tilmeldt i alt persner til pendlergarantien. I alt blev der i 2011 på grund af frsinkelser på Sbanen udbetalt kr. i gdtgørelse til pendlerne. Gdtgørelse er udbetalt på følgende strækninger: Strækning Udbetalt kr. i 2011 Valby Nørreprt Hellerup Hellerup Flinthlm Ny Ellebjerg Valby Høje Taastrup Dybbelsbr Køge Valby Frederikssund Hellerup Klampenbrg Svanemøllen Farum Hellerup Hillerød Stgs strækninger i alt Samlet har hele DSB (dvs. både DSB Fjern g reginal samt DSB Stg) i 2011 mdtaget 70 klager hvr der er blevet anket ver afgørelsen til Ankenævnet fr Bus, Tg g Metr. Det skal i øvrigt bemærkes, at det fremgår af DSB s frretningsbetingelser af 7. juni 2011 at rejser med tg er mfattet af den til enhver tid gældende lv m jernbane, g af Passagerrettighedsfrrdningen, EU Frrdning 1371/2007 af 23. ktber Frretningsbetingelserne er at finde på DSB s hjemmeside. 7. Assistance til handicappede g bevægelseshæmmede persner DSB s service til handicappede kunder På DSB s hjemmeside er der infrmatin m de tilbud DSB har til handicappede kunder. Man kan bestille handicapservice, enten direkte på hjemmesiden eller ved at ringe til DSB. Billetter kan afhentes på ngle statiner eller kan tilsendes når de bestilles i gd tid. Man kan få kørestle med i tget eller få hjælp til at kmme ind eller ud af tget ved frudgående bestilling. Der er fr handicappede eller persner med nedsat mbilitet infrmatin m følgende på hjemmesiden: Bestilling af handicapservice ved telefnisk henvendelse eller nline. 5

6 6 Infrmatin m handicapservice i udlandet til på g afstigning på statinerne. Infrmatin m tilgængelighed fr handicappede. Infrmatin m ledsagerrdningen. Vide med en kørestlsbruger, der skal på rejse med IC3tget. Og vide med en blind, der er på tur i S tget. Materiale m udviklingsprjektet m et standard ledelinjekncept til brug fr Banedanmark, DSB Stg g DSB. DSB udgiver sammen med de øvrige tg peratører brchuren "Handicapservice". Der vejleder kunder med nedsat mbilitet ved rejser med tg g bus DSB har endvidere udgivet en flder lige til fr handicappede henvendt til handicappede kunder, rganisatiner g plitikker. DSB har en centralt placeret medarbejder, sm er særskilt ansvarlig fr DSB s tiltag ift. handicappede. Denne medarbejder har løbende samarbejde g dialg med handicap rganisatiner. Blandt andet afhldes møder i DSB s handicappanel mindst 4 gange årligt. DSB har siden 2003 en gang årligt fremsendt en redegørelse til Flketingets Ombudsmand indehldende de seneste tiltag på statiner g i tg fr at frbedre tilgængeligheden fr kunder med nedsat mbilitet. Alle statiner på Sbanen er udstyret med enten elevatrer eller ramper. 6

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere