Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød"

Transkript

1 Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon Telefax januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning for Fælles eksportfremstød Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød giver mulighed for at yde tilskud på op til 50 % til Fælles eksportfremstød i udlandet for grupper bestående af mindst fem danske virksomheder. Programmet skal fremme den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Programmet støtter fremstødsaktiviteter i udlandet, som fokuserer på følgende: at fremme danske virksomheders internationalisering og fælles bearbejdning af udenlandske markeder med henblik på at bibringe/udbygge virksomhedernes viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår, at skabe/udbygge kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere, at udnytte de fordele og den synergi, der er knyttet til en fælles deltagelse i eksportfremstødet gennem f.eks. udveksling og deling af viden, ideer og erfaringer og til at skabe større opmærksomhed om de danske virksomheder på målmarkedet. 1. Krav og succeskriterier A) Det er et krav for at opnå tilskud til eksportfremstødet, at der er samlet en gruppe på mindst fem virksomheder, hvoraf mindst 25 % skal være SMV er 1. Som SMV tæller virksomheder, der opfylder følgende betingelser: a) virksomheden har op til 100 ansatte (målt i fuldtidsstillinger) b) virksomheden har en omsætning på op til 150 mio. kr. i seneste regnskabsår. 1 Ved en gruppe på fem virksomheder skal således to af virksomhederne være SMV er.

2 2 Som udgangspunkt vil der ikke kunne dispenseres fra kravet om SMV-deltagelse. B) Det er ligeledes et krav for at opnå tilskud til eksportfremstødet, at der til Eksportrådet er indsendt skemaer med bindende tilmelding for de deltagende virksomheder inden gennemførelse af fremstødet. Virksomhedsgruppen kan kun bestå af virksomheder, der er registrerede i Danmark. C) For hvert projekt er desuden fastsat følgende succeskriterier: Mindst 50 % af virksomhedsgruppen skal bestå af små og mellemstore virksomheder (SMV er), Mindst 90 % af de deltagende virksomheder skal tilkendegive, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med deltagelsen i fremstødet. Tilfredshedsmålingen gennemføres af Eksportrådet. Succeskriterierne skal opfyldes for at fremstødet efterfølgende kan betragtes som fuldt ud tilfredsstillende gennemført og have indfriet ambitionerne for bevillingen af tilskuddet. 2. Målgruppe Målgruppen og de ultimative modtagere af tilskuddet er de enkelte virksomheder, som deltager i fremstødet. For at kunne opnå tilskud fra Eksportrådet skal en enkelt organisation eller virksomhed på deltagernes vegne påtage sig det juridiske og økonomiske ansvar for fremstødets gennemførelse og afvikling. Fælles eksportfremstød henvender sig således til erhvervs- og brancheorganisationer, til virksomheder, der bistår med eksportrådgivning o.l., eller til en enkelt virksomhed som koordinator af et konkret fremstød på vegne af en gruppe på mindst fem virksomheder. Herefter betegnet koordinator eller ansøger. 3. Projektindhold Projekter skal være bygget op om et fælles fremstød på det udenlandske marked for de deltagende danske virksomheder. Aktiviteterne skal tilrettelægges således, at de understøtter og supplerer virksomhedernes egen, individuelle indsats. Ansøger skal endvidere være opmærksom på at sammensætte aktiviteterne således, at de tilgodeser ikke mindst de små og mellemstore virksomheder (SMV er). Virksomhederne i gruppen skal være til stede ved og deltage i det fælles fremstød på målmarkedet, herunder i præsentationer, møder mv. Projektet kan bl.a. omfatte:

3 3 Planlægning af fremstødet, Planlægnings- og opfølgningsmøde med virksomhedsgruppen, Identifikation af lokale organisationer, virksomheder mv. i målgruppen på markedet med henblik på at planlægge og gennemføre møder samt udarbejde virksomhedsprofiler for de danske og lokale deltagere i møderne, Kampagne, presseomtale o.l., der skal skabe opmærksomhed om den danske virksomhedsgruppe på markedet, herunder fremstilling af fælles markedsføringsmateriale, inkl. katalog med omtale og præsentation af de danske virksomheder, der deltager i fremstødet, Fælles seminar, symposium eller workshop på målmarkedet med henblik på at præsentere dansk erhvervsliv og give de deltagende virksomheder mulighed for at præsentere sig selv og deres produkter og ydelser for potentielle samarbejdspartnere, lokale organisationer, presse og myndigheder, Møder mellem de danske virksomheder og udvalgte, potentielle samarbejdspartnere på målmarkedet, Fællesstand på relevante fagmesser, Fælles besøg hos organisationer, virksomheder mv. på målmarkedet. Afhængig af marked og målgruppe, aktiviteternes beskaffenhed etc. vil der evt. også kunne indgå andre elementer i projektet Ansøger har mulighed for at indhente tilbud hos Udenrigsministeriets repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og handelskontorer m.v.) vedrørende ydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af fremstødet. Omkostningerne hertil kan indgå i projektbudgettet sammen med de øvrige omkostninger. 4. Ansøgningsvejledning Ansøgninger om tilskud indsendes til Udenrigsministeriet, Eksportrådet. Der er årlige ansøgningsfrister, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside Ansøgning med tilhørende dokumentation kan indsendes både pr. eller almindelig post. Hvis indsendelsen foregår elektronisk, skal dokumenterne forsynes med en anerkendt digital virksomhedssignatur og ske til adressen Indsendelse pr. almindelig post skal ske til adressen:

4 4 Udenrigsministeriet Eksportrådet Asiatisk Plads København K. Ansøgninger, der modtages for sent, afvises. Eksportrådet vil efter hver ansøgningsfrists udløb foretage en samlet prioritering af de indkomne ansøgninger på baggrund af projekternes kvalitet og midler til rådighed. En nærmere beskrivelse af de kriterier, der anvendes i forbindelse med prioriteringen, fremgår af pkt. 5. Der må under normale omstændigheder påregnes svartider på 6-8 uger afhængig af ansøgningsmængden i de enkelte runder. Ansøgningens indhold skal omfatte de nedenfor anførte punkter og være så konkret og præcist som muligt. A. Ansøger skal opfylde følgende krav: være en dansk registreret virksomhed, have de fornødne faglige, organisatoriske og økonomiske ressourcer til at kunne planlægge, gennemføre og følge op på aktiviteten, må ikke have forfalden gæld til det offentlige og skal varetage det sociale ansvar over for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, administrationen af projektet skal være tilrettelagt således, at der kan ske en hensigtsmæssig registrering af tilskudsmodtagers eget tidsforbrug 2 og afholdte omkostninger. B. Ansøgningen skal indeholde: beskrivelse af formålet med projektet, beskrivelse af markedets forventede betydning for danske virksomheder, beskrivelse af de enkelte aktiviteter, samlet tids- og handlingsplan, budget med angivelse af de forventede omkostninger og indtægter. Budgettet skal opstilles således, at der er direkte sammenlignelighed mellem budget og tids- og handlingsplan. Der skal være balance mellem de budgetterede udgifter og indtægter, beskrivelse af ansøgers kvalifikationer, begrundelse for behov for tilskud til projektet. Bemærk, at ovenstående alene omfatter det konkrete fremstødsprojekt, der søges tilskud til. 2 Se desuden pkt. 4 i Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for Fælles eksportfremstød af 1. januar 2013.

5 5 C. Ansøgningen skal være bilagt: skema for ansøger om tilskud til fælles eksportfremstød, skema for deltagere i fælles eksportfremstød (kan evt. indsendes senere efter konkret aftale), kopi af ansøgers seneste, reviderede årsregnskab, en restanceerklæring fra SKAT om, at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige. Skemaerne findes på Udenrigsministeriets hjemmeside For at sikre koordinering med andre fremstødsprojekter og undgå uønsket overlapning med hensyn til målgrupper og -markeder vil det ansøgte projekt blive anmeldt til Eksportrådets Koordineringsgruppe for fælles eksportfremstød. Projekter, der opnår tilskud, annonceres på Udenrigsministeriets hjemmeside Ansøger skal markedsføre eksportfremmeaktiviteten bredt over for relevante virksomheder i hele Danmark og især over for små og mellemstore danske virksomheder (SMV er). Deltagelse i eksportfremstød skal ske på lige vilkår for alle virksomheder i Danmark og må ikke være betinget af medlemskab af en bestemt organisation, forening eller lignende, ligesom konkurrerende virksomheder ikke må udelukkes. 5. Prioritering Bevillingen prioriteres sådan, at 50 % af midlerne øremærkes fælles eksportfremstød på BRIK og øvrige vækstmarkeder, og 50 % anvendes til nærmarkederne, herunder Nordamerika og Oceanien. Ca. 80 % af midlerne prioriteres i henhold til sektorerne energi/miljø, vand, sundhed, sunde og bæredygtige fødevarer samt design. I vurderingen af de enkelte ansøgninger indgår herudover følgende kriterier: Idégrundlag og virksomhedsopbakning, Spredning af tilskudsmidler på erhvervssektorer og markeder, Relevans for SMV-virksomheder, Nyhedsværdi, herunder nye markeder, Flest mulige virksomheder får gavn af tilskudsmidlerne, Mulighederne for markedsåbning og nedbrydning af markedsbarrierer,

6 6 Markedsmuligheder, etablering af kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på målmarkedet, Projektets fokusering, dvs. hvorledes projektet er afgrænset med hensyn til danske deltagervirksomheder og eksportmarked, Tids- og handlingsplan for gennemførelsesprojektet, Projektets omkostninger, Ansøgers faglige, organisatoriske og økonomiske muligheder for at gennemføre projektet og Eksportrådets eventuelle erfaringer med ansøger, At projektet ikke uhensigtsmæssigt overlapper andre planlagte fremstød. Med henblik på at skabe synergi mellem forskellige eksportfremmeaktiviteter kan Eksportrådet foranledige, at organisatorerne af forskellige projekter koordinerer deres aktiviteter. Eksportrådet prioriterer officielle eksportfremstød forud for andre typer af eksportfremstød. Officielle fremstød er fremstød, der ledes af medlemmer af kongehuset eller medlemmer af regeringen. Eksportrådet kan stille krav om, at officielle fremstød koordineres i samarbejde med den relevante danske repræsentation (ambassade, generalkonsulat, handelskontor el. lign.). De nærmere vilkår for samarbejdet kan i relevant omfang fastsættes af Eksportrådet. Eksportrådets Eksportfremmebevillingsudvalg 3 fastlægger årligt den vejledende fordeling af tilskudsmidler mellem de forskellige tilskudsområder. 6. Tilskud Eksportrådet kan yde et tilskud på op til 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger til projektet. De deltagende virksomheders interesse for projektet skal afspejles i en egenbetaling på minimum 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger. Evt. andre tilskud og bidrag fra offentlige kilder vil blive modregnet i tilskuddet. Der ydes ikke tilskud til omkostninger afholdt før tilsagn om tilskud foreligger. Der ydes ikke tilskud til honorar til ansøger, men der kan ydes tilskud til ansøgers tidsforbrug 4 til planlægning, gennemførelse og rapportering af de godkendte projektaktiviteter samt til følgende eksterne omkostninger i forbindelse med gennemførelse af projektet: Indkøb af tjenesteydelser fra diverse underleverandører så som konsulenter, tolke mv. og fra danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og 3 Udvalget er nedsat iht. Lov om visse aspekter af Eksportrådets virke med senere ændringer og består af 4 medlemmer fra Eksportrådets bestyrelse, hvis formand udpeger medlemmerne. 4 Se desuden pkt. 4 i Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød af 1. januar 2013.

7 7 handelskontorer m.v.). Navn(e) på ansøgers underleverandør(er) skal fremgå af ansøgning inkl. budgetforslag, Gennemførelse af opmærksomhedsskabende og markedsplejende aktiviteter på målmarkedet, herunder fremstilling af fælles præsentationskatalog/ -materiale, Leje af lokaler ved afholdelse af konference, seminar, præsentationer, kontaktmøder etc., herunder rimelig mødeforplejning, Messestand og udgifter forbundet hermed. Netværksaktiviteter som f.eks. reception el.lign., Rejse- og opholdsudgifter på målmarkedet for én repræsentant 5 for ansøger, Udgifter til eksterne foredragsholdere uden tilknytning til de berørte organisationer og deltagende virksomheder, Revision af projektregnskab. Afhængig af marked, målgruppe, aktiviteternes beskaffenhed etc. vil der evt. også kunne indgå andre elementer i projektet. I det omfang, der ydes tilskud til rejse- og opholdsomkostninger, skal omkostningerne opgøres i henhold til statens satsregulering for tjenesterejser (findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Der kan maksimalt ydes et tilskud på kr til standudgifter (standareal, - design, -opbygning, -indretning og nedtagning m.v.). Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgninger og til de deltagende danske virksomheders egne omkostninger og eget tidsforbrug, herunder f.eks. fremstilling af individuelt markedsføringsmateriale i form af f.eks. produkt- og varekataloger. Desuden ydes ikke tilskud til de deltagende virksomheders rejse- og opholdsomkostninger. Eksportrådet kan begrænse omfanget af udgifter, der bevilges tilskud til og fastsætte en maksimal timepris for tilskudsmodtagers eget arbejde i forbindelse med projektet. Der er et loft over det samlede antal tilskudsberettigede timer. Der kan efter en konkret vurdering ydes tilskud i henhold til nedenstående, idet tilskuddet som udgangspunkt pr. virksomhed maksimalt beløber sig til 20 timer: - 5 deltagende virksomheder: Maksimalt kr deltagende virksomheder: Maksimalt kr eller flere deltagende virksomheder: Maksimalt kr Overstiger gruppen 25 virksomheder kan der ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter for i alt to repræsentanter for ansøger.

8 8 Ansøger skal i budgettet fordele det ansøgte beløb til timer ud på en eller flere af følgende poster: 1) planlægning og koordinering 2) markedsføring på markedet 3) gennemførelse og 4) afslutning (evaluering, rapport og regnskab). I budgettet vil det i udgangspunktet ikke være nødvendigt at udspecificere på yderligere budgetlinjer. For hver budgetlinje skal antallet af timer og timepris, som det ansøgte beløb dækker over, fremgå. Ligeledes skal det fremgå af budgettet, såfremt dele af det ansøgte beløb går til timer til andre end ansøger, f.eks. medarrangør og/eller underleverandør. Loftet pristalsreguleres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende timepris (aktuelt kr. 925) for Eksportrådet. Der er ligeledes et loft over det tilskudsberettigede udlæg til fælles markedsføring på markedet svarende til kr pr. virksomhed, dog således at det samlede tilskudsberettigede udlæg til markedsføring ikke kan overstige kr pr. fremstød. Planerne for markedsføring på markedet skal beskrives i ansøgningen, men vil som udgangspunkt ikke skulle udspecificeres yderligere end med én budgetlinje i budgettet. Der ydes ikke tilskud til markedsføring over for danske virksomheder med henblik på hvervning af deltagere i fremstødet. Såfremt kun en del af de godkendte aktiviteter gennemføres eller projektet bliver billigere end budgetteret, reduceres tilskuddet tilsvarende. Ligeledes reduceres antallet af timer, hvortil der ydes tilskud, hvis fremstødet gennemføres med færre virksomheder end budgetteret. 7. Tilskudsvilkår Eksportrådet fastsætter de generelle og individuelle vilkår, der gælder for tilsagn om tilskud, herunder rammerne for rapportering, revision og regnskaber. Tilskud udbetales bagud. I de generelle vilkår er det bl.a. fastsat, at der kun kan ydes tilskud til omkostninger afholdt inden for den tilskudsperiode, der er fastsat i tilskudsaftalen, der kun kan ydes tilskud til virksomhedernes deltagelse i samme aktivitet i alt tre gange (gældende for fremstød gennemført efter 5. oktober 2009), tilskudsmodtager senest seks måneder efter det i tilskudsaftalen anførte sluttidspunkt skal indsende rapport og regnskab for projektet. Regnskabet skal attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. reglerne i tilskudsaftalen, der for tilskud på mere end kr tre gange årligt vil kunne udbetales tilskud à conto bagud ved fremsendelse af perioderegnskab og rapport. Der tilbageholdes 10 % af tilskudsbeløbet, indtil afsluttende rapport og revideret regnskab er modtaget og godkendt. Det afsluttende regnskab skal attesteres/ forsynes med en erklæring af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. reglerne i tilskudsaftalen,

9 9 tilskud udbetales på baggrund af et periode-/projektregnskab, der skal være opstillet, så det er direkte sammenligneligt med det godkendte projektbudget. Omkostningerne skal være afholdt og betalt i forbindelse med projektet for at være tilskudsberettigede, udbetaling sker til den bankforbindelse (pengeinstituttets navn, registreringsog kontonummer), der er anført i skemaet for ansøger, med henblik på at undersøge ansøgernes forvaltning og anvendelse af de tildelte tilskud har Eksportrådet mulighed for at udtage projektregnskaber til gennemgang ved en ekstern revisor, jf. Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød, 5 og 6, i tilfælde af misligholdelse af tilskudsaftalen kan Eksportrådet nedsætte tilskuddets størrelse eller hæve aftalen og forlange allerede udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt. Det samme gælder, hvis forudsætningerne i ansøgning og tilskudsaftalen ikke opfyldes, eller der er tale om afvigelser fra de planer, der ligger til grund for tilskudsaftalen, virksomhederne er forpligtede til at deltage i de evalueringer, der gennemføres af Eksportrådet med henblik på måling af tilfredshed, opnåede resultater mv. af fremstødet, ansøger skal være indstillet på at levere case stories til Eksportrådets markedsføring. Informationsmateriale o.l. om eksportfremstødet skal indeholde oplysninger om, at Eksportrådet yder tilskud til fremstødet. Tilsagnet er betinget af, at det særlige medfinansieringslogo anføres på alt brochure- og præsentationsmateriale, der anvendes i forbindelse med fremstødet. Logoet rekvireres via Udenrigsministeriets hjemmeside Andre anvendelser af Udenrigsministeriets logo må kun ske efter forudgående godkendelse. Et eksemplar/sæt af det præsentationsmateriale, der evt. fremstilles til brug for det fælles eksportfremstød, skal indsendes sammen med rapport og regnskab for fremstødet. Udenrigsministeriet, Eksportrådet, den 1. januar 2013

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere