Konkurrence på daginstitutionsområdet. - konklusioner og anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence på daginstitutionsområdet. - konklusioner og anbefalinger"

Transkript

1 Konkurrence på daginstitutionsområdet - konklusioner og anbefalinger Maj 2011

2

3 Konkurrence på daginstitutionsområdet - konklusioner og anbefalinger Maj

4 UDBUDSRÅDET Oplag 300 stk. Udbudsrådet Nyropsgade København V Tlf.: Fax: ISBN On-line ISBN Tryk Layout Word Specialisten Grafisk produktion GP-Tryk A/S Billedmateriale istockphoto Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. 2

5 KONKURRENCE PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Forord Der bliver i dag brugt mange ressourcer på daginstitutionsområdet. Og selv om kommunerne i stigende grad er begyndt at skabe konkurrence om opgaverne på velfærdsområder, er erfaringerne med konkurrence om opgaverne på daginstitutionsområdet stadig meget begrænsede. Udbudsrådet har derfor valgt at se nærmere på daginstitutionsområdet. Erfaringerne fra Udbudsrådets tidligere analyser er, at offentlige myndigheder gennem konkurrence kan skubbe til vanetænkningen. Den offentlige opgaveløsning udvikles og effektiviseres gennem konkurrence om opgaverne, og offentligprivat samarbejde kan således fungere som løftestang for en mere effektiv offentlig sektor i Danmark. Mit ønske er, at denne publikation giver anledning til en diskussion om, hvorvidt udbudsdreven konkurrence kan bruges som et redskab i kommunerne til at finde den drift af daginstitutionerne, der er bedst til prisen. God læselyst! Jørgen Lindegaard Formand for Udbudsrådet 3

6 UDBUDSRÅDET

7 KONKURRENCE PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Konkurrence på daginstitutionsområdet - erfaringer, muligheder og effekter for udbudsdreven konkurrence I Danmark er der begrænset konkurrence om løsningen af opgaver på daginstitutionsområdet. I 2009 skabte danske kommuner konkurrence om 10,8 pct. af de opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om på området for dagtilbud til børn. De opgaver, der i dag skabes konkurrence om på området, er støttefunktioner, eksempelvis rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer. Til sammenligning skaber kommunerne konkurrence om næsten dobbelt så mange opgaver på ældreområdet. Kommunerne og regeringen indgik i 2006 en aftale om, at kommunerne skal skabe konkurrence om 26,5 pct. af de kommunale opgaver i I 2009 skabte kommunerne konkurrence om 25,0 pct. af de kommunale opgaver. Samlet set trækker området for dagtilbud til børn gennemsnittet for den kommunale konkurrenceudsættelse betydeligt ned. Danske kommuner kan på området for dagtilbud til børn som udgangspunkt skabe konkurrence om ca. 33 mia. DKK. Området for dagtilbud til børn udgør næsten 15 pct. af de samlede udgifter, som kommunerne kan skabe konkurrence om, og området er dermed et af de store kommunale udgiftsområder. I dag er ca. 20 pct. af danske daginstitutioner selvejende. Kommunerne har derfor ikke umiddelbart mulighed for at skabe konkurrence om disse institutioner. Hvis der tages højde herfor kan der alene skabes konkurrence om knap 27 mia. kr. via udbud, og graden af konkurrence på området stiger med et par procentpoint. Til trods for, at det er muligt at udbyde store dele af opgaveløsningen på området for dagtilbud til børn, er der meget få dokumenterede erfaringer med udbud af daginstitutioner. Udbudsrådet har i analysen Konkurrence på daginstitutionsområdet undersøgt rammerne for og erfaringerne med udbudsdreven konkurrence på daginstitutionsområdet samt identificeret barrierer og muligheder for at fremme udbudsdreven konkurrence på området. I denne publikation er de væsentligste konklusioner og anbefalinger fra analysen opsummeret. Analysen kan læses i sin fulde længde på Udbudsrådets hjemmeside 5

8 UDBUDSRÅDET Der er meget få erfaringer med privat drift af udbudte daginstitutioner. Det er derfor ikke muligt at undersøge effekten af udbud, da de eksisterende eksempler ikke er beskrevet og dokumenteret tilstrækkeligt. Forskelle mellem kommunale og privatinstitutioner belyses derfor i analysen ved at undersøge knap 100 kommunale institutioner og privatinstitutioner i Danmark og Sverige. For at begrænse analysens omfang er det undladt at inddrage selvejende daginstitutioner i selve analysen. Endvidere fokuserer analysen alene på problemstillinger relateret til konkurrence skabt via udbud, idet denne konkurrenceform ikke tidligere er beskrevet for daginstitutionsområdet. Den konkurrence, som skabes via det frie valg af daginstitution, er undladt af selve analysen, fordi denne konkurrenceform er væsentligt forskellig fra udbudsdreven konkurrence og indeholder selvstændige problemstillinger. Frit valg på området er desuden tidligere behandlet i andre sammenhænge, fx Finansministeriets Tid til Status fra Endelig er fokus i analysen afgrænset til kerneydelsen børnepasning, mens støttefunktioner som rengøring og bygningsvedligehold er udeladt til trods for, at der findes eksempler på udbudsdreven konkurrence på disse områder. ANALYSENS VÆSENTLIGSTE KONKLUSIONER Det er muligt at udbyde driften af en kommunal institution, men der er kun få konkrete erfaringer. Det private marked for daginstitutioner er vokset siden 2005, hvor en ændring af dagtilbudsloven muliggjorde oprettelsen af privatinstitutioner. Markedet i Danmark er fortsat under udvikling. Daginstitutionsmarkedet i Danmark er karakteriseret ved små private virksomheder båret af ildsjæle og lokale iværksættere. Til forskel fra både Sverige, Norge og England findes der i Danmark ikke store professionaliserede aktører og organiserede kæder på daginstitutionsområdet. Hvis en kommune udbyder driften af en kommunal institution, vil institutionen fortsat være del af kommunens forsyning, men det kan aftales, at institutionen selv anviser pladser. På grund af de begrænsede danske erfaringer med udbud på daginstitutionsområdet er det ikke muligt at lave en egentlig effektanalyse. I stedet kan udgifts- og serviceniveauet i kommunale institutioner og privatinstitutioner i Danmark og Sverige sammenlignes for at tegne et billede at den drift, som private aktører kan tilbyde. Sammenligningen kan give en indikation af, hvilken effekt udbudsdreven konkurrence på daginstitutionsområdet kan medføre. Analysen viser, at privatinstitutioner er billigere i drift i Danmark, når der tages højde for, at de kommunale institutioner ikke selv løser alle administrative og ledelsesmæssige opgaver, men får bistand hertil af kommunens forvaltning. 6

9 KONKURRENCE PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Forskellen i udgiftsniveau mellem kommunale institutioner og privatinstitutioner skyldes ifølge de interviewede private aktører, at de har mulighed for at føre egen lønpolitik, have synlige ledere og skabe større sammenhæng mellem resultater og løn. En billigere drift er ifølge de private aktører således et resultat af bedre arbejdstilrettelæggelse. Der er visse usikkerheder forbundet med analysen af udgiftsniveauerne. Eksempelvis er der ikke korrigeret for antallet af vuggestuebørn, brugen af støttepædagoger eller politisk fastsatte serviceniveauer i kommunerne. Endvidere opstår der en usikkerhed i analysens konklusion ved at lade sammenligningens resultater afspejle den forventede drift af en udliciteret daginstitution. Dette skyldes, at de undersøgte privatinstitutioner overvejende er små institutioner drevet af ildsjæle, hvorfor de ikke nødvendigvis repræsenterer den institutionstype, som kan forventes at deltage i et udbud om driften af en daginstitution. Dette betyder, at det ikke er muligt på baggrund af analysen at vurdere et samlet effektiviseringspotentiale ved udbud af driften af daginstitutioner. Der er behov for supplerende effektanalyser baseret på konkrete cases, der undersøger mere sammenlignelige ydelser, hvis der skal gennemføres egentlige effekt- og potentialemålinger. Sammenligningen af institutioner viser, at der ikke er forskel mellem de kommunale institutioner og privatinstitutioner i normering, medarbejderomsætning, åbningstid og antallet af lukkedage. Der er forskel på medarbejdernes uddannelsesniveau og sygefravær. I gennemsnit har ca. 63 pct. af medarbejderne i de undersøgte kommunale institutioner en pædagogisk uddannelse, mens ca. 50 pct. af medarbejderne i de undersøgte privatinstitutioner har en pædagogisk uddannelse. Det gennemsnitlige sygefravær i de undersøgte kommunale institutioner er ca. 4 pct., mens det i privatinstitutioner er ca. 3 pct. I sammenligning er undersøgt, om medarbejdernes uddannelsesniveau kan forklare variationen i udgifter mellem de undersøgte kommunale og private daginstitutioner. Der er dog ikke fundet tegn herpå blandt de undersøgte institutioner. Analysen viser, at forældretilfredsheden i de undersøgte institutioner i både Danmark og Sverige er signifikant højere blandt forældre til børn i privatinstitutioner end blandt forældre til børn i kommunale institutioner. Det kan bemærkes i denne sammenhæng, at datagrundlaget for sammenligningen af forældretilfredshed er relativt begrænset, da kun 25 af de undersøgte daginstitution i henholdsvis Danmark og Sverige har gennemført forældretilfredshedsundersøgelser. 7

10 UDBUDSRÅDET Boks 1: Analysens hovedkonklusioner Det er i dag muligt for danske kommuner at udbyde driften af daginstitutioner, men erfaringerne er få og dårligt beskrevet. For at få et billede af effekten af udbudsdreven konkurrence på daginstitutionsområdet er et udsnit af kommunale institutioner og privatinstitutioner sammenlignet. Sammenligningen, der er gennemført af Rambøll Management for Udbudsrådet, er behæftet med en vis usikkerhed, særligt i forhold til sammenligningen af udgiftsniveauer, da det ikke har været muligt at korrigere for eksempelvis antallet af vuggestuebørn, brugen af støttepædagoger m.v. i de undersøgte daginstitutioner. Hele Rambølls rapport kan ses på Udbudsrådets hjemmeside. Sammenligningen viser: At de undersøgte privatinstitutioner og kommunale daginstitutioner har ens serviceniveau. At der er højere forældretilfredshed i de privatinstitutioner end i de kommunale daginstitutioner, der har medvirket i undersøgelsen. At udgiften pr. barn i privatinstitutioner er lavere end i kommunale institutioner, når der tages højde for den merudgift privatinstitutionerne har til løsningen af administrative og ledelsesmæssige opgaver. BARRIERER FOR BRUG AF UDBUD PÅ DAGINSTITUTI- ONSOMRÅDET I en række interview med interessenterne på daginstitutionsområdet peges på forskellige barrierer for brug af udbud på daginstitutionsområdet. Især fem af disse barrierer er væsentlige for udbredelsen af konkurrence på daginstitutionsområdet, jf. boks 1.2 nedenfor. Boks 2: Barrierer På baggrund af en række interview med interessenter på daginstitutionsområdet identificeres i analysen fem væsentlige barrierer for udbudsdreven konkurrence: Det er i dag ikke lovligt for private aktører at udtrække profit af driften af en udbudt daginstitution, hvilket reducerer de private aktørers interesse i at drive en udbudt daginstitution. For at reducere denne barrierer har regeringen taget initiativet til at fremsætte et lovforslag, som ændrer dette, således det fremadrettet bliver tilladt for private aktører at udtrække profit af driften. 8

11 KONKURRENCE PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Blandt kommunale aktører er der tvivl om, hvorvidt kommunerne mister anvisningsretten til en daginstitution, når der gennemføres et udbud. Dette afholder kommunale aktører for at benytte udbud, fordi de frygter at tabe anvisningsretten og dermed styring med området. Der er blandt kommunale aktører en udbredt holdning om, at driften af en daginstitution ikke kan gøres billigere eller bedre end af kommunerne. Erfaringen med privat drift af daginstitutioner fra bl.a erne gør nogle kommunale aktører tilbageholdende med at involvere private aktører i driften af kommunens daginstitutioner. De private aktører på daginstitutionsområdet oplever, at klageadgangen er uklar og dårlig i forhold til udbudsprocessen. Samlet set begrænser dette de private aktørers interesse i og mulighed for at konkurrere med de kommunale daginstitutioner. ANBEFALINGER FOR AT FREMME UDBUDSDREVEN KONKURRENCE En væsentlig drivkraft for at udbrede brugen af udbud på daginstitutionsområdet kan være det gode eksempels magt. Udbudsrådet vurderer, at der er behov for en eller flere foregangskommuner, som på baggrund af et konkret udbud af daginstitutioner kan dokumentere og eksemplificere effekter og erfaringer samt stimulere og modne markedet for privat daginstitutionsdrift. Foregangskommuner vil samtidig gøre det muligt at gennemføre egentlige effektanalyser, som vil kunne dokumentere erfaring og synliggøre potentialet på området. Hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udbyde driften af en eller flere daginstitutioner, kommer an på en konkret vurdering i kommunen. Derfor findes bagerst i denne publikation en tjekliste med en række punkter, som kan danne grundlag for en indledende diskussion i kommunen om, hvorvidt en daginstitution skal udbydes. På baggrund af den udarbejdede analyse anbefaler Udbudsrådet fire konkrete initiativer, der kan fremme udbudsdreven konkurrence på daginstitutionsområdet. Initiativerne knytter sig primært til de identificerede barrierer for yderligere udbredelse af udbudsdreven konkurrence på daginstitutionsområdet. Dagtilbudslovens begrænsning af private aktørers mulighed for at udtrække profit af driften berøres ikke i nedenstående anbefalinger. Det skyldes, at regeringen 11. april 2011 har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om at ændre dagtilbudsloven, sådan det fremadrettet bliver muligt at udtage profit af driften af en udliciteret daginstitution. 9

12 UDBUDSRÅDET Vejledning om dagtilbudslovens bestemmelser Hos de kommunale aktører er der usikkerhed om dagtilbudslovens regler for udbud og anvisningsret. Dette gælder særligt i forhold til spørgsmål om, hvorvidt kommunen taber anvisningsretten til de daginstitutioner, der er udbudt i privat drift. Der er derfor behov for vejledning om dagtilbudslovens bestemmelser, der bl.a. beskriver, hvordan kommunen kan fastholde anvisningsretten i forbindelse med udbud af en daginstitution. Udbudsrådet anbefaler på denne baggrund, at der udarbejdes en vejledende udtalelse fra Socialministeriet eller et vejledningsmateriale fra organisationerne på området. Udbud ved etablering af nye daginstitutioner Der er en udbredt skepsis blandt kommunale forvaltninger og kommunalpolitikere i forhold til private aktørers evne til at drive en daginstitution billigere end kommunerne. Samtidig har alle interviewede kommunale og private aktører på daginstitutionsområdet uafhængigt af hinanden nævnt 1990 ernes erfaringer med daginstitutionsdrift, hvor ISS måtte opgive at drive en række private dagtilbud i Assens og Skovbo. Der vurderes at være et behov for nye eksempler med udbud af driften af en daginstitution. For at igangsætte brugen af udbud på daginstitutionsområdet og få nogle konkrete erfaringer fra området anbefaler Udbudsrådet, at kommunerne altid undersøger markedet og overvejer at lave et udbud, når en ny daginstitution oprettes. Hvis det viser sig, at markedet kan tilbyde den bedste drift til prisen, så kan kommunen overlade driften af institutionen til den private aktør, der har vundet udbuddet. Hvis kommunens kontrolbud er bedst, igangsætter kommunen i stedet for den drift, som er beskrevet i kontrolbuddet. Understøtte pilotforsøg i foregangskommuner Ud over igangsættelsen af nye udbud på daginstitutionsområdet, vurderes det også relevant at få kortlagt og beskrevet eventuelle nye erfaringer med udbudsdreven konkurrence på daginstitutionsområdet. Udbudsrådet anbefaler derfor, at interesserede kommuner understøttes i gennemførelse af pilotforsøg med udbud af driften af daginstitutioner. Herigennem kan det blandt andet undersøges og dokumenteres, hvordan udbuddet gennemføres bedst i praksis, og hvordan private aktører driver udbudte daginstitutioner. Interesserede kommuner skal derfor tilbydes en hjælpende hånd, hvis de ønsker at udbyde driften af en daginstitution. Hjælpen kan efter behov tilbydes via forskellige kanaler, eksempelvis via Udbudsportalen, som bl.a. er finansieret via globaliseringsmidlerne. 10

13 KONKURRENCE PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Synliggørelse af klagemulighederne for de private aktører Privatinstitutionerne og organisationerne på daginstitutionsområdet oplever en usikkerhed på grund af dårlig gennemsigtighed i forhold til de kommunale institutioner. Usikkerheden betyder ifølge flere organisationer, at private aktørers villighed til at starte nye aktiviteter på daginstitutionsområdet begrænses unødigt. Eksempelvis udtrykker en organisation bekymring for at deltage i et udbud, hvis der ikke er sikkerhed for, at en uvildig instans kan beskytte imod usaglig tildeling, annullation eller udnyttelse af de ideer til driften af en given institution, som tilbudsmaterialet præsenterer. Ifølge interessenterne vil private aktører være tilbageholdende med at byde på udbud på daginstitutionsområdet, fordi de er usikre på, hvilke rettigheder og klagemuligheder de har. Ved at synliggøre de eksisterende klagemuligheder, som de private aktører har i kommunalt og nationalt regi, kan usikkerhed og tilbageholdenhed mindskes. Udbudsrådet anbefaler derfor, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder en vejledning om klagemuligheder målrettet mindre private aktører på velfærdsområdet, når de deltager i et udbud. Boks 3: Anbefalinger På baggrund af analysens resultater anbefaler Udbudsrådet: At der udarbejdes en vejledning om dagtilbudslovens bestemmelser i forhold til udbud for at mindske usikkerheden blandt kommunale aktører om det gældende regelsæt, herunder kommunernes anvisningsret til udbudte institutioner. At kommunerne opfordres til at afsøge markedet for en privat løsning via udbud hver gang de etablerer nye daginstitutioner for at skabe erfaringer med konkurrence på daginstitutionsområdet og for at stimulere markedet. At foregangskommuner, som ønsker at afprøve udbudsdreven konkurrence, skal understøttes, fordi der herigennem kan indsamles konkrete erfaringer, der kan belyse best practice og understøtte udviklingen af standardkontrakter og - udbudsmateriale. At klageadgangen og gennemsigtigheden synliggøres via en vejledning om klagemulighederne for at hjælpe de private aktører i at navigere på markedet. 11

14 UDBUDSRÅDET Tjekliste På baggrund af analysen er det muligt at opstille en tjekliste, som kan anvendes i kommunalt regi, hvis det overvejes at udbyde driften af en daginstitution. Tjeklisten knytter sig til de ændringer eller effekter, der kan være ved at udbyde driften af en daginstitution. Formålet med tjeklisten er at hjælpe kommunale aktører i gang med den indledende diskussion af udbudsdreven konkurrence på daginstitutionsområdet. Tjeklisten dækker områderne: økonomi og kvalitet samt organisation og styring. Diskussionen af effekter af udbudsdreven konkurrence knytter sig til vurderingen af en række parametre og er kontekstafhængig. Der kan derfor ikke laves en samlet konklusion om, at udbud altid er en optimal løsning. Det skal bemærkes, at vægten af de påpegede forhold varierer på tværs af landet og er afhængig af eksempelvis udviklingen i børnetal og det eksisterende daginstitutionslandskab i kommunen. Det er derfor nødvendigt at foretage en konkret vurdering af de samlede fordele og ulemper i den enkelte kommune, hvis udbud af driften af en daginstitution overvejes. En række tjekpunkter kan danne grundlag for den indledende diskussion i den kommunale forvaltning, hvis det påtænkes at udbyde driften af en daginstitution. Tjekpunkterne falder i to blokke som vedrører henholdsvis økonomi og kvalitet samt organisation og styring. I nedenstående tabeller bringes tjeklisterne. 12

15 KONKURRENCE PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Tjekliste 1: Økonomi og kvalitet Mange udbud er drevet af ønsket hos kommunerne om at opnå driftsbesparelser. Samtidig er økonomi den afgørende beslutningsparameter for de private aktører, som kunne overveje at byde på driften af en daginstitution. Det er derfor afgørende, at det økonomiske aspekt af et udbud er grundigt kortlagt indledningsvist. Overvejelser om økonomien kan dog ikke stå alene, da økonomien altid skal ses i forhold til kvaliteten af det leverede produkt. Samtidig kan ønsket om kvalitetsudvikling i sig selv begrunde et forsøg på at udbyde driften. Faldgruber Konsekvens Tjekpunkter Dårlig forberedelse af udbudsprocessen Begrænset udbud opgjort i antal pladser Krav om for stor driftsgaranti Utydelige krav til kvalitet og indhold i udbudsmaterialet For stramme krav til kvalitet og indhold Transaktionsomkostningerne ved udbudsprocessen overstiger de forventede positive effekter Ingen interesserede tilbudsgivere Ingen interesserede tilbudsgivere Ingen tilfredsstillende tilbud Ingen tilfredsstillende tilbud Kortlæg, hvordan udbuddet af daginstitutionen forventes at påvirke den samlede økonomi? Vurder, hvor mange pladser der som minimum skal være i en udbudt daginstitution for at der kan skabes en rentabel drift. Overvej, hvor stor driftsgaranti er det rimeligt at stille krav om, og overvej hvilken risiko kommunen står med ved overdragelse af driften til en privat aktør. Klargør, hvilken kvalitet der ønskes i driften af den udbudte daginstitution. Overvej, hvor stor frihed de private leverandører kan gives i driften. 13

16 UDBUDSRÅDET Tjekliste 2: Organisation og styring Udbud af driften af en daginstitution er en relativt uafprøvet metode, og det må derfor forventes at rejse nogle organisatoriske og styringsmæssige problemstillinger. Der er dog stor forskel på, om det er en eksisterende eller en ny daginstitution, der påtænkes udbudt, hvorfor udbudsprocessen nødvendigvis vil variere i tid og indhold. Faldgruber Konsekvens Tjekpunkter Utilstrækkelig dialog og inddragelse af medarbejdere og forældre Manglende kompetencer eller ressourcer i udbudsprocessen Ringe sammenligningsgrundlag for modtagne tilbud Inddragelse af private aktører begrænser kommunens fleksibilitet til tilpasning af daginstitutionsområdet Ingen beskrivelse af samarbejdsrelationen ved kontraktindgåelse Kommunen kan ikke anvise børn til udbudt institution. Dårligt samarbejdsklima og modstand mod beslutninger Overskridelse af tidsplaner og forhøjede transaktionsomkostninger Usikkerhed om pris eller kvalitet i indkomne tilbud Manglende tilpasningsevne til ændringer i børnetallet i kommunen pga. kontrakterne med de private aktører. Dårligt samarbejde mellem kommune og privat aktør i kontraktperioden Kommunen har svært ved at indfri pasningsgarantien. Overvej, hvordan og hvornår medarbejdere og forældre skal orienteres og involveres i processen Overvej, hvordan udbudsprocessen skal organiseres i kommunen. Har man internt de rigtige ressourcer, eller skal der hentes økonomiske, udbudsretlig eller projektledelseshjælp udefra? Skal der tilknyttes en følgegruppe? Overvej, om kommunen skal udarbejde et kontrolbud? Hvordan påvirkes kommunens fleksibilitet i tilrettelæggelsen af børnepasningskapaciteten på daginstitutionsområdet? Og hvordan skal aftalerne med de private aktører sammensættes i dette lys? Klargør, hvordan kommunen ønsker at samarbejde med den private aktør igennem kontraktperioden. Overvej, om kommunen skal have anvisningsret til den udbudte institution? 14

17 KONKURRENCE PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Hvis du vil vide mere Hvis du vil læse hele analysen eller den bagvedliggende rapport fra Rambøll Management, kan begge materialer findes på Udbudsrådets hjemmeside: Du er også velkommen til at kontakte Udbudsrådets sekretariat for at få yderligere information om den samlede analyse eller om Udbudsrådets arbejde. Udbudsrådets sekretariat kan kontaktes på: 15

18

Konkurrence på daginstitutionsområdet. -erfaringer, muligheder og effekter. April 2011 1

Konkurrence på daginstitutionsområdet. -erfaringer, muligheder og effekter. April 2011 1 Konkurrence på daginstitutionsområdet -erfaringer, muligheder og effekter April 2011 1 2 3 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 ISBN On-line 9788770294522 Layout

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet?

I henhold til den overordnede projektstyring, hvilke forventninger har I til antallet af styregruppemøder og milepæle i løbet af projektet? Dato: 27. januar 2014 Sag: OK-13/13976 Sagsbehandler: /SBN/ALE Spørgsmål til udbudsmateriale om konsulentbistand til Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes analyse af annullerede udbud og analyse af kontrolbud

Læs mere

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter?

Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? NOTAT Prisanalyse: Kommunalt eller privat plejecenter? Er der forskel på kommunernes driftsudgifter til et kommunalt og et udliciteret plejecenter? Er der for kommunerne en økonomisk gevinst ved at lade

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 I tabeller

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2011 af Rasmus Prehn (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Vibeke Grave (S), Magnus Heunicke

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

UDBUDSRÅDET. Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44. Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet.

UDBUDSRÅDET. Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44. Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor 22. januar 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 Analysen er udarbejdet af

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1.

Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1. Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1.december 2011 En søstjerne der blev reddet. 2 2006-2011: Vi sætter netværk

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI En søstjerne der blev reddet. 2 Kampe på selvejeområdet gennem de sidste 20

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere