Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling Onsdag den 11. marts kl Comwell Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart"

Transkript

1 Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året Det reviderede regnskab for perioden 01. juli juni Forslag til budget for perioden 01. juli juni Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt

2 Velkomst ved Arne Juhl Henriksen, kredsformand Vejle Kreds Per Jørgensen, formand Jeg vil gerne på Maskinmestrenes Forenings vegne byde velkommen til foreningens ordinære generalforsamling nummer 143. Af hensyn til det stenografiske referat, skal jeg oplyse, at generalforsamlingen i år holdes på Hotel Comwell Middelfart. En særlig velkomst til vores æresmedlem Kurt Pedersen, en særlig velkomst til Jens Nordentoft fra PFA Pension og en særlig velkomst til Georg Tristan Nielsen, der er den stolte far til en nyuddannet maskinmester. Og hjerteligt velkommen alle sammen. I lighed med tidligere år, er der sammen med det omdelte materiale en sang, som vi skal synge. Jeg skal opfordre forsamlingen til at rejse sig, så vi i fællesskab kan synge den omdelte sang, Det er i dag et vejr. Vi er så heldige i år, at vi har en musiker. Værsgo, Arne Juhl Henriksen. Arne Juhl Henriksen, kredsformand Vejle Kreds Da Per og jeg var sammen i sidste uge i Kolding, sagde jeg til ham, at jeg syntes, at det var et brandgodt valg af sang, han havde truffet, men det forpligter jo også, for så skal vejret jo passe. Og man må sige, at vi har en formand, der står ved sit ord, for det er i dag et vejr et solskinsvejr. Forsamlingen synger Per Jørgensen, formand Tak, Arne. Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig for at vi i fællesskab kan mindes de 56 medlemmer, der er afgået ved døden i år Heriblandt Maskinmestrenes Forenings tidligere formand, Leif Dolleris, der var formand fra 1987 til Tak for det. Æret være deres minde. Dagsorden for forsamlingen er opsat i henhold til foreningens vedtægter, og der er i alt 7 punkter, som vi skal igennem. Vi skal nu til dagsordenens 1. punkt, der er Valg af dirigent og sekretær. Fra bestyrelsens side foreslår vi maskinmester Johan Frey. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Hvis det ikke er tilfældet, er Johan Frey hermed valgt som dirigent for generalforsamlingen. Herefter skal generalforsamlingen vælge en sekretær. Fra bestyrelsens side foreslår vi foreningens sekretariatschef Kaare Lund Nielsen. Jeg skal høre, om der er andre forslag? Kaare Lund Nielsen er valgt som sekretær for generalforsamlingen. Så giver jeg ordet til dirigenten. Værsgo, Johan Frey. Jeg vil gerne takke for valget. I henhold til foreningens vedtægter 11b skal der afholdes ordinær generalforsamling i første halvdel af marts måned, skiftevis på Sjælland, i Jylland og på Fyn, og det skal gøres efter nærmere bekendtgørelse i medlemsbladet. Turen er nu kommet til Fyn, og vi befinder os i Middelfart. Bekendtgørelse har fundet sted i månedsmagasinet Maskinmesteren, og vi er i første halvdel af marts måned. Jeg skal spørge, om der er nogen, der har indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg erklærer hermed generalforsamlingen for lovlig. Der er lige et par praktiske bemærkninger, inden vi går i gang af hensyn til det stenografiske referat, bedes I, når I kommer herop, sige jeres navn som det første,

3 for det hele bliver båndet, så sekretæren får et nemt arbejde til sidst. Så vil jeg gå over til dagsordenens punkt 2 beretningen for 2014, og jeg giver hermed ordet til formand Per Jørgensen. Per Jørgensen, formand Gode Kolleger, Bestyrelsens skriftlige årsberetning 2014 er udsendt sammen med månedsmagasinet Maskinmesteren nr. 2. februar Den vil jeg hermed supplere med bestyrelsens mundtlige beretning. Det er en stor glæde at afvikle den 143. generalforsamling i Maskinmestrenes Forening i en situation med stort set fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked i vækst inden for management & teknologi en vækst, der har og i fremtiden får endnu flere maskinmestre som centrale aktører. I Regeringen og Folketinget oplever vi en positiv og imødekommende holdning til maskinmesteruddannelsen og professionen generelt. Den indstilling skal vi fastholde, og det kan vi kun, hvis vi fortsat opretholder den nødvendige kvalitet i uddannelsen og fortsat udvikler indholdet i forhold til de fremtidige krav på arbejdsmarkedet. Maskinmestrenes Forenings skal medvirke til, at erhvervslivet har det fornødne kendskab til maskinmestres kompetencer som nøglepersoner til at omsætte ledelse og teknologi til effektiviseringer og innovation. Den positive udvikling såvel for uddannelsen, på arbejdsmarkedet og i Maskinmestrenes Forening forventes at fortsætte de kommende år. Derfor vil vi bestyrelsen fokusere på, at alle medlemmer af Maskinmestrenes Forening er i et ansættelsesforhold samtidig med, at optaget af studerende øges yderligere, så der i 2016 er mere end maskinmesterstuderende i Danmark. Foreningens vision er at være den mest attraktive organisation til at varetage medlemmernes interesser. Det vil vi i bestyrelsen tilstræbe at efterkomme ved at fokusere og tage udgangspunkt i følgende 4 overordnede punkter: 1. At være en forening, der til enhver tid servicerer foreningens medlemmer 2. At være en forening, der medvirker til fuld beskæftigelse blandt medlemmerne 3. At maskinmesteruddannelsen fortsat udvikles og tilpasses fremtidens arbejdsmarked 4. Markedsføre og brande maskinmesteruddannelsen/maskinmesterprofessionen i samarbejde med øvrige interessenter og nedsætte en tænketank, hvis formål er at bidrage med analyser og viden om maskinmesterprofessionen. Investeringer og produktivitet En vigtig faktor for at fastholde antallet af arbejdspladser i Danmark er en fortsat forbedring af produktiviteten i alle brancher. Dansk Industries Produktivitetspanel, bestående af 20 danske topledere, har udviklet 154 anbefalinger - hvoraf de 68 er rettet direkte mod virksomhederne. De konkrete forslag er samlet i et katalog, som man kan få hos Dansk Industri, samtidig med at et team af eksperter besøger virksomheder. Disse teams har i flere virksomheder skabt produktivitetsforbedringer på op til 30 procent. Det viser, at der konstant er mulighed for at effektivise og udvikle og dermed forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen ledelsesopgaver, som har mange maskinmestre som initiativtagere og omdrejningspunkt.

4 Regeringen nedsatte i 2012 en række vækstteams for de væsentligste danske sektorer - herunder den maritime sektor som den første. Teamets arbejde har udmøntet sig i en række anbefalinger, der for størstepartens vedkommende indgår i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, der blev fremlagt i december Planen indeholder 40 konkrete initiativer på en række områder, der skal styrke betingelserne for den maritime klynge i Danmark. De fleste punkter er realiseret eller i gang med at blive gennemført. Et af de forhold, der stadig arbejdes med, er, at offshore-/energi-sektoren og specialskibene omfattes af den øvrige skibsfarts rammebetingelser for at sikre, at Danmark ikke går glip af vækst, udvikling og nye arbejdspladser, som vil kunne gavne hele den danske økonomi. Der er vedtaget omfattende investeringer i infrastruktur, skibsfart, energi onshore og offshore, produktionsudstyr, sygehuse mv. og med næsten fuld beskæftigelse blandt Maskinmestrenes Forenings medlemmer, er det afgørende for at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens realisering af de planlagte investeringer, at der fortsat uddannes flere maskinmestre de kommende år svarende til ca. 500 nye maskinmestre på arbejdsmarkedet om året på sigt. Antal medlemmer I 2014 steg antallet af medlemmer i Maskinmestrenes Forening med 589 medlemmer, så vi med årets udgang rundede i alt medlemmer. Den positive udvikling i medlemstallet er fortsat her i 2015, og den seneste opgørelse viser, at vi nu er medlemmer. Fremgangen er opnået gennem en markant stigning i antallet af studerende samt fastholdelse af aktive og seniormedlemmer. Antallet af studerende på landets maskinmesterskoler er gennem de seneste 10 år steget markant fra godt 800 studerende i 2004 til ca studerende i en stigning, som vi forventer, vil fortsætte de kommende år kombineret med de gunstige beskæftigelsesmuligheder og erhvervslivets fortsatte efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. I takt med, at der uddannes flere maskinmestre, vil antallet af nyuddannede på jagt efter deres første job alt andet lige stige de kommende år. Indtil videre er det lykkedes for langt størstedelen af dimittenderne at finde beskæftigelse inden for de første seks måneder efter dimensionen. Maskinmestrenes Forening hjælper, når de nyuddannede har brug for sparring og rådgivning. Det sker blandt andet gennem samarbejde med virksomheder og rederiernes ledelser, kredsene, brancherådene, de faglige netværk, medarbejderne i sekretariatet, konsulenterne i Akademikernes A- kasse og jobportalen Jobfinder og for den sags skyld samtlige jobportaler. Karriere og Netværk For alle medlemmer i Maskinmestrenes Forening og medarbejderne i sekretariatet er det fortsat en central opgave at medvirke til, at de studerende har adgang til attraktive praktikpladser og at nye kolleger hurtigt kommer i arbejde. Der ydes en professionel indsats på maskinmesterskolerne i arbejdet med at finde egnede kandidater til de forskellige praktikpladser til maskinmester studerende. For at forstærke karriererådgivningen i Maskinmestrenes Forening yderligere, vil vi i de kommende måneder blandt andet undersøge hvilke barrierer, forventninger og krav, der er årsag til, at enkelte nyuddannede maskinmestre og jeg understreger, at det er ganske få har udfordringer i forbindelse med overgangen fra studie til arbejdsmarked. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, om der er kulturelle faktorer i uddannelsesmiljøet eller manglende overensstemmelse mellem rederierne og virksomhedernes forventninger til de nyuddannede maskinmestre og deres kvalifikationer. Som opfølgning på DAMASK rapporten om Danske Maskinmestres Kvalifikationer i 1990, der anbefalede at maskinmestrene med fordel kunne styrke sine kompetencer indenfor ledelse, vedligehold, kvalitetsstyrring og engelsk og projektet Fremtidens Maskinmester i 2007, om værdien

5 af maskinmestres nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder, udarbejdede vi i 2014 rapporten Maskinmesteren - mere end en teknisk leder. Rapporten giver maskinmestre og studerende adgang til viden om styrker og udfordringer for maskinmestrenes ledelsesprofil, og konklusionerne er blandt andet, at maskinmestre er langt mere end tekniske ledere og at maskinmestre som ledere har nogle stærke og vigtige ledelseskompetencer, som gør dem attraktive i virksomheder såvel på land som til søs. Rapporten viser også, at fokuserer man alt for snævert på den tekniske del af maskinmestres ledelseskvalifikationer, risikerer man at overse det potentiale og den værdi, maskinmestre med ledelsesansvar udfører for virksomheden i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Konklusionerne i rapporten viser desuden, at der er grundlag for at undersøge, om der for de nyuddannede maskinmestre er særlige forhold at tage hensyn til i forbindelse med etablering på arbejdsmarkedet. Derfor vil Maskinmestrenes Forening etablere en tænketank med det formål at sikre, at foreningen og samarbejdspartneres viden om arbejdsmarkedets krav og forventninger til maskinmestres kvalifikationer og kompetencer hele tiden er opdateret. Tænketankens styregruppe vil bestå af repræsentanter fra Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime det er udstyrsproducenterne og værfterne maskinmesterskolerne og de maritime uddannelsescentre. Styregruppen etablerer sammen med Maskinmestrenes Forenings brancheråd relevante udvalg inden for søfart, industri, offshore, service, handel og rådgivning, bygge- og anlægssektoren samt energiforsyning, altså el, vand og varme. Arbejdsmarkedet På forskellige jobdatabaser præsenteres konstant op mod ca. 200 stillinger inden for ledelse og teknologi, der er relevante for maskinmestre job til maskinmestre. En del af stillingerne vises også på foreningens hjemmeside mmf.dk. Samarbejdet mellem maskinmestre, ingeniører og andre højtuddannede i Akademikernes A-kasse er sammen med foreningens 115 talsmænd, 19 kredse, netværk, brancheråd, klubber og vores professionelle sekretariat med til at sikre, at kollegaer, der ønsker et nyt ansættelsesforhold, også får den fornødne hjælp til et karriereskifte. Denne service er styrket med eksempelvis flere kursus- og konferencetilbud inden for kommunikation og forretningsforståelse. Beskæftigelsesfordelingen på brancher blandt foreningens medlemmer var ultimo 2014: i industrien, inden for serviceydelser og rådgivning, i skibsfarten, i energiforsyningen, vand og renovation og 278 i bygge- og anlægsbranchen svarende til stillinger. Tallene viser, at i 2014 var det største beskæftigelsesområde for maskinmestre service, handel og rådgivning. Desuden er der for første gang siden 1981 fremgang i antallet af søfarende maskinmestre. Og hvorfor er der fremgang i antallet af søfarende maskinmestre? Det skyldes, hvis man skal forklare det kort, at vi i den danske maskinmesteruddannelse har holdt fast i, at der skulle undervises i de elektriske kompetencer. Det er fra januar 2015 blevet et internationalt krav, at dem, som sejler som maskinmestre, skal have de elektriske kompetencer. Da Danmark er et af de få lande i verden, der har integreret det i uddannelsen, har alle danske maskinmestre fået en konkurrencefordel. Det er hovedforklaringen på, at antallet af danske søfarende for første gang siden 1981 er steget med 4,2 % i forhold til 2013.

6 Vi manglede ved årsskiftet 105 fuldtidsstillinger for fuld beskæftigelse for medlemmerne i Maskinmestrenes Forening. Det er fald i forhold til samme tidspunkt 2013 på 15,3 procent. Det aktuelle tal er, at der mangler 140,2 fuldtidsstillinger, heraf er ca. 60 nyuddannede maskinmestre, der endnu har deres første job som maskinmester til gode. Det skal ses i forhold til, at der er kommet ganske mange nye kolleger ud fra skolerne i december og januar. Det er vores vurdering, at Danmark kan få meget mere ud af energibranchen. Flere job, flere indtægter, større eksport og bedre økonomi for den enkelte og for samafundet. På en energikonference den 27. april 2015 i Esbjerg, som arrangeres i samarbejde med Dansk Industri, vil vi give eksempler på, hvordan vi kan udnytte de muligheder, vi ikke udnytter i dag. Det gælder både i Danmark og på det globale marked for energi, hvor vi i langt højere grad kan eksportere arbejde og vor viden om intelligent og effektiv energiforsyning. Beskæftigelses- og karrieremulighederne er rigtig gode i energibranchen med vellønnede og spændende job. Kommunikation Månedsmagasinet Maskinmesteren fastholdes med minimum samme kvalitet og udvides med flere artikler fra forskelige fagspecialister. Desuden er der indgået en ny aftale med Den Danske Vedligeholdsforening om udgivelsen af fagmagasinet Optimering. Magasinet udkommer fire gange årligt. Digitalt vil udviklingen af foreningens hjemmeside mmf.dk fortsætte, ligesom der vil blive afsat yderligere ressourcer til dialog på de sociale medier. Overenskomster Maskinmestrenes Forening har 115 talsmænd, der udfører et særdeles værdifuldt arbejde for kollegaerne og dermed foreningen. De øgede aktiviteter blandt talsmændene er vigtige for den fortsatte udvikling af Maskinmestrenes Forening som fagligt netværk. Mange talsmænd har valgt at deltage i foreningens forskellige brancheråd inden for blandt andet Søfart, Sygehuse og Offshore, og den særlige viden og erfaring, som talsmændene har, er et særdeles værdifuldt bidrag til brancherådene og bestyrelsens arbejde. Talsmændene medvirker i såvel kollektive som individuelle forhandlinger og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Overenskomstforhandlingerne på søfartsområdet for perioden 2014 til 2017 er afsluttet, herunder de forskellige særoverenskomster med de enkelte rederier. Brancherådet for Søfart og talsmændene i rederierne har en konstruktiv indstilling til forhandlingerne, og der er især fokus på seniorofficerernes ansættelsesvilkår og at der oprettes flere stillinger til nyuddannede maskinmestre, som mangler fartstid/sejltid. Den fortsat positive lønudvikling til seniorofficererne er med til at fastholde antallet af danske seniorofficerer i handelsflåden. Overenskomsterne for juniorofficerer har bidraget til den stigende tilgang af nyuddannede maskinmestre uden fartstid til de danske rederier. Bachelorpraktikanter og juniormaskinmestre kan pr. 1. april 2015 ansættes som trainees på en uddannelsesaftale, der ophører ved erhvervelse af bevis som vagthavende maskinofficer, hvor man så går over på den egentlige overenskomstmæssige ansættelse.

7 Trainee-modellen indføres som en prøveordning og tages op til evaluering ved de næste overenskomstforhandlinger i foråret 2017 og aftalen bortfalder, såfremt parterne ikke kan blive enige om en fornyelse i Service Den juridiske kapacitet i foreningens arbejdsmarkedsafdeling betyder, at afdelingen konstant servicerer medlemmerne med sager om ansættelse i Danmark og i udlandet, karriererådgivning, betalingsstandsning/konkurs, kunde/konkurrenceklausuler, overenskomster, arbejdsskader, afskedigelser, ansættelser, etablering af egen virksomhed med videre. Det er arbejdsmarkedsafdelingens opgave at rådgive alle medlemmer med udgangspunkt i de valg, det enkelte medlem har besluttet for aktivitet på arbejdsmarkedet Service og rådgivning om forholdene på arbejdsmarkedet til det enkelte medlem ydes derfor uanset det enkelte medlems valg af position på arbejdsmarkedet som for eksempel søfarende, offentlig- eller privatansat, studerende, specialist, leder, direktør, selvstændig erhvervsdrivende, ledig, efterlønner, pensionist eller andet Foreningens jurister og faglige konsulenter har i 2014 sikret ca. 12 millioner kroner til foreningens medlemmer i form af godtgørelser og erstatninger i forbindelse med ændringer i ansættelsesforhold og arbejdsskader. Medlemstilfredshedsundersøgelse Medlemmer af Maskinmestrenes Forening er generelt godt tilfredse med den service, som foreningen yder. Det er den overordnede tilbagemelding fra godt medlemmer, som medvirkede i efterårets efterår 2014 medlemsundersøgelse med det formål at undersøge tilfredsheden og identificere eventuelle indsatsområder. Vi er i bestyrelsen tilfredse med tilbagemeldingerne i undersøgelsen. Vi er dog samtidig opmærksomme på, at der fortsat er plads til forbedringer og udvikling af foreningens aktiviteter til gavn for maskinmesteruddannelsen og professionen og dermed foreningen generelt. Et andet interessant resultat af undersøgelsen er, at jo oftere medlemmerne er i kontakt med foreningen, jo højere er tilfredsheden, og jo stærkere er loyaliteten. Loyalitet er et indeks, hvor vi ligesom de øvrige indeks har fastholdt et højt niveau. Det er tredje gang vi laver undersøgelsen, og vi laver den med ca. 3 års mellemrum. Det ser vi i bestyrelsen som et udtryk for, at medlemmerne også i fremtiden ønsker at være medlem af Maskinmestrenes Forening og i øvrigt gerne vil anbefale organisationen til andre. Foreningens økonomi Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vi ikke ændrer kontingentsatserne. De har været uændret siden år 2000 og er 173 kroner pr. måned for aktive og 38 kroner pr. måned for studerende og seniormedlemmer. Vi anbefaler et såkaldt nul budget, hvor der er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter. Der er ikke behov for at øge foreningens formue. Vi har i seneste periode opnået et overskud på kroner. Årsagen er i særlig grad omlægningen af foreningens kapitalforvaltning, som bestyrelsen tog initiativ til og fik gennemført med virkning fra 1. marts 2013, og den markante tilgang af nye medlemmer samt fokus på omkostninger og effektivitet.

8 Formuen er på ca. 63,5 millioner kroner. Vi har i bestyrelsen ikke planer om at øge formuen, da den er passende til at klare foreningens økonomiske forpligtigelser. Vi budgetterer ikke med overskud på driften. Afslutning På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle medlemmer, maskinmesterskolerne, de maritime uddannelsescentre, samarbejdspartnere, leverandører og ansatte for indsatsen i det forgangne år. En særlig stor tak skal rettes til de mange medlemmer, som udfører ulønnet arbejde i Maskinmestrenes Forenings regi som eksempelvis talsmand, kredsformand, brancherådsformand, klubformand, medlem af De Studerendes Landsråd og som netværkskoordinator. Indsatsen for vores profession og forening er afgørende for de resultater, der er opnået i Tak for ordet. Vi har nu hørt formandens beretning fra bestyrelsen, og jeg skal høre, om der er nogen i forsamlingen, som har lyst til at sige nogle ord i den anledning. I så fald har man chancen for at komme herop på talerstolen. Ræk en hånd i vejret, hvis I ønsker at sige noget. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Jeg konstaterer, at formandens beretning udgår til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Så er vi nået til punkt 3 Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2013 til 30. juni 2014 og jeg giver herved ordet til sekretariatschef, Kaare Lund Nielsen. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Den følgende gennemgang af årsregnskabet for Maskinmestrenes Forening og Reservefonden skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning, der er udsendt til alle medlemmer som en del af februar nummeret af månedsmagasinet Maskinmesteren og i sammenhæng med den netop afgivne mundtlige beretning. Der findes en kort version af regnskabet i de omdelte mapper, og alle medlemmer har adgang til det fulde regnskab på foreningens hjemmeside mmf.dk I den skriftlige beretning har vi forsøgt at give et indtryk af foreningens aktiviteter i den forgangne periode. Alle aktiviteterne er udført med udgangspunkt i de mål og strategier, som bestyrelsen har fastsat. Aktiviteternes omfang og styrke afspejler sig konkret i de økonomiske resultater. Foreningens resultat af den ordinære drift efter skat samt regulering af værdipapirer i foreningsåret udviser et overskud på kr Foreningens formue er pr. 30. juni 2014 hovedsageligt anbragt i fast ejendom, aktier, obligationer og bankindestående. Vores formue i fast ejendom er huset på Sankt Annæ Plads, København K, som er hjemsted for Maskinmestrenes Forenings sekretariat samt en række lejere, Ingeniører uden Grænser, Dansk Køledag, manman management, MovingEnergy samt erhvervsudlejning til butiksdrift og hotel. De samarbejdspartnere som benytter huset, betaler leje svarende til markedsprisen for at benytte huset. Foreningen har således en investering i en ejendom med en god beliggenhed samtidigt med at foreningen oppebærer lejeindtægter.

9 Den øvrige del af formuen har bestyrelsen valgt, at fordele på ca. 3,1 millioner kr. i bankindestående. Her ud over har vi placeret ca. 24,1 millioner i aktier og obligationer. Værdipapirerne er optaget til statusdagens kurs. Varetagelsen af værdipapirerne sker i det daglige i tæt samarbejde med foreningens professionelle rådgivere. Ejendommen udgør fortsat ca. 60 procent af foreningens formue og er på baggrund af den seneste valuarvurdering optaget uændret til 38 millioner kroner. Foreningen har således, efter de seneste udsving på ejendom og finansmarkedet og fratrukket gældsforpligtigelser og udskudt skat, en formue på ca. 63,5 millioner kroner pr. 30. juni Formuen opgøres med hensyn til realiserede og urealiserede kursgevinster samt ejendommens vurderingspris. Jeg skal notere, at det forelagte årsregnskab er godkendt på bestyrelsesmødet den 05. december 2014 samt af den kritiske revision ved Poul-Henrik Appelqvist og Hans Ørum Andersen og af foreningens statsautoriserede revisor Keld Hasle Jakobsen. Tak. Vi har nu hørt sekretariatschefens gennemgang af regnskabet. Er der nogen, der ønsker at kommentere denne fremlæggelse? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg konstaterer, at det reviderede regnskab udgår til urafstemning. Så er vi nået til punkt 4 forslag til budget for året 01. juli 2015 til 30. juni 2016, og jeg giver igen ordet til sekretariatschef Kaare Lund Nielsen. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Vi skal nu gennemgå forslag til budget for perioden 1. juli juni Forslaget er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen og den kritiske revision. Der findes en kort version af budgettet i de omdelte mapper, og alle medlemmer har endvidere adgang til budgettet på foreningens hjemmeside mmf.dk. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens vision om, at være den mest attraktive organisation til at varetage medlemmernes interesser. Vi når kun vores mål, som formanden netop har redegjort for i den mundtlige beretning, hvis vi alle sammen aktive medlemmer og medarbejdere - hjælper til, og hvis vi alle sammen arbejder målrettet på hele tiden at udvikle og forbedre foreningen. Ved fastlæggelsen af budgettet har vi arbejdet med en række forudsætninger, af hvilke jeg kort vil gennemgå følgende: Vi vurderer, at et uændret kontingent vil være muligt for aktive, studerende og seniorer. Aktive medlemmer betaler 173 kr. pr. måned, studerende og seniorer betaler 38 kr. pr. måned. Det vil sige, at kontingentet er uændret fra juli Prisen på at abonnere på Maskinmesteren er kr. 600 årligt. Vi forventer et stadigt stigende medlemstal i det kommende år, primært på grund af flere studerende. Vores udgangspunkt er nu aktive medlemmer, studerende og 1.444

10 betalende seniormedlemmer den 01. januar Det betyder, at Maskinmestrenes Forenings samlede medlemstal den 1. januar 2015 var medlemmer De overordnede fokusområder for kommunikationen i er at styrke den eksterne synlighed af maskinmestrenes kompetencer og betydning for samfundet, at styrke samarbejdet med bl.a. kredsene, talsmændene, netværkene og brancherådene, at fortsætte med at udvikle hjemmesiden og generelt opprioritere det webbaserede foreningsliv og de sociale medier, at have fokus på karriere og job samt styrke kommunikationen omkring vores erhvervskonference Ajour. Vi planlægger fortsat, at producere 12 numre af månedsmagasinet Maskinmesteren. Desuden er der indgået en ny aftale med Den Danske Vedligeholdsforening om udgivelsen af fagmagasinet Optimering, som er ejet af Maskinmestrenes Forening. Magasinet vil, som formanden var inde på i bestyrelsens mundtlige beretning i de kommende fire år udkomme fire gange årligt. Med trykning, forsendelse, intern og ekstern journalistisk bistand, foto og illustrationer har vi budgetteret at bladene kommer til at koste ca kr., når indtægter fra annoncer og abonnementer er trukket fra. Der er planlagt en række temadage, seminarer og gå-hjem møder rundt omkring i landet, hvis sigte er at imødekomme ønsket om, bl.a. at tilbyde flere ledelses- og karrieremæssige aktiviteter. Temadagene og seminarene forventes at koste ca. kr Vi regner med at få i alt ca. 4 millioner kroner i aktivitetsbestemte indtægter pengene kommer bl.a. fra kursusaktiviteter, huslejeindtægter, konferencer, temadage og salg af serviceydelser og juridisk bistand. Bestyrelsen har igen i år valgt at udsende et såkaldt 0-budget til medlemmernes godkendelse, hvor indtægter og udgifter fordeler sig således: Årets ordinære indtægter er kr De samlede udgifter er kr Årets resultat efter skat er kr. 0 Budgetforslaget er, som nævnt, udarbejdet i samarbejde med den kritiske revision, og er godkendt af bestyrelsen. Vi finder, at budgetforslaget er udarbejdet på et realistisk og ansvarligt grundlag, som afspejler foreningens målsætninger og dermed de aktiviteter der forventes gennemført i perioden, og som på en gennemskuelig måde viser foreningens forventede udgifter og indtægter i perioden. Samtidig er der taget højde for, at vi forventer en stigning i antallet af aktive medlemmer. Tak. Tak til Kaare for gennemgang af budgetforslaget. Er der nogen fra salen, som har ønske om at kommentere forslaget til budget? Ja, Dennis. Dennis Hansen Ved uddannelsesvirksomhed står der minus 1,4 million?

11 Du skulle nok have været heroppe og sige det, men det var Dennis, der spurgte til et minus i budgettet. Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Tak for spørgsmålet. Det er indtægter fra maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour. Vi vurderer, at den vil give et overskud på 1,4 million kr. Er der flere kommentarer i forbindelse med budgetforslaget? Kurt Pedersen Et lille spørgsmål i regnskabet fra det foregående år, som du har fremlagt, er der en kontingentindtægt på 18,2 millioner kroner, og der skal være uændret kontingent i det kommende foreningsår, hvor I forventer stigende antal medlemmer. Hvorfor falder kontingentindtægten så i budgettet med 1 million i forhold til regnskabet? Kaare Lund Nielsen, sekretariatschef Tak for spørgsmålet, Kurt. Det kan jeg godt svare på. Det har lidt at gøre med den måde vi opgør vores kontingentindtægter på. I resultatopgørelsen fra årsregnskabet er der fuldstændig korrekt, som du bemærker, en indtægt på 18,2 millioner, og når vi går over i vores budget, forholder det sig således, at der skal man lægge de tre første kolonner sammen nemlig kontingenter fra medlemmer, og så er der også administration af udenlandske maskinmestre på 1,4 million og , og når vi lægger de tre tal sammen, vil man se, at det så vil give op mod de 18 millioner, og dermed vil der være en stigning i vores kontingenter. Tak for det. Er der flere spørgsmål fra skarpsindige læsere? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Jeg kan konstatere, at budgetforslaget udgår til urafstemning. Så er vi nået til dagsordenens punkt 5, indkomne forslag og her kan jeg berette, at der ikke er kommet nogen indkomne forslag, så det er hurtigt overstået. Så er vi nået til dagsordenens punkt 6 valg til bestyrelsen. Der skal i år vælges en formand for Maskinmestrenes Forening, og nuværende formand Per Jørgensen har meddelt, at han ønsker at genopstille, og der er ikke andre kandidater til formandsposten. Det bliver et nemt valg. Vi takker salen for sympatitilkendegivelsen, men det er jo urafstemningen, der afgør, om Per bliver valgt, så der bliver sendt stemmesedler ud, hvor man kan stemme på Per eller lade være med at stemme på Per. Resultatet bliver jo nok det samme. Er der andre bemærkninger til Pers kandidatur til formandsposten? Nej. Så udgår punktet til urafstemning. Så er vi nået til sidste punkt på dagsordenen eventuelt. Er der nogen, der har noget at sige under Eventuelt? Gustav har markeret. Gustav Schmidt Hansen 2015 er ikke et normalt valgår i den forstand, at der ikke skal vælges ordinære bestyrelsesmedlemmer. Der er i år alene tale om formandsvalg, men igen i 2016 er der ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer henholdsvis søfarende og landansatte. I bestyrelsen i dag er der ingen kvinder valgt det har der aldrig i historien været siden Jeg har længe haft den tanke, om det ikke snart er på tide, at også Maskinmestrenes Forening bliver så moderne, at der også er kvinder valgt ind i bestyrelsen. Dog uden kvoter fri os sandelig for det. Jeg vil gerne herfra

12 opfordre til, at der er nogle af de kvindelige maskinmestre, der vil overveje at stille op til bestyrelsen i Tak for ordet. Tak til Gustav. Den der kvoteløsning bliver svær, hvis man lader blikket glide rundt her i forsamlingen. God pointe. Tak. Er der flere, der ønsker ordet under eventuelt? Rasmus Büchert Pensionist og derved uden stemmeret, men jeg har jo en taleret. Jeg skal gøre reklame for vores Seniorklub Vest. Per Jørgensen spurgte mig for år tilbage, om jeg var interesseret i at lave en Seniorklub Vest som pendant til en meget velkørende Seniorklub Øst. Som nogle af jer nok ved, har jeg jo været kredsformand i Sydvestjyske i nogle år, så jeg sagde til Per, at jeg syntes, at jeg havde udtjent min værnepligt i forhold til organisationsarbejde. Så ville skæbnen, at han spurgte mig om nøjagtig det samme året efter, og så sagde jeg: Jamen, Per du fik jo svaret sidste år, og det er nøjagtig det samme i år, men kan du få maskinmesteruddannelsen tilbage til Esbjerg, så kan vi komme tilbage til sagen. Og det skete jo, og så fangede bordet. Jeg kan se i medlemskredsen, at der er en del pensionister med her i dag og også kommende pensionister, så derfor har Helle og undertegnede i fællesskab produceret en lille brochure. Dem har jeg 20 af, så hvis der er nogen, som er interesserede, og som måske en gang vil være med i Seniorklub Vest. Det koster 38 kr. om måneden. Seniorklub Vest vil gerne invitere jer til at blive medlemmer. Vi var 31, da vi etablerede klubben sidste år i marts måned, og i dag er vi 80, så der sker noget. Tak til Rasmus. I kan få en folder jeg kan se, at du har nok af dem. Nu har vi hørt om Seniorklub Øst og Seniorklub Vest. Seniorklub Nord hvis du kan få maskinmesteruddannelsen til Aalborg Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så vil jeg konstatere, at dagsordenen er udtømt, og jeg har ikke mere at lave som dirigent. Jeg vil gerne takke for god ro og orden og nedlægge hvervet. Per Jørgensen, formand Jeg vil gerne takke dirigenten for veludført arbejde. Det er 7. gang, at vi har dig som dirigent, Johan Frey. Nå, 8. gang har du tjekket det? Ikke desto mindre har Johan først foreningens nål i dag. Man skal være dirigent 7 gange for at få den nål, og han bærer den med stolthed, kan I se. I år har vi valgt at købe noget væske til dirigenten, og det vil vi gerne have lov at overrække allerede nu. Det er en nyskabelse, og det består af en flaske af det ene og en flaske af det andet det er en flaske rom og en flaske whisky. Det kan jo blandes. Tak skal du have, Johan. Inden vi går over til de vigtige punkter med at udråbe et trefoldigt hurra og leve for foreningen samt overrækkelsen af præmie i anledning af årets bedste bachelorprojekt, vil jeg gerne sige tak for dit indlæg, Gustav og dit indlæg, Rasmus. Dirigenten tillod sig jo også lige pludselig at komme med et politisk indlæg. Det er jo okay, men bare lige for at understrege det, der også var med i bestyrelsens mundtlige beretning i år 2004 var der kun 800 maskinmesterstuderende på

13 landsplan, og det var en af årsagerne til der var jo en masse årsager, som vi ikke skal redegøre for her at skolerne i Aalborg, Esbjerg og Odense blev lukket. Der var kun én strategi, som vi i bestyrelsen kunne vedtage på baggrund af den oplevelse, og det var markant at øge antallet af maskinmesterstuderende for eventuelt at få aktiviteterne tilbage. Med den vækst, som der er i Frederikshavn på maskinmesterskolen der og i samarbejde med Aalborg Universitet, kan man ikke helt udelukke, at de laver en forlægning eller hvordan man nu vil gøre det i Aalborg. Så er der sådan set kun Odense tilbage, men der er jo tre store aktiviteter på maskinmesteruddannelsen i Region Syd altså i Svendborg, Fredericia og nu Esbjerg, så det er måske lidt op af bakke i Odense, men i Aalborg kan jeg da godt se en realistisk mulighed. Det gik jo rigtig godt med at synge i dag. Det var en god sang godt valg, Arne. Vi sender en lille flaske til dig. Vi skal lige have konfereret, hvad det skal være, men vi sender en lille gave til dig. Tak for dit fine spil, Arne. Tusind tak. Alt skal jo til urafstemning, men jeg vil gerne sige tak for den spontane klapsalve i anledning af, at jeg genopstiller som formand. Til sommer er det jo så 12 år og så en fireårig periode mere. Det glæder jeg mig meget til tak for opbakningen. Skal vi rejse os og udbringe et trefoldigt leve for foreningen og dens medlemmer. Maskinmestrenes Forening længe leve HURRA HURRA HURRA.

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Udgivet af Maskinmestrenes Forening Januar 2008 nr. 1 Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Castros danske kraftværker

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere