Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling Onsdag den 11. marts kl Comwell Middelfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart"

Transkript

1 Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året Det reviderede regnskab for perioden 01. juli juni Forslag til budget for perioden 01. juli juni Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt

2 Velkomst ved Arne Juhl Henriksen, kredsformand Vejle Kreds Per Jørgensen, formand Jeg vil gerne på Maskinmestrenes Forenings vegne byde velkommen til foreningens ordinære generalforsamling nummer 143. Af hensyn til det stenografiske referat, skal jeg oplyse, at generalforsamlingen i år holdes på Hotel Comwell Middelfart. En særlig velkomst til vores æresmedlem Kurt Pedersen, en særlig velkomst til Jens Nordentoft fra PFA Pension og en særlig velkomst til Georg Tristan Nielsen, der er den stolte far til en nyuddannet maskinmester. Og hjerteligt velkommen alle sammen. I lighed med tidligere år, er der sammen med det omdelte materiale en sang, som vi skal synge. Jeg skal opfordre forsamlingen til at rejse sig, så vi i fællesskab kan synge den omdelte sang, Det er i dag et vejr. Vi er så heldige i år, at vi har en musiker. Værsgo, Arne Juhl Henriksen. Arne Juhl Henriksen, kredsformand Vejle Kreds Da Per og jeg var sammen i sidste uge i Kolding, sagde jeg til ham, at jeg syntes, at det var et brandgodt valg af sang, han havde truffet, men det forpligter jo også, for så skal vejret jo passe. Og man må sige, at vi har en formand, der står ved sit ord, for det er i dag et vejr et solskinsvejr. Forsamlingen synger Per Jørgensen, formand Tak, Arne. Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig for at vi i fællesskab kan mindes de 56 medlemmer, der er afgået ved døden i år Heriblandt Maskinmestrenes Forenings tidligere formand, Leif Dolleris, der var formand fra 1987 til Tak for det. Æret være deres minde. Dagsorden for forsamlingen er opsat i henhold til foreningens vedtægter, og der er i alt 7 punkter, som vi skal igennem. Vi skal nu til dagsordenens 1. punkt, der er Valg af dirigent og sekretær. Fra bestyrelsens side foreslår vi maskinmester Johan Frey. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Hvis det ikke er tilfældet, er Johan Frey hermed valgt som dirigent for generalforsamlingen. Herefter skal generalforsamlingen vælge en sekretær. Fra bestyrelsens side foreslår vi foreningens sekretariatschef Kaare Lund Nielsen. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Kaare Lund Nielsen er valgt som sekretær for generalforsamlingen. Så giver jeg ordet til dirigenten. Værsgo, Johan Frey. Jeg vil gerne takke for valget. I henhold til foreningens vedtægter 11b skal der afholdes ordinær generalforsamling i første halvdel af marts måned, skiftevis på Sjælland, i Jylland og på Fyn, og det skal gøres efter nærmere bekendtgørelse i medlemsbladet. Turen er nu kommet til Fyn, og vi befinder os i Middelfart. Bekendtgørelse har fundet sted i månedsmagasinet Maskinmesteren, og vi er i første halvdel af marts måned. Jeg skal spørge, om der er nogen, der har indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg erklærer hermed generalforsamlingen for lovlig. Der er lige et par praktiske bemærkninger, inden vi går i gang af hensyn til det stenografiske referat, bedes I, når I kommer herop, sige jeres navn som det første,

3 for det hele bliver båndet, så sekretæren får et nemt arbejde til sidst. Så vil jeg gå over til dagsordenens punkt 2 beretningen for 2014, og jeg giver hermed ordet til formand Per Jørgensen. Per Jørgensen, formand Gode Kolleger, Bestyrelsens skriftlige årsberetning 2014 er udsendt sammen med månedsmagasinet Maskinmesteren nr. 2. februar Den vil jeg hermed supplere med bestyrelsens mundtlige beretning. Det er en stor glæde at afvikle den 143. generalforsamling i Maskinmestrenes Forening i en situation med stort set fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked i vækst inden for management & teknologi en vækst, der har og i fremtiden får endnu flere maskinmestre som centrale aktører. I Regeringen og Folketinget oplever vi en positiv og imødekommende holdning til maskinmesteruddannelsen og professionen generelt. Den indstilling skal vi fastholde, og det kan vi kun, hvis vi fortsat opretholder den nødvendige kvalitet i uddannelsen og fortsat udvikler indholdet i forhold til de fremtidige krav på arbejdsmarkedet. Maskinmestrenes Forenings skal medvirke til, at erhvervslivet har det fornødne kendskab til maskinmestres kompetencer som nøglepersoner til at omsætte ledelse og teknologi til effektiviseringer og innovation. Den positive udvikling såvel for uddannelsen, på arbejdsmarkedet og i Maskinmestrenes Forening forventes at fortsætte de kommende år. Derfor vil vi bestyrelsen fokusere på, at alle medlemmer af Maskinmestrenes Forening er i et ansættelsesforhold samtidig med, at optaget af studerende øges yderligere, så der i 2016 er mere end maskinmesterstuderende i Danmark. Foreningens vision er at være den mest attraktive organisation til at varetage medlemmernes interesser. Det vil vi i bestyrelsen tilstræbe at efterkomme ved at fokusere og tage udgangspunkt i følgende 4 overordnede punkter: 1. At være en forening, der til enhver tid servicerer foreningens medlemmer 2. At være en forening, der medvirker til fuld beskæftigelse blandt medlemmerne 3. At maskinmesteruddannelsen fortsat udvikles og tilpasses fremtidens arbejdsmarked 4. Markedsføre og brande maskinmesteruddannelsen/maskinmesterprofessionen i samarbejde med øvrige interessenter og nedsætte en tænketank, hvis formål er at bidrage med analyser og viden om maskinmesterprofessionen. Investeringer og produktivitet En vigtig faktor for at fastholde antallet af arbejdspladser i Danmark er en fortsat forbedring af produktiviteten i alle brancher. Dansk Industries Produktivitetspanel, bestående af 20 danske topledere, har udviklet 154 anbefalinger - hvoraf de 68 er rettet direkte mod virksomhederne. De konkrete forslag er samlet i et katalog, som man kan få hos Dansk Industri, samtidig med at et team af eksperter besøger virksomheder. Disse teams har i flere virksomheder skabt produktivitetsforbedringer på op til 30 procent. Det viser, at der konstant er mulighed for at effektivise og udvikle og dermed forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen ledelsesopgaver, som har mange maskinmestre som initiativtagere og omdrejningspunkt.

4 Regeringen nedsatte i 2012 en række vækstteams for de væsentligste danske sektorer - herunder den maritime sektor som den første. Teamets arbejde har udmøntet sig i en række anbefalinger, der for størstepartens vedkommende indgår i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, der blev fremlagt i december Planen indeholder 40 konkrete initiativer på en række områder, der skal styrke betingelserne for den maritime klynge i Danmark. De fleste punkter er realiseret eller i gang med at blive gennemført. Et af de forhold, der stadig arbejdes med, er, at offshore-/energi-sektoren og specialskibene omfattes af den øvrige skibsfarts rammebetingelser for at sikre, at Danmark ikke går glip af vækst, udvikling og nye arbejdspladser, som vil kunne gavne hele den danske økonomi. Der er vedtaget omfattende investeringer i infrastruktur, skibsfart, energi onshore og offshore, produktionsudstyr, sygehuse mv. og med næsten fuld beskæftigelse blandt Maskinmestrenes Forenings medlemmer, er det afgørende for at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens realisering af de planlagte investeringer, at der fortsat uddannes flere maskinmestre de kommende år svarende til ca. 500 nye maskinmestre på arbejdsmarkedet om året på sigt. Antal medlemmer I 2014 steg antallet af medlemmer i Maskinmestrenes Forening med 589 medlemmer, så vi med årets udgang rundede i alt medlemmer. Den positive udvikling i medlemstallet er fortsat her i 2015, og den seneste opgørelse viser, at vi nu er medlemmer. Fremgangen er opnået gennem en markant stigning i antallet af studerende samt fastholdelse af aktive og seniormedlemmer. Antallet af studerende på landets maskinmesterskoler er gennem de seneste 10 år steget markant fra godt 800 studerende i 2004 til ca studerende i en stigning, som vi forventer, vil fortsætte de kommende år kombineret med de gunstige beskæftigelsesmuligheder og erhvervslivets fortsatte efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. I takt med, at der uddannes flere maskinmestre, vil antallet af nyuddannede på jagt efter deres første job alt andet lige stige de kommende år. Indtil videre er det lykkedes for langt størstedelen af dimittenderne at finde beskæftigelse inden for de første seks måneder efter dimensionen. Maskinmestrenes Forening hjælper, når de nyuddannede har brug for sparring og rådgivning. Det sker blandt andet gennem samarbejde med virksomheder og rederiernes ledelser, kredsene, brancherådene, de faglige netværk, medarbejderne i sekretariatet, konsulenterne i Akademikernes A- kasse og jobportalen Jobfinder og for den sags skyld samtlige jobportaler. Karriere og Netværk For alle medlemmer i Maskinmestrenes Forening og medarbejderne i sekretariatet er det fortsat en central opgave at medvirke til, at de studerende har adgang til attraktive praktikpladser og at nye kolleger hurtigt kommer i arbejde. Der ydes en professionel indsats på maskinmesterskolerne i arbejdet med at finde egnede kandidater til de forskellige praktikpladser til maskinmester studerende. For at forstærke karriererådgivningen i Maskinmestrenes Forening yderligere, vil vi i de kommende måneder blandt andet undersøge hvilke barrierer, forventninger og krav, der er årsag til, at enkelte nyuddannede maskinmestre og jeg understreger, at det er ganske få har udfordringer i forbindelse med overgangen fra studie til arbejdsmarked. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, om der er kulturelle faktorer i uddannelsesmiljøet eller manglende overensstemmelse mellem rederierne og virksomhedernes forventninger til de nyuddannede maskinmestre og deres kvalifikationer. Som opfølgning på DAMASK rapporten om Danske Maskinmestres Kvalifikationer i 1990, der anbefalede at maskinmestrene med fordel kunne styrke sine kompetencer indenfor ledelse, vedligehold, kvalitetsstyrring og engelsk og projektet Fremtidens Maskinmester i 2007, om værdien

5 af maskinmestres nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder, udarbejdede vi i 2014 rapporten Maskinmesteren - mere end en teknisk leder. Rapporten giver maskinmestre og studerende adgang til viden om styrker og udfordringer for maskinmestrenes ledelsesprofil, og konklusionerne er blandt andet, at maskinmestre er langt mere end tekniske ledere og at maskinmestre som ledere har nogle stærke og vigtige ledelseskompetencer, som gør dem attraktive i virksomheder såvel på land som til søs. Rapporten viser også, at fokuserer man alt for snævert på den tekniske del af maskinmestres ledelseskvalifikationer, risikerer man at overse det potentiale og den værdi, maskinmestre med ledelsesansvar udfører for virksomheden i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Konklusionerne i rapporten viser desuden, at der er grundlag for at undersøge, om der for de nyuddannede maskinmestre er særlige forhold at tage hensyn til i forbindelse med etablering på arbejdsmarkedet. Derfor vil Maskinmestrenes Forening etablere en tænketank med det formål at sikre, at foreningen og samarbejdspartneres viden om arbejdsmarkedets krav og forventninger til maskinmestres kvalifikationer og kompetencer hele tiden er opdateret. Tænketankens styregruppe vil bestå af repræsentanter fra Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime det er udstyrsproducenterne og værfterne maskinmesterskolerne og de maritime uddannelsescentre. Styregruppen etablerer sammen med Maskinmestrenes Forenings brancheråd relevante udvalg inden for søfart, industri, offshore, service, handel og rådgivning, bygge- og anlægssektoren samt energiforsyning, altså el, vand og varme. Arbejdsmarkedet På forskellige jobdatabaser præsenteres konstant op mod ca. 200 stillinger inden for ledelse og teknologi, der er relevante for maskinmestre job til maskinmestre. En del af stillingerne vises også på foreningens hjemmeside mmf.dk. Samarbejdet mellem maskinmestre, ingeniører og andre højtuddannede i Akademikernes A-kasse er sammen med foreningens 115 talsmænd, 19 kredse, netværk, brancheråd, klubber og vores professionelle sekretariat med til at sikre, at kollegaer, der ønsker et nyt ansættelsesforhold, også får den fornødne hjælp til et karriereskifte. Denne service er styrket med eksempelvis flere kursus- og konferencetilbud inden for kommunikation og forretningsforståelse. Beskæftigelsesfordelingen på brancher blandt foreningens medlemmer var ultimo 2014: i industrien, inden for serviceydelser og rådgivning, i skibsfarten, i energiforsyningen, vand og renovation og 278 i bygge- og anlægsbranchen svarende til stillinger. Tallene viser, at i 2014 var det største beskæftigelsesområde for maskinmestre service, handel og rådgivning. Desuden er der for første gang siden 1981 fremgang i antallet af søfarende maskinmestre. Og hvorfor er der fremgang i antallet af søfarende maskinmestre? Det skyldes, hvis man skal forklare det kort, at vi i den danske maskinmesteruddannelse har holdt fast i, at der skulle undervises i de elektriske kompetencer. Det er fra januar 2015 blevet et internationalt krav, at dem, som sejler som maskinmestre, skal have de elektriske kompetencer. Da Danmark er et af de få lande i verden, der har integreret det i uddannelsen, har alle danske maskinmestre fået en konkurrencefordel. Det er hovedforklaringen på, at antallet af danske søfarende for første gang siden 1981 er steget med 4,2 % i forhold til 2013.

6 Vi manglede ved årsskiftet 105 fuldtidsstillinger for fuld beskæftigelse for medlemmerne i Maskinmestrenes Forening. Det er fald i forhold til samme tidspunkt 2013 på 15,3 procent. Det aktuelle tal er, at der mangler 140,2 fuldtidsstillinger, heraf er ca. 60 nyuddannede maskinmestre, der endnu har deres første job som maskinmester til gode. Det skal ses i forhold til, at der er kommet ganske mange nye kolleger ud fra skolerne i december og januar. Det er vores vurdering, at Danmark kan få meget mere ud af energibranchen. Flere job, flere indtægter, større eksport og bedre økonomi for den enkelte og for samafundet. På en energikonference den 27. april 2015 i Esbjerg, som arrangeres i samarbejde med Dansk Industri, vil vi give eksempler på, hvordan vi kan udnytte de muligheder, vi ikke udnytter i dag. Det gælder både i Danmark og på det globale marked for energi, hvor vi i langt højere grad kan eksportere arbejde og vor viden om intelligent og effektiv energiforsyning. Beskæftigelses- og karrieremulighederne er rigtig gode i energibranchen med vellønnede og spændende job. Kommunikation Månedsmagasinet Maskinmesteren fastholdes med minimum samme kvalitet og udvides med flere artikler fra forskelige fagspecialister. Desuden er der indgået en ny aftale med Den Danske Vedligeholdsforening om udgivelsen af fagmagasinet Optimering. Magasinet udkommer fire gange årligt. Digitalt vil udviklingen af foreningens hjemmeside mmf.dk fortsætte, ligesom der vil blive afsat yderligere ressourcer til dialog på de sociale medier. Overenskomster Maskinmestrenes Forening har 115 talsmænd, der udfører et særdeles værdifuldt arbejde for kollegaerne og dermed foreningen. De øgede aktiviteter blandt talsmændene er vigtige for den fortsatte udvikling af Maskinmestrenes Forening som fagligt netværk. Mange talsmænd har valgt at deltage i foreningens forskellige brancheråd inden for blandt andet Søfart, Sygehuse og Offshore, og den særlige viden og erfaring, som talsmændene har, er et særdeles værdifuldt bidrag til brancherådene og bestyrelsens arbejde. Talsmændene medvirker i såvel kollektive som individuelle forhandlinger og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Overenskomstforhandlingerne på søfartsområdet for perioden 2014 til 2017 er afsluttet, herunder de forskellige særoverenskomster med de enkelte rederier. Brancherådet for Søfart og talsmændene i rederierne har en konstruktiv indstilling til forhandlingerne, og der er især fokus på seniorofficerernes ansættelsesvilkår og at der oprettes flere stillinger til nyuddannede maskinmestre, som mangler fartstid/sejltid. Den fortsat positive lønudvikling til seniorofficererne er med til at fastholde antallet af danske seniorofficerer i handelsflåden. Overenskomsterne for juniorofficerer har bidraget til den stigende tilgang af nyuddannede maskinmestre uden fartstid til de danske rederier. Bachelorpraktikanter og juniormaskinmestre kan pr. 1. april 2015 ansættes som trainees på en uddannelsesaftale, der ophører ved erhvervelse af bevis som vagthavende maskinofficer, hvor man så går over på den egentlige overenskomstmæssige ansættelse.

7 Trainee-modellen indføres som en prøveordning og tages op til evaluering ved de næste overenskomstforhandlinger i foråret 2017 og aftalen bortfalder, såfremt parterne ikke kan blive enige om en fornyelse i Service Den juridiske kapacitet i foreningens arbejdsmarkedsafdeling betyder, at afdelingen konstant servicerer medlemmerne med sager om ansættelse i Danmark og i udlandet, karriererådgivning, betalingsstandsning/konkurs, kunde/konkurrenceklausuler, overenskomster, arbejdsskader, afskedigelser, ansættelser, etablering af egen virksomhed med videre. Det er arbejdsmarkedsafdelingens opgave at rådgive alle medlemmer med udgangspunkt i de valg, det enkelte medlem har besluttet for aktivitet på arbejdsmarkedet Service og rådgivning om forholdene på arbejdsmarkedet til det enkelte medlem ydes derfor uanset det enkelte medlems valg af position på arbejdsmarkedet som for eksempel søfarende, offentlig- eller privatansat, studerende, specialist, leder, direktør, selvstændig erhvervsdrivende, ledig, efterlønner, pensionist eller andet Foreningens jurister og faglige konsulenter har i 2014 sikret ca. 12 millioner kroner til foreningens medlemmer i form af godtgørelser og erstatninger i forbindelse med ændringer i ansættelsesforhold og arbejdsskader. Medlemstilfredshedsundersøgelse Medlemmer af Maskinmestrenes Forening er generelt godt tilfredse med den service, som foreningen yder. Det er den overordnede tilbagemelding fra godt medlemmer, som medvirkede i efterårets efterår 2014 medlemsundersøgelse med det formål at undersøge tilfredsheden og identificere eventuelle indsatsområder. Vi er i bestyrelsen tilfredse med tilbagemeldingerne i undersøgelsen. Vi er dog samtidig opmærksomme på, at der fortsat er plads til forbedringer og udvikling af foreningens aktiviteter til gavn for maskinmesteruddannelsen og professionen og dermed foreningen generelt. Et andet interessant resultat af undersøgelsen er, at jo oftere medlemmerne er i kontakt med foreningen, jo højere er tilfredsheden, og jo stærkere er loyaliteten. Loyalitet er et indeks, hvor vi ligesom de øvrige indeks har fastholdt et højt niveau. Det er tredje gang vi laver undersøgelsen, og vi laver den med ca. 3 års mellemrum. Det ser vi i bestyrelsen som et udtryk for, at medlemmerne også i fremtiden ønsker at være medlem af Maskinmestrenes Forening og i øvrigt gerne vil anbefale organisationen til andre. Foreningens økonomi Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vi ikke ændrer kontingentsatserne. De har været uændret siden år 2000 og er 173 kroner pr. måned for aktive og 38 kroner pr. måned for studerende og seniormedlemmer. Vi anbefaler et såkaldt nul budget, hvor der er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter. Der er ikke behov for at øge foreningens formue. Vi har i seneste periode opnået et overskud på kroner. Årsagen er i særlig grad omlægningen af foreningens kapitalforvaltning, som bestyrelsen tog initiativ til og fik gennemført med virkning fra 1. marts 2013, og den markante tilgang af nye medlemmer samt fokus på omkostninger og effektivitet.

8 Formuen er på ca. 63,5 millioner kroner. Vi har i bestyrelsen ikke planer om at øge formuen, da den er passende til at klare foreningens økonomiske forpligtigelser. Vi budgetterer ikke med overskud på driften. Afslutning På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle medlemmer, maskinmesterskolerne, de maritime uddannelsescentre, samarbejdspartnere, leverandører og ansatte for indsatsen i det forgangne år. En særlig stor tak skal rettes til de mange medlemmer, som udfører ulønnet arbejde i Maskinmestrenes Forenings regi som eksempelvis talsmand, kredsformand, brancherådsformand, klubformand, medlem af De Studerendes Landsråd og som netværkskoordinator. Indsatsen for vores profession og forening er afgørende for de resultater, der er opnået i Tak for ordet. Vi har nu hørt formandens beretning fra bestyrelsen, og jeg skal høre, om der er nogen i forsamlingen, som har lyst til at sige nogle ord i den anledning. I så fald har man chancen for at komme herop på talerstolen. Ræk en hånd i vejret, hvis I ønsker at sige noget. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Jeg konstaterer, at formandens beretning udgår til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Så er vi nået til punkt 3 Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2013 til 30. juni 2014 og jeg giver herved ordet til sekretariatschef, Kaare Lund Nielsen. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Den følgende gennemgang af årsregnskabet for Maskinmestrenes Forening og Reservefonden skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning, der er udsendt til alle medlemmer som en del af februar nummeret af månedsmagasinet Maskinmesteren og i sammenhæng med den netop afgivne mundtlige beretning. Der findes en kort version af regnskabet i de omdelte mapper, og alle medlemmer har adgang til det fulde regnskab på foreningens hjemmeside mmf.dk I den skriftlige beretning har vi forsøgt at give et indtryk af foreningens aktiviteter i den forgangne periode. Alle aktiviteterne er udført med udgangspunkt i de mål og strategier, som bestyrelsen har fastsat. Aktiviteternes omfang og styrke afspejler sig konkret i de økonomiske resultater. Foreningens resultat af den ordinære drift efter skat samt regulering af værdipapirer i foreningsåret udviser et overskud på kr Foreningens formue er pr. 30. juni 2014 hovedsageligt anbragt i fast ejendom, aktier, obligationer og bankindestående. Vores formue i fast ejendom er huset på Sankt Annæ Plads, København K, som er hjemsted for Maskinmestrenes Forenings sekretariat samt en række lejere, Ingeniører uden Grænser, Dansk Køledag, manman management, MovingEnergy samt erhvervsudlejning til butiksdrift og hotel. De samarbejdspartnere som benytter huset, betaler leje svarende til markedsprisen for at benytte huset. Foreningen har således en investering i en ejendom med en god beliggenhed samtidigt med at foreningen oppebærer lejeindtægter.

9 Den øvrige del af formuen har bestyrelsen valgt, at fordele på ca. 3,1 millioner kr. i bankindestående. Her ud over har vi placeret ca. 24,1 millioner i aktier og obligationer. Værdipapirerne er optaget til statusdagens kurs. Varetagelsen af værdipapirerne sker i det daglige i tæt samarbejde med foreningens professionelle rådgivere. Ejendommen udgør fortsat ca. 60 procent af foreningens formue og er på baggrund af den seneste valuarvurdering optaget uændret til 38 millioner kroner. Foreningen har således, efter de seneste udsving på ejendom og finansmarkedet og fratrukket gældsforpligtigelser og udskudt skat, en formue på ca. 63,5 millioner kroner pr. 30. juni Formuen opgøres med hensyn til realiserede og urealiserede kursgevinster samt ejendommens vurderingspris. Jeg skal notere, at det forelagte årsregnskab er godkendt på bestyrelsesmødet den 05. december 2014 samt af den kritiske revision ved Poul-Henrik Appelqvist og Hans Ørum Andersen og af foreningens statsautoriserede revisor Keld Hasle Jakobsen. Tak. Vi har nu hørt sekretariatschefens gennemgang af regnskabet. Er der nogen, der ønsker at kommentere denne fremlæggelse? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg konstaterer, at det reviderede regnskab udgår til urafstemning. Så er vi nået til punkt 4 forslag til budget for året 01. juli 2015 til 30. juni 2016, og jeg giver igen ordet til sekretariatschef Kaare Lund Nielsen. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Vi skal nu gennemgå forslag til budget for perioden 1. juli juni Forslaget er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen og den kritiske revision. Der findes en kort version af budgettet i de omdelte mapper, og alle medlemmer har endvidere adgang til budgettet på foreningens hjemmeside mmf.dk. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens vision om, at være den mest attraktive organisation til at varetage medlemmernes interesser. Vi når kun vores mål, som formanden netop har redegjort for i den mundtlige beretning, hvis vi alle sammen aktive medlemmer og medarbejdere - hjælper til, og hvis vi alle sammen arbejder målrettet på hele tiden at udvikle og forbedre foreningen. Ved fastlæggelsen af budgettet har vi arbejdet med en række forudsætninger, af hvilke jeg kort vil gennemgå følgende: Vi vurderer, at et uændret kontingent vil være muligt for aktive, studerende og seniorer. Aktive medlemmer betaler 173 kr. pr. måned, studerende og seniorer betaler 38 kr. pr. måned. Det vil sige, at kontingentet er uændret fra juli Prisen på at abonnere på Maskinmesteren er kr. 600 årligt. Vi forventer et stadigt stigende medlemstal i det kommende år, primært på grund af flere studerende. Vores udgangspunkt er nu aktive medlemmer, studerende og 1.444

10 betalende seniormedlemmer den 01. januar Det betyder, at Maskinmestrenes Forenings samlede medlemstal den 1. januar 2015 var medlemmer De overordnede fokusområder for kommunikationen i er at styrke den eksterne synlighed af maskinmestrenes kompetencer og betydning for samfundet, at styrke samarbejdet med bl.a. kredsene, talsmændene, netværkene og brancherådene, at fortsætte med at udvikle hjemmesiden og generelt opprioritere det webbaserede foreningsliv og de sociale medier, at have fokus på karriere og job samt styrke kommunikationen omkring vores erhvervskonference Ajour. Vi planlægger fortsat, at producere 12 numre af månedsmagasinet Maskinmesteren. Desuden er der indgået en ny aftale med Den Danske Vedligeholdsforening om udgivelsen af fagmagasinet Optimering, som er ejet af Maskinmestrenes Forening. Magasinet vil, som formanden var inde på i bestyrelsens mundtlige beretning i de kommende fire år udkomme fire gange årligt. Med trykning, forsendelse, intern og ekstern journalistisk bistand, foto og illustrationer har vi budgetteret at bladene kommer til at koste ca kr., når indtægter fra annoncer og abonnementer er trukket fra. Der er planlagt en række temadage, seminarer og gå-hjem møder rundt omkring i landet, hvis sigte er at imødekomme ønsket om, bl.a. at tilbyde flere ledelses- og karrieremæssige aktiviteter. Temadagene og seminarene forventes at koste ca. kr Vi regner med at få i alt ca. 4 millioner kroner i aktivitetsbestemte indtægter pengene kommer bl.a. fra kursusaktiviteter, huslejeindtægter, konferencer, temadage og salg af serviceydelser og juridisk bistand. Bestyrelsen har igen i år valgt at udsende et såkaldt 0-budget til medlemmernes godkendelse, hvor indtægter og udgifter fordeler sig således: Årets ordinære indtægter er kr De samlede udgifter er kr Årets resultat efter skat er kr. 0 Budgetforslaget er, som nævnt, udarbejdet i samarbejde med den kritiske revision, og er godkendt af bestyrelsen. Vi finder, at budgetforslaget er udarbejdet på et realistisk og ansvarligt grundlag, som afspejler foreningens målsætninger og dermed de aktiviteter der forventes gennemført i perioden, og som på en gennemskuelig måde viser foreningens forventede udgifter og indtægter i perioden. Samtidig er der taget højde for, at vi forventer en stigning i antallet af aktive medlemmer. Tak. Tak til Kaare for gennemgang af budgetforslaget. Er der nogen fra salen, som har ønske om at kommentere forslaget til budget? Ja, Dennis. Dennis Hansen Ved uddannelsesvirksomhed står der minus 1,4 million?

11 Du skulle nok have været heroppe og sige det, men det var Dennis, der spurgte til et minus i budgettet. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Tak for spørgsmålet. Det er indtægter fra maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour. Vi vurderer, at den vil give et overskud på 1,4 million kr. Er der flere kommentarer i forbindelse med budgetforslaget? Kurt Pedersen Et lille spørgsmål i regnskabet fra det foregående år, som du har fremlagt, er der en kontingentindtægt på 18,2 millioner kroner, og der skal være uændret kontingent i det kommende foreningsår, hvor I forventer stigende antal medlemmer. Hvorfor falder kontingentindtægten så i budgettet med 1 million i forhold til regnskabet? Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Tak for spørgsmålet, Kurt. Det kan jeg godt svare på. Det har lidt at gøre med den måde vi opgør vores kontingentindtægter på. I resultatopgørelsen fra årsregnskabet er der fuldstændig korrekt, som du bemærker, en indtægt på 18,2 millioner, og når vi går over i vores budget, forholder det sig således, at der skal man lægge de tre første kolonner sammen nemlig kontingenter fra medlemmer, og så er der også administration af udenlandske maskinmestre på 1,4 million og , og når vi lægger de tre tal sammen, vil man se, at det så vil give op mod de 18 millioner, og dermed vil der være en stigning i vores kontingenter. Tak for det. Er der flere spørgsmål fra skarpsindige læsere? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Jeg kan konstatere, at budgetforslaget udgår til urafstemning. Så er vi nået til dagsordenens punkt 5, indkomne forslag og her kan jeg berette, at der ikke er kommet nogen indkomne forslag, så det er hurtigt overstået. Så er vi nået til dagsordenens punkt 6 valg til bestyrelsen. Der skal i år vælges en formand for Maskinmestrenes Forening, og nuværende formand Per Jørgensen har meddelt, at han ønsker at genopstille, og der er ikke andre kandidater til formandsposten. Det bliver et nemt valg. Vi takker salen for sympatitilkendegivelsen, men det er jo urafstemningen, der afgør, om Per bliver valgt, så der bliver sendt stemmesedler ud, hvor man kan stemme på Per eller lade være med at stemme på Per. Resultatet bliver jo nok det samme. Er der andre bemærkninger til Pers kandidatur til formandsposten? Nej. Så udgår punktet til urafstemning. Så er vi nået til sidste punkt på dagsordenen eventuelt. Er der nogen, der har noget at sige under Eventuelt? Gustav har markeret. Gustav Schmidt Hansen 2015 er ikke et normalt valgår i den forstand, at der ikke skal vælges ordinære bestyrelsesmedlemmer. Der er i år alene tale om formandsvalg, men igen i 2016 er der ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer henholdsvis søfarende og landansatte. I bestyrelsen i dag er der ingen kvinder valgt det har der aldrig i historien været siden Jeg har længe haft den tanke, om det ikke snart er på tide, at også Maskinmestrenes Forening bliver så moderne, at der også er kvinder valgt ind i bestyrelsen. Dog uden kvoter fri os sandelig for det. Jeg vil gerne herfra

12 opfordre til, at der er nogle af de kvindelige maskinmestre, der vil overveje at stille op til bestyrelsen i Tak for ordet. Tak til Gustav. Den der kvoteløsning bliver svær, hvis man lader blikket glide rundt her i forsamlingen. God pointe. Tak. Er der flere, der ønsker ordet under eventuelt? Rasmus Büchert Pensionist og derved uden stemmeret, men jeg har jo en taleret. Jeg skal gøre reklame for vores Seniorklub Vest. Per Jørgensen spurgte mig for år tilbage, om jeg var interesseret i at lave en Seniorklub Vest som pendant til en meget velkørende Seniorklub Øst. Som nogle af jer nok ved, har jeg jo været kredsformand i Sydvestjyske i nogle år, så jeg sagde til Per, at jeg syntes, at jeg havde udtjent min værnepligt i forhold til organisationsarbejde. Så ville skæbnen, at han spurgte mig om nøjagtig det samme året efter, og så sagde jeg: Jamen, Per du fik jo svaret sidste år, og det er nøjagtig det samme i år, men kan du få maskinmesteruddannelsen tilbage til Esbjerg, så kan vi komme tilbage til sagen. Og det skete jo, og så fangede bordet. Jeg kan se i medlemskredsen, at der er en del pensionister med her i dag og også kommende pensionister, så derfor har Helle og undertegnede i fællesskab produceret en lille brochure. Dem har jeg 20 af, så hvis der er nogen, som er interesserede, og som måske en gang vil være med i Seniorklub Vest. Det koster 38 kr. om måneden. Seniorklub Vest vil gerne invitere jer til at blive medlemmer. Vi var 31, da vi etablerede klubben sidste år i marts måned, og i dag er vi 80, så der sker noget. Tak til Rasmus. I kan få en folder jeg kan se, at du har nok af dem. Nu har vi hørt om Seniorklub Øst og Seniorklub Vest. Seniorklub Nord hvis du kan få maskinmesteruddannelsen til Aalborg Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil jeg konstatere, at dagsordenen er udtømt, og jeg har ikke mere at lave som dirigent. Jeg vil gerne takke for god ro og orden og nedlægge hvervet. Per Jørgensen, formand Jeg vil gerne takke dirigenten for veludført arbejde. Det er 7. gang, at vi har dig som dirigent, Johan Frey. Nå, 8. gang har du tjekket det? Ikke desto mindre har Johan først foreningens nål i dag. Man skal være dirigent 7 gange for at få den nål, og han bærer den med stolthed, kan I se. I år har vi valgt at købe noget væske til dirigenten, og det vil vi gerne have lov at overrække allerede nu. Det er en nyskabelse, og det består af en flaske af det ene og en flaske af det andet det er en flaske rom og en flaske whisky. Det kan jo blandes. Tak skal du have, Johan. Inden vi går over til de vigtige punkter med at udråbe et trefoldigt hurra og leve for foreningen samt overrækkelsen af præmie i anledning af årets bedste bachelorprojekt, vil jeg gerne sige tak for dit indlæg, Gustav og dit indlæg, Rasmus. Dirigenten tillod sig jo også lige pludselig at komme med et politisk indlæg. Det er jo okay, men bare lige for at understrege det, der også var med i bestyrelsens mundtlige beretning i år 2004 var der kun 800 maskinmesterstuderende på

13 landsplan, og det var en af årsagerne til der var jo en masse årsager, som vi ikke skal redegøre for her at skolerne i Aalborg, Esbjerg og Odense blev lukket. Der var kun én strategi, som vi i bestyrelsen kunne vedtage på baggrund af den oplevelse, og det var markant at øge antallet af maskinmesterstuderende for eventuelt at få aktiviteterne tilbage. Med den vækst, som der er i Frederikshavn på maskinmesterskolen der og i samarbejde med Aalborg Universitet, kan man ikke helt udelukke, at de laver en forlægning eller hvordan man nu vil gøre det i Aalborg. Så er der sådan set kun Odense tilbage, men der er jo tre store aktiviteter på maskinmesteruddannelsen i Region Syd altså i Svendborg, Fredericia og nu Esbjerg, så det er måske lidt op af bakke i Odense, men i Aalborg kan jeg da godt se en realistisk mulighed. Det gik jo rigtig godt med at synge i dag. Det var en god sang godt valg, Arne. Vi sender en lille flaske til dig. Vi skal lige have konfereret, hvad det skal være, men vi sender en lille gave til dig. Tak for dit fine spil, Arne. Tusind tak. Alt skal jo til urafstemning, men jeg vil gerne sige tak for den spontane klapsalve i anledning af, at jeg genopstiller som formand. Til sommer er det jo så 12 år og så en fireårig periode mere. Det glæder jeg mig meget til tak for opbakningen. Skal vi rejse os og udbringe et trefoldigt leve for foreningen og dens medlemmer. Maskinmestrenes Forening længe leve HURRA HURRA HURRA.

Et år med markant fremgang

Et år med markant fremgang Et år med markant fremgang Formand Per Jørgensen aflagde på bestyrelsens vegne følgende mundtlige beretning på Maskinmestrenes Forenings 140. ordinære generalforsamling onsdag 14. marts i Odense. Gode

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 145. ordinære generalforsamling Onsdag den 08. marts kl Lego Hotel & Konference, Aastvej 10, 7190 Billund

Maskinmestrenes Forenings 145. ordinære generalforsamling Onsdag den 08. marts kl Lego Hotel & Konference, Aastvej 10, 7190 Billund Maskinmestrenes Forenings 145. ordinære generalforsamling 2017 Onsdag den 08. marts kl. 18.00 Lego Hotel & Konference, Aastvej 10, 7190 Billund Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse Referat fra Generalforsamlingen 2017 Den 4. april 2017, kl. 14.00 Afholdt ved DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål 1 1.1 Foreningens navn er Danes Worldwide. 1.2 Foreningens binavn er Dansk Samvirke. 1.3 Foreningens hjemsted er København. 2 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Økologisk Landsforening

Vedtægter for Økologisk Landsforening Vedtægter for Økologisk Landsforening Gælder fra 7. marts 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Økologisk Landsforening. Foreningens hjemsted er: Århus Kommune. 2 Formål Foreningens formål er: At

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere