40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser"

Transkript

1 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet for gæld. Aktieselskabsloven og Anpartsselskabsloven (herefter benævnt selskabslovene ) indeholder regler om kapitaltab, kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser. Det fremgår af reglerne, at ledelsen i selskabet løbende skal vurdere selskabets kapitalberedskab. Reglerne har til formål at hindre, at selskabet fortsætter sin virksomhed udover en vis grænse til skade for kreditorerne. I tilfælde af kapitaltab vil overvejelser om rekonstruktion blive aktualiseret. I teorien sondres der mellem forskellige rekonstruktionsmodeller. De interne og de eksterne. Med intern rekonstruktion menes rekonstruktion, der gennemføres af selskabet uden finansiel støtte fra personer eller grupper uden for selskabet. Med ekstern rekonstruktion menes rekonstruktion, hvorved der tilføres kapital til selskabet udefra. Under pkt. 2.1 behandles de interne rekonstruktionsmodeller (opskrivning af anlægsaktiver og kapitalnedsættelse), og under pkt. 2.2 behandles de eksterne rekonstruktionsmodeller (kapitalforhøjelse, tilskud, og gældseftergivelse/akkord). Rekonstruktion vil ofte blive iværksat på baggrund af de selskabsretlige regler, mens de skattemæssige konsekvenser af en rekonstruktion oftest afgør valget mellem mulige rekonstruktionsformer. De skattemæssige forhold ved rekonstruktion af selskaber er først og fremmest knyttet til følgende forhold: beskatning af debitorselskabet begrænsning af underskudsfremførsel i debitorselskabet rentefradrag i debitorselskabet ved gældseftergivelse anskaffelsessum for erhvervede aktier tabsfradrag hos kreditor I nærværende artikel behandles de skattemæssige konsekvenser for selskabet, selskabsdeltagerne og kreditorerne af en rekonstruktion. Artiklen behandler gældende ret pr. medio maj måned 2009 samt relevante dele af skattereformen (Forårspakken 2.0) vedtaget den 28. maj Artiklen behandler alene rekonstruktion af aktie- og anpartsselskaber (herefter samlet benævnt selskabet eller selskaberne ). Af Advokat Nicolai Thorsted, partner og leder af advokat-aktieselskabet Hortens afdeling for skatteret, og advokat Sanne Camilla Jensen, advokataktieselskabet Horten 40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser 41

2 Ny Skattereform Med Forårspakken indføres en ny sondring i forhold til selskabers beskatning af aktieavancer, der er baseret på karakteren af ejerskab i stedet for ejertid. Den gældende sondring mellem en ejertid på under 3 år (skattepligt) og en ejertid på 3 år eller mere (skattefrihed) afløses af en sondring mellem datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, som ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet. Det er kun direkte ejerskab, som tæller med i de 10 pct. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori aktier ejes er sambeskattede eller opfylder betingelserne for international sambeskatning. Definitionen indebærer ikke, at sambeskattede koncernselskaber kan opgøre ejerandele samlet. De aktier, der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, er porteføljeaktier. Ifølge Forårspakken skal gevinst og tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende skal udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier samt koncerninterne tilskud være skattefrie uanset ejertid. Gevinst og tab på porteføljeaktier samt udbytte af porteføljeaktier skal derimod medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid. Til gengæld kan tab altid fradrages. Som udgangspunkt lagerbeskattes alle porteføljeaktier. 1. SELSKABETS KAPITALGRUNDLAG Ved selskabskapital forstås den kapital som fremgår af selskabets vedtægter. Selskabets egenkapital er sammensat af flere poster: i) selskabskapitalen, ii) overkurs 2 ved emission, iii) reserve for opskrivninger, iv) andre reserver, v) overført overskud eller underskud, som illustreret nedenfor. Omfanget af renoveringen har store skattemæssige konsekvenser. Valget af rekonstruktionsmodel bør overvejes nøje. Aktiver Passiver Selskabskapital 700 Overkurs ved emission 500 Reserve for opskrivninger 0 Andre reserver 0 Overført resultat -700 Egenkapital i alt 500 Egenkapitalen kan være formindsket, fordi de samlede aktiver er faldet i værdi, driften i selskabet har været underskudsgivende eller fordi selskabets samlede forpligtelser er forøget. Reduktionen af egenkapitalen kan være så betydelig, at den egenkapitalpost, som selskabskapitalen er udtryk for, ikke længere er til stede. Ifølge selskabslovene skal selskabets øverste ledelsesorgan senest 6 mdr. efter, at selskabet har tabt 50 % af sin selskabskapital 3 redegøre for selskabets økonomiske stilling over for selskabsdeltagerne og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder f.eks. om selskabet skal tilføres midler eller frigøres for gæld. 2. REKONSTRUKTIONSMODELLER 2.1 Selskabskapital interne rekonstruktionsmodeller Opskrivning af anlægsaktiver Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kan i medfør af Årsregnskabsloven anvendes til dækning af et selskabs underskud. Reserven skal forøges med alle positive værdireguleringer fra dattervirksomheder, associerede virksomheder samt joint ventures, der regnskabsmæssigt behandles efter indre værdis metode. Øvrige lovpligtige reserver kan i medfør af aktieselskabsloven benyttes til dækning af underskud, når overførte samt andre ikke-bundne reserver forinden er brugt. Det formodes, at vedtægtsmæssige reserver kan anvendes til underskudsudligning, hvor vedtægterne ikke udtrykkeligt anfører andet. Hvis en vedtægtsmæssig reserve anvendes til udligning af underskud, skal den genetableres, når der igen opstår overskud, medmindre vedtægtsbestemmelsen besluttes ophævet. Hverken reserve for egne kapitalandele, reserve for dagsværdi på investeringsaktiver eller reserve for dagsværdi for biologiske aktiver kan anvendes til dækning af underskud. Opskrivningen har ingen skattemæssige konsekvenser for selskabet eller selskabsdeltageren Kapitalnedsættelse til dækning af underskud En enkel måde, at reetablere selskabskapitalen på, er at nedsætte kapitalen med tabet. Ved kapitalnedsættelse reduceres den nominelle selskabskapital. 4 Regnskabsmæssigt er det en betingelse for at foretage en kapitalnedsættelse til dækning af underskud, at underskudssaldoen forinden nedsættelsen er søgt nedbragt ved anvendelse af selskabets øvrige egenkapitalreserver, jf. pkt ovenfor. En kapitalnedsættelse løser imidlertid ikke nødvendigvis selskabets problemer, da selskabet ikke får tilført midler. Kapitalnedsættelse til dækning af underskud kan dog vise sig nødvendig. Hvis der f.eks. skal gennemføres en rekonstruktion af selskabet, hvor det får tilført eksterne midler ved en kapitalforhøjelse, kan det således ofte være nødvendigt forinden at foretage en kapitalnedsættelse til dækning af selskabets underskud, da de nye investorer ikke ønsker at tage del i et allerede oparbejdet underskud. 42 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser 43

3 Selve gennemførelsen af en kapitalnedsættelse til dækning af underskud sker ved en regnskabsmæssig ompostering, som illustreret nedenfor. I eksemplet anvendes overkurs på kr. 500 samt kapitalnedsættelse med kr. 200 til indfrielse af underskuddet på kr Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt En kapitalnedsættelse besluttes af generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen indebærer en vedtægtsændring, og beslutningen herom skal derfor som minimum vedtages med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring (dvs. to tredjedele). Ledelsen er ansvarlig for, at der efter nedsættelsen er fuld dækning for selskabskapitalen samt de henlæggelser og reserver, der er specificeret i selskabslovene eller i vedtægterne. Kapitalnedsættelse til dækning af underskud kræver ikke indkaldelse af kreditorerne, men der skal udarbejdes en erklæring fra en uvildig vurderingsmand i praksis normalt revisor - om, at underskuddet på datoen for nedsættelsen mindst svarer til nedsættelsesbeløbet, således at der er sikkerhed for, at der ikke ved nedsættelsen skabes mulighed for senere udbetaling til selskabsdeltagerne. Kravet om erklæring gælder dog ikke, hvis der samtidigt med kapitalnedsættelsen tegnes en kapitalforhøjelse, som mindst svarer til nedsættelsen Skattemæssige konsekvenser for selskabet En kapitalnedsættelse til dækning af underskud har som udgangspunkt ingen skattemæssige konsekvenser for selskabet. I tilfælde, hvor der sker kapitalnedsættelse samtidig med en forhøjelse af selskabskapitalen 5 uden fortegningsret for selskabets nuværende selskabsdeltagere, vil der dog kunne opstå underskudsbegrænsning, jf. princippet i Ligningslovens 15, stk. 7. Ifølge denne bestemmelse kan underskud fra et tidligere indkomstår ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter 6, såfremt mere end 50 % af kapitalen i selskabet ved indkomstårets udløb ejes af andre selskabsdeltagere end ved begyndelsen af underskudsåret. Tilsvarende gælder, hvis andre selskabsdeltagere ved indkomstårets udløb end ved begyndelsen af underskudsåret råder over mere end 50 % af den samlede stemmeværdi. Det kan endvidere overvejes om en koncernforbindelse 7 mellem to selskaber ophører i sambeskatningsøjemed 8, når selskabskapitalen i datterselskabet nedsættes til kr. 0 efterfulgt af en kapitalforhøjelse uanset at denne tegnes af den eller de oprindelige selskabsdeltager(e). Såfremt kapitalen i stedet nedskrives til kr. 1 og moderselskabet bevarer majoriteten i selskabet vil denne risiko kunne undgås. Ved en kapitalnedsættelse efterfulgt af en kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets tidligere koncernforbundne selskabsdeltagere vil en eventuel sambeskatning også kunne ophøre, såfremt betingelserne for sambeskatning herefter ikke længere er til stede. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor tredjemand erhverver flertallet af kapitalen og/eller stemmerne 9. Ophører sambeskatning, vil underskud, der ellers kunne udnyttes af de øvrige sambeskattede selskaber, blive til særunderskud, som kun datterselskabet kan bruge Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren Aktier og anparter, der nedskrives ved en kapitalnedsættelse anses for afstået 10. Et evt. fradragsberettiget tab på aktierne eller anparterne, vil som følge af kapitalnedsættelsen blive reduceret. 11 I relation til anskaffelsestidspunktet for aktier og anparter i forbindelse med en kapitalnedsættelse efterfulgt af en kapitalforhøjelse, gælder at de først erhvervede aktier/anparter falder bort og at de nye aktier/anparter anses for anskaffet på tidspunktet for kapitalforhøjelsen 12. Efter vedtagelse af Forårspakken får ovennævnte konsekvenser dog fremadrettet alene betydning for fysiske personer, næringsdrivende selskaber og selskaber, der har porteføljeaktier, idet selskaber fremadrettet ikke har fradrag på tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ejertiden er under alle omstændigheder irrelevant fra den 1. januar Kapitalnedsættelse eller overførsel af underskud? Hvis underskuddet er en engangsforestilling, eller hvis selskabet forventer overskud fremover, er det rimeligt ikke straks at angribe selskabskapitalen. Underskud i et givet regnskabsår udlignes derfor sædvanligvis ikke straks i selskabskapitalen, men overføres til næste års regnskab som en fradragspost til egenkapitalen. Virkningen heraf er, at underskuddet forlods skal dækkes ind af de kommende års overskud. Ledelsen i selskabet er ansvarlig for, at overførslen af underskud er forsvarlig. Hvis selskabet fortsætter sin virksomhed uden at foretage de nødvendige foranstaltninger med hensyn til selskabskapitalen, kan ledelsen pådrage sig et erstatningsansvar. 2.2 Egenkapital eksterne rekonstruktionsmodeller Kapitalforhøjelse De selskabsretlige regler om kapitalforhøjelse skal sikre, at der reelt stilles kapital til rådighed for selskabet. Kapitalforhøjelse kan ske ved kontant indbetaling, indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) og ved gældskonvertering. Ved kapitalforhøjelse forhøjes den nominelle selskabskapital uden at dette berører selskabets øvrige egenkapitalposter. Dette er illustreret nedenfor med et eksempel, hvor der indskydes nominelt kr. 300 mod udstedelse af nye aktier eller anparter, dvs. selskabet har uanset kapitalforhøjelsen fortsat tabt en del af den nominelle selskabskapital, jf. forholdet mellem selskabskapitalen og egenkapitalen. Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Beslutningen om kapitalforhøjelse træffes af generalforsamlingen. Kapitalforhøjelsen indebærer en vedtægtsændring, og beslutningen herom skal derfor som minimum vedtages med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring (dvs. to tredjedele). Det beløb, som indbetales for en aktie eller en anpart, må ikke være lavere end aktiens eller anpartens pålydende. En kapitalforhøjelse kan således alene gennemføres til overkurs eller til kurs 100, jf. dog pkt om gældskonvertering. Ved kapitalforhøjelse til kurs 100 reduceres underskuddet ikke, da det beløb, der indskydes samtidig forhøjer selskabskapitalen. Sker kapitalforhøjelse i stedet til overkurs forhøjes de frie reserver, som kan anvendes til dækning af underskud, som illustreret nedenfor med et eksempel, hvor der indskydes nominelt kr. 100 med overkurs (kr. 200). Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt I det følgende vil først kapitalforhøjelser ved kontantindbetaling og apportindskud blive behandlet og herefter kapitalforhøjelser ved konvertering af gæld Kontant indbetaling / apportindskud Skattemæssige konsekvenser for selskabet Overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin aktiekapital, skal ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst, jf. Selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 1. Dette gælder både udvidelser ved kontante indskud og apportindskud. Selv om indskud til overkurs ikke er direkte skattepligtige for selskabet, kan sådanne indskud have betydning for selskabets skatteaktiver, idet muligheden for underskudsfremførsel eventuelt begrænses efter Ligningslovens 15. Sker der nedbringelse eller indfrielse af en fordring i forbindelse med et kapitalindskud til debitorselskabet eller til et selskab, hvori debitorselskabet ejer mere end 10 % af selskabskapitalen, skal indskuddet skattemæssigt behandles som om, der var sket gældsnedsættelse, jf. Ligningslovens 15, stk Dette betyder, at det fremførselsberettigede underskud nedsættes med det beløb, hvormed den indfriede fordrings nominelle værdi overstiger fordringens kursværdi. Ved opgørelse af fordringens kursværdi ses der bort fra det foretagne kapitalindskud. Det fremførselsberettigede underskud reduceres imidlertid ikke i det omfang, debitorselskabet efter reglerne for koncernselskaber 13 i Kursgevinstlovens 8 på tidspunktet for nedbringelsen eller indfrielsen af fordringen ikke skulle medregne en eventuel gevinst på fordringen ved indkomstopgørelsen. Reduceringen af underskudsbegrænsningen, opgøres her som forskellen mellem på den ene side kreditors anskaffelsessum for den pågældende fordring og på den anden side fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet 14 Underskudsbegrænsningen sker dog i det hele kun, hvor nedbringelsen eller indfrielsen svarer til en samlet ordning mellem en debitor og dennes kreditorer, jf. Ligningslovens 15, stk Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser 45

4 Der foreligger som udgangspunkt en samlet ordning, når en eller flere kreditorer, der repræsenterer mere end 50 % af den usikrede gæld, deltager i ordningen. 15 Herudover gælder dog yderligere, at den ikke omfattede usikrede gæld kun må udgøre småkrav 16. Der må således ikke være enkelte store kreditorer, som ikke deltager. Begge betingelser skal være opfyldt. Antallet af kreditorer, som deltager i ordningen er derimod underordnet og én kreditor kan i princippet være tilstrækkelig. Herudover vil der i tilfælde, hvor der sker en kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets tidligere selskabsdeltagere, kunne ske underskudsbegrænsning, hvis mere end 50 % af selskabskapitalen skifter ejer eller mere end 50 % af den samlede stemmeværdi overgår til andre selskabsdeltagere, jf. princippet i Ligningslovens 15, stk. 7 nærmere beskrevet under pkt Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren En kapitalforhøjelse har ingen skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren, medmindre kapitalindskuddet efterfølges af indfrielse af en fordring, jf. pkt eller der sker en kapitalnedsættelse samtidigt med kapitalforhøjelsen. I de tilfælde, hvor der sker kapitalnedsættelse samtidig med en forhøjelse af selskabskapitalen, får selskabsdeltageren et nyt anskaffelsestidspunkt for sine aktier eller anparter. Dette kan bl.a. få betydning for, hvornår et selskab kan sælge aktier eller anparter skattefrit. Fra 1. januar 2010 vil dette dog ikke længere få betydning, idet Forårspakken ophæver reglen om 3 års ejertid. Et statusskifte, fra datterselskabsaktie/koncernselskabsaktie til porteføljeaktie eller omvendt, vil kunne medføre afståelsesbeskatning. Aktier og anparter anses i sådanne tilfælde for afstået og anskaffet igen. Hvis en selskabsdeltager går fra at have datterselskabsaktier og/eller koncernselskabsaktier til at have porteføljeaktier, vil selskabsdeltageren gå fra skattefrihed til skattepligt. Går selskabsdeltageren derimod fra at have porteføljeaktier til at have datterselskabsaktier og/eller koncernselskabsaktier, vil selskabsdeltageren gå fra skattepligt til skattefrihed. Der bør derfor udvises varsomhed i forbindelse med kapitalforhøjelse, der sker uden fortegningsret for selskabets aktionærer eller i det hele taget hvor ejerforholdene i selskabet ændrer sig, jf. ovenfor under punkt Gældskonvertering I nogle tilfælde sker der hverken tilførsel til selskabet i form af kontantindskud eller apportindskud. I stedet ændrer selskabets gæld retlig beskaffenhed fra at være fremmedkapital til at blive egenkapital. Der tales her om gældskonvertering. Ved en gældskonvertering ombyttes kreditors fordringer på selskabet med aktier eller anparter i selskabet. Gældskonverteringer anvendes ofte som led i en rekonstruktion, idet den gæld, der er tale om at konvertere, ofte ikke kan betales. Kreditorernes valg står altså her mellem at konstatere et tab eller konvertere i håb om, at de modtagne aktier eller anparter på et senere tidspunkt vil stige i værdi. Fordringer kan konverteres til dens nominelle værdi, selvom fordringens kursværdi er under 100. Konverteringen sker regnskabsmæssigt ved, at kr. x af selskabets langfristede gæld bortfalder, og selskabskapitalen forøges med et tilsvarende beløb. I eksemplet nedenfor konverteres nominelt kr fra posten langfristede gældsposter til posten selskabskapital. Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsposter Kortfristede gældsposter Ledelsen i selskabet er ansvarlig for, at konverteringen er forsvarlig. Hvis selskabet fortsætter sin virksomhed på baggrund af en rekonstruktion, som omfatter en konvertering, uden at der er mulighed for, at selskabet kan overleve, kan ledelsen pådrage sig et erstatningsansvar over for såvel de konverterende som senere tilkommende kreditorer for den uforsvarlige rekonstruktion. Et erstatningsansvar efter almindelige erstatningsregler kan principielt også tænkes for rådgivere og kreditorer, som via en gældskonvertering medvirker til en tabsgivende rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser for selskabet Gældskonvertering sidestilles skattemæssigt med gældsnedsættelse 17. Konverterer en kreditor en fordring i selskabet til selskabskapital, kan denne konvertering resultere i skattepligt eller underskudsbegrænsning for selskabet. Skattepligten og underskudsbegrænsningen indtræder i det år, hvori konverteringen finder sted b Singulær ordning Hvis der foreligger en samlet ordning 18 er gældskonverteringen skattefri for selskabet, jf. Kursgevinstlovens 24, stk. 1. Dette gælder dog ikke i det omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for konverteringen, medmindre debitor er skattefri af tilskud ydet af kreditor efter Selskabsskattelovens 31D, jf. nedenfor under pkt b Fordringens værdi skal beregnes på grundlag af det provenu, som kreditor kunne have fået, såfremt debitorselskabet var blevet likvideret på tidspunktet for konverteringen. 19 Ved opgørelsen skal der ses bort fra likvidationsomkostninger. 20 Selskabets underskud nedsættes med det beløb, hvormed den konverterede fordrings pålydende overstiger den konverterede fordrings kursværdi på tidspunktet for konverteringen, jf. Ligningslovens 15, stk. 2. Såfremt en gæld f.eks. nedsættes fra til kr , reduceres debitorselskabets adgang til at udnytte et underskud i det indkomstår, hvori rekonstruktionen gennemføres, eller et tidligere indkomstår, med kr Underskudsbegrænsning efter Ligningslovens 15, stk. 2-5 indebærer at debitorselskabet begrænses i adgangen til at fremføre uudnyttede underskud og tab efter Aktieavancebeskatningsloven, Kursgevinstloven og Ejendomsavancebeskatningsloven i nævnte rækkefølge. Begrænsningen rammer såvel det indkomstår, hvor rekonstruktionen finder sted, som tidligere indkomstår. Underskudsbegrænsningen reduceres imidlertid med den del af debitorselskabets indkomst, der hidrører fra selskabets frigørelse for gældsforpligtelsen. Dvs. i samme omfang, som gældseftergivelsen herefter skal indgå i debitorselskabets skattepligtige indkomst, begrænses det fremførselsberettigede underskud ikke. I koncernforhold 21 reduceres underskudsbegrænsningen endvidere i det omfang, debitorselskabet efter reglerne i kursgevinstlovens 8 ikke skal medregne gevinsten på gælden ved indkomstopgørelsen. Dvs. tilfælde, hvor debitorselskabet ikke beskattes af kursgevinst af gælden, fordi kreditor er et koncernforbundet selskab, der ikke har fradrag for det modsvarende kurstab. Denne bevarelse af adgangen til underskudsfremførsel ved gældseftergivelse må begrundes med, at koncernselskaberne i skattemæssig henseende betragtes under ét. Kreditorselskabets manglende tabsfradrag opvejes her af debitorselskabets bevarelse af underskud. Underskudsbegrænsning vedrører debitorselskabets usikrede gæld. Kursværdien og dermed den del, der sker underskudsbegrænsning med, kan påvirkes ved at ændre hele eller dele af den usikrede gæld til ansvarlig lånekapital 22. Det bør derfor overvejes at foretage rekonstruktionen i to tempi, ved forinden selve rekonstruktionen, at lade selskabsdeltageren ændre sit tilgodehavende i selskabet til ansvarlig lånekapital. Derved stiger kursværdien på den øvrige usikrede gæld og underskudsbegrænsningen reduceres a Samlet ordning Foreligger der en singulær ordning (dvs. når betingelserne i Kursgevinstlovens 24 ikke er opfyldte) eller nedskrives gælden til et lavere beløb end fordringens værdi, er selskabet skattepligtig af den ved konverteringen opnåede fordel, jf. Kursgevinstlovens 6 og 24, stk. 1, medmindre debitor er skattefri af tilskud ydet af kreditor efter Selskabsskattelovens 31D. I samme omfang som gældseftergivelsen herefter skal indgå i selskabets skattepligtige indkomst, begrænses det fremførselsberettigede underskud ikke. Ifølge Kursgevinstlovens 8, skal gevinst på gæld til koncernforbundne selskaber ikke medregnes, såfremt kreditor ikke kan fradrage det tilsvarende tab på fordringen. Dette gælder dog ikke ved eftergivelse af gæld i det omfang, gælden nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen, medmindre debitor er skattefri af tilskud ydet af kreditor efter selskabsskattelovens 31 D. Kursgevinstlovens 8 og 24 er begge særlige undtagelser til hovedreglen om at gevinst på gæld er skattepligtig. Det er derfor SKATs opfattelse, at gevinst på gæld er skattefri for debitor, såfremt dette følger af blot én af bestemmelserne Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren Der er som udgangspunkt ingen skattemæssige konsekvenser ved en gældskonvertering for selskabsdeltagerne. Som følge af Forårspakken, bør selskabsdeltageren dog være opmærksom på, om der sker ændringer i ejerforholdet, som medfører statusskifte på aktierne eller anparterne, jf. nærmere pkt Skattemæssige konsekvenser for kreditor Når selskabskapitalen erhverves ved konvertering af gæld, vil anskaffelsessummen udgøre fordringens kursværdi på konverteringstidspunktet. 24 Kreditor er således stillet på samme måde, som hvis kreditor havde afstået fordringen og anvendt den til at tegne aktier eller anparter for ved kontant indbetaling. Efter vedtagelse af Forårspakken har anskaffelsessummen dog alene betydning for fysiske personer, næringsdrivende selskaber eller selskaber, der modtager porteføljeaktier. Selskaber vil fremadrettet ikke skulle medregne gevinst og tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier a Kreditor - selskaber For kreditor er gældseftergivelsen udtryk for, at kreditor lider et kurstab på den pågældende fordring. Som udgangspunkt medregnes enhver gevinst og ethvert tab på en fordring, uanset årsag hertil, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. Kursgevinstlovens Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser 47

5 b Kreditor - koncernselskaber For selskaber i koncernforhold, er der ikke fradragsret. Der gælder dog følgende undtagelser hertil, jf. Kursgevinstlovens 4: 1. Valutakurstab 2. Tab på fordringer for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelser (ej indenfor sambeskatning og ej skiftet karakter til udlån) Tab på børsnoterede fordringer 4. Rentefordringer udenfor sambeskatning, såfremt renterne er medregnet ved opgørelsen af kreditors skattepligtige indkomst 5. Pengenæringsdrivende kreditorer c Kreditor fysiske personer Fysiske personer har ikke fradragsret i forbindelse med konvertering af en fordring til selskabskapital, medmindre der er tale om pengenæring, eller hvor fordringens hovedstol reguleres i fremmed valuta, jf. Kursgevinstlovens 14 sammenholdt med lovens 13 og Kontant kapitalforhøjelse til indfrielse af kreditors fordring Skattemæssige konsekvenser for Selskabet En kontant kapitalforhøjelse er som udgangspunkt skattefri for selskabet, jf. pkt Hvis kapitalforhøjelsen imidlertid sker i forbindelse med en hel eller delvis indfrielse af en fordring, kan der opstå underskudsbegrænsning for selskabet, jf. Ligningslovens 15, stk. 4. Dette gælder, hvor indfrielsen af fordringen sker i forbindelse med, at fordringens kreditor foretager et kapitalindskud i selskabet. Underskud fortabes endvidere, såfremt en fordring nedbringes eller indfries i forbindelse med et kapitalindskud efter Selskabsskattelovens 31D til debitorselskabet eller et kapitalindskud til debitorselskabet eller til et selskab hvori debitorselskabet ejer mere end 10 % af kapitalen, når kapitalindskuddet foretages af: fordringens kreditor eller dennes ægtefælle, et selskab, hvori kreditor eller kreditors ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af selskabskapitalen eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne, af en person, som alene eller sammen med sin ægtefælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktie eller anpartskapitalen i kreditorselskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne, af et selskab, der er koncernforbundet med kreditorselskabet, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, af en kautionist for fordringen samt af personer og selskaber mv., der har en tilknytning til kautionisten, som nævnt i nr. 1-4, eller af en tidligere kreditor eller kautionist for fordringen samt af personer og selskaber mv., der har den i nr. 1-4 nævnte tilknytning til den tidligere kreditor eller kautionist. Det er dog en betingelse, at fordringens eller kautionsforpligtelsens overdragelse må anses for at være sket i forbindelse med kapitalindskuddet. En tæt sammenhæng mellem kapitalindskuddet og gældsindfrielsen kan således medføre således underskudsbegrænsning for debitorselskabet. Formelt foreligger der en skattefri kapitaludvidelse, men reelt er der tale om gældseftergivelse, og der foreligger derfor også underskudsbegrænsning i dette tilfælde. 27 Selskabets underskud nedsættes med det beløb, hvormed gælden er nedsat, jf. Ligningslovens 15, stk. 2. Underskudsbegrænsningen reduceres med den del af debitorselskabets indkomst, der hidrører fra selskabets frigørelse for gældsforpligtelsen. Underskudsbegrænsningen reduceres endvidere i det omfang, debitorselskabet efter reglerne for koncernselskaber i kursgevinstlovens 8 ikke skal medregne gevinsten på gælden ved indkomstopgørelsen. Underskudsbegrænsningen sker dog i det hele kun, hvor nedbringelsen eller indfrielsen svarer til en samlet ordning mellem en debitor og dennes kreditorer, jf. Ligningslovens 15, stk. 5. Se beskrivelse af samlet ordning under pkt Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren Aktieavancebeskatningslovens 28 indeholder en bestemmelse om nedsættelse af anskaffelsessummen for aktier og anparter anskaffet ved kapitaludvidelse til indfrielse af en fordring. Ifølge bestemmelsen skal anskaffelsessummen nedskrives med forskellen på den indfriede fordrings nominelle værdi og fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet. Formålet med reglen er at forhindre, at en kreditor eller en kautionist konverterer et truende, ikke-fradragsberettiget tab på en fordring eller en kaution til et fradragsberettiget tab på aktier eller anparter ved at indskyde kapital i debitorselskabet, som derefter nedbringer fordringen med indskuddet. Det er en forudsætning for anvendelse af reglen, at indskuddet skal være foretaget i det selskab, der er debitor for den indfriede fordring, eller i et selskab, hvori debitor ejer mere end 10 pct. af selskabskapitalen, jf. Aktieavancebeskatningslovens 28 stk. 1. Reglen er afgrænset med hensyn til, hvem der har foretaget indskuddet. Denne afgrænsning svarer til den tilsvarende afgrænsning i Ligningslovens 15, stk. 4 om underskudsbegrænsning, jf. om afgrænsningen i pkt Det er endelig en forudsætning, at indskuddet anvendes til at betale gælden til indskyderen m.fl. Der er dog ingen faste grænser for den tidsmæssige sammenhæng mellem indskuddet og gældsindfrielsen eller gældsnedbringelsen 28. Til forskel fra reglerne i Ligningslovens 15, stk. 4-5, er det ikke nogen forudsætning for anvendelsen af reglen i Aktieavancebeskatningslovens 28, at nedbringelsen eller indfrielsen svarer til en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer. Reduktionen af anskaffelsessummen opgøres som det beløb, hvormed den indfriede fordrings pålydende overstiger fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet. Ved nedbringelse af en fordring, opgøres reduktionen forholdsmæssigt som det beløb, hvormed den nedbragte del af fordringens pålydende overstiger denne del af fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet. Ved opgørelsen af fordringens eller delfordringens kursværdi ses bort fra det foretagne indskud. Der ses således bort fra den forøgelse af debitorselskabets indre værdi, som forårsages af indskuddet. Ifølge Aktieavancebeskatningslovens 28, stk. 2, skal der kun ske reduktion af anskaffelsessummen, når kreditoren ikke ville kunne opnå fradragsret for et eventuelt tab på den indfriede eller nedbragte fordring. Med Forårspakken har dette dog alene betydning for fysiske personer, næringsdrivende selskaber eller selskaber, der modtager porteføljeaktier, idet selskaber fremadrettet ikke vil skulle medregne gevinst og tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier Tilskud Hvis et selskab får tilført kapital uden, at der sker selskabskapitaludvidelse, anses det skatteretligt og selskabsretligt for et tilskud. Tilskud kar karakter af kapitalindskud og skal derfor ikke indregnes i resultatopgørelsen, men skal indregnes direkte på egenkapitalen. Indregningen på egenkapitalen sker direkte på de frie reserver under egenkapitalen (overkurs ved emission eller overført resultat), da der ikke er tale om en kapitaludvidelse, I nedenstående eksempel, har selskabet modtaget et tilskud på kr. 300, som er indregnet på posten overført resultat. Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsposter Kortfristede gældsposter Da der ikke er tale om en forhøjelse af den registrerede kapital, er der ingen særlige selskabsretlige bestemmelser, som skal iagttages for det modtagende selskab Skattemæssige konsekvenser for selskabet Tilskud er skattepligtige som gaver efter Statsskattelovens 4, medmindre tilskuddet kan ydes skattefrit efter tilskudsreglerne om koncerninternt tilskud i Selskabsskattelovens 31D eller kan betragtes som skattefrit udbytte efter Selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr a Skattepligtige tilskud Hvis tilskuddet er skattepligtigt og selskabet har et skattemæssigt underskud, vil underskuddet kunne udnyttes i forbindelse med tilskuddet b Skattefrie tilskud Med bestemmelsen i Selskabsskattelovens 31D er der åbnet op for, at der kan ydes skattefrit tilskud mellem selskaber, der er koncernforbundne. 30 Skattefriheden for tilskuddene forudsætter, at der er national sambeskatning eller kunne være international sambeskatning. Tilskudsyderen skal enten være ultimativt moderselskab i koncernen eller et selskab, der kan udlodde skattefrit udbytte til et andet selskab i koncernen. Bestemmelsen finder endvidere kun anvendelse, hvis koncernforbindelsen mellem tilskudsmodtageren og yderen eksister i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken tilskudstidspunktet skal ligge. Med Forårspakken ophæves kravet pr. 1. januar 2010 om, at skattefriheden for koncerntilskud er betinget af, at moderselskabet har ejet aktier i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge. Det vil sige, at der vil være skattefrihed for koncerntilskud uanset moderselskabets ejertid for aktierne i tilskudsmodtageren. Der opstår underskudsbegrænsning, hvis tilskuddet anvendes til nedbringelse eller indfrielse af en fordring, jf. Ligningslovens 15, stk. 4. Der opstår dog kun underskudsbegrænsning, hvis nedbringelsen eller indfrielsen svarer til en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer, jf. Ligningslovens 15, stk. 5. Underskuddet nedsættes i disse tilfælde med det beløb, hvormed den konverterede fordrings pålydende overstiger den konverterede fordrings kursværdi på tidspunktet for konverteringen, jf. Ligningslovens 15, stk. 5, jf. stk. 2. Ved opgørelsen af underskudsbegrænsningen bortses fra det foretagne tilskud eller kapitalindskud. Underskudsbegrænsningen reduceres endvidere i det omfang, debitorselskabet efter reglerne i kursgevinstlovens 8 på tidspunktet for nedbringelsen eller indfrielsen af fordringen ikke skulle medregne en eventuel gevinst på fordringen ved indkomstopgørelsen. Reducering af underskudsbegrænsningen opgøres her som forskellen mellem på den ene side kreditors anskaffelsessum for den pågældende fordring, og på den anden side fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet. 48 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser 49

6 Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren/ yderen Yderen af tilskuddet har som udgangspunkt ikke fradragsret for tilskuddet. Hvis yderen kan sandsynliggøre, at tilskuddet er en driftsomkostning for yderen, kan tilskuddet dog fradrages efter den almindelige fradragsregel i Statsskattelovens 6. Dette vil kunne være tilfældet, hvis tilskuddet er ydet af hensyn til yderens egen drift, f.eks. i tilfælde, hvor yderen er afhængig af, at det modtagende selskab fortsat leverer produkter eller aftager varer fra yderen. Da tilskud efter Selskabsskattelovens 31D er skattefrie for modtageren, kan yderen ikke fradrage sådanne tilskud. Dette gælder også de særlige tilfælde, hvor tilskuddet ellers ville være fradragsberettiget, idet det er ydet af hensyn til yderens egen drift. Yderen opnår ikke en højere anskaffelsessum for sine aktier eller anparter. Hvis yderen har til hensigt at opnå en højere anskaffelsessum på aktier eller anparter, bør der i stedet for tilskud foretages en almindelig kapitalforhøjelse. Efter 1. januar 2010 er dette ikke længere relevant for selskaber, der ejer datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, da gevinst og tab ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst Lån contra tilskud Hvis der ydes lån til et nødlidende selskab, kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt lånet reelt har karakter af et tilskud, 31 som i så fald skal behandles efter ovennævnte regler Gældseftergivelse/ Akkord En gældseftergivelse, som et selskab opnår, er udtryk for, at selskabet har opnået en kursgevinst efter Kursgevinstloven. Den skattemæssige behandling af en sådan kursgevinst er reguleret i Kursgevinstlovens 6-8 og 24. En tvangsakkord reguleres af Konkursloven 32, mens en frivillig akkord er en aftale reguleret af Aftaleloven mellem debitor og en eller flere af dennes kreditorer om nedsættelse eller bortfald af debitors gæld Skattemæssige konsekvenser for selskabet Gældseftergivelse og gældskonvertering sidestilles skattemæssigt, jf. Ligningslovens 15, stk. 2 og Kursgevinstlovens 24, stk. 1. Hvis et selskab opnår en gældseftergivelse, kan eftergivelsen resultere i skattepligt, jf. Kursgevinstlovens 24, stk. 1. Hvis gældseftergivelsen derimod er skattefri, kan der ske underskudsbegrænsning, jf. Ligningslovens 15, stk. 3, jf. stk. 2. Underskuddet nedsættes i så fald med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Gældseftergivelse og gældskonvertering har således stort set de samme skattemæssige konsekvenser. Jf. nærmere om de skattemæssige konsekvenser, herunder også om koncernforbundne selskaber, under pkt a. Rentefradragsretten Såfremt et selskab får eftergivet en del af sin gæld, har dette endvidere betydning for rentefradragsretten, idet der som hovedregel kun er fradrag for en forholdsmæssig del af de påløbne renter vedrørende den eftergivne gæld, jf. Ligningslovens 5, stk Hvis et selskab opnår gældseftergivelse, kan renter, der er påløbet på tidspunktet for gældseftergivelsen, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med en andel, der svarer til forholdet mellem den del af gælden, der skal betales efter nedsættelsen, og den samlede gæld før nedsættelsen. Hvis selskabet allerede før gældseftergivelsen har foretaget fradrag for renter, kan selskabet dog opretholde det foretagne fradrag i det omfang, det kan rummes i gælden efter nedsættelsen. Der skal således kun reguleres for tidligere år34, hvis gælden nedsættes til et beløb, der er mindre end de tidligere foretagne fradrag. Denne undtagelse er primært begrundet i administrative hensyn. Hensigten med bestemmelsen er at begrænse rentefradragsretten ved at fordele en gældseftergivelse forholdsmæssigt mellem hovedstol og renter, uanset hvilken aftale parterne har indgået herom. Eksempel: I år 1 er der vedr. en gæld på kr. påløbet kr. i (ubetalte) renter. Da der ikke henstår ubetalte renter vedr. tidligere år, kan de kr. fratrækkes i år 1. I år 2 påløber yderligere kr. i (ubetalte) renter, hvorefter gælden udgør kr., hvoraf kr. er renter. Halvdelen af gælden eftergives. Rentefradraget er her maksimeret til halvdelen, eller kr., og da de er fratrukket i år 1, vil der ikke være yderligere rentefradrag. Ligningslovens 5, stk. 9 omfatter ifølge TfS ikke gældskonvertering eller indfrielse af gæld i forbindelse med kapitalforhøjelse i selskabet. Der er uden betydning, om gælden eftergives i en samlet ordning eller en singulær ordning Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren Gældseftergivelse / akkord foretaget af tredjemand har ingen skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren Skattemæssige konsekvenser for kreditor Se under pkt KONKLUSION Den skattemæssige behandling af en rekonstruktion vanskeliggøres af, at der findes særlige regler for nærsten enhver tænkelig situation. De skattemæssige konsekvenser er f.eks. forskellige afhængige af, hvorvidt gældsnedskrivning gennemføres som en samlet ordning eller som en singulær ordning. Ved gældskonverteringer mv. er der endvidere forskel afhængigt af, om konverteringen sker mellem koncernforbundne eller uafhængige parter. Et kriseramt selskab vil typisk have genereret skattemæssige underskud, som er værd at bevare i forbindelse med en rekonstruktion til at nedbringe fremtidige skattepligtige indtægter. Ved anvendelse af skattefrie modeller ved rekonstruktion skal man være opmærksom på, at skattemæssige underskud kan bortfalde eller reduceres i forbindelse med eftergivelse eller nedskrivning af gæld. Skattemæssige underskud kan tillige blive begrænset i deres anvendelsesmuligheder, hvis majoriteten i et kriseramt selskab skifter hænder. Valg af rekonstruktionsmodel bør derfor overvejes nøje. Endelig bør det overvejes om flere rekonstruktionsmodeller med fordel kan kombineres i den konkrete situation. Vi har nedenfor indsat et forenklet eksempel på kombination af to modeller. Eksempel 1: Et moderselskab har en usikret fordring på debitorselskabet på kr En ekstern kreditor har en usikret fordring på debitorselskabet på kr Samlet set har debitorselskabet en usikret gæld på kr Debitorselskabet har kr til at betale gælden med. Den eksterne kreditor opnår herved en dækning på ca. 33 % af sin fordring. Den eksterne kreditor kræver imidlertid at opnå dækning for 50 % af sin fordring, før han vil deltage i ordningen. Her kan det være relevant at dele rekonstruktionen op i to tempi. Først gennemføres en singulær ordning efter reglerne for koncernselskaber i kursgevinstlovens 8, hvorefter moderselskabet eftergiver 50 % af sin fordring på selskabet. Der vil i dette tilfælde være tale om et tilskud. Da der er tale om koncernforbundne selskaber, er tilskuddet skattefrit for debitorselskabet. Da moderselskabet ikke har fradrag for tilskuddet, opstår der ikke underskudsbegrænsning i debitorselskabet, jf. Ligningslovens 15, stk. 4, jf. stk. 2. Efter gennemførslen af 1. tempi, har debitorselskabet fået nedsat sin usikrede gæld til kr Den eksterne kreditors fordring kan herefter dækkes med 50 %. Det koncernforbundne selskab kan have en interesse i en sådan ordning, idet den eksterne kreditor herefter ikke kan begære debitorselskabet konkurs. 50 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser 51

7 career Selvom vi er verdens største, kommer du aldrig til at føle dig lille. Noter 1 Artiklen tager ikke højde for moderniseringen af selskabslovgivningen, idet ikrafttrædelsestidspunktet for denne endnu ikke ligger fast. 2 Overkursen er det beløb, som betales ud over den pålydende værdi af de nytegnede aktier eller anparter. 3 Kapitaltabsreglerne sigter alene mod egenkapitalposten selskabskapital. Såfremt egenkapitalen er under 50 % af den registrerede selskabskapital, vil kapitaltabsreglerne finde anvendelse. 4 Kapitalnedsættelse kan ske ned til den lovpligtige minimumsselskabskapital. 5 Jf. også pkt Med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. 7 Ifølge Selskabsskattelovens 31C udgør et moderselskab sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab er et moderselskab, hvis det i) besidder flertallet af stemmerne i et selskab, ii) er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af datterselskabets øverste ledelsesorgan, iii) er selskabsdeltager og har ret til at udøve bestemmende indflydelse over datterselskabetss driftsmæssige og finansielle ledelse på baggrund af vedtægtsbestemmelse eller aftale, iv) er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med de øvrige selskabsdeltagere råder over flertallet af stemmerne i datterselskabet, eller v) besidder kapitalandele i datterselskabet og udøver en bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og finansielle ledelse. 8 Reglerne om sambeskatning findes Selskabsskattelovens 31ff. 9 Jf. note Jf. SKM H 11 Der gælder særlige regler for situationer, hvor selskabet tilbagekøber aktier og anparter og efterfølgende annullerer disse, jf. Ligningslovens 16A, stk. 11 og Skatteretten 2, 4. udgave, 2005, side 541f. 12 Jf. SKM H 13 Koncernforhold defineres i Kursgevinstloven som selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 % aktiekapitalen i hvert selskab eller råder over mere end 50 % af stemmerne i hvert selskab, jf. Kursgevinstlovens 4, stk. 2. Ved vurderingen heraf medregnes såvel direkte som indirekte ejerskab samt nærtståendes aktiebesiddelser. 14 Se SKM LSR om sammenhængen mellem Ligningslovens 15, stk. 5 og Kursgevinstlovens 8, når indfrielsen sker til kurs Jf. SKM LSR. Se dog også TfS LR (knap 50 %) og TfS LR (ca. 49 %). 16 Jf. SKM H (én kreditor med ca. 33 % usikret gæld deltog ikke i ordningen ej samlet ordning.) og SKM SR (næststørste og tredjestørste kreditorers usikrede gæld på tilsammen 28,8 % blev ikke anset for småkrav ej samlet ordning). 17 Jf. Ligningslovens 15, stk. 2 og Kursgevinstlovens 24, stk Jf. pkt Dvs. alene helt eller delvist ubehæftede aktiver skal medregnes, jf. U H. 20 Hvis f.eks. et selskab har kr til de usikrede kreditorer og de usikrede kreditorers krav tilsammen er kr , er fordringens værdi 10 %. Se også LV 2009 S.C , som nærmere redegør for, hvordan fodringens kursværdi skal opgøres. 21 Jf. note Man bør dog være opmærksom på, at der ikke sker omkvalificering, således at den ansvarlige lånekapital betragtes som tilskud, jf. problematikken (dokumentationskrav) i TfS LSR. 23 SKM LR 24 At der selskabsretligt kan konverteres til kurs 100 medfører således ikke, at dette også kan godkendes skattemæssigt. Den skattemæssige anskaffelsessum ansættes derfor til fordringens kursværdi, da dette ellers ville kunne give anledning til fradrag i forbindelse med afståelse eller indfrielse af aktierne eller anparterne i selskabet. Jf. f.eks. U H, hvor den skattemæssige afståelsessum for aktierne blev ansat til kursværdien af den konverterede gæld. 25 Dette gælder dog ikke tab ved indeksregulering af gæld i Danmark, hvis den pålydende rente er lig med eller højere end mindsterenten (blåstemplet gæld), jf. Kursgevinstlovens 7, stk. 1. Dette gælder ligeledes ikke ved indfrielse af blåstemplet gæld i Danmark til forudsat fastsat overkurs, jf. Kursgevinstlovens 7, stk Et varetilgodehavende kan overgå til at blive betragtet som et egentligt pengelån, såfremt der er tale om en langvarig kreditgivning på usædvanlige vilkår. 27 Jf. SKM LSR 28 Jf. SKM LSR 29 Problemstillingen er behandlet i Erhvervs & Selskabsstyrelsens notat Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern dateret 28. april Se nærmere om de skattemæssige og de selskabsretlige konsekvenser af muligheden for koncerntilskud Thomas Rønfeldt, Nikolaj Vinther og Erik Werlauff i SPO (Skattefrie koncerntilskud selskabsretlige faldgruber). 31 Jf. TfS Konkurslovens afsnit III. 33 Jf. Ligeledes pkt. 6 i cirkulære nr. 26 af den 25. februar I så fald skal der ske genoptagelse inden for fristerne i Skatteforvaltningslovens 26 og 27. Teamwork Vi lægger vægt på samarbejde på tværs af afdelinger og landegrænser. For os handler det om at drage nytte af hinandens kompetencer for at yde den bedste service for vores kunder. Dynamiske PwC er en virksomhed, der hele tiden bevæger sig fremad og udvikler sig. For os er forretningsudvikling altafgørende. Vi er fremtidens virksomhed. Læs mere om PwC og dine muligheder hos os på Du er også velkommen til at kontakte HC Consultant Lotte Wegge Andersen på PricewaterhouseCoopers tilbyder branchespecifikke ydelser inden for revision, skat og rådgivning. Vi leverer desuden konsulentydelser, outsourcing og uddannelse. Mere end medarbejdere i 153 lande arbejder sammen gennem et forenet tankesæt og udveksler erfaringer og løsninger for at udvikle nye perspektiver og praktisk rådgivning. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed PricewaterhouseCoopers. M&C Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser R&R nr

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

R. Færch Invest ApS. Årsrapport for 2015

R. Færch Invest ApS. Årsrapport for 2015 R. Færch Invest ApS Breinholtvej 2, Humlum, 7600 Struer Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 27 36 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2016 Rasmus Færch

Læs mere

C. STORGAARD HOLDING APS

C. STORGAARD HOLDING APS Tlf: 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skive@bdo.dk Slotsgade 3 www.bdo.dk DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 C. STORGAARD HOLDING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere