BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)"

Transkript

1 BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) Disse bestemmelser "Bestemmelser om Kontanthævning", gælder ved kontanthævning over skranken med Kontokort og anvendelsen af Terminal (MCC 6010). Bestemmelserne om Kontanthævning udgør et supplement til de generelle betingelser, der gælder for den aftale om Indløsning af Kontokorttransaktioner ("Hoveddokumentet"), som er indgået mellem Salgsvirksomheden og Euroline. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem Hoveddokumentet og Bestemmelser om Kontanthævning skal Bestemmelser om Kontanthævning have forrang. 1. Kontroller Salgsvirksomheden skal i forbindelse med kontanthævning udføre nedenstående kontroller. 1.1 Kontokortet I de tilfælde hvor 1) informationerne på Kontokortet aflæses uden medvirken af Salgsvirksomheden, og 2) Kortindehaveren kvitterer for Transaktionen med PINkode, er det ikke nødvendigt at foretage kontrollerne i stk. 1.1 nedenfor. Det samme gælder, hvis informationerne på Kontokortet aflæses uden medvirken af Salgsvirksomheden, og typen af Kontokort ikke kræver nogen yderligere handling/kvittering af Transaktionen end selve aflæsningen af informationerne. Salgsvirksomheden skal vha. visuel kontrol sikre at: Kontokortet er forsynet med kortindehaverens underskrift, Kontokortet ikke bærer spor af ændringer, den på Kontokortet angivne udløbsdato ikke er overskredet, når der fremvises legitimationsdokumenter, at det prægede navn på Kontokortet er det samme som navnet på legitimationsdokumentet Kontokortet er forsynet med et varemærke, jf. punkt 1 ("Kontokort") i Hoveddokumentet, som omfattes af Aftalen, og der findes fire trykte cifre under Kontokortets nummer og at disse cifre er identiske med de fire første cifre i Kontokortets nummer. Ved mangler i ovenstående må Kontokortet ikke accepteres. 1.2 Legitimationskontrol Ved kontanthævning over skranken skal der altid gennemføres legitimationskontrol og legitimationsnummeret skal noteres på Salgsvirksomhedens kvittering. 1.3 Underskrift Salgsvirksomheden skal sammenligne kortindehaverens underskrift på Salgsvirksomhedens kvittering med underskriften på Kontokortet og legitimationsdokumentet. Ved manglende overensstemmelse mellem disse må Kontokortet ikke accepteres. Salgsvirksomheden behøver ikke kontrollere underskriften, hvis kortindehaveren godkender transaktionen med PIN-kode (se punkt 3 nedenfor). 1.4 Autorisation og spærrekontrol Autorisation skal altid ske på betalingstidspunktet, uanset købets beløb. Hvis autorisation og spærrekontrol ikke sker elektronisk i Terminalen, skal Salgsvirksomheden gennem telefonsamtale til Euroline indhente tilladelse til, at købstransaktionen må gennemføres. Euroline giver godkendelse med angivelse af et kontrolnummer, som skal noteres på

2 Salgsvirksomhedens kvittering. Kontokort, hvorpå der ikke er præget navn og/eller nummer (f.eks. Kontokort med varemærkerne Maestro og Electron) kræver dog, at autorisation altid sker elektronisk. Hvis Salgsvirksomheden ved autorisation får beskeden, at Kontokortet er spærret, eller det står klart, at Kontokortet anvendes uberettiget, skal Salgsvirksomheden om muligt tage kortet til sig. Salgsvirksomheden skal i den forbindelse klippe Kontokortet i stykker og sende det til Euroline. 1.5 Kontanthævningsgrænse Kortudstedere har forskellige regler mht. grænser for deres kortprodukter vedrørende hvor høje og hvor mange kontanthævninger, der må foretages inden for en bestemt periode. Hvis disse grænser er nået, kan dette være en årsag til, at en autorisation bliver nægtet og transaktionen ikke kan gennemføres. 1.6 Chip- og Pin-terminaler Terminaler, som anvendes til at gennemføre transaktioner med Kontokort, skal understøtte både magnetlæser og EMV-chipteknologi. MasterCard/VISA kan komme ud for at skulle påføre Euroline et gebyr i tilfælde af, at Salgsvirksomheden ikke overholder ovenstående. Salgsvirksomheden er i dette tilfælde iht. punkterne 6.3 og 6.4 i Hoveddokumentet forpligtet til at godtgøre Euroline sådanne gebyrer. 2. Kvittering 2.1 Indhold Salgsvirksomhedens kvittering Salgsvirksomhedens eksemplarer af signaturkvitteringen skal indeholde følgende oplysninger: Salgsvirksomhedens navn, by og CVR-nummer, Salgsvirksomhedens kundenummer hos Euroline, dato og klokkeslæt for Transaktionen, Kontokortets nummer (forudsat, at Terminalen understøtter dette, skal ske i trunkeret form), transaktionstype (Kontanthævning) i klartekst, kontrolnummer (bekræftelse af autorisation), transaktionens beløb, teksten: "Godkendes til debitering af min konto iht. ovenstående" (dette gælder ikke ved anvendelse af PIN-kode), plads til underskrift (dette gælder ikke ved anvendelse af PIN-kode), legitimationsnummer og legitimationstype (dette gælder ikke ved anvendelse af PINkode), reference/søgenummer (unik identitet på Transaktionen), og de fire cifre der henvises til i punkt 1.1, underpunkt 6, ovenfor (som skal være håndskrevne). 2.2 Kortindehaverens kopi Kortindehaveren skal have udleveret en kopi af signaturkvitteringen, der skal indeholde de samme oplysninger som Salgsvirksomhedens eksemplar af signaturkvitteringen. Følgende afvigelser gælder dog for kortindehaverens kopi: Kontokortets nummer skal angives i trunkeret form dvs. (kun de (4) sidste cifre udskrives, indledende positioner trunkeres med *, det er ikke nødvendigt at angive teksten "kortbetaling" (det kræves kun, hvis kopien af signaturkvitteringen er en udfyldt kassebon),

3 det er ikke nødvendigt at angive teksten "personlig kode" (det kræves kun, når der anvendes PIN-kode), det er ikke nødvendigt at angive teksten "Godkendes til debitering af min konto iht. ovenstående". 2.3 Arkivering Salgsvirksomheden skal i mindst (18) måneder arkivere Salgsvirksomhedens kvittering. På Eurolines anmodning skal Salgsvirksomheden inden for fem (5) dage fremlægge en signaturkvittering vedrørende en enkelt Transaktion. Dette gælder også, hvis Salgsvirksomhedens indløsningsaftale med Euroline i øvrigt er ophørt. 3. Anvendelse af PIN Beløbet skal være kendt af kortindehaveren, når PIN-koden angives. Indtastning af PINkoden er kortindehaverens godkendelse af, at købstransaktionen må belaste denne konto. I visse miljøer kan Euroline efter særlig aftale godkende, at der gælder en anden rutine. Kortindehaveren skal have tre (3) forsøg til at angive den rigtige PIN-kode. Kortindehaveren skal have mulighed for at afbryde en Transaktion i stedet for at foretage yderligere forsøg med en PIN-kode. I manuelt betjente miljøer skal kortindehaveren have ret til at afstå fra at anvende PIN-kode og i stedet underskrive en signaturkvittering (under forudsætning af, at godkendelsen af købstransaktionen med PIN-kode ikke er obligatorisk for det pågældende Kontokort). I de nedenfor angivne situationer skal der underskrives en signaturkvittering. Derfor må kortindehaveren ikke opfordres til at angive PIN-kode: Autorisation kan ikke ske elektronisk, anvendelse af PIN-kode, iht. Eurolines instruktioner er ikke tilladt for det aktuelle Kontokort, kortnummeret er registreret manuelt, dvs. Kontokortet kunne ikke læses maskinelt. 4. Transaktionsindsamling 4.1 Generelt om indsamling Indsamling af købstransaktioner med Kontokort, hvorpå der ikke er præget navn og/eller nummer (f.eks. Kontokort med varemærkerne Maestro og Electron) må kun foregå vha. Terminal. 4.2 Terminal I Terminal skal Kontokortet læses maskinelt. Hvis det ikke er muligt pga. fejl på Kontokortet, kan Euroline give særlig tilladelse til at registrere Kontokortets nummer og udløbsdato manuelt. Salgsvirksomheden skal i denne situation, f.eks. via træk på Kontokortet eller fotokopi af dette kunne bevise, at Kontokortet var til stede på transaktionstidspunktet. Fotokopien og lignende skal opbevares sammen med den tilsvarende signaturkvittering. Manuel registrering er dog aldrig tilladt for Kontokort på hvilket navn og/eller nummer ikke er præget (f.eks. Kontokort med varemærkerne Maestro og Electron). 5. Rapportering 5.1 Indsendelse af købstransaktioner Elektronisk indsamlede købstransaktioner skal senest inden for to (2) dage fra dagen for

4 transaktionen overføres til Euroline. Papirnoter skal stilles til rådighed for Euroline, eller den af Euroline anviste, senest inden for fem (5) dage fra dagen for transaktionen. Ved "dagen for transaktionen" forstås dagen for autorisationen. 5.2 PIN-kodejournal Salgsvirksomheden skal føre en særlig journal over samtlige Transaktioner, hvor der er anvendt PIN-kode, dvs. både gennemførte og afbrudte Transaktioner. Denne journal skal vise: På hvilken måde Transaktionen er gennemført, Salgsvirksomhedens navn (firma), by og CVR-nummer, dato og klokkeslæt, kontokortets nummer og udløbsdato, transaktionsmetode (se punkt 2.1), transaktionstype (hævning eller returnering/kreditering) i klartekst, kasseidentitet, kontrolnummer som f.eks. bevis på autorisation, beløb, der skal debiteres, reference/søgenummer, håndteringskode (se Instruktionerne), identificeringsmetode (se Instruktionerne), statuskode (se Instruktionerne), transaktionssegl (se Instruktionerne), og svarkode. 6. Returneringer Returneringer er ikke tilladt ved kontanthævning over skranken. 7. Sikkerhed 7.1 Håndtering af kontokortinformationer Med henblik på dels at opretholde et højt sikkerhedsniveau i de globale kortbetalingssystemer, dels at styrke tilliden til Kontokort som betalingsmiddel, er det af yderste vigtighed, at alle, som håndterer Kontokortinformationer, gør det på en sikker måde. Med "Kontokortinformationer" forstås sådanne informationer, som er præget eller trykt på Kontokortets for- og bagside, inklusive informationer som er lagret i Kontokortets magnetspor og chip. Derfor har kortindustrien vedtaget en fælles standard for håndtering af Kontokortinformationer. Standarden kaldes Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) og er udviklet af de internationale kortnetværk Visa og MasterCard. Salgsvirksomheden forpligter sig til at overholde standarden PCI DSS i den udformning, der til enhver tid er offentliggjort på 7.2 Godkendelse af systemer Terminaler, som leverer Transaktioner til Euroline, skal være godkendt af Euroline eller anden tredjepart, som Euroline anviser. Euroline kan stille krav til særlig kontrol af komponenter, der er følsomme ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. 7.3 Specielt vedrørende Payment Service Providers Hvis Salgsvirksomheden anvender en tredjepart (såkaldt Payment Service Provider) som en del af sin betalingsløsning til håndtering af Transaktioner, skal Salgsvirksomheden sikre, at denne opfylder alle krav iht. PCI DSS.

5 7.4 Ændring i udstyr m.m. Salgsvirksomheden skal informere Euroline om enhver form for installation, flytning eller afvikling af udstyr, som er teknisk tilsluttet til Euroline eller en anden indsamler af Transaktioner, der arbejder efter ordre fra Salgsvirksomheden inden for rammerne af denne aftale. Ændringer i Terminaler, som påvirker de gældende forudsætninger på tidspunktet for godkendelsen, må ikke gennemføres uden Eurolines godkendelse. Salgsvirksomheden skal, inden Transaktioner må overføres til Euroline, gennemføre en af Euroline anvist test af opkoblingen til Eurolines modtagelsessystem. 7.5 Dataangreb og IT-forensisk undersøgelse Hvis Euroline har mistanke om, at Salgsvirksomhedens kassesystemer, it-systemer eller lignende har været udsat for angreb, manipulation eller lignende, som efter Eurolines mening på nogen måde berører Parternes samarbejde iht. denne Aftale, har Euroline ret til at foretage en såkaldt IT-forensisk undersøgelse af det pågældende udstyr. Undersøgelsen skal foretages af Euroline eller af en IT-forensisk virksomhed, der er engageret af Euroline. Tidspunkt og dermed relaterede spørgsmål/rutiner, som kan henføres til Undersøgelsens gennemførelse, skal, hvis Euroline ikke vurderer dette som ubelejliget, om muligt aftales mellem Parterne. Euroline må dog også, hvis det efter Eurolines mening er mest formålstjenligt, besøge Salgsvirksomheden og gennemføre Undersøgelsen, uden at Salgsvirksomheden underrettes herom på forhånd. Det påhviler Salgsvirksomheden i rimeligt omfang at medvirke ved Undersøgelsen og lette gennemførelsen, således at formålet med Undersøgelsen, dvs. at konstatere hvorvidt der har været angreb/manipulation, kan opnås. I tilfælde af, at det ved Undersøgelsen konstateres at Salgsvirksomhedens kassesystemer, itsystemer eller lignende, har været udsat for angreb, manipulation eller lignende, påhviler det Salgsvirksomheden på Eurolines anmodning at godtgøre Euroline omkostninger til Undersøgelsen. 8. Liability Shift Euroline anvender et såkaldt Liability Shift. Dette indebærer, at Salgsvirksomheden i forholdet til Euroline iht. Aftalen, bærer risikoen for samtlige tab, som kan henføres til magnetlæste Transaktioner foretaget med uautoriseret fremstillede kort, hvor det korrekte Kontokort, dvs. det af en autoriseret/licenseret kortudsteder udstedte Kontokort med samme kortnummer som det uautoriseret fremstillede, er forsynet med en såkaldt EMVchip.

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere