Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted"

Transkript

1 Evalueringsrapport af messen Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted Plads til alle en messe, hvor du kan møde alle de specialiserede tilbud i Ringsted. Vi har institutioner og tilbud for børn, unge og voksne, på både det specialpædagogiske og det socialpædagogiske område. Ringsted er et kraftcenter for pædagogiske tilbud. Og den 2. oktober kan du møde os alle sammen og samtidig få viden og inspiration med hjem. (Citat fra invitationen til Messen) Messen fandt sted den 2. oktober 2008 i Ringsted Teater og Kongrescenter.

2 Plads til alle Evaluering af messe for specialiserede tilbud i Ringsted. Indhold 1.0 Baggrund for messen Formål Mål Deltagende tilbud Følgende tilbud blev indbudt Følgende tilbud tog imod invitationen Hvem rettede messen sig imod Invitationer Besøgende Markedsføring Hjemmeside Medier Messeavis Efter messen Aktiviteter Stande Foredrag Workshop Blog ADHD temadag Messen i fremtiden. Skal messen gentages? I hvilket koncept? Opfølgning af messen Budget Organisation Styregruppe Koordinationsgruppe Ad hoc grupper / undergrupper Sekretariat Evaluering Drejebog. 14 Side 2 af 14

3 Plads til alle Evaluering af messe for specialiserede tilbud i Ringsted. Plads til alle en messe, hvor du kan møde alle de specialiserede tilbud i Ringsted. Vi har institutioner og tilbud for børn, unge og voksne, på både det specialpædagogiske og det socialpædagogiske område. Ringsted er et kraftcenter for pædagogiske tilbud. Og den 2. oktober kan du møde os alle sammen og samtidig få viden og inspiration med hjem. (Citat fra invitationen til Messen) Messen fandt sted den 2. oktober 2008 i Ringsted Teater og Kongrescenter. Messen var åben for fagfolk fra kl og for borgere fra kl Messen lukkede kl Samme dag, i tidsrummet fra kl blev der holdt et ADHD kursus, arrangeret af UPPR, Ringsted. 1.0 Baggrund for messen I gennem mange år har Ringsted kommune oprettet tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov og problemstillinger. Med kommunalreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2007 overtog Ringsted kommune driften af de tidligere amtslige specialtilbud til børn, unge og voksne, der er placeret i kommunen. Kommunen råder således i dag over en meget stor og meget bred vifte af specialtilbud og specialpædagogisk viden. I forbindelse med kommunalreformens ikrafttrædelse indgik kommunerne i det tidligere Vestsjællands Amt en aftale om at sikre driften af de eksisterende tilbud, ligeledes aftalte man at undlade at oprette nye tilbud som konkurrence til de eksisterende. Denne aftale gælder frem til udgangen af Herefter er markedet frit. For Ringsted kommune er det en stor udfordring at sikre, at den store viden og ekspertise der er i de specialiserede tilbud ikke går tabt, når markedet gives frit. Ambitionen er, at kommunen kan fastholde sin position som specialpædagogisk kraftcenter. Dette søges gjort ved dels at være et kvalitativt og økonomisk attraktivt tilbud inden for det specialpædagogiske område, dels at være i løbende dialog med aftagerne om udvikling af ydelserne, dels at stille viden og erfaringer til rådighed i form af konsulentydelser. Bilag 1. Projektplan 2.0 Formål Fra Projektplan: Det overordnede formål med Tilbudsmessen er, at synliggøre og markedsføre Ringsted kommunes brede vifte af specialiserede tilbud og specialpædagogiske kompetencer overfor regionens øvrige kommuner, Regionerne, VISO, brugerorganisationer, faglige organisationer m.fl. Side 3 af 14

4 Tilbudsmessen er et vigtigt led i synliggørelse af det enkelte tilbud, den meget store og brede vifte af specialtilbud der er i kommunen, den store specialpædagogiske viden og erfaring der er opbygget på det samlede område og på det enkelte tilbud Tilbudsmessen vil gøre det muligt for køber og sælger at mødes ( sætte hinanden stævne ) og drøfte kundernes/købernes behov og eventuelle forslag til oprettelse af tilbud, indsatser, udvidelser og justeringer af eksisterende tilbud ect. Dette med fokus på kontinuerligt at udvikle de tilbud som kunderne efterspørger, således at køber og sælger sammen kan præge udviklingen i tilbuddene Den generelle vurdering er, at ovenstående formål knapt blev opfyldt. Kun ganske få politikere og ledende embedsmænd (beslutningstagere), om nogen, fra andre kommuner og regioner besøgte messen. Ca. 60 personer fra andre kommuner/regioner besøgte messen, heraf var ca. 43 ansat i administrationen eller på tilbud. Derudover deltog 112 personer i ADHD tema dagen. Heraf var 62 personer fra andre kommuner, fordelt på 15 kommuner (læs endvidere under 6.5) Vi ved vi havde besøg i standen af administrative medarbejdere og ansatte i tilbud fra andre kommuner. Vi mener vi blev synlige også udenfor kommunen Messen bibragte såvel et overordnet overblik over kommunens mange specialtilbud, ligesom udvekslingen mellem messens aktører var god og lærerig. Vi mener ikke, at vi nåede det overordnede formål med tilbudsmessen. Vi blev ikke mere synliggjort end før og ej heller mere markedsført uden for kommunen. 2.1 Mål Fra Projektplan: Tilbudsmessen skal sekundært ses som en specialpædagogisk uddannelsesmesse, hvor det enkelte tilbud/de enkelte faggrupper/medarbejdere får mulighed for faglig/tværfaglig inspiration der drøftes (tværfaglige) udviklingstendenser og udfordringer der videreformidles erfaringer og lægges vægt på videns- og erfaringsudveksling og sættes fokus på anvendelsen af specialpædagogiske erfaringer på nye områder, herunder i relation til normalområdet. Den overvejende del af de besøgende var fagfolk ansat i Ringsted kommune, overvejende ansatte i tilbuddene, men også sagsbehandlere, rådgivere og ansatte på UPPR, samt personer med tilknytning til de deltagende stande. Generelt viser evalueringen, at det sekundære mål med messen blev opfyldt. Opbygningen af messens og tilbuddenes præsentation gjorde, at der blev udviklet en større bevidsthed om hinanden. En bevidsthed der forhåbentlig vil styrke det interne samarbejde på tværs af tilbud og faggrupper og øge de enkelte tilbuds special- og socialpædagogiske kompetencer. Det sekundære mål blev opfyldt det var spændende at tale med andre medarbejder fra andre skoler så videns og erfaringsudveksling blev foretaget. Side 4 af 14

5 Derudover fik vi som besøgende hos andre udstillere et fint indblik i det store fagligt velfundere arbejde, som der gøres. Styrket vores interne samarbejde på tværs af faggrupper Synliggørelse af vores tilbud, nye kontakter og ny viden om det felt vi arbejder i. Indblik i de mange tilbud, som vi ikke kendte så godt på forhånd + en synliggørelse af vores eget tilbud, der ikke er kommunalt. Der var ikke tid til videns og erfaringsudveksling, for vores vedkommende, men vi etablerede nogle kontakter og blev inspirerede af andre. 3.0 Deltagende tilbud Alle de specialpædagogiske og socialpædagogiske tilbud til børn, unge og voksne i Ringsted Kommune deltog i messen. Det drejer sig om flg. tilbud: Børn og Unge: Sproggruppen Blå stue, Benløse børnehave. Støttepædagogkorpset og Spiren. Sct. Bendts Børnehave. N-klasserne, Valdemarskolen. Specialklasserækken og D-klassen, Dagmarskolen. Centerafdelingen, Asgårdsskolen. Centerafdelingen og K-klasserne, Sdr. Parkskolen. A- huset, Vigersted skole. Ådalskolen. Kvædehuset. Heldagsskolen. Baneskolen. Ringsted Børn- og Unge Center. Nebs Møllegård. Voksne: Rådgivningscentret for Alkohol- og stofmisbrug. Psykiatri. Værkstedet Regnbuen. Støtte- og aktivitetscentret. Bo- og Servicecenter Ringsted. De øvrige institutioner og tilbud for børn, unge og voksne, på det specialpædagogiske og det socialpædagogiske område, hjemhørende i Ringsted kommune blev indbudt til at deltage i messen med en stand. 3.1 Følgende tilbud blev indbudt Fonden aflastningshjemmet Bavnehøj, Opholdsstedet Grønnebo, Fonden Skjoldesus, Skolen Væverhuset, Søgården, Trinbrættet, Østagergård, Klub Svanen, Fonden Mariehjemmene (Inge Marie og Sofie Marie), Ringsted Handicap Idræts Forening, DH-Ringsted, Midtsjællands Aktivitetscenter, Værkstedet Rikova, Ringsted Krisecenteret, Distriktspsykiatrien og Cafe Dagmar. Derudover blev VISO (den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) indbudt til at deltage med en stand. 3.2 Følgende tog imod invitationen Fonden aflastningshjemmet Bavnehøj, Østagergård, Klub Svanen, Fonden Mariehjemmene (Inge Marie og Sofie Marie), Ringsted Krisecenteret og Cafe Dagmar. Ligeledes tog VISO mod invitationen og deltog med præsentation af VISO og Tilbudsportalen. Private firmaer, der drives kommercielt, blev ikke inviteret. 4.0 Hvem rettede messen sig mod Messen var åben for fagfolk fra kl Alle de fagfolk som i deres virke kommer i kontakt med personer eller tilbud indenfor det specialpædagogiske og socialpædagogiske område for børn, unge og voksne blev inviteret til at besøge messen. Det drejer sig om flg. fagpersoner: Side 5 af 14

6 Kommunerne: politikere, handicapråd, sagsbehandlere/rådgivere, sundhedsplejen, konsulenter, PPR, personale på div. institutioner, skoler og tilbud. Praktiserende læger, psykologer, psykiatere, ect. Regionerne: politikere, konsulenter, personale på div. institutioner, skoler og tilbud. Sundhedssektorens børneafdelinger og psykiatriske afdelinger, ect. Øvrige: VISO (den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), Handicapenheden (Servicestyrelsen), Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH), bruger- og handicaporganisationer, faglige organisationer, uddannelsescentre (seminarier o. lign.) ect. Messen blev åbnet for alle kl Skulle have været åben for alle i hele åbningstiden 4.1 Invitationer Før sommerferien blev der udsendt/omdelt i alt ca postkort. Postkortene var tænkt som en første sæt kryds i kalenderen invitation og indeholdt korte og præcise oplysninger om messen, såsom messens navn Plads til alle, dato for afholdelse, hjemmeside, aktiviteter m.v. På postkortet blev der ligeledes orienteret om, at UPPR, samme dag arrangerede en temadag om børn med ADHD. Der var tilmelding og deltagerbetaling til temadagen. Alle pladser blev hurtigt besat. Der deltog 112 fagfolk. Efter sommerferien blev der sendt/omdelt ca invitationer. Invitationerne indeholdt oplysninger om, hvad der kunne opleves på Plads til alle, herunder program med præsentation af foredrag og foredragsholder med henvisning til foredragsholdernes hjemmeside samt oplysninger om workshop og hvilke tilbud der havde stande på messen. Afdelingen for Specialiserede tilbud/spt udsendte postkort og invitationer til bl.a. borgmestre, udvalgsformænd, kommunal- og fagdirektører, forvaltninger og PPR kontorer i de sjællandske kommuner og til regionerne på Sjælland. Til Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen, Videncentre, bruger- og interesseorganisationer, faglige organisationer, uddannelsessteder m.fl. De enkelte tilbud udsendte postkort og invitationer til alle deres samarbejdspartnere bl.a. sagsbehandlere, PPR-kontorer, forældre/pårørende m.fl. Postkort og invitationer var fine 4.2 Besøgende Alle besøgende fik ved indgangen til messen udleveret et spørgeskema. Dette for efterfølgende at kunne registrere ca. hvor mange besøgende der havde været, og hvilke områder de kom fra (kommuner, organisationer, tilbud ect.). Der blev udleveret 393 spørgeskemaer, heraf blev de 296 afleveret retur. Der var besøgende fra 8 sjællandske kommuner, fra Servicestyrelsen og Region Sjælland. De besøgende fordelte sig mellem politikere, administrative medarbejdere, ansatte på tilbud, ansatte i sundhedssektoren, studerende og privat personer. Bilag 2: Opgørelse over besøgende Side 6 af 14

7 Der blev ikke udleveret spørgeskema til de 112 deltagere i ADHD temadagen. Oplevelsen var, at alle deltagerne i temadagen besøgte messen i pauserne. Som tidligere omtalt deltog 62 personer fra andre kommuner i ADHD temadagen, fordelt på 15 kommuner. Der har således været ca. 500 besøgende. Hertil er ikke tillagt de ansatte der stod i de deltagende tilbuds stande. Opgørelsen over besøgende og oplevelsen ved standene viser, at der kun var ganske få beslutningstagere (politikere og embedsmænd) udefra. De der var, kom fra Ringsted. Indtrykket er, at det overvejende var sagsbehandlere, rådgivere og ansatte på UPPR, samt personer med tilknytning til de deltagende stande der besøgte messen. Den manglende deltagelse af beslutningstagere fra andre kommuner har i evalueringen stillet spørgsmål ved om promoveringen har været præcis nok. Der var ganske få borgere der besøgte messen. Dette skyldtes formentlig den manglende pressedækning i de lokale medier (uddybet under markedsføring). 5.0 Markedsføring HellasGrafisk A/S fik til opgave, at udarbejde forslag til et gennemgående design af messens markedsføringsmateriale. Ud af de forslag der blev udformet, faldt valget på den blå pingvin blandt de sorte pingviner. Dette billede gik igen, i flere udgaver, på det markedsføringsmateriale der blev udarbejdet. Der har været mange og meget positive tilkendegivelser på designet og det udsendte materiale (postkort og invitation). Enkelte mente, at messeavisen skulle have været mere i retning af avis konceptet, at messeavisen var for pæn. (Postkort, invitation og messeavis omdeles på Styregruppemødet som bilag). Uddrag af evalueringen: Meget flot og indbydende gode oplysninger PR-forhold pjecer ect var ikke tydelige nok 5.1 Hjemmeside Der blev som det første, oprettet en hjemmeside for messen Ca. 40 personer har, via hjemmesiden, tilmeldt sig Nyhedsmail. Der blev sendt nyhedsmail ud hver gang der kom nye oplysninger på hjemmesiden. Evalueringsrapporten vil ligeledes blive lagt på hjemmesiden. Desværre har vi ikke været opmærksomme på at sætte en tæller på hjemmesiden, hvorfor vi ikke kan se hvor mange besøgende der har været, men opfattelsen er at den har været velbesøgt. 5.2 Medier Markedsføringsgruppen sendte før messen en meddelelse ud til følgende fagblade: BUPL, SL, DP, Socialrådgiverne, DLF med anmodning om at optage messen Plads til alle i fagbladenes kalender / nyt fra områderne el. lign. spalter. Ringsted kommunes kommunikationsmedarbejder udarbejdede en pressemeddelelse som blev tilsendt ovenstående redaktioner, med ønske om at skrive om/omtale messen. Side 7 af 14

8 Ligeledes fik følgende aviser tilsendt en pressemeddelelse med ønsket om at omtale messen: Dagbladet, Lokalbladet samt lokalaviser på hele Sjælland. Henvendelsen til medierne i Ringsted blev fulgt op af en opringning. Kontakten til pressen gik via kommunens kommunikationsmedarbejder. Det viste sig, at kun få fagblade fulgte anmodning om at optage messen i kalenderen og kun få omtalte messen i en notits eller artikel form. Dagbladet omtalte kort messen ca. 1 ½ - 2 uger før messen. Lokalbladet omtalte ikke messen. Det er uvist om den blev omtalt i en lokalavis uden for Ringsted. Flere på messen bemærkede, at der ikke havde stået noget om messen i de lokaler aviser, ej heller blev messen omtalt i Ringsted kommunes ugentlige information til borgere Nyheder & Information. Dagbladet bragte efter messen en artikel hvor foredraget Vi ses i morgen sagde han af Eva Jørgensen var i fokus. Det kunne have været en god ide, med mere omtale i dagspressen, om ikke andet på de blå sider, selv om formålet var synliggørelse udenfor kommunen, kunne det have været gratis reklame overfor byens nuværende og kommende borgere at tilbuddene er så mange i Ringsted kommune Messen var ikke særligt synlig i den lokale dags- og ugepresse. Begge dele meget professionelt I kan jo ikke gøre for, hvis sagsbehandlerne vælger det fra selvom de er inviterede Markedsføringen var ringe, burde have været annonceret stort i dagspressen, og langt tidligere Det virkede fint med informationspersonale ved indgangen. Men derimod forekom det mærkværdigt at såvel plakater som sandwichskilte uden for kongrescenteret reklamerede for kommende musikarrangementer som intet havde med messen at gøre. 5.3 Messeavis Der blev trykt en messeavis som blev udleveret til alle besøgende og lagt strategiske steder i Kongrescenteret, ligesom den blev delt ud til alle deltagere i ADHD temadagen. Vi synes at der var lavet en god messeavis, som fortalte lidt om de forskellige stande der var på messen. Der var en god skitse i den, som man kunne følge. Messeavisen kunne sendes ud med lokalblad, dagblad 5.4 Efter messen Journalist Lars Henriksen var blevet købt til at være til stede på messen hele dagen. Hans opgaver var at samle indtryk, interviewe ansatte fra de deltagende tilbud, besøgende ect og på baggrund af dette, skrive en journalistisk evaluering og en artikel. Evalueringen, Plads til alle en journalistisk kommentar, skal ses som en uvildig evaluering af messen. Lars Henriksens betragtninger er ikke omtalt i denne evalueringsrapport, men er vedhæftet rapporten som et selvstændigt evalueringsmateriale. Bilag 3. Uvildig evaluering Opmærksomheden på Plads til alle skal følges op efter messen, derfor er artiklen, Specialpædagogisk messe fik værdierne frem, tænkt som en professionelt skrevet artikel til brug for efterfølgende omtale af messen i fagblade, brugerorganisationsblade, tidsskrifter og aviser. Bilag 4. Artikel Side 8 af 14

9 Artiklen er derfor sendt til relevante fagblade indenfor det special- og socialpædagogiske felt: BUPL, DLF, DH lokalafdeling, SL, DS, FOA, Servicestyrelsen, Center for Ligebehandling (CLH), SIND, LEV, LEV-Ringsted, Høreforeningen, Spastikerforeningen, Landsforeningen Autisme og Udvikling. Artiklen er ligeledes sendt til KL, Ringsted NU og Ringsted kommunale Intranet Aktiviteter 6.1 Stande 27 tilbud deltog med stande med præsentation af det enkelte tilbud, herunder også præsentation / spots af diverse projekter, tiltag m.v. på det enkelte tilbud. 3 tilbud deltog med 2 stande. Derudover var der Idræt for alle v/asgårdsskolen kl. 12, 14 og 16, samt Klub Svanens DJteam, Team Butterfly, der vendte plader på Klub Svanens stand. Evalueringerne og tilbagemeldingerne giver et enslydende billede af, at de besøgende var imponeret over de enkelte standes præsentation af deres tilbud, samt over det samlede indtryk af standende / tilbuddene. Alle stande var indbydende, man fik lyst til at udforske de enkelte tilbud. Standene præsenterede en meget høj faglig og kompetent viden på det enkelte tilbud og på det samlede special- og socialpædagogiske område i Ringsted. Både før messen og under messen fungerede det upåklageligt og professionelt Vi synes, at opdelingen af standende på messen var godt gjort. Standene fremstod alle velforberedte. Der var et enormt arbejde i de forskellige stande og det var en fornøjelse, at være rundt og hilse på dem. Meget fin orientering. Fint med duge m.m. Mange stande havde fladskærme med lyd og fortælling om deres tilbud. Lyden druknede i en stor summen fordi der kom lyd/tale fra alle sider Lidt forvirring omkring planlægning af standene. Ændringer i sidste øjeblik gjorde, at vores stand blev meget kompakt og at vi måtte udelade noget Inden de sidste foredrag kom, kunne man godt have lukket standende. 6.2 Foredrag Der blev afviklet 4 foredrag i løbet af åbningstiden. Vi ses i morgen sagde han v/ Eva Jørgensen. En skæv opvækst v/ Jens Arentzen. Hva og Bedstemor rock v/ Lotte Rømer og Unge og vold v/ Peter Mygind. Foredragene foregik kl. 13, 15, og 18. Der var ca. 50 tilhørere til Hva og Bedstemor rock, til de 3 øvrige var der mellem 150 og 175 tilhørere. Der har været mange, meget positive tilkendegivelser af sammensætningen af foredragene (emner / foredragsholdere), samt af afviklingen af foredragene. Vi synes, at foredragene har været godt informeret. De var på hjemmesiden og med i invitationen med en lille tekst om hvad de handlede om. Side 9 af 14

10 Afviklingen af foredragene gik godt. Alle de foredrag vi hørte, var der kun ros til overs for. De havde alle et spændende budskab, som de fortalte på hver deres måde. Jeg hørte om stor tilfredshed med foredrag. Foredrag og workshop løftede messen Måske havde man ikke behøvet så mange spændende foredrag og i stedet fordelt tiden mere ligeligt mellem workshop og foredrag, så at de ikke skulle konkurrere mod hinanden 6.3 Workshop Der blev afviklet 5 workshop. At danne kommunikative netværk for børn uden talesprog v/ Asgårdsskolen. Miljøterapeutrollen i døgninstitutioner set i lyset af nyere teorier om affektregulering og mentalisering v/ Nebs Møllegård. Autisme som handicap v/ Vigersted skole. Hvordan arbejder vi med misbrug og alkoholisme? v/ Rådgivningscentret/Socialpsykiatrien. Integration på flere måder v/ Sdr. Parkskolen. Der var ligeledes planlagt en workshop, Afgangsprøver under de nye prøveformer v/ Asgårdsskolen, kl. 18. Denne workshop blev aflyst og det var i stedet muligt at få viden om dette emne på Asgårdsskolens stand. Aflysningen skyldtes konkurrenceelementet i foredraget Unge og vold v/peter Mygind. Der startede workshop hver fulde time fra kl. 13 til kl. 17. Workshopene var fysisk placeret 2 steder, dels i den ene ende i foyen og dels i et afgrænset område i salen. Antal deltagere til Workshopene strakte sig fra ca. 10 til ca De workshop der blev afviklet samtidig med foredragene, var generelt dårligt besøgt. Der var et for stort konkurrenceelement i, at skulle tiltrække deltagere samtidig med at foredragene blev afviklet. Det, at Workshopene blev afviklet skiftevis i det ene og det andet rum fungerede fint og gav mulighed for at afrunde workshoppen og klargøre til den næste, mens den efterfølgende workshop blev afholdt. Den fysiske placering af Workshopene var meget dårlig. Der var for meget uro og støj omkring dem. Fremgik tydeligt, hvad de omhandlede og de var også godt nævnt i invitationen Der manglede en del professionelle folk og det var nogle af dem, der skulle have fyldt workshop op for en optimal sparring på workshoppen Alt forløb fint, men der kunne have været bedre information i god tid inden den enkelte aktivitet. Umuligt at konkurrere mod de fine navne (foredrag) Manglende reklame for de enkelte workshopper. Placeringen forkert, da der var for megen støj. 6.4 Blog Der var opstillet 6 cafeborde med PC ere, rundt om på messeområdet. Dette gav mulighed for et blog-forum. Der var på forhånd udarbejdet nogle provokerende påstande, som indbød til kommentarer. Blogforummet blev gengivet på lærred på scenen. Blog-forummet fungerede ikke i praksis. Evalueringen viser at diskussionerne foregik, men var henlagt til standene eller i andre fora rundt om i Kongrescenteret. Side 10 af 14

11 6.5 ADHD temadag Samtidig med messen arrangerede UPPR en temadag om ADHD hos børn og unge. Deltagerne i temadagen fik således mulighed for at deltage i begge arrangementer. Oplægsholdere var Per Hove Thomsen, overlæge og professor i børne- og ungdomspsykiatri og Dorte Damm, specialist i psykoterapi og børneneuropsykologi. 7.0 Messen i fremtiden. Skal messen gentages? I hvilket koncept? I forbindelse med evalueringen af messen har Styregruppen, koordinationsgruppen samt alle de deltagende tilbud fået stillet spørgsmålet: Hvad mener I skal være formål/mål for en eventuel fremtidig messe? Skal vi gøre det igen og hvordan skal det gøres? Tilbagemeldingerne giver udtryk for, at ideen og formålet med messen Plads til alle har været god. Udsagn fra evalueringen: Messen er en rigtig god idé. Vi havde en god oplevelse af messen og er friske igen en anden gang En flot Messe, - stor indsats og forberedelse på alle stande Personalet har været begejstret Personalet er klar til næste gang Messen må vokse med tiden Alle giver udtryk for, at messen skal gentages i en eller anden form, at vi/ringsted kommune mener det og vil noget mere og, at messen har fundet en rigtig god platform for afsæt af det videre arbejde med udvikling og tilretning af messens koncept. Der er fremkommet mange forslag til koncept for en kommende messe, eksempelvis foreslås det, at formålene med messen adskilles således, at netværksdelen er for sig og salgsdelen for sig, således at messen hver anden gang er en intern messe med henblik på networking, erfaringsudveksling og fælles udvikling og hver anden gang er rettet ud af, mod andre kommuner, regioner m. fl. messen tilrettelægges og afholdelse i et tværkommunalt samarbejde (nabokommuner) messen ikke kun er for de specialiserede tilbud, men også for det almene område. Dette med henblik på at sikre erfaringsudveksling på tværs af det almene og det specialiserede område messen kun er en tværfaglig vidensudveksling blandt tilbuddene i Ringsted messen målrettes mere mod offentligheden / borgere Formålene spredes ud? Adskille formålene. Netværksdelen for sig og salgsdelen for sig Måske inddrage alle andre kommuner i messen mht. stande Der bliver rendt stærkt i alle kommuner og dette, tror jeg, er en af grundene til at fremmødet fra dem ikke var så stort. Hvis alle fik lidt ejerskab af en sådan messe, ville de møde op på samme måde som vi har gjort i år Evt. en social messe ikke kun for de specialiserede tilbud, men også daginstitutioner m.v. Mere fokus på samspillet mellem det specialpædagogiske og det almenpædagogiske Side 11 af 14

12 Det opsatte mål for i år er ok. Ved fremtidige arrangementer mener vi, det er vigtigt at invitere personale fra daginstitutioner og skoler kan lægges ind på aktivitetsplanerne, så alle kan/skal deltage Mål for en fremtidig messe kunne være, at det kun var en tværfaglig vidensudveksling i Ringsted blandt andet med overskrifter som: Materialer, It udstyr, Børn med læse/skrivevanskeligheder, Sociale kompetencer, Høre/tale undervisning Faglig sparring skal indlægges som en del af dagen Formålet for messen 2008 er udmærket. Målrette en del mere mod den almindelige offentlighed, som i messen har alle tiders mulighed for at få en fornemmelse af dels hvor vidtfavnende kommunens specialindsat er, dels få konkret indblik i de enkelte indsatser Der er enighed om, at messen ikke skal være en årlig begivenhed, men afholdes hvert andet år. Der er forslag om, at der hvert andet år sættes fokus på netværksdelen og hvert andet år på salgsdelen. Målene er de samme, men det kan diskuteres om Messen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed eller om den skal være hvert andet eller tredie år, for at bevare nyhedens interesse. Det kunne hurtigt blive en lidt kedelig tilbagevendende historie uden ret meget nyt, hvis den var en årlig begivenhed. Én messe kan ikke stå alene. Hvis messen ikke gentages, har det været spild af tid og penge. gentages om 2-3 år. Der var bred enighed i Styregruppen om, at messen Plads til alle skal gentages med baggrund i ovenstående rammer. Den konkrete planlægning og det videre arbejde med udvikling og tilretning af messens koncept vil blive drøftet på et møde i SPT-ledergruppen. 7.1 Opfølgning på messen Der er fremkommet forslag om, at alle tilbud gør en indsats for at følge op på Messen Plads til alle, dels ved at synliggøre det enkelte tilbud generelt (eks. omtale af aktiviteter, arrangementer m.v. i medier/fagblade/messens hjemmeside), og ved at synliggøre tilbuddets fokusområde, indsatsområder (artikler m.v. i medier/fagblade/messens hjemmeside) og dels ved at synliggøre de enkelte tilbudsområder generelt, eks. tilbud til børn med handicap og ved at synliggøre de enkelte tilbudsområders fokusområde eks. kvalificering af overgange, Den røde tråd ect. Der er ligeledes forslag om, at Plads til alle følges op, evt. ved en artikel eller anden form for markedsføring, af formanden for Børn og Undervisningsudvalget, Tulle Olsen. 8.0 Budget Der blev ikke opkrævet entre til messen. Deltagelse i foredrag og workshops var således gratis. Messens budget var på kr , hvoraf de kr. var tilskud fra Børn og kulturforvaltningen. Støtte- og Aktivitetscentret betalte foredraget Vi ses i morgen sagde han v/ Eva Jørgensen. De deltagende tilbud betalte kr kr. for en stand, inkl. 20 stk. madbilletter, fri vand, kaffe og the. Regnskabet viser, at messen har et overskud på kr De overskydende penge er leveret tilbage til Børn- og kulturforvaltningen. Bilag 5. ADHD - Temadagen havde selvstændigt budget. Side 12 af 14

13 9.0 Organisation 9.1 Styregruppe: I forbindelse med tilrettelæggelse / planlægning af Plads til alle blev der nedsat en styregruppe med deltagelse af politikere, ledende embedsmænd, en repræsentant fra SPT ledergruppen samt messens projektleder. Styregruppens opgave var, at have det overordnede overblik og følge tilrettelæggelsens af tilbudsmessen tæt. Styregruppen godkendte budget, projekt- og tidsplan og blev undervejs orienteret omkring indgåede aftaler på det overordnede plan samt status for planlægningen. Der har været afholdt 4 møder i Styregruppen, incl. mødet hvor evalueringsrapporten drøftes. Styregruppen nedlægges når evalueringsarbejdet er færdiggjort. 9.2 Koordinationsgruppe: Der blev ligeledes nedsat en koordineringsgruppe, med deltagelse af ledere eller ansatte på tilbud under Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT), øvrige særlige dagtilbud på børneområdet, særlige tilbud på voksenområdet, samt administrationen. Koordineringsgruppen havde til formål, på administrativt niveau, at forberede, igangsætte, udføre og koordinere arbejdet hen imod afholdelse af messen. Koordinationsgruppen refererede til styregruppen. Der har været afholdt 7 møder i koordinationsgruppen, med korte intervaller hen mod messens afholdelse Ad hoc grupper / undergrupper: Koordineringsgruppen nedsatte 3 ad hoc grupper / undergrupper: Stande, Foredrag og workshop, samt Markedsføring. Deltagerne i ad hoc grupperne var dels fra koordinationsgruppen og dels ansatte på tilbuddene. De enkelte ad hoc gruppers arbejde blev beskrevet af koordinationsgruppen i forbindelse med nedsættelsen og drejede sig om den praktiske planlægning. Der har været holdt flere møder i ad hoc grupperne, med meget korte intervaller i ugerne op til messen. 9.4 Sekretariat: Projektleder: Pædagogisk konsulent fra SPT. Organisationsopbygningen beskrives i Bilag 1: Projektplan 10.0 Evaluering I forbindelse med udarbejdelse af evalueringen af messen har følgende været inddraget: Styregruppen, SPT - ledergruppen, koordinationsgruppen samt de deltagende tilbud. I forbindelse med inddragelsen af tilbuddene blev der udsendt et spørgeskema til hvert deltagende tilbud hvor spørgsmålene var opdelt således, at der blev spurgt i forhold til evaluering af messens formål/mål (Del 1) og til messens indhold, afvikling m.v. (Del 2) Bilag tilbud har sendt spørgeskemaet retur. Side 13 af 14

14 Evalueringsrapporten er skrevet på baggrund af Styregruppens udtalelser på et efterfølgende styregruppemøde, tilbagemeldinger på spørgeskemaet, evalueringsrunder på SPT ledermøde og i koordinationsgruppen, samt kommentarer/udtalelser på messedagen, efterfølgende kommentarer m.v., sendt på mail til sekretariatet Drejebog I forbindelse med evalueringen, er det blevet besluttet at udarbejde en drejebog. Der er udarbejdet et skema som de enkelte ad hoc grupper er i gang med at udfylde. På baggrund af disse oplysninger udarbejder sekretariatet en drejebog til brug for planlægningen af en evt. kommende messe. Side 14 af 14

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015 Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune under Hygiejneugen 2014 Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste til Hygiejneprisen for året 2015. I nedenstående har

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde

Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Ph.d. projekt Økonomistyring på det specialiserede socialområde Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, AAU, COK & KMD Randers Kommune Disposition Formål med projektet og organisering Tilgang og

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere