Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr , opdateret pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr."

Transkript

1 Dato: Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr , opdateret pr I det følgende beskrives på kort form elementerne i den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, som træder i kraft fra Lovforslaget er fremlagt til endelig vedtagelse (3. behandling) i Folketinget d Notatet skal læses med dette for øje. Notatet giver en oversigt, som skal understøtte en indledende drøftelse i Beskæftigelsesudvalget i Vejen Kommune. Jobcentret er lige nu i gang med at beregne de lokale økonomiske konsekvenser af de forskellige, nye initiativer i beskæftigelsesindsatsen. I notatets første del vises en oversigt over reformelementer. I notatets del 2 beskrives de lokale udfordringer, og hvordan Vejens aktiveringsstrategi skal tilpasses til ændringerne i driftsrefusionen til kommunens udgifter til betaling af forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Del 1 oversigt over reformelementer i beskæftigelsesreform 2015 Reformen vedrører først og fremmest indsatsen for de forsikrede ledige. Nedenfor fremgår i punktform en udtømmende beskrivelse af reformen: 1. 6 samtaler inden for de første 6 måneder af ledighedsforløbet Jobcentret vurderer opgaven som en stor udfordring og er lige nu i gang med at beregne det personalemæssige ressourcetræk. Der er tvivl om, hvornår reglen træder i kraft, da den generelle melding fra Beskæftigelsesregionen er, at reglen træder i kraft i januar 2015, hvorimod Jobcenter Vejens nærlæsning af lovforslaget peger på, ved nøje læsning af bemærkningerne til lovforslaget, at reglen først træder i kraft fra juli På KL s Jobcamp 2014 var den overordnede melding fra kommunerne, at opgaven med at afvikle 6 samtaler inden for 6 måneder var en stor udfordring både logistisk og ressourcemæssigt. 2. Afskaffelse af gentagen aktivering I Jobcenter Vejen følges strategien om Det rette tilbud på det rette tidspunkt. Det er investeringstankegangen i form af den politiske vedtagne aktiveringsstrategi. I notatets del 2 er dette yderligere beskrevet i forhold til en justering af redskabsviften tilpasset de kommende regler for 1 af 8

2 statsrefusion til kommunens udgifter til betaling for forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 3. Fremrykning af aktiv indsats Dette reformelement vedrører det første tilbud om deltagelse i aktivering. Se ovenfor ved punkt 2. Efter de nuværende regler er det seneste tidspunkt for påbegyndelse af det første ret og pligt tilbud efter 9 måneders sammenlagt ledighed. Tidspunktet fremrykkes til at være senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed for forsikrede ledige over 30 år. 4. Sænket driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering til forsikrede ledige Det vedrører ændringen i reglerne for driftsrefusion til kommunens betaling for vejlednings- og opkvalificeringsforløb til forsikrede ledige. Ændringen betyder, at Jobcentret i videre udstrækning skal orientere sig mod at etablere virksomhedspraktikforløb, løntilskud, jobrotation og ordinære uddannelsesforløb til de forsikrede ledige. I perioder, hvor de ledige deltager i virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse er der tillige 50 pct. statsrefusion til kommunens udgifter til forsørgelsesydelsen, hvor det er 30 pct. til udgifterne til ydelsen ved deltagelse i aktivering i form af vejledning og opkvalificering. Der vil være 100 % kommunal finansiering af udgifterne til betaling af forsikrede lediges deltagelse i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Tilbudsgivning i form af vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal prioriteres på ny efter de overvejelser som beskrives notatets del 2 i afsnittet driftsrefusion på side 4 til 5. Ændringer i de økonomiske forhold ved deltagelse i jobrotation beskrives i pkt. 15 på side Seks ugers jobrettet uddannelse Erstatter det tidligere tilbud om 6 ugers selvvalgt uddannelse, som forsikrede ledige havde ret til efter 6 måneders sammenlagt ledighed. 6. Regional uddannelsespulje Jobcentret vil i løbet af februar måned kende til betingelserne for at ansøge puljemidlerne. De fra centralt hold tildelte midler på kommuneniveau vil ske efter objektive kriterier. Der er behov for økonomistyring i jobcentrets sekretariat, da kommunen vil kunne opnå flere midler, hvis andre kommuner anvender færre end de efter de objektive kriterier tildelte. 7. Pulje til uddannelsesløft Jobcentret vil i løbet af februar måned kende til betingelserne for at ansøge puljemidlerne. Se beskrivelsen i det foregående punkt. 8. Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Den nuværende ordning opprioriteres. 9. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser Dette har tidligere alene været et tilbud til kontanthjælpsmodtagere, men udvides nu til at omfatte forsikrede ledige. Der kan gives bevilling til dette, såfremt test viser et behov. Testen vil blive 2 af 8

3 lavet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som kommunerne skal anvende ti l at vurdere behovet. 10. Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer Vedrører forsikrede ledige og er et nyt tiltag fra centralt hold. 11. Selvbooking af samtaler Dette punkt knytter sig til punkt 1 og vedrører desuden den kommende IT-løsning Jobcenter Planner. Jobcentret er særligt opmærksom på tidligt at være klar med IT-understøttelsen. ITunderstøttelsen af selve beregningen af tidspunktet for de 6 samtaler inden for 6 måneder kendes ikke på nuværende tidspunkt. 12. Ledige, der udebliver fra tilbud En ny IT-understøttelse udviklet og drevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ITkontor (Landssupporten) vil gøre det lettere for Jobcentret at anmode A-kasserne om, at A- kasserne vurderer rådighedsforpligtelsen og eventuelt udmønter en sanktion. Tillige vil der blive etableret et lettere tilgængeligt overblik over de forsikrede lediges jobsøgningsadfærd. 13. Målretning af løntilskud I forhold til de forsikrede ledige vil der i det nye år blive etableret løbende ledelsesinformation omkring redskabsviften til de forsikrede ledige direkte på Workbase-data. Her er det målsætningen at øge andelen af private løntilskudsstillinger og virksomhedspraktikker. Aktuelle data direkte fra sagsbehandlingssystemet KMD Workbase vil blive anvendt til ledelsesinformation, som vil blive en del af opfølgningen på teamniveau. Emnet vil tillige blive en del af de målinger, som beskæftigelsesplanen for 2016 vil indeholde for at understøtte den ledelsesmæssige opprioritering af den løbende, interne statistik i Jobcentret. 13. Afbureaukratisering af offentligt løntilskud Handler om blankethåndteringen. 14. Reduktion af løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere En opgave for lønafdelingen i Intern Service at administrere dette. 15. Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter Medfinansieringsbidraget øges fra 0 % til 40 % for forsikrede ledige ved deltagelse i jobrotation. Omvendt nedsættes statsrefusionen fra 100 % til 60 % ved deltagelse i jobrotation for kontanthjælpsmodtagere. 16. Løft af rammebevilling til særlig jobrotationsordning Punktet er fortsat uafklaret på centralt hold. 17. Reduktion af refusionssatsen af kommunernes udgifter til jobrotationsydelse 3 af 8

4 Perioden for en ansættelse sættes ned fra 12 til 6 måneder, refusionsprocent fra 100 pct. til 60 pct. jf. ovenfor i punkt Styrket indsats til sidst i ledighedsperioden 16 måneders-samtalen, som A-kassen skal deltage i. 19. Strafrefusion ophæves Gælder forsikrede ledige i forhold den automatiske beregning af medfinansieringsbidraget ved manglende rettidig påbegyndelse af tilbud for forsikrede ledige. Reglerne om 100 % kommunalt medfinansieringsbidrag ved manglende rettidig påbegyndelse af de såkaldte ret og pligt tilbud har været standby i 2013 og 2014 og forventes afskaffet med det fremlagte lovforslag. 20. Ledige skal kun have en plan Min plan træder i stedet for den lovpligtige jobplan. 21. Digitalisering af voksenlærlingeordning Punktet er fortsat uafklaret på centralt hold. Del 2 lokale udfordringer for Jobcenter Vejen Langtidsledighed Langtidsledigheden i Vejen Kommune er steget ifølge det seneste statiske materiale fra Beskæftigelsesregionen, som Vejen Kommune har modtaget den til dette møde vedlagte Politiske opfølgningsrapport, 3. kvartal Langtidsledighed defineres som 80 pct. af tiden inden for en løbende periode på et år, det vil sige 40 uger i alt inden for de seneste 52 uger. Beskæftigelsesregionens måling belyser ikke tingene på en tilstrækkeligt nuanceret måde, da den kun måler på ændringen (i den viste figur) og ikke på niveau og brancher. Jobcentret har derfor via selv omregnet ændringen til et antal personer for at se på, hvilke A-kasser, der stiger henholdsvis falder inden for det seneste år. Perioden, der er taget tal ud for, er den seneste tilgængelige periode i Jobindsats. Der ses på ændringen i langtidsledighed inden for de seneste 13 måneder perioden august 2013 til august Til sidst i dette notat vises en tabel fra Jobindsats med ændringen i langtidsledighed fordelt på A-kasse. Perioden, der er vist i tabellen, er ikke den samme periode som perioden i den politiske opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregionen, men stigningen på 10 pct. er omtrentligt den samme, som er opgjort i rapporten fra Beskæftigelsesregionen. For at kunne handle på den stigende langtidsledighed i Vejen Kommune rent branche-/akassemæssigt, er de nyeste tilgængelige tal for langtidsledighed fordelt på A-kasse taget ud til nærmere analyse. Tabellen vises til sidst i dette notat som tabel 1. 4 af 8

5 Driftsrefusion I forhold til ændringen i driftsrefusion til vejlednings- og opkvalificeringsforløb, betyder det i Vejen Kommune, at der skal arbejdes hårdt på at skabe flere virksomhedspraktikpladser, hvor kommunen udover ikke at have udgifter til betaling for forløbet, modtager 50 procents refusion frem for 30 procent, når en borger deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. I forhold til forsikrede ledige er der rettelig tale om, at kommunen kun skal medfinansiere 50 procent af statens udgifter til refusion af udgifterne til den A-kasse, den ledige modtager A-dagpenge fra. Når den ledige deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal kommunen medfinansiere 70 procent af statens udgift til refusion af A-kassens udgifter. I stedet for driftsrefusion til kommunens udgifter til betaling af vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil staten oprette uddannelsespuljer, som kommunerne kan søge midler fra alt efter forbruget i den enkelte kommune. Her vil administrationen i jobcentret i det nye år begynde at økonomistyre efter udmeldingerne fra centralt hold. Kommunens medfinansieringsbidrag vil ved deltagelse i sådanne uddannelsesforløb være 70 procent af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. De centrale puljer er ikke udmeldt på tidspunktet for udarbejdelsen af dette notat. Det vil fortsat være sådan, at de ledige kan aktiveres i ordinære uddannelsesforløb, hvor kommunen medfinansierer 50 procent af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Som en del af arbejdet med opstilling af teambaserede effektmålinger til beskæftigelsesplan 2016 er det i teamet for forsikrede ledige besluttet, at aktuelle tal direkte fra KMD Workbase skal anvendes til at følge anvendelsen af redskabsviften, herunder andelen af virksomhedspraktik og andelen heraf i privat regi. Anvendelsen af vejlednings- og opkvalificeringsforløb skal som en del af den offensive aktiveringsstrategi i Vejen Kommune, efter de kommende regler, anvendes med større omhu end nu på grund af de kommende ændringer i finansieringsreglerne mellem stat og kommuner. Kommunen skal være opmærksom på, at 3 til 4 ugers ledighed med et kommunalt medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ydelsen vil være dyrere for kommunen end kortere kurser i regi af LAB 32 forløb, hvor kommunen efter de kommende finansieringsregler skal betale 100 procent (50 procent efter de nuværende regler) for en ledigs deltagelse i LAB 32 forløb, men hvor personen efterfølgende opnår ordinær ansættelse. Ved ordinær ansættelse vil beskatningsgrundlaget for den givne borger tillige være højere samtidig med det kommunale medfinansieringsbidrag til statens udgift forsørgelsesydelsen til den ledige, spares. Som et led i den kommende tilpasning af tilbudsviften vil jobcentret efterfølgende opstille beregningseksempler i forhold til betaling af den fulde udgift for LAB 32-tilbud efter de kommende finansieringsregler set i forhold til, hvor mange ugers ledighed de forskellige kurser i regi af LAB 32 modsvares af på forsørgelsessiden for at opnå økonomisk break even. Endvidere vil jobcentret styrke vidensindsamlingen i forhold til, hvilke LAB 32-tilbud, fra 2015 med fuld kommunal finansiering, der har den højeste jobeffekt og se på en styrket løbende tilpasning af de anvendte tilbud set i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet i lokalområdet for Vejen. 5 af 8

6 Løntilskudsperioder på 4 måneder frem for de normale 3 måneders perioder Det er erfaringen i Vejen, at de tre måneders tilbud om løntilskud ikke er den optimale længde for at opnå den bedste jobeffekt. Chefkonsulent Steen Aldenborg fra Jobcentret vil på BU-mødet fremlægge argumenter for et politisk mandat til at tilbyde 4 måneders løntilskudsforløb som det lokale udgangspunkt. Strategi for det gentagne tilbud for forsikrede ledige Dette punkt relaterer sig til beskrivelsen af overvejelserne i forhold til ændringen i reglerne for driftsrefusionen beskrevet i afsnittet Driftsrefusion ovenfor. Kommunen skal dog være opmærksom på, at det vil være bedre for kommunen at opnå jobeffekt af et gentaget tilbud end den situation, hvor en person fortsætter med at modtage A-dagpenge et antal uger frem, eller den resterende periode med A-dagpenge. Udgifterne på kommunens udgiftsside (her forsørgelsesydelse) reduceres og indtægterne (her personbeskatning af lønindkomst) stiger. Aktivering i det gentagne tilbud skal fortsat ses som en investering. I forhold til anvendelsen af det gentagne tilbud, som ikke længere er et lovpligtigt tilbud efter de kommende regler fra 2015, er der behov for den bedst mulige viden om effekterne af forskellige former for tilbud i regi af LAB 32 tilbud inden for forskellige brancher. Datagrundlaget her til har Jobcentret kun via sagsbehandlingssystemet KMD Workbase. Jobindsats-data vedrører kun tilbudstyper - ikke de branchemål et givet tilbud har. Ved det gentagne tilbud er der behov for at styrke realkompenceafklaringssigtet med de bevilgede tilbud uden de efter de nuværende regler om 50 procents refusion af udgifterne til kommunens driftsudgifter. I det foranstående er det antaget, at alle former for virksomhedsrettede og ordinære uddannelsestilbud, hvor der er 50 procents refusion til ydelsen i perioden med deltagelse tilbud, ikke er en mulig vej frem for den ledige. Muligheden for aktivering inden for rammerne af den/de kommende uddannelsespuljer er endvidere afsøgt. Her søges der politisk mandat til at fortsætte den i Vejen Kommune offensive aktiveringsstrategi i særlige tilfælde, som beskrevet i det foranstående, for at undgå langtidsledighed og fortsat ydelsesforløb gående i retning mod overgang til ARMY Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse og senere kontanthjælp. Gennemstrømningshastighed blandt forsikrede ledige Chefkonsulent Steen Aldenborg og Analyse- og Udviklingsmedarbejder Jesper Bøtker Mortensen fra Jobcentret har set på statistik fra hvor en bruttoomsætning på mellem 75 og op til 100 procent af antallet af forsikrede ledige, viste sig, når man ser tilgang af personer plus afgang af personer inden for en måned set i forhold til antallet af personer den sidste dag i en måned. Der er tale om ekstreme værdier. 6 af 8

7 Tabel 1 langtidsledig i Vejen Kommune fordelt på A-kasser, seneste 13 måneder Langtidsledighed fordelt på A-kasse, forsikrede ledige, alder i alt (felter med manglende tal skyldes manglende tal fra Jobindsats.dk) aug-13 aug-14 Egne beregninger Antal langtidsledige Antal langtidsledige Ændring i procent A-kasse i alt Ingen a-kasse.. A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog.. ASE. 7 Akademikernes 3. BUPL, A-kasse.. Business Danmarks A-Kasse.. Byggefagenes A-Kasse.. CA, A-kasse.. Dana, A-Kasse For Selvstændige.. Danske Sundhedsorganisationers A-kasse.. Det Faglige Hus - A-kasse El-Fagets A-Kasse.. FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse. 6 Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse. 3 Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse.. Fødevareforbundet NNFs A-kasse 3. HK /Danmarks A-kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Lærernes A-kasse 4. Magistrenes A-Kasse.. Metalarbejdernes A-Kasse.. Min A-kasse.. Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse.. Teknikernes A-Kasse.. Tabel 2 - Sammenligning med samme tal for hele landet landsgennemsnittet Langtidsledighed Antal langtidsledige, forsikrede ledige Ændring i procent Hele landet aug aug ,9 % Når man sammenligner Vejen Kommune med tal for hele landet efter metoden, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender til ministermålet om langtidsledighed, som der løbende følges op på i den politiske opfølgningsrapport, ser man, at langtidsledigheden i Vejen Kommune er steget i forhold til den generelle udvikling i hele landet. Udviklingen for hele landet vises i tabel 7 af 8

8 2, hvor der er sket ændring på 10,9 % i nedadgående retning, hvorimod udviklingen i Vejen, vist i tabel 1, er, at andelen af langtidsledige er steget med 11 pct. Man skal dog være opmærksom på, som det fremgår af den foregående tabel, at der i Vejen Kommune skal ganske få personer til før end den opgjorte ændring i procent slår kraftigt ud. 10 personer flere medtalt i opgørelsen for Vejen Kommune giver en ændring på 10 pct. Det er ganske få personer der skal til for, at målingen slår kraftigt ud. Jobcentret har derfor set nærmere på tallene og set på det niveaumæssige ikke blot det udviklingsmæssige, som der følges op på i Beskæftigelsesregionens tal i den politiske opfølgningsrapport vedlagt til dette møde. Tallene vises nedenfor i tabel 3. Tabel 3 andel langtidsledige personer ift. Bruttoledige personer, A-dagpenge, Jobindsats Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer, A- dagpenge Andel langtidsledige personerift. bruttoledige personer Hele landet aug-14 19,8 Vejen aug-14 19,1 Tabel 4 - Langtidsledighed blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere, seneste 13 måneder Antal langtidsledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere Antal langtidsledige Ændring i procent Vejen Hele landet aug aug ,2% aug aug ,6% Af tabel 4 fremgår det, at blandt kontanthjælpsmodtagerne, som er visiteret jobparate, er der sket et fald i antallet af personer, som er langtidsledige inden for en periode på de seneste 13 måneder - fra august 2014 til august Målingen medtager kun personer, som var visiteret jobparate både i august 2013 og august 2014, og tager dermed højde for interne forskydninger i den opgjorte periode mellem andelen af kontanthjælpsmodtagere, som er visiteret henholdsvis jobparate og aktivitetsparate. Samme tal for Hele landet er dog et fald på 6,4 procentpoint mere end i Vejen Kommune. ARMY, særlig uddannelsesydelse og uddannelsesydelse medtælles i målingen af langtidsledighed som kontanthjælpsmodtagere, og er ikke medtalt i den foregående tabel, som viser ændringen i langtidsledighed blandt forsikrede ledige. For forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere er der behov for at styrke indsatsen i Jobcenter Vejen for at imødegå, at niveauet i Vejen nærmer sig landsgennemsnittet yderligere. 8 af 8

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere