Vejledning om fleksjob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fleksjob"

Transkript

1 Vejledning om fleksjob Dokument nr: December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni Vejledningen kan læses på Personalestyrelsens hjemmeside: ) Hvad er et Fleksjob? Fleksjob er job til personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke modtager social pension, herunder førtidspension. Kommunen sørger for, at personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob, og yder et løntilskud på enten 1/2 eller 2/3 af lønnen. Hvem kan få fleksjob? Der kan etableres fleksjob for udefrakommende og allerede ansatte personer under 65 år (67 år hvis født før 1. juli 1939) med varig begrænsning i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan etableres for både tjenestemænd og tjenestemandslignede ansatte og for overenskomstansatte. Betingelser Tre betingelser skal være opfyldt for, at en person kan ansættes i fleksjob i folkekirken. 1. Nedsat arbejdsevne Arbejdsevnen skal være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Kommunen foretager en vurdering af arbejdsevnen på baggrund af en samlet vurdering af personens forhold. Afgørende for vurderingen er personens evne til fremover at kunne varetage et job. For allerede ansatte skal kommunen først sikre: at personen ikke har mulighed for at fortsætte på arbejdspladsen uden tilskud til lønnen, dvs. i et job på normale vilkår, herunder efter aftale om lokal aftale om job på særlige vilkår og at personen heller ikke gennem en særlig indsats, som f.eks. omplacering og oplæring i nye arbejdsfunktioner, kan forbedre arbejdsevnen, så beskæftigelse uden løntilskud er mulig. 2. Revalidering og andre muligheder er udtømte

2 2 For personer, der ansættes i et fleksjob, skal mulighederne for revalidering være undersøgt og udtømt. I tilfælde, hvor arbejdsevnen åbenbart er nedsat, f.eks. på grund af et handicap, der afskærer personen fra at varetage et arbejde på normale vilkår, er der dog mulighed for, at et fleksjob kan godkendes uden forudgående revalideringsforanstaltninger. Forsøg på revalidering er derfor ikke nødvendigvis en betingelse for, at en medarbejder kan overgå fra ansættelse på normale vilkår til fleksjob. Medarbejderen vil have mulighed for at overgå direkte fra den tidligere ansættelse til fleksjobbet. For allerede ansatte bør det som ovenfor nævnt tillige undersøges, om ansættelsesforholdet kan fortsætte ved omplacering eller ændrede arbejdsrutiner. Muligheden for i stedet at indgå en lokal aftale om job på særlige vilkår bør ligeledes undersøges. Forud for en tjenestemands overgang til et fleksjob bør det ud over ovennævnte undersøges, om de eksisterende muligheder på tjenestemandsområdet, herunder 55-tillæg eller nedsat arbejdstid i en periode mv., kan være en mulighed. 3. Ingen social pension Da fleksjob er forbeholdt personer med nedsat arbejdsevne, der ikke modtager social pension, herunder førtidspension, har personer, der modtager social pension og folkepension, ikke krav på et tilbud om fleksjob. Kommunen kan dog tilbyde et fleksjob til en person, der allerede modtager social pension. Efter førtidspensionsloven kan kommunen således støtte en førtidspensionists ønske om at komme i beskæftigelse ved at bestemme, at retten til førtidspension gøres hvilende. Når en pension gøres hvilende, ophører pensionsudbetalingen, men der er adgang til at få den genoptaget ved henvendelse til kommunen. Der skal i denne situation ikke søges om tilkendelse af pension på ny. Der er ingen begrænsning på, hvor længe en førtidspension kan gøres hvilende. Fremgangsmåden ved ansættelse i fleksjob Som udgangspunkt er det bopælskommunen, der fastlægger retningslinjerne for ansættelse af personer i fleksjob. Det er også kommunen, der sørger for og giver tilbud om fleksjob. Følgende procedurer skal betragtes som vejledende eksempler på rækkefølgen i ansættelsen af en person i fleksjob: Situation A: Fastholdelse af allerede ansat 1. Menighedsrådet eller medarbejderen retter henvendelse til den pågældendes bopælskommune.

3 3 2. Medarbejderen bliver indkaldt til en samtale med kommunen. Her vil man tage udgangspunkt i en arbejdsevnevurdering og vurdere, om personen opfylder betingelserne. 3. Kommunen fastsætter tilskuddet (1/2 eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn) og godkender oprettelsen af fleksjobbet. 4. Herefter aftales løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, mellem menighedsrådet og medarbejderen i samarbejde med de relevante faglige organisationer. Situation B: Ansættelse af udefrakommende person 1. Menighedsrådet kontaktes af kommunen eller beslutter at oprette et fleksjob. 2. Menighedsrådet og kommunen drøfter indholdet af fleksjobbet, der godkendes af kommunen. 3. Kommunen sørger for henvisning af en person til fleksjobbet. 4. Herefter aftales løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, mellem menighedsrådet og medarbejderen i samarbejde med de faglige organisationer. Kommunen har pligt til med jævne mellemrum at tage aftalen om fleksjobbet op til vurdering. Opfølgning skal første gang ske senest seks måneder efter ansættelsen. Herefter skal opfølgning ske senest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet. Økonomiske og ansættelsesmæssige konsekvenser for menighedsrådet Ved ansættelsen aftales løn og øvrige arbejdsvilkår som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster, som gælder på ansættelsesområdet. Ved ansættelser, som ikke er dækket af kollektive overenskomster, gælder overenskomsterne på sammenlignelige områder. Fastlæggelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de relevante faglige organisationer. Aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår (bilag 1) gør det muligt at aftale fravigelser af de almindelige løn- og ansættelsesvilkår - også i forbindelse med fleksjob. I givet fald skal man følge de retningslinjer, der fremgår af aftalen om job på særlige vilkår. I det omfang, der ikke er aftalt fravigelser, gælder som udgangspunkt de almindelige bestemmelser i den relevante overenskomst eller lønaftale. Hvad angår ansættelsesforholdets varighed, gælder de almindelige regler herom.

4 4 For tjenestemænd er det aftalestof i henhold til tjenestemandslovens 45-47, som kan fraviges. Vilkår, som er reguleret af tjenestemandsloven, kan ikke fraviges ved aftale. Menighedsrådet udbetaler lønnen til den ansatte. Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 71, stk. 2-4, fastsætter og yder kommunen tilskud til lønnen. Tilskuddet er på enten 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. Tilskudsandelen afhænger af graden af nedsat arbejdsevne hos den ansatte, der fastsættes af den pågældendes kommune. For en præcisering af, hvilke dele af lønnen kommunen yder tilskud til, se Desuden ydes der tilskud til menighedsrådets bidrag til ATP, arbejdsskadeforsikring samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag med samme andel som lønudgiften, i det omfang udgifterne kan betragtes som en del af lønnen eller har direkte relation hertil og er et krav efter lov eller overenskomst. Hvis overenskomsten indeholder en obligatorisk arbejdsmarkedspension, vil menighedsrådets bidrag til denne også blive refunderet med samme andel som lønudgiften. Den del af aflønningen, som ligger over den mindste overenskomstmæssige løn, påhviler alene menighedsrådet. Overarbejdsbetaling, personlige tillæg, lokalløn og anciennitetstillæg mv. afholdes derfor af menighedsrådet. Der kan ikke aftales mindre løn end den, der ydes tilskud til. Der er ikke fastsat bestemmelser om, hvordan tilskuddet udbetales. Kommunen må derfor aftale med menighedsrådet, hvordan udbetaling skal ske, f.eks. som et månedligt beløb i tilknytning til lønudbetalingen. Der skal ikke udbetales løntilskud, når den ansatte på grund af sygdom ikke modtager løn. Derfor anbefales det, at tilskuddet udbetales bagud, så der i tilfælde af sygdom kan ske en ændret beregning af tilskuddet til menighedsrådet, inden udbetaling finder sted. Forhold i forbindelse med sygdom De almindelige regler i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel finder anvendelse ved beskæftigelse i fleksjob. I forbindelse med sygdom skal menighedsrådet derfor være opmærksom på, at fristen for anmodning om refusion af sygedagpengene følger lov om dagpenge under sygdom eller fødsel. Har menighedsrådet ikke anmeldt sygefraværet senest fire uger efter 1. fraværsdag, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt.

5 5 Hvis den ansatte i en periode modtager løn under sygdom, nedsættes løntilskuddet til menighedsrådet med et beløb svarende til det, menighedsrådet får refunderet efter lov om dagpenge under sygdom eller fødsel. Kommunen yder sygedagpenge fra 1. hele fraværsdag. I det omfang arbejdsområdet er dækket af funktionærloven, er medarbejderen det også. Ansatte i fleksjob er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love herom har undtaget personer i fleksjob. Af hensyn til skånebehovet hos ansatte i fleksjob bør der ikke pålægges (over)arbejde ud over den aftalte arbejdstid. Hvis personer i fleksjob pålægges overarbejde, bør det så vidt muligt afspadseres. Personer i fleksjob er normalt ansat med løn for 37 timer, men med aftalt nedsat tid som følge af et skånebehov. Skånehensynet kan dog også tilgodeses gennem flere og/eller længere pauser eller med en aftalt nedsat intensitet i arbejdet. Arbejde ud over den aftalte arbejdstid er at betragte som overarbejde. Der vil kun blive tale om overtidstillæg, såfremt der ikke har fundet afspadsering sted inden for den givne normperiode i den relevante overenskomst. Der afholdes ferie efter ferieaftalens/ferielovens regler. Personer ansat i fleksjob med løn for 37 timer, men med aftalt nedsat tid som følge af et skånebehov er omfattet af ferieaftalen/ferieloven og afvikler ferie efter reglerne for fuldtidsansatte. De har således ret til at afholde 25 dages ferie årligt. Er arbejdet tilrettelagt med færre end fem arbejdsdage om ugen, indgår et forholdsmæssigt antal arbejdsfrie dage i ferien. Tilsvarende gælder for så vidt angår særlige feriedage, hvis ansættelsesforholdet er omfattet af ferieaftalen. Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade gælder fuldt ud for personer i fleksjob. Økonomiske og ansættelsesmæssige konsekvenser for den ansatte Lønnen aftales som udgangspunkt efter den på området gældende overenskomst. Det er også muligt at anvende aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår ved oprettelsen af et fleksjob.

6 6 Kommunen har pligt til at give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre den pågældende foretrækker deltidsansættelse. Begrundelsen er, at beskæftigelse efter ordningen skal kunne udgøre et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag. Den nedsatte arbejdsevne kan vise sig ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid, og/eller ved at den pågældende kan arbejde fuldt effektivt, men på nedsat tid. Det betyder, at der midlertidigt, eller mere permanent er mulighed for at aftale, at personen tilrettelægger sin arbejdsindsats således, at arbejdstiden begrænses, selvom aflønningen sker i forhold til fuld normal arbejdstid. Der er ingen fast grænse for, hvor langt en person kan gå ned i arbejdstid og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid. Samlet set skal arbejdspræstationen sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, som danner grundlag for fastsættelsen af det kommunale tilskud til lønnen. Der optjenes ikke dagpengeret til a-kasse i ansættelsesperioden. Det betyder, at den ansatte ikke kan modtage arbejdsløshedsdagpenge, gå på efterløn eller få orlov til børnepasning. Men den ansatte kan godt forblive medlem af en a-kasse, selv om han eller hun ansættes i fleksjob. Det kan være fornuftigt i de tilfælde, hvor der er begrundet håb om, at en normal ansættelse senere kan opnås, eller hvis betingelserne for fleksydelse er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis den ansatte flytter til en anden kommune, kan det allerede oprettede fleksjob fortsætte efter de gældende regler. Fleks- og ledighedsydelse Personer, der er visiteret til fleksjob og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at modtage fleksydelse. Fleksydelsesordningen minder om muligheden for at gå på efterløn og kan anvendes, når personen er fyldt 60 år. Yderligere oplysninger fås hos Arbejdsdirektoratet på eller Ledighedsydelse er det, kommunen udbetaler til en person, når personen er visiteret til et fleksjob, og indtil et fleksjob påbegyndes. Personer, som har været ansat i et fleksjob i 12 sammenhængende måneder, får ved uforskyldt ledighed udbetalt ledighedsydelse af kommunen. Ydelsen udgør et beløb svarende til 91 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Ydelsen kan dog højst udgøre et beløb, som svarer til, hvad den pågældende i de forudgående tre måneder i gennemsnit har modtaget i løn eller dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

7 7 Ansatte i fleksjob eller modtagere af ledighedsydelse kan overgå til fleksydelse under forudsætning af, at de almindelige betingelser herfor er opfyldt. En nærmere beskrivelse af reglerne findes i Socialministeriets og Det Centrale Handicapråds "Pjece om Fleksjob", der kan hentes på Pension Ansættelse i et fleksjob forhindrer ikke, at der senere kan ansøges om førtidspension eller delpension. Hvis medarbejderen tidligere har været optaget i en pensionskasse, kan denne pensionsordning eventuelt videreføres i fleksjobbet. For ansatte, der er ansat i fleksjob efter den 1. juni 2004, er der indgået en aftale mellem parterne på CFU s forhandlingområde. Aftalen indebærer, at ansatte i fleksjob kan bevare tilhørsforhold til en hidtidig pensionsordning i forbindelse med ansættelse i fleksjob. Vilkårene for videreførelsen fastsættes af pensionsinstituttet. Se også bilag 3. Tjenestemænd bevarer retten til at få pensionen beregnet efter hidtidig højere pensionsgivende løn. Menighedsrådet indbetaler pensionsdækningsbidrag til fællesfonden, jf. bilag 2. Fleksjobbet har ikke betydning i forhold til tjenestemandens senere muligheder for at søge afsked med kvalificeret svagelighedspension, jf. bilag 2. Det er dog et krav, at der er årsagssammenhæng mellem afskedigelsesgrunden og tilkendelsen af den kvalificerede svagelighedspension. Særlige bestemmelser Kommunen kan give en person med begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat eller skal ansættes, hjælp til arbejdsredskaber og kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå beskæftigelse. Det er en betingelse, at arbejdsredskaberne kompenserer den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen. Der kan endvidere ydes tilskud til ansættelse af en personlig assistent, der bistår medarbejderen med de praktiske arbejdsfunktioner, som personen ikke selv er i stand til at varetage. Løntilskuddet svarer normalt til den overenskomstmæssige studentertimelønsats inden for statens område. AF vurderer og finansierer tilskuddet. Klageregler

8 8 Kommunens og amtskommunens afgørelser om fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Fakta om fleksjob Fleksjob er job for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke er tilkendt social pension, og hvor alle andre muligheder er udtømte. Institutionen får tilskud fra kommunen svarende til den ansattes nedsatte arbejdsevne 1/2 eller 2/3. Som udgangspunkt fastsættes løn- og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med de faglige organisationer. Ved ansættelse i fleksjob gælder der ikke et krav om merbeskæftigelse. Henvisninger og yderligere information Lov nr. 419 af 10/ om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse nr. 577 af 19/ om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lovbekendtgørelse nr. 709 af 13/ om aktiv socialpolitik. Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5/ om lov om aktiv socialpolitik. Lovbekendtgørelse nr. 761 af 11/ om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ankestyrelsens vejledning nr. 185 af 18/ om syge- og barselsdagpenge. Lovbekendtgørelse nr. 55 af 29/ om kompensation til handicappede i erhverv mv. Bekendtgørelse nr. 545 af 19/ om kompensation til handicappede i erhverv mv. AFTALE OM LOKALE AFTALER OM JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR (Socialt kapitel) Bilag 1 1. Aftalen vedrører indgåelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår herunder særlige løn- og øvrige ansættelsesvilkår mv. 2. Aftalen omfatter personer, hvis erhvervsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, og som selv ønsker beskæftigelse på særlige vilkår. Personkredsen omfatter såvel allerede ansatte som udefra kommende personer. Som allerede ansat medregnes personer i puljejob, hvis ansættelse har varet i mere end 12 mdr.

9 9 Stk. 2. For udefra kommende personer gælder, at den forringede erhvervsevne skal være dokumenteret med lægeerklæring (i fornødent omfang speciallægeerklæring) eller tilsvarende dokumentation. Dette gælder ikke førtidspensionister eller personer, der overgår fra anden ansættelse på særlige vilkår. 3. Ansættelse af de i 2 omfattede personer sker for overenskomstansattes vedkommende i henhold til pågældende organisationsaftale(r)s/ overenskomst(er)s bestemmelser suppleret med en lokal aftale indgået på institutionen/virksomheden mellem ledelse og tillidsrepræsentant(er). Tjenestemænd opretholder tjenestemandsansættelsen, ligeledes suppleret med en lokal aftale af nævnte art. 4. Den lokale aftale kan for overenskomstansatte m.fl. fravige organisationsaftalernes/ overenskomsternes almindelige bestemmelser om løn og arbejdsvilkår. Fsva. tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kan aftales fravigelser af løn- og andre ansættelsesvilkår, der er fastlagt ved aftale i henhold til Tjenestemandslovens Stk. 2. For tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder kan lokal aftale kun indgås i tilfælde af, at pågældende bevarer retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige højere pensionsgivende løn, jf. Tjenestemandspensionslovens, 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser. Stk. 3. Forudsætningen for fravigelse i henhold til stk. 1 og stk. 2 er, at der på institutionen/virksomheden er taget stilling til, hvilket arbejde der kan udføres efter aftalen, samt i hvilket omfang der kan etableres job på særlige vilkår. 5. Lokale aftaler skal fremsendes til den forhandlingsberettigede organisation. 6. De lokale aftaler mellem institution og tillidsrepræsentant for den berørte overenskomstgruppe/for den pågældende ansatte kan opsiges til bortfald med 6 måneders varsel. Virkningen af, at aftalen bortfalder, er, at de almindelige vilkår i organisationsaftalen/overenskomsten herefter gælder, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I tilfælde af opsigelse af aftalen fortsætter det enkelte ansættelsesforhold imidlertid uændret som en personlig ordning, indtil vedkommende opsiges, selv siger op eller der indgås ny aftale. Stk. 3. Hvis forudsætningerne for ansættelse i jobbet ikke længere er til stede, dvs. at den ansattes erhvervsevne ikke længere er nedsat, skal der optages drøftelse om den ansattes muligheder for ansættelse på almindelige vilkår, hvis en af de lokale aftaleparter ønsker det. 7. Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en lokal aftale, kan uoverensstemmelsen for overenskomstansatte behandles fagretligt ved afholdelse af et mæglingsmøde, jf. pågældende hovedaftale(r). Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. For så vidt angår tjenestemænd finder de almindelige regler om forhandling anvendelse. 8. Uoverensstemmelse vedrørende indgåede lokale aftalers indhold og brud på indgåede lokale aftaler behandles i henhold til de almindelige regler herom. 9. Ordningen følges løbende af aftaleparterne. 10. Aftalen har virkning fra den 1. april Samtidig ophæves aftale af 3. juli 1995 om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).

10 Denne aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår kan opsiges skriftligt af parterne med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst 31. marts Fra centralorganisationernes side kan opsigelse dog til enhver tid ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. København, den 2. juni 1997 Statsansattes Kartel Ove Hygum Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Finansministeriet P.M.V. E.B. Karsten Ole Knudsen Akademikernes Centralorganisation Søren Vang Rasmussen Lærernes Centralorganisation Anni Herfort Andersen Overenskomstansattes Centralorganisation Finn Busse Jensen Bilag september 2000 J.nr CIRKULÆRESKRIVELSE OM BEVARELSE AF PENSIONSRETTIGHEDER FOR TJENE- STEMÆND MV., DER ANSÆTTES I FLEKSJOB ELLER JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR 1. Indledning I Finansministeriets cirkulære af 14. juni 1997 om job på særlige vilkår bemyndigede Finansministeriet ministerier mv. til at træffe afgørelser efter tjenestemandspensionslovens 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser om bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn i forbindelse med indgåelse af aftale for ansatte med statslig tjenestemandspensionsret om ansættelse i job på særlige vilkår. Dette cirkulære fastsætter tilsvarende bestemmelse om fleksjob samt betalingsregler, der gælder for både job på særlige vilkår og fleksjob. 2. Aftaler om ansættelse i fleksjob

11 11 I forbindelse med indgåelse af aftale om ansættelse i fleksjob skal der træffes afgørelse om, at tjenestemanden bevarer sine hidtidige pensionsrettigheder med hensyn til pensionsskalatrin svarende til, hvad der er fastsat for indgåelse af aftaler om ansættelse i job på særlige vilkår. Efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bemyndiger Finansministeriet herved ministerier mv. til at træffe afgørelser efter tjenestemandspensionslovens 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser om bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn i forbindelse med indgåelse af aftale for tjenestemænd mv. om ansættelse i fleksjob. 3. Løbende indbetaling af pensionsdækningsbidrag Det er en forudsætning for bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn, at vedkommende ansættelsesmyndighed fortsat indbetaler et løbende pensionsdækningsbidrag til finanslovens 36. Pensionsvæsenet, beregnet som 15 % af den pensionsgivende løn i tjenestemandens hidtidige stilling med den aktuelle beskæftigelsesgrad i den nye stilling som grundlag. 4. Betalingsprocedure for SCL-lønnede Indbetaling af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd mv. med aftale om fleksjob eller job på særlige vilkår sker via kodning i Statens Centrale Lønsystem (SCL). For nærmere information herom henvises til Økonomistyrelsens SCLbrugervejledning. Først når bidragsindbetalingen er iværksat, kan pensionsskalatrinnet i PENSAB opdateres. 5. Betalingsprocedure for andre end SCL-lønnede Med henblik på opkrævning af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd mv., som ikke aflønnes via SCL, skal der ske indberetning direkte til Personalestyrelsen, Pensionskontoret. 6. Ikrafttrædelse Cirkulæreskrivelsen har virkning fra 1. oktober Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 25. september 2000 Gorm Neigaard AFTALE OM PENSIONSFORHOLD FOR ANSATTE I FLEKSJOB UNDER CFU S FORHANDLILNGSOMRÅDE Bilag 3

12 12 1. Denne aftale finder anvendelse for personer, der ansættes i fleksjob, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er dækket af overenskomst eller aftale mellem Finansministeriet og en eller flere af de 4 underskrivende centralorganisationer eller organisationer tilsluttet disse, i det følgende kaldet overenskomstområdet, og som forud herfor har været ansat i en anden stilling inden for overenskomstområdet. Stk. 2. Aftalen omfatter ikke tjenestemænd, tjenestemandspensionister eller andre ansatte/pensionister med en tjenestemandslignende pensionsordning. 2. Formålet med aftalen er at sikre, at personer ansat i fleksjob under overenskomstområdet har mulighed for at videreføre deres pensionsordning fra en anden ansættelse inden for overenskomstområdet. Videreførelsen sker på de vilkår, pensionsinstituttet har fastsat. 3. I situationer som beskrevet i 2 kan personen i forbindelse med ansættelsen i fleksjob aftale med ansættelsesmyndigheden, at pensionsbidraget indbetales med frigørende virkning til den hidtidige pensionsordning. Stk. 2. Personer, der ansættes i fleksjob inden for overenskomstområdet, som ikke kan eller vil videreføre en pensionsordning etableret inden for overenskomstområdet, eller som ikke tidligere har haft en pensionsordning, skal optages i den pensionsordning, som er bestemt af overenskomsten, og på de vilkår, der gælder i pensionsordningen. 4. Pensionsbidrag, der indbetales til den hidtidige pensionsordning, udgør det beløb, der følger af det overenskomstforhold, der gælder for ansættelsen i fleksjobbet. 5. Aftalen har virkning for ansættelsesforhold i fleksjob, der etableres pr. 1. januar 2004 og senere. Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts. København, den 24. maj 2004 Statsansattes Kartel Peter Waldorff Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Gorm Neigaard Akademikernes Centralorganisation Sine Sunesen Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen

13 13 Links til relevante hjemmesider: Personalestyrelsen: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Projekt jobskabelse: Center for aktiv beskæftigelsesindsats: Informationsside om fleksjob: Virksomhedernes informationssystem om sygefravær og arbejdsfastholdelse: Sekretariatet for det social indeks: De samvirkende invalideorganisationer:

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.

Pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv. Cirkulære af 14. december 2012 Modst.nr. 036-12 J.nr. 12-861-101 Cirkulære om Pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv. 2012 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv.

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. 2006 Cirkulære af 6. januar 2006 Perst. nr. 003-06 J.nr. 05-868-13 Indholdsfortegnelse 1. Generel forhøjelse af ATP-satser... 3 2. Oprykning

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 2005 Cirkulære af 7. oktober 2005 Perst.nr. 050-05 PKAT nr. J.nr. 05-347-37 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 3

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 2002 Omtryk Indhold Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 4 3. Seniorordninger... 5 3.1. Deltid... 5 3.2.1. Retræte... 6 3.2.2. Seniorordning

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed Cirkulære om Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed 2001 1 Cirkulære om retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Distancearbejde. Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40

Cirkulære om rammeaftale om. Distancearbejde. Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40 Cirkulære om rammeaftale om Distancearbejde 2005 Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Rammeaftale 1. Aftalens område,

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier 1999 3.3.42 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere