En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S"

Transkript

1 University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013 Antal anslag : ~ 40,3 sider

2 University College Nordjylland Finansøkonomuddannelsen 4. Semester Afsluttende eksamensprojekt 2013 En strategisk analyse og værdiansættelse 4. Fia0213 Maria Do Vejledere: Rene Østergaard Thomsen Afleverings dato : 29. maj 2013 Antal tegn: Antal normalsider: 40,3 Side 1 af 50

3 Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering Indledning Problemstilling Metode Carlsberg A/S Virksomhedsbeskrivelse Strategiske analyse Ekstern analyse Interne analyse SWOT-analyse Værdiansættelse Følsomhedsanalyse på den anvendte model Konklusion Virksomhedsbeskrivelse Historie Ledelsesberetning Vesteuropa Østeuropa Asien PEST analyse Politisk forhold Økonomisk forhold Socialkulturelle forhold Teknologiske forhold Delkonklusion Brancheanalyse Porters Five Forces Konkurrencesituation blandt nuværende virksomheder i branchen Truslen for nye udbydere Truslen fra udbydere af substituerende produkter Truslen fra leverandører Truslen fra købere Delkonklusion Boston modellen Porteføljeanalyse af Carlsberg Delkonklusion Regnskabsanalyse Rentabilitetsanalyse Indtjeningsevnen Side 2 af 50

4 7.3 Kapitaltilpasningsevnen Soliditet og likviditet Delkonklusion SWOT analyse Stærke sider Svage sider Muligheder Truslen Delkonklusion Værdiansættelsesafsnit Begrundelse for den valgte model Valg af budgetperiode Reformulering af resultatopgørelse og balance Reformulering af resultatopgørelse Dirty-Surplus Reformulering af balance Value drivers Begrundelse for valg af drivers Omsætningsvækst Øl- og læskedrikafgifter Omkostningerne Produktionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultatbudgettet Terminalperioden WACC Begreb definitioner CAP-Modellen Begreb definition: Den risikofrie rente (R f ) Betaværdi Risikopræmien Værdiansættelse af Carlsberg vha. DCF-modellen Følsomhedsanalyse Konklusion Kildehenvisning Bøger Hjemmesider og artikler Årsrapporter Bilags indholdsfortegnelse Side 3 af 50

5 1. Problemformulering 1.1 Indledning I Danmark findes der flere forskellige investeringsmuligheder, f.eks. ved køb og salg ejendomme, virksomheder, værdipapirer i aktier og obligationer mv. De to mest udbredte muligheder for private investorer er obligationer og aktier. Blandt disse to investeringsmuligheder er den mest risikabelt samt mest uforudsigelige ved køb af aktier, hvorimod obligationer er mindre risikabelt. Risikoen i de forskellige investeringsmuligheder afhænger af afkastet i investeringen. Jo større afkast, desto større risiko. Dvs. jo større risiko investorerne ønsker at fortage sig, desto større gevinst eller tab medfølger dette også. Det er derfor meget fristende for investorer at investere i aktier, da det giver en god spænding i at gamble samt håbet om at kunne realisere større kursgevinster. Men som sagt er aktier et meget risikabelt værdipapir, da svingninger i kurserne er uforudsigelige. Uforudsigeligheden kan eksempelvis påvirkes af omtale omkring virksomhedens fremtidige udsigter, samt hvordan det kommer til at gå med virksomhedens likviditet og ikke mindst med virksomhedsøkonomi. Med andre ord, betyder det, at det er ren gætteri i at købe aktier. Det er derfor vigtigt for en investorrådgiver at analysere virksomhedens nuværende situation samt fremtidige udsigter. Et af de store selskaber, som har haft store kursvingninger i de seneste fem år, er Carlsberg A/S B- aktie. Selskabet er noteret på Københavns Fondsbørs under C20 indekset. Af grafen i figur 1, som er fra d. 26/4 2013, ses svingninger mellem , hvor kursen har været helt nede på ca. 200 pr. aktie, og i skrivende stunde i 2013 er kursen på 525 kr. pr. aktie 1. Figur 1 Kursudvikling i Carlsbergs B-aktien fra Kilde: 1 Carlsberg A/S B, Euroinvestor, 26. april 2013, Side 4 af 50

6 Set ud fra grafen har der altså fra været negative samt positive kurssvingninger. Det kunne derfor være interessant at analysere på virksomhedens nuværende position, samt ved hjælp af en værdiansættelsesmetode vurdere, hvad den korrekte værdi af en aktie er i Carlsberg A/S om aktien i Carlsberg A/S i det hele taget er under- eller overvurderet. 1.2 Problemstilling Hvad er virksomhedens korrekte værdi af en aktie? Samt en konklusion af om virksomhedens aktie på nuværende tidspunkt er over- eller undervurderet. 2. Metode Værdiansættelsesprocessen kan opdeles i tre faser. Den første fase er en analyse af den historiske udvikling, den anden fase er budgettering, og den sidste fase er ved hjælp af informationerne fra de to forrige faser lave en værdiansættelse af virksomheden 2. Jeg vil derfor opstille min opgave på følgende måde: 2.1 Carlsberg A/S Carlsberg Danmark A/S er en del af Carlsberg-Group, som er verdens fjerdestørste bryggeri med fokus i tre områder i verden, nemlig Vesteuropa, Østeuropa samt Asien. Resten af verden dækkes gennem eksport- eller licensaftaler 3. Der vil i denne opgave blive sat mest fokus på at analysere Vesteuropa med træk og påvirkninger fra Carlsbergs andre regioner, da disse regioner kan påvirke salget hos Carlsberg A/S og dermed har betydning for aktiens værdi. Artikler og diverse informationer efter d. 24. maj 2013, vil ikke blive anvendt i denne opgave, da det nævnte dato er den sidste kurs, der bliver anvendt til beregning samt sammenligning i værdiansættelsen. For simpel- og læsevenlighedens skyld vil Carlsberg A/S herefter nævnes som Carlsberg. 2.2 Virksomhedsbeskrivelse Jeg vil først og fremmest give en virksomhedsbeskrivelse for at give læseren en introduktion af virksomheden Carlsberg. For at give læseren et indblik i virksomhedens profil, vil jeg give beskrivelse af virksomhedens historie, samt en kort præsentation af de tre regioner, som Carlsberg har størst fokus på. 2.3 Strategiske analyse Det næste led i processen er en strategisk analyse af Carlsberg. Den strategiske analyse er hovedsageligt baseret af kvalitative oplysninger. Formålet med denne analyse er at få alle de vigtige faktorer, der primært påvirker værdien af virksomheden. En strategisk analyse består af en intern og en ekstern analyse, hvor der til sidst endes med en SWOT-analyse som opsummere de vigtige faktorer, der påvirker virksomheden. 2 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse En praktisk tilgang, Gjellerup, 4. udgave, 1. oplag, 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s. 4 Side 5 af 50

7 2.3.1 Ekstern analyse Jeg har i opgavens opstillingen valgt at analysere virksomhedens eksterne del før den interne, idet den eksterne analyse som regel viser det gennerelle omverdensforhold i den pågældende branchen. Det er derfor mest naturligt at analysere den eksterne del først, hvor vi herefter arbejder indad mod virksomhedens interne analyse. I den eksterne analysedel vil jeg først og fremmest udarbejde en omverdens-analyse ved at anvende PEST-modellen. Herunder vil jeg analysere på de fire faktorer i PEST-modellen, som består af Political, Economic, Sociocultural og Technological. Analysen skal give svar på, hvilke udefrakommende faktorer der allerede påvirker eller kan påvirke Carlsberg. Derudover vil jeg foretage en brancheanalyse af virksomhedens nuværende produkter, hvor jeg vil anvende Porters Five Forces. Formålet ved denne analyse er at vise, hvor godt Carlsberg står stillet i branchen, og om potentielle nye konkurrenter kan true Carlsberg. En analyse ved hjælp Porters Five Forces består af fem elementer: Konkurrencesituation blandt nuværende virksomheder i branchen, truslen fra nye udbydere, truslen fra udbydere af substituerende produkter, truslen fra leverandører samt truslen fra købere Interne analyse I den interne analyse vil der blive udarbejdet en porteføljeanalyse ved hjælp af Boston modellen, som er opdelt i fire kategorier, Spørgsmålstegn (Problembarn), Stjerne, Ko (Cash Cow) og hund. Dette gøres for at vurdere og analysere, hvor Carlsbergs nuværende produktgrupper er placeret i forhold til markedsvæksten samt markedsandelen med hensyn til konkurrenterne. Analysen skal give et indblik i Carlsbergs enkelte forretningsområders nuværende situation, og hvilke af deres produkter klarer sig godt og mindre godt på markedet. Ydermere skal analysen give indblik i hvilke produkter virksomheden bør sætte større fokus på for at få større markedsandel og vækst. Efter Boston modellen skal der udarbejdes en regnskabsanalyse for at få et indblik i virksomhedens økonomiske situation indenfor de sidste fem år. Der vurderes, om det er gået godt eller dårligt for virksomheden. I regnskabsanalysen vil jeg ved hjælp af Du-Pont pyramiden vise sammenhængen mellem nøgletallene. Her vil jeg analysere på rentabilitet, indtjeningsevnen, kapitaltilpasningsevnen, soliditet og likviditet. Formålet med at analysere virksomhedens regnskab er, at den kan identificere de væsentlige finansielle Value Drivers, som skal anvendes i værdiansættelsen. 2.4 SWOT-analyse De interne og eksterne analyser leder ud i en SWOT-analyse, som vurderer virksomhedens styrker, svagheder, muligheder samt trusler fra omverdenen. Dvs. en opsummering af hvilke finansielle samt ikke finansielle Value Drivers der er i virksomheden. Disse analyserende oplysninger skal senere bruges i en værdiansættelse af Carlsberg. Side 6 af 50

8 2.5 Værdiansættelse Der findes en række forskellige værdiansættelsesmetoder, jeg har valgt at anvende modellen ved navn DCF-Modellen. DCF står for Discounted Cash Flow. Grundet til dette valg er, ifølge BDO, den teoretisk mest korrekte model at anvende 4. Med DCF-metoden estimeres markedsværdien af egenkapitalen på basis af de Frie Cash Flows, som virksomheden forventes at få i fremtiden 5. Inden jeg begynder at anvende DCF-metoden, skal jeg først og fremmest, ved hjælp af mine tidligere informationer fra den første fase, opstille en estimeret budget for de næste fem år. Valget af budgetperioden er sket på baggrund af, at give et overblik over virksomhedens nærmeste budgetforventninger, idet budget kun er en estimat og kan derfor med tiden ændre sig i form af forskellige udefrakommende faktorer, f.eks. konjunktursvingninger. Budgettet for Carlsberg skal ligge til grund for værdiansættelsen. Ud fra SKATs hjemmeside, findes der 6 faser i DCF-metoden 6 : 1. Fastlæggelse af det forventede Frie Cash Flow i budgetperioden (FCF) 2. Estimering af diskonteringsfaktor (WACC). 3. Beregning af nutidsværdi af det forventede Frie Cash Flow i budgetperioden. Det forventede Frie Cash Flow for de enkelte perioder tilbagediskonteres med den estimerede WACC. 4. Beregning af nutidsværdi af det forventede Frie Cash Flow i terminalperioden. De forventede frie pengestrømme i terminalperioden tilbagediskonteres med den estimerede WACC. 5. Beregning af den samlede nutidsværdi af det Frie Cash Flow i budgetperioden og i terminalperioden. Dette udgør virksomhedens værdieksklusiv ikke-driftsmæssige aktiver, idet Cash Flow er et resultat af virksomhedens driftsmæssige aktivitet. 6. Virksomhedens markedsværdi, der er lig med værdien af egenkapitalen, kan herefter beregnes ved henholdsvis at tillægge markedsværdien af ikke-driftsmæssige aktiver og fratrække markedsværdien af virksomhedens rentebærende gæld 4 Sådan sælger du virksomheden, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Maj Prisfastsættelse på aktiemarkedet, Mette Bønnelycke Hartzberg, PWC, juli 2010, 6 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, SKAT, besøgt d. 24. april Side 7 af 50

9 2.6 Følsomhedsanalyse på den anvendte model Det er vigtigt at forholde sig kritisk til det resultat, som den valgte model giver, idet der er stor sandsynlighed for fejlestimater. Det er stort set umuligt at klargøre fremtidige udsigter. DCFmodellen vil derfor indeholde mange usikkerhedsfaktorer, hvilket kan påvirke resultatet både i en positivt og en negativt retning 7. Resultaterne kan desuden variere fra analytiker til analytiker, idet man anvender forskellige metoder samt en række forskellige informationer til at analysere og vurdere den strategiske analyse. Det kan derfor være svært at give den korrekte aktieværdi af en aktie, derimod kan analysen give et indblik i, hvad aktieværdien bør være, og om aktien efter analytikerens mening er over- eller undervurderet. Udover at metoden indeholder nogle usikkerhedsfaktorer, angiver nøgletallene i beregningen af værdiansættelsen også nogle usikkerheder, idet f.eks. WACC en ligeledes indeholder store usikkerhedsfaktorer, da det er urealistisk at kapitalomkostningerne ikke ændre sig i fremtiden. WACC består af de omkostninger der er finansieret af virksomhedens egenkapital og de omkostninger, der er finansieret af fremmedkapital, dvs. gæld. Udover WACC en, vil afkastkravet og betaværdien ændre sig over tiden, da afkastkravet afhænger af hvor investorerne placerer deres likviditet, dvs. om investorenes likviditet er placeret i Carlsberg A/S B-aktie eller en hel anden investering. Betaværdien oplyses på Betaværdien (β) fortæller, hvor meget en bestemt aktie svinger i forhold til de andre aktier i indekset. Betaværdien kan være meget svingende over perioder, da det udefrakommende faktorer kan påvirker denne. Selvom der er usikkerhed i DFC-modellen, er modellen stadig den teoretisk mest korrekte model at anvende, dog bør man være realistisk og kritisk over for sine resultater, hvilket en følsomhedsanalyse kan give svar på. 2.7 Konklusion Sidst i opgaven, vil der gives en samlet konklusion, som vil give svar på problemstillingen. Dvs. der vil blive konkluderet på, hvad Carlsbergs korrekte værdi af en aktie på baggrund af resultatet fra de tidligere analyser og værdiansættelsen. Der vil endvidere give en vurdering, om virksomhedens aktie på nuværende tidspunkt er over- eller undervurderet. 7 Sådan sælger du virksomheden, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Maj 2010, Side 8 af 50

10 3. Virksomhedsbeskrivelse 3.1 Historie Bryggeriet Carlsberg i Valby blev grundlagt i 1847 af J. C. Jacobsen, der hovedsageligt fremstiller øl og læskedrikke. J. C. Jacobsen var den første danske brygger, der med succes bryggede undergæret lagerøl og var foregangsmand ved flere tekniske innovationer ved overgangen fra håndværk til industri. I 1875 oprettede han Carlsberg Laboratorium, da han så sammenhængen mellem naturvidenskab og praktisk bryggergerning. Sammen med Emil Chr. og Johan Kjeldahl opdagede de en metode til rendyrkning af gær og bestemmelse af nitrogenindhold i organisk materiale 8. I perioden fra var der stor konkurrence på det danske ølmarked. Dette førte til en karteldannelse i 1897 imellem de største på markedet, nemlig Gamle Carlsberg, Ny Carlsberg og De Forenede Bryggerier. Det betød, at disse selvstændige producentgrupper inden for samme branche har det formål at begrænse konkurrencen ved f.eks. at kunne fastsætte samme priser, begrænse udbuddet mv 9. I 1970 fusionerede Carlsberg og Tuborg under selvskabsnavnene De Forenede Bryggerier A/S, som bestod af Carlsberg Bryggerier og Tuborg Bryggerier skiftede De Forenede Bryggerier navn til Carlsberg A/S 10. I 2001 ændrede selskabsstrukturen, da Orkla kortvarigt kommer ind og er medejer af Carlsberg bryggeriaktiviteterne. Orkla ASA ejede 40%, mens Carlsberg A/S ejede 60% 11. I 2005 blev Coca-Cola, Tuborg og Carlsberg til én organisation. Carlsberg Danmark A/S er en del af koncernen Carlsberg Group, som er en af verdens største internationale bryggerigrupper med over medarbejdere og salg på 150 markeder 12. I bilag 1 er der et oversigt over Carlsbergs markedsandel i 2012 i Vesteuropa, Østeuropa samt Asien. 3.2 Ledelsesberetning Carlsberg-gruppen er det fjerdestørste bryggeri i verden. Carlsbergs primær regioner er Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor resten af verden dækkes overvejende gennem eksport- eller licensaftaler 13. De tre forretningsgrupper vil blive præsenteret i de tre næste afsnit Vesteuropa Carlsberg er det næststørste bryggeri i Vesteuropa. Markedet er kendetegnet ved en veletableret detailstruktur og en stærk tradition for at drikke øl på de fleste markeder 14. Ølforbruget i Vesteuropa er svagt faldende. De usikre makroøkonomiske forhold har haft en svag negativ effekt på alkoholforbruget. Dette har også medført et skift fra on-trade til off-trade forbrug, dvs. i stedet for at drikke på stedet på en restaurant, hotel, diskotek mv. køber forbrugerne 8 Carlsberg, Den store danske, besøgt d. 28. April 2013, 9 Ibid. 10 Carlsberg efter fusion med Tuborg, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 28. April 2013, 11 Carlsberg, Den store danske, besøgt d. 28. April 2013, 12 CARLSBERG DANMARK A/S, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 28. April 2013, 13 Carlsberg Group Årsrapport Ibid. Side 9 af 50

11 drikkevarerne i supermarkeder og lignende, da det oftest er billigere. Samlet set faldt det vesteuropæiske marked ca. 3% i 2012 eksklusiv Polen, hvor markedet forsatte med at vokse, og derved forøgede markedsandelen til 17,5%. Faldet skyldes hovedsageligt af vanskelige ændringer i forbrugeradfærd og dårligt sommervejr på nogle markeder i Vesteuropa 15. Carlberg ønsker at forøge markedsandelen i det nærmeste fremtid gennem en forbedret Value Management, overlegen eksekvering på salgssteder og promovering af internationale og lokale Premium-mærker, forenkle Carlsbergs forretningsmodel samt øge effektiviteten og fjerne omkostninger, samtidig med at leverer kundeservice og produkter i topklasse Østeuropa Carlsberg står som nr. 1 i Rusland, hvilket er regionens største marked. Idet Rusland arealmæssigt er verdens største land 17, betyder det ligeledes at Rusland er Carlsberg-gruppen største marked. Udover det har virksomheden meget stærke positioner i andre markeder i regionen. Det russiske ølmarked har været faldende i 2012, dette skyldes den makroøkonomiske tilbagegang i kølvandet på den finansielle krise og den uundgåelig og betydelige prisstigninger samt pga. lukning af ikke-stationære salgssteder på markedet. Carlsberg forventer, at det russiske ølmarked vil vise positive gennemsnitlige vækstrater 18. Det skal dog siges, at det 1. halvår var øl-kategorien på de to største markeder i regionen, Rusland og Ukraine, positivt påvirket af indkomststigninger forud for valgene og lav inflation, hvilket bidrog til vækst i markedsvolumen. Efter det 1. halve år blev ølkategorien negativt påvirket pga. den manglende indkomststigninger, en højere inflation samt forværret makroøkonomi i Ukraine. Selvom der har været en negativ påvirkning i øl-kategorien, har der stadigvæk været en markedsandelsvækst i Ukraine til 29,3% Asien Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i Asien. Carlsbergs asiatiske forretningsportefølje omfatter udviklingsmarkeder såsom Malaysia, Hongkong og Singapore. Bryggerigruppen har investeringer i voksende ølmarkeder i Kina, Indien og Vietnam. Der vil i Asien være et organisk vækst i ølvolumen. Med Kina som en verdens største ølmarked vil der desuden være store muligheder for vækst, som følge af befolkningstilvækst, stigende disponible indkomst, voksende økonomier, samt at de er modstandsdygtige over for usikre makroøkonomiske forhold. Resultaterne i de sidste fem år har været stigende 20. Konkurrencesituationen varierer fra marked til marked 21, idet regionen er forskelligartet, og hvert marked har sine strategiske og driftsmæssige udfordringer, desuden kan forbrugerholdninger og forbrugerpræferencer være forskellige Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Rusland, Den store danske, besøgt d. 25. maj 2013, l) 18 Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s Carlsberg Group Årsrapport 2012 s. 18 Side 10 af 50

12 4. PEST analyse I dette afsnit vil der blive fortaget en PEST-analyse, hvor den belyser virksomhedens væsentlig faktorer fra omverden, der har indflydelse på Carlsbergs indtjening. En PEST-analyse indeholde en Politisk, Økonomisk, Socialkulturelle og Teknologiske forhold. 4.1 Politisk forhold Fra politisk forhold bliver Carlsberg påvirket af flere faktorer, såsom sundhedsstyrelsens anbefalinger og alkoholafgifter. Sundhedsstyrelsen betragter alkohol som sundhedsskadeligt og anses for at have en negativ indvirkning på folkesundheden. Sundhedsstyrelsen har derfor syv udmeldinger om alkohol, f.eks. intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred, drik ikke alkohol for din sundheds skyld mv. 23 Udover sundhedsstyrelsen er der en anden stor faktor, der påvirker indtjeningen i salg af øl og drikkevarer afgifter. Regeringen og de borgerlig partier forventer, at både sodavand og øl afgifterne vil falde inden for den nærmeste tid. De vil bruge kr. 900 millioner for at igangsætte denne proces. Ølafgiften bliver fra d. 1. juli 2013 nedsat med 15%, mens sodavandsafgiften fjernes helt 24. Indtil lovændringen træder i kraft er afgiften for alkohol steget fra kr. 63,60 pr. liter, for 100% ren alkohol er afgiften stegt til kr. 65, Dette svarer til en stigning på 3,6%. Endvidere er der afgifter på emballage f.eks. en flaske- eller en dåseøl på 33 cl. har en afgiftssat på 10 øre, satserne på emballageafgift er volumenbaseret 26. Disse faktorer vil som sagt nedsætte salget/indtjeningen af alkohol og andre drikkevarer på markedet, hvilket har en negativ virkning for Carlsberg. Udover de faktorer der i Danmark påvirker Carlsberg, bliver virksomheden ligeledes påvirket af andre lande, da Carlsbergs er en verdenskendt mærke, og som tidligere nævnt har virksomheden stor fokus i regionerne Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Rusland er en af de nuværende store udfordringer for Carlsberg, idet regeringen i Moskva har indført skrappere regler for salg af øl 27. Det bliver sværere at købe øl i Rusland. Grunden til dette er, at alkoholisme i Rusland er et stort problem. Desuden har afgiften i Rusland steget med 20 % i 2012, hvilket har påvirket Carlsbergs salg af øl negativt. Der forventes desuden, at afgiften vil stige yderligere med 25% i 2013 og 20% året efter 28. Disse vedtægter har påvirket Carlsberg drastisk, fordi Rusland ifølge WHO hører til blandt de højeste alkoholbrugere i verden Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol, Sundhedsstyrelsen, besøgt d. 29. april 2013, 24 Aftale: Så billige bliver øl og sodavand, ritzau, kilde: Finansministeriet, 21. april 2013, 25 Øl- og vinafgiftsloven, SKAT, 3. december Emballageafgifter, Bryggeriforeningen, besøgt d. 30. April Carlsberg: Rusland gør det sværere at købe øl, /ritzau/reuters, 2. januar 2013, 28 Ibid. 29 Ibid. Side 11 af 50

13 4.2 Økonomisk forhold Set ud fra de økonomiske forhold får Carlsberg ikke den store påvirkning, idet virksomheden konkurrerer på kvaliteten og ikke på prisen. Som det fremstår i en artikel fra food-supply, ønsker Carlsberg endvidere at forhøje prisen, selvom vi i Danmark stadigvæk er ramt af finanskrisen 30 og ledigheden stadig stiger, dvs. vores disponible indkomst pr. indbyggere er stadig lav. På trods af at virksomheden ikke konkurrerer på prisen, så vil folkets disponibel indkomst stadig have en indflydelse på Carlsberg indtjening. Selvom øl kun udgør en lille andel af befolkningens disponible indkomst, har den stadig en betydning for hvilke mærke og kvalitet man vælger, f.eks. Royal Unibrew som er billigere end Carlsberg 31. Dette vil påvirke Carlsbergs salg, netop pga. de konkurrerer på kvaliteten og ikke på prisen. 4.3 Socialkulturelle forhold I Danmark 2012 nyder 95% af den voksne befolkning regelmæssigt alkohol 32. Især danske unge i alderen mellem år er kendt for at drikke væsentlig mere i forhold til mange andre lande i verden 33. Samtidig er alkohol i Danmark blevet en del af den danske hygge, f.eks. ved forsamlinger med familie eller venner 34. Socialkulturelle forhold vil derfor have en høj betydning for Carlsberg. Da Carlsberg Danmark A/S, er en del af Carlsberg Group, vil socialkulturelle forhold i Vesteuropa, Østeuropa og Asien ligeledes have en betydning for salget/indtjeningen af Carlsberg Danmark A/S. Forbrugernes adfærd ændrer sig i takt med det øvrige samfundsændringer. Det er derfor vigtigt for Carlsberg at forholde sig til disse ændringer, og forsøger at tilpasse sig til dem bedst muligt. 4.4 Teknologiske forhold Øl har eksisteret i mere end år og vil formentlig heller aldrig blive forældet 35. Metoderne for ølproduktion og drikkelse har ændret sig meget igennem årerne. Produktionen af øl startede ved manuelt håndbryggeri ved at anvende halvbagte brød af maltet eller umaltet korn i opblødt form 36. I dag bliver øl masseproduceret ved hjælp af større maskiner. Den teknologiske udvikling vil fortsætte sin udvikling, Carlsberg skal derfor have fokus på at moderniserer deres bryggerisystemer for at minimere omkostningerne, og derved kan få en større indtjening. 4.5 Delkonklusion PEST-analysen har vist, at de politiske, økonomiske, socialkulturelle og teknologiske forhold alle har betydning for Carlsbergs salg på ølmarkedet. Carlsberg er en af de virksomheder, der har og vil få store udfordringer, da virksomheden ikke kun har salg i Danmark, men i store dele af verden. Der 30 Er demokratiet finansverdens næste skalp, Direktør Kristian Weise, 16. januar 2013, 31 Øl sortiment, Superbedst, 30 April Alkohol, overforbrug, Lars Vedel Kessing, John Sahl Andersen, Mogens Vestergaard, 9 oktober 2012, https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/symptomer-og-tegn/alkohol-overforbrug/ 33 Danske unge er stadig mest fulde, TV2 ritzau / sosp, 31. maj. 2012, :danske-unge-er-stadig-mest-fulde.html 34 Kæmpebrandert på skrå brædder, Katrine Albrechtsen, Jyllands-Posten. 23. feb. 2012, år med øl, Jan Ingar Thon, 7. maj 2011, 36 øl historie, Den store danske, besøgt d. 30. april 2013, %B8l_(Historie) Side 12 af 50

14 vil derfor være forskellige faktorer fra markeder rundt om i verden, som vil kunne påvirke indtjeningen hos Carlsberg, f.eks. Ruslands stramninger af ølsalg og stigende afgifter. Carlsberg har derfor flere områder, der skal fokuseres på. Side 13 af 50

15 5. Brancheanalyse I dette afsnit vil der blive fortaget en brancheanalyse ved anvendelse af Porters Five Forces 37. Formålet med en brancheanalyse er for at få et overblik over konkurrencesituationen, som virksomheden befinder sig i. Figur 2 - Konkurrenceformer Kilde: International Markedsføring, Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming m.fl. Inden brug af Porters Five Forces modellen, skal der først og fremmest analyseres, hvilken konkurrenceform Carlsberg anvender. De forskellige konkurrenceformerne ses på ovenstående figur 2. Carlsberg er kendt for at arbejde med smagen og kvaliteten. De differentierer derfor deres produkter ved kvalitetsbevidste drikkevarer, men samtidig er der mange udbyder af øl og andre drikkevarer f.eks. Heineken, Royal mv. Konkurrenceformen for Carlsberg er derfor monopolitisk konkurrence. 5.1 Porters Five Forces Porters Five Forces model indeholder fem punkter, som tilsammen danner overblikket over konkurrencestrukturen i en branche. Brancheanalysen indgår i den strategiske platform, som danner udgangspunkt for virksomhedens strategivalg Konkurrencesituation blandt nuværende virksomheder i branchen Carlsberg er en verdenskendt brand, derfor har de mange konkurrenter. I Danmark er Carlsbergs største konkurrent med et verdenskendt brand, Royal Unibrew A/S, som har en markedsandel i 2011 på 18,9% 39 i Danmark, som er markedsudfordreren. Royal Unibrew A/S har en egenkapital på 37 Modellen ses på bilag 2 38 Brancheanalyse, Systime, udgivet 2010, 39 Se bilag 3 Side 14 af 50

16 kr De næststørste konkurrenter er markedsfølgeren Heineken NV og Harboes Bryggeri A/S. De har begge en markedsandel på 1,5% 41. Heineken NV har en egenkapital på kr i , og Harboes Bryggeri A/S har en egenkapital på i Selvom disse virksomheder er Carlsbergs største konkurrenter, så har Carlsberg stadigvæk en markedsandel på 57,1 % i 2011 i Danmark 44. Ud fra Carlbergs danske hjemmeside har de en markedsandel på 62% i , hvilket betyder at virksomheden alt i alt har en markedsandel på over 50%, som er langt over de tre virksomheders markedsandele lagt sammen. Carlsberg er desuden markedsleder indenfor drikkevarebranchen. Salget af Øl er faldende, som kan ses på bilag 4. Mængden af øl er generelt faldet fra med 20%, mens den fra er faldet med 1,9%. Samtidig er ølsalget i Rusland faldende, hvilket påvirker Carlsberg negativt. Ølsalget i 2012 faldt med 6,6% i juli 46. Det russiske marked er som sagt Carlsbergs største og vigtigste marked, men markedet har været hårdt presset af en række nye betingelser og afgiftsstigninger fra den russiske regeringens side. Dette har påvirket danske bryggerier og andre sammenlignede brancher i Rusland i en længere periode 47. Som tidligere nævnt, konkurrerer Carlsberg med kvaliteten af produktionen af øl og andre drikkevarer. Prisen har derfor ikke det store betydning for Carlsberg, da de i større grad er leverandører for de stærkeste mærkevarer, f.eks. Coca-Cola og Tuborg 48. Graden af præferencen er derfor høj for Carlsberg Truslen for nye udbydere Det er forholdsvis svært at starte på en ny bryggeri på drikkevarer i branchen, da det kræver større kapital i at investere i de store maskiner til masseproducering af drikkevarerne. Især ølbranchen er svær at komme ind på, da væksten i branchen er faldende, dette betyder at de eksisterende brancher forsøger at fastholde deres kunder på den bedst mulig måde. F.eks. Royal Unibrew, som forsøger ved markedsføring at fastholde og/eller øge markedsandelen i branchen 49. Hvis det er de enkelte produktgrupper en bryggerierne ønsker at producere, kan det være lettere at trænge ind på markedet, idet bryggerierne kun skal investere i få ekstra maskiner. Som tidligere nævnt er Carlsberg markedsleder indenfor branchen for øl og drikkevarer og har samarbejde med de stærkeste varemærker i verden. Truslen for nye udbyder ved ny bryggeri vil derfor være lav. Det vil især være svært at overgå markedslederen Carlsberg. 40 Royal Unibrew, Kompassonline, besøgt d. 6. maj %3Fid%3D %26nummer=0&unten=komp_profil.cgi%3Fid%3D %26nummer=0 41 Se Bilag 3 42 Heineken N.V. HEIA, Morningstar, besøgt d. 6. maj Harboes Bryggeri A/S, Kompassonline besøgt d. 6. maj %3Fid%3D %26nummer=0&unten=komp_profil.cgi%3Fid%3D %26nummer=0 44 Se Bilag Carlsberg ramt af faldende ølsalg, EPN Ritzau Finans, 30. august 2012, 47 Ibid. 48 Carlsberg Danmarks Strategi, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 6. Maj Royal Unibrew, Euroinvestor, besøgt d. 6. maj 2013, Side 15 af 50

17 5.1.3 Truslen fra udbydere af substituerende produkter Carlsberg forhandler med mange forskellige drikkevarer, fra alkoholiske drikkevarer til ikkealkoholiske, substitutionsmulighederne er derfor meget lav set fra Carlsbergs synspunkt Truslen fra leverandører I drikkevarer branchen kan virksomhederne finde råvarer hos mange forskellige leverandører. Kun kvaliteten og prisen spiller en rolle for den valgte leverandør. Carlsberg konkurrerer på kvaliteten, de ønsker derfor de bedste råvarer til rimelige priser 51. Substitutionsmulighederne er derfor også begrænset, da det ikke er alle leverandører, der sælger de samme kvalitetsråvarer, som Carlsberg ønsker. Nogle af Carlsbergs leverandører kan have få differentierede råvarer, som Carlsberg plejer at anvende i deres produktionsproces af drikkevarer. Carlsberg, som markedsleder, kan desuden presse priserne nede for den valgte leverandør Truslen fra købere Med en markedsandel på 62% i 2012 har Carlsberg mange købere, f.eks. både store og små supermarkeder, kiosker, bar, diskoteker m.fl. Disse markeder aftager store partier af Carlsbergs produkter, og er derfor en stor andel af virksomhedens omsætning. Fordi Carlsberg har så stor en markedsandel, kan det være svært for købere at skifte til andre leverandører. Carlsberg er også et udbredt brand, som leverer Coca-Cola, Tuborg mv., hvilket gør det endnu sværere at skifte leverandør Delkonklusion Alt i alt er Carlbergs konkurrenceform monopolitisk og har store konkurrencefordele, da de er markedsleder i Danmark inden for flere områder f.eks. øl og sodavand. Konkurrenterne har derfor svært ved at trænge ind i Carlsbergs position, da virksomheden har samarbejde med flere større producentmærker. For nye udbydere vil det være svært at komme ind på det samme marked som Carlsberg, idet det kræver en større kapital til at investere i de store maskiner, der kræves til at brygge øl samt andre drikkevarer. Derover er ølbranchen faldende, hvilket betyder at de eksisterende virksomheder gør alt for at fastholde deres position på markedet. Truslen fra nye udbydere i branchen er derfor lav. Det er nemt at skifte leverandører, hvis bryggerierne ikke er tilfredse med råvarernes kvalitet og pris, og derfor er truslen fra leverandører lav. Desuden ønsker de fleste leverandører at samarbejde med store virksomheder såsom Carlsberg, som har en markedsandel på 62% i Med så stort et markedsandel er det svært for købere at skifte til en anden leverandør, i stedet kan køberne begrænse mængden af indkøbet. Truslen fra købere er derfor lav. 50 Alle produkter, Carlsberg Danmark, besøgt d. 6. maj 2013, 51 Carlsberg: vi skal have en god pris, Vibeke Daell Bjerrumred, 12. maj 2013, Side 16 af 50

18 6. Boston modellen Vi har nu gennemgået den eksterne analyse og arbejder nu indad mod Carlsbergs interne analyse. Jeg vil i dette afsnit udarbejde en porteføljeanalyse ved hjælp af Boston modellen, som er den mest udbredte porteføljemodel. Formålet er at analysere virksomhedens sammensætning af forretningsområder med henblik på fastlæggelse af virksomhedens fremtidige strategi. I Boston modellen placeres de enkelte forretningsområder i forhold til markedsvækst og relativ markedsandel 52. Jeg har valgt at opdele Carlsbergs produkter i fem grupper, disse fem grupper har en sammenhæng med virksomhedens sortiment hjemmeside 53. Jeg har ud fra hjemmesiden opdelt grupperne i: Øl, Special øl, Cidere, Vin og Vand & læskedrik. Grunden til jeg opdeler produkterne i disse grupper er, fordi virksomheden er en landsførende producent samt distributør af øl og læskedrikke og har en markedsandel på 62% 54 i Carlsberg har derfor en hel række forskellige drikkevarer, som jeg bliver nødt at kategorisere. Kategorien Øl vil indeholde alle de almindelige øl, f.eks. pilsner, Classic, Eksport, sæsonøl mv. både for Carlsberg og Tuborg, hvorimod Special øl, indeholder øl ved navnet Wiibroe, Jacobsen og udenlandsk øl. Cidere indeholder alle alkoholiske cidere som Carlsberg producerer. Carlsberg havde siden 2007 produceret tre forskellige slags vine, hvilket også er kategoriseret som vin 55. Vand & læskedrik indeholder alle ikke-alkoholiske drikkevarer, såsom sodavand, kakao, vand, vitaminvand og juice. I det efterfølgende afsnit beskriver jeg porteføljeanalyse med udgangspunkt i figur Boston-model, Systime, udgivet 2010, 53 Sortiment, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, 54 Korte facts, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, 55 Sortiment, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, Side 17 af 50

19 6.1 Porteføljeanalyse af Carlsberg Figur 3 Boston model for Carlsberg A/S Kilde: Egen tilvirkning Først og fremmest har jeg valgt at placere vin under Spørgsmålstegn, som ses på figur 3, idet Carlsberg A/S kun har produceret tre forskellige slags vine, som for første gang blev lanceret i Dette betyder også, at produktionen af vin er et forholdsvis nyt produkt for virksomheden. Markedsvæksten er derfor ikke særlig høj, da de kun har tre slags vine, og markedsandel for vin er heller ikke ret stor med så få sortiment i forhold til andre vinsælgere. Cirklens størrelse er en del mindre end de andre produktgrupper i virksomheden, da omsætningen for vin i forhold til virksomhedens samlede omsætning er relativ lille. Carlsberg har siden 2007 været interesseret i at producere vin og vil være en del af den svenske Vin og Sprit 56. Carlsberg har derfor lige siden haft stor interesse i at få væksten samt markedsandelen til at stige med hensyn til produktgruppen vin. Pilen er derfor placeret skråt op til højre. Special øl har jeg placeret under Stjerne med en relativ høj markedsvækst og en større markedsandel i forhold til den største konkurrent. Ifølge en artikel fra business.dk kan Carlsberg ikke følge med efterspørgslen af virksomhedens special øl 57, hvilket er et tegn på, at det går godt 56 Carlsberg vil købe dele af svenske Vin & Sprit, Berlingske /ritzau/, 6. juli 2007, 57 Carlsberg kan ikke følge med efterspørgslen på specialøl, Business /ritzau/, 25. maj 2012, Side 18 af 50

20 med salget af special øl. Stigningen i efterspørgslen af special øl skyldes, at danskerne ønsker at have andet og mere end en almindelig pilsner, dette har derfor fået supermarkederne til at importere flere special øl fra Carlsberg. Specielt den nye kollektion, der hedder det lille husbryggeri Jacobsen 58. Der forventes derfor, at der vil komme en fremgang i Special øl kategorien og vil i fremtiden ende på Cash Cow. Cidere er placeret i Cash Cow, fordi virksomheden har en markedsandel på 44,5% i 2011, som ses på bilag 5, mens den næst største konkurrent i Danmark, Cult Scandinavia, kun har en markedsandel på 16,5% i Udover, at cidere er populære i Danmark, er de også populær i udlandet, f.eks. det britiske marked. Carlsbergs Somersby blev lanceret i den britiske detailhandel i juli 2012, hvor den hurtigt blev populær blandt de ciderelskende britere 59. Fordelingen på markedsandelen for cidere ses på bilag 5. Jeg har valgt at placere, Vand & læskedrik under Cash Cow, fordi Carlsberg har samarbejde med flere større producenter, såsom Coca-Cola, Schweppes og Nestea 60. Virksomheden har derfor en store markedsandel i Vand & læskedrik på 26,8% i 2012 i Danmark, mens Royal Unibrew A/S, som næststørste konkurrent, kun har en markedsandel på 15,3% 61. Vand & læskedrik er en af virksomhedens størst indtjening, da de er leverandøre med så mange kendte producentmærker og brand. Cirklens størrelse er derfor større end de andre produktgrupper, sammen med produktgruppen Øl. Øl har som sagt den samme cirkels størrelse som Vand & læskedrik, da begge produktgrupper har et stort sortiment, og begge er leverandør/samarbejdspartnere med de større producentmærker. Carlsbergs ølsortiment, indebære også Tuborg, da Tuborg A/S og Carlsberg A/S blev fusioneret i Carlsberg er desuden markedsledere for disse to produktgrupper. Øl er derfor ligeledes placeret under Cash cow, men lidt mere til den venstre side af Vand & læskedrik, da markedsandelen i øl er større. 6.2 Delkonklusion Alt i alt, er Carlsbergs produktgruppers placering tilfredsstillende. Teorien for en god virksomhed i en Boston model er, at virksomhedens produktgrupper skal placeres under alle fire felter i modellen. Ud fra analysen kan det siges, at Carlsberg har klaret sig godt, fordi virksomheden har de tre vigtigste punkter udfyldt. Grunden til, at jeg mener Hund er et mindre væsentlig punkt at udfylde, er fordi når et produkt er placeret under hunden, ligger de ofte på en 3. eller 4. plads på markedet, samt at der konkurreres på et marked med dårlig vækst. Produktgruppe der placeres i Hund, er derfor sammenlignet med PLC-kurven nedgangsfasen, og produktet er derfor ved at gå ud af markedet Ibid. 59 Carlsberg skænker cider til britiske pub-piger, Simone Okkels, 8. februar 2013, 60 Sortiment, Carlsberg Danmark A/S, besøgt d. 2. Maj 2013, 61 Se bilag 6 62 Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Mette Risgaard Olsen, Peter Schmalz, International markedsføring, Trojka, 4. udgave, 2. opslag, 2012, s. 72 Side 19 af 50

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 LEGO KONCERNEN Vejen igennem krisen Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 Christina Simoni Jørgensen Henrik Rostrup Jende René Paetau Aalborg Universitet Afgangsprojekt

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Erhvervscase - Fur Bryghus

Erhvervscase - Fur Bryghus Erhvervscase - Fur Bryghus Fur Bryghus er et anpartsselskab, som blev etableret i 2004, og er derfor forholdsvis nyt på markedet. Bryggeriet er placeret i Nordjylland, på limfjordsøen Fur, og er ejet af

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Cand.merc.fir.-studiet Institut for finansiering og regnskab Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Udarbejdet af Christian H. K. Pedersen Vejleder: Jacob Gruelund

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske vognmænd for de seneste 5 år, for at se hvorledes de har

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del. Regnskab og Økonomistyring. Reeksamen, januar Økonomistyring Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. Del Regnskab og Økonomistyring Reeksamen, januar 2009 Økonomistyring Fredag den 9. januar 2009 Kl. 9.00 -- 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det betyder bøger,

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere