Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød"

Transkript

1 Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon Telefax januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning for Fælles eksportfremstød Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød giver mulighed for at yde tilskud på op til 50 % til Fælles eksportfremstød i udlandet for grupper bestående af mindst fem danske virksomheder. Programmet skal fremme den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Programmet støtter fremstødsaktiviteter i udlandet, som fokuserer på følgende: at fremme danske virksomheders internationalisering og fælles bearbejdning af udenlandske markeder med henblik på at bibringe/udbygge virksomhedernes viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår, at skabe/udbygge kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere, at udnytte de fordele og den synergi, der er knyttet til en fælles deltagelse i eksportfremstødet gennem f.eks. udveksling og deling af viden, ideer og erfaringer og til at skabe større opmærksomhed om de danske virksomheder på målmarkedet. 1. Krav og succeskriterier A) Det er et krav for at opnå tilskud til eksportfremstødet, at der er samlet en gruppe på mindst fem virksomheder, hvoraf mindst 25 % skal være SMV er 1. Som SMV tæller virksomheder, der opfylder følgende betingelser: a) virksomheden har op til 100 ansatte (målt i fuldtidsstillinger) b) virksomheden har en omsætning på op til 150 mio. kr. i seneste regnskabsår. 1 Ved en gruppe på fem virksomheder skal således to af virksomhederne være SMV er.

2 2 Som udgangspunkt vil der ikke kunne dispenseres fra kravet om SMV-deltagelse. B) Det er ligeledes et krav for at opnå tilskud til eksportfremstødet, at der til Eksportrådet er indsendt skemaer med bindende tilmelding for de deltagende virksomheder inden gennemførelse af fremstødet. Virksomhedsgruppen kan kun bestå af virksomheder, der er registrerede i Danmark. C) For hvert projekt er desuden fastsat følgende succeskriterier: Mindst 50 % af virksomhedsgruppen skal bestå af små og mellemstore virksomheder (SMV er), Mindst 90 % af de deltagende virksomheder skal tilkendegive, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med deltagelsen i fremstødet. Tilfredshedsmålingen gennemføres af Eksportrådet. Succeskriterierne skal opfyldes for at fremstødet efterfølgende kan betragtes som fuldt ud tilfredsstillende gennemført og have indfriet ambitionerne for bevillingen af tilskuddet. 2. Målgruppe Målgruppen og de ultimative modtagere af tilskuddet er de enkelte virksomheder, som deltager i fremstødet. For at kunne opnå tilskud fra Eksportrådet skal en enkelt organisation eller virksomhed på deltagernes vegne påtage sig det juridiske og økonomiske ansvar for fremstødets gennemførelse og afvikling. Fælles eksportfremstød henvender sig således til erhvervs- og brancheorganisationer, til virksomheder, der bistår med eksportrådgivning o.l., eller til en enkelt virksomhed som koordinator af et konkret fremstød på vegne af en gruppe på mindst fem virksomheder. Herefter betegnet koordinator eller ansøger. 3. Projektindhold Projekter skal være bygget op om et fælles fremstød på det udenlandske marked for de deltagende danske virksomheder. Aktiviteterne skal tilrettelægges således, at de understøtter og supplerer virksomhedernes egen, individuelle indsats. Ansøger skal endvidere være opmærksom på at sammensætte aktiviteterne således, at de tilgodeser ikke mindst de små og mellemstore virksomheder (SMV er). Virksomhederne i gruppen skal være til stede ved og deltage i det fælles fremstød på målmarkedet, herunder i præsentationer, møder mv. Projektet kan bl.a. omfatte:

3 3 Planlægning af fremstødet, Planlægnings- og opfølgningsmøde med virksomhedsgruppen, Identifikation af lokale organisationer, virksomheder mv. i målgruppen på markedet med henblik på at planlægge og gennemføre møder samt udarbejde virksomhedsprofiler for de danske og lokale deltagere i møderne, Kampagne, presseomtale o.l., der skal skabe opmærksomhed om den danske virksomhedsgruppe på markedet, herunder fremstilling af fælles markedsføringsmateriale, inkl. katalog med omtale og præsentation af de danske virksomheder, der deltager i fremstødet, Fælles seminar, symposium eller workshop på målmarkedet med henblik på at præsentere dansk erhvervsliv og give de deltagende virksomheder mulighed for at præsentere sig selv og deres produkter og ydelser for potentielle samarbejdspartnere, lokale organisationer, presse og myndigheder, Møder mellem de danske virksomheder og udvalgte, potentielle samarbejdspartnere på målmarkedet, Fællesstand på relevante fagmesser, Fælles besøg hos organisationer, virksomheder mv. på målmarkedet. Afhængig af marked og målgruppe, aktiviteternes beskaffenhed etc. vil der evt. også kunne indgå andre elementer i projektet Ansøger har mulighed for at indhente tilbud hos Udenrigsministeriets repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og handelskontorer m.v.) vedrørende ydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af fremstødet. Omkostningerne hertil kan indgå i projektbudgettet sammen med de øvrige omkostninger. 4. Ansøgningsvejledning Ansøgninger om tilskud indsendes til Udenrigsministeriet, Eksportrådet. Der er årlige ansøgningsfrister, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside Ansøgning med tilhørende dokumentation kan indsendes både pr. eller almindelig post. Hvis indsendelsen foregår elektronisk, skal dokumenterne forsynes med en anerkendt digital virksomhedssignatur og ske til adressen Indsendelse pr. almindelig post skal ske til adressen:

4 4 Udenrigsministeriet Eksportrådet Asiatisk Plads København K. Ansøgninger, der modtages for sent, afvises. Eksportrådet vil efter hver ansøgningsfrists udløb foretage en samlet prioritering af de indkomne ansøgninger på baggrund af projekternes kvalitet og midler til rådighed. En nærmere beskrivelse af de kriterier, der anvendes i forbindelse med prioriteringen, fremgår af pkt. 5. Der må under normale omstændigheder påregnes svartider på 6-8 uger afhængig af ansøgningsmængden i de enkelte runder. Ansøgningens indhold skal omfatte de nedenfor anførte punkter og være så konkret og præcist som muligt. A. Ansøger skal opfylde følgende krav: være en dansk registreret virksomhed, have de fornødne faglige, organisatoriske og økonomiske ressourcer til at kunne planlægge, gennemføre og følge op på aktiviteten, må ikke have forfalden gæld til det offentlige og skal varetage det sociale ansvar over for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, administrationen af projektet skal være tilrettelagt således, at der kan ske en hensigtsmæssig registrering af tilskudsmodtagers eget tidsforbrug 2 og afholdte omkostninger. B. Ansøgningen skal indeholde: beskrivelse af formålet med projektet, beskrivelse af markedets forventede betydning for danske virksomheder, beskrivelse af de enkelte aktiviteter, samlet tids- og handlingsplan, budget med angivelse af de forventede omkostninger og indtægter. Budgettet skal opstilles således, at der er direkte sammenlignelighed mellem budget og tids- og handlingsplan. Der skal være balance mellem de budgetterede udgifter og indtægter, beskrivelse af ansøgers kvalifikationer, begrundelse for behov for tilskud til projektet. Bemærk, at ovenstående alene omfatter det konkrete fremstødsprojekt, der søges tilskud til. 2 Se desuden pkt. 4 i Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for Fælles eksportfremstød af 1. januar 2013.

5 5 C. Ansøgningen skal være bilagt: skema for ansøger om tilskud til fælles eksportfremstød, skema for deltagere i fælles eksportfremstød (kan evt. indsendes senere efter konkret aftale), kopi af ansøgers seneste, reviderede årsregnskab, en restanceerklæring fra SKAT om, at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige. Skemaerne findes på Udenrigsministeriets hjemmeside For at sikre koordinering med andre fremstødsprojekter og undgå uønsket overlapning med hensyn til målgrupper og -markeder vil det ansøgte projekt blive anmeldt til Eksportrådets Koordineringsgruppe for fælles eksportfremstød. Projekter, der opnår tilskud, annonceres på Udenrigsministeriets hjemmeside Ansøger skal markedsføre eksportfremmeaktiviteten bredt over for relevante virksomheder i hele Danmark og især over for små og mellemstore danske virksomheder (SMV er). Deltagelse i eksportfremstød skal ske på lige vilkår for alle virksomheder i Danmark og må ikke være betinget af medlemskab af en bestemt organisation, forening eller lignende, ligesom konkurrerende virksomheder ikke må udelukkes. 5. Prioritering Bevillingen prioriteres sådan, at 50 % af midlerne øremærkes fælles eksportfremstød på BRIK og øvrige vækstmarkeder, og 50 % anvendes til nærmarkederne, herunder Nordamerika og Oceanien. Ca. 80 % af midlerne prioriteres i henhold til sektorerne energi/miljø, vand, sundhed, sunde og bæredygtige fødevarer samt design. I vurderingen af de enkelte ansøgninger indgår herudover følgende kriterier: Idégrundlag og virksomhedsopbakning, Spredning af tilskudsmidler på erhvervssektorer og markeder, Relevans for SMV-virksomheder, Nyhedsværdi, herunder nye markeder, Flest mulige virksomheder får gavn af tilskudsmidlerne, Mulighederne for markedsåbning og nedbrydning af markedsbarrierer,

6 6 Markedsmuligheder, etablering af kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på målmarkedet, Projektets fokusering, dvs. hvorledes projektet er afgrænset med hensyn til danske deltagervirksomheder og eksportmarked, Tids- og handlingsplan for gennemførelsesprojektet, Projektets omkostninger, Ansøgers faglige, organisatoriske og økonomiske muligheder for at gennemføre projektet og Eksportrådets eventuelle erfaringer med ansøger, At projektet ikke uhensigtsmæssigt overlapper andre planlagte fremstød. Med henblik på at skabe synergi mellem forskellige eksportfremmeaktiviteter kan Eksportrådet foranledige, at organisatorerne af forskellige projekter koordinerer deres aktiviteter. Eksportrådet prioriterer officielle eksportfremstød forud for andre typer af eksportfremstød. Officielle fremstød er fremstød, der ledes af medlemmer af kongehuset eller medlemmer af regeringen. Eksportrådet kan stille krav om, at officielle fremstød koordineres i samarbejde med den relevante danske repræsentation (ambassade, generalkonsulat, handelskontor el. lign.). De nærmere vilkår for samarbejdet kan i relevant omfang fastsættes af Eksportrådet. Eksportrådets Eksportfremmebevillingsudvalg 3 fastlægger årligt den vejledende fordeling af tilskudsmidler mellem de forskellige tilskudsområder. 6. Tilskud Eksportrådet kan yde et tilskud på op til 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger til projektet. De deltagende virksomheders interesse for projektet skal afspejles i en egenbetaling på minimum 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger. Evt. andre tilskud og bidrag fra offentlige kilder vil blive modregnet i tilskuddet. Der ydes ikke tilskud til omkostninger afholdt før tilsagn om tilskud foreligger. Der ydes ikke tilskud til honorar til ansøger, men der kan ydes tilskud til ansøgers tidsforbrug 4 til planlægning, gennemførelse og rapportering af de godkendte projektaktiviteter samt til følgende eksterne omkostninger i forbindelse med gennemførelse af projektet: Indkøb af tjenesteydelser fra diverse underleverandører så som konsulenter, tolke mv. og fra danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og 3 Udvalget er nedsat iht. Lov om visse aspekter af Eksportrådets virke med senere ændringer og består af 4 medlemmer fra Eksportrådets bestyrelse, hvis formand udpeger medlemmerne. 4 Se desuden pkt. 4 i Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød af 1. januar 2013.

7 7 handelskontorer m.v.). Navn(e) på ansøgers underleverandør(er) skal fremgå af ansøgning inkl. budgetforslag, Gennemførelse af opmærksomhedsskabende og markedsplejende aktiviteter på målmarkedet, herunder fremstilling af fælles præsentationskatalog/ -materiale, Leje af lokaler ved afholdelse af konference, seminar, præsentationer, kontaktmøder etc., herunder rimelig mødeforplejning, Messestand og udgifter forbundet hermed. Netværksaktiviteter som f.eks. reception el.lign., Rejse- og opholdsudgifter på målmarkedet for én repræsentant 5 for ansøger, Udgifter til eksterne foredragsholdere uden tilknytning til de berørte organisationer og deltagende virksomheder, Revision af projektregnskab. Afhængig af marked, målgruppe, aktiviteternes beskaffenhed etc. vil der evt. også kunne indgå andre elementer i projektet. I det omfang, der ydes tilskud til rejse- og opholdsomkostninger, skal omkostningerne opgøres i henhold til statens satsregulering for tjenesterejser (findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Der kan maksimalt ydes et tilskud på kr til standudgifter (standareal, - design, -opbygning, -indretning og nedtagning m.v.). Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgninger og til de deltagende danske virksomheders egne omkostninger og eget tidsforbrug, herunder f.eks. fremstilling af individuelt markedsføringsmateriale i form af f.eks. produkt- og varekataloger. Desuden ydes ikke tilskud til de deltagende virksomheders rejse- og opholdsomkostninger. Eksportrådet kan begrænse omfanget af udgifter, der bevilges tilskud til og fastsætte en maksimal timepris for tilskudsmodtagers eget arbejde i forbindelse med projektet. Der er et loft over det samlede antal tilskudsberettigede timer. Der kan efter en konkret vurdering ydes tilskud i henhold til nedenstående, idet tilskuddet som udgangspunkt pr. virksomhed maksimalt beløber sig til 20 timer: - 5 deltagende virksomheder: Maksimalt kr deltagende virksomheder: Maksimalt kr eller flere deltagende virksomheder: Maksimalt kr Overstiger gruppen 25 virksomheder kan der ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter for i alt to repræsentanter for ansøger.

8 8 Ansøger skal i budgettet fordele det ansøgte beløb til timer ud på en eller flere af følgende poster: 1) planlægning og koordinering 2) markedsføring på markedet 3) gennemførelse og 4) afslutning (evaluering, rapport og regnskab). I budgettet vil det i udgangspunktet ikke være nødvendigt at udspecificere på yderligere budgetlinjer. For hver budgetlinje skal antallet af timer og timepris, som det ansøgte beløb dækker over, fremgå. Ligeledes skal det fremgå af budgettet, såfremt dele af det ansøgte beløb går til timer til andre end ansøger, f.eks. medarrangør og/eller underleverandør. Loftet pristalsreguleres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende timepris (aktuelt kr. 925) for Eksportrådet. Der er ligeledes et loft over det tilskudsberettigede udlæg til fælles markedsføring på markedet svarende til kr pr. virksomhed, dog således at det samlede tilskudsberettigede udlæg til markedsføring ikke kan overstige kr pr. fremstød. Planerne for markedsføring på markedet skal beskrives i ansøgningen, men vil som udgangspunkt ikke skulle udspecificeres yderligere end med én budgetlinje i budgettet. Der ydes ikke tilskud til markedsføring over for danske virksomheder med henblik på hvervning af deltagere i fremstødet. Såfremt kun en del af de godkendte aktiviteter gennemføres eller projektet bliver billigere end budgetteret, reduceres tilskuddet tilsvarende. Ligeledes reduceres antallet af timer, hvortil der ydes tilskud, hvis fremstødet gennemføres med færre virksomheder end budgetteret. 7. Tilskudsvilkår Eksportrådet fastsætter de generelle og individuelle vilkår, der gælder for tilsagn om tilskud, herunder rammerne for rapportering, revision og regnskaber. Tilskud udbetales bagud. I de generelle vilkår er det bl.a. fastsat, at der kun kan ydes tilskud til omkostninger afholdt inden for den tilskudsperiode, der er fastsat i tilskudsaftalen, der kun kan ydes tilskud til virksomhedernes deltagelse i samme aktivitet i alt tre gange (gældende for fremstød gennemført efter 5. oktober 2009), tilskudsmodtager senest seks måneder efter det i tilskudsaftalen anførte sluttidspunkt skal indsende rapport og regnskab for projektet. Regnskabet skal attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. reglerne i tilskudsaftalen, der for tilskud på mere end kr tre gange årligt vil kunne udbetales tilskud à conto bagud ved fremsendelse af perioderegnskab og rapport. Der tilbageholdes 10 % af tilskudsbeløbet, indtil afsluttende rapport og revideret regnskab er modtaget og godkendt. Det afsluttende regnskab skal attesteres/ forsynes med en erklæring af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. reglerne i tilskudsaftalen,

9 9 tilskud udbetales på baggrund af et periode-/projektregnskab, der skal være opstillet, så det er direkte sammenligneligt med det godkendte projektbudget. Omkostningerne skal være afholdt og betalt i forbindelse med projektet for at være tilskudsberettigede, udbetaling sker til den bankforbindelse (pengeinstituttets navn, registreringsog kontonummer), der er anført i skemaet for ansøger, med henblik på at undersøge ansøgernes forvaltning og anvendelse af de tildelte tilskud har Eksportrådet mulighed for at udtage projektregnskaber til gennemgang ved en ekstern revisor, jf. Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød, 5 og 6, i tilfælde af misligholdelse af tilskudsaftalen kan Eksportrådet nedsætte tilskuddets størrelse eller hæve aftalen og forlange allerede udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt. Det samme gælder, hvis forudsætningerne i ansøgning og tilskudsaftalen ikke opfyldes, eller der er tale om afvigelser fra de planer, der ligger til grund for tilskudsaftalen, virksomhederne er forpligtede til at deltage i de evalueringer, der gennemføres af Eksportrådet med henblik på måling af tilfredshed, opnåede resultater mv. af fremstødet, ansøger skal være indstillet på at levere case stories til Eksportrådets markedsføring. Informationsmateriale o.l. om eksportfremstødet skal indeholde oplysninger om, at Eksportrådet yder tilskud til fremstødet. Tilsagnet er betinget af, at det særlige medfinansieringslogo anføres på alt brochure- og præsentationsmateriale, der anvendes i forbindelse med fremstødet. Logoet rekvireres via Udenrigsministeriets hjemmeside Andre anvendelser af Udenrigsministeriets logo må kun ske efter forudgående godkendelse. Et eksemplar/sæt af det præsentationsmateriale, der evt. fremstilles til brug for det fælles eksportfremstød, skal indsendes sammen med rapport og regnskab for fremstødet. Udenrigsministeriet, Eksportrådet, den 1. januar 2013

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere