Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr , opdateret pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr."

Transkript

1 Dato: Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr , opdateret pr I det følgende beskrives på kort form elementerne i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, som træder i kraft fra Lovforslaget er fremlagt til endelig vedtagelse (3. behandling) i Folketinget d Notatet skal læses med dette for øje. Notatet giver en oversigt, som skal understøtte en indledende drøftelse i Beskæftigelsesudvalget i Vejen Kommune. Jobcentret er lige nu i gang med at beregne de lokale økonomiske konsekvenser af de forskellige, nye initiativer i beskæftigelsesindsatsen. I notatets første del vises en oversigt over reformelementer. I notatets del 2 beskrives de lokale udfordringer, og hvordan Vejens aktiveringsstrategi skal tilpasses til ændringerne i driftsrefusionen til kommunens udgifter til betaling af forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Del 1 oversigt over reformelementer i beskæftigelsesreform 2015 Reformen vedrører først og fremmest indsatsen for de forsikrede ledige. Nedenfor fremgår i punktform en udtømmende beskrivelse af reformen: 1. 6 samtaler inden for de første 6 måneder af ledighedsforløbet Jobcentret vurderer opgaven som en stor udfordring og er lige nu i gang med at beregne det personalemæssige ressourcetræk. Der er tvivl om, hvornår reglen træder i kraft, da den generelle melding fra Beskæftigelsesregionen er, at reglen træder i kraft i januar 2015, hvorimod Jobcenter Vejens nærlæsning af lovforslaget peger på, ved nøje læsning af bemærkningerne til lovforslaget, at reglen først træder i kraft fra juli På KL s Jobcamp 2014 var den overordnede melding fra kommunerne, at opgaven med at afvikle 6 samtaler inden for 6 måneder var en stor udfordring både logistisk og ressourcemæssigt. 2. Afskaffelse af gentagen aktivering I Jobcenter Vejen følges strategien om Det rette tilbud på det rette tidspunkt. Det er investeringstankegangen i form af den politiske vedtagne aktiveringsstrategi. I notatets del 2 er dette yderligere beskrevet i forhold til en justering af redskabsviften tilpasset de kommende regler for 1 af 8

2 statsrefusion til kommunens udgifter til betaling for forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 3. Fremrykning af aktiv indsats Dette reformelement vedrører det første tilbud om deltagelse i aktivering. Se ovenfor ved punkt 2. Efter de nuværende regler er det seneste tidspunkt for påbegyndelse af det første ret og pligt tilbud efter 9 måneders sammenlagt ledighed. Tidspunktet fremrykkes til at være senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed for forsikrede ledige over 30 år. 4. Sænket driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering til forsikrede ledige Det vedrører ændringen i reglerne for driftsrefusion til kommunens betaling for vejlednings- og opkvalificeringsforløb til forsikrede ledige. Ændringen betyder, at Jobcentret i videre udstrækning skal orientere sig mod at etablere virksomhedspraktikforløb, løntilskud, jobrotation og ordinære uddannelsesforløb til de forsikrede ledige. I perioder, hvor de ledige deltager i virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse er der tillige 50 pct. statsrefusion til kommunens udgifter til forsørgelsesydelsen, hvor det er 30 pct. til udgifterne til ydelsen ved deltagelse i aktivering i form af vejledning og opkvalificering. Der vil være 100 % kommunal finansiering af udgifterne til betaling af forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Tilbudsgivning i form af vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal prioriteres på ny efter de overvejelser som beskrives notatets del 2 i afsnittet driftsrefusion på side 4 til 5. Ændringer i de økonomiske forhold ved deltagelse i jobrotation beskrives i pkt. 15 på side Seks ugers jobrettet uddannelse Erstatter det tidligere tilbud om 6 ugers selvvalgt uddannelse, som forsikrede ledige havde ret til efter 6 måneders sammenlagt ledighed. 6. Regional uddannelsespulje Jobcentret vil i løbet af februar måned kende til betingelserne for at ansøge puljemidlerne. De fra centralt hold tildelte midler på kommuneniveau vil ske efter objektive kriterier. Der er behov for økonomistyring i jobcentrets sekretariat, da kommunen vil kunne opnå flere midler, hvis andre kommuner anvender færre end de efter de objektive kriterier tildelte. 7. Pulje til uddannelsesløft Jobcentret vil i løbet af februar måned kende til betingelserne for at ansøge puljemidlerne. Se beskrivelsen i det foregående punkt. 8. Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Den nuværende ordning opprioriteres. 9. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser Dette har tidligere alene været et tilbud til kontanthjælpsmodtagere, men udvides nu til at omfatte forsikrede ledige. Der kan gives bevilling til dette, såfremt test viser et behov. Testen vil blive 2 af 8

3 lavet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som kommunerne skal anvende ti l at vurdere behovet. 10. Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer Vedrører forsikrede ledige og er et nyt tiltag fra centralt hold. 11. Selvbooking af samtaler Dette punkt knytter sig til punkt 1 og vedrører desuden den kommende IT-løsning Jobcenter Planner. Jobcentret er særligt opmærksom på tidligt at være klar med IT-understøttelsen. ITunderstøttelsen af selve beregningen af tidspunktet for de 6 samtaler inden for 6 måneder kendes ikke på nuværende tidspunkt. 12. Ledige, der udebliver fra tilbud En ny IT-understøttelse udviklet og drevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ITkontor (Landssupporten) vil gøre det lettere for Jobcentret at anmode A-kasserne om, at A- kasserne vurderer rådighedsforpligtelsen og eventuelt udmønter en sanktion. Tillige vil der blive etableret et lettere tilgængeligt overblik over de forsikrede lediges jobsøgningsadfærd. 13. Målretning af løntilskud I forhold til de forsikrede ledige vil der i det nye år blive etableret løbende ledelsesinformation omkring redskabsviften til de forsikrede ledige direkte på Workbase-data. Her er det målsætningen at øge andelen af private løntilskudsstillinger og virksomhedspraktikker. Aktuelle data direkte fra sagsbehandlingssystemet KMD Workbase vil blive anvendt til ledelsesinformation, som vil blive en del af opfølgningen på teamniveau. Emnet vil tillige blive en del af de målinger, som beskæftigelsesplanen for 2016 vil indeholde for at understøtte den ledelsesmæssige opprioritering af den løbende, interne statistik i Jobcentret. 13. Afbureaukratisering af offentligt løntilskud Handler om blankethåndteringen. 14. Reduktion af løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere En opgave for lønafdelingen i Intern Service at administrere dette. 15. Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter Medfinansieringsbidraget øges fra 0 % til 40 % for forsikrede ledige ved deltagelse i jobrotation. Omvendt nedsættes statsrefusionen fra 100 % til 60 % ved deltagelse i jobrotation for kontanthjælpsmodtagere. 16. Løft af rammebevilling til særlig jobrotationsordning Punktet er fortsat uafklaret på centralt hold. 17. Reduktion af refusionssatsen af kommunernes udgifter til jobrotationsydelse 3 af 8

4 Perioden for en ansættelse sættes ned fra 12 til 6 måneder, refusionsprocent fra 100 pct. til 60 pct. jf. ovenfor i punkt Styrket indsats til sidst i ledighedsperioden 16 måneders-samtalen, som A-kassen skal deltage i. 19. Strafrefusion ophæves Gælder forsikrede ledige i forhold den automatiske beregning af medfinansieringsbidraget ved manglende rettidig påbegyndelse af tilbud for forsikrede ledige. Reglerne om 100 % kommunalt medfinansieringsbidrag ved manglende rettidig påbegyndelse af de såkaldte ret og pligt tilbud har været standby i 2013 og 2014 og forventes afskaffet med det fremlagte lovforslag. 20. Ledige skal kun have en plan Min plan træder i stedet for den lovpligtige jobplan. 21. Digitalisering af voksenlærlingeordning Punktet er fortsat uafklaret på centralt hold. Del 2 lokale udfordringer for Jobcenter Vejen Langtidsledighed Langtidsledigheden i Vejen Kommune er steget ifølge det seneste statiske materiale fra Beskæftigelsesregionen, som Vejen Kommune har modtaget den til dette møde vedlagte Politiske opfølgningsrapport, 3. kvartal Langtidsledighed defineres som 80 pct. af tiden inden for en løbende periode på et år, det vil sige 40 uger i alt inden for de seneste 52 uger. Beskæftigelsesregionens måling belyser ikke tingene på en tilstrækkeligt nuanceret måde, da den kun måler på ændringen (i den viste figur) og ikke på niveau og brancher. Jobcentret har derfor via selv omregnet ændringen til et antal personer for at se på, hvilke A-kasser, der stiger henholdsvis falder inden for det seneste år. Perioden, der er taget tal ud for, er den seneste tilgængelige periode i Jobindsats. Der ses på ændringen i langtidsledighed inden for de seneste 13 måneder perioden august 2013 til august Til sidst i dette notat vises en tabel fra Jobindsats med ændringen i langtidsledighed fordelt på A-kasse. Perioden, der er vist i tabellen, er ikke den samme periode som perioden i den politiske opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregionen, men stigningen på 10 pct. er omtrentligt den samme, som er opgjort i rapporten fra Beskæftigelsesregionen. For at kunne handle på den stigende langtidsledighed i Vejen Kommune rent branche-/akassemæssigt, er de nyeste tilgængelige tal for langtidsledighed fordelt på A-kasse taget ud til nærmere analyse. Tabellen vises til sidst i dette notat som tabel 1. 4 af 8

5 Driftsrefusion I forhold til ændringen i driftsrefusion til vejlednings- og opkvalificeringsforløb, betyder det i Vejen Kommune, at der skal arbejdes hårdt på at skabe flere virksomhedspraktikpladser, hvor kommunen udover ikke at have udgifter til betaling for forløbet, modtager 50 procents refusion frem for 30 procent, når en borger deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. I forhold til forsikrede ledige er der rettelig tale om, at kommunen kun skal medfinansiere 50 procent af statens udgifter til refusion af udgifterne til den A-kasse, den ledige modtager A-dagpenge fra. Når den ledige deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal kommunen medfinansiere 70 procent af statens udgift til refusion af A-kassens udgifter. I stedet for driftsrefusion til kommunens udgifter til betaling af vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil staten oprette uddannelsespuljer, som kommunerne kan søge midler fra alt efter forbruget i den enkelte kommune. Her vil administrationen i jobcentret i det nye år begynde at økonomistyre efter udmeldingerne fra centralt hold. Kommunens medfinansieringsbidrag vil ved deltagelse i sådanne uddannelsesforløb være 70 procent af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. De centrale puljer er ikke udmeldt på tidspunktet for udarbejdelsen af dette notat. Det vil fortsat være sådan, at de ledige kan aktiveres i ordinære uddannelsesforløb, hvor kommunen medfinansierer 50 procent af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Som en del af arbejdet med opstilling af teambaserede effektmålinger til beskæftigelsesplan 2016 er det i teamet for forsikrede ledige besluttet, at aktuelle tal direkte fra KMD Workbase skal anvendes til at følge anvendelsen af redskabsviften, herunder andelen af virksomhedspraktik og andelen heraf i privat regi. Anvendelsen af vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal som en del af den offensive aktiveringsstrategi i Vejen Kommune, efter de kommende regler, anvendes med større omhu end nu på grund af de kommende ændringer i finansieringsreglerne mellem stat og kommuner. Kommunen skal være opmærksom på, at 3 til 4 ugers ledighed med et kommunalt medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ydelsen vil være dyrere for kommunen end kortere kurser i regi af LAB 32 forløb, hvor kommunen efter de kommende finansieringsregler skal betale 100 procent (50 procent efter de nuværende regler) for en ledigs deltagelse i LAB 32 forløb, men hvor personen efterfølgende opnår ordinær ansættelse. Ved ordinær ansættelse vil beskatningsgrundlaget for den givne borger tillige være højere samtidig med det kommunale medfinansieringsbidrag til statens udgift forsørgelsesydelsen til den ledige, spares. Som et led i den kommende tilpasning af tilbudsviften vil jobcentret efterfølgende opstille beregningseksempler i forhold til betaling af den fulde udgift for LAB 32-tilbud efter de kommende finansieringsregler set i forhold til, hvor mange ugers ledighed de forskellige kurser i regi af LAB 32 modsvares af på forsørgelsessiden for at opnå økonomisk break even. Endvidere vil jobcentret styrke vidensindsamlingen i forhold til, hvilke LAB 32-tilbud, fra 2015 med fuld kommunal finansiering, der har den højeste jobeffekt og se på en styrket løbende tilpasning af de anvendte tilbud set i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet i lokalområdet for Vejen. 5 af 8

6 Løntilskudsperioder på 4 måneder frem for de normale 3 måneders perioder Det er erfaringen i Vejen, at de tre måneders tilbud om løntilskud ikke er den optimale længde for at opnå den bedste jobeffekt. Chefkonsulent Steen Aldenborg fra Jobcentret vil på BU-mødet fremlægge argumenter for et politisk mandat til at tilbyde 4 måneders løntilskudsforløb som det lokale udgangspunkt. Strategi for det gentagne tilbud for forsikrede ledige Dette punkt relaterer sig til beskrivelsen af overvejelserne i forhold til ændringen i reglerne for driftsrefusionen beskrevet i afsnittet Driftsrefusion ovenfor. Kommunen skal dog være opmærksom på, at det vil være bedre for kommunen at opnå jobeffekt af et gentaget tilbud end den situation, hvor en person fortsætter med at modtage A-dagpenge et antal uger frem, eller den resterende periode med A-dagpenge. Udgifterne på kommunens udgiftsside (her forsørgelsesydelse) reduceres og indtægterne (her personbeskatning af lønindkomst) stiger. Aktivering i det gentagne tilbud skal fortsat ses som en investering. I forhold til anvendelsen af det gentagne tilbud, som ikke længere er et lovpligtigt tilbud efter de kommende regler fra 2015, er der behov for den bedst mulige viden om effekterne af forskellige former for tilbud i regi af LAB 32 tilbud inden for forskellige brancher. Datagrundlaget her til har Jobcentret kun via sagsbehandlingssystemet KMD Workbase. Jobindsats-data vedrører kun tilbudstyper - ikke de branchemål et givet tilbud har. Ved det gentagne tilbud er der behov for at styrke realkompenceafklaringssigtet med de bevilgede tilbud uden de efter de nuværende regler om 50 procents refusion af udgifterne til kommunens driftsudgifter. I det foranstående er det antaget, at alle former for virksomhedsrettede og ordinære uddannelsestilbud, hvor der er 50 procents refusion til ydelsen i perioden med deltagelse tilbud, ikke er en mulig vej frem for den ledige. Muligheden for aktivering inden for rammerne af den/de kommende uddannelsespuljer er endvidere afsøgt. Her søges der politisk mandat til at fortsætte den i Vejen Kommune offensive aktiveringsstrategi i særlige tilfælde, som beskrevet i det foranstående, for at undgå langtidsledighed og fortsat ydelsesforløb gående i retning mod overgang til ARMY Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse og senere kontanthjælp. Gennemstrømningshastighed blandt forsikrede ledige Chefkonsulent Steen Aldenborg og Analyse- og Udviklingsmedarbejder Jesper Bøtker Mortensen fra Jobcentret har set på statistik fra hvor en bruttoomsætning på mellem 75 og op til 100 procent af antallet af forsikrede ledige, viste sig, når man ser tilgang af personer plus afgang af personer inden for en måned set i forhold til antallet af personer den sidste dag i en måned. Der er tale om ekstreme værdier. 6 af 8

7 Tabel 1 langtidsledig i Vejen Kommune fordelt på A-kasser, seneste 13 måneder Langtidsledighed fordelt på A-kasse, forsikrede ledige, alder i alt (felter med manglende tal skyldes manglende tal fra Jobindsats.dk) aug-13 aug-14 Egne beregninger Antal langtidsledige Antal langtidsledige Ændring i procent A-kasse i alt Ingen a-kasse.. A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog.. ASE. 7 Akademikernes 3. BUPL, A-kasse.. Business Danmarks A-Kasse.. Byggefagenes A-Kasse.. CA, A-kasse.. Dana, A-Kasse For Selvstændige.. Danske Sundhedsorganisationers A-kasse.. Det Faglige Hus - A-kasse El-Fagets A-Kasse.. FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse. 6 Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse. 3 Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse.. Fødevareforbundet NNFs A-kasse 3. HK /Danmarks A-kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Lærernes A-kasse 4. Magistrenes A-Kasse.. Metalarbejdernes A-Kasse.. Min A-kasse.. Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse.. Teknikernes A-Kasse.. Tabel 2 - Sammenligning med samme tal for hele landet landsgennemsnittet Langtidsledighed Antal langtidsledige, forsikrede ledige Ændring i procent Hele landet aug aug ,9 % Når man sammenligner Vejen Kommune med tal for hele landet efter metoden, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender til ministermålet om langtidsledighed, som der løbende følges op på i den politiske opfølgningsrapport, ser man, at langtidsledigheden i Vejen Kommune er steget i forhold til den generelle udvikling i hele landet. Udviklingen for hele landet vises i tabel 7 af 8

8 2, hvor der er sket ændring på 10,9 % i nedadgående retning, hvorimod udviklingen i Vejen, vist i tabel 1, er, at andelen af langtidsledige er steget med 11 pct. Man skal dog være opmærksom på, som det fremgår af den foregående tabel, at der i Vejen Kommune skal ganske få personer til før end den opgjorte ændring i procent slår kraftigt ud. 10 personer flere medtalt i opgørelsen for Vejen Kommune giver en ændring på 10 pct. Det er ganske få personer der skal til for, at målingen slår kraftigt ud. Jobcentret har derfor set nærmere på tallene og set på det niveaumæssige ikke blot det udviklingsmæssige, som der følges op på i Beskæftigelsesregionens tal i den politiske opfølgningsrapport vedlagt til dette møde. Tallene vises nedenfor i tabel 3. Tabel 3 andel langtidsledige personer ift. Bruttoledige personer, A-dagpenge, Jobindsats Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer, A- dagpenge Andel langtidsledige personerift. bruttoledige personer Hele landet aug-14 19,8 Vejen aug-14 19,1 Tabel 4 - Langtidsledighed blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere, seneste 13 måneder Antal langtidsledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere Antal langtidsledige Ændring i procent Vejen Hele landet aug aug ,2% aug aug ,6% Af tabel 4 fremgår det, at blandt kontanthjælpsmodtagerne, som er visiteret jobparate, er der sket et fald i antallet af personer, som er langtidsledige inden for en periode på de seneste 13 måneder - fra august 2014 til august Målingen medtager kun personer, som var visiteret jobparate både i august 2013 og august 2014, og tager dermed højde for interne forskydninger i den opgjorte periode mellem andelen af kontanthjælpsmodtagere, som er visiteret henholdsvis jobparate og aktivitetsparate. Samme tal for Hele landet er dog et fald på 6,4 procentpoint mere end i Vejen Kommune. ARMY, særlig uddannelsesydelse og uddannelsesydelse medtælles i målingen af langtidsledighed som kontanthjælpsmodtagere, og er ikke medtalt i den foregående tabel, som viser ændringen i langtidsledighed blandt forsikrede ledige. For forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere er der behov for at styrke indsatsen i Jobcenter Vejen for at imødegå, at niveauet i Vejen nærmer sig landsgennemsnittet yderligere. 8 af 8

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. september/oktober 2015) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Faktaark. Job- og uddannelsesparate borgere BIU drøftelser efteråret Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Faktaark

Faktaark. Job- og uddannelsesparate borgere BIU drøftelser efteråret Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Faktaark Faktaark Job- og uddannelsesparate borgere BIU drøftelser efteråret 216 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Faktaark Jan 214 Mar 214 Maj 214 Jul 214 Sep 214 Nov 214 Jan 215

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje Notat Afgangsopgørelse for s under den regionale spulje 7-12-2016 J. Nr. 16/17508 VOA / APK APOL / ATB Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte,

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Marts 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: A-kasserne oplevede fra januar 2011 til januar 2012 en mindre medlemsfremgang

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere