Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling Onsdag den 11. marts kl Comwell Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart"

Transkript

1 Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året Det reviderede regnskab for perioden 01. juli juni Forslag til budget for perioden 01. juli juni Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt

2 Velkomst ved Arne Juhl Henriksen, kredsformand Vejle Kreds Per Jørgensen, formand Jeg vil gerne på Maskinmestrenes Forenings vegne byde velkommen til foreningens ordinære generalforsamling nummer 143. Af hensyn til det stenografiske referat, skal jeg oplyse, at generalforsamlingen i år holdes på Hotel Comwell Middelfart. En særlig velkomst til vores æresmedlem Kurt Pedersen, en særlig velkomst til Jens Nordentoft fra PFA Pension og en særlig velkomst til Georg Tristan Nielsen, der er den stolte far til en nyuddannet maskinmester. Og hjerteligt velkommen alle sammen. I lighed med tidligere år, er der sammen med det omdelte materiale en sang, som vi skal synge. Jeg skal opfordre forsamlingen til at rejse sig, så vi i fællesskab kan synge den omdelte sang, Det er i dag et vejr. Vi er så heldige i år, at vi har en musiker. Værsgo, Arne Juhl Henriksen. Arne Juhl Henriksen, kredsformand Vejle Kreds Da Per og jeg var sammen i sidste uge i Kolding, sagde jeg til ham, at jeg syntes, at det var et brandgodt valg af sang, han havde truffet, men det forpligter jo også, for så skal vejret jo passe. Og man må sige, at vi har en formand, der står ved sit ord, for det er i dag et vejr et solskinsvejr. Forsamlingen synger Per Jørgensen, formand Tak, Arne. Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig for at vi i fællesskab kan mindes de 56 medlemmer, der er afgået ved døden i år Heriblandt Maskinmestrenes Forenings tidligere formand, Leif Dolleris, der var formand fra 1987 til Tak for det. Æret være deres minde. Dagsorden for forsamlingen er opsat i henhold til foreningens vedtægter, og der er i alt 7 punkter, som vi skal igennem. Vi skal nu til dagsordenens 1. punkt, der er Valg af dirigent og sekretær. Fra bestyrelsens side foreslår vi maskinmester Johan Frey. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Hvis det ikke er tilfældet, er Johan Frey hermed valgt som dirigent for generalforsamlingen. Herefter skal generalforsamlingen vælge en sekretær. Fra bestyrelsens side foreslår vi foreningens sekretariatschef Kaare Lund Nielsen. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Kaare Lund Nielsen er valgt som sekretær for generalforsamlingen. Så giver jeg ordet til dirigenten. Værsgo, Johan Frey. Jeg vil gerne takke for valget. I henhold til foreningens vedtægter 11b skal der afholdes ordinær generalforsamling i første halvdel af marts måned, skiftevis på Sjælland, i Jylland og på Fyn, og det skal gøres efter nærmere bekendtgørelse i medlemsbladet. Turen er nu kommet til Fyn, og vi befinder os i Middelfart. Bekendtgørelse har fundet sted i månedsmagasinet Maskinmesteren, og vi er i første halvdel af marts måned. Jeg skal spørge, om der er nogen, der har indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg erklærer hermed generalforsamlingen for lovlig. Der er lige et par praktiske bemærkninger, inden vi går i gang af hensyn til det stenografiske referat, bedes I, når I kommer herop, sige jeres navn som det første,

3 for det hele bliver båndet, så sekretæren får et nemt arbejde til sidst. Så vil jeg gå over til dagsordenens punkt 2 beretningen for 2014, og jeg giver hermed ordet til formand Per Jørgensen. Per Jørgensen, formand Gode Kolleger, Bestyrelsens skriftlige årsberetning 2014 er udsendt sammen med månedsmagasinet Maskinmesteren nr. 2. februar Den vil jeg hermed supplere med bestyrelsens mundtlige beretning. Det er en stor glæde at afvikle den 143. generalforsamling i Maskinmestrenes Forening i en situation med stort set fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked i vækst inden for management & teknologi en vækst, der har og i fremtiden får endnu flere maskinmestre som centrale aktører. I Regeringen og Folketinget oplever vi en positiv og imødekommende holdning til maskinmesteruddannelsen og professionen generelt. Den indstilling skal vi fastholde, og det kan vi kun, hvis vi fortsat opretholder den nødvendige kvalitet i uddannelsen og fortsat udvikler indholdet i forhold til de fremtidige krav på arbejdsmarkedet. Maskinmestrenes Forenings skal medvirke til, at erhvervslivet har det fornødne kendskab til maskinmestres kompetencer som nøglepersoner til at omsætte ledelse og teknologi til effektiviseringer og innovation. Den positive udvikling såvel for uddannelsen, på arbejdsmarkedet og i Maskinmestrenes Forening forventes at fortsætte de kommende år. Derfor vil vi bestyrelsen fokusere på, at alle medlemmer af Maskinmestrenes Forening er i et ansættelsesforhold samtidig med, at optaget af studerende øges yderligere, så der i 2016 er mere end maskinmesterstuderende i Danmark. Foreningens vision er at være den mest attraktive organisation til at varetage medlemmernes interesser. Det vil vi i bestyrelsen tilstræbe at efterkomme ved at fokusere og tage udgangspunkt i følgende 4 overordnede punkter: 1. At være en forening, der til enhver tid servicerer foreningens medlemmer 2. At være en forening, der medvirker til fuld beskæftigelse blandt medlemmerne 3. At maskinmesteruddannelsen fortsat udvikles og tilpasses fremtidens arbejdsmarked 4. Markedsføre og brande maskinmesteruddannelsen/maskinmesterprofessionen i samarbejde med øvrige interessenter og nedsætte en tænketank, hvis formål er at bidrage med analyser og viden om maskinmesterprofessionen. Investeringer og produktivitet En vigtig faktor for at fastholde antallet af arbejdspladser i Danmark er en fortsat forbedring af produktiviteten i alle brancher. Dansk Industries Produktivitetspanel, bestående af 20 danske topledere, har udviklet 154 anbefalinger - hvoraf de 68 er rettet direkte mod virksomhederne. De konkrete forslag er samlet i et katalog, som man kan få hos Dansk Industri, samtidig med at et team af eksperter besøger virksomheder. Disse teams har i flere virksomheder skabt produktivitetsforbedringer på op til 30 procent. Det viser, at der konstant er mulighed for at effektivise og udvikle og dermed forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen ledelsesopgaver, som har mange maskinmestre som initiativtagere og omdrejningspunkt.

4 Regeringen nedsatte i 2012 en række vækstteams for de væsentligste danske sektorer - herunder den maritime sektor som den første. Teamets arbejde har udmøntet sig i en række anbefalinger, der for størstepartens vedkommende indgår i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, der blev fremlagt i december Planen indeholder 40 konkrete initiativer på en række områder, der skal styrke betingelserne for den maritime klynge i Danmark. De fleste punkter er realiseret eller i gang med at blive gennemført. Et af de forhold, der stadig arbejdes med, er, at offshore-/energi-sektoren og specialskibene omfattes af den øvrige skibsfarts rammebetingelser for at sikre, at Danmark ikke går glip af vækst, udvikling og nye arbejdspladser, som vil kunne gavne hele den danske økonomi. Der er vedtaget omfattende investeringer i infrastruktur, skibsfart, energi onshore og offshore, produktionsudstyr, sygehuse mv. og med næsten fuld beskæftigelse blandt Maskinmestrenes Forenings medlemmer, er det afgørende for at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens realisering af de planlagte investeringer, at der fortsat uddannes flere maskinmestre de kommende år svarende til ca. 500 nye maskinmestre på arbejdsmarkedet om året på sigt. Antal medlemmer I 2014 steg antallet af medlemmer i Maskinmestrenes Forening med 589 medlemmer, så vi med årets udgang rundede i alt medlemmer. Den positive udvikling i medlemstallet er fortsat her i 2015, og den seneste opgørelse viser, at vi nu er medlemmer. Fremgangen er opnået gennem en markant stigning i antallet af studerende samt fastholdelse af aktive og seniormedlemmer. Antallet af studerende på landets maskinmesterskoler er gennem de seneste 10 år steget markant fra godt 800 studerende i 2004 til ca studerende i en stigning, som vi forventer, vil fortsætte de kommende år kombineret med de gunstige beskæftigelsesmuligheder og erhvervslivets fortsatte efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. I takt med, at der uddannes flere maskinmestre, vil antallet af nyuddannede på jagt efter deres første job alt andet lige stige de kommende år. Indtil videre er det lykkedes for langt størstedelen af dimittenderne at finde beskæftigelse inden for de første seks måneder efter dimensionen. Maskinmestrenes Forening hjælper, når de nyuddannede har brug for sparring og rådgivning. Det sker blandt andet gennem samarbejde med virksomheder og rederiernes ledelser, kredsene, brancherådene, de faglige netværk, medarbejderne i sekretariatet, konsulenterne i Akademikernes A- kasse og jobportalen Jobfinder og for den sags skyld samtlige jobportaler. Karriere og Netværk For alle medlemmer i Maskinmestrenes Forening og medarbejderne i sekretariatet er det fortsat en central opgave at medvirke til, at de studerende har adgang til attraktive praktikpladser og at nye kolleger hurtigt kommer i arbejde. Der ydes en professionel indsats på maskinmesterskolerne i arbejdet med at finde egnede kandidater til de forskellige praktikpladser til maskinmester studerende. For at forstærke karriererådgivningen i Maskinmestrenes Forening yderligere, vil vi i de kommende måneder blandt andet undersøge hvilke barrierer, forventninger og krav, der er årsag til, at enkelte nyuddannede maskinmestre og jeg understreger, at det er ganske få har udfordringer i forbindelse med overgangen fra studie til arbejdsmarked. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, om der er kulturelle faktorer i uddannelsesmiljøet eller manglende overensstemmelse mellem rederierne og virksomhedernes forventninger til de nyuddannede maskinmestre og deres kvalifikationer. Som opfølgning på DAMASK rapporten om Danske Maskinmestres Kvalifikationer i 1990, der anbefalede at maskinmestrene med fordel kunne styrke sine kompetencer indenfor ledelse, vedligehold, kvalitetsstyrring og engelsk og projektet Fremtidens Maskinmester i 2007, om værdien

5 af maskinmestres nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder, udarbejdede vi i 2014 rapporten Maskinmesteren - mere end en teknisk leder. Rapporten giver maskinmestre og studerende adgang til viden om styrker og udfordringer for maskinmestrenes ledelsesprofil, og konklusionerne er blandt andet, at maskinmestre er langt mere end tekniske ledere og at maskinmestre som ledere har nogle stærke og vigtige ledelseskompetencer, som gør dem attraktive i virksomheder såvel på land som til søs. Rapporten viser også, at fokuserer man alt for snævert på den tekniske del af maskinmestres ledelseskvalifikationer, risikerer man at overse det potentiale og den værdi, maskinmestre med ledelsesansvar udfører for virksomheden i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Konklusionerne i rapporten viser desuden, at der er grundlag for at undersøge, om der for de nyuddannede maskinmestre er særlige forhold at tage hensyn til i forbindelse med etablering på arbejdsmarkedet. Derfor vil Maskinmestrenes Forening etablere en tænketank med det formål at sikre, at foreningen og samarbejdspartneres viden om arbejdsmarkedets krav og forventninger til maskinmestres kvalifikationer og kompetencer hele tiden er opdateret. Tænketankens styregruppe vil bestå af repræsentanter fra Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime det er udstyrsproducenterne og værfterne maskinmesterskolerne og de maritime uddannelsescentre. Styregruppen etablerer sammen med Maskinmestrenes Forenings brancheråd relevante udvalg inden for søfart, industri, offshore, service, handel og rådgivning, bygge- og anlægssektoren samt energiforsyning, altså el, vand og varme. Arbejdsmarkedet På forskellige jobdatabaser præsenteres konstant op mod ca. 200 stillinger inden for ledelse og teknologi, der er relevante for maskinmestre job til maskinmestre. En del af stillingerne vises også på foreningens hjemmeside mmf.dk. Samarbejdet mellem maskinmestre, ingeniører og andre højtuddannede i Akademikernes A-kasse er sammen med foreningens 115 talsmænd, 19 kredse, netværk, brancheråd, klubber og vores professionelle sekretariat med til at sikre, at kollegaer, der ønsker et nyt ansættelsesforhold, også får den fornødne hjælp til et karriereskifte. Denne service er styrket med eksempelvis flere kursus- og konferencetilbud inden for kommunikation og forretningsforståelse. Beskæftigelsesfordelingen på brancher blandt foreningens medlemmer var ultimo 2014: i industrien, inden for serviceydelser og rådgivning, i skibsfarten, i energiforsyningen, vand og renovation og 278 i bygge- og anlægsbranchen svarende til stillinger. Tallene viser, at i 2014 var det største beskæftigelsesområde for maskinmestre service, handel og rådgivning. Desuden er der for første gang siden 1981 fremgang i antallet af søfarende maskinmestre. Og hvorfor er der fremgang i antallet af søfarende maskinmestre? Det skyldes, hvis man skal forklare det kort, at vi i den danske maskinmesteruddannelse har holdt fast i, at der skulle undervises i de elektriske kompetencer. Det er fra januar 2015 blevet et internationalt krav, at dem, som sejler som maskinmestre, skal have de elektriske kompetencer. Da Danmark er et af de få lande i verden, der har integreret det i uddannelsen, har alle danske maskinmestre fået en konkurrencefordel. Det er hovedforklaringen på, at antallet af danske søfarende for første gang siden 1981 er steget med 4,2 % i forhold til 2013.

6 Vi manglede ved årsskiftet 105 fuldtidsstillinger for fuld beskæftigelse for medlemmerne i Maskinmestrenes Forening. Det er fald i forhold til samme tidspunkt 2013 på 15,3 procent. Det aktuelle tal er, at der mangler 140,2 fuldtidsstillinger, heraf er ca. 60 nyuddannede maskinmestre, der endnu har deres første job som maskinmester til gode. Det skal ses i forhold til, at der er kommet ganske mange nye kolleger ud fra skolerne i december og januar. Det er vores vurdering, at Danmark kan få meget mere ud af energibranchen. Flere job, flere indtægter, større eksport og bedre økonomi for den enkelte og for samafundet. På en energikonference den 27. april 2015 i Esbjerg, som arrangeres i samarbejde med Dansk Industri, vil vi give eksempler på, hvordan vi kan udnytte de muligheder, vi ikke udnytter i dag. Det gælder både i Danmark og på det globale marked for energi, hvor vi i langt højere grad kan eksportere arbejde og vor viden om intelligent og effektiv energiforsyning. Beskæftigelses- og karrieremulighederne er rigtig gode i energibranchen med vellønnede og spændende job. Kommunikation Månedsmagasinet Maskinmesteren fastholdes med minimum samme kvalitet og udvides med flere artikler fra forskelige fagspecialister. Desuden er der indgået en ny aftale med Den Danske Vedligeholdsforening om udgivelsen af fagmagasinet Optimering. Magasinet udkommer fire gange årligt. Digitalt vil udviklingen af foreningens hjemmeside mmf.dk fortsætte, ligesom der vil blive afsat yderligere ressourcer til dialog på de sociale medier. Overenskomster Maskinmestrenes Forening har 115 talsmænd, der udfører et særdeles værdifuldt arbejde for kollegaerne og dermed foreningen. De øgede aktiviteter blandt talsmændene er vigtige for den fortsatte udvikling af Maskinmestrenes Forening som fagligt netværk. Mange talsmænd har valgt at deltage i foreningens forskellige brancheråd inden for blandt andet Søfart, Sygehuse og Offshore, og den særlige viden og erfaring, som talsmændene har, er et særdeles værdifuldt bidrag til brancherådene og bestyrelsens arbejde. Talsmændene medvirker i såvel kollektive som individuelle forhandlinger og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Overenskomstforhandlingerne på søfartsområdet for perioden 2014 til 2017 er afsluttet, herunder de forskellige særoverenskomster med de enkelte rederier. Brancherådet for Søfart og talsmændene i rederierne har en konstruktiv indstilling til forhandlingerne, og der er især fokus på seniorofficerernes ansættelsesvilkår og at der oprettes flere stillinger til nyuddannede maskinmestre, som mangler fartstid/sejltid. Den fortsat positive lønudvikling til seniorofficererne er med til at fastholde antallet af danske seniorofficerer i handelsflåden. Overenskomsterne for juniorofficerer har bidraget til den stigende tilgang af nyuddannede maskinmestre uden fartstid til de danske rederier. Bachelorpraktikanter og juniormaskinmestre kan pr. 1. april 2015 ansættes som trainees på en uddannelsesaftale, der ophører ved erhvervelse af bevis som vagthavende maskinofficer, hvor man så går over på den egentlige overenskomstmæssige ansættelse.

7 Trainee-modellen indføres som en prøveordning og tages op til evaluering ved de næste overenskomstforhandlinger i foråret 2017 og aftalen bortfalder, såfremt parterne ikke kan blive enige om en fornyelse i Service Den juridiske kapacitet i foreningens arbejdsmarkedsafdeling betyder, at afdelingen konstant servicerer medlemmerne med sager om ansættelse i Danmark og i udlandet, karriererådgivning, betalingsstandsning/konkurs, kunde/konkurrenceklausuler, overenskomster, arbejdsskader, afskedigelser, ansættelser, etablering af egen virksomhed med videre. Det er arbejdsmarkedsafdelingens opgave at rådgive alle medlemmer med udgangspunkt i de valg, det enkelte medlem har besluttet for aktivitet på arbejdsmarkedet Service og rådgivning om forholdene på arbejdsmarkedet til det enkelte medlem ydes derfor uanset det enkelte medlems valg af position på arbejdsmarkedet som for eksempel søfarende, offentlig- eller privatansat, studerende, specialist, leder, direktør, selvstændig erhvervsdrivende, ledig, efterlønner, pensionist eller andet Foreningens jurister og faglige konsulenter har i 2014 sikret ca. 12 millioner kroner til foreningens medlemmer i form af godtgørelser og erstatninger i forbindelse med ændringer i ansættelsesforhold og arbejdsskader. Medlemstilfredshedsundersøgelse Medlemmer af Maskinmestrenes Forening er generelt godt tilfredse med den service, som foreningen yder. Det er den overordnede tilbagemelding fra godt medlemmer, som medvirkede i efterårets efterår 2014 medlemsundersøgelse med det formål at undersøge tilfredsheden og identificere eventuelle indsatsområder. Vi er i bestyrelsen tilfredse med tilbagemeldingerne i undersøgelsen. Vi er dog samtidig opmærksomme på, at der fortsat er plads til forbedringer og udvikling af foreningens aktiviteter til gavn for maskinmesteruddannelsen og professionen og dermed foreningen generelt. Et andet interessant resultat af undersøgelsen er, at jo oftere medlemmerne er i kontakt med foreningen, jo højere er tilfredsheden, og jo stærkere er loyaliteten. Loyalitet er et indeks, hvor vi ligesom de øvrige indeks har fastholdt et højt niveau. Det er tredje gang vi laver undersøgelsen, og vi laver den med ca. 3 års mellemrum. Det ser vi i bestyrelsen som et udtryk for, at medlemmerne også i fremtiden ønsker at være medlem af Maskinmestrenes Forening og i øvrigt gerne vil anbefale organisationen til andre. Foreningens økonomi Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vi ikke ændrer kontingentsatserne. De har været uændret siden år 2000 og er 173 kroner pr. måned for aktive og 38 kroner pr. måned for studerende og seniormedlemmer. Vi anbefaler et såkaldt nul budget, hvor der er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter. Der er ikke behov for at øge foreningens formue. Vi har i seneste periode opnået et overskud på kroner. Årsagen er i særlig grad omlægningen af foreningens kapitalforvaltning, som bestyrelsen tog initiativ til og fik gennemført med virkning fra 1. marts 2013, og den markante tilgang af nye medlemmer samt fokus på omkostninger og effektivitet.

8 Formuen er på ca. 63,5 millioner kroner. Vi har i bestyrelsen ikke planer om at øge formuen, da den er passende til at klare foreningens økonomiske forpligtigelser. Vi budgetterer ikke med overskud på driften. Afslutning På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle medlemmer, maskinmesterskolerne, de maritime uddannelsescentre, samarbejdspartnere, leverandører og ansatte for indsatsen i det forgangne år. En særlig stor tak skal rettes til de mange medlemmer, som udfører ulønnet arbejde i Maskinmestrenes Forenings regi som eksempelvis talsmand, kredsformand, brancherådsformand, klubformand, medlem af De Studerendes Landsråd og som netværkskoordinator. Indsatsen for vores profession og forening er afgørende for de resultater, der er opnået i Tak for ordet. Vi har nu hørt formandens beretning fra bestyrelsen, og jeg skal høre, om der er nogen i forsamlingen, som har lyst til at sige nogle ord i den anledning. I så fald har man chancen for at komme herop på talerstolen. Ræk en hånd i vejret, hvis I ønsker at sige noget. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Jeg konstaterer, at formandens beretning udgår til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Så er vi nået til punkt 3 Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2013 til 30. juni 2014 og jeg giver herved ordet til sekretariatschef, Kaare Lund Nielsen. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Den følgende gennemgang af årsregnskabet for Maskinmestrenes Forening og Reservefonden skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning, der er udsendt til alle medlemmer som en del af februar nummeret af månedsmagasinet Maskinmesteren og i sammenhæng med den netop afgivne mundtlige beretning. Der findes en kort version af regnskabet i de omdelte mapper, og alle medlemmer har adgang til det fulde regnskab på foreningens hjemmeside mmf.dk I den skriftlige beretning har vi forsøgt at give et indtryk af foreningens aktiviteter i den forgangne periode. Alle aktiviteterne er udført med udgangspunkt i de mål og strategier, som bestyrelsen har fastsat. Aktiviteternes omfang og styrke afspejler sig konkret i de økonomiske resultater. Foreningens resultat af den ordinære drift efter skat samt regulering af værdipapirer i foreningsåret udviser et overskud på kr Foreningens formue er pr. 30. juni 2014 hovedsageligt anbragt i fast ejendom, aktier, obligationer og bankindestående. Vores formue i fast ejendom er huset på Sankt Annæ Plads, København K, som er hjemsted for Maskinmestrenes Forenings sekretariat samt en række lejere, Ingeniører uden Grænser, Dansk Køledag, manman management, MovingEnergy samt erhvervsudlejning til butiksdrift og hotel. De samarbejdspartnere som benytter huset, betaler leje svarende til markedsprisen for at benytte huset. Foreningen har således en investering i en ejendom med en god beliggenhed samtidigt med at foreningen oppebærer lejeindtægter.

9 Den øvrige del af formuen har bestyrelsen valgt, at fordele på ca. 3,1 millioner kr. i bankindestående. Her ud over har vi placeret ca. 24,1 millioner i aktier og obligationer. Værdipapirerne er optaget til statusdagens kurs. Varetagelsen af værdipapirerne sker i det daglige i tæt samarbejde med foreningens professionelle rådgivere. Ejendommen udgør fortsat ca. 60 procent af foreningens formue og er på baggrund af den seneste valuarvurdering optaget uændret til 38 millioner kroner. Foreningen har således, efter de seneste udsving på ejendom og finansmarkedet og fratrukket gældsforpligtigelser og udskudt skat, en formue på ca. 63,5 millioner kroner pr. 30. juni Formuen opgøres med hensyn til realiserede og urealiserede kursgevinster samt ejendommens vurderingspris. Jeg skal notere, at det forelagte årsregnskab er godkendt på bestyrelsesmødet den 05. december 2014 samt af den kritiske revision ved Poul-Henrik Appelqvist og Hans Ørum Andersen og af foreningens statsautoriserede revisor Keld Hasle Jakobsen. Tak. Vi har nu hørt sekretariatschefens gennemgang af regnskabet. Er der nogen, der ønsker at kommentere denne fremlæggelse? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg konstaterer, at det reviderede regnskab udgår til urafstemning. Så er vi nået til punkt 4 forslag til budget for året 01. juli 2015 til 30. juni 2016, og jeg giver igen ordet til sekretariatschef Kaare Lund Nielsen. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Vi skal nu gennemgå forslag til budget for perioden 1. juli juni Forslaget er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen og den kritiske revision. Der findes en kort version af budgettet i de omdelte mapper, og alle medlemmer har endvidere adgang til budgettet på foreningens hjemmeside mmf.dk. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens vision om, at være den mest attraktive organisation til at varetage medlemmernes interesser. Vi når kun vores mål, som formanden netop har redegjort for i den mundtlige beretning, hvis vi alle sammen aktive medlemmer og medarbejdere - hjælper til, og hvis vi alle sammen arbejder målrettet på hele tiden at udvikle og forbedre foreningen. Ved fastlæggelsen af budgettet har vi arbejdet med en række forudsætninger, af hvilke jeg kort vil gennemgå følgende: Vi vurderer, at et uændret kontingent vil være muligt for aktive, studerende og seniorer. Aktive medlemmer betaler 173 kr. pr. måned, studerende og seniorer betaler 38 kr. pr. måned. Det vil sige, at kontingentet er uændret fra juli Prisen på at abonnere på Maskinmesteren er kr. 600 årligt. Vi forventer et stadigt stigende medlemstal i det kommende år, primært på grund af flere studerende. Vores udgangspunkt er nu aktive medlemmer, studerende og 1.444

10 betalende seniormedlemmer den 01. januar Det betyder, at Maskinmestrenes Forenings samlede medlemstal den 1. januar 2015 var medlemmer De overordnede fokusområder for kommunikationen i er at styrke den eksterne synlighed af maskinmestrenes kompetencer og betydning for samfundet, at styrke samarbejdet med bl.a. kredsene, talsmændene, netværkene og brancherådene, at fortsætte med at udvikle hjemmesiden og generelt opprioritere det webbaserede foreningsliv og de sociale medier, at have fokus på karriere og job samt styrke kommunikationen omkring vores erhvervskonference Ajour. Vi planlægger fortsat, at producere 12 numre af månedsmagasinet Maskinmesteren. Desuden er der indgået en ny aftale med Den Danske Vedligeholdsforening om udgivelsen af fagmagasinet Optimering, som er ejet af Maskinmestrenes Forening. Magasinet vil, som formanden var inde på i bestyrelsens mundtlige beretning i de kommende fire år udkomme fire gange årligt. Med trykning, forsendelse, intern og ekstern journalistisk bistand, foto og illustrationer har vi budgetteret at bladene kommer til at koste ca kr., når indtægter fra annoncer og abonnementer er trukket fra. Der er planlagt en række temadage, seminarer og gå-hjem møder rundt omkring i landet, hvis sigte er at imødekomme ønsket om, bl.a. at tilbyde flere ledelses- og karrieremæssige aktiviteter. Temadagene og seminarene forventes at koste ca. kr Vi regner med at få i alt ca. 4 millioner kroner i aktivitetsbestemte indtægter pengene kommer bl.a. fra kursusaktiviteter, huslejeindtægter, konferencer, temadage og salg af serviceydelser og juridisk bistand. Bestyrelsen har igen i år valgt at udsende et såkaldt 0-budget til medlemmernes godkendelse, hvor indtægter og udgifter fordeler sig således: Årets ordinære indtægter er kr De samlede udgifter er kr Årets resultat efter skat er kr. 0 Budgetforslaget er, som nævnt, udarbejdet i samarbejde med den kritiske revision, og er godkendt af bestyrelsen. Vi finder, at budgetforslaget er udarbejdet på et realistisk og ansvarligt grundlag, som afspejler foreningens målsætninger og dermed de aktiviteter der forventes gennemført i perioden, og som på en gennemskuelig måde viser foreningens forventede udgifter og indtægter i perioden. Samtidig er der taget højde for, at vi forventer en stigning i antallet af aktive medlemmer. Tak. Tak til Kaare for gennemgang af budgetforslaget. Er der nogen fra salen, som har ønske om at kommentere forslaget til budget? Ja, Dennis. Dennis Hansen Ved uddannelsesvirksomhed står der minus 1,4 million?

11 Du skulle nok have været heroppe og sige det, men det var Dennis, der spurgte til et minus i budgettet. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Tak for spørgsmålet. Det er indtægter fra maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour. Vi vurderer, at den vil give et overskud på 1,4 million kr. Er der flere kommentarer i forbindelse med budgetforslaget? Kurt Pedersen Et lille spørgsmål i regnskabet fra det foregående år, som du har fremlagt, er der en kontingentindtægt på 18,2 millioner kroner, og der skal være uændret kontingent i det kommende foreningsår, hvor I forventer stigende antal medlemmer. Hvorfor falder kontingentindtægten så i budgettet med 1 million i forhold til regnskabet? Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Tak for spørgsmålet, Kurt. Det kan jeg godt svare på. Det har lidt at gøre med den måde vi opgør vores kontingentindtægter på. I resultatopgørelsen fra årsregnskabet er der fuldstændig korrekt, som du bemærker, en indtægt på 18,2 millioner, og når vi går over i vores budget, forholder det sig således, at der skal man lægge de tre første kolonner sammen nemlig kontingenter fra medlemmer, og så er der også administration af udenlandske maskinmestre på 1,4 million og , og når vi lægger de tre tal sammen, vil man se, at det så vil give op mod de 18 millioner, og dermed vil der være en stigning i vores kontingenter. Tak for det. Er der flere spørgsmål fra skarpsindige læsere? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Jeg kan konstatere, at budgetforslaget udgår til urafstemning. Så er vi nået til dagsordenens punkt 5, indkomne forslag og her kan jeg berette, at der ikke er kommet nogen indkomne forslag, så det er hurtigt overstået. Så er vi nået til dagsordenens punkt 6 valg til bestyrelsen. Der skal i år vælges en formand for Maskinmestrenes Forening, og nuværende formand Per Jørgensen har meddelt, at han ønsker at genopstille, og der er ikke andre kandidater til formandsposten. Det bliver et nemt valg. Vi takker salen for sympatitilkendegivelsen, men det er jo urafstemningen, der afgør, om Per bliver valgt, så der bliver sendt stemmesedler ud, hvor man kan stemme på Per eller lade være med at stemme på Per. Resultatet bliver jo nok det samme. Er der andre bemærkninger til Pers kandidatur til formandsposten? Nej. Så udgår punktet til urafstemning. Så er vi nået til sidste punkt på dagsordenen eventuelt. Er der nogen, der har noget at sige under Eventuelt? Gustav har markeret. Gustav Schmidt Hansen 2015 er ikke et normalt valgår i den forstand, at der ikke skal vælges ordinære bestyrelsesmedlemmer. Der er i år alene tale om formandsvalg, men igen i 2016 er der ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer henholdsvis søfarende og landansatte. I bestyrelsen i dag er der ingen kvinder valgt det har der aldrig i historien været siden Jeg har længe haft den tanke, om det ikke snart er på tide, at også Maskinmestrenes Forening bliver så moderne, at der også er kvinder valgt ind i bestyrelsen. Dog uden kvoter fri os sandelig for det. Jeg vil gerne herfra

12 opfordre til, at der er nogle af de kvindelige maskinmestre, der vil overveje at stille op til bestyrelsen i Tak for ordet. Tak til Gustav. Den der kvoteløsning bliver svær, hvis man lader blikket glide rundt her i forsamlingen. God pointe. Tak. Er der flere, der ønsker ordet under eventuelt? Rasmus Büchert Pensionist og derved uden stemmeret, men jeg har jo en taleret. Jeg skal gøre reklame for vores Seniorklub Vest. Per Jørgensen spurgte mig for år tilbage, om jeg var interesseret i at lave en Seniorklub Vest som pendant til en meget velkørende Seniorklub Øst. Som nogle af jer nok ved, har jeg jo været kredsformand i Sydvestjyske i nogle år, så jeg sagde til Per, at jeg syntes, at jeg havde udtjent min værnepligt i forhold til organisationsarbejde. Så ville skæbnen, at han spurgte mig om nøjagtig det samme året efter, og så sagde jeg: Jamen, Per du fik jo svaret sidste år, og det er nøjagtig det samme i år, men kan du få maskinmesteruddannelsen tilbage til Esbjerg, så kan vi komme tilbage til sagen. Og det skete jo, og så fangede bordet. Jeg kan se i medlemskredsen, at der er en del pensionister med her i dag og også kommende pensionister, så derfor har Helle og undertegnede i fællesskab produceret en lille brochure. Dem har jeg 20 af, så hvis der er nogen, som er interesserede, og som måske en gang vil være med i Seniorklub Vest. Det koster 38 kr. om måneden. Seniorklub Vest vil gerne invitere jer til at blive medlemmer. Vi var 31, da vi etablerede klubben sidste år i marts måned, og i dag er vi 80, så der sker noget. Tak til Rasmus. I kan få en folder jeg kan se, at du har nok af dem. Nu har vi hørt om Seniorklub Øst og Seniorklub Vest. Seniorklub Nord hvis du kan få maskinmesteruddannelsen til Aalborg Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil jeg konstatere, at dagsordenen er udtømt, og jeg har ikke mere at lave som dirigent. Jeg vil gerne takke for god ro og orden og nedlægge hvervet. Per Jørgensen, formand Jeg vil gerne takke dirigenten for veludført arbejde. Det er 7. gang, at vi har dig som dirigent, Johan Frey. Nå, 8. gang har du tjekket det? Ikke desto mindre har Johan først foreningens nål i dag. Man skal være dirigent 7 gange for at få den nål, og han bærer den med stolthed, kan I se. I år har vi valgt at købe noget væske til dirigenten, og det vil vi gerne have lov at overrække allerede nu. Det er en nyskabelse, og det består af en flaske af det ene og en flaske af det andet det er en flaske rom og en flaske whisky. Det kan jo blandes. Tak skal du have, Johan. Inden vi går over til de vigtige punkter med at udråbe et trefoldigt hurra og leve for foreningen samt overrækkelsen af præmie i anledning af årets bedste bachelorprojekt, vil jeg gerne sige tak for dit indlæg, Gustav og dit indlæg, Rasmus. Dirigenten tillod sig jo også lige pludselig at komme med et politisk indlæg. Det er jo okay, men bare lige for at understrege det, der også var med i bestyrelsens mundtlige beretning i år 2004 var der kun 800 maskinmesterstuderende på

13 landsplan, og det var en af årsagerne til der var jo en masse årsager, som vi ikke skal redegøre for her at skolerne i Aalborg, Esbjerg og Odense blev lukket. Der var kun én strategi, som vi i bestyrelsen kunne vedtage på baggrund af den oplevelse, og det var markant at øge antallet af maskinmesterstuderende for eventuelt at få aktiviteterne tilbage. Med den vækst, som der er i Frederikshavn på maskinmesterskolen der og i samarbejde med Aalborg Universitet, kan man ikke helt udelukke, at de laver en forlægning eller hvordan man nu vil gøre det i Aalborg. Så er der sådan set kun Odense tilbage, men der er jo tre store aktiviteter på maskinmesteruddannelsen i Region Syd altså i Svendborg, Fredericia og nu Esbjerg, så det er måske lidt op af bakke i Odense, men i Aalborg kan jeg da godt se en realistisk mulighed. Det gik jo rigtig godt med at synge i dag. Det var en god sang godt valg, Arne. Vi sender en lille flaske til dig. Vi skal lige have konfereret, hvad det skal være, men vi sender en lille gave til dig. Tak for dit fine spil, Arne. Tusind tak. Alt skal jo til urafstemning, men jeg vil gerne sige tak for den spontane klapsalve i anledning af, at jeg genopstiller som formand. Til sommer er det jo så 12 år og så en fireårig periode mere. Det glæder jeg mig meget til tak for opbakningen. Skal vi rejse os og udbringe et trefoldigt leve for foreningen og dens medlemmer. Maskinmestrenes Forening længe leve HURRA HURRA HURRA.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Overenskomstforhandlingerne Maskinmestrenes Forening har indgået aftaler med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN)

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere