Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten"

Transkript

1 Cirkulære om Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten 2009 Cirkulære af 17. juni 2009 Perst. nr J.nr PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme, som hvis den kontraktansatte var ansat på almindelige overenskomstvilkår, eller den PKAT som i øvrigt ville have været brugt. Ansatte der ikke vil være omfattet af ovennævnte PKAT registreres under regulativlønnede eller individuelt ansatte. For alle kontraktansatte skal klassen i lønsystemet sættes til 90. Et eksempel - en kontraktansat Jurist/økonom: PKAT sættes til 0046 og klasse sættes til 90.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 7 Rammeaftale 1. Aftalens dækningsområde mv Ansættelse og kontraktforhold Grundløn Tillæg og forhandlingsregler mv Lønregulering Pensionsbidrag Valgfrihed mellem pension og løn Generelle ansættelsevilkår mv Opsigelsesvarsler, forhandlingsprocedure ved afskedigelse mv Fratrædelsesgodtgørelse Afgørelser og tvister Overgang til kontraktansættelse mv Hovedaftaler Ikrafttræden og opsigelse...17 Bilag 1. Oversigt over departementer, styrelser og direktorater, som er omfattet af rammeaftalen...19 Bilag 2. Generelle aftaler

4 4

5 Cirkulære om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og akademikernes medlemsorganisationer, Offentligt Ansattes Organisationer og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation har indgået vedlagte rammeaftale af 17. juni 2009 om kontraktansættelse af chefer i staten. Rammeaftalen har virkning fra aftalens underskrift. Rammeaftalen for kontraktansættelse af chefer i staten skulle være trådt i kraft den 1. januar Aftalen er imidlertid blevet forsinket og ikrafttrædelsestidspunktet er i stedet aftalt til tidspunktet for aftalens underskrift. For alle chefer, herunder også åremålsansatte chefer, der er ansat i perioden fra 1. januar 2009 og til aftalens ikrafttræden, gælder, at de kan vælge at overgå til ansættelse efter rammeaftalen. 2. Med rammeaftalen indføres et nyt cheflønsystem. Lønsystemet omfatter administrative chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater, der hidtil ville være blevet klassificeret i lønramme Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen. For chefer ansat før aftalens ikrafttræden er der mulighed for overgang til kontraktansættelse efter de nærmere regler i rammeaftalens 12. Ved tvivl om dækningsområdet rettes henvendelse til Personalestyrelsen, før der indgås aftale om kontraktansættelse. 3. I stedet for den hidtidige klassificering af chefstillinger i en lønramme fastlægger rammeaftalen en grundløn i 4 grupper. Gruppe 1 og gruppe 2 har intervaller, inden for hvilke grundlønnen kan aftales mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte. 5

6 Indplacering af nye stillinger med grundløn i gruppe 3 og 4 skal fortsat finde sted i Finansministeriet. Når der ønskes oprettet stillinger i gruppe 3 og 4, skal ministeriet således ansøge Finansministeriet herom. Finansministeriet sender forslag til stillingens indplacering til de(n) relevante centralorganisation. Forslaget anses for godkendt, hvis centralorganisationerne(n) ikke inden for en frist på 3 uger har fremsat ønske om en forhandling af stillingens indplacering. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales varige og midlertidige pensionsgivende tillæg. Ledelsen kan endvidere efter forhandling med chefen fastsætte engangsvederlag og resultatløn. Der kan i den forbindelse indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn i det omfang det er fastsat af ledelsen efter forhandling med den enkelte chef, jf. 6, stk. 2. Chefer, der er ansat i henhold til rammeaftalen, er ikke omfattet af cheflønspuljerne. Der ydes ikke topcheftillæg til chefer omfattet af rammeaftalen. Der kan ikke aftales faste tillæg for regelmæssigt forekommende merarbejde ( konverteringstillæg ). 4. Der henvises flere steder i aftalen og cirkulærebemærkningerne til den forhandlingsberettigede organisation. Her skal reglerne i den fællesoverenskomst, organisationsaftale eller overenskomst, som vedkommende chef ville være omfattet, hvis ansættelsen ikke skete i henhold til rammeaftalen, anvendes. Hvis en chef ikke umiddelbart ville være omfattet af en sådan overenskomst mv., følges bestemmelserne i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og den centralorganisation, der ville være forhandlingsberettiget i tilfælde af ansættelse på tjenestemandsvilkår eller tjenestemandslignende vilkår. 5. De ansatte følger en række generelle aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Disse aftaler er oplistet i bilag 2. De ansatte vil dog også være omfattet af andre generelle aftaler mellem de samme parter. 6

7 6. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bestemmelser er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. Ikrafttræden 7. Cirkulæret har virkning fra den 17. juni Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 17. juni 2009 P.M.V. E.B. Sofie Nilsson 7

8 8

9 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten 1. Aftalens dækningsområde mv. Aftalen gælder ved ansættelse i administrative chefstillinger i de departementer, styrelser og direktorater, der er nævnt i bilag 1. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 1: Ved chefstillinger forstås stillinger som afdelingschef, direktør, vicedirektør, kontorchef, sekretariatschef mv., der tidligere ville være blevet klassificeret i lønramme Stillinger som departementschef er ikke omfattet af rammeaftalen. Stk. 2. Inden for sit dækningsområde træder rammeaftalen i stedet for: 1. Finansministeriets cirkulære af 28. august 1995 om klassificering og omklassificering (Fmst. nr. 23/95). 2. Finansministeriets cirkulære af 13. august 2003 om aftale om chefløn (Perst. nr ). Stk. 3. Aftalen gælder ikke i de tilfælde, hvor ansættelse sker som tjenestemand. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 3: Efter 2, stk. 3, i cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 (Perst ) om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken som er ændret ved cirkulære af 17. juni 2009 (Perst. nr ) kan ansættelse som tjenestemand ikke ske i stillinger, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Ansættelse som tjenestemand kan dog fortsat ske i de tilfælde, der er nævnt i cirkulærets 4-6. Stk. 4. De hidtidige regler om klassificering mv. og chefløn gælder fortsat for chefstillinger i lønramme 35 og 36 og for øvrige chefstillinger, der ikke er omfattet af rammeaftalen, jf. 1, stk. 1 og 3. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 4: Aftalen gælder bl.a. ikke for de i bilag 1 nævnte stillinger i aftale om chefløn samt stillinger, der er besat før aftalens ikrafttræden, og hvor stillingsindehaveren vælger ikke at overgå til kontraktansættelse efter denne rammeaftale. 9

10 Med hidtidige regler forstås den til enhver tid gældende aftale om chefløn, for tiden Perst. nr og Fmst. cirk. af 28. august 1995 om klassificering og omklassificering (Fmst. nr. 23/95). Stk. 5. Allerede ansatte chefer kan vælge at overgå til kontraktansættelse efter reglerne i 12. Ansættelse kan i så fald ske uden opslag. Stk 6. Chefer, som flyttes fra et område, der er omfattet af rammeaftalen til et område, som ikke er omfattet af rammeaftalen, kan vælge at bevare deres ansættelsesform som en personlig ordning. Stk. 7. Flyttes en overenskomstansat chef fra et område, der ikke er omfattet af rammeaftalen til et område, som er omfattet, kan chefen vælge at forblive overenskomstansat. I så fald gælder de hidtidige regler om chefløn mv., jf. 1, stk. 4. Stk. 8. Flyttes en tjenestemandsansat fra et område, der ikke er omfattet af rammeaftalen til et område, som er omfattet af rammeaftalen, kan tjenestemanden vælge at forblive tjenestemandsansat. I så fald gælder de hidtidige regler om chefløn mv., jf. 1, stk Ansættelse og kontraktforhold Ansættelse kan ske som tidsubegrænset kontraktansættelse eller tidsbegrænset kontraktansættelse på åremålsvilkår, der aftales i henhold til principperne i den til enhver tid gældende aftale om åremålsansættelse, for tiden Fmst. cirk. af 7. november 2000 (Perst. nr ) og Fmst. cirk. af 19. december 2003 om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål (Perst. nr ). Stk. 2. Den enkelte kontrakt og åremålsaftale indgås mellem ansættelsesmyndigheden og chefen. Der kan aftales nærmere regler for genforhandling af kontrakten. Cirkulærebemærkninger til 2, stk. 2: Kopi af den underskrevne ansættelseskontrakt og åremålsaftale indsendes af ansættelsesmyndigheden til den organisation, der ville være forhandlingsberettiget, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. 10

11 Stk. 3. Lønfastsættelsen i den enkelte kontrakt skal afspejle ansættelsesperioden og de øvrige aftalte kontraktvilkår. Lønfastsættelsen skal i øvrigt ske under hensyntagen til den enkelte stillings organisatoriske niveau og ansvarsområder samt chefens kvalifikationer. Stk. 4. Ved ansættelse på åremålsvilkår gælder rammeaftalens 9, stk. 2 og 10 ikke. Cirkulærebemærkninger til 2: Ansættelsesområdet svarer til det ansættelsesområde, der kan fastsættes for overenskomstansatte chefer i øvrigt. 3. Grundløn Grundlønnen aftales mellem ansættelsesmyndigheden og chefen inden for følgende rammer (årligt grundbeløb i 1. okt niveau): Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe kr kr kr kr kr kr. Stk. 2. Stillinger som kontorchef og lignende indplaceres indenfor intervallet i gruppe 1. Stillinger som afdelingschef, vicedirektør og lignende indplaceres som udgangspunkt indenfor intervallet i gruppe 2. Stillinger som styrelsesdirektør og lignende indplaceres som udgangspunkt i gruppe 3 eller 4. Cirkulærebemærkninger til 3, stk. 2: Stillinger omfattet af gruppe 1 kan under helt særlige omstændigheder oprykkes til gruppe 2, hvis stillingen har en særegen karakter, f.eks. opgavemæssigt og referencemæssigt. Stillingen skal i øvrigt væsentligt adskille sig fra stillinger i gruppe 1 og være sammenlignelig med stillinger i gruppe 2. Det forudsættes, at der på ministerområdet er et ledigt stillingsnummer i gruppe 2 til brug for oprykningen. Antallet af stillinger i hver af grupperne 1-4 kan ikke overstige antallet af de tilhørende bevillingslønrammer, som de enkelte ministerområder har stillingsnumre til. Yderligere stillingsnumre skal oprettes af Finansministeriet. Indberetning af løn i Statens Lønsystem skal knyttes til et stillingsnummer. 11

12 4. Tillæg og forhandlingsregler mv. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales varige og midlertidige tillæg til grundlønnen. Stk. 2. Aftaler om tillæg kan indgås i forbindelse med tiltrædelsen. Herudover skal forhandling finde sted en gang årligt, hvis en af kontraktens parter anmoder om det. Forhandling kan ske oftere, hvis det er aftalt i kontrakten, eller hvis der i øvrigt er enighed mellem parterne herom. Stk. 3. Engangsvederlag fastsættes af ansættelsesmyndigheden efter forhandling med chefen. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som: 1. Honorering af særlig indsats 2. Resultatløn 3. Honorering af merarbejde. Stk. 4. Tillæg efter stk. 1, fastsættes i grundbeløb (niv. 1. okt. 1997). Cirkulærebemærkninger til 4: Forhandlings- og aftalekompetencen for så vidt angår indplacering indenfor intervallet i gruppe 1 og 2, samt varige og midlertidige tillæg til alle grupper, ligger hos ansættelsesmyndigheden og den enkelte chef. Engangsvederlag og resultatløn forhandles med den enkelte chef og fastsættes af ansættelsesmyndigheden. Aftaler om tillæg mv. skal således ikke godkendes af den forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsesmyndigheden indsender kopi af underskrevne tillægsaftaler til den organisation, der ville være forhandlingsberettiget, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. 5. Lønregulering Grundlønnen efter 3, samt varige og midlertidige tillæg efter 4, stk. 1, reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. 12

13 6. Pensionsbidrag Indbetaling af pensionsbidrag af den samlede faste løn sker efter de regler, der er aftalt i den fællesoverenskomst, organisationsaftale, overenskomst eller aftale, som vedkommende chef ville have været omfattet af, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. Stk. 2. Der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og/eller resultatløn i det omfang det er fastsat af ledelsen efter forhandling med den enkelte chef. Stk. 3. Mellem ansættelsesmyndigheden og chefen kan der aftales en højere pensionsbidragsprocent end den, der følger af stk. 1. 1/3 af pensionsbidraget anses som chefens egetbidrag. Cirkulærebemærkninger til 6: Ved den samlede faste løn forstås grundlønnen, varige og midlertidige tillæg, samt eventuelt åremålstillæg. Med mindre et højere pensionsbidrag er aftalt mellem ansættelsesmyndigheden og chefen, jf. stk. 3, følger pensionsbidragenes størrelse og hvortil de skal indbetales, af de til enhver tid gældende regler i den overenskomst, organisationsaftale mv., der ville gælde ved overenskomstansættelse mv., 7. Valgfrihed mellem pension og løn Ansættelsesmyndigheden og chefen kan aftale, at pensionsbidraget fra 16,8 pct. og opefter kan udbetales som løn. Udbetalingen sker i øvrigt efter de regler, der gælder i den relevante fællesoverenskomst, organisationsaftale, overenskomst eller aftale mv. Er sådanne regler ikke aftalt eller fastsat, gælder følgende vilkår: 1. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet 2. Beløbet er ikke pensionsgivende Cirkulærebemærkninger til 7, stk. 1: Er det gældende pensionsbidrag f.eks. 17, 1 pct. (svarende til pensionsprocenten på AC s område) eller 18 pct. (svarende til pensionsprocenten på CO II s område), kan det således aftales, at hhv. de 0,3 pct. eller 1,2 pct. udbetales som løn. 13

14 Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, kan indgås varigt eller midlertidigt, dog mindst for 1 år ad gangen. 8. Generelle ansættelsesvilkår mv. Chefer er omfattet af en række generelle regelsæt, som fremgår af bilag Opsigelsesvarsler, forhandlingsprocedure ved afskedigelse mv. Funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og om fratrædelsesgodtgørelse gælder, medmindre andet er aftalt efter stk. 2. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og chefen kan aftale, at opsigelsesvarslet fra ansættelsesmyndighedens side er længere end 6 måneder, dog maksimalt 12 måneder. Stk. 3. Ved afskedigelse og bortvisning gælder de procedure- og voldgiftsregler, der er aftalt i den fællesoverenskomst, organisationsaftale eller overenskomst, som vedkommende chef ville have været omfattet af, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. 10. Fratrædelsesgodtgørelse I tilfælde af uansøgt afsked, der ikke skyldes chefens væsentlige misligholdelse, ydes en fratrædelsesgodtgørelse efter 9, stk. 1, og efter bestemmelserne i stk. 2. Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør 4 måneders løn efter 1 års ansættelse i henhold til rammeaftalen. Herefter forhøjes godtgørelsen med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn. Stk. 3. Med virkning fra 1. april 2009 ydes fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a dog også i tilfælde, hvor chefen på fratrædelsestidspunktet vil oppebære en arbejdsgiverfinansieret alderspension. 14

15 Cirkulærebemærkninger til 10: Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes af den samlede faste løn inkl. pensionsbidrag. Der ydes ikke feriegodtgørelse af fratrædelsesgodtgørelsen. 11. Afgørelse af tvister Enhver tvist vedrørende fortolkningen af den individuelle kontrakt søges bilagt ved forhandling mellem ansættelsesmyndigheden og chefen. Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne i stk. 1, fortsættes forhandlingen mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation og/eller rammeaftalens parter. Cirkulærebemærkninger til 11, stk. 2: Den forhandlingsberettigede organisation er den organisation, der ville være forhandlingsberettiget, hvis ansættelse ikke skete i henhold til denne rammeaftale. Stk. 3. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne i stk. 2, gælder reglerne i vedkommende hovedaftale om tvistløsning. 12. Overgang til kontraktansættelse mv. Bestemmelserne i stk. 2-4, omfatter chefer m.fl., der er ansat før aftalens ikrafttræden og som vælger at overgå til kontraktansættelse. Cirkulærebemærkninger til 12, stk. 1: Ved tjenestemænds overgang til kontraktansættelse aftales løn- og pensionsvilkår inden for rammerne af rammeaftalens bestemmelser. Endvidere vil der blive beregnet en opsat tjenestemandspension eller en fratrædelsesgodtgørelse efter de gældende regler herom. Det kan ikke aftales, at den pågældende fortsat optjener tjenestemandspensionsret mod, at ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsdækningsbidrag til finanslovens 36. Ansættelsen som tjenestemand ophører på det tidspunkt, som kontraktansættelsen har virkning fra. Stk. 2. Chefer, der indplaceres i gruppe 1, kan vælge at overgå til kontraktansættelse med virkning fra aftalens ikrafttræden eller derefter. 15

16 Stk. 3. Øvrige chefer kan vælge at overgå til kontraktansættelse med virkning fra den 1. januar 2010 eller derefter. Stk. 4. Åremålsansatte kan først overgå til kontraktansættelse ved åremålets udløb, dog tidligst fra de i stk. 2 og 3, anførte overgangstidspunkter. Cirkulærebemærkninger til 12, stk. 4: På det tidspunkt, hvor en allerede åremålsansat chef, skal have forlænget sin ansættelse i henhold til principperne i aftale om forlængelse og genansættelse på åremål, (Perst.nr ) er det muligt at overgå til ansættelse på kontrakt uden opslag af stillingen. Cirkulærebemærkninger til 12: Overgang til kontraktansættelse skal ske som direkte overgang, dvs. overgang til samme stilling. Forinden en chefs stillingtagen til overgang til kontraktansættelse udarbejder ansættelsesmyndigheden på anmodning forslag til overgangsvilkår. Forslaget udarbejdes senest 4 uger efter, at anmodningen er fremsat. Ved chefer i stk. 2, forstås chefer, der hidtil har været ansat i stillinger klassificeret i lønramme 37. Ved øvrige chefer forstås chefer, der hidtil har været ansat i stillinger klassificeret i lønramme 38 og derover. Overgang til gruppe 1-4 sker efter følgende omregningstabel: Lønramme Gruppe Hovedaftaler For rammeaftalen gælder nedenstående respektive hovedaftaler: 1. Hovedaftale mellem Finansministeriet og AC-organisationerne (APD nr. 45/91) 16

17 2. Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation (CO II) (APD nr. 92/92) 3. Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Overenskomstsektionen (APD nr. 45/91) 4. Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation. 14. Ikrafttræden og opsigelse Rammeaftalen træder i kraft ved underskrift den 17. juni Stk. 2. Rammeaftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts København, den 17. juni 2009 På vegne af akademikernes medlemsorganisationer Erik Jylling Offentligt Ansattes Organisationer Flemming Vinther Finansministeriet P.M.V. E.B. Carsten Holm Statstjenestemændenes Centralorganisation II Peter Ibsen Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen Overenskomstansattes Centralorganisation Jesper K. Hansen 17

18 18

19 Oversigt over departementer, styrelser og direktorater, som er omfattet af rammeaftalen Bilag 1 Nedenfor fremgår de departementer, styrelser og direktorater, der er omfattet af rammeaftalens dækningsområde, jf. rammeaftalens 1. Oversigten er opdelt på finanslovens hovedkonti. Ved tvivl om rammeaftalens dækningsområde, herunder om enkeltstillinger er omfattet, rettes henvendelse til Personalestyrelsen før der indgås aftale om kontraktansættelse i henhold til rammeaftalen. 5. Statsministeriet Departementet 6. Udenrigsministeriet Intern. studier og menneskeret Personel bistand FN, øvrige bistandsprogrammer Eksportstipendiater 7. Finansministeriet Departementet Økonomistyrelsen Personalestyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Departementet Det Økonomiske Råd Konkurrencestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Sikkerhedsstyrelsen 19

20 Finanstilsynet Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmarks Statistik Søfartsstyrelsen Forbrugerstyrelsen 9. Skatteministeriet Departementet Landsskatteretten Skat (hovedcentret) 11. Justitsministeriet Departementet Civilstyrelsen Familiestyrelsen Datatilsynet Direktoratet for kriminalforsorgen Domstolsstyrelsen 12. Forsvarsministeriet Departementet Forsvarets Interne Revision Farvandsvæsenet 15. Velfærdsministeriet Departementet Psykolognævnet Ankestyrelsen Sikringsstyrelsen Servicestyrelsen 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Departementet CPR-administrationen Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen 20

21 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Patientskadeankenævnet Statens Serum Institut 17. Beskæftigelsesministeriet Departementet Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter Beskæftigelsesministeriets IT Forligsinstitutionen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Departementet Udlændingeservice 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Departementet Forskningsstyrelsen IT- og Telestyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen CIRIUS 20. Undervisningsministeriet Departementet SUstyrelsen UNI-C Skolestyrelsen 21. Kulturministeriet Departementet Kulturministeriets Administrationscenter Kunststyrelsen Biblioteksstyrelsen mv. 21

22 Kulturarvsstyrelsen 22. Kirkeministeriet Departementet 23. Miljøministeriet Departementet Klagenævn Miljøstyrelsen Miljøcentre By- og Landskabsstyrelsen Skov og Naturstyrelsen Kort- og Matrikelstyrelsen 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FødevareErhverv Plantedirektoratet Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen den Regionale Kontrol Fiskeridirektoratet 28. Transportministeriet Departementet Vejdirektoratet Færdselsstyrelsen Statens Luftfartsvæsen Kystdirektoratet Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger 29. Klima- og Energiministeriet Departementet Energistyrelsen 22

23 Bilag 2 Generelle aftaler De ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i pkt Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 er der indgået ny aftale eller aftalt ændringer i de aftaler, der er markeret med *. 1. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, for tiden Fmst. cirk. 14/ (Perst.nr ). 2. Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte), for tiden Fmst. cirk. 27/ (Perst.nr ). 3. Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for tiden Fmst.cirk. 18/ (Perst.nr ). 4. * Tjenesterejser, for tiden Fmst. cirk. 30/ (Perst.nr ). 5. * Ferie, for tiden Fmst. cirk. 11/ (Perst.nr ). 6. * Barsel, adoption og omsorgsdage, for tiden Fmst. cirk. 9/ (Perst.nr ). 7. Orlov til børnepasning, for tiden Fmst. cirk. 30/ (Perst.nr ). 8. Tjenestefrihed af familiemæssige årsager, for tiden Fmst. cirk. 10/ (Perst.nr ) 9. * Tillidsrepræsentanter, for tiden Fmst.cirk. 30/ (Perst.nr ). 10. * Senior- og fratrædelsesordninger, for tiden Fmst. cirk. 12/ (Perst.nr ). 11. Rammeaftale om distancearbejde, for tiden Fmst. cirk. 6/ (Perst.nr ). 12. Implementering af deltidsdirektivet, for tiden Fmst. cirk. 2/ (Fmst.nr ). 13. * Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, for tiden Fmst. cirk. 27/6 200 (Perst.nr ). 14. * Kompetencefonden, for tiden Fmst. cirk. 27/ (Perst.nr ). 15. * Kompetenceudvikling, for tiden Fmst. cirk. 27/ (Perst.nr ). 16. *Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, for tiden Fmst. cirk. 8/ (Perst.nr ). 23

24 Herudover gælder kapitlerne om fravær i overenskomsten for akademikere i staten samt CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten og OAO-Sfællesoverenskomsten (de fælles regelsæt om sygdom, tjenestefrihed og barns 1. og 2. sygedag samt bestemmelserne om militærtjeneste) 24

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2014 Cirkulære af 9. april 2014 Modst.nr. 018-14 J.nr. 2014-1511-011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme, som hvis den kontraktansatte

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

Cirkulære om protokollat til

Cirkulære om protokollat til Cirkulære om protokollat til Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystem for lærere ved erhvervsskoler

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2008 Cirkulære af 28. juli 2008 Perst.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 036-13 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 002-12 PKAT nr. 115 J.nr. 10-333/64-3 Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret Cirkulære om aftale om Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret 2008 Cirkulære af 26. november 2009 Perst. nr. 077-09 J.nr. 09-868-18

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære af 28. december 2011 Perst.nr. 072-11 PKAT nr. 44, 85 og 0553 J.nr. 10-331-36 Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 9. september 2011 Perst.nr. 045-11 PKAT 50, 198 J.nr. 10-333/15-5 Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner 2013 Cirkulære af 30. august 2013 Modst.nr. 034-13 PKAT nr. 224 J.nr. 12-333/02-20 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for.

Cirkulære af 18. april Perst.nr PKAT 0265, J.nr /09-6. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 18. april 2011 Perst.nr. 010-11 PKAT 0265, 0289 J.nr. 10-333/09-6 Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2011 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Lærere ved Den Danske Filmskole

Lærere ved Den Danske Filmskole Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Den Danske Filmskole 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 029-06 PKAT nr. 0099 J.nr. 04-334/21-2 Dataark PKAT med specifikation 0099 Lærere ved Filmskolen

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab Cirkulære om aftale om Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab 2014 Cirkulære af 19. maj 2014 Modst.nr. 026-14 PKAT nr. 644 J.nr. 2014-1514-0073 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere