Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til projektrapport 2. semester, BP2:"

Transkript

1 Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 20.1 Projekttitel: Planlagt Forældelse Projektvejleder: Anders Christian Hansen Gruppenr.: 8 Antal Anslag: Studerende (fulde navn og studienr.): Danny Edward Elia Al- Sati Angelito Mendoza Mads Tømming Mohamad C. Ayoub Zoey Holst Alland Karim Der skal angives, hvor mange antal anslag, der er i opgaven. Anslag er eksklusiv bilag. Sideomfanget af projektrapporten, afhænger af gruppestørrelsen og skal være: sider hvis der er 2-3 medlemmer i gruppen, sider hvis der 4-5 medlemmer i gruppen, sider hvis der er 6-7medlemmer i gruppen og sider hvis der er 8 medlemmer i gruppen. Fraviger projektrapporten overstående sideomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven. Bilag indgår ikke i sideomfanget. Siderne er normalsider, med 2400 anslag pr. side. 1

2 Abstract With inspiration from a documentary, a common agreement about wanting to work with the phenomenon of planned obsolescence occurred. We were all astonished by the way companies can reduce the lifespan of products, without the consent and knowledge of the consumers. We found that fascinating, and it made us decide to go deeper into the planned obsolescence in the electronic products. We were surprised that this had been happening for years and is still happening in modern companies. On the basis of this, we found the way that planned obsolescence happens interesting, and found excitement in the way it affects society. Our approach to the problem was an interdisciplinary use of the subjects of socioeconomics and (planlægning, rum og ressourcer). In addition to that, we briefly touch the aspect through an analysis of political statements and legislation. The point of this is to meet the requirements of a full answer of the thesis statement, while also giving a broader and deeper answer. Our project is mainly based on qualitative data and methodology, but also contains a limited amount of quantitative data. We have looked upon the answer of the thesis by examining the consequences for the economy. This contributes to giving us a different approach, which can show planned obsolescence in a different perspective. Then, we will make use of (planlægning, rum og ressourcer) to acknowledge which opportunities that are available for changing the sociotechnical regimes. In this context, we had focus on the case of Project ARA which is a potential solution for the problem. The subject of (planlægning, rum og ressourcer) contributes to the understanding of planned obsolescence as a negative consequence for the resources of the planet. Later, we examine the legislation with a relevance to planned obsolescence and political regulation from institutions like the state and the EU. By the use of document analysis, we will examine different relevant directives, which could, directly or indirectly, affect planned obsolescence. This section will contribute to giving planned obsolescence validity and confirming and showing that the problem is known and not just a myth. At last, we will examine the actual consequences of the extent of E-waste, which is illustrated through a number of tables. 2

3 Afterwards, we can conclude on the base of the analyzed data that planned obsolescence still is being used, even though it has a number of consequences for the environment among other things, and is hard to regulate through legislation. We can conclude that planned obsolescence has neither a positive or negative impact on the economy. We can conclude that if you cannot find a political solution to the problem, it could happen for example by a change of the sociotechnical systems of for instance smart phones, so that the companies have an incentive to produce in a more sustainable way. Resume Med inspiration fra en dokumentar, opstod der en fælles konsensus i gruppen om at arbejde med fænomenet planlagt forældelse. Vi blev alle betaget af, hvordan og hvorledes producenter kan formindske produkters levetid, uden forbrugernes tilkendegivelse og viden. Det fandt vi fascinerende, og besluttede os i denne anledning, at gå i dybden omkring planlagt forældelse i de elektroniske produkter. Vi blev overrasket over at begrebet har fundet sted i mange årtier, samt hvordan det stadig bliver anvendt i moderne virksomheder. Med baggrund i dette, fandt vi den måde planlagt forældelse bliver anvendt på interessant, og fandt det spændende hvilken påvirkning det har på samfundet. Tilgangen til problemstillingen vil samtidig være anvendt igennem en tværfaglig anvendelse af fagene samfundsøkonomi, planlægning, rum og ressourcer, og derudover berører det politiske aspekt gennem analyse af politiske citater og lovgivning. Dette har til formål at opfylde kravet om en helhedsbesvarelse af problemstillingen, samtidig med at komme med en bredere og dybere konklusion. Vores projekt hviler meget på kvalitative data og metode, men indeholder samtidig også et begrænset omfang af kvantitative data. Vi har anskuet problemstillingens besvarelse ved at kigge på konsekvenser for samfundsøkonomien, for at undersøge hvilken påvirkning den har rent økonomisk. Dette er med til at give os en indfaldsvinkel, der kan vise planlagt forældelse fra et andet perspektiv. Derefter vil vi anvende planlægning, rum og ressourcer til at se på hvilke muligheder der er tilgængelige, for blandt andet at gøre op med de socio-tekniske regimer. I denne sammenhæng har vi anvendt en case, der kigger på et løsningsforslag til planlagt forældelse igennem projekt Ara. 3

4 Faget planlægning, rum og ressourcer bidrager i denne anledning til at forstå planlangt forældelse som en negativ konsekvens for planetens ressourcer, og på samme tid henvise til en løsning. Senere undersøger vi, hvilken lovgivning der har en relevans til planlagt forældelse, og politisk regulering fra institutioner som staten og EU. Vi vil ved brug af dokumentanalyse kigge på forskellige relevante direktiver, der direkte og indirekte påvirker planlagt forældelse. Dette afsnit vil bidrage til at give planlagt forældelse validitet, ved at bekræfte og vise at problemet er kendt og ikke kun en myte. Afslutningsvis vil vi kigge på de reelle konsekvenser ved at blandt andet se på omfanget af e-affald, der bliver illustreret igennem diverse tabeler. Vi kan derefter konkludere på baggrund af det analyserede materiale, at planlagt forældelse stadig bliver anvendt, selvom det har en række konsekvenser for blandt andet miljøet, er det stadig vanskeligt og regulere det igennem lovgivning. Vi kan konkludere at planlagt forældelse hverken har en direkte positiv eller negativ effekt på samfundsøkonomien. Vi kan konkludere at hvis man ikke kan finde en politisk løsning på planlagt forældelse, kunne det eventuelt ske gennem en ændring af de socio-tekniske systemer for f.eks. smartphones, så virksomheder havde et incitament til at producere på en mere bæredygtig måde. 4

5 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING: EMNE PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING ERKENDELSESOPGAVE ARBEJDSSPØRGSMÅL SAMMENHÆNG I PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL UDARBEJDELSE AF PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING KAPITEL 2 METODE: DESIGN MOTIVATION AFGRÆNSNING METODISKE OVERVEJELSER PÅLIDELIGHED OG GYLDIGHED I PROJEKTET ANVENDELSE AF KVALITATIVE OG KVANTITATIVE METODER KAPITEL 3 TEORI: BÆREDYGTIGHEDSPROTOKOLLER ØKONOMISKE TEORIER Rumskibsøkonomi: Værdikæde: DEFINITIONER PÅ PLANLAGT FORÆLDELSE KAPITEL 4. E AFFALD INDLEDNING E- AFFALD / WEEE (AFSNIT 1) HVOR BLIVER VESTENS E- AFFALD AF? BLIVER PROBLEMERNE MED E- AFFALD HÅNDTERET? SAMMENHÆNG MELLEM PLANLAGT FORÆLDELSE OG E- AFFALD DELKONKLUSION AFSNIT PLANLAGT FORÆLDELSE, RESSOURCE SPILD OG OVERFORBRUG ET ANDET MILJØMÆSSIGT PROBLEM STIMULERET AF PLANLAGT FORÆLDELSE (AFSNIT 2)? ER DE TILTAG DER ER KOMMET FOR REDUCERING AF RESSOURCESPILD NOK? DELKONKLUSION AFSNIT KAPITEL 5 LOVGIVNING INDLEDNING POLITISKE UDTALELSER OM PLANLAGT FORÆLDELSE NUVÆRENDE LOVGIVNING OG LØSNINGSFORSLAG VEDRØRENDE PLANLAGT FORÆLDELSE DELKONKLUSION

6 KAPITEL 6 ØKONOMI INDLEDNING DET REAL ØKONOMISKE KREDSLØB DET MONETÆRE SYSTEM COWBOYØKONOMI OG RUMSKIBSØKONOMI KONKURRENCEFORMER ÅRSAGSVIRKNING FORSYNINGSKÆDE/ VÆRDIKÆDE DELKONKLUSION KAPITEL 7 ANALYSE AF DET SOCIOTEKNISKE SYSTEM/ PROJEKT ARA: INDLEDNING DESIGN EFFEKTIVITET BÆREDYGTIGHEDS OG EFFEKTIVITETS PROTOKOLLER CASE STUDY AF PROJEKT ARA SOCIOTEKNISKE SYSTEMER SMARTPHONENS SOCIOTEKNISKE SYSTEM DELKONKLUSION KAPITEL 8. DISKUSSION KAPITEL 9 KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE Kapitel 1. Indledning: 1.1 Emne Planlagt forældelse kan defineres som den bevidste tilbageholdelse af effektivitet for at sikre tilbagevendende forbrugere, eller den bevidste tilbageholdelse af effektivitet så et givent produkt mister sin nytteværdi inden for den ønskede tidsperiode. Denne praksis skaber en række konsekvenser, som vi vil beskrive og analysere, og i forlængelse af dette vil vi diskutere et muligt løsningsforslag til problemstillingen, vi mener er relevant. 6

7 1.2 Problemfelt Det problem vi ønsker at beskæftige os med i denne opgave, har flere forskellige sider. Det kan anskues som et etisk eller moralsk problem, at forbrugere ikke selv kan bestemme eller have indflydelse på, hvornår et produkt har udtjent sin levetid. Dette problem er imidlertid offer for fortolkning og mening, da det af nogle vil blive anset for umoralsk at planlægge et produkts levetid, mens andre kan synes, at det er vores teknologis naturlige udvikling, der sørger for at introducere nye produkter på markedet, som gør de foregående forældede. Selvom planlagt forældelse kan fortolkes på flere forskellige måder, har vi valgt at give begrebet en definition, som vi mener har en høj grad af validitet. Vi definerer planlagt forældelse som: Den bevidste tilbageholdelse af effektivitet, så et givent produkt mister sin nytteværdi inden for den ønskede tidsperiode. Det svært at sige præcis hvornår planlagt forældelse opstod, men fænomenet har i hvert fald været på tale de sidste 100 år godt og vel. Det er en strategi, hvor man enten påvirker produktets levetid, eller mentaliteten hos køberen (Packard, 1960). Der har i de seneste år hersket en forbrugeradfærd med en køb-og-smid-væk kultur (Ibid.). Virksomheder har igennem mange år brugt reklamer og kampagner til at påvirke forbrugerne. Allerede i 1920 erne blev der snakket om planlagt forældelse, dog med termerne progressive obsolescence (Ibid: 58). Her snakkede en J. George Frederick om fordelen ved planlagt forældelse. Hvis man gerne ville have flere penge ud i samfundet skulle man, i stedet for at give køberne flere penge mellem hænderne, indarbejde en vane hos forbrugerne til at forny deres produkter, hvad enten det var funktionsdygtighed, stil, eller smag (Ibid.). Bare et par år senere blev der trykt en artikel med overskriften Outmoded durability, med undertitlen: If merchandise doesn t wear out faster, factories will be idle, people unemployed (Ibid: 62). Her blev der argumenteret for de problemer der ville opstå, hvis ikke man fik forbrugerne til at forny deres produkter væsentlig hurtigere end daværende tempo. 7

8 Planlagt forældelse kan forstås på flere måder, og betyder noget forskelligt fra person til person. Selvom der ikke nødvendigvis bliver argumenteret for, at de producerede produkter skal være af ringe kvalitet, så er der blevet argumenteret for planlagt forældelse som en gevinst for økonomien, for eksempel i The Management Review, som udgav en artikel med overskriften: Obsolescence can spell progress (Ibid: 58). For nogle var planlagt forældelse simpelthen helt grundlæggende for økonomien, for eksempel den amerikanske designer Brooke Stevens: Our whole economy is based on planned obsolescence, and everybody who can read should know it by now. We make good products, we induce people to buy them, and then next year we deliberately introduce something that will make these products old fashioned, out of date, obsolete. It isn t organized waste. It s a sound contribution to the American economy (Ibid: 58). Ifølge ham ville økonomien ikke fungere uden planlagt forældelse, og han finder det helt naturligt, at vi konstant fornyer vores produkter. Det er nemmere at forholde sig til noget mere objektivt, som brugen af vores planets ressourcer. De varer vi køber, kan kun blive produceret, ved at gøre brug af jordens ressourcer, og siden vi ved, at planeten har en vis størrelse, og at ressourcerne derfor er begrænsede, vil det fremstå ulogisk for de fleste, at man ikke bruger disse ressourcer på den mest optimale måde. Det virker ulogisk, at man ikke forsøger at være strategisk i udviklingen af nye elektroniske produkter ved f.eks. at sørge for at produktet kan skilles ad, lige så let som det blev samlet. Et af de mere kendte eksempler på planlagt forældelse er glødepæreteorien. I 1895 opfandt Adolphe Chaillet en glødetråd, som kom til at have en væsentlig betydning for glødepæreindustrien. Grundtanken bag Chaillets design var, at han ville skabe en glødetråd med længst mulig holdbarhed. En af de producerede pære blev anbragt på en brandstation i Livermore, Californien, og har siden anbringelsen i 1901 brændt frem til i dag, og brænder stadig. Glødepæren har sjovt nok udlevet to kameraer, som skulle dokumentere glødepærens egenskaber (Pistono, 2013). 8

9 I 1924 finder et møde sted blandt de største glødepæreproducenter i Europa, Asien, Afrika og USA. Der blev efterfølgende etableret det første verdensomspændende kartel, som fik tilnavnet: Pheopbuskartellet. Øverste punkt på deres dagsorden var at styre glødepærens levetid. I 1881 designede Thomas Edison en glødepære som kunne lyse i 1500 timer. Med tiden blev producenterne dygtigere, og i 1924 havde man produceret en pære som kunne lyse i 2500 timer. Pheopbuskartellet tog en beslutning, og reducerede efterfølgende glødepærens levetid til 1000 timer. Dette er et eksempel på, hvordan et produkts levetid er i direkte konkurrence med profitten (The light bulb conspiracy, 2013). Vi vil i dette projekt undersøge, om der kan nedsættes nogle retningslinjer, som skal gøre sig gældende når et produkt skal sættes i produktion (holdbarhed, genanvendelighed, fleksibilitet). Vi vil i den forbindelse kigge på Googles nye Smartphone, der har fået navnet Project Ara, som skal sættes i produktion i 2015 (Canoopsy, 2014). Yderligere vil vi arbejde med smartphonens sociotekniske system, for at se hvilke elementer og aktører dette indeholder. Vi vil undersøge hvor etableret smartphonens nuværende sociotekniske system er, for at kunne give et bud på, hvilke elementer der skal ændres, for at Googles Project Ara kan fungere bedst muligt. Ydermere vil vi undersøge, hvordan planlagt forældelse ville fungere i forskellige markedsformer. Monopolistisk konkurrence, oligopol og monopol. Vi vil undersøge, om man i EU har nogen konkret lovgivning der omhandler planlagt forældelse, for at se om man forsøger at regulere problemet med den stigende mængde E-affald og den miljøbelastning dette måtte have. 1.3 Problemformulering Hvilke miljømæssige og økonomiske udfordringer, indebærer planlagt forældelse, og kan disse imødekommes af Googles Projekt ara, samt politiske reguleringer? 9

10 1.4 Erkendelsesopgave Formål Spørgsmål Data/teknik Forventet resultat Give et realistisk bud på en konkret løsning af problemet. Hvordan kunne et bæredygtigt design på fremtidens smartphone Project ARA Socioteknisk model. Det er svært at omstille et etableret socioteknisk system. se ud? Overblik over lovgivning I forbindelse med planlagt forældelse. Hvordan forholder politikerne sig til planlagt forældelse, og hvilken lovgivning findes der med relevans EU lovgivning, artikler, ekspert.udtalelser. Ingen lovgivning specifikt på planlagt forældelse. Miljø- og anden EU- lovgivning rammer det. Politikere udtaler sig om problemet. til problemet? Undersøge hvilke økonomiske effekter planlagt forældelse har. Hvilken betydning har planlagt forældelse for samfundsøkonomien? Markedsformer, Årsags - virkningskæden, Værdi - og forsyningskæden. Planlagt forældelse er et samfundsøkonomisk problem på kort sigt. Se på ulemperne af planlagt forældelse og spild af ressourcer. I hvilken grad er der en sammenhæng mellem henholdsvis planlagt Økologisk fodaftryk, WEEE- Direktivet Planlagt forældelse har indirekte konsekvenser på miljøet. forældelse, e- ffaldet og spildet af ressourcer? 10

11 1.5 Arbejdsspørgsmål I hvilken grad er der en sammenhæng mellem henholdsvis planlagt forældelse, e- affald og spildet af ressourcer? Hvordan forholder politikerne sig til planlagt forældelse, og hvilken lovgivning findes der med relevans til problemet? Hvilken betydning har planlagt forældelse for samfundsøkonomien? Hvordan kunne et bæredygtigt design på fremtidens smartphone se ud? 1.6 Sammenhæng I Problemformulering og arbejdsspørgsmål I dette projekt har vi valgt en problemformulering, der fokuserer på konsekvenserne af planlagt forældelse og den manglende effektivitet, når nye produkter og teknologier bliver sat i produktion. Det skal tages i betragtning, at vi har afgrænset os til, kun at fokusere på e-affald, når vi vurderer konsekvenserne af planlagt forældelse, og ikke affald generelt, idet dette vil være alt for bredt. Vi vil forsøge at illustrere og dokumentere det unødvendige ressourcespild, der opstår, som konsekvens af den manglende holistiske tilgang til industridesign og administration. Vi vil specifikt kigge på lovgivningen i forhold til denne problemstilling, og undersøge om der bliver gjort noget fra politisk side. Vi vil undersøge relevante aktører, specielt i EU og Danmark, og på denne måde finde den lovgivning, der gælder for planlagt forældelses teorien. Vi forventer ikke, at dette er et problem, der hverken bliver reguleret eller debatteret politisk, men at det kun bliver diskuteret i periferien. 11

12 Efter at have undersøgt hvad der lovgivningsmæssigt sker i forhold til planlagt forældelse, vil vi undersøge den samfundsøkonomiske tradition samt den monetære cyklus for at kunne redegøre for konsekvenserne af en politisk regulering. Mere konkret vil vi undersøge, hvilke konkurrenceformer der hersker i det industrielle marked indenfor mobil telefoner, og anvise hvorledes planlagt forældelse påvirker den samlede beskæftigelse. Derudover vil vi tegne et billede af mobilproducenternes værdikæde, og dernæst påvise eventuelle løsninger på reducering af e-affald. Vi vil undersøge om planlagt forældelse har en afgørende betydning for den økonomiske vækst, eller om det er ubetydeligt. Implicit indebærer vores problemformulering, at vi i denne rapport vil være løsningsorienteret eftersom vi vil diskutere Googles Project Ara som løsning på det overdrevne forbrug af smartphones. Det vil vi gøre ved at diskutere, om det sociotekniske system bag smartphones kan ændres, så der bliver plads til denne nye måde at producere og håndtere smartphones på. Disse arbejdsspørgsmål skal munde ud i en diskussion og perspektivering, hvor vi vil vurdere ideen bag Project Ara, som muligt løsningsforslag til andre områder inden for blandt andet elektronik. Med afsæt i vores kapitel om project Ara vil vi diskutere, hvorvidt det er muligt at omstille og ændre etablerede sociotekniske systemer. 1.7 Udarbejdelse af problemformulering Udarbejdelsen af vores problemformulering tager udgangspunkt i det problemorienterede projektarbejde. Problemformuleringen er en proces, der ligeledes ændrer sig over hele projektforløbet, i takt med at der erhverves ny information. Ud fra de fire opstillede muligheder, for hvad en problemformulering kan være; normalia, planlægningsproblem, paradoks og anomali, har vi konkluderet at vores problemstilling illustrerer et planlægningsproblem. Begrundelsen for dette er, at situationen omkring planlagt forældelse er kompleks og kræver planlægning i forhold til regulering blandt andet til at forarbejde det (Olsen & Pedersen, 2013: 34). 12

13 I forhold til vores nuværende projekts problemformulering, har det været en indviklet og lang proces, der blandt andet også er påvirket af emneændringer. Vores projekts første overemne var: Automatisering af menneskelig arbejdskraft. Efter gruppedannelsen begyndte vores litteratursøgning, for at finde en eventuelt problemstilling, som der kunne bygges et problemfelt op omkring. Selvom vi alle var engageret i automatisering af menneskelig arbejdskraft, kom vi frem til at der var et empirisk problem. Dette tvang os til at ændre kurs, og finde på et nyt emne, som indeholdte en problemstilling, da vores projekt skulle være problemorientereret. Efter inspiration fra en dokumentar, var der konsensus om, at planlagt forældelse virkede som et spændende emne. Herefter begyndte den aktuelle udarbejdelse af problemformuleringen til vores projekt. Vi har i denne sammenhæng draget nytte af de ti tjekpunkter for den gode problemformulering, for at sikre os at den både var udfordrende, spændende og gyldig nok til, at der kunne dannes et helt projekt omkring den (Olsen & Pedersen, 2013: 37). Dette brugte vi som en form for kvalitetstjek af vores problemformuleringen. Med det nyerhvervede overemne til vores projekt, var der uklarheder omkring hvordan den nye problemformulering skulle se ud. Det var svært og tidskrævende, da vi ikke på forhånd havde diskuteret indfaldsvinklen, metodiske tilgange og lignende. Uklarheden omkring vores problemformulering resulterede i forsinkelser, da vi manglede en decideret problemformulering. I takt med en bredere og dybere viden opstod der flere muligheder til indgangsvinkler. Der var i gruppen bred enighed om, at problemformuleringen skulle gribes tværfagligt an, da dette er et krav på 2. semester. Dette medførte diskussioner, der skulle afgøre, hvilke fag der var mest relevante for vores problemformulering og problemfelt. Løbende har vi opnået mere viden, og en bedre forståelse for planlagt forældelse, og har efterfølgende skrevet en problemformulering, som gruppen kan være tilfreds med. Den lever op til vores krav og lyder som følger: Hvilke miljømæssige og økonomiske udfordringer, indebærer planlagt forældelse, og kan disse imødekommes af Googles Projekt ara, samt politiske reguleringer? 13

14 1.8 Begrebsafklaring Planlagt forældelse: Den bevidste tilbageholdelse af effektivitet så produktet mister sin nytteværdi indenfor den ønskede tidsperiode. Indbygget forældelse: Det bevidste valg af billige materialer og dårligt design der forringer produktets integritet. Bæredygtighed: Vi kommer til at gøre brug af begrebet bæredygtighed igennem opgaven, og mener derfor det er relevant at definere begrebet, da det ellers kan blive en meget løs betegnelse. Bæredygtighedsbegrebet har altid været udefinerbart. og der er givet en masse definitioner på dette begreb. Til dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i Herman E. Daly s definition på bæredygtighed. Ifølge Daly er det økonomien der bæres, og biosfæren der bærer det. Dette betyder, at biosfæren er det totale naturlige system af de biogeokemiske kredsløb, som får deres drivkraft fra solen, og økonomien er et undersystem, der er domineret af en række gennemstrømninger (materie til energi), som imødekommer menneskelige behov. (Daly, 2009: 67) Det der hidtil har været problemet er, at disse gennemstrømninger påvirker biosfæren, og reducerer dens evne til at bære økonomien. Ifølge Daly er der to generelle svar på, hvad der skal bæres i en bæredygtig udvikling..de neoklassiske økonomer mener, at nytteværdien skal opretholdes så fremtidige generationers nytteværdi ikke er faldende. Fremtiden skal være mindst lige så velstående som nutiden med hensyn til oplevet nytteværdi eller lykke (Ibid: 67) Med nytteværdien menes en tings anvendelighed, som gør en varer salgsbar. Med bæredygtig udvikling menes der, at nytteværdien ikke må forringes for at sikrer at de fremtidige generationer oplever samme nytteværdi som vores nuværende generation. 14

15 Den anden definition på bæredygtig udvikling kommer fra økologiske økonomer: gennemstrømningen af materie/energi skal opretholdes. Det vil sige, at strømmen fra naturens kilder via økonomien og tilbage til de naturlige afløb skal være ikke aftagende, selv om den er underlagt entropiens lov. (Ibid: 67) De økologiske økonomer mener, at man skal vedligeholde det økonomiske systems evne til at sikre en ikke-forringelse af disse strømme. De fremtidige generationer skal have lige så meget adgang til biofysiske ressourcer og tjenester, som den nuværende generation. Herman Daly mener, at det forekommer ham mere produktivt, at definere bæredygtighed ud fra gennemstrømningstilgangen, idet definitionen af nytteværdi ikke er målbart, da han definerer nytteværdi som en oplevelse og ikke en ting, hvorimod gennemstrømning er mere målbare, fordi det måler materie/ energi til og fra naturen, altså alt det der kan måles og vejes. (Daly, 2009: 68) Sociotekniske systemer: Det omkringliggende system og aktører der danner grundlag for en given teknologis anvendelighed. Vi bruger begrebet til at redegøre for og vurdere vores case. Det økologiske fodaftryk: Det økologiske fodaftryk er en kvantitativ målestok, som angiver naturens evne til at regenerere, hvad forbruget konsumerer, samt naturens evne og kapacitet til at optage affald. DPA-Systemet DPA-systemets formål er, på uafhængigt grundlag, at etablere, udvikle og gennemføre et effektivt system til at behandle producentansvaret. Denne opgave involverer flere forskellige aktører der i samarbejde skal drage løsninger til hvor e-affaldet havner. De involverede parter er blandt andet, miljøministeriet, individuelle producenter og importører med flere (DPA-system årsrapport, 2013: 9). 15

16 Kapitel 2. Metode: 2.1 Design 16

17 2.2 Motivation Grundlaget for dette projekt var selvfølgelig en hvis interesse og nysgerrighed for emnet. Det var et emne, som var nyt for os, hvilket var en væsentlig faktor i vores valg. Inspirationen til dette projekt opstod, da vi under gruppedannelsen så et afsnit af Kontant på DR1, der omhandlede planlagt forældelse i printere. Vi blev efterfølgende hurtige enige om, at det var dette projekt, vi ville skrive. Der var i gruppen bred enighed om, at planlagt forældelse ikke burde være tilladt, da vi mente at virksomhederne ved hjælp af denne strategi, rent faktisk snød os som forbrugere. Det førte til nogle spændende diskussioner i gruppen, da vi kunne relatere til problemet, og godt kunne genkende nogle af de problemstillinger, som blev omtalt i Kontant. Vi vidste godt, at der var en grund til mangel på lovgivning på området, hvilket også var en de af ting som vi gerne ville undersøge. Problemets relevans, både for vores samfund i forhold til bæredygtighed, affald samt vores rolle som forbrugere, var klart den største motivationsfaktor. Vi var ikke i tvivl om at det ville være et utrolig lærerigt projekt omkring et problem, som vi mente fik alt for lidt opmærksomhed i dagens samfund. Ydermere fandt vi det paradoksalt at vores økonomi afhænger af at vi konstant forbruger, mens vi samtidig skal have fokus på jordens knappe ressourcer og miljøproblemer. 2.3 Afgrænsning I vores projekt har vi valgt at afgrænse os fra at undersøge og analysere hele den brede vifte af konsekvenser, der opstår som resultat af planlagt forældelse. Vores problemformulering lægger vægt på, mængden af e-affald i forhold til de knappe ressourcer, samt hvilke samfundsøkonomiske og politiske udfordringer, der finder sted. En af de måder vi afgrænser os på her er, at vi går normativt til projektet, da vi antager, at der findes store mængder e-affald, og at spild af de knappe ressourcer finder sted. Derudover antager vi ydermere også, at ressourcerne er knappe. Vi afgrænser os yderligere ved at fokusere på samfundsøkonomiske udfordringer og politiske reguleringer. 17

18 Dermed vælger vi for eksempel ikke at kigge på sociologiske udfordringer, idet at projektet vil blive for omfattende og begrænset, i forhold til tid samt ressourcer. I vores undersøgelse samt analyse af de politiske reguleringer afgrænser vi os her, ved at finde de love og direktiver der konkret gælder i forbindelse med førtidig udskiftning af produkter, specielt i Danmark og EU. Indenfor økonomi vil vi fokusere på virksomhedernes interesser i forhold til førtidig udskiftning af deres produkter, og her inddrage de forskellige konkurrenceformer. Derudover vil vi tage udgangspunkt i, om planlagt forældelse er medvirkende til en højere beskæftigelse. Når det er sagt, vil vi give et indblik i mobilproducenternes værdikæde, for derefter at finde løsninger på den stigende e-affald, ved at analysere de forskellige led i produktionen. Vi vælger dernæst at begrænse os til at fokusere på e-affald, da vi mener, at det er der hovedproblemet er, samtidig med at det er igennem elektronik, at vi fik øje på planlagt forældelse. Derudover har vi været nødt til at afgrænse os til elektroniske varer, da et andet perspektiv, ville være for omfattende og vi dermed ville få et overfladisk projekt. Efter at have redegjort, analyseret og undersøgt tendensen om førtidig udskiftning af elektroniske produkter, vil vi diskutere, hvad man kan gøre for at løse problemet. I vores diskussion vil vi inddrage casen om Project Ara, og på baggrund af det påvise, hvad der skal til for at ændre et etableret socioteknisk system. 2.4 Metodiske overvejelser I forbindelse med vores projekt på 2. semester har vi flere gange overvejet at gøre brug af interview. I forhold til planlagt forældelse virkede det mest oplagt at interviewe en talsmand fra en brancheforening, da vi ved at forskellige virksomheder, der fremstiller printere, er med i sådan en. Det har desværre ikke været muligt for os, at få nogen til at indrømme at de planlægger deres produkters levetid for at sikre tilbagevendende forbrugere, hvilket tvang os til at kigge andre veje, hvis vi ville gøre brug af et interview. 18

19 Blandt andet har vi diskuteret, at lave et interview med en økonom for at diskutere det økonomiske i problemstillingen, eller en reparatør af blandt andet printere, for at diskutere det tekniske i problemstillingen. Endeligt valgte vi interviewet fra, da vi fandt andre metoder mere relevante. Vi benytter os i stedet af en case, som kan defineres som værende et tilfælde eller en forekomst af problemfeltet (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Da vi i vores projekt ønsker at være løsningsorienteret omkring problemet planlagt forældelse, har vi kigget efter mulige løsninger på hvordan man kommer dette problem til livs. I vores søgen på løsninger fandt vi Googles Project Ara, som er fremtidens smartphone. Project Ara er en modulopbygget smartphone, som er sat til at have release i Vi ønsker med vores case om Project Ara at beskrive og dokumentere en konkret løsning på vores problemfelt. Vi afgrænser os til kun at have fokus på smartphones i casen, men vil i perspektiveringen diskutere denne teknologis mulige udvikling og eventuelle implementering i andre produkter, såsom computere, fladskærm og printere. Casen skal tydeliggøre hvordan en konkret løsning på projektets problemformulering kan komme til udtryk. Det er selvfølgelig en begrænset løsning, idet casen kun fokuserer på smartphones, hvorfor vi foretager den efterfølgende perspektivering. Efterfølgende bruger vi casen til at diskutere smartphonens sociotekniske system, idet vi godt vil beskrive, hvordan Project Ara kan komme til at indgå som den dominerende udbyder i smartphones etablerede sociotekniske system. Vores mest anvendte metode i projektet er dokumentanalyse. Denne metode er samtidig også den mest anvendte metode i samfundsvidenskaberne, da det er næsten umuligt at foretage empiriske undersøgelser, som ikke på den ene eller den anden måde inddrager dokumenter (Lynggaard, 2010). Vi vil bruge dokumentanalyse til at afdække forskellige politiske standpunkter, som leder til fastsættelsen af en politisk dagsorden, der adresserer problemet med planlagt forældelse. 19

20 Denne praksis, hvor man bevidst tilbageholder effektivitet så produktet mister sin nytteværdi inden for den ønskede tidsperiode, er ekstrem miljøskadende og er et problem, der desperat har behov for politisk regulering. Denne politiske regulering fra EU og i Danmark, vil vi forsøge at analysere gennem dokumentanalyse af udtalelser fra avisartikler og lovgivning der har en relevans til denne problemstilling. Problemet vi beskæftiger os med i dette projekt, er meget overset, og har behov for at blive italesat og i højere grad komme på den politiske dagsorden. Vi håber på, at vi gennem vores dokumentanalyser kan give en kvalificeret vurdering af, hvorvidt dette problem bliver forsøgt reguleret. I dette semester har der været et krav om at anvende tværfaglighed i projektet. I forhold til første semester indebærer dette, at man anvender minimum to kursusfag, som vi har haft i dette semester eller i det tidligere semester. Vi vil i vores problemstilling anvende flere forskellige fags teorier og metoder. Dette har resulteret i at vi har haft tværfagligheden i tankerne, når den rette problemformulering og senere hen arbejdsspørgsmål, skulle beskrives og løses på en tilfredsstillende måde. Når det kom til vores overvejelser omkring hele tværfagligheden, anskuer vi det på den måde, at det vil give større perspektiver på problemet. Det hjælper os med at udarbejde en bredere besvarelse. I forhold til anvendelse af tværfagligheden, er vi fra 1. semester blevet introduceret til forskellige former for discipliner. De repræsenterer alle sammen forskellige fortolkninger på, hvordan man sammenfletter og anvender de forskellige fag i samspil. Ud fra dette, har vi i vores projekt arbejdet multidisciplinært, når det kom til den konkrete anvendelse af tværfagligheden (Enevoldsen & Jelsøe, 2012: 36). Selvom vi har anvendt både planlægning, rum og ressourcer samt samfundsøkonomi, er diverse teorier og metoder blevet brugt inden for deres respektive fag. På den måde har vi ikke arbejdet interdisciplinært, som indebærer at anvende teorierne og metoderne på tværs af fagene. Vi mener at gennem vores anvendelse af multidisciplinaritet, opnås en tværfaglig indsigt, som lægger op til en besvarelse, der indeholder forskellige perspektiver. 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor: English version below Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Nedenstående skema skal udfyldes for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere