Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidste du Uddrag af foreningens protokoller"

Transkript

1 Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du

2 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev oprindelig fortrinsvis udlejet til arbejderfamilier og småhåndværkere til dyrkning af egne grøntsager, men også med et klart rekreativt og socialt formål. Kolonihaverne i den form, som nu kendes, opstod i slutningen af 1800-t. Venstrepolitikeren og entreprenøren Jørgen Berthelsen ( ) tog 1884 initiativet til den første egentlige havekoloni i Aalborg. Den blev organiseret som en forening med en valgt bestyrelse. Haverne var på 400 m 2. Den første haveforening i København blev grundlagt i 1891 af højrefolk fra Arbejdernes Værn. Som modvægt til "de politiske haver" stiftedes Det Københavnske Haveselskab i 1892; jf. Det Danske Haveselskab. De tidligste havekolonier havde rod i enevældens fattigvæsen anlagdes ved mange byer "hauge-kolonier" til uformuende familiefædre efter hjælp til selvhjælpprincippet. Frihaverne eller "fattighaverne", som de blev kaldt, havde snarere et opdragende sigte end et rekreativt. Havekolonien Hjelm i Aabenraa, der nu er fredet, kan føre sin historie tilbage til frihaverne. Industrialiseringen og den deraf følgende vandring fra land til by omkring 1900 betød en kraftig vækst af byerne. For arbejderne blev det en omvæltning at komme ind til byerne med de hastigt opførte lejekaserner. Kolonihaverne blev en kompensation for såvel små, mørke, usunde boliger som dårlige arbejdsforhold. Dyrkning af grøntsager var endvidere et vigtigt tilskud til familiens husholdning. Samtidig kunne kolonihaverne være en hindring for lediggang og drikkeri og styrke familielivet og måske dæmme op for en gryende socialisme. Kolonihavetyper Dyrkningshaver/nærhaver, ca m 2, kan være en del af det bolignære område (beboerhaver) eller beregnet for pensionister (pensionisthaver). De ligger ofte tæt ved bolig eller institution. Daghaver, ca m 2, benyttes til dyrkning og ophold og normalt ikke til overnatning. De er ofte forsynet med lysthus, redskabsskur og evt. drivhus. Fritidshaver, ca m 2, benyttes til beboelse i weekender og ferier i sommerhalvåret eller som fast bolig i perioden. De er ofte forsynet med større huse. Efter 1900 tog mange arbejdere og funktionærer sagen i egen hånd, dannede foreninger, lejede jord og anlagde havekolonier, ofte på kommunens (eller statens) dårligste jord eller på tidligere lossepladser. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 2

3 I 1908 oprettedes Kolonihaveforbundet i København, som i 1916 blev landsdækkende. Forbundet varetog fælles interesser, ansatte havekonsulenter og havde fælles indkøb af frø m.m. I 1907 var der ca kolonihaver her i landet, i 1949 ca og i 2008 godt , hvoraf de var i forbundet. De oprindelige kolonihavehuse var pittoreske lysthuse med tårne og spir; de måtte i 1930'erne vige for større, sammenflikkede huse, da folk begyndte at bo i haverne om sommeren. Disse "selvgroede" huse blev efter 1960'erne udskiftet med præfabrikerede huse. I samme tidsrum ændrede haverne funktion fra nyttehaver til fritidshaver; kål og kartofler gav plads for græs og stauder. 1990'ernes interesse for økologisk havebrug og resursebevidsthed har vendt denne udvikling. Kolonihaver er også kendt i andre lande, hvor de stort set har gennemgået samme udvikling som i Danmark. I England kendes allotment gardens for fattigfolk fra midten af 1700-t. I Tyskland kendes fattighaver ved flere byer fra 1820'erne, bl.a. de kendte Schrebergärten i Leipzig for børnerige familier, opkaldt efter grundlæggeren, dr. D.G. Schreber ( ). De dannede forbillede for mange senere kolonihaver. I Sverige fik man den første planlagte havekoloni i 1895 i Malmø. Bevægelsen blev her stærkt inspireret af den danske. Vidste du også at Kettehøj kolonihavekvarter før etableringen af Holbækmotorvejen i 1964 var en del af Brøndby Kommune. Siden 1948 har Kettehøjs kolonihavehuse eksisteret på Kettegårdens tidligere landbrugsjord. I 1930 erne var der en rig gartneriproduktion, og ejendommen på Kettevej 10 var en tidligere gartnervilla. en af kommunens ældste veje er Kettevej, der er regionalt udpeget som et spor af kulturhistorisk interesse. Kettevej var den oprindelige landevej til Køge, før Gl. Køge Landevej blev etableret i Den gamle middelaldervej løb igennem Hvidovre Landsby, hvoraf resterne af vejen foruden Kettevej er den nuværende Kettegårds Allé og Kirkegade. du kan læse mere om Hvidovre, Kettevej, Kettehøj mm på Haveforeningen Kettehøj 1948 blev opløst den på Cafe Elektra, og samme dato stiftede man Kettehøj (Der findes tilsyneladende ingen protokoller fra den første forening.) Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 3

4 Der var kampvalg om formandsposten, og den tidligere formand for Kettehøj 1948 trak sig, da han kun opnåede stemmelighed med E. Håkonsen, der herefter var den første eller anden formand for foreningen. Man enedes om at afskaffe bøden på 2 kr. men fastholde bøder på 5 og 10 kr. Det blev besluttet at alle frugttræer i foreningen skulle sprøjtes 2 gange om året, og at ingen haver kunne undslå sig. Foreningen var meldt ind i Kolonihaveforbundet, og bestyrelsen brokkede sig over, at der ikke var mødt en repræsentant til generalforsamlingen. Man havde søgt Brøndbyernes kommune om uopsigelighed for haverne i 16 år. Medlem Bernhard Hansen tilbød, at sammen med 9 mand kunne han anlægge parkeringsplads, legeplads m.m. på 3 søndage. Det blev vedtaget at haverne no. 45 og 46 skulle drænes. Bestyrelsen var enig om at tøjtørring om søndagen ikke så godt ud. Udgiften for anlæggelse af vandledning ville beløbe sig til ca kr., såfremt der benyttes nye materialer og toilettet ville koste 400 kr. På et møde med ejerens sagfører kritiserede han, at man kun havde sat minimumsalderen for lejere til 20 år og ikke til myndighedsalderen 21 år. Det blev efter mødet ændret. Samtidigt blev den samlede leje for 5 måneder kr. 1541,35 betalt Formanden udviklede planer. En af dem var at afskaffe pligtarbejdet, mod at medlemmerne betalte 5 kr. om året. Foreningen kunne så antage 2 mand på en akkord, til at udføre arbejdet. Formanden fik tilbudt noget tømmer 4 * 4 til 50 øre meteren. De første spæde skridt til oprettelse af et marketenderi blev taget. Foreningen sørgede for ud over at sprøjte havernes træer og buske, også sprøjtning af kartofler. Da foreningen stod og manglede et par tusinde kr. til bl.a. vandledning og toilet, spurgte man Kasserer Jensen om foreningen ikke kunne låne pengene af ham, og han sagde ja. (Der var kasserere til den gang) Bestyrelsesmedlemmerne blev kaldt Formand Håkonsen, Kasserer Jensen, Næstformand Malm osv. og ikke Jan, Benny, Helle osv. Alt anlægsarbejdet i kolonien blev udført af medlemmer, der havde de specielle kompetencer, der krævedes. Arbejdet, der skulle laves gik i udbud, og billigste bud vandt. Der blev købt 13 tons slagger til opfyldning af de værste huller i vejene. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 4

5 Generalforsamlingen blev holdt på Rossini, der var genvalg til dem på valg, og pligtarbejdet blev afskaffet mod en betaling på 5 kr./år. På generalforsamlingen ændredes havereglementets 2 til: langsom Cykel, Automobil og Motorcykelkørsel tilladt. 6 ansøgninger om lån blev godkendt på et bestyrelsesmøde. St. Hansaften var der fest og musik på pladsen. Bestyrelsen gik rundt og kontrollerede om haverne var i orden, og man indledte forhandlinger med bonden om at leje hans jord til udvidelse af foreningen. Fra et vagtselskab havde fik man et tilbud på 60 øre om måneden pr. have for opsyn af disse. N.P. Larsen have 22 får 60 kr. for at rense bækken (eneste bud) Fru Timm klagede over at der havde været Køer i hendes have og ødelagt en del for hende. Formanden havde sendt et brev til forpagteren af den tilstødne jord. Forpagteren svarede tilbage at han ingen dyr havde gående ude på det tidspunkt. Man enedes om i løbet af vinteren at undersøge, hvem der skal sætte hegn op. Foreningen har lejet mere jord, og der annonceres i Valbybladet, Hvidovrebladet samt Frederiksholm avis efter nye medlemmer. På efterårsgeneralforsamlingen blev det vedtaget, at kassereren lønnes med 125 kr. halvårligt og Formanden 50 kr. halvårligt Bestyrelsen enedes om at bevillige 250 kr. til en ny overkørsel ved Kettevej, heraf 135 kr. til arbejdsløn et tilbud fra Bernhard Hansen. Formanden vilde gennem Kolonihaveforbundet prøve at skaffe et lån på 3000 kr. til vandledning på det nye areal. Kassereren vilde indsende en ansøgning til Hedeselskabet, om tilskud til hækplanter, så vi havde pengene når vi skulle betale planterne. Bestyrelsen ville tale med Bondo-Larsen om nedsættelse af lejen på de første haver. Forårsgeneralforsamlingen anmodede Købmand Bertelsen (købmandsforretningen lå på hjørnet af Kettevej og Grænsevej lige over for Kettehøj 2) om foreløbigt at sælge varer om søndagen nede i foreningen, og det gik Bertelsen med til. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 5

6 Bestyrelsesmedlem Niels Madsen mente at man skulle se tiden an og senere oprettede et kooperativt marketenderi. Angående pligtarbejde enedes man, om at medlemmerne på den gamle gang i år betalte 7 kr. hver for at blive fri for pligtarbejde, og medlemmerne på det nye areal (i dag Kettehøj2) beholdt pligtarbejdet i år. Brøndbyernes Kommune har givet tilladelse til 2 overkørsler på det nye areal. Bestyrelsen endes om, at græs og ukrudt på festpladsen og marketenderihaven blev slået. Bestyrelsen nedsatte et ordensudvalg, der den første søndag i Juni, Juli, August og September skulde gå rundt og se om haverne var i orden ifølge lovene, og så enedes bestyrelsen også om at forbyde afbrænding af bål om søndagen samt at forbyde tøjtørring søn - og helligdage. Der var en del restancer, der vilde blive udsendt rykkerskrivelser til disse medlemmer. Bernhard Hansen gav et tilbud på sprøjtning af frugttræer 25 øre pr. træ, heraf vilde de 5 øre bruges til afskrivning af sprøjten. Da formanden blev valgt til kongressen i Kolonihaveforbundet gav bestyrelsen ham frie hænder angående de ting, der skulle behandles på kongressen, dog skulle formanden stemme imod en eventuel kontingentforhøjelse. Ordensudvalget havde været ude og se på haverne, og de medlemmer, hvis haver ikke var vedligeholdt, havde fået et brev om at bringe dem i stand. Bestyrelsen enedes om at forbyde cykelkørsel på den smalle gang, da der var sket forskellige uheld. Meddelelsen vilde blive opslået i skabet. Bestyrelsen enedes om at plante hæk ud mod Kettevej i stedet for hegn, da økonomien ikke er så god. Bestyrelsen gav Formanden og næstformanden bemyndigelse til at optage forhandling med sognerådsformanden for Brøndbyøster om indlæggelse af elektricitet i havekolonien. På en ekstraordinær generalforsamling i august forelå et forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af festpladsen. Dette blev enstemmigt vedtaget. Der forelå ligeledes fra bestyrelsen et forslag om forhøjelse af indskud fra 25 til 50 kr. for nye medlemmer og ved salg af haver. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Og endeligt forelå et forslag om ekstra kontingent til en ny låge. Lågen vilde koste 800 kr. heraf skal medlemmerne betale 7 kr. hver. Enstemmigt vedtaget. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 6

7 Deklarationen fra kommunen havde kun givet 16 år på det gamle areal, og 24 år på det nye areal. Kolonihaveforbundet vilde arbejde videre med sagen, så vi kunde få en ensartet deklaration for hele foreningen. Det blev besluttet at købe stolper til hegn mod Kettevej, det vilde koste 155 kr. og der opsættes skilte ved toiletterne og cykling forbudt på den smalle vej. Generalforsamlingen afholdtes i Cafe Engholm Borgbjergvej 30 Fra bestyrelsen forelå forslag om nedsættelse af lejen for have 48 til 7 øre pr. alen. vedtaget. (Der må ikke bygges i have 48 fordi den ligger for tæt på Kettevej) Det blev vedtages kun at afholde generalforsamling 1. gang om året, og bestyrelsesmøder hver anden måned. Den oprettede studiekreds var nu godt i gang med deltagelse af ca. 20 medlemmer fra Kettehøj. Der var i samråd med deltagerne, foretaget en ændring i studieplanen, nemlig fra alm. havebrug til emnet frugtavl. Det vedtoges at udlevere 1 nøgle pr medlem til den lille låge. Ved lejemåls ophør skal nøglen afleveres til foreningen. Have nr. 102 er i restance og har endvidere forset sig med udeblivelse fra hækplantning, pligtarbejde og forsømmelse af sin have. For disse forseelser vedtoges at idømme vedk. en bod på 30 kr., samt at tilstille lejeren en skriftlig advarsel, med 14 dages frist fra dato, at få bragt sine forhold i orden. I modsat fald vil det få opsigelse til følge. Have nr. 103 har forset sig med udeblivelse fra hækplantning og forsømmelse af sin have, for disse forseelser vedtoges at idømme vedk. en bøde på 20 kr. samt at tilstille lejeren en skriftlig advarsel og frist, indeholdende samme betingelser som have nr Udgiften til vandforbrug i den forløbne sæson beløb sig til ca. 400 kr. Man vedtog at købe en tøndesprøjte. Udgift hertil ansloges til ca. 400 kr. Betalingen skulle ske i rater. Købet blev overladt til Kassereren. Der blev tilkørt 2 læs slagger pr. uge til en pris af 10 kr. pr læs I ændrede en bekendtgørelse fra undervisningsministeriet følgende retskrivningsregler: Almindelige navneord skrives ikke længere med stort, "å" bruges i stedet for "aa", og "kunde", "skulde" og "vilde" skrives fremover "kunne", "skulle", "ville". Det er ikke endnu gået op for Foreningens Sekretærer. Der er fortiden restancer på grund af arbejdsløshed, vedkommende får lov at betale kontingent af flere gange. Der findes særlige bestemmelser vedr. medlemmer Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 7

8 af nystartede havekolonier, ang. tilskud til havelejen, når der er over 40 dages ledighed. Spørgsmålet undersøges nærmere og vedk. medlemmer får underretning. Håkonsen (formanden) havde fået tilsendt nærmere oplysninger vedr. tilskud til arbejdsløse medlemmer; men desværre kan foreningen her ikke komme i betragtning, da tilskud kun gives til helt nystartede kolonier. Vedr. vandspørgsmålet på det nye areal, havde bestyrelsesmedlem Madsen beregnet at den samlede pris vil andrage ca kr. hvilket vil sige ca. 70 kr. pr have. Da foreningen ikke råder over midler hertil og det menes ugørligt at låne beløbet, drøftedes forskellige muligheder bl.a. oprettelse af et fond med indbetaling over 3 år På en forespørgsel ang. de billige slagger oplyste Jensen, at grunden til at de ikke var kommet frem, var at leverandøren havde fyret med tørv et stykke tid. På generalforsamlingen oplystes at der var fremsendt krav fra NESA om flytning af 2 huse, som hævdes at ligge for tæt ved højspændingsledningerne. Sagen blev sendt til forbundet, som yder juridisk bistand. Kassereren beklagede at måtte meddele, at der var sket en stigning af jordskatterne på 1800 kr. En tidligere generalforsamlingsbeslutning lydende på, at marketenderiet skulle drives kooperativt blev omstødt. I stedet vedtoges at marketenderiet overlades til privat drift. Et spørgsmål til generalforsamlingen om den kunne sanktionere handel i foreningen uden borgerskab, blev besvaret med et klart nej! Fra P. Chr. Hansen forelå et forslag om at arrangere sommerudflugt Ud i det blå det blev vedtaget. Efter indkomne Klager fra flere Medlemmer angående Børnenes Boldspil på Legepladsen, blev det vedtaget af bestyrelsen at forbyde det herefter. Der vil blive opsat et skilt med Boldspil forbudt. På et bestyrelsesmøde oplæste formanden en Kontrakt til Købmand Berthelsen, hvori det gik ud på, at Berthelsen skulde betale 50 kr. i leje for Marketenderiet det første år, og 100 kr. pr. År de efterfølgende 4 År, hvorefter hele dette Spørgsmål tages op til fornyet Overvejelse. Forslaget blev godkendt af Bestyrelsen. På en ekstraordinær generalforsamling fremsatte kassereren et Forslag angående optagelse af et Lån kr. 5000,00 fra Kolonihaveforbundet og et Privat lån på 4000,00. Det blev vedtaget med stor Majoritet. Det vedtoges at fremsende følgende ansøgning til Kolonihaveforbundet: Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 8

9 Da 80 af Foreningens Medlemmer ikke har Vand i deres Haver og hele deres Arbejde er præget af Vandmangel enedes man om på en eller anden Måde at løse Problemet. Da Foreningen ikke råder over tilstrækkelig Kapital til en Udvidelse af Vandledningen vedtog Generalforsamlingen at anmode Kolonihaveforbundet for Danmark om et Lån stort kr. 5000,00 på de sædvanlige betingelser. På et bestyrelsesmøde meddelte formanden, at han under sin Sommerferie var blevet kaldt ekspres til Kolonihaveforbundet, som meddelte ham at de 46 haver i den game Del af Haveforeningen var blevet opsagt af Herr Bondo Larsen, på grund af misligholdelse af Kontrakten. På dette giver Formanden det Svar, at Pengene er indbetalt til Kolonihaveforbundet den 5. i Forfaldsmåneden ifølge Kontrakten, så denne kan altså ikke være misligeholdt fra vores Side, men Fejlen ligger i at Pengene ikke er nået Herr Bondo Larsen før d. 12. så Kolonihaveforbundet, anbefaler at tale med en Sagfører om Sagen. Sagen blev gennemdrøftet af bestyrelsen, og denne gik ind for Kolonihaveforbundets Forslag. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde hos Håkonsen meddelte han at efter Samtalen med vor Sagfører Hr. Overretssagfører Leth, stod vores Sag ikke så godt, da der var kommer et Forslag fra Bondo Larsens Sagfører, som gik ud på en Nedsættelse på Lejemålet, på 3 år til 1971, og en Slettelse af der sidste punkt på Forkøbsret af Jorden, som Overretssagfører Leth anbefalede at gå ind på. Herefter vedtog man at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling og forelægge sagen for Medlemmerne. På den ekstraordinær Generalforsamling oplæste Formanden Udkastet til den nye Kontrakt og oplyste om sine Møder med D. Herrer Sagførere og anbefalede Forslaget til Godkendelse. Efter at flere Medlemmer havde haft Ordet, og Sagen var diskuteret gik Forslaget til Afstemning, og det blev vedtaget med 28 Stemmer mod 3. Inden Mødet oplyste Forbundsformand Gotfred Andersen, at man efter Nytår vilde optage Forhandling om Køb af Jorden af hele Kolonien, da han mente at Tiden var god og moden. Angående den Familie som bor i Haven i Vinter; de har fået lov til det af Brøndbyernes Kommune af menneskelige Grunde. Kassereren oplyste at der var 20 Medlemmer som ikke havde indbetalt deres Haveleje til Tiden, der vil blive gjort skridt til at inddrive lejen. Kloakken igennem Haven kommer til at berøre ca. 10 Haver, vor Kasserer har haft en Konference med de Folk indenfor kommunen, der har med dette at gøre, og opnået efter vor Mening, en særdeles god Erstatning til Disse Medlemmer, man enedes om at indkalde disse Medlemmer til et Møde og tale om sagen med dem. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 9

10 På et Møde i Rossini med de fremmødte Medlemmer og efter at Formanden havde oplyst om Erstatningen til dem, angående kloakken, blev sagen diskuteret, og de erklærede dem tilfredse. Det vedtoges at 2 % af Erstatningen skulde gå til Dækning af Udgifterne, samt Løn til den Assistance der var fra Sagkyndig Side. Havelejen i 1952 er 9 øre pr. kv. alen (1 kvadratmeter, = 2,538 kvadrat alen og det svarer til ca. 24,85 øre pr kvadratmeter), som betales forud med 6 måneder. Nye medlemmer betaler et indskud til foreningen på 25 kr Ved generalforsamlingen i Rossini oplyste Formanden at Kloakarbejdet gennem Haven, vilde vare ca. 2 Mdr. Vandledningen til Arealet vil blive påbegyndt og færdiglavet i Påsken, der vil blive trukket Ledninger, således at der vil blive 2 Haver om hver Ledning, det videre fornødne i Haverne må Medlemmerne selv ordne, de tiloversblivene gamle Rør vil blive solgt til Medlemmerne til 2 kr. pr meter. Der er afholdt Møde ang. køb af Jorden med Jordlovsudvalget, som tager sig af Sagen, men der kan godt gå et stykke Tid før det er i Orden. Sommerudflugten blev ikke til noget, da der ikke var Tilslutning. Bortkørsel af Skrald vil i År blive 5 5½ kr. pr Medlem. Da der var luftet en Tanke om at være med til en Udstilling med vor Avl fra Haven, blev det her bestemt at den bliver d Oktober med mindste Deltagerantal 14 Personer. Formanden anbefalede det meget. Kühl fra Københavnerkredsen, som var tilstede, anbefalede også varmt Udstillingen og oplyste at Amager kredsen, havde holdt en sådan Uudstilling, til stor glæde for Medlemmerne. Formanden oplyste endvidere at slitage på Vejene, og ligeledes Lågen vilde blive repareret når Entreprenøren var færdig med Kloakarbejdet, og at Entreprenøren erholder Udgifterne. Følgende forslag fra Bestyrelsen blev vedtaget: 1. Bestyrelsen foreslår, at udgiften til Vandledning samt vandforbrug udlignes på Medlemmerne og opkræves i 2 Rater om Året. 2, Bestyrelsen foreslår, at Kontingent til Kolonihaveforbundet p.t. 5 kr. om Årlig betales ekstra udover den normale leje af Jorden, og påføres særskilt på Kvitteringen kr. 1,25 pr Kvartal, det andet ekstra Kontingent bortfalder hermed. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 10

11 De afgående Bestyrelsesmedlemmer var: Kasserer Jensen, som blev genvalgt Næstformanden Jørgensen, genvalgt Bestyrelsesmedlem Skovgaard Hansen, genvalgt Bestyrelsesmedlem Svend Petersen, ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Harald Madsen Revisor genvalgt Wandahl Efter Generalforsamlingen var der Pakkefest. Pakkerne var skænket af Foreningen, og med en fortræffelig Auktionarius ved Navn Andresen kom der mange rare Penge ind til Foreningen. Med hensyn til Køb af Jorden er der sket det beklagelige, at Gårdejer Petersen er afgået ved Døden og Arvingerne har bedt os om at vente til efter Nytår med Sagen. Bål i haven er forbudt fra 1/5. Kassereren vil være i sin Have hver Fredag fra og Formanden hver Søndag fra fra d. 8/5. En Forespørgsel fra Købmand Berthelsen om Forhøjelse af Priser på Varer, til Dækning af de Indbrud, der har været i Marketenderiet blev forkastet. Fiskemanden kører igennem Foreningen hver Tirsdag. Det blev vedtaget at sætte et Skilt op ved Hovedlågen, med påbud om forsigtig Kørsel på Gangen af Hensyn til Børnene. Formanden meddelte på et bestyrelsesmøde at han trak sig tilbage fra Dags Dato, da han for det første ikke kunde finde sig i den Kritik, han hørte af forskellige Medlemmer, da han mente at Kritikken var rejst et forkert sted. Derefter udspandt der sig en Diskussion angående det i Påsken udførte Arbejde på vandledningen, som Medlemmer af Bestyrelsen mente var for dyrt, og samtidigt ikke var behandlet på noget Bestyrelsesmøde. På et Tidspunkt var al Diskussion overflødig, da 4 Bestyrelsesmedlemmer satte deres Mandat til Rådighed af forskellige Grunde. Man enedes om at nedsætte et Forretningsudvalg, bestående af Næstformanden og Kassereren, til at varetage Foreningens Interesser indtil den ekstraordinære Generalforsamling, der afholdes den 2/8-52 Næstformanden bød Velkommen til generalforsamlingen og bad om Forslag til Dirigent, foreslået og valgt blev, Flink Have 118. Den afgående Formand havde Ordet, og sagde at han ikke vilde arbejde gratis for Foreningen, da han ikke var så meget Idealist, at han arbejdede om Helligdagene, og han mente, at den Kritik, der var rejst imod ham, var uberettiget, da de ved Indlæg- Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 11

12 ningen af Vandledningen havde sparet Foreningen for mange Penge, og han syntes også, med Hensyn til Småbeløbene, der skulle bruges til Foreningen, var det ikke Meningen, at han skulde spørge Bestyrelsen om Tilladelse til dette, da man som Formand kunne disponere over småbeløb, og på dette Grundlag ville han fratræde. Flere Medlemmer havde Ordet blandt andet Skovgaard Hansen, der sagde at de 1600 kr., til Vandledningen, var for meget. Efter hans Udregning kunne Arbejdet have været udført for ca kr. Knud Jensen efterlyste den daværende Bestyrelses Tilladelse til at udføre Arbejdet, men da den ikke fandtes, mente han at den afgående Formand havde handlet efter Forgodtbefindende, og misbilligede det meget. Andreasen og Ulsing og flere andre Medlemmer angreb ligeledes den afgående Formand for hans Ledelse af Foreningens Interesser, men de forskellige Medlemmer fik ikke noget Svar, da den afgående Formand forholdt sig tavs. Man gik derefter over til valg. Som Formand blev nyvalgt Skovgaard Hansen og til Bestyrelsen blev foreslået og valgt Flink 118, Hartvigsen 58, Ulsing 15 og Rundstrøm 128. Knud Jensen sagde med Hensyn til Marketenderiet, at hvis Berthelsen vilde sætte sine Priser lidt ned, vilde flere Medlemmer handle hos ham. Berthelsen svarede, at den rejste Kritik vilde han tage til Eftertanke og sørge for, at Medlemmerne blev tilfredse. På første bestyrelsesmøde efter valget havde Formanden Ordet og manede til Sammenhold, da vi gerne skulde arbejde bedre sammen end den afgåede Bestyrelse, hvad han også troede, der var store udsigter til. Med Hensyn til Vejene enedes man om at tale med Entreprenøren, om en tilfredsstillende Ordning. Med hensyn til Havelågen var den taget op og sendt til en Smed, så den kunne blive repareret til alles Tilfredshed. Et Skilt med Hastighedsbegrænsning i Haven ville blive opsat ved Lågen. Formanden meddelte at Vandet var blevet undersøgt på et Laboratorium efter Opfordring fra flere Medlemmer. Undersøgelsen vist at Vandet var godt, det indeholdt en lille Smule mere Jern end normalt. Et Hastighedsskilt med 10 km. s Fart igennem Gangene vil blive opsat. Arbejdet vil blive udført af Bestyrelsen som Idealister. Efter at Vandspørgsmålet var blevet gennemgået endnu en Gang, enedes man om at henlægge hele denne sørgelige Historie. Efter Udregning koster det hver Have 63 kr. for vandet, det vil kunne betales en Gang for alle, ellers kommer der de sædvanlige Renter på, dette tages til Efterretning til senere Behandling. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 12

13 Formanden havde haft en Samtale med Entreprenøren om Vejene i Foreningen efter Kloakarbejdet, da Bestyrelsen ikke mente de var i ordentlig Stand. Entreprenøren oplyste, at den forrige Formand mundtligt havde godkendt Vejene, så de Slagger vi forlangte ville han ikke levere. Efter at have drøftet Sagen enedes man om et Forslag til Entreprenøren, der gik ud på at han skulde give Foreningen 300 kr. og stille en Tromle til Disposition, da det endvidere oplystes at Drænrørene heller ikke var lagt ned. Der var kommet en Ekstraregning fra Gartner Lomborg på 995 kr. for Vandet, man diskuterede det og man enedes om til næste År at få sat en Stophane så man kan undgå yderligere Diskussion desangående, da det viser sig hvert År som tilbagevendende Problem. Da Vandmåleren har været i stykker i en Måned af denne Vandingsperiode, mener Gartner Lomborg, at det Forbrug som Måleren har udvist 1730 m 3 er for lidt, og han mener, at han skal have ca. kr for Vand i Bestyrelsen enedes om at forhandle med Gartner Lomborg om et Beløb på ca kr., samt at regulere dette Beløb til den ene eller anden side i Forhold til Vandings Perioden På det Stykke af Vejen hvor Kloakken er nedlagt, er der efter samtale med Entreprenøren Egil Petersen og Kommunen opnået en Ordning med Egil Petersen, om at han skal levere 15 m 3 Slagger, som skal udlægges på gangen ved haverne fra Grøften og til Have nr Ang. Have nr. 48 er der blevet oplyst at Lejeren har ønsket at få sat sin Haveleje op fra 6 Øre til 9. Dette mener Bestyrelsen, at man ikke kan gøre, da denne Pris af 6 Øre pr. Alen 2 er fastsat af Generalforsamlingen. Ang. Have 16. enedes man om at fratage Medlemmet sin Have, da han ikke har overholdt sin Aftale med Kassereren, om at afbetale sin Gæld hver uge. Da denne aftale blev luftet, lod man samtidig Medlemmet underskrive en Erklæring på, at Foreningen såfremt han ikke holdt sit Løfte, kunne sælge Haven Formanden har haft et Møde med Gartner Lomborg, og de blevet enige om 1200 kr. for vand i Dette er det beløb, som bestyrelsen har godkendt på Bestyrelsesmødet d Reparation af Pumpen vil herefter blive gjort på Lomborgs Regning. Efter Samtale med Svend Nielsen have Nr. 16 blev man enig om at opsige ham, på Grund af Restance og Foreningen har lejet Haven ud til en ny Ejer, som overtager Forpligtelserne på Haven. Formanden havde indhentet et Tilbud fra Vognmand Kastbo på bortkørsel af skrald til Sommer. Tilbuddet gik ud på Tarifmæssig Betaling d.v.s. 48 kr. pr. Uge, og det er Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 13

14 regnet ud til 7 kr. pr. medlem for Sommeren. Vognmand Kastbo er indforstået med, at han tager Hækkeaffald, når det er bundtet. Tilbuddet blev vedtaget. Ligeledes er Vognmanden stadig villig til at levere Slagger til en pris af 10 kr. pr læs. På generalforsamlingen oplæstes Protokollen, og efter at Andersen havde kritiseret, at der manglede Regnskaber i Protokollen, blev det lovet ordnet af Formanden, og Protokollen blev derefter godkendt. Købet af Matr. Nr. 33B er henlagt, da Ejeren af Jorden er afgået ved Døden og Arvingerne ikke er interesseret i at sælge i Øjeblikket. Andersen mente ikke at Regnskabet kunne godkendes, da der ikke forelå Status. Kassereren svarede, at Regnskabet var ført som hidtil. Dirigenten foreslog, at man godkendte i den Form, som det er ført i År, og Status vil blive gennemført til næste år. Efter dette blev regnskabet godkendt. Der forelå et Forslag om at forhøje Formanden og Kassererens løn med 50 kr. til henholdsvis 150 kr. og 300 kr. Dette blev vedtaget. Bestyrelsen foreslår at man slår Matr. Nr. 25B og 33B sammen i en Enhed således at:. Matr. Nr. 25B der udgør kvadratalen og Matr. Nr. 33B der udgør kvadratalen I alt giver kvadratalen Og derefter trækker vejarealet fra (som er tillagt alle Haverne) i alt kvadratalen. Disse alen deles ligeligt imellem alle Haverne, dette vil blive 100,9 kvadratalen. Det Beløb som vi i dag betaler til Ejerne af Jorden er i alt kr. 7257,76. Skatter og andre offentlige udgifter bliver reguleret så snart, at de stiger eller falder, og uden at der skal en Generalforsamling til at beslutte det. Kontingent skal bestemmes på Generalforsamlingen i marts måned, efter at bestyrelsen har forelagt et budget. Kontingent bliver 36,00 kr. pr. Have. Der var en Forespørgsel om ikke man til Sommer kunne få bragt sine Breve til Haverne, da der kunde gå lang Tid, før man fik dem hentet hos Købmand Berthelsen. Formanden oplyste at han vilde undersøge sagen, men vi skulde først se at få Numrene på alle Haverne og Navne på Vejene. Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet med Ulsing som Sekretær. (og han er svær at tyde) Holm nr. 68 forsætter som Havemand for 300 kr. (mon det er ham, der senere blev formand?) Bestyrelsen besluttede, at der skal numre på gangene og i alle Haver, og sender Meddelelse til Postvæsnet, så vi kan få vores Post bragt ud i Haverne. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 14

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Gamle vedtægter 1 Foreningens formål er: at fremme fælles interesser for sine medlemmer i alle forhold vedrørende havebrug. at administrere

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM LOVE for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM Revideret marts 2006 I. Almindelige bestemmelser: 1. Foreningens navn er Villabyen Hindholm, og den hjemsted er Tårnby Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere