Vivaldi. Bent Mortensen og Henrik West 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vivaldi. Bent Mortensen og Henrik West 2014"

Transkript

1 Vivaldi Bent Mortensen og Henrik West 2014 Om Vivaldi Vivaldi er en fællesbetegnelse for 2 projekter, der er gennemført i Københavns og Furesø kommune med støtte fra de lokale beskæftigelsesråd i disse kommuner. Begge projekter omhandlede en undersøgelse af muligheden for at indtænke et samarbejde mellem A-Kasser, Fagforbund og Jobcentre i en virksomhedsrettet indsats, der dels skulle understøtte lokale virksomheders vækst, og dels skulle understøtte ordinær ansættelse af dagpengemodtagere, der var i risiko for at miste retten til dagpenge. Projektet i København havde ufaglærte ledige og ledige med en kort uddannelse som målgruppe. Projektet i Furesø havde de langvarigt uddannede som målgruppe. Projekterne blev gennemført parallelt, med stort set de samme erfaringer og resultater. Nedenstående rapport omhandler projektet for de længevarende uddannede i Furesø kommune. Projektets formål Det er projektets målsætning at ledige med en LVU, eller LVU lignende baggrund, der er i fare for at miste retten til dagpenge, medvirker til at skabe vækst i Furesø kommunes virksomheder. Projektet vil nå sit mål gennem en nyskabende kombination af: 1. Fagbevægelsens detailkendskab til de jobåbninger der opstår, når specifikke brancher og jobfunktioner skal tilpasse sig udviklingen. Fagbevægelsens mulighed for at gennemføre konkrete virksomhedskontakter gennem tillidsmandssystemet. 2. Jobcentrets viden om hvorledes en lokal beskæftigelsesindsats optimeres og målrettes virksomheder og ledige ved brug af beskæftigelsessystemets redskaber. 3. Nyeste forskningsbaseret viden om hvorledes de ledige opnår en skarp kompetenceprofil, og hvordan denne målrettes mod virksomhedernes behov 4. Matchning af kompetencerne hos ledige LVU er fra Furesø kommune med det specifikke væktspotentiale hos virksomheder i Furesø kommune. Projektets altoverskyggende mål er, at så mange ledige som muligt får job, og derved undgår at miste dagpengeretten; men projektet ønsker tillige at gennemføre projektet på en sådan måde, at der udvikles en best practice model for, hvordan det tværfaglige samarbejde kan udnyttes i fremtiden. Side 1

2 Projektets baggrund Omlægning af dagpengereglerne har medført, at en stor gruppe af ledige mister retten til dagpenge i foråret Det er der ikke noget nyt i for politikere, beskæftigelsesaktører og dagpressen har endevendt problemstillingen gennem lang tid. Den megen fokus på området har medført opprioriteringer af området i form af flere aktiviteter og også flere midler. Som beskæftigelsesaktør står man dog i det dilemma, at de ledige, der er ved at nå faldgrænsen, allerede har modtaget de mest oplagte af beskæftigelsessystemets tilbud. Der har ikke været mange fribilletter i systemet i de senere år, og man kan godt komme i tvivl om, hvorvidt mere sparring, jobklub og jobsøgningskurser, er dét der giver job, til de der har sværest ved at få det. Projektet tager derfor udgangspunkt i, at der er behov for andre løsninger, hvis målet skal nås. Vi vil især pege på 3 områder, der kan samtænkes og optimeres: 1. A-kassernes forandring fra at være sanktionerende til vejledende med en tæt kontakt til medlemmernes branche inklusiv understøttelse af efteruddannelses- og jobrotationsmuligheder, har allerede medført en lang række af åbninger i forhold til samarbejde med konkrete virksomheder og brancheorganisationer. Men a-kasserne er stadig i en omstrukturering og den almindelige sagsbehandler mangler, i den grad, jobcentrets optimerede viden om hvordan, og med hvilke redskaber, man får udnyttet jobåbninger i en virksomhed. Til gengæld har a-kassernes faglige moderorganisationer en lang tradition for at analysere behovet for kompetenceudvikling. Både i forhold til brancher og i forhold til konkrete arbejdsfunktioner i virksomhederne. Der er ligeledes en lang tradition for at disse analyser anvendes i udvikling af nye uddannelser; men det er indlysende, at de også kan anvendes af den enkelte ledige når denne skal målrette sine kompetencer. Ligesom det er indlysende, at tillidsmands-systemet kan medvirke til at omsætte denne viden i forhold til de enkelte virksomheder. 2. Arbejdsmarkedsstyrelsens fokusering på en lokal virksomhedsrettet indsats, for personer der er marginaliseringstruede, har i mange kommuner medført at match 1, gruppen selv har skullet opsøge virksomheder. Undersøgelser (eks. Kbh. lbr. 2011) har vist, at en lang række langtidsledige netop har haft svært ved at håndtere dette. Furesø kommune udmærker sig dog ved, at man har plejet og udbygget et stort kontaktnet til virksomhederne f.eks. gennem klub 100; men i tråd med Arbejdsmarkedsstyrelsens anbefalinger omhandler kontakten primært virksomhedernes egne forventninger til fremtidige ansættelser. Udvikling og modning af konkrete jobåbninger i virksomhederne har derfor ikke været jobcentrets primære opgave, og jobcentrets sagsbehandlere kan derfor have god brug for en afdækning af hvilke virksomheder, der er i vækst og har ansættelsesmuligheder, samt konkrete jobåbninger når de opstår. 3. Rapporter på beskæftigelsesområdet har igen og igen, vist at jo længere tid man har været ledig, jo sværere er det at få arbejde. Den kvantitative evidenstilgang har således med stor overbevisning vist, at tidlig indsats virker. Den har dog endnu ikke vist, hvad der virker, når man har været ledig i 1½ år. Side 2

3 Kvalitativ forskning gennemført af Kora (AKF), Metropol og IMC har med lige så stor tydelighed vist, at job og vejledningsforløb skal tilrettelægges anderledes for personer, der har været ledige i mere end et år, end det er tilfældet for nyledige. Ligesom forløbende skal tilrettelægges forskelligt for personer med forskellige uddannelser. Det har vist sig, at personer ikke bare er (eller ikke er) arbejdsmarkedsparate; men at de har kompetencer i forhold til konkrete arbejdsfunktioner i konkrete virksomheder. Opgaven består derfor i at identificere og udnytte mulighederne i de virksomheder, der både har et vækstpotentiale og som har brug for netop disse kompetencer. Arbejdsmarkedsbalancen giver nogle generelle fingerpeg; men lokalt kan man sagtens finde virksomheder med ansættelsespotentiale, der bryder det overordnede billede. Undersøgelserne har ligeledes vist, hvordan man kan identificere og foretage målrettede henvendelser til disse virksomheder. Dette projekt vil afdække konkrete jobmuligheder for den enkelte ledige, samt tilrettelægge og gennemføre en individuel plan for hver enkelt, der samtænker og koordinere de forhold, der er beskrevet ovenfor i forhold til partneres styrker og redskaber. Projektet vil nå sit mål gennem flg. aktiviteter: 1. Afdækning af fagbevægelsens relationer til konkrete virksomheder inklusiv opsamling af jobåbninger 2. Afdækning af jobcentrets relationer til konkrete virksomheder inklusiv opsamling af jobåbninger 3. Koordinering af samtalen med den ledige, samt gennemgang og modning af lediges C.V. og kompetencer. 4. Kontakt til virksomheden, hvor den lediges kompetencer målrettes virksomhedens behov. Vivaldi vil have et særligt fokus på en håndholdt indsats overfor ledige LVU er, der har brug for et supplement til projektets anvendelse af tillidsmandssystemet til jobåbning. 5. En tovholder/mentor funktion der sikrer koordinationen mellem den ledige og jobcenter, faglig organisation og virksomhed. 6. Fastholdelse af tværfaglig samarbejdsmodel. Projektets vigtigste resultater Deltagere Projektet har opnået, at 73% af deltagerne er stoppet i projektet grundet udsigt til job, uddannelse eller efterløn. (deltagernes egne oplysninger) Virksomheder Via tillidsmandssystemet og gennem direkte henvendelser har projektet kontaktet de virksomheder i Furesø, der er skønnet at være relevante for projektet (146 virksomheder). Der er indledt en dialog med 31 af disse virksomheder. Denne dialog har givet 20 jobåbninger. Projektet har derudover via tillidsmandssystemet og gennem uopfordrede ansøgninger kontaktet 1536 virksomheder i hovedstadsregionen, hvilket har givet yderligere 23 jobåbninger. Samarbejdsmodel Projektet har afdækket samarbejdsmuligheder mellem a-kasse, jobcenter og fagforbund, og på den baggrund udviklet anbefalinger og IT støtteværktøj Side 3

4 Forankring De metoder, der er blevet udviklet i er projektet, er blevet forankret på følgende møde: Nyudviklede forløb for ressourcestærke ledige i et samarbejde mellem Furesø Jobcenter og IMC Ny visitations og rådgivningspraksis i Teknikernes A-kasse Undervisning på diplom- og akademiuddannelserne i beskæftigelse på Professionshøjskolen Metropol I det følgende vil jeg uddybe projektets aktiviteter med afsæt i den tidligere fremsendte rapportering for 3. kvartal. Side 4

5 Koordinering af samtalen med den ledige, samt gennemgang og modning af - kontakt til virksomheden, hvor den lediges kompetencer målrettes virksomhedens behov. Projektet har arbejdet målrettet på at præsentere deltagernes ressourcer som præcise ydelser, der kan give en merværdi for en virksomhed. Til dette har projektet udviklet et IT-støtteværktøj, der kan understøtte deltagerens arbejde med at præcisere deres kompetencer i forhold til konkrete jobs i konkrete virksomheder. Resultatet af dette arbejde, er at deltagerne har søgt mere fokuseret, er blevet bedre til at viderebringe jobønsker via deres netværk, og har mulighed for at tilbyde deres ydelser via uopfordrede ansøgninger. Disse uopfordrede henvendelser uddybes under punkt 5. Vi kan ikke dokumentere, at det er denne metode, der har fået deltagerne i arbejde; men vi kan konstatere at projektets deltagere, der for størstedelens vedkommende har været ledige i 1½ år, har øget succesraten fra 55% til 73% på 3 måneder efter implementering af denne metode. Det er således vores oplevelse, at metoden har været et brugbart redskab i den øgede jobsøgningsaktivitet, der sker når ledige nærmer sig falddatoen for dagpengeret. De bagved liggende tal ser således ud: I rapporten for 3. kvartal informerede vi om nedenstående status: Deltageropgørelse efter 3. kvartal: I forløb Stoppet (1) I alt % Optag Optag I alt (1) Stoppet i projektet grundet udsigt til job, uddannelse eller efterløn Ved projektets afslutning d ser tallene således ud: Deltageropgørelse efter 4. kvartal: I forløb Stoppet (2) I alt Stoppet (2) % Stoppet (3) Optag Optag I alt (2) Stoppet i projektet grundet udsigt til job, uddannelse eller efterløn (3) Stoppet af anden årsag Side 5

6 Som det ses har projektet opnået at 76% af de deltagere, der blev visiteret d. 1.3 er stoppet p.g.a. udsigt til job, uddannelse eller efterløn. 67% af de detagere, der blev visiteret d er stoppet p.g.a. job, uddannelse eller efterløn. En tovholder/mentor funktion der sikrer koordinationen mellem den ledige, jobcenter, faglig organisation og virksomhed Med udgangspunkt i deltagernes kompetencer, har vi forsøgt at definere profiler/ydelser, der potentielt vil give selekterede virksomheder en merværdi. Disse profiler vil blive omformet til uopfordrede ansøgninger, der formuleres som produktblade og fremsendes til udvalgte virksomheder i Storkøbenhavn. Virksomheder i Furesø kommune og særligt interessante virksomheder udenfor Furesø kommune, vil modtage et individuelt udformet projektforslag fulgt op af en opringning i et Business to Business koncept. Sådan har vi gjort: Da den ovenfor beskrevne metode indebærer fremsendelse af uopfordrede henvendelser vie s, så har vi indledningsvis undersøgt om denne aktivitet overtræder bestemmelserne i markedsføringsloven. Markedsføringsloven Ifølge markedsføringslovens 6 er det ikke tilladt at fremsende uopfordrede henvendelser med tilbud om ydelser: 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. Vi har derfor forespurgt Konkurrence og forbrugerstyrelsen om uopfordrede henvendelser til virksomheder i jobsøgnings øjemed er omfattet af markedsføringsloven. Styrelsen informerer om, at anvendelse af elektroniske medier til uopfordrede henvendelser i jobsøgnings øjemed ikke er omfattet af markedsføringsloven. Heller ikke i tilfælde, hvor sådanne henvendelser koordineres af en virksomhed som en del af dennes kommercielle ydelser i beskæftigelsesindsatsen. Da metoden, således ikke overtræder markedsføringsloven (eller andre regelsæt vi er bekendt med), har vi gjort følgende: Side 6

7 Nøgletal i markedsføring Det er kendt markedsføringsviden, at man kan forvente følgende resultater ved uopfordrede henvendelser: 1. Hvis man sender et kvalitetstilbud til samtlige virksomheder, så kan man forvente 1-2 % respons (ikke at forveksle med ordrer) 2. Hvis man fremsender et kvalitetstilbud til et udvalg af virksomheder, som man analyserer sig frem til har et særligt behov for denne ydelse, så kan man forvente 5-10 % respons 3. Hvis man sætter sig ind i en konkret virksomhed eller branches problemstillinger og beskriver en løsning på netop disse problemer, og hvis man kontakter den person i virksomheden, der har ansvaret for det pågældende område, så kan man forvente 20 % respons. Anvendt metode Projektet har for en række deltagere anvendt følgende metode: 1. Med udgangspunkt i det arbejde der er gennemført under punkt 3 og 4, har deltageren udformet en brochure på ydelser, som baggrund for uopfordrede henvendelser via 2. Med udgangspunkt i de beskrevne ydelser har deltagerne gennemgået alle virksomheder med mere end 5 ansatte i hovedstadsregionen, samt Roskilde og Køge. (ca ), og har typisk udvalgt mellem og virksomheder. Udvælgelsen sker via Kontaktfirma.dk, der er baseret på CVR data og virksomhedernes regnskaber med beregning af virksomhedernes vækst 3. Derefter er denne virksomhedsselektion blevet opbrudt i kampagner á 150 virksomheder, hvis behov ligner hinanden. 4. Derefter er den udarbejdede brochure blevet konkretiseret og målrettet de specifikke behov i hver kampagne. 5. Projektet har for de fleste deltagere gennemført den første af kampagne, og lært deltagerne hvordan de selv kan gennemføre de øvrige kampagner. En kampagne designes således, at den kan gennemføres på 2 måneder. 6. En kampagne bliver gennemført således: a. De 25 mest interessante virksomheder udvælges til en håndholdt indsats, der indebærer personlig kontakt via opringning og individuelle projektforslag. 25 kan nås på 2 måneder. En succesrate på 20 % vil resulterer i 5 åbninger for en videre dialog. b. De resterende 125 modtager en standard brochure via brevfletning til ved hjælp af Word, Excel og Outlook. Udsendelsen kalkulerer med en fejlrate i datagrundlaget på 25 % = 94 brugbare virksomheder. En succesrate på 5-10 % vil ca. indebære 4,5 9,5 åbninger for en videre dialog. De gennemførte kampagner har vist resultater, der matcher succesraterne. Vi har ikke kunnet verificere, hvilke af de 2 tilgange, der giver det bedste resultat. Der er lige stort ansættelsespotentiale. Den personlige henvendelse giver bedre mulighed for at styre sin karriere, hvis man har overskud til at folde sine kompetencer ud i en udviklingsaktivitet. udsendelsen giver ofte uventede nye jobvinkler til personer, der er kørt fast i en generisk jobsøgning. Begge aktiviteter giver ca. 5-6 muligheder for at gå videre med en virksomhed. Side 7

8 Kontrol af nøgletal For at verificere gyldigheden i de forventede procentsatser, fremsendte vi en standard uopfordret ansøgning til 2007 virksomheder via brevfletning til . Resultatet af denne udsendelse blev flg.: Antal % af fremsendte % af modtagne Fremsendte s % Forkert data, , personer % - Venlig respons; men intet behov pt % 28 % Jobåbninger 24 1,1 % 1,5 % Forsøget viser at: det forventede niveau på fejldata på ca. 25 % er korrekt (23 %) det forventede niveau på interesse fra virksomheder der modtager masseudsendelser i forbindelse med jobsøgning på 1 %-2 % er korrekt (1,5%) Derudover viser det overraskende, at 28 % giver venlig respons, med invitation til evt. at kontakte virksomheden senere. Dette bekræfter tal fra et socialfondsprojekt gennemført i samarbejde mellem Køge Handelsskole og HK (25 %) 6. Fastholdelse af tværfaglig samarbejdsmodel Projektet har undersøgt samarbejdsmuligheder mellem jobcenter, a-kasser og faglige organisationer. Konkret har projektet gennemført møder med: Jobcentre, Furesø og CBSI, København A-kasser, Teknikkernes, 3F, Magistrene, Akademikernes, Dansk Metal, Dansk El forbund Fagforbund/tillidsmænd, HK, Teknikkernes, 3F, FOA, Magistrene, Akademikernes, Dansk Metal, Dansk El forbund Projektets indledende forventninger Ved projektets start havde vi en forventning om at jobcentre, og kombination af a-kasse og faglig organisation, arbejder parallelt i indsatsen fra ledighed til ansættelse i en virksomhed. Vi havde desuden en forventning om at tillidsfolk kunne se muligheder for ansættelser i virksomheden som var blinde vinkler for ledelsen, og at en tillidsmand godt kunne se behov og jobmuligheder for medlemmer af andre fagforeninger/a-kasser. Side 8

9 Vores forventninger kunne grafisk fremstilles således: Jobcenter A-kasse / Faglig organisation Jobkonsulent A-kasse Virksomheds konsulent Faglig Organisation Ledelse HR Drift Virksomhed Den løbende revision gennem projektet i forhold til vore forventninger Jobcentret - Forskel på om virksomhedskontakten målrettet drift eller udvikling Ovenstående figur er en retvisende principskitse for indsatsen overfor de arbejdsmarkedsparate borgere. For de borgere, der ikke er arbejdsmarkedsparate (de aktivitetsparate), har jobkonsulenten/sagsbehandleren ofte en direkte kontakt til virksomheden, uden om virksomhedskonsulenterne. Generelt har virksomhedskonsulenternes adgang til virksomhederne via de drifts ansvarligere ledere i virksomheden det problem, at denne kontakt er konjunkturfølsom, idet man i højkonjunkturer ikke ansætter flere i ledelsen i nævneværdig grad; men flere i drift og produktion. Omvendt afskediges der ikke mange ledere i en lavkonjunktur i forhold til ansatte i drift, produktion og logistik etc. Ansatte i driften kommer derfor ofte til at fungere som en buffer for udsving i virksomhedens aktiviteter, med lav jobsikkerhed til følge. For projektets målgruppe gælder det desuden, at ganske få får ansættelse i driften i små virksomheder. Det typiske billede er, at langvarigt uddannede får ansættelse i mindre virksomheder i forbindelse med udviklingsaktiviteter, der er igangsat af virksomhedens ledelse. Vivaldi har eftervist, at en målrettet henvendelse til virksomhedens ledelse m.h.b. på udviklingsaktiviteter, har en effekt. Side 9

10 Om anvendelse af jobcentrets redskaber i virksomhedskontakten (virksomhedspraktik & løntilskud) Når der opstår en interesse for et seriøst samarbejde mellem en ledig og en virksomhed, så er man som regel i den situation, at den ledige ikke umiddelbart kan udføre sine opgaver p.g.a. nye versioner af IT programmer, organisering af ansvarsområder, projektopbygning, rutiner o.m.a. Situationen kan skitseres således: Beskæftigelsesindsats Erhvervsfremme Ej arb.markedsparat Arb.markedsparat Virksomhed Forklaring af figur: Det er beskæftigelsesindsatsens formål, at sikre arbejdsudbuddet ved at flest mulige bliver arbejdsmarkedsparate. Det er ikke beskæftigelsesindsatsens formål at understøtte virksomheders drift og udvikling. Disse opgaver ligger i andre ministerier. Når en ledig stort set aldrig kan udføre sine arbejdsopgave uden oplæring, står vi derfor i en følgende diskussion: 1. om dette er fordi den ledige ikke er arbejdsmarkedsparat, og derfor kan gøre nytte af beskæftigelsesindsatsens redskaber, eller 2. om der er tale om en sædvanlig arbejdspladsintroduktion og oplæring som altid vil være knyttet til ansættelse af en ny medarbejder, og som derfor skal finansieres af virksomheden, eller 3. både og Virksomhedspraktik og løntilskud er redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der er rettet mod den enkelte ledige m.h.b. på at vurdere og opkvalificere den enkelte i forhold til jobmuligheder. Redskaberne er således ikke beregnet på at støtte virksomhederne. I grænselandet mellem den lediges kompetencer og en konkret ansættelse, har det dog vist sig, at være særdeles svært at trække skarpe linier i praksis. På den ene side er det et faktum at mange tilsyneladende arbejdsmarkedsparate ledige, har brug for en opdatering og/eller oplæring i nye arbejdsfunktioner. På den anden side er det hverken hensigtsmæssigt eller lovligt, at alle ansættelser startes med en virksomhedspraktik og/eller et løntilskud. Der er i høj grad brug for nogle overvejelser som baggrund for jobcentermedarbejderes vurdering fra sag til sag. Ikke mindst fordi flere jobcentermedarbejdere i hovedstadsregionen oplever, at Side 10

11 ønsket om få gjort den ledige selvforsørgende, medfører at man anvender virksomhedspraktik og løntilskud i tilfælde, hvor man måske ikke burde. Jeg vil derfor i de følgende beskrive hvordan virksomhedspraktik og løntilskud vil virke, hvis de målrettes henholdsvis drift og udvikling. Min beskrivelse omhandler de tilfælde, hvor man bevilger disse ordninger som andet og mere end kompensation, for at den ledige ikke er fuldt arbejdsmarkedsparat. Drift: For Vivaldis målgruppe vil et match med mindre virksomheder, ofte indebære at det er den ledige, der er den vidende. Den ledige skal derfor tilføre virksomheden kompetencer, og det er virksomheden, der skal fortælle i hvilken form den har brug for denne viden. I disse tilfælde vil det være svært at argumentere for at den ledige skal opkvalificeres og/eller arbejdsprøves. Oplæringen har karakter af at virksomheden beskriver sine problemstillinger for at den lediges viden kan bringes i spil. Hvis man anvender virksomhedspraktik og/eller løntilskud i en sådan driftssituation, vil det være oplagt at diskutere om der i virkeligheden er tale om et driftstilskud. Det er det fordi ordningerne hverken anvendes til at kompensere for den lediges manglende kompetencer eller til at skabe nye job. Der er tale om en eksisterende driftssituation, der kræver en elementær arbejdsplads introduktion. Udvikling: Hvis kontakten rettes mod virksomhedens ledelse m.h.b. på at modne og igangsætte udviklingsaktiviteter, så vil virksomhedspraktik og løntilskud kunne anskues som erhvervsfremmetilskud, der understøtter virksomhedernes vækst med fornyet ansættelsespotentiale. I denne situation vil beskæftigelsessystemets redskaber formindske virksomhedernes risici ved udviklingsaktiviteter og dermed desuden fremrykke break even for den igangsatte aktivitet. Det er et faktum, at hverken virksomhedspraktik eller løntilskud kan gives som virksomhedsstøtte. Men hvis man ønsker at udfordre grænserne for regelsættet om i hvilke tilfælde man kan virksomhedspraktik og løntilskud, så vil projektet anbefale, at jobcentrets virksomhedskonsulenter henvender sig til virksomhedens ledelse m.h.b. på udvikling. Især m.h.b. på : 1. Produktudvikling 2. Markedsudvikling 3. Effektivisering Side 11

12 A-kasse og faglige organisationer De indledende interviews med repræsentanter fra a-kasser, faglige organisationer og tillidsfolk, viste, at der ikke er det forventede samarbejde mellem a-kasser og faglig organisation m.h.b. på at få ledige medlemmer i arbejde. I A-kassernes (og fagbevægelsernes) selvforståelse er en a-kasse en forsikringsordning, der på baggrund af en rådighedsvurdering udbetaler dagpenge. Det er således ikke a-kassernes opgave at videreformidle lediges kompetencer til virksomheder. Der etableres kurser for ledige i jobsøgning, men man formidler sædvanligvis ikke lediges kompetencer videre til de faglige organisationer og deres tillidsfolk eller til virksomheder. I de seneste år er denne selvforståelse blevet udfordret. Der er i a-kasserne kommet en større og større interesse for at indgå i samarbejdet med den ledige om dennes jobsøgning og i flere tilfælde er man begyndt at flirte med formidling. Bl.a. projektet Den gode samtale, skal ses som en del af denne udvikling fra policeforvalter til samarbejdspartner for a-kasse medlemmet i dennes arbejdsliv fra job til job. Udviklingen har også udfordret samarbejdet mellem a-kasse og faglig organisation i flere forbund, idet især de faglige organisationer stadigt anser a-kassen for en forsikrings ordning, der har hele ansvaret for de ledige. I flere interviews med repræsentanter fra de faglige organisationer har vi således hørt udtrykket.. vi skal da ikke gøre deres arbejde.. (a-kassens). De faglige organisationers selvforståelser er således præget, at de ikke er en del af beskæftigelsesindsatsen, og at de derfor ikke arbejder med ledige. I forhold til tillidsmandsværket er deres opgave, at sikre de bedst mulige forhold for deres medlemmer i hver enkelt virksomhed. Hvis tillidsmændene skal spille en rolle i jobskabelse og jobformidling, så skal a-kassen derfor kontakte de enkelte tillidsmænd i virksomhederne uden om den faglige organisation, og tillidsmanden kan eventuelt efterfølgende sikre sig opbakning i deres faglige bagland. Hvis man anskuer mulighederne på denne måde, så sker kontakten til tillidsmændene ikke gennem de faglige organisationer, men direkte fra a-kasse til tillidsmand. Med denne forståelse opstillede projektet den tése at jobcentrets virksomhedskonsulenter måske kunne have samme fordel af at kontakte tillidsmændene direkte? En skitse over projektets tilgang ved 2. milepæl ca. halvvejs i projektet så derfor således ud: Side 12

13 Jobcenter A-kasse / Faglig organisation Jobkonsulent A-kasse Virksomheds konsulent Tillidsfolk Ledelse HR Faglig Organisation Drift Virksomhed Samarbejde mellem Jobcentrets jobkonsulenter og A-kassen En gennemgang af Beskæftigelseslovgivningen (LAB) og A-kasselovgivningen, viser at A-kassen er forpligtiget til at gennemføre en C.V. samtale i indenfor dem første måned. Derefter er Jobcentret forpligtet til at hjælpe den ledige til løbende at kvalitetsudvikle og opdatere sit C.V. A-kassen er forpligtiget til at vurdere den lediges C.V. til hver samtale. I interviews med medarbejdere i a-kasser og jobcentre har det vist sig, at a-kasse medarbejdere i praksis i stort omfang vurderer de C.V. er som jobcentrets konsulenter eller anden aktør har udarbejdet. I sådanne situationer opleves arbejdet som spild af tid. Ikke mindst fordi medarbejdere fra a- kasser og jobcentre er af den mening, at de C.V. som den ledige udarbejder i Jobnet, er ubrugelige. Ikke alene for LVU er; men også for en række andre ressource stærke ledige. Fokusgruppe interview med medarbejdere fra a-kasse og jobcentre har peget på, at et samarbejde er ligegyldigt, hvis den nuværende håndtering af c.v. erne fortsættes. Hvis C.V. i stedet udvikles til noget der faktisk kan anvendes, så ville begge parter kunne anvende dette i det videre rådgivningsarbejde og understøttende virksomhedskontakter. Denne anbefaling er baggrunden for det arbejde, der er beskrevet i afsnit 4 og 5, og som indebærer at den ledige omdefinerer sit C.V. til en kompetencebeskrivelse, der i ansøgningen indlejres i en konkret løsningsbeskrivelse, der matcher en virksomheds behov. Side 13

14 Tillidsfolk og deres muligheder Som det fremgår af skitsen kan den enkelte tillidsmand blive et centralt omdrejningspunkt for en kontakt til virksomheden. Derfor har projektet foretaget en grundig afdækning af handlemulighederne hos 12 tillidsfolk. Samstemmende fortæller disse tillidsfolk, at det ikke er deres opgave at formidle job mellem ledige og virksomhed. Langt de fleste fortæller dog, at de finder idéen spændende, og at de gerne vil medvirke. Tillidsfolkenes rolle i virksomhederne er dog meget forskellig. Nogle har et stort kendskab til hele virksomhedens drift og ledelse. Nogle kender ikke ledelsens overvejelser Nogle er ikke engang informeret om de medarbejdere, der ansættes indenfor det fagområde, de er tillidsrepræsentant for. Indledningsvis havde vi en forestilling om at tillidsfolk kunne se jobmuligheder i organisationen som er skjult for ledelsen. I flere tilfælde har dette været korrekt. I intet tilfælde har vi dog oplevet, at ledelsen accepterede sådanne forslag, og derfor har vi heller ikke oplevet at sådanne idéer har ført til job. Det er dog ikke ensbetydende med at tillidsmandens vurdering af virksomhedens behov har været forkert. Vi har desuden oplevet at tillidsfolk er særdeles loyale overfor beslutninger i virksomhedens ledelse. Vore undersøgelser peger derfor på at henvendelser til en virksomhed vedrørende innovation/effektivisering/implementering af specifikke ydelser skal rettes direkte til virksomhedens ledelse, eller funktionschefer i større virksomheder. Denne henvendelse kan dog med fordel kvalificeres ved at man som forberedelse henvender sig til tillidsmanden for at skærpe og målretter sin ydelse og forslag til implementering af denne ydelse i virksomheden. Set i dette perspektiv bliver tillidsmanden en del af den lediges netværk, og det er da også netværksteori, der bedst kan forklare de fænomener og udsagn vi har mødt. Side 14

15 I en skitse ser det således ud: Jobcenter A-kasse / Faglig organisation Jobkonsulent A-kasse Fælles referenceramme Virksomheds konsulent Tillidsfolk Ledig LVU Ledelse HR Drift Virksomhed Tillidsmandsværket som en del af den lediges netværk Hvis man gennemgår undersøgelser vedrørende anvendelse af netværk til jobsøgning, så understøtter disse undersøgelser det forhold, at den lediges netværk kan anvendes i de tilfælde hvor netværket har tillid til den ledige, og derfor gerne vil hjælpe med at bringe denne videre i job. Det ser ud som om, at netværket har svært ved at videreformidle den tillid, som man har til den ledige, til 3. mand, hvis ikke denne tillid er indlejret i konkrete ydelser, der målrettes et behov som man skønner at 3.mand har. Dette understøttes ikke alene af Vivaldi projektet, men også af Arbejdsmarkedsstyrelsens evaluering af seniornetværk, og af metodikken i internationale netværksorganisationer som f.eks. BNI (Business Network International) En traditionel netværkstilgang ser i principskitse således ud: Tillid til personen Ydelser Side 15

16 I uopfordrede henvendelser direkte til virksomhederne er det sædvanligvis en stor fordel at præcisere sine ydelse; men mange (og ikke mindst LVU er over 45 år; Seniorerfaringer Eu socialfond- IMC 2007) har særdeles svært ved at præcisere, hvilken merværdi de kan tilføre en virksomhed. Seniornetværk har været gode til at formidle den lediges kompetencer til virksomheder, fordi de øvrige netværksdeltagere har kunnet fastholde den lediges kvalifikationer og personlige egenskaber og omsætte disse til ydelser, som de kunne formidle til virksomhederne via telefonopringninger. BNI træner de personer, der skal anvende netværket, til at formulere skarpe budskaber som de øvrige netværksdeltagere kan bringe videre. Men mange ledige har altså meget svært ved at definere hvilke ydelser de kan levere, og ikke sjældent ved de jo ikke hvad virksomhederne har brug for. Dette er ofte et problem ved opslåede stillinger. Virksomhedskontakt via tillidsmændene har den fordel, at den ledige kan kontakte tillidsmanden i virksomheden og forvente en goodwill for ens person, også selvom den ledige og tillidsmanden ikke kender hinanden. Fordi der opstår en goodwill, der er baseret på deres fælles faglige referenceramme. Tillidsmanden kan derfor medvirke til formulere og målrette den lediges budskab til virksomhedens ledelse, baseret på den kombination af behov som tillidsmanden har vurderet at virksomheden har. Principskitsen ser således ud: Tillid til personen som baggrund for forespørgsel Tillidsmand er med til at formulere ydelser Ledig Tillidsmand Ansøgning En af konsekvenserne af denne forståelse er at Jobcentrets virksomhedskonsulent ikke nødvendigvis kan forvente samme loyalitet fra tillidsmænd i virksomheder. Det må forventes at virksomhedskonsulenten skal investere i opbygning af en tillidsrelation til tillidsmændene før denne metode kan anvendes. Virksomhedskonsulenten kan overveje om der er andre medarbejdere i drift og ledelse, som vil være lige så gode at opbygge relationer til. Interaktivt MedieCenter Rugmarken Farum CVR Side 16

Vivaldi. Furesø LBR Rapport 4. Kvartal

Vivaldi. Furesø LBR Rapport 4. Kvartal Vivaldi Furesø LBR 2013 Rapport 4. Kvartal Generelt Projektet er afsluttet og gennemført som planlagt. Projektets vigtigste resultater Deltagere Projektet har opnået, at 73% af deltagerne er stoppet i

Læs mere

Ansøgningskema. Interaktivt MedieCenter Rugmarken Farum.

Ansøgningskema. Interaktivt MedieCenter  Rugmarken Farum. Ansøgningskema Ansøger Adresse Post nr. / By Telefonnummer Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé Interaktivt MedieCenter www.imc.dk Rugmarken 23 3520 Farum 45880811 Bent@imc.dk Bent Mortensen

Læs mere

Vivaldi. Furesø LBR 2013. Rapport 3. Kvartal

Vivaldi. Furesø LBR 2013. Rapport 3. Kvartal Vivaldi Furesø LBR 2013 Rapport 3. Kvartal Generelt Projektet forløber generelt som planlagt med den forventede progression indenfor alle projektets aktivitetsområder, dog med en forskel mellem virksomhedernes

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VIDEREUDDANNELSE STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage udvalgte moduler på professionshøjskolerne med tilskud Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

KLAP-job til førtidspensionister

KLAP-job til førtidspensionister EVALUERING SAMMENFATNING KLAP-job til førtidspensionister Evaluering af samarbejdet med jobcentre Juni 2017 Jesper Pedersen 2 Sammenfatning Dette er en sammenfatning af hovedrapporten, hvor jobcentrenes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere