En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S"

Transkript

1 University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013 Antal anslag : ~ 40,3 sider

2 University College Nordjylland Finansøkonomuddannelsen 4. Semester Afsluttende eksamensprojekt 2013 En strategisk analyse og værdiansættelse 4. Fia0213 Maria Do Vejledere: Rene Østergaard Thomsen Afleverings dato : 29. maj 2013 Antal tegn: Antal normalsider: 40,3 Side 1 af 50

3 Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering Indledning Problemstilling Metode Carlsberg A/S Virksomhedsbeskrivelse Strategiske analyse Ekstern analyse Interne analyse SWOT-analyse Værdiansættelse Følsomhedsanalyse på den anvendte model Konklusion Virksomhedsbeskrivelse Historie Ledelsesberetning Vesteuropa Østeuropa Asien PEST analyse Politisk forhold Økonomisk forhold Socialkulturelle forhold Teknologiske forhold Delkonklusion Brancheanalyse Porters Five Forces Konkurrencesituation blandt nuværende virksomheder i branchen Truslen for nye udbydere Truslen fra udbydere af substituerende produkter Truslen fra leverandører Truslen fra købere Delkonklusion Boston modellen Porteføljeanalyse af Carlsberg Delkonklusion Regnskabsanalyse Rentabilitetsanalyse Indtjeningsevnen Side 2 af 50

4 7.3 Kapitaltilpasningsevnen Soliditet og likviditet Delkonklusion SWOT analyse Stærke sider Svage sider Muligheder Truslen Delkonklusion Værdiansættelsesafsnit Begrundelse for den valgte model Valg af budgetperiode Reformulering af resultatopgørelse og balance Reformulering af resultatopgørelse Dirty-Surplus Reformulering af balance Value drivers Begrundelse for valg af drivers Omsætningsvækst Øl- og læskedrikafgifter Omkostningerne Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultatbudgettet Terminalperioden WACC Begreb definitioner CAP-Modellen Begreb definition: Den risikofrie rente (R f ) Betaværdi Risikopræmien Værdiansættelse af Carlsberg vha. DCF-modellen Følsomhedsanalyse Konklusion Kildehenvisning Bøger Hjemmesider og artikler Årsrapporter Bilags indholdsfortegnelse Side 3 af 50

5 1. Problemformulering 1.1 Indledning I Danmark findes der flere forskellige investeringsmuligheder, f.eks. ved køb og salg ejendomme, virksomheder, værdipapirer i aktier og obligationer mv. De to mest udbredte muligheder for private investorer er obligationer og aktier. Blandt disse to investeringsmuligheder er den mest risikabelt samt mest uforudsigelige ved køb af aktier, hvorimod obligationer er mindre risikabelt. Risikoen i de forskellige investeringsmuligheder afhænger af afkastet i investeringen. Jo større afkast, desto større risiko. Dvs. jo større risiko investorerne ønsker at fortage sig, desto større gevinst eller tab medfølger dette også. Det er derfor meget fristende for investorer at investere i aktier, da det giver en god spænding i at gamble samt håbet om at kunne realisere større kursgevinster. Men som sagt er aktier et meget risikabelt værdipapir, da svingninger i kurserne er uforudsigelige. Uforudsigeligheden kan eksempelvis påvirkes af omtale omkring virksomhedens fremtidige udsigter, samt hvordan det kommer til at gå med virksomhedens likviditet og ikke mindst med virksomhedsøkonomi. Med andre ord, betyder det, at det er ren gætteri i at købe aktier. Det er derfor vigtigt for en investorrådgiver at analysere virksomhedens nuværende situation samt fremtidige udsigter. Et af de store selskaber, som har haft store kursvingninger i de seneste fem år, er Carlsberg A/S B- aktie. Selskabet er noteret på Københavns Fondsbørs under C20 indekset. Af grafen i figur 1, som er fra d. 26/4 2013, ses svingninger mellem , hvor kursen har været helt nede på ca. 200 pr. aktie, og i skrivende stunde i 2013 er kursen på 525 kr. pr. aktie 1. Figur 1 Kursudvikling i Carlsbergs B-aktien fra Kilde: 1 Carlsberg A/S B, Euroinvestor, 26. april 2013, Side 4 af 50

6 Set ud fra grafen har der altså fra været negative samt positive kurssvingninger. Det kunne derfor være interessant at analysere på virksomhedens nuværende position, samt ved hjælp af en værdiansættelsesmetode vurdere, hvad den korrekte værdi af en aktie er i Carlsberg A/S om aktien i Carlsberg A/S i det hele taget er under- eller overvurderet. 1.2 Problemstilling Hvad er virksomhedens korrekte værdi af en aktie? Samt en konklusion af om virksomhedens aktie på nuværende tidspunkt er over- eller undervurderet. 2. Metode Værdiansættelsesprocessen kan opdeles i tre faser. Den første fase er en analyse af den historiske udvikling, den anden fase er budgettering, og den sidste fase er ved hjælp af informationerne fra de to forrige faser lave en værdiansættelse af virksomheden 2. Jeg vil derfor opstille min opgave på følgende måde: 2.1 Carlsberg A/S Carlsberg Danmark A/S er en del af Carlsberg-Group, som er verdens fjerdestørste bryggeri med fokus i tre områder i verden, nemlig Vesteuropa, Østeuropa samt Asien. Resten af verden dækkes gennem eksport- eller licensaftaler 3. Der vil i denne opgave blive sat mest fokus på at analysere Vesteuropa med træk og påvirkninger fra Carlsbergs andre regioner, da disse regioner kan påvirke salget hos Carlsberg A/S og dermed har betydning for aktiens værdi. Artikler og diverse informationer efter d. 24. maj 2013, vil ikke blive anvendt i denne opgave, da det nævnte dato er den sidste kurs, der bliver anvendt til beregning samt sammenligning i værdiansættelsen. For simpel- og læsevenlighedens skyld vil Carlsberg A/S herefter nævnes som Carlsberg. 2.2 Virksomhedsbeskrivelse Jeg vil først og fremmest give en virksomhedsbeskrivelse for at give læseren en introduktion af virksomheden Carlsberg. For at give læseren et indblik i virksomhedens profil, vil jeg give beskrivelse af virksomhedens historie, samt en kort præsentation af de tre regioner, som Carlsberg har størst fokus på. 2.3 Strategiske analyse Det næste led i processen er en strategisk analyse af Carlsberg. Den strategiske analyse er hovedsageligt baseret af kvalitative oplysninger. Formålet med denne analyse er at få alle de vigtige faktorer, der primært påvirker værdien af virksomheden. En strategisk analyse består af en intern og en ekstern analyse, hvor der til sidst endes med en SWOT-analyse som opsummere de vigtige faktorer, der påvirker virksomheden. 2 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse En praktisk tilgang, Gjellerup, 4. udgave, 1. oplag, 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s. 4 Side 5 af 50

7 2.3.1 Ekstern analyse Jeg har i opgavens opstillingen valgt at analysere virksomhedens eksterne del før den interne, idet den eksterne analyse som regel viser det gennerelle omverdensforhold i den pågældende branchen. Det er derfor mest naturligt at analysere den eksterne del først, hvor vi herefter arbejder indad mod virksomhedens interne analyse. I den eksterne analysedel vil jeg først og fremmest udarbejde en omverdens-analyse ved at anvende PEST-modellen. Herunder vil jeg analysere på de fire faktorer i PEST-modellen, som består af Political, Economic, Sociocultural og Technological. Analysen skal give svar på, hvilke udefrakommende faktorer der allerede påvirker eller kan påvirke Carlsberg. Derudover vil jeg foretage en brancheanalyse af virksomhedens nuværende produkter, hvor jeg vil anvende Porters Five Forces. Formålet ved denne analyse er at vise, hvor godt Carlsberg står stillet i branchen, og om potentielle nye konkurrenter kan true Carlsberg. En analyse ved hjælp Porters Five Forces består af fem elementer: Konkurrencesituation blandt nuværende virksomheder i branchen, truslen fra nye udbydere, truslen fra udbydere af substituerende produkter, truslen fra leverandører samt truslen fra købere Interne analyse I den interne analyse vil der blive udarbejdet en porteføljeanalyse ved hjælp af Boston modellen, som er opdelt i fire kategorier, Spørgsmålstegn (Problembarn), Stjerne, Ko (Cash Cow) og hund. Dette gøres for at vurdere og analysere, hvor Carlsbergs nuværende produktgrupper er placeret i forhold til markedsvæksten samt markedsandelen med hensyn til konkurrenterne. Analysen skal give et indblik i Carlsbergs enkelte forretningsområders nuværende situation, og hvilke af deres produkter klarer sig godt og mindre godt på markedet. Ydermere skal analysen give indblik i hvilke produkter virksomheden bør sætte større fokus på for at få større markedsandel og vækst. Efter Boston modellen skal der udarbejdes en regnskabsanalyse for at få et indblik i virksomhedens økonomiske situation indenfor de sidste fem år. Der vurderes, om det er gået godt eller dårligt for virksomheden. I regnskabsanalysen vil jeg ved hjælp af Du-Pont pyramiden vise sammenhængen mellem nøgletallene. Her vil jeg analysere på rentabilitet, indtjeningsevnen, kapitaltilpasningsevnen, soliditet og likviditet. Formålet med at analysere virksomhedens regnskab er, at den kan identificere de væsentlige finansielle Value Drivers, som skal anvendes i værdiansættelsen. 2.4 SWOT-analyse De interne og eksterne analyser leder ud i en SWOT-analyse, som vurderer virksomhedens styrker, svagheder, muligheder samt trusler fra omverdenen. Dvs. en opsummering af hvilke finansielle samt ikke finansielle Value Drivers der er i virksomheden. Disse analyserende oplysninger skal senere bruges i en værdiansættelse af Carlsberg. Side 6 af 50

8 2.5 Værdiansættelse Der findes en række forskellige værdiansættelsesmetoder, jeg har valgt at anvende modellen ved navn DCF-Modellen. DCF står for Discounted Cash Flow. Grundet til dette valg er, ifølge BDO, den teoretisk mest korrekte model at anvende 4. Med DCF-metoden estimeres markedsværdien af egenkapitalen på basis af de Frie Cash Flows, som virksomheden forventes at få i fremtiden 5. Inden jeg begynder at anvende DCF-metoden, skal jeg først og fremmest, ved hjælp af mine tidligere informationer fra den første fase, opstille en estimeret budget for de næste fem år. Valget af budgetperioden er sket på baggrund af, at give et overblik over virksomhedens nærmeste budgetforventninger, idet budget kun er en estimat og kan derfor med tiden ændre sig i form af forskellige udefrakommende faktorer, f.eks. konjunktursvingninger. Budgettet for Carlsberg skal ligge til grund for værdiansættelsen. Ud fra SKATs hjemmeside, findes der 6 faser i DCF-metoden 6 : 1. Fastlæggelse af det forventede Frie Cash Flow i budgetperioden (FCF) 2. Estimering af diskonteringsfaktor (WACC). 3. Beregning af nutidsværdi af det forventede Frie Cash Flow i budgetperioden. Det forventede Frie Cash Flow for de enkelte perioder tilbagediskonteres med den estimerede WACC. 4. Beregning af nutidsværdi af det forventede Frie Cash Flow i terminalperioden. De forventede frie pengestrømme i terminalperioden tilbagediskonteres med den estimerede WACC. 5. Beregning af den samlede nutidsværdi af det Frie Cash Flow i budgetperioden og i terminalperioden. Dette udgør virksomhedens værdieksklusiv ikke-driftsmæssige aktiver, idet Cash Flow er et resultat af virksomhedens driftsmæssige aktivitet. 6. Virksomhedens markedsværdi, der er lig med værdien af egenkapitalen, kan herefter beregnes ved henholdsvis at tillægge markedsværdien af ikke-driftsmæssige aktiver og fratrække markedsværdien af virksomhedens rentebærende gæld 4 Sådan sælger du virksomheden, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Maj Prisfastsættelse på aktiemarkedet, Mette Bønnelycke Hartzberg, PWC, juli 2010, 6 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, SKAT, besøgt d. 24. april Side 7 af 50

9 2.6 Følsomhedsanalyse på den anvendte model Det er vigtigt at forholde sig kritisk til det resultat, som den valgte model giver, idet der er stor sandsynlighed for fejlestimater. Det er stort set umuligt at klargøre fremtidige udsigter. DCFmodellen vil derfor indeholde mange usikkerhedsfaktorer, hvilket kan påvirke resultatet både i en positivt og en negativt retning 7. Resultaterne kan desuden variere fra analytiker til analytiker, idet man anvender forskellige metoder samt en række forskellige informationer til at analysere og vurdere den strategiske analyse. Det kan derfor være svært at give den korrekte aktieværdi af en aktie, derimod kan analysen give et indblik i, hvad aktieværdien bør være, og om aktien efter analytikerens mening er over- eller undervurderet. Udover at metoden indeholder nogle usikkerhedsfaktorer, angiver nøgletallene i beregningen af værdiansættelsen også nogle usikkerheder, idet f.eks. WACC en ligeledes indeholder store usikkerhedsfaktorer, da det er urealistisk at kapitalomkostningerne ikke ændre sig i fremtiden. WACC består af de omkostninger der er finansieret af virksomhedens egenkapital og de omkostninger, der er finansieret af fremmedkapital, dvs. gæld. Udover WACC en, vil afkastkravet og betaværdien ændre sig over tiden, da afkastkravet afhænger af hvor investorerne placerer deres likviditet, dvs. om investorenes likviditet er placeret i Carlsberg A/S B-aktie eller en hel anden investering. Betaværdien oplyses på Betaværdien (β) fortæller, hvor meget en bestemt aktie svinger i forhold til de andre aktier i indekset. Betaværdien kan være meget svingende over perioder, da det udefrakommende faktorer kan påvirker denne. Selvom der er usikkerhed i DFC-modellen, er modellen stadig den teoretisk mest korrekte model at anvende, dog bør man være realistisk og kritisk over for sine resultater, hvilket en følsomhedsanalyse kan give svar på. 2.7 Konklusion Sidst i opgaven, vil der gives en samlet konklusion, som vil give svar på problemstillingen. Dvs. der vil blive konkluderet på, hvad Carlsbergs korrekte værdi af en aktie på baggrund af resultatet fra de tidligere analyser og værdiansættelsen. Der vil endvidere give en vurdering, om virksomhedens aktie på nuværende tidspunkt er over- eller undervurderet. 7 Sådan sælger du virksomheden, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Maj 2010, Side 8 af 50

10 3. Virksomhedsbeskrivelse 3.1 Historie Bryggeriet Carlsberg i Valby blev grundlagt i 1847 af J. C. Jacobsen, der hovedsageligt fremstiller øl og læskedrikke. J. C. Jacobsen var den første danske brygger, der med succes bryggede undergæret lagerøl og var foregangsmand ved flere tekniske innovationer ved overgangen fra håndværk til industri. I 1875 oprettede han Carlsberg Laboratorium, da han så sammenhængen mellem naturvidenskab og praktisk bryggergerning. Sammen med Emil Chr. og Johan Kjeldahl opdagede de en metode til rendyrkning af gær og bestemmelse af nitrogenindhold i organisk materiale 8. I perioden fra var der stor konkurrence på det danske ølmarked. Dette førte til en karteldannelse i 1897 imellem de største på markedet, nemlig Gamle Carlsberg, Ny Carlsberg og De Forenede Bryggerier. Det betød, at disse selvstændige producentgrupper inden for samme branche har det formål at begrænse konkurrencen ved f.eks. at kunne fastsætte samme priser, begrænse udbuddet mv 9. I 1970 fusionerede Carlsberg og Tuborg under selvskabsnavnene De Forenede Bryggerier A/S, som bestod af Carlsberg Bryggerier og Tuborg Bryggerier skiftede De Forenede Bryggerier navn til Carlsberg A/S 10. I 2001 ændrede selskabsstrukturen, da Orkla kortvarigt kommer ind og er medejer af Carlsberg bryggeriaktiviteterne. Orkla ASA ejede 40%, mens Carlsberg A/S ejede 60% 11. I 2005 blev Coca-Cola, Tuborg og Carlsberg til én organisation. Carlsberg Danmark A/S er en del af koncernen Carlsberg Group, som er en af verdens største internationale bryggerigrupper med over medarbejdere og salg på 150 markeder 12. I bilag 1 er der et oversigt over Carlsbergs markedsandel i 2012 i Vesteuropa, Østeuropa samt Asien. 3.2 Ledelsesberetning Carlsberg-gruppen er det fjerdestørste bryggeri i verden. Carlsbergs primær regioner er Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor resten af verden dækkes overvejende gennem eksport- eller licensaftaler 13. De tre forretningsgrupper vil blive præsenteret i de tre næste afsnit Vesteuropa Carlsberg er det næststørste bryggeri i Vesteuropa. Markedet er kendetegnet ved en veletableret detailstruktur og en stærk tradition for at drikke øl på de fleste markeder 14. Ølforbruget i Vesteuropa er svagt faldende. De usikre makroøkonomiske forhold har haft en svag negativ effekt på alkoholforbruget. Dette har også medført et skift fra on-trade til off-trade forbrug, dvs. i stedet for at drikke på stedet på en restaurant, hotel, diskotek mv. køber forbrugerne 8 Carlsberg, Den store danske, besøgt d. 28. April 2013, 9 Ibid. 10 Carlsberg efter fusion med Tuborg, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 28. April 2013, 11 Carlsberg, Den store danske, besøgt d. 28. April 2013, 12 CARLSBERG DANMARK A/S, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 28. April 2013, 13 Carlsberg Group Årsrapport Ibid. Side 9 af 50

11 drikkevarerne i supermarkeder og lignende, da det oftest er billigere. Samlet set faldt det vesteuropæiske marked ca. 3% i 2012 eksklusiv Polen, hvor markedet forsatte med at vokse, og derved forøgede markedsandelen til 17,5%. Faldet skyldes hovedsageligt af vanskelige ændringer i forbrugeradfærd og dårligt sommervejr på nogle markeder i Vesteuropa 15. Carlberg ønsker at forøge markedsandelen i det nærmeste fremtid gennem en forbedret Value Management, overlegen eksekvering på salgssteder og promovering af internationale og lokale Premium-mærker, forenkle Carlsbergs forretningsmodel samt øge effektiviteten og fjerne omkostninger, samtidig med at leverer kundeservice og produkter i topklasse Østeuropa Carlsberg står som nr. 1 i Rusland, hvilket er regionens største marked. Idet Rusland arealmæssigt er verdens største land 17, betyder det ligeledes at Rusland er Carlsberg-gruppen største marked. Udover det har virksomheden meget stærke positioner i andre markeder i regionen. Det russiske ølmarked har været faldende i 2012, dette skyldes den makroøkonomiske tilbagegang i kølvandet på den finansielle krise og den uundgåelig og betydelige prisstigninger samt pga. lukning af ikke-stationære salgssteder på markedet. Carlsberg forventer, at det russiske ølmarked vil vise positive gennemsnitlige vækstrater 18. Det skal dog siges, at det 1. halvår var øl-kategorien på de to største markeder i regionen, Rusland og Ukraine, positivt påvirket af indkomststigninger forud for valgene og lav inflation, hvilket bidrog til vækst i markedsvolumen. Efter det 1. halve år blev ølkategorien negativt påvirket pga. den manglende indkomststigninger, en højere inflation samt forværret makroøkonomi i Ukraine. Selvom der har været en negativ påvirkning i øl-kategorien, har der stadigvæk været en markedsandelsvækst i Ukraine til 29,3% Asien Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i Asien. Carlsbergs asiatiske forretningsportefølje omfatter udviklingsmarkeder såsom Malaysia, Hongkong og Singapore. Bryggerigruppen har investeringer i voksende ølmarkeder i Kina, Indien og Vietnam. Der vil i Asien være et organisk vækst i ølvolumen. Med Kina som en verdens største ølmarked vil der desuden være store muligheder for vækst, som følge af befolkningstilvækst, stigende disponible indkomst, voksende økonomier, samt at de er modstandsdygtige over for usikre makroøkonomiske forhold. Resultaterne i de sidste fem år har været stigende 20. Konkurrencesituationen varierer fra marked til marked 21, idet regionen er forskelligartet, og hvert marked har sine strategiske og driftsmæssige udfordringer, desuden kan forbrugerholdninger og forbrugerpræferencer være forskellige Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Rusland, Den store danske, besøgt d. 25. maj 2013, l) 18 Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s. 18 Side 10 af 50

12 4. PEST analyse I dette afsnit vil der blive fortaget en PEST-analyse, hvor den belyser virksomhedens væsentlig faktorer fra omverden, der har indflydelse på Carlsbergs indtjening. En PEST-analyse indeholde en Politisk, Økonomisk, Socialkulturelle og Teknologiske forhold. 4.1 Politisk forhold Fra politisk forhold bliver Carlsberg påvirket af flere faktorer, såsom sundhedsstyrelsens anbefalinger og alkoholafgifter. Sundhedsstyrelsen betragter alkohol som sundhedsskadeligt og anses for at have en negativ indvirkning på folkesundheden. Sundhedsstyrelsen har derfor syv udmeldinger om alkohol, f.eks. intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred, drik ikke alkohol for din sundheds skyld mv. 23 Udover sundhedsstyrelsen er der en anden stor faktor, der påvirker indtjeningen i salg af øl og drikkevarer afgifter. Regeringen og de borgerlig partier forventer, at både sodavand og øl afgifterne vil falde inden for den nærmeste tid. De vil bruge kr. 900 millioner for at igangsætte denne proces. Ølafgiften bliver fra d. 1. juli 2013 nedsat med 15%, mens sodavandsafgiften fjernes helt 24. Indtil lovændringen træder i kraft er afgiften for alkohol steget fra kr. 63,60 pr. liter, for 100% ren alkohol er afgiften stegt til kr. 65, Dette svarer til en stigning på 3,6%. Endvidere er der afgifter på emballage f.eks. en flaske- eller en dåseøl på 33 cl. har en afgiftssat på 10 øre, satserne på emballageafgift er volumenbaseret 26. Disse faktorer vil som sagt nedsætte salget/indtjeningen af alkohol og andre drikkevarer på markedet, hvilket har en negativ virkning for Carlsberg. Udover de faktorer der i Danmark påvirker Carlsberg, bliver virksomheden ligeledes påvirket af andre lande, da Carlsbergs er en verdenskendt mærke, og som tidligere nævnt har virksomheden stor fokus i regionerne Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Rusland er en af de nuværende store udfordringer for Carlsberg, idet regeringen i Moskva har indført skrappere regler for salg af øl 27. Det bliver sværere at købe øl i Rusland. Grunden til dette er, at alkoholisme i Rusland er et stort problem. Desuden har afgiften i Rusland steget med 20 % i 2012, hvilket har påvirket Carlsbergs salg af øl negativt. Der forventes desuden, at afgiften vil stige yderligere med 25% i 2013 og 20% året efter 28. Disse vedtægter har påvirket Carlsberg drastisk, fordi Rusland ifølge WHO hører til blandt de højeste alkoholbrugere i verden Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol, Sundhedsstyrelsen, besøgt d. 29. april 2013, 24 Aftale: Så billige bliver øl og sodavand, ritzau, kilde: Finansministeriet, 21. april 2013, 25 Øl- og vinafgiftsloven, SKAT, 3. december Emballageafgifter, Bryggeriforeningen, besøgt d. 30. April Carlsberg: Rusland gør det sværere at købe øl, /ritzau/reuters, 2. januar 2013, 28 Ibid. 29 Ibid. Side 11 af 50

13 4.2 Økonomisk forhold Set ud fra de økonomiske forhold får Carlsberg ikke den store påvirkning, idet virksomheden konkurrerer på kvaliteten og ikke på prisen. Som det fremstår i en artikel fra food-supply, ønsker Carlsberg endvidere at forhøje prisen, selvom vi i Danmark stadigvæk er ramt af finanskrisen 30 og ledigheden stadig stiger, dvs. vores disponible indkomst pr. indbyggere er stadig lav. På trods af at virksomheden ikke konkurrerer på prisen, så vil folkets disponibel indkomst stadig have en indflydelse på Carlsberg indtjening. Selvom øl kun udgør en lille andel af befolkningens disponible indkomst, har den stadig en betydning for hvilke mærke og kvalitet man vælger, f.eks. Royal Unibrew som er billigere end Carlsberg 31. Dette vil påvirke Carlsbergs salg, netop pga. de konkurrerer på kvaliteten og ikke på prisen. 4.3 Socialkulturelle forhold I Danmark 2012 nyder 95% af den voksne befolkning regelmæssigt alkohol 32. Især danske unge i alderen mellem år er kendt for at drikke væsentlig mere i forhold til mange andre lande i verden 33. Samtidig er alkohol i Danmark blevet en del af den danske hygge, f.eks. ved forsamlinger med familie eller venner 34. Socialkulturelle forhold vil derfor have en høj betydning for Carlsberg. Da Carlsberg Danmark A/S, er en del af Carlsberg Group, vil socialkulturelle forhold i Vesteuropa, Østeuropa og Asien ligeledes have en betydning for salget/indtjeningen af Carlsberg Danmark A/S. Forbrugernes adfærd ændrer sig i takt med det øvrige samfundsændringer. Det er derfor vigtigt for Carlsberg at forholde sig til disse ændringer, og forsøger at tilpasse sig til dem bedst muligt. 4.4 Teknologiske forhold Øl har eksisteret i mere end år og vil formentlig heller aldrig blive forældet 35. Metoderne for ølproduktion og drikkelse har ændret sig meget igennem årerne. Produktionen af øl startede ved manuelt håndbryggeri ved at anvende halvbagte brød af maltet eller umaltet korn i opblødt form 36. I dag bliver øl masseproduceret ved hjælp af større maskiner. Den teknologiske udvikling vil fortsætte sin udvikling, Carlsberg skal derfor have fokus på at moderniserer deres bryggerisystemer for at minimere omkostningerne, og derved kan få en større indtjening. 4.5 Delkonklusion PEST-analysen har vist, at de politiske, økonomiske, socialkulturelle og teknologiske forhold alle har betydning for Carlsbergs salg på ølmarkedet. Carlsberg er en af de virksomheder, der har og vil få store udfordringer, da virksomheden ikke kun har salg i Danmark, men i store dele af verden. Der 30 Er demokratiet finansverdens næste skalp, Direktør Kristian Weise, 16. januar 2013, 31 Øl sortiment, Superbedst, 30 April Alkohol, overforbrug, Lars Vedel Kessing, John Sahl Andersen, Mogens Vestergaard, 9 oktober 2012, https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/symptomer-og-tegn/alkohol-overforbrug/ 33 Danske unge er stadig mest fulde, TV2 ritzau / sosp, 31. maj. 2012, :danske-unge-er-stadig-mest-fulde.html 34 Kæmpebrandert på skrå brædder, Katrine Albrechtsen, Jyllands-Posten. 23. feb. 2012, år med øl, Jan Ingar Thon, 7. maj 2011, 36 øl historie, Den store danske, besøgt d. 30. april 2013, %B8l_(Historie) Side 12 af 50

14 vil derfor være forskellige faktorer fra markeder rundt om i verden, som vil kunne påvirke indtjeningen hos Carlsberg, f.eks. Ruslands stramninger af ølsalg og stigende afgifter. Carlsberg har derfor flere områder, der skal fokuseres på. Side 13 af 50

15 5. Brancheanalyse I dette afsnit vil der blive fortaget en brancheanalyse ved anvendelse af Porters Five Forces 37. Formålet med en brancheanalyse er for at få et overblik over konkurrencesituationen, som virksomheden befinder sig i. Figur 2 - Konkurrenceformer Kilde: International Markedsføring, Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming m.fl. Inden brug af Porters Five Forces modellen, skal der først og fremmest analyseres, hvilken konkurrenceform Carlsberg anvender. De forskellige konkurrenceformerne ses på ovenstående figur 2. Carlsberg er kendt for at arbejde med smagen og kvaliteten. De differentierer derfor deres produkter ved kvalitetsbevidste drikkevarer, men samtidig er der mange udbyder af øl og andre drikkevarer f.eks. Heineken, Royal mv. Konkurrenceformen for Carlsberg er derfor monopolitisk konkurrence. 5.1 Porters Five Forces Porters Five Forces model indeholder fem punkter, som tilsammen danner overblikket over konkurrencestrukturen i en branche. Brancheanalysen indgår i den strategiske platform, som danner udgangspunkt for virksomhedens strategivalg Konkurrencesituation blandt nuværende virksomheder i branchen Carlsberg er en verdenskendt brand, derfor har de mange konkurrenter. I Danmark er Carlsbergs største konkurrent med et verdenskendt brand, Royal Unibrew A/S, som har en markedsandel i 2011 på 18,9% 39 i Danmark, som er markedsudfordreren. Royal Unibrew A/S har en egenkapital på 37 Modellen ses på bilag 2 38 Brancheanalyse, Systime, udgivet 2010, 39 Se bilag 3 Side 14 af 50

16 kr De næststørste konkurrenter er markedsfølgeren Heineken NV og Harboes Bryggeri A/S. De har begge en markedsandel på 1,5% 41. Heineken NV har en egenkapital på kr i , og Harboes Bryggeri A/S har en egenkapital på i Selvom disse virksomheder er Carlsbergs største konkurrenter, så har Carlsberg stadigvæk en markedsandel på 57,1 % i 2011 i Danmark 44. Ud fra Carlbergs danske hjemmeside har de en markedsandel på 62% i , hvilket betyder at virksomheden alt i alt har en markedsandel på over 50%, som er langt over de tre virksomheders markedsandele lagt sammen. Carlsberg er desuden markedsleder indenfor drikkevarebranchen. Salget af Øl er faldende, som kan ses på bilag 4. Mængden af øl er generelt faldet fra med 20%, mens den fra er faldet med 1,9%. Samtidig er ølsalget i Rusland faldende, hvilket påvirker Carlsberg negativt. Ølsalget i 2012 faldt med 6,6% i juli 46. Det russiske marked er som sagt Carlsbergs største og vigtigste marked, men markedet har været hårdt presset af en række nye betingelser og afgiftsstigninger fra den russiske regeringens side. Dette har påvirket danske bryggerier og andre sammenlignede brancher i Rusland i en længere periode 47. Som tidligere nævnt, konkurrerer Carlsberg med kvaliteten af produktionen af øl og andre drikkevarer. Prisen har derfor ikke det store betydning for Carlsberg, da de i større grad er leverandører for de stærkeste mærkevarer, f.eks. Coca-Cola og Tuborg 48. Graden af præferencen er derfor høj for Carlsberg Truslen for nye udbydere Det er forholdsvis svært at starte på en ny bryggeri på drikkevarer i branchen, da det kræver større kapital i at investere i de store maskiner til masseproducering af drikkevarerne. Især ølbranchen er svær at komme ind på, da væksten i branchen er faldende, dette betyder at de eksisterende brancher forsøger at fastholde deres kunder på den bedst mulig måde. F.eks. Royal Unibrew, som forsøger ved markedsføring at fastholde og/eller øge markedsandelen i branchen 49. Hvis det er de enkelte produktgrupper en bryggerierne ønsker at producere, kan det være lettere at trænge ind på markedet, idet bryggerierne kun skal investere i få ekstra maskiner. Som tidligere nævnt er Carlsberg markedsleder indenfor branchen for øl og drikkevarer og har samarbejde med de stærkeste varemærker i verden. Truslen for nye udbyder ved ny bryggeri vil derfor være lav. Det vil især være svært at overgå markedslederen Carlsberg. 40 Royal Unibrew, Kompassonline, besøgt d. 6. maj %3Fid%3D %26nummer=0&unten=komp_profil.cgi%3Fid%3D %26nummer=0 41 Se Bilag 3 42 Heineken N.V. HEIA, Morningstar, besøgt d. 6. maj Harboes Bryggeri A/S, Kompassonline besøgt d. 6. maj %3Fid%3D %26nummer=0&unten=komp_profil.cgi%3Fid%3D %26nummer=0 44 Se Bilag Carlsberg ramt af faldende ølsalg, EPN Ritzau Finans, 30. august 2012, 47 Ibid. 48 Carlsberg Danmarks Strategi, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 6. Maj Royal Unibrew, Euroinvestor, besøgt d. 6. maj 2013, Side 15 af 50

17 5.1.3 Truslen fra udbydere af substituerende produkter Carlsberg forhandler med mange forskellige drikkevarer, fra alkoholiske drikkevarer til ikkealkoholiske, substitutionsmulighederne er derfor meget lav set fra Carlsbergs synspunkt Truslen fra leverandører I drikkevarer branchen kan virksomhederne finde råvarer hos mange forskellige leverandører. Kun kvaliteten og prisen spiller en rolle for den valgte leverandør. Carlsberg konkurrerer på kvaliteten, de ønsker derfor de bedste råvarer til rimelige priser 51. Substitutionsmulighederne er derfor også begrænset, da det ikke er alle leverandører, der sælger de samme kvalitetsråvarer, som Carlsberg ønsker. Nogle af Carlsbergs leverandører kan have få differentierede råvarer, som Carlsberg plejer at anvende i deres produktionsproces af drikkevarer. Carlsberg, som markedsleder, kan desuden presse priserne nede for den valgte leverandør Truslen fra købere Med en markedsandel på 62% i 2012 har Carlsberg mange købere, f.eks. både store og små supermarkeder, kiosker, bar, diskoteker m.fl. Disse markeder aftager store partier af Carlsbergs produkter, og er derfor en stor andel af virksomhedens omsætning. Fordi Carlsberg har så stor en markedsandel, kan det være svært for købere at skifte til andre leverandører. Carlsberg er også et udbredt brand, som leverer Coca-Cola, Tuborg mv., hvilket gør det endnu sværere at skifte leverandør Delkonklusion Alt i alt er Carlbergs konkurrenceform monopolitisk og har store konkurrencefordele, da de er markedsleder i Danmark inden for flere områder f.eks. øl og sodavand. Konkurrenterne har derfor svært ved at trænge ind i Carlsbergs position, da virksomheden har samarbejde med flere større producentmærker. For nye udbydere vil det være svært at komme ind på det samme marked som Carlsberg, idet det kræver en større kapital til at investere i de store maskiner, der kræves til at brygge øl samt andre drikkevarer. Derover er ølbranchen faldende, hvilket betyder at de eksisterende virksomheder gør alt for at fastholde deres position på markedet. Truslen fra nye udbydere i branchen er derfor lav. Det er nemt at skifte leverandører, hvis bryggerierne ikke er tilfredse med råvarernes kvalitet og pris, og derfor er truslen fra leverandører lav. Desuden ønsker de fleste leverandører at samarbejde med store virksomheder såsom Carlsberg, som har en markedsandel på 62% i Med så stort et markedsandel er det svært for købere at skifte til en anden leverandør, i stedet kan køberne begrænse mængden af indkøbet. Truslen fra købere er derfor lav. 50 Alle produkter, Carlsberg Danmark, besøgt d. 6. maj 2013, 51 Carlsberg: vi skal have en god pris, Vibeke Daell Bjerrumred, 12. maj 2013, Side 16 af 50

18 6. Boston modellen Vi har nu gennemgået den eksterne analyse og arbejder nu indad mod Carlsbergs interne analyse. Jeg vil i dette afsnit udarbejde en porteføljeanalyse ved hjælp af Boston modellen, som er den mest udbredte porteføljemodel. Formålet er at analysere virksomhedens sammensætning af forretningsområder med henblik på fastlæggelse af virksomhedens fremtidige strategi. I Boston modellen placeres de enkelte forretningsområder i forhold til markedsvækst og relativ markedsandel 52. Jeg har valgt at opdele Carlsbergs produkter i fem grupper, disse fem grupper har en sammenhæng med virksomhedens sortiment hjemmeside 53. Jeg har ud fra hjemmesiden opdelt grupperne i: Øl, Special øl, Cidere, Vin og Vand & læskedrik. Grunden til jeg opdeler produkterne i disse grupper er, fordi virksomheden er en landsførende producent samt distributør af øl og læskedrikke og har en markedsandel på 62% 54 i Carlsberg har derfor en hel række forskellige drikkevarer, som jeg bliver nødt at kategorisere. Kategorien Øl vil indeholde alle de almindelige øl, f.eks. pilsner, Classic, Eksport, sæsonøl mv. både for Carlsberg og Tuborg, hvorimod Special øl, indeholder øl ved navnet Wiibroe, Jacobsen og udenlandsk øl. Cidere indeholder alle alkoholiske cidere som Carlsberg producerer. Carlsberg havde siden 2007 produceret tre forskellige slags vine, hvilket også er kategoriseret som vin 55. Vand & læskedrik indeholder alle ikke-alkoholiske drikkevarer, såsom sodavand, kakao, vand, vitaminvand og juice. I det efterfølgende afsnit beskriver jeg porteføljeanalyse med udgangspunkt i figur Boston-model, Systime, udgivet 2010, 53 Sortiment, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, 54 Korte facts, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, 55 Sortiment, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, Side 17 af 50

19 6.1 Porteføljeanalyse af Carlsberg Figur 3 Boston model for Carlsberg A/S Kilde: Egen tilvirkning Først og fremmest har jeg valgt at placere vin under Spørgsmålstegn, som ses på figur 3, idet Carlsberg A/S kun har produceret tre forskellige slags vine, som for første gang blev lanceret i Dette betyder også, at produktionen af vin er et forholdsvis nyt produkt for virksomheden. Markedsvæksten er derfor ikke særlig høj, da de kun har tre slags vine, og markedsandel for vin er heller ikke ret stor med så få sortiment i forhold til andre vinsælgere. Cirklens størrelse er en del mindre end de andre produktgrupper i virksomheden, da omsætningen for vin i forhold til virksomhedens samlede omsætning er relativ lille. Carlsberg har siden 2007 været interesseret i at producere vin og vil være en del af den svenske Vin og Sprit 56. Carlsberg har derfor lige siden haft stor interesse i at få væksten samt markedsandelen til at stige med hensyn til produktgruppen vin. Pilen er derfor placeret skråt op til højre. Special øl har jeg placeret under Stjerne med en relativ høj markedsvækst og en større markedsandel i forhold til den største konkurrent. Ifølge en artikel fra business.dk kan Carlsberg ikke følge med efterspørgslen af virksomhedens special øl 57, hvilket er et tegn på, at det går godt 56 Carlsberg vil købe dele af svenske Vin & Sprit, Berlingske /ritzau/, 6. juli 2007, 57 Carlsberg kan ikke følge med efterspørgslen på specialøl, Business /ritzau/, 25. maj 2012, Side 18 af 50

20 med salget af special øl. Stigningen i efterspørgslen af special øl skyldes, at danskerne ønsker at have andet og mere end en almindelig pilsner, dette har derfor fået supermarkederne til at importere flere special øl fra Carlsberg. Specielt den nye kollektion, der hedder det lille husbryggeri Jacobsen 58. Der forventes derfor, at der vil komme en fremgang i Special øl kategorien og vil i fremtiden ende på Cash Cow. Cidere er placeret i Cash Cow, fordi virksomheden har en markedsandel på 44,5% i 2011, som ses på bilag 5, mens den næst største konkurrent i Danmark, Cult Scandinavia, kun har en markedsandel på 16,5% i Udover, at cidere er populære i Danmark, er de også populær i udlandet, f.eks. det britiske marked. Carlsbergs Somersby blev lanceret i den britiske detailhandel i juli 2012, hvor den hurtigt blev populær blandt de ciderelskende britere 59. Fordelingen på markedsandelen for cidere ses på bilag 5. Jeg har valgt at placere, Vand & læskedrik under Cash Cow, fordi Carlsberg har samarbejde med flere større producenter, såsom Coca-Cola, Schweppes og Nestea 60. Virksomheden har derfor en store markedsandel i Vand & læskedrik på 26,8% i 2012 i Danmark, mens Royal Unibrew A/S, som næststørste konkurrent, kun har en markedsandel på 15,3% 61. Vand & læskedrik er en af virksomhedens størst indtjening, da de er leverandøre med så mange kendte producentmærker og brand. Cirklens størrelse er derfor større end de andre produktgrupper, sammen med produktgruppen Øl. Øl har som sagt den samme cirkels størrelse som Vand & læskedrik, da begge produktgrupper har et stort sortiment, og begge er leverandør/samarbejdspartnere med de større producentmærker. Carlsbergs ølsortiment, indebære også Tuborg, da Tuborg A/S og Carlsberg A/S blev fusioneret i Carlsberg er desuden markedsledere for disse to produktgrupper. Øl er derfor ligeledes placeret under Cash cow, men lidt mere til den venstre side af Vand & læskedrik, da markedsandelen i øl er større. 6.2 Delkonklusion Alt i alt, er Carlsbergs produktgruppers placering tilfredsstillende. Teorien for en god virksomhed i en Boston model er, at virksomhedens produktgrupper skal placeres under alle fire felter i modellen. Ud fra analysen kan det siges, at Carlsberg har klaret sig godt, fordi virksomheden har de tre vigtigste punkter udfyldt. Grunden til, at jeg mener Hund er et mindre væsentlig punkt at udfylde, er fordi når et produkt er placeret under hunden, ligger de ofte på en 3. eller 4. plads på markedet, samt at der konkurreres på et marked med dårlig vækst. Produktgruppe der placeres i Hund, er derfor sammenlignet med PLC-kurven nedgangsfasen, og produktet er derfor ved at gå ud af markedet Ibid. 59 Carlsberg skænker cider til britiske pub-piger, Simone Okkels, 8. februar 2013, 60 Sortiment, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, 61 Se bilag 6 62 Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard Olsen, Peter Schmalz, International markedsføring, Trojka, 4. udgave, 2. opslag, 2012, s. 72 Side 19 af 50

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Cloud tjenester i Danmark

Cloud tjenester i Danmark Cloud tjenester i Danmark En analyse af Atea A/S og mulighederne for at blive markedsførende udbyder af Cloud tjenester Forfatter: Rasmus Winston Rasmussen Institut for afsætningsøkonomi: HD Marketing

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere