Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidste du Uddrag af foreningens protokoller"

Transkript

1 Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du

2 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev oprindelig fortrinsvis udlejet til arbejderfamilier og småhåndværkere til dyrkning af egne grøntsager, men også med et klart rekreativt og socialt formål. Kolonihaverne i den form, som nu kendes, opstod i slutningen af 1800-t. Venstrepolitikeren og entreprenøren Jørgen Berthelsen ( ) tog 1884 initiativet til den første egentlige havekoloni i Aalborg. Den blev organiseret som en forening med en valgt bestyrelse. Haverne var på 400 m 2. Den første haveforening i København blev grundlagt i 1891 af højrefolk fra Arbejdernes Værn. Som modvægt til "de politiske haver" stiftedes Det Københavnske Haveselskab i 1892; jf. Det Danske Haveselskab. De tidligste havekolonier havde rod i enevældens fattigvæsen anlagdes ved mange byer "hauge-kolonier" til uformuende familiefædre efter hjælp til selvhjælpprincippet. Frihaverne eller "fattighaverne", som de blev kaldt, havde snarere et opdragende sigte end et rekreativt. Havekolonien Hjelm i Aabenraa, der nu er fredet, kan føre sin historie tilbage til frihaverne. Industrialiseringen og den deraf følgende vandring fra land til by omkring 1900 betød en kraftig vækst af byerne. For arbejderne blev det en omvæltning at komme ind til byerne med de hastigt opførte lejekaserner. Kolonihaverne blev en kompensation for såvel små, mørke, usunde boliger som dårlige arbejdsforhold. Dyrkning af grøntsager var endvidere et vigtigt tilskud til familiens husholdning. Samtidig kunne kolonihaverne være en hindring for lediggang og drikkeri og styrke familielivet og måske dæmme op for en gryende socialisme. Kolonihavetyper Dyrkningshaver/nærhaver, ca m 2, kan være en del af det bolignære område (beboerhaver) eller beregnet for pensionister (pensionisthaver). De ligger ofte tæt ved bolig eller institution. Daghaver, ca m 2, benyttes til dyrkning og ophold og normalt ikke til overnatning. De er ofte forsynet med lysthus, redskabsskur og evt. drivhus. Fritidshaver, ca m 2, benyttes til beboelse i weekender og ferier i sommerhalvåret eller som fast bolig i perioden. De er ofte forsynet med større huse. Efter 1900 tog mange arbejdere og funktionærer sagen i egen hånd, dannede foreninger, lejede jord og anlagde havekolonier, ofte på kommunens (eller statens) dårligste jord eller på tidligere lossepladser. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 2

3 I 1908 oprettedes Kolonihaveforbundet i København, som i 1916 blev landsdækkende. Forbundet varetog fælles interesser, ansatte havekonsulenter og havde fælles indkøb af frø m.m. I 1907 var der ca kolonihaver her i landet, i 1949 ca og i 2008 godt , hvoraf de var i forbundet. De oprindelige kolonihavehuse var pittoreske lysthuse med tårne og spir; de måtte i 1930'erne vige for større, sammenflikkede huse, da folk begyndte at bo i haverne om sommeren. Disse "selvgroede" huse blev efter 1960'erne udskiftet med præfabrikerede huse. I samme tidsrum ændrede haverne funktion fra nyttehaver til fritidshaver; kål og kartofler gav plads for græs og stauder. 1990'ernes interesse for økologisk havebrug og resursebevidsthed har vendt denne udvikling. Kolonihaver er også kendt i andre lande, hvor de stort set har gennemgået samme udvikling som i Danmark. I England kendes allotment gardens for fattigfolk fra midten af 1700-t. I Tyskland kendes fattighaver ved flere byer fra 1820'erne, bl.a. de kendte Schrebergärten i Leipzig for børnerige familier, opkaldt efter grundlæggeren, dr. D.G. Schreber ( ). De dannede forbillede for mange senere kolonihaver. I Sverige fik man den første planlagte havekoloni i 1895 i Malmø. Bevægelsen blev her stærkt inspireret af den danske. Vidste du også at Kettehøj kolonihavekvarter før etableringen af Holbækmotorvejen i 1964 var en del af Brøndby Kommune. Siden 1948 har Kettehøjs kolonihavehuse eksisteret på Kettegårdens tidligere landbrugsjord. I 1930 erne var der en rig gartneriproduktion, og ejendommen på Kettevej 10 var en tidligere gartnervilla. en af kommunens ældste veje er Kettevej, der er regionalt udpeget som et spor af kulturhistorisk interesse. Kettevej var den oprindelige landevej til Køge, før Gl. Køge Landevej blev etableret i Den gamle middelaldervej løb igennem Hvidovre Landsby, hvoraf resterne af vejen foruden Kettevej er den nuværende Kettegårds Allé og Kirkegade. du kan læse mere om Hvidovre, Kettevej, Kettehøj mm på Haveforeningen Kettehøj 1948 blev opløst den på Cafe Elektra, og samme dato stiftede man Kettehøj (Der findes tilsyneladende ingen protokoller fra den første forening.) Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 3

4 Der var kampvalg om formandsposten, og den tidligere formand for Kettehøj 1948 trak sig, da han kun opnåede stemmelighed med E. Håkonsen, der herefter var den første eller anden formand for foreningen. Man enedes om at afskaffe bøden på 2 kr. men fastholde bøder på 5 og 10 kr. Det blev besluttet at alle frugttræer i foreningen skulle sprøjtes 2 gange om året, og at ingen haver kunne undslå sig. Foreningen var meldt ind i Kolonihaveforbundet, og bestyrelsen brokkede sig over, at der ikke var mødt en repræsentant til generalforsamlingen. Man havde søgt Brøndbyernes kommune om uopsigelighed for haverne i 16 år. Medlem Bernhard Hansen tilbød, at sammen med 9 mand kunne han anlægge parkeringsplads, legeplads m.m. på 3 søndage. Det blev vedtaget at haverne no. 45 og 46 skulle drænes. Bestyrelsen var enig om at tøjtørring om søndagen ikke så godt ud. Udgiften for anlæggelse af vandledning ville beløbe sig til ca kr., såfremt der benyttes nye materialer og toilettet ville koste 400 kr. På et møde med ejerens sagfører kritiserede han, at man kun havde sat minimumsalderen for lejere til 20 år og ikke til myndighedsalderen 21 år. Det blev efter mødet ændret. Samtidigt blev den samlede leje for 5 måneder kr. 1541,35 betalt Formanden udviklede planer. En af dem var at afskaffe pligtarbejdet, mod at medlemmerne betalte 5 kr. om året. Foreningen kunne så antage 2 mand på en akkord, til at udføre arbejdet. Formanden fik tilbudt noget tømmer 4 * 4 til 50 øre meteren. De første spæde skridt til oprettelse af et marketenderi blev taget. Foreningen sørgede for ud over at sprøjte havernes træer og buske, også sprøjtning af kartofler. Da foreningen stod og manglede et par tusinde kr. til bl.a. vandledning og toilet, spurgte man Kasserer Jensen om foreningen ikke kunne låne pengene af ham, og han sagde ja. (Der var kasserere til den gang) Bestyrelsesmedlemmerne blev kaldt Formand Håkonsen, Kasserer Jensen, Næstformand Malm osv. og ikke Jan, Benny, Helle osv. Alt anlægsarbejdet i kolonien blev udført af medlemmer, der havde de specielle kompetencer, der krævedes. Arbejdet, der skulle laves gik i udbud, og billigste bud vandt. Der blev købt 13 tons slagger til opfyldning af de værste huller i vejene. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 4

5 Generalforsamlingen blev holdt på Rossini, der var genvalg til dem på valg, og pligtarbejdet blev afskaffet mod en betaling på 5 kr./år. På generalforsamlingen ændredes havereglementets 2 til: langsom Cykel, Automobil og Motorcykelkørsel tilladt. 6 ansøgninger om lån blev godkendt på et bestyrelsesmøde. St. Hansaften var der fest og musik på pladsen. Bestyrelsen gik rundt og kontrollerede om haverne var i orden, og man indledte forhandlinger med bonden om at leje hans jord til udvidelse af foreningen. Fra et vagtselskab havde fik man et tilbud på 60 øre om måneden pr. have for opsyn af disse. N.P. Larsen have 22 får 60 kr. for at rense bækken (eneste bud) Fru Timm klagede over at der havde været Køer i hendes have og ødelagt en del for hende. Formanden havde sendt et brev til forpagteren af den tilstødne jord. Forpagteren svarede tilbage at han ingen dyr havde gående ude på det tidspunkt. Man enedes om i løbet af vinteren at undersøge, hvem der skal sætte hegn op. Foreningen har lejet mere jord, og der annonceres i Valbybladet, Hvidovrebladet samt Frederiksholm avis efter nye medlemmer. På efterårsgeneralforsamlingen blev det vedtaget, at kassereren lønnes med 125 kr. halvårligt og Formanden 50 kr. halvårligt Bestyrelsen enedes om at bevillige 250 kr. til en ny overkørsel ved Kettevej, heraf 135 kr. til arbejdsløn et tilbud fra Bernhard Hansen. Formanden vilde gennem Kolonihaveforbundet prøve at skaffe et lån på 3000 kr. til vandledning på det nye areal. Kassereren vilde indsende en ansøgning til Hedeselskabet, om tilskud til hækplanter, så vi havde pengene når vi skulle betale planterne. Bestyrelsen ville tale med Bondo-Larsen om nedsættelse af lejen på de første haver. Forårsgeneralforsamlingen anmodede Købmand Bertelsen (købmandsforretningen lå på hjørnet af Kettevej og Grænsevej lige over for Kettehøj 2) om foreløbigt at sælge varer om søndagen nede i foreningen, og det gik Bertelsen med til. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 5

6 Bestyrelsesmedlem Niels Madsen mente at man skulle se tiden an og senere oprettede et kooperativt marketenderi. Angående pligtarbejde enedes man, om at medlemmerne på den gamle gang i år betalte 7 kr. hver for at blive fri for pligtarbejde, og medlemmerne på det nye areal (i dag Kettehøj2) beholdt pligtarbejdet i år. Brøndbyernes Kommune har givet tilladelse til 2 overkørsler på det nye areal. Bestyrelsen endes om, at græs og ukrudt på festpladsen og marketenderihaven blev slået. Bestyrelsen nedsatte et ordensudvalg, der den første søndag i Juni, Juli, August og September skulde gå rundt og se om haverne var i orden ifølge lovene, og så enedes bestyrelsen også om at forbyde afbrænding af bål om søndagen samt at forbyde tøjtørring søn - og helligdage. Der var en del restancer, der vilde blive udsendt rykkerskrivelser til disse medlemmer. Bernhard Hansen gav et tilbud på sprøjtning af frugttræer 25 øre pr. træ, heraf vilde de 5 øre bruges til afskrivning af sprøjten. Da formanden blev valgt til kongressen i Kolonihaveforbundet gav bestyrelsen ham frie hænder angående de ting, der skulle behandles på kongressen, dog skulle formanden stemme imod en eventuel kontingentforhøjelse. Ordensudvalget havde været ude og se på haverne, og de medlemmer, hvis haver ikke var vedligeholdt, havde fået et brev om at bringe dem i stand. Bestyrelsen enedes om at forbyde cykelkørsel på den smalle gang, da der var sket forskellige uheld. Meddelelsen vilde blive opslået i skabet. Bestyrelsen enedes om at plante hæk ud mod Kettevej i stedet for hegn, da økonomien ikke er så god. Bestyrelsen gav Formanden og næstformanden bemyndigelse til at optage forhandling med sognerådsformanden for Brøndbyøster om indlæggelse af elektricitet i havekolonien. På en ekstraordinær generalforsamling i august forelå et forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af festpladsen. Dette blev enstemmigt vedtaget. Der forelå ligeledes fra bestyrelsen et forslag om forhøjelse af indskud fra 25 til 50 kr. for nye medlemmer og ved salg af haver. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Og endeligt forelå et forslag om ekstra kontingent til en ny låge. Lågen vilde koste 800 kr. heraf skal medlemmerne betale 7 kr. hver. Enstemmigt vedtaget. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 6

7 Deklarationen fra kommunen havde kun givet 16 år på det gamle areal, og 24 år på det nye areal. Kolonihaveforbundet vilde arbejde videre med sagen, så vi kunde få en ensartet deklaration for hele foreningen. Det blev besluttet at købe stolper til hegn mod Kettevej, det vilde koste 155 kr. og der opsættes skilte ved toiletterne og cykling forbudt på den smalle vej. Generalforsamlingen afholdtes i Cafe Engholm Borgbjergvej 30 Fra bestyrelsen forelå forslag om nedsættelse af lejen for have 48 til 7 øre pr. alen. vedtaget. (Der må ikke bygges i have 48 fordi den ligger for tæt på Kettevej) Det blev vedtages kun at afholde generalforsamling 1. gang om året, og bestyrelsesmøder hver anden måned. Den oprettede studiekreds var nu godt i gang med deltagelse af ca. 20 medlemmer fra Kettehøj. Der var i samråd med deltagerne, foretaget en ændring i studieplanen, nemlig fra alm. havebrug til emnet frugtavl. Det vedtoges at udlevere 1 nøgle pr medlem til den lille låge. Ved lejemåls ophør skal nøglen afleveres til foreningen. Have nr. 102 er i restance og har endvidere forset sig med udeblivelse fra hækplantning, pligtarbejde og forsømmelse af sin have. For disse forseelser vedtoges at idømme vedk. en bod på 30 kr., samt at tilstille lejeren en skriftlig advarsel, med 14 dages frist fra dato, at få bragt sine forhold i orden. I modsat fald vil det få opsigelse til følge. Have nr. 103 har forset sig med udeblivelse fra hækplantning og forsømmelse af sin have, for disse forseelser vedtoges at idømme vedk. en bøde på 20 kr. samt at tilstille lejeren en skriftlig advarsel og frist, indeholdende samme betingelser som have nr Udgiften til vandforbrug i den forløbne sæson beløb sig til ca. 400 kr. Man vedtog at købe en tøndesprøjte. Udgift hertil ansloges til ca. 400 kr. Betalingen skulle ske i rater. Købet blev overladt til Kassereren. Der blev tilkørt 2 læs slagger pr. uge til en pris af 10 kr. pr læs I ændrede en bekendtgørelse fra undervisningsministeriet følgende retskrivningsregler: Almindelige navneord skrives ikke længere med stort, "å" bruges i stedet for "aa", og "kunde", "skulde" og "vilde" skrives fremover "kunne", "skulle", "ville". Det er ikke endnu gået op for Foreningens Sekretærer. Der er fortiden restancer på grund af arbejdsløshed, vedkommende får lov at betale kontingent af flere gange. Der findes særlige bestemmelser vedr. medlemmer Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 7

8 af nystartede havekolonier, ang. tilskud til havelejen, når der er over 40 dages ledighed. Spørgsmålet undersøges nærmere og vedk. medlemmer får underretning. Håkonsen (formanden) havde fået tilsendt nærmere oplysninger vedr. tilskud til arbejdsløse medlemmer; men desværre kan foreningen her ikke komme i betragtning, da tilskud kun gives til helt nystartede kolonier. Vedr. vandspørgsmålet på det nye areal, havde bestyrelsesmedlem Madsen beregnet at den samlede pris vil andrage ca kr. hvilket vil sige ca. 70 kr. pr have. Da foreningen ikke råder over midler hertil og det menes ugørligt at låne beløbet, drøftedes forskellige muligheder bl.a. oprettelse af et fond med indbetaling over 3 år På en forespørgsel ang. de billige slagger oplyste Jensen, at grunden til at de ikke var kommet frem, var at leverandøren havde fyret med tørv et stykke tid. På generalforsamlingen oplystes at der var fremsendt krav fra NESA om flytning af 2 huse, som hævdes at ligge for tæt ved højspændingsledningerne. Sagen blev sendt til forbundet, som yder juridisk bistand. Kassereren beklagede at måtte meddele, at der var sket en stigning af jordskatterne på 1800 kr. En tidligere generalforsamlingsbeslutning lydende på, at marketenderiet skulle drives kooperativt blev omstødt. I stedet vedtoges at marketenderiet overlades til privat drift. Et spørgsmål til generalforsamlingen om den kunne sanktionere handel i foreningen uden borgerskab, blev besvaret med et klart nej! Fra P. Chr. Hansen forelå et forslag om at arrangere sommerudflugt Ud i det blå det blev vedtaget. Efter indkomne Klager fra flere Medlemmer angående Børnenes Boldspil på Legepladsen, blev det vedtaget af bestyrelsen at forbyde det herefter. Der vil blive opsat et skilt med Boldspil forbudt. På et bestyrelsesmøde oplæste formanden en Kontrakt til Købmand Berthelsen, hvori det gik ud på, at Berthelsen skulde betale 50 kr. i leje for Marketenderiet det første år, og 100 kr. pr. År de efterfølgende 4 År, hvorefter hele dette Spørgsmål tages op til fornyet Overvejelse. Forslaget blev godkendt af Bestyrelsen. På en ekstraordinær generalforsamling fremsatte kassereren et Forslag angående optagelse af et Lån kr. 5000,00 fra Kolonihaveforbundet og et Privat lån på 4000,00. Det blev vedtaget med stor Majoritet. Det vedtoges at fremsende følgende ansøgning til Kolonihaveforbundet: Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 8

9 Da 80 af Foreningens Medlemmer ikke har Vand i deres Haver og hele deres Arbejde er præget af Vandmangel enedes man om på en eller anden Måde at løse Problemet. Da Foreningen ikke råder over tilstrækkelig Kapital til en Udvidelse af Vandledningen vedtog Generalforsamlingen at anmode Kolonihaveforbundet for Danmark om et Lån stort kr. 5000,00 på de sædvanlige betingelser. På et bestyrelsesmøde meddelte formanden, at han under sin Sommerferie var blevet kaldt ekspres til Kolonihaveforbundet, som meddelte ham at de 46 haver i den game Del af Haveforeningen var blevet opsagt af Herr Bondo Larsen, på grund af misligholdelse af Kontrakten. På dette giver Formanden det Svar, at Pengene er indbetalt til Kolonihaveforbundet den 5. i Forfaldsmåneden ifølge Kontrakten, så denne kan altså ikke være misligeholdt fra vores Side, men Fejlen ligger i at Pengene ikke er nået Herr Bondo Larsen før d. 12. så Kolonihaveforbundet, anbefaler at tale med en Sagfører om Sagen. Sagen blev gennemdrøftet af bestyrelsen, og denne gik ind for Kolonihaveforbundets Forslag. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde hos Håkonsen meddelte han at efter Samtalen med vor Sagfører Hr. Overretssagfører Leth, stod vores Sag ikke så godt, da der var kommer et Forslag fra Bondo Larsens Sagfører, som gik ud på en Nedsættelse på Lejemålet, på 3 år til 1971, og en Slettelse af der sidste punkt på Forkøbsret af Jorden, som Overretssagfører Leth anbefalede at gå ind på. Herefter vedtog man at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling og forelægge sagen for Medlemmerne. På den ekstraordinær Generalforsamling oplæste Formanden Udkastet til den nye Kontrakt og oplyste om sine Møder med D. Herrer Sagførere og anbefalede Forslaget til Godkendelse. Efter at flere Medlemmer havde haft Ordet, og Sagen var diskuteret gik Forslaget til Afstemning, og det blev vedtaget med 28 Stemmer mod 3. Inden Mødet oplyste Forbundsformand Gotfred Andersen, at man efter Nytår vilde optage Forhandling om Køb af Jorden af hele Kolonien, da han mente at Tiden var god og moden. Angående den Familie som bor i Haven i Vinter; de har fået lov til det af Brøndbyernes Kommune af menneskelige Grunde. Kassereren oplyste at der var 20 Medlemmer som ikke havde indbetalt deres Haveleje til Tiden, der vil blive gjort skridt til at inddrive lejen. Kloakken igennem Haven kommer til at berøre ca. 10 Haver, vor Kasserer har haft en Konference med de Folk indenfor kommunen, der har med dette at gøre, og opnået efter vor Mening, en særdeles god Erstatning til Disse Medlemmer, man enedes om at indkalde disse Medlemmer til et Møde og tale om sagen med dem. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 9

10 På et Møde i Rossini med de fremmødte Medlemmer og efter at Formanden havde oplyst om Erstatningen til dem, angående kloakken, blev sagen diskuteret, og de erklærede dem tilfredse. Det vedtoges at 2 % af Erstatningen skulde gå til Dækning af Udgifterne, samt Løn til den Assistance der var fra Sagkyndig Side. Havelejen i 1952 er 9 øre pr. kv. alen (1 kvadratmeter, = 2,538 kvadrat alen og det svarer til ca. 24,85 øre pr kvadratmeter), som betales forud med 6 måneder. Nye medlemmer betaler et indskud til foreningen på 25 kr Ved generalforsamlingen i Rossini oplyste Formanden at Kloakarbejdet gennem Haven, vilde vare ca. 2 Mdr. Vandledningen til Arealet vil blive påbegyndt og færdiglavet i Påsken, der vil blive trukket Ledninger, således at der vil blive 2 Haver om hver Ledning, det videre fornødne i Haverne må Medlemmerne selv ordne, de tiloversblivene gamle Rør vil blive solgt til Medlemmerne til 2 kr. pr meter. Der er afholdt Møde ang. køb af Jorden med Jordlovsudvalget, som tager sig af Sagen, men der kan godt gå et stykke Tid før det er i Orden. Sommerudflugten blev ikke til noget, da der ikke var Tilslutning. Bortkørsel af Skrald vil i År blive 5 5½ kr. pr Medlem. Da der var luftet en Tanke om at være med til en Udstilling med vor Avl fra Haven, blev det her bestemt at den bliver d Oktober med mindste Deltagerantal 14 Personer. Formanden anbefalede det meget. Kühl fra Københavnerkredsen, som var tilstede, anbefalede også varmt Udstillingen og oplyste at Amager kredsen, havde holdt en sådan Uudstilling, til stor glæde for Medlemmerne. Formanden oplyste endvidere at slitage på Vejene, og ligeledes Lågen vilde blive repareret når Entreprenøren var færdig med Kloakarbejdet, og at Entreprenøren erholder Udgifterne. Følgende forslag fra Bestyrelsen blev vedtaget: 1. Bestyrelsen foreslår, at udgiften til Vandledning samt vandforbrug udlignes på Medlemmerne og opkræves i 2 Rater om Året. 2, Bestyrelsen foreslår, at Kontingent til Kolonihaveforbundet p.t. 5 kr. om Årlig betales ekstra udover den normale leje af Jorden, og påføres særskilt på Kvitteringen kr. 1,25 pr Kvartal, det andet ekstra Kontingent bortfalder hermed. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 10

11 De afgående Bestyrelsesmedlemmer var: Kasserer Jensen, som blev genvalgt Næstformanden Jørgensen, genvalgt Bestyrelsesmedlem Skovgaard Hansen, genvalgt Bestyrelsesmedlem Svend Petersen, ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Harald Madsen Revisor genvalgt Wandahl Efter Generalforsamlingen var der Pakkefest. Pakkerne var skænket af Foreningen, og med en fortræffelig Auktionarius ved Navn Andresen kom der mange rare Penge ind til Foreningen. Med hensyn til Køb af Jorden er der sket det beklagelige, at Gårdejer Petersen er afgået ved Døden og Arvingerne har bedt os om at vente til efter Nytår med Sagen. Bål i haven er forbudt fra 1/5. Kassereren vil være i sin Have hver Fredag fra og Formanden hver Søndag fra fra d. 8/5. En Forespørgsel fra Købmand Berthelsen om Forhøjelse af Priser på Varer, til Dækning af de Indbrud, der har været i Marketenderiet blev forkastet. Fiskemanden kører igennem Foreningen hver Tirsdag. Det blev vedtaget at sætte et Skilt op ved Hovedlågen, med påbud om forsigtig Kørsel på Gangen af Hensyn til Børnene. Formanden meddelte på et bestyrelsesmøde at han trak sig tilbage fra Dags Dato, da han for det første ikke kunde finde sig i den Kritik, han hørte af forskellige Medlemmer, da han mente at Kritikken var rejst et forkert sted. Derefter udspandt der sig en Diskussion angående det i Påsken udførte Arbejde på vandledningen, som Medlemmer af Bestyrelsen mente var for dyrt, og samtidigt ikke var behandlet på noget Bestyrelsesmøde. På et Tidspunkt var al Diskussion overflødig, da 4 Bestyrelsesmedlemmer satte deres Mandat til Rådighed af forskellige Grunde. Man enedes om at nedsætte et Forretningsudvalg, bestående af Næstformanden og Kassereren, til at varetage Foreningens Interesser indtil den ekstraordinære Generalforsamling, der afholdes den 2/8-52 Næstformanden bød Velkommen til generalforsamlingen og bad om Forslag til Dirigent, foreslået og valgt blev, Flink Have 118. Den afgående Formand havde Ordet, og sagde at han ikke vilde arbejde gratis for Foreningen, da han ikke var så meget Idealist, at han arbejdede om Helligdagene, og han mente, at den Kritik, der var rejst imod ham, var uberettiget, da de ved Indlæg- Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 11

12 ningen af Vandledningen havde sparet Foreningen for mange Penge, og han syntes også, med Hensyn til Småbeløbene, der skulle bruges til Foreningen, var det ikke Meningen, at han skulde spørge Bestyrelsen om Tilladelse til dette, da man som Formand kunne disponere over småbeløb, og på dette Grundlag ville han fratræde. Flere Medlemmer havde Ordet blandt andet Skovgaard Hansen, der sagde at de 1600 kr., til Vandledningen, var for meget. Efter hans Udregning kunne Arbejdet have været udført for ca kr. Knud Jensen efterlyste den daværende Bestyrelses Tilladelse til at udføre Arbejdet, men da den ikke fandtes, mente han at den afgående Formand havde handlet efter Forgodtbefindende, og misbilligede det meget. Andreasen og Ulsing og flere andre Medlemmer angreb ligeledes den afgående Formand for hans Ledelse af Foreningens Interesser, men de forskellige Medlemmer fik ikke noget Svar, da den afgående Formand forholdt sig tavs. Man gik derefter over til valg. Som Formand blev nyvalgt Skovgaard Hansen og til Bestyrelsen blev foreslået og valgt Flink 118, Hartvigsen 58, Ulsing 15 og Rundstrøm 128. Knud Jensen sagde med Hensyn til Marketenderiet, at hvis Berthelsen vilde sætte sine Priser lidt ned, vilde flere Medlemmer handle hos ham. Berthelsen svarede, at den rejste Kritik vilde han tage til Eftertanke og sørge for, at Medlemmerne blev tilfredse. På første bestyrelsesmøde efter valget havde Formanden Ordet og manede til Sammenhold, da vi gerne skulde arbejde bedre sammen end den afgåede Bestyrelse, hvad han også troede, der var store udsigter til. Med Hensyn til Vejene enedes man om at tale med Entreprenøren, om en tilfredsstillende Ordning. Med hensyn til Havelågen var den taget op og sendt til en Smed, så den kunne blive repareret til alles Tilfredshed. Et Skilt med Hastighedsbegrænsning i Haven ville blive opsat ved Lågen. Formanden meddelte at Vandet var blevet undersøgt på et Laboratorium efter Opfordring fra flere Medlemmer. Undersøgelsen vist at Vandet var godt, det indeholdt en lille Smule mere Jern end normalt. Et Hastighedsskilt med 10 km. s Fart igennem Gangene vil blive opsat. Arbejdet vil blive udført af Bestyrelsen som Idealister. Efter at Vandspørgsmålet var blevet gennemgået endnu en Gang, enedes man om at henlægge hele denne sørgelige Historie. Efter Udregning koster det hver Have 63 kr. for vandet, det vil kunne betales en Gang for alle, ellers kommer der de sædvanlige Renter på, dette tages til Efterretning til senere Behandling. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 12

13 Formanden havde haft en Samtale med Entreprenøren om Vejene i Foreningen efter Kloakarbejdet, da Bestyrelsen ikke mente de var i ordentlig Stand. Entreprenøren oplyste, at den forrige Formand mundtligt havde godkendt Vejene, så de Slagger vi forlangte ville han ikke levere. Efter at have drøftet Sagen enedes man om et Forslag til Entreprenøren, der gik ud på at han skulde give Foreningen 300 kr. og stille en Tromle til Disposition, da det endvidere oplystes at Drænrørene heller ikke var lagt ned. Der var kommet en Ekstraregning fra Gartner Lomborg på 995 kr. for Vandet, man diskuterede det og man enedes om til næste År at få sat en Stophane så man kan undgå yderligere Diskussion desangående, da det viser sig hvert År som tilbagevendende Problem. Da Vandmåleren har været i stykker i en Måned af denne Vandingsperiode, mener Gartner Lomborg, at det Forbrug som Måleren har udvist 1730 m 3 er for lidt, og han mener, at han skal have ca. kr for Vand i Bestyrelsen enedes om at forhandle med Gartner Lomborg om et Beløb på ca kr., samt at regulere dette Beløb til den ene eller anden side i Forhold til Vandings Perioden På det Stykke af Vejen hvor Kloakken er nedlagt, er der efter samtale med Entreprenøren Egil Petersen og Kommunen opnået en Ordning med Egil Petersen, om at han skal levere 15 m 3 Slagger, som skal udlægges på gangen ved haverne fra Grøften og til Have nr Ang. Have nr. 48 er der blevet oplyst at Lejeren har ønsket at få sat sin Haveleje op fra 6 Øre til 9. Dette mener Bestyrelsen, at man ikke kan gøre, da denne Pris af 6 Øre pr. Alen 2 er fastsat af Generalforsamlingen. Ang. Have 16. enedes man om at fratage Medlemmet sin Have, da han ikke har overholdt sin Aftale med Kassereren, om at afbetale sin Gæld hver uge. Da denne aftale blev luftet, lod man samtidig Medlemmet underskrive en Erklæring på, at Foreningen såfremt han ikke holdt sit Løfte, kunne sælge Haven Formanden har haft et Møde med Gartner Lomborg, og de blevet enige om 1200 kr. for vand i Dette er det beløb, som bestyrelsen har godkendt på Bestyrelsesmødet d Reparation af Pumpen vil herefter blive gjort på Lomborgs Regning. Efter Samtale med Svend Nielsen have Nr. 16 blev man enig om at opsige ham, på Grund af Restance og Foreningen har lejet Haven ud til en ny Ejer, som overtager Forpligtelserne på Haven. Formanden havde indhentet et Tilbud fra Vognmand Kastbo på bortkørsel af skrald til Sommer. Tilbuddet gik ud på Tarifmæssig Betaling d.v.s. 48 kr. pr. Uge, og det er Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 13

14 regnet ud til 7 kr. pr. medlem for Sommeren. Vognmand Kastbo er indforstået med, at han tager Hækkeaffald, når det er bundtet. Tilbuddet blev vedtaget. Ligeledes er Vognmanden stadig villig til at levere Slagger til en pris af 10 kr. pr læs. På generalforsamlingen oplæstes Protokollen, og efter at Andersen havde kritiseret, at der manglede Regnskaber i Protokollen, blev det lovet ordnet af Formanden, og Protokollen blev derefter godkendt. Købet af Matr. Nr. 33B er henlagt, da Ejeren af Jorden er afgået ved Døden og Arvingerne ikke er interesseret i at sælge i Øjeblikket. Andersen mente ikke at Regnskabet kunne godkendes, da der ikke forelå Status. Kassereren svarede, at Regnskabet var ført som hidtil. Dirigenten foreslog, at man godkendte i den Form, som det er ført i År, og Status vil blive gennemført til næste år. Efter dette blev regnskabet godkendt. Der forelå et Forslag om at forhøje Formanden og Kassererens løn med 50 kr. til henholdsvis 150 kr. og 300 kr. Dette blev vedtaget. Bestyrelsen foreslår at man slår Matr. Nr. 25B og 33B sammen i en Enhed således at:. Matr. Nr. 25B der udgør kvadratalen og Matr. Nr. 33B der udgør kvadratalen I alt giver kvadratalen Og derefter trækker vejarealet fra (som er tillagt alle Haverne) i alt kvadratalen. Disse alen deles ligeligt imellem alle Haverne, dette vil blive 100,9 kvadratalen. Det Beløb som vi i dag betaler til Ejerne af Jorden er i alt kr. 7257,76. Skatter og andre offentlige udgifter bliver reguleret så snart, at de stiger eller falder, og uden at der skal en Generalforsamling til at beslutte det. Kontingent skal bestemmes på Generalforsamlingen i marts måned, efter at bestyrelsen har forelagt et budget. Kontingent bliver 36,00 kr. pr. Have. Der var en Forespørgsel om ikke man til Sommer kunne få bragt sine Breve til Haverne, da der kunde gå lang Tid, før man fik dem hentet hos Købmand Berthelsen. Formanden oplyste at han vilde undersøge sagen, men vi skulde først se at få Numrene på alle Haverne og Navne på Vejene. Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmødet med Ulsing som Sekretær. (og han er svær at tyde) Holm nr. 68 forsætter som Havemand for 300 kr. (mon det er ham, der senere blev formand?) Bestyrelsen besluttede, at der skal numre på gangene og i alle Haver, og sender Meddelelse til Postvæsnet, så vi kan få vores Post bragt ud i Haverne. Vidste du er udpluk fra Kettehøjs protokoller, plukket og skrevet af Finn Have 4. 14

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere