Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr , opdateret pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr."

Transkript

1 Dato: Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr , opdateret pr I det følgende beskrives på kort form elementerne i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, som træder i kraft fra Lovforslaget er fremlagt til endelig vedtagelse (3. behandling) i Folketinget d Notatet skal læses med dette for øje. Notatet giver en oversigt, som skal understøtte en indledende drøftelse i Beskæftigelsesudvalget i Vejen Kommune. Jobcentret er lige nu i gang med at beregne de lokale økonomiske konsekvenser af de forskellige, nye initiativer i beskæftigelsesindsatsen. I notatets første del vises en oversigt over reformelementer. I notatets del 2 beskrives de lokale udfordringer, og hvordan Vejens aktiveringsstrategi skal tilpasses til ændringerne i driftsrefusionen til kommunens udgifter til betaling af forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Del 1 oversigt over reformelementer i beskæftigelsesreform 2015 Reformen vedrører først og fremmest indsatsen for de forsikrede ledige. Nedenfor fremgår i punktform en udtømmende beskrivelse af reformen: 1. 6 samtaler inden for de første 6 måneder af ledighedsforløbet Jobcentret vurderer opgaven som en stor udfordring og er lige nu i gang med at beregne det personalemæssige ressourcetræk. Der er tvivl om, hvornår reglen træder i kraft, da den generelle melding fra Beskæftigelsesregionen er, at reglen træder i kraft i januar 2015, hvorimod Jobcenter Vejens nærlæsning af lovforslaget peger på, ved nøje læsning af bemærkningerne til lovforslaget, at reglen først træder i kraft fra juli På KL s Jobcamp 2014 var den overordnede melding fra kommunerne, at opgaven med at afvikle 6 samtaler inden for 6 måneder var en stor udfordring både logistisk og ressourcemæssigt. 2. Afskaffelse af gentagen aktivering I Jobcenter Vejen følges strategien om Det rette tilbud på det rette tidspunkt. Det er investeringstankegangen i form af den politiske vedtagne aktiveringsstrategi. I notatets del 2 er dette yderligere beskrevet i forhold til en justering af redskabsviften tilpasset de kommende regler for 1 af 8

2 statsrefusion til kommunens udgifter til betaling for forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 3. Fremrykning af aktiv indsats Dette reformelement vedrører det første tilbud om deltagelse i aktivering. Se ovenfor ved punkt 2. Efter de nuværende regler er det seneste tidspunkt for påbegyndelse af det første ret og pligt tilbud efter 9 måneders sammenlagt ledighed. Tidspunktet fremrykkes til at være senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed for forsikrede ledige over 30 år. 4. Sænket driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering til forsikrede ledige Det vedrører ændringen i reglerne for driftsrefusion til kommunens betaling for vejlednings- og opkvalificeringsforløb til forsikrede ledige. Ændringen betyder, at Jobcentret i videre udstrækning skal orientere sig mod at etablere virksomhedspraktikforløb, løntilskud, jobrotation og ordinære uddannelsesforløb til de forsikrede ledige. I perioder, hvor de ledige deltager i virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse er der tillige 50 pct. statsrefusion til kommunens udgifter til forsørgelsesydelsen, hvor det er 30 pct. til udgifterne til ydelsen ved deltagelse i aktivering i form af vejledning og opkvalificering. Der vil være 100 % kommunal finansiering af udgifterne til betaling af forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Tilbudsgivning i form af vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal prioriteres på ny efter de overvejelser som beskrives notatets del 2 i afsnittet driftsrefusion på side 4 til 5. Ændringer i de økonomiske forhold ved deltagelse i jobrotation beskrives i pkt. 15 på side Seks ugers jobrettet uddannelse Erstatter det tidligere tilbud om 6 ugers selvvalgt uddannelse, som forsikrede ledige havde ret til efter 6 måneders sammenlagt ledighed. 6. Regional uddannelsespulje Jobcentret vil i løbet af februar måned kende til betingelserne for at ansøge puljemidlerne. De fra centralt hold tildelte midler på kommuneniveau vil ske efter objektive kriterier. Der er behov for økonomistyring i jobcentrets sekretariat, da kommunen vil kunne opnå flere midler, hvis andre kommuner anvender færre end de efter de objektive kriterier tildelte. 7. Pulje til uddannelsesløft Jobcentret vil i løbet af februar måned kende til betingelserne for at ansøge puljemidlerne. Se beskrivelsen i det foregående punkt. 8. Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Den nuværende ordning opprioriteres. 9. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser Dette har tidligere alene været et tilbud til kontanthjælpsmodtagere, men udvides nu til at omfatte forsikrede ledige. Der kan gives bevilling til dette, såfremt test viser et behov. Testen vil blive 2 af 8

3 lavet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som kommunerne skal anvende ti l at vurdere behovet. 10. Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer Vedrører forsikrede ledige og er et nyt tiltag fra centralt hold. 11. Selvbooking af samtaler Dette punkt knytter sig til punkt 1 og vedrører desuden den kommende IT-løsning Jobcenter Planner. Jobcentret er særligt opmærksom på tidligt at være klar med IT-understøttelsen. ITunderstøttelsen af selve beregningen af tidspunktet for de 6 samtaler inden for 6 måneder kendes ikke på nuværende tidspunkt. 12. Ledige, der udebliver fra tilbud En ny IT-understøttelse udviklet og drevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ITkontor (Landssupporten) vil gøre det lettere for Jobcentret at anmode A-kasserne om, at A- kasserne vurderer rådighedsforpligtelsen og eventuelt udmønter en sanktion. Tillige vil der blive etableret et lettere tilgængeligt overblik over de forsikrede lediges jobsøgningsadfærd. 13. Målretning af løntilskud I forhold til de forsikrede ledige vil der i det nye år blive etableret løbende ledelsesinformation omkring redskabsviften til de forsikrede ledige direkte på Workbase-data. Her er det målsætningen at øge andelen af private løntilskudsstillinger og virksomhedspraktikker. Aktuelle data direkte fra sagsbehandlingssystemet KMD Workbase vil blive anvendt til ledelsesinformation, som vil blive en del af opfølgningen på teamniveau. Emnet vil tillige blive en del af de målinger, som beskæftigelsesplanen for 2016 vil indeholde for at understøtte den ledelsesmæssige opprioritering af den løbende, interne statistik i Jobcentret. 13. Afbureaukratisering af offentligt løntilskud Handler om blankethåndteringen. 14. Reduktion af løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere En opgave for lønafdelingen i Intern Service at administrere dette. 15. Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter Medfinansieringsbidraget øges fra 0 % til 40 % for forsikrede ledige ved deltagelse i jobrotation. Omvendt nedsættes statsrefusionen fra 100 % til 60 % ved deltagelse i jobrotation for kontanthjælpsmodtagere. 16. Løft af rammebevilling til særlig jobrotationsordning Punktet er fortsat uafklaret på centralt hold. 17. Reduktion af refusionssatsen af kommunernes udgifter til jobrotationsydelse 3 af 8

4 Perioden for en ansættelse sættes ned fra 12 til 6 måneder, refusionsprocent fra 100 pct. til 60 pct. jf. ovenfor i punkt Styrket indsats til sidst i ledighedsperioden 16 måneders-samtalen, som A-kassen skal deltage i. 19. Strafrefusion ophæves Gælder forsikrede ledige i forhold den automatiske beregning af medfinansieringsbidraget ved manglende rettidig påbegyndelse af tilbud for forsikrede ledige. Reglerne om 100 % kommunalt medfinansieringsbidrag ved manglende rettidig påbegyndelse af de såkaldte ret og pligt tilbud har været standby i 2013 og 2014 og forventes afskaffet med det fremlagte lovforslag. 20. Ledige skal kun have en plan Min plan træder i stedet for den lovpligtige jobplan. 21. Digitalisering af voksenlærlingeordning Punktet er fortsat uafklaret på centralt hold. Del 2 lokale udfordringer for Jobcenter Vejen Langtidsledighed Langtidsledigheden i Vejen Kommune er steget ifølge det seneste statiske materiale fra Beskæftigelsesregionen, som Vejen Kommune har modtaget den til dette møde vedlagte Politiske opfølgningsrapport, 3. kvartal Langtidsledighed defineres som 80 pct. af tiden inden for en løbende periode på et år, det vil sige 40 uger i alt inden for de seneste 52 uger. Beskæftigelsesregionens måling belyser ikke tingene på en tilstrækkeligt nuanceret måde, da den kun måler på ændringen (i den viste figur) og ikke på niveau og brancher. Jobcentret har derfor via selv omregnet ændringen til et antal personer for at se på, hvilke A-kasser, der stiger henholdsvis falder inden for det seneste år. Perioden, der er taget tal ud for, er den seneste tilgængelige periode i Jobindsats. Der ses på ændringen i langtidsledighed inden for de seneste 13 måneder perioden august 2013 til august Til sidst i dette notat vises en tabel fra Jobindsats med ændringen i langtidsledighed fordelt på A-kasse. Perioden, der er vist i tabellen, er ikke den samme periode som perioden i den politiske opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregionen, men stigningen på 10 pct. er omtrentligt den samme, som er opgjort i rapporten fra Beskæftigelsesregionen. For at kunne handle på den stigende langtidsledighed i Vejen Kommune rent branche-/akassemæssigt, er de nyeste tilgængelige tal for langtidsledighed fordelt på A-kasse taget ud til nærmere analyse. Tabellen vises til sidst i dette notat som tabel 1. 4 af 8

5 Driftsrefusion I forhold til ændringen i driftsrefusion til vejlednings- og opkvalificeringsforløb, betyder det i Vejen Kommune, at der skal arbejdes hårdt på at skabe flere virksomhedspraktikpladser, hvor kommunen udover ikke at have udgifter til betaling for forløbet, modtager 50 procents refusion frem for 30 procent, når en borger deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. I forhold til forsikrede ledige er der rettelig tale om, at kommunen kun skal medfinansiere 50 procent af statens udgifter til refusion af udgifterne til den A-kasse, den ledige modtager A-dagpenge fra. Når den ledige deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal kommunen medfinansiere 70 procent af statens udgift til refusion af A-kassens udgifter. I stedet for driftsrefusion til kommunens udgifter til betaling af vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil staten oprette uddannelsespuljer, som kommunerne kan søge midler fra alt efter forbruget i den enkelte kommune. Her vil administrationen i jobcentret i det nye år begynde at økonomistyre efter udmeldingerne fra centralt hold. Kommunens medfinansieringsbidrag vil ved deltagelse i sådanne uddannelsesforløb være 70 procent af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. De centrale puljer er ikke udmeldt på tidspunktet for udarbejdelsen af dette notat. Det vil fortsat være sådan, at de ledige kan aktiveres i ordinære uddannelsesforløb, hvor kommunen medfinansierer 50 procent af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Som en del af arbejdet med opstilling af teambaserede effektmålinger til beskæftigelsesplan 2016 er det i teamet for forsikrede ledige besluttet, at aktuelle tal direkte fra KMD Workbase skal anvendes til at følge anvendelsen af redskabsviften, herunder andelen af virksomhedspraktik og andelen heraf i privat regi. Anvendelsen af vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal som en del af den offensive aktiveringsstrategi i Vejen Kommune, efter de kommende regler, anvendes med større omhu end nu på grund af de kommende ændringer i finansieringsreglerne mellem stat og kommuner. Kommunen skal være opmærksom på, at 3 til 4 ugers ledighed med et kommunalt medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ydelsen vil være dyrere for kommunen end kortere kurser i regi af LAB 32 forløb, hvor kommunen efter de kommende finansieringsregler skal betale 100 procent (50 procent efter de nuværende regler) for en ledigs deltagelse i LAB 32 forløb, men hvor personen efterfølgende opnår ordinær ansættelse. Ved ordinær ansættelse vil beskatningsgrundlaget for den givne borger tillige være højere samtidig med det kommunale medfinansieringsbidrag til statens udgift forsørgelsesydelsen til den ledige, spares. Som et led i den kommende tilpasning af tilbudsviften vil jobcentret efterfølgende opstille beregningseksempler i forhold til betaling af den fulde udgift for LAB 32-tilbud efter de kommende finansieringsregler set i forhold til, hvor mange ugers ledighed de forskellige kurser i regi af LAB 32 modsvares af på forsørgelsessiden for at opnå økonomisk break even. Endvidere vil jobcentret styrke vidensindsamlingen i forhold til, hvilke LAB 32-tilbud, fra 2015 med fuld kommunal finansiering, der har den højeste jobeffekt og se på en styrket løbende tilpasning af de anvendte tilbud set i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet i lokalområdet for Vejen. 5 af 8

6 Løntilskudsperioder på 4 måneder frem for de normale 3 måneders perioder Det er erfaringen i Vejen, at de tre måneders tilbud om løntilskud ikke er den optimale længde for at opnå den bedste jobeffekt. Chefkonsulent Steen Aldenborg fra Jobcentret vil på BU-mødet fremlægge argumenter for et politisk mandat til at tilbyde 4 måneders løntilskudsforløb som det lokale udgangspunkt. Strategi for det gentagne tilbud for forsikrede ledige Dette punkt relaterer sig til beskrivelsen af overvejelserne i forhold til ændringen i reglerne for driftsrefusionen beskrevet i afsnittet Driftsrefusion ovenfor. Kommunen skal dog være opmærksom på, at det vil være bedre for kommunen at opnå jobeffekt af et gentaget tilbud end den situation, hvor en person fortsætter med at modtage A-dagpenge et antal uger frem, eller den resterende periode med A-dagpenge. Udgifterne på kommunens udgiftsside (her forsørgelsesydelse) reduceres og indtægterne (her personbeskatning af lønindkomst) stiger. Aktivering i det gentagne tilbud skal fortsat ses som en investering. I forhold til anvendelsen af det gentagne tilbud, som ikke længere er et lovpligtigt tilbud efter de kommende regler fra 2015, er der behov for den bedst mulige viden om effekterne af forskellige former for tilbud i regi af LAB 32 tilbud inden for forskellige brancher. Datagrundlaget her til har Jobcentret kun via sagsbehandlingssystemet KMD Workbase. Jobindsats-data vedrører kun tilbudstyper - ikke de branchemål et givet tilbud har. Ved det gentagne tilbud er der behov for at styrke realkompenceafklaringssigtet med de bevilgede tilbud uden de efter de nuværende regler om 50 procents refusion af udgifterne til kommunens driftsudgifter. I det foranstående er det antaget, at alle former for virksomhedsrettede og ordinære uddannelsestilbud, hvor der er 50 procents refusion til ydelsen i perioden med deltagelse tilbud, ikke er en mulig vej frem for den ledige. Muligheden for aktivering inden for rammerne af den/de kommende uddannelsespuljer er endvidere afsøgt. Her søges der politisk mandat til at fortsætte den i Vejen Kommune offensive aktiveringsstrategi i særlige tilfælde, som beskrevet i det foranstående, for at undgå langtidsledighed og fortsat ydelsesforløb gående i retning mod overgang til ARMY Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse og senere kontanthjælp. Gennemstrømningshastighed blandt forsikrede ledige Chefkonsulent Steen Aldenborg og Analyse- og Udviklingsmedarbejder Jesper Bøtker Mortensen fra Jobcentret har set på statistik fra hvor en bruttoomsætning på mellem 75 og op til 100 procent af antallet af forsikrede ledige, viste sig, når man ser tilgang af personer plus afgang af personer inden for en måned set i forhold til antallet af personer den sidste dag i en måned. Der er tale om ekstreme værdier. 6 af 8

7 Tabel 1 langtidsledig i Vejen Kommune fordelt på A-kasser, seneste 13 måneder Langtidsledighed fordelt på A-kasse, forsikrede ledige, alder i alt (felter med manglende tal skyldes manglende tal fra Jobindsats.dk) aug-13 aug-14 Egne beregninger Antal langtidsledige Antal langtidsledige Ændring i procent A-kasse i alt Ingen a-kasse.. A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog.. ASE. 7 Akademikernes 3. BUPL, A-kasse.. Business Danmarks A-Kasse.. Byggefagenes A-Kasse.. CA, A-kasse.. Dana, A-Kasse For Selvstændige.. Danske Sundhedsorganisationers A-kasse.. Det Faglige Hus - A-kasse El-Fagets A-Kasse.. FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse. 6 Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse. 3 Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse.. Fødevareforbundet NNFs A-kasse 3. HK /Danmarks A-kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Lærernes A-kasse 4. Magistrenes A-Kasse.. Metalarbejdernes A-Kasse.. Min A-kasse.. Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse.. Teknikernes A-Kasse.. Tabel 2 - Sammenligning med samme tal for hele landet landsgennemsnittet Langtidsledighed Antal langtidsledige, forsikrede ledige Ændring i procent Hele landet aug aug ,9 % Når man sammenligner Vejen Kommune med tal for hele landet efter metoden, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender til ministermålet om langtidsledighed, som der løbende følges op på i den politiske opfølgningsrapport, ser man, at langtidsledigheden i Vejen Kommune er steget i forhold til den generelle udvikling i hele landet. Udviklingen for hele landet vises i tabel 7 af 8

8 2, hvor der er sket ændring på 10,9 % i nedadgående retning, hvorimod udviklingen i Vejen, vist i tabel 1, er, at andelen af langtidsledige er steget med 11 pct. Man skal dog være opmærksom på, som det fremgår af den foregående tabel, at der i Vejen Kommune skal ganske få personer til før end den opgjorte ændring i procent slår kraftigt ud. 10 personer flere medtalt i opgørelsen for Vejen Kommune giver en ændring på 10 pct. Det er ganske få personer der skal til for, at målingen slår kraftigt ud. Jobcentret har derfor set nærmere på tallene og set på det niveaumæssige ikke blot det udviklingsmæssige, som der følges op på i Beskæftigelsesregionens tal i den politiske opfølgningsrapport vedlagt til dette møde. Tallene vises nedenfor i tabel 3. Tabel 3 andel langtidsledige personer ift. Bruttoledige personer, A-dagpenge, Jobindsats Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer, A- dagpenge Andel langtidsledige personerift. bruttoledige personer Hele landet aug-14 19,8 Vejen aug-14 19,1 Tabel 4 - Langtidsledighed blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere, seneste 13 måneder Antal langtidsledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere Antal langtidsledige Ændring i procent Vejen Hele landet aug aug ,2% aug aug ,6% Af tabel 4 fremgår det, at blandt kontanthjælpsmodtagerne, som er visiteret jobparate, er der sket et fald i antallet af personer, som er langtidsledige inden for en periode på de seneste 13 måneder - fra august 2014 til august Målingen medtager kun personer, som var visiteret jobparate både i august 2013 og august 2014, og tager dermed højde for interne forskydninger i den opgjorte periode mellem andelen af kontanthjælpsmodtagere, som er visiteret henholdsvis jobparate og aktivitetsparate. Samme tal for Hele landet er dog et fald på 6,4 procentpoint mere end i Vejen Kommune. ARMY, særlig uddannelsesydelse og uddannelsesydelse medtælles i målingen af langtidsledighed som kontanthjælpsmodtagere, og er ikke medtalt i den foregående tabel, som viser ændringen i langtidsledighed blandt forsikrede ledige. For forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere er der behov for at styrke indsatsen i Jobcenter Vejen for at imødegå, at niveauet i Vejen nærmer sig landsgennemsnittet yderligere. 8 af 8

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere