Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød"

Transkript

1 Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon Telefax januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning for Fælles eksportfremstød Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød giver mulighed for at yde tilskud på op til 50 % til Fælles eksportfremstød i udlandet for grupper bestående af mindst fem danske virksomheder. Programmet skal fremme den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Programmet støtter fremstødsaktiviteter i udlandet, som fokuserer på følgende: at fremme danske virksomheders internationalisering og fælles bearbejdning af udenlandske markeder med henblik på at bibringe/udbygge virksomhedernes viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår, at skabe/udbygge kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere, at udnytte de fordele og den synergi, der er knyttet til en fælles deltagelse i eksportfremstødet gennem f.eks. udveksling og deling af viden, ideer og erfaringer og til at skabe større opmærksomhed om de danske virksomheder på målmarkedet. 1. Krav og succeskriterier A) Det er et krav for at opnå tilskud til eksportfremstødet, at der er samlet en gruppe på mindst fem virksomheder, hvoraf mindst 25 % skal være SMV er 1. Som SMV tæller virksomheder, der opfylder følgende betingelser: a) virksomheden har op til 100 ansatte (målt i fuldtidsstillinger) b) virksomheden har en omsætning på op til 150 mio. kr. i seneste regnskabsår. 1 Ved en gruppe på fem virksomheder skal således to af virksomhederne være SMV er.

2 2 Som udgangspunkt vil der ikke kunne dispenseres fra kravet om SMV-deltagelse. B) Det er ligeledes et krav for at opnå tilskud til eksportfremstødet, at der til Eksportrådet er indsendt skemaer med bindende tilmelding for de deltagende virksomheder inden gennemførelse af fremstødet. Virksomhedsgruppen kan kun bestå af virksomheder, der er registrerede i Danmark. C) For hvert projekt er desuden fastsat følgende succeskriterier: Mindst 50 % af virksomhedsgruppen skal bestå af små og mellemstore virksomheder (SMV er), Mindst 90 % af de deltagende virksomheder skal tilkendegive, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med deltagelsen i fremstødet. Tilfredshedsmålingen gennemføres af Eksportrådet. Succeskriterierne skal opfyldes for at fremstødet efterfølgende kan betragtes som fuldt ud tilfredsstillende gennemført og have indfriet ambitionerne for bevillingen af tilskuddet. 2. Målgruppe Målgruppen og de ultimative modtagere af tilskuddet er de enkelte virksomheder, som deltager i fremstødet. For at kunne opnå tilskud fra Eksportrådet skal en enkelt organisation eller virksomhed på deltagernes vegne påtage sig det juridiske og økonomiske ansvar for fremstødets gennemførelse og afvikling. Fælles eksportfremstød henvender sig således til erhvervs- og brancheorganisationer, til virksomheder, der bistår med eksportrådgivning o.l., eller til en enkelt virksomhed som koordinator af et konkret fremstød på vegne af en gruppe på mindst fem virksomheder. Herefter betegnet koordinator eller ansøger. 3. Projektindhold Projekter skal være bygget op om et fælles fremstød på det udenlandske marked for de deltagende danske virksomheder. Aktiviteterne skal tilrettelægges således, at de understøtter og supplerer virksomhedernes egen, individuelle indsats. Ansøger skal endvidere være opmærksom på at sammensætte aktiviteterne således, at de tilgodeser ikke mindst de små og mellemstore virksomheder (SMV er). Virksomhederne i gruppen skal være til stede ved og deltage i det fælles fremstød på målmarkedet, herunder i præsentationer, møder mv. Projektet kan bl.a. omfatte:

3 3 Planlægning af fremstødet, Planlægnings- og opfølgningsmøde med virksomhedsgruppen, Identifikation af lokale organisationer, virksomheder mv. i målgruppen på markedet med henblik på at planlægge og gennemføre møder samt udarbejde virksomhedsprofiler for de danske og lokale deltagere i møderne, Kampagne, presseomtale o.l., der skal skabe opmærksomhed om den danske virksomhedsgruppe på markedet, herunder fremstilling af fælles markedsføringsmateriale, inkl. katalog med omtale og præsentation af de danske virksomheder, der deltager i fremstødet, Fælles seminar, symposium eller workshop på målmarkedet med henblik på at præsentere dansk erhvervsliv og give de deltagende virksomheder mulighed for at præsentere sig selv og deres produkter og ydelser for potentielle samarbejdspartnere, lokale organisationer, presse og myndigheder, Møder mellem de danske virksomheder og udvalgte, potentielle samarbejdspartnere på målmarkedet, Fællesstand på relevante fagmesser, Fælles besøg hos organisationer, virksomheder mv. på målmarkedet. Afhængig af marked og målgruppe, aktiviteternes beskaffenhed etc. vil der evt. også kunne indgå andre elementer i projektet Ansøger har mulighed for at indhente tilbud hos Udenrigsministeriets repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og handelskontorer m.v.) vedrørende ydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af fremstødet. Omkostningerne hertil kan indgå i projektbudgettet sammen med de øvrige omkostninger. 4. Ansøgningsvejledning Ansøgninger om tilskud indsendes til Udenrigsministeriet, Eksportrådet. Der er årlige ansøgningsfrister, som fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside Ansøgning med tilhørende dokumentation kan indsendes både pr. eller almindelig post. Hvis indsendelsen foregår elektronisk, skal dokumenterne forsynes med en anerkendt digital virksomhedssignatur og ske til adressen Indsendelse pr. almindelig post skal ske til adressen:

4 4 Udenrigsministeriet Eksportrådet Asiatisk Plads København K. Ansøgninger, der modtages for sent, afvises. Eksportrådet vil efter hver ansøgningsfrists udløb foretage en samlet prioritering af de indkomne ansøgninger på baggrund af projekternes kvalitet og midler til rådighed. En nærmere beskrivelse af de kriterier, der anvendes i forbindelse med prioriteringen, fremgår af pkt. 5. Der må under normale omstændigheder påregnes svartider på 6-8 uger afhængig af ansøgningsmængden i de enkelte runder. Ansøgningens indhold skal omfatte de nedenfor anførte punkter og være så konkret og præcist som muligt. A. Ansøger skal opfylde følgende krav: være en dansk registreret virksomhed, have de fornødne faglige, organisatoriske og økonomiske ressourcer til at kunne planlægge, gennemføre og følge op på aktiviteten, må ikke have forfalden gæld til det offentlige og skal varetage det sociale ansvar over for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, administrationen af projektet skal være tilrettelagt således, at der kan ske en hensigtsmæssig registrering af tilskudsmodtagers eget tidsforbrug 2 og afholdte omkostninger. B. Ansøgningen skal indeholde: beskrivelse af formålet med projektet, beskrivelse af markedets forventede betydning for danske virksomheder, beskrivelse af de enkelte aktiviteter, samlet tids- og handlingsplan, budget med angivelse af de forventede omkostninger og indtægter. Budgettet skal opstilles således, at der er direkte sammenlignelighed mellem budget og tids- og handlingsplan. Der skal være balance mellem de budgetterede udgifter og indtægter, beskrivelse af ansøgers kvalifikationer, begrundelse for behov for tilskud til projektet. Bemærk, at ovenstående alene omfatter det konkrete fremstødsprojekt, der søges tilskud til. 2 Se desuden pkt. 4 i Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for Fælles eksportfremstød af 1. januar 2013.

5 5 C. Ansøgningen skal være bilagt: skema for ansøger om tilskud til fælles eksportfremstød, skema for deltagere i fælles eksportfremstød (kan evt. indsendes senere efter konkret aftale), kopi af ansøgers seneste, reviderede årsregnskab, en restanceerklæring fra SKAT om, at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige. Skemaerne findes på Udenrigsministeriets hjemmeside For at sikre koordinering med andre fremstødsprojekter og undgå uønsket overlapning med hensyn til målgrupper og -markeder vil det ansøgte projekt blive anmeldt til Eksportrådets Koordineringsgruppe for fælles eksportfremstød. Projekter, der opnår tilskud, annonceres på Udenrigsministeriets hjemmeside Ansøger skal markedsføre eksportfremmeaktiviteten bredt over for relevante virksomheder i hele Danmark og især over for små og mellemstore danske virksomheder (SMV er). Deltagelse i eksportfremstød skal ske på lige vilkår for alle virksomheder i Danmark og må ikke være betinget af medlemskab af en bestemt organisation, forening eller lignende, ligesom konkurrerende virksomheder ikke må udelukkes. 5. Prioritering Bevillingen prioriteres sådan, at 50 % af midlerne øremærkes fælles eksportfremstød på BRIK og øvrige vækstmarkeder, og 50 % anvendes til nærmarkederne, herunder Nordamerika og Oceanien. Ca. 80 % af midlerne prioriteres i henhold til sektorerne energi/miljø, vand, sundhed, sunde og bæredygtige fødevarer samt design. I vurderingen af de enkelte ansøgninger indgår herudover følgende kriterier: Idégrundlag og virksomhedsopbakning, Spredning af tilskudsmidler på erhvervssektorer og markeder, Relevans for SMV-virksomheder, Nyhedsværdi, herunder nye markeder, Flest mulige virksomheder får gavn af tilskudsmidlerne, Mulighederne for markedsåbning og nedbrydning af markedsbarrierer,

6 6 Markedsmuligheder, etablering af kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på målmarkedet, Projektets fokusering, dvs. hvorledes projektet er afgrænset med hensyn til danske deltagervirksomheder og eksportmarked, Tids- og handlingsplan for gennemførelsesprojektet, Projektets omkostninger, Ansøgers faglige, organisatoriske og økonomiske muligheder for at gennemføre projektet og Eksportrådets eventuelle erfaringer med ansøger, At projektet ikke uhensigtsmæssigt overlapper andre planlagte fremstød. Med henblik på at skabe synergi mellem forskellige eksportfremmeaktiviteter kan Eksportrådet foranledige, at organisatorerne af forskellige projekter koordinerer deres aktiviteter. Eksportrådet prioriterer officielle eksportfremstød forud for andre typer af eksportfremstød. Officielle fremstød er fremstød, der ledes af medlemmer af kongehuset eller medlemmer af regeringen. Eksportrådet kan stille krav om, at officielle fremstød koordineres i samarbejde med den relevante danske repræsentation (ambassade, generalkonsulat, handelskontor el. lign.). De nærmere vilkår for samarbejdet kan i relevant omfang fastsættes af Eksportrådet. Eksportrådets Eksportfremmebevillingsudvalg 3 fastlægger årligt den vejledende fordeling af tilskudsmidler mellem de forskellige tilskudsområder. 6. Tilskud Eksportrådet kan yde et tilskud på op til 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger til projektet. De deltagende virksomheders interesse for projektet skal afspejles i en egenbetaling på minimum 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fælles omkostninger. Evt. andre tilskud og bidrag fra offentlige kilder vil blive modregnet i tilskuddet. Der ydes ikke tilskud til omkostninger afholdt før tilsagn om tilskud foreligger. Der ydes ikke tilskud til honorar til ansøger, men der kan ydes tilskud til ansøgers tidsforbrug 4 til planlægning, gennemførelse og rapportering af de godkendte projektaktiviteter samt til følgende eksterne omkostninger i forbindelse med gennemførelse af projektet: Indkøb af tjenesteydelser fra diverse underleverandører så som konsulenter, tolke mv. og fra danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater og 3 Udvalget er nedsat iht. Lov om visse aspekter af Eksportrådets virke med senere ændringer og består af 4 medlemmer fra Eksportrådets bestyrelse, hvis formand udpeger medlemmerne. 4 Se desuden pkt. 4 i Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød af 1. januar 2013.

7 7 handelskontorer m.v.). Navn(e) på ansøgers underleverandør(er) skal fremgå af ansøgning inkl. budgetforslag, Gennemførelse af opmærksomhedsskabende og markedsplejende aktiviteter på målmarkedet, herunder fremstilling af fælles præsentationskatalog/ -materiale, Leje af lokaler ved afholdelse af konference, seminar, præsentationer, kontaktmøder etc., herunder rimelig mødeforplejning, Messestand og udgifter forbundet hermed. Netværksaktiviteter som f.eks. reception el.lign., Rejse- og opholdsudgifter på målmarkedet for én repræsentant 5 for ansøger, Udgifter til eksterne foredragsholdere uden tilknytning til de berørte organisationer og deltagende virksomheder, Revision af projektregnskab. Afhængig af marked, målgruppe, aktiviteternes beskaffenhed etc. vil der evt. også kunne indgå andre elementer i projektet. I det omfang, der ydes tilskud til rejse- og opholdsomkostninger, skal omkostningerne opgøres i henhold til statens satsregulering for tjenesterejser (findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Der kan maksimalt ydes et tilskud på kr til standudgifter (standareal, - design, -opbygning, -indretning og nedtagning m.v.). Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgninger og til de deltagende danske virksomheders egne omkostninger og eget tidsforbrug, herunder f.eks. fremstilling af individuelt markedsføringsmateriale i form af f.eks. produkt- og varekataloger. Desuden ydes ikke tilskud til de deltagende virksomheders rejse- og opholdsomkostninger. Eksportrådet kan begrænse omfanget af udgifter, der bevilges tilskud til og fastsætte en maksimal timepris for tilskudsmodtagers eget arbejde i forbindelse med projektet. Der er et loft over det samlede antal tilskudsberettigede timer. Der kan efter en konkret vurdering ydes tilskud i henhold til nedenstående, idet tilskuddet som udgangspunkt pr. virksomhed maksimalt beløber sig til 20 timer: - 5 deltagende virksomheder: Maksimalt kr deltagende virksomheder: Maksimalt kr eller flere deltagende virksomheder: Maksimalt kr Overstiger gruppen 25 virksomheder kan der ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter for i alt to repræsentanter for ansøger.

8 8 Ansøger skal i budgettet fordele det ansøgte beløb til timer ud på en eller flere af følgende poster: 1) planlægning og koordinering 2) markedsføring på markedet 3) gennemførelse og 4) afslutning (evaluering, rapport og regnskab). I budgettet vil det i udgangspunktet ikke være nødvendigt at udspecificere på yderligere budgetlinjer. For hver budgetlinje skal antallet af timer og timepris, som det ansøgte beløb dækker over, fremgå. Ligeledes skal det fremgå af budgettet, såfremt dele af det ansøgte beløb går til timer til andre end ansøger, f.eks. medarrangør og/eller underleverandør. Loftet pristalsreguleres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende timepris (aktuelt kr. 925) for Eksportrådet. Der er ligeledes et loft over det tilskudsberettigede udlæg til fælles markedsføring på markedet svarende til kr pr. virksomhed, dog således at det samlede tilskudsberettigede udlæg til markedsføring ikke kan overstige kr pr. fremstød. Planerne for markedsføring på markedet skal beskrives i ansøgningen, men vil som udgangspunkt ikke skulle udspecificeres yderligere end med én budgetlinje i budgettet. Der ydes ikke tilskud til markedsføring over for danske virksomheder med henblik på hvervning af deltagere i fremstødet. Såfremt kun en del af de godkendte aktiviteter gennemføres eller projektet bliver billigere end budgetteret, reduceres tilskuddet tilsvarende. Ligeledes reduceres antallet af timer, hvortil der ydes tilskud, hvis fremstødet gennemføres med færre virksomheder end budgetteret. 7. Tilskudsvilkår Eksportrådet fastsætter de generelle og individuelle vilkår, der gælder for tilsagn om tilskud, herunder rammerne for rapportering, revision og regnskaber. Tilskud udbetales bagud. I de generelle vilkår er det bl.a. fastsat, at der kun kan ydes tilskud til omkostninger afholdt inden for den tilskudsperiode, der er fastsat i tilskudsaftalen, der kun kan ydes tilskud til virksomhedernes deltagelse i samme aktivitet i alt tre gange (gældende for fremstød gennemført efter 5. oktober 2009), tilskudsmodtager senest seks måneder efter det i tilskudsaftalen anførte sluttidspunkt skal indsende rapport og regnskab for projektet. Regnskabet skal attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. reglerne i tilskudsaftalen, der for tilskud på mere end kr tre gange årligt vil kunne udbetales tilskud à conto bagud ved fremsendelse af perioderegnskab og rapport. Der tilbageholdes 10 % af tilskudsbeløbet, indtil afsluttende rapport og revideret regnskab er modtaget og godkendt. Det afsluttende regnskab skal attesteres/ forsynes med en erklæring af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. reglerne i tilskudsaftalen,

9 9 tilskud udbetales på baggrund af et periode-/projektregnskab, der skal være opstillet, så det er direkte sammenligneligt med det godkendte projektbudget. Omkostningerne skal være afholdt og betalt i forbindelse med projektet for at være tilskudsberettigede, udbetaling sker til den bankforbindelse (pengeinstituttets navn, registreringsog kontonummer), der er anført i skemaet for ansøger, med henblik på at undersøge ansøgernes forvaltning og anvendelse af de tildelte tilskud har Eksportrådet mulighed for at udtage projektregnskaber til gennemgang ved en ekstern revisor, jf. Betingelserne for tilskud til projekter under Eksportrådets Program for fælles eksportfremstød, 5 og 6, i tilfælde af misligholdelse af tilskudsaftalen kan Eksportrådet nedsætte tilskuddets størrelse eller hæve aftalen og forlange allerede udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt. Det samme gælder, hvis forudsætningerne i ansøgning og tilskudsaftalen ikke opfyldes, eller der er tale om afvigelser fra de planer, der ligger til grund for tilskudsaftalen, virksomhederne er forpligtede til at deltage i de evalueringer, der gennemføres af Eksportrådet med henblik på måling af tilfredshed, opnåede resultater mv. af fremstødet, ansøger skal være indstillet på at levere case stories til Eksportrådets markedsføring. Informationsmateriale o.l. om eksportfremstødet skal indeholde oplysninger om, at Eksportrådet yder tilskud til fremstødet. Tilsagnet er betinget af, at det særlige medfinansieringslogo anføres på alt brochure- og præsentationsmateriale, der anvendes i forbindelse med fremstødet. Logoet rekvireres via Udenrigsministeriets hjemmeside Andre anvendelser af Udenrigsministeriets logo må kun ske efter forudgående godkendelse. Et eksemplar/sæt af det præsentationsmateriale, der evt. fremstilles til brug for det fælles eksportfremstød, skal indsendes sammen med rapport og regnskab for fremstødet. Udenrigsministeriet, Eksportrådet, den 1. januar 2013

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. februar 2015 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles erhvervsfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles erhvervsfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 15. januar 2016 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. februar 2015 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer for Entrepreneurship- og Innovation Camps

Retningslinjer for Entrepreneurship- og Innovation Camps Asiatisk P lads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagsnummer Kontor 4 65.J.11 / 2015-18733 SPK / INDK December 2015 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark

Retningslinjer for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Januar 2017 Retningslinjer for tilskud til gennemførelse

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 15. januar 2016 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Samvirkende energi- og miljøkontorer

Samvirkende energi- og miljøkontorer Samvirkende energi- og miljøkontorer AFTALE om statstilskud til information og iværksættelse indgået mellem Samvirkende energi- og miljøkontorer og Samsø Energi- og Miljøkontor AFTALENS INDHOLD: Side 1.

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017.

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. Godkendt af Fomars bestyrelse den 15.4.2016. Hvem kan søge om markedsføringstilskud? Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og er medlem af Fomars

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere