Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling"

Transkript

1 Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

2 Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard Søgaard Vejleder: Michael Karlsen. Kandidatafhandling Afleveret den 4. september

3 English resume This assignment is written to give an analysis of debt taxation within the Danish tax legislation. It is delimitated to deal with rules for company and personal taxation only (meaning that building societies, etc. is excluded), legislated in the Danish Kursgevinstloven. The analysis contains a description for both of these two taxation angles and the possibilities for tax deduction for loss due to depreciation and tax liabilities on profit due to appreciation and furthermore a comparison between the two. Due to the difference in tax legislation depending on the type of debt, this assignment also covers an analysis of each of the most typical types of loan at present time, and the consequences of debt in foreign currencies. The method to calculate loss and profit on debt is regulated in the tax legislation, and the assignment does therefore include a description of the principals of these. Finally the assignment includes an analysis of the special rules of taxation applied in case of moving to and from Denmark and remission of debt Following the description and analysis the conclusion ties up the consequences and results off different debt arrangements. 2

4 1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING KURSGEVINSTLOVEN HISTORIK LOVENS OPBYGNING LOVEN ANVENDELSESOMRÅDE SELSKABER SELSKABERS BESKATNING AF GÆLD Hovedreglen: Indeksregulering: MINDSTERENTEN Mindsterentens udvikling OVERSIGT OVER LÅNETYPER OVERKURS: Tab på selskabers gæld KONCERNFORBUNDNE SELSKABER: PERSONER GÆLD OG PENGENÆRING Hovedreglen for persons gæld og pengenæring Indeksregulering Overkursreglen GÆLD FOR IKKE NÆRINGSDRIVENDE PERSONER Gevinst ved eftergivelse Gevinst på forældelse Konfusion Præklusion Nedsættelse GEVINST PÅ GÆLD Overkursreglen Knæklån Kontantlån Debitors egen optagelse Debitor gældsovertager OPGØRELSEN AF GEVINST OG TAB VEDR. KONTANTLÅN Indfrielseskrav fra realkreditinstitut OBLIGATIONSLÅN ELLER KONTANTLÅN GEVINST OG TAB PÅ GÆLD I FREMMED VALUTA OPGØRELSE AF GEVINST OG TAB PÅ GÆLD REALISATIONSPRINCIPPET LAGERPRINCIPPET Tilladelse til anden opgørelsesmetode GÆLD I FREMMED VALUTA OPGØRELSEN Handelsomkostninger PARI PARI LÅN OPGØRELSEN AF KONTANTLÅN INDFRIELSE GENNEM AFDRAG BESKATNING VED TIL- OG FRAFLYTNING

5 6.1 BESKATNING VED TILFLYTNING BESKATNING VED FRAFLYTNING EFTERGIVELSE AF GÆLD VED AKKORD FRIVILLIG AKKORD SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF SKATTEPLIGTIG GÆLDSEFTERGIVELSE GÆLDSKONVERTERING KONKLUSION LITTERATURFORTEGNELSE BØGER ARTIKLER INTERNET (ARTIKLER MV.) AFGØRELSER

6 1. Indledning Beskatning af gæld - Betydning af disse ord vil den enkelte borger sjældent støde på i hverdagen. Endog har emnet stor praktisk betydning for både selskaber og personer. Mange personer oplever på et tidspunkt i deres liv, at de køber eller sælger obligationer men hvordan sker beskatningen heraf? Hvilke regler finder anvendelse? Oftest er det væsentligste spørgsmål kan beskatning kan undgås og i givet fald på hvilken måde. Eftersom den danske lovgivning har meget komplekse regler på området, vil det ofte være uoverskueligt for skatteyderen selv at finde svaret. Når en person køber hus, vil der ofte blive optaget et lån i et realinstitut, hvilket kan blive ydet i mange forskellige udformninger. Ydelsen består af både afdrag, bidrag og rente, og disse bliver forskellige alt efter hvilket lån, der er ydet. Skattemæssigt er denne forskel mellem lånetyper af stor betydning, da fradragsretten vil afhænge af lånetypen. Der er skattemæssigt fradragsret for rente og bidrag. For personer bliver det givet i kapitalindkomsten, hvis man beskattes efter Personskatteloven, mens der for erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen, vil være ret til at fratrække beløbet i den personlige indkomst. Dette vil ske løbende i forbindelse med den skattemæssige opgørelse i det enkelte indkomstår. Debitor kan i flere situationer komme ud for, at det er fordelagtigt at omlægge lånet eller at foretage en indfrielse. I denne forbindelse kan både selskaber og personer opnå gevinst på gæld, hvis man skal indfri lånet til et lavere beløb end hovedstolen. Modsat kan det også forekommer, at der opstår tab på gæld, hvis man skal betale mere tilbage, end der egentlig blev ydet i forbindelse med udbetaling af lånet. I begge sidstnævnte tilfælde skal det vurderes, om der skal ske beskatning af gæld. Det er for den enkelte person eller selskab af stor betydning, om der skal ske beskatning af gevinst på gæld, eller der kan gives fradrag for tab på gæld. Overvejelserne angående disse emner har således praksis relevans, hvor det i opgaven vil blive belyst under hvilke omstændigheder der skal ske - beskatning af gæld. 1

7 1.1 Problemformulering Hvorledes sker der beskatning af personers og selskabers gæld? 1.2 Afgrænsning Beskatning af gæld bliver reguleret af Kursgevinstloven, og derfor er det selvfølgelig denne lov, der er omdrejningspunktet for opgaven. Kursgevinstloven behandler mange skattemæssige problemstillinger, og det er derfor vigtigt at afgrænse sig indenfor loven. Kursgevinstloven er inddelt i flere forskellige kapitler, hvor hovedvægten vil ligge på reglerne for personer og selskaber. Afgrænsningen er således sket i forhold til realkreditinstitutter, som også bliver reguleret af loven. Realkreditinstitutter er fravalgt, da det er fundet for omfattende at skrive om alle grupper. Afgrænsningen af realkreditinstitutter er sket ud fra en betragtning om, at disse ikke findes i samme udstrækning som personer og andre selskaber. Således er det for opgaveskriveren og andre mere praktisk relevant at behandle reglerne for selskaber og personer. Der er for en revisor oftere forekommende, at personer og selskaber kan blive omfattet af beskatning af gæld, mens det vil forekomme sjældent for realkreditinstitutter. Det er yderligere ikke tilsigtet at behandle reglerne om valutaterminskontrakter, som har et selvstændigt afsnit i loven. Tilvalget er sket både for personer og selskaber, da det kan være en spændende sondring at se på reglerne for selskaber i forhold til reglerne for personer. Som det er tilsigtet at skulle fremgå af opgaven, er bestemmelserne for disse grupper ikke ens, hvorfor en sammenligning kan være vigtig for at kunne sammenholde grupperne. Kursgevinstloven behandler både reglerne for fordringer og gæld, hvor der i opgaven kun vil blive lagt vægt på gældssiden. Det er således fravalgt at skrive om fordringer, da det er fundet for omfattende at behandle begge emner. 2

8 Det er tilsigtet, at opgaven skal starte med en gennemgang af grunden til Kursgevinstlovens fremkomst, hvilket vil være en kort gennemgang, som skal tjene en forståelse for tilblivelse af loven. Yderligere vil der blive en kort gennemgang af Kursgevinstlovens opbygning og anvendelse. Disse afsnit skal kort opridse hvilke afsnit, der er relevant for opgaven og hvilket område Kursgevinstloven dækker. Efterfølgende vil der fremkomme et selvstændigt kapitel om selskaber. Der vil for selskaber blive skrevet om hovedreglen indenfor beskatning af gæld samt om undtagelser. Undtagelserne vil for overskudelighedens skyld blive inddelt i hver deres underafsnit. Der vil blive belyst et afsnit om mindsterenten, som er af stor betydning både for forståelse af beskatning af selskaber, men også for personer. Samtidig vil der blive opstillet et afsnit om indholdet og forskellen på de lån, der bliver brugt til gennemgangen af opgaven. Det næste store afsnit vedrører personer. Her vil der som for selskaber blive et afsnit om hovedreglen, mens der igen vil blive underafsnit for de enkelte særbestemmelser, der findes for personer. Der vil i forbindelse med gennemgangen for reglerne for personer løbende sker en sammenholdelse til reglerne for selskaber, herunder set i forhold til reglerne for de enkelte lånetyper. Det er for selskaber og personer vigtigt at være opmærksom på reglerne for opgørelsen af gevinst og tab på gæld. Der findes i Kursgevinstloven bestemmelser for disse opgørelser, og der findes forskellige opgørelsesmetoder, og derfor vil der blive opstillet et afsnit herom. Ved opgørelsen er det vigtigt at være opmærksom på, at både personer og selskaber vil have forskellige omkostninger til optagelse af lånet, og der vil fremstå et underafsnit, som skal behandle hvordan disse omkostninger bliver behandlet skattemæssigt. Ligledes vil det blive gennemgået, hvornår tidsmæssigt gevinsten eller tabet bliver indregnet i indkomstopgørelsen. Et andet vigtigt emne er pari-pari lån. Disse lån er som sådan ikke direkte tilknyttet afsnittet om opgørelsen af gevinst og tab på gæld, men vil blive gennemgået som et underafsnit hertil, da det vigtige i disse lån er selve avanceopgørelsen. Derfor er dette afsnit valgt opstillet i tilknytning til afsnittet om opgørelsen af gevinst og tab på gæld. 3

9 Der vil blive opstillet et afsnit om reglerne for beskatning af gevinst og tab på gæld vedrørende tilflytning og fraflytning for personer og selskaber. Det vil udelukkende være reglerne efter Kursgevinstloven, der blive genstand for gennemgang, og dermed ikke reglerne i den øvrige skattelovgivning. Det er hensigten, at opgavens sidste afsnit skal koncentrere sig om reglerne om eftergivelse af gæld reguleret af Kursgevinstloven. Yderligere vil der blive angivet underafsnit vedrørende særregler for beskatning af gældseftergivelse. Der vil i forbindelse med reglerne for beskatning ved gældseftergivelse ikke blive nogen overordnet gennemgang af Ligningsloven 15 om underskudsbegrænsning. Som følge af, at reglerne i Ligningsloven til dels hænger sammen med Kursgevinstlovens bestemmelser forventes det, at reglerne om underskudsbegrænsning vil blive nævnt i det omfang, det vil være nødvendigt for at kunne afdække reglerne om gældseftergivelse fyldestgørende. Det sidste afsnit skal være konklusionen, som skal konkludere på forholdet af beskatning af gæld vedrørende selskaber og personer. 4

10 2. Kursgevinstloven 2.1 Historik Historisk har skattelovgivningen ikke været præget af så mange love, cirkulære mv. som der findes i dag. Med tiden er behovet vokset for særlovgivning, der har kunnet påvirke nyopståede skattemæssige problemer. I 1900-tallet er skatteprocenten ligeledes vokset, og derfor er der blevet en stigende behov for regulering, der har kunnet modvirke borgernes forskellige forsøg på skatteunddragelse. Fra midten af 1800-tallet finder man den første lovgivning i form af Indkomstskatteloven, hvor gevinst og tab skulle medregnes i den skattepligtige indkomst. Dette blev ændret i 1903, hvor Statsskatteloven blev indført, her var det modsatte princip at finde; gevinst og tab på pengefordringer skulle holdes udenfor indkomstopgørelsen. Kursgevinster og tab var på denne måde formuebevægelser, der skattemæssigt skulle holdes udenfor indkomstopgørelsen. Statsskatteloven kom til at gælde i lang tid indenfor området, hvor der først i midten af 1900-tallet blev indført regler i den daværende Ligningslov 4. Behovet for yderligere regulering var afstedkommet af selskaber, der som led i erhvervet investerede og efterfølgende fik store skattefrie gevinster efter investeringer. Herefter stod lovgivningen stille et stykke tid igen. Men i 1970erne var samfundet blevet mere globaliseret og der blev handlet på tværs af landegrænser. Der blev lånt i fremmed valuta og hermed var der en ny problemstilling angående den skattemæssige behandling af gevinsten eller tabet. Skatteministeriet ønskede en reform, og i 1985 blev der fremsat et forslag, der som udgangspunkt skulle fastholde princippet i Statsskatteloven. Det var ønsket, at området skulle blive mere overskuelig for borgeren samtidig med, at mulighederne for at opnå skattefrie gevinster skulle begrænses. Hermed var grundlaget lagt til Kursgevinstloven, hvor begreberne mindsterente, og blå- og sortstemplede obligationer blev af væsentlig betydning. Når obligationen er sortstemplet, er den pålydende rente under mindsterenten, og en kursgevinst ville blive skattepligtige, mens der ikke ville være fradrag for et kurstab. 5

11 Når renten er over mindsterenten, er obligationen blåstemplet, og der ville således være fradragsret for et tab, mens en gevinst tilsvarende ville være skattefri. Loven blev vedtaget som lov nr. 532 af 13. december 1985, og Danmark havde således fået sin første Kursgevinstlov gældende fra Den nye lovgivning fik i 1980erne tilføjet reglerne om terminskontakter og købe- og salgsretter. Hermed forstås finansielle instrumenter, hvor gevinst og tab skulle indregnes i den skattemæssige indkomstopgørelse. Kursgevinstloven er siden hen blev ændret adskillige gange. I 1992 var det med henblik på at stoppe transaktioner, hvor obligationer blev udstedt, som opfyldte mindsterenten, men blev erhvervet for lånte midler. Resultatet heraf var et underskud før skat, men et overskud efter skat, da der var fradrag for renteudgiften og kursgevinsten var skattefri for private. Dette blev stoppet i 1992 loven, hvor der blev indført beskatning af kursgevinster, som var erhvervet for lånte midler. I 1994 blev der yderligere tilføjet en ændring, der medførte, at tab på udlån i fremmed valuta mellem nærtstående parter ikke længere var fradragsberettiget. Som det kan læses af ovenstående, der kun inddrager nogle af ændringerne i Kursgevinstloven gennem tiden, så er der sket mange ændringer. Dette havde medført så mange justeringer, at loven ikke længere blev anset som overskuelig. Derfor blev der ved lov nr. 439 af 10. juni 1997 indført en ny Kursgevinstlov, der blev redigeret samtidig med tilføjelse af enkelte småjusteringer, der samlet skulle give en bedre og overskuelig lov. 2.2 Lovens opbygning Loven er systematisk opbygget og er oversigtsmæssigt inddelt i 8 kapitler. Den skattemæssige behandling for selskaber findes i kapitel 2, mens reglerne for personer er at finde i kapital 3. Ydermere eksisterer kapitel 6 omhandlende terminskontrakter og købe- og salgsretter m.v. (også kaldet finansielle kontrakter). Loven rummer således flere facetter, og afhandlingen omhandler som tidligere skrevet kun et hjørne af loven nemlig reglerne for den skattemæssige behandling af gæld for personer og selskaber. 1 Sønderholm, 2003:

12 Den ovennævnte opdeling bliver teoretisk betegnet som skattesubjekt og skatteobjekt. Skattesubjektet er med henblik på om det er en person eller et selskab, hvorefter man finder de pågældende regler i hver deres kapitel. Skatteobjektet angår opdelingen i fordring, gæld eller finansiel kontrakt. 2.3 Loven anvendelsesområde Kursgevinstloven har et stort anvendelsesområde, omhandlende den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld i såvel dansk som udenlandsk valuta, jf. 1. Tidligere blev konvertible obligationer også anset for at henhøre under denne lov, men dette er ikke længere tilfældet, da det i dag reguleres af Aktieavancebeskatningsloven. Ligeledes vedrører beskatning ved avance af fast ejendom, når det henhører under den skattepligtiges næringsvej, ikke under Kursgevinstlovens bestemmelser, jf. Kursgevinstloven 1, stk. 3. Loven er som udgangspunkt udtømmende for samtlige kursgevinster og tab, dog med undtagelse for bestemmelser, der henviser til Statsskatteloven. For selve lovens anvendelsesområde er det uden betydning på hvilken måde, at kurstabet eller gevinsten er opstået. Det kan være alt, der giver sig til udslag i en ændring i værdien af fordringen eller gælden; herunder eksempelvis valutakursændringer, ændring i skyldners betalingsevne mv.. Som skrevet har det ikke betydning for lovens anvendelsesområde hvordan gevinsten eller tabet er opstået, men det vil have stor betydning for beskatning, som det vil fremgå senere. 7

13 3. Selskaber 3.1 Selskabers beskatning af gæld Hovedreglen: Både for selskaber og personer kan der om beskatning af gæld tales om en hovedregel og dertil hørende undtagelser, som skrevet tidligere. Der eksisterer en overordnet regel for selskaber i Kursgevinstloven 2, hvorefter det er reguleret, at selskaber skal medregne gevinst og tab på fordring og gæld efter reglerne i kapitel 4, 5 og 7. Hovedreglen for selskabers beskatning af gæld er ifølge bestemmelserne i kapitel 4, at selskaber skal medregne gevinst og tab af gæld i den skattepligtige indkomst, jf. Kursgevinstlovens 6. Selskaber skal således medregne gevinsten i den skattepligtige indkomst, mens der vil være fradrag for et kurstab. Bestemmelsen finder anvendelse for gæld, der er stiftet efter d. 27. december 1990, optaget efter d. 1. januar 1986 for selskaber omfattet af Ligningsloven 4 eller stiftet før den 27. december 1990 af næringsdrivende selskaber. Et ikke-næringsskattepligtigt selskab er et selskab, der ikke har erhverv i form af pengeinstitut, forsikringsselskab, investeringsforening, omfattet af lov om visse kreditinstitutter, udøver næring med køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed med finansiering. 2 Loven finder som skrevet anvendelse på fordringer og gæld. Ved fordringer forstås alle slags pengefordringer, og det er uden betydning på hvilken måde de er opstået. Det bestemmende bliver således, om der foreligger et retligt krav på betaling i form af penge. Med hensyn til gæld, kan der som ved en fordring opstå en gevinst eller et tab. En gevinst kan opstå ved, at gælden bliver indfriet til et mindre beløb end lånet oprindelig lød på, forældelse, helt eller delvis eftergivelse, konfusion eller på en anden måde, så debitor helt eller delvis frigives for sin gæld. Frigørelse kan ske ved indfrielse, forældelse, gældssanering eller akkord, men hvis det finder 2 Kursgevinstloven, 2004:

14 sted som en overdragelse af gæld omfattet af successionsreglerne, så vil det ikke blive anset som en frigørelse efter Kursgevinstloven. Et tab opstår, når gæld indfries med et beløb, der er større end det ydede lån. Dette kan eksempelvis finde sted ved optagelse af obligationslån mv. Den generelle skattepligt vedrørende gæld i såvel danske kroner som fremmed valuta for selskaber bliver brudt af undtagelserne, der findes i Kursgevinstloven 7, 8 og 24. Kursgevinstloven 6 vedrører eksempelvis gældskonvertering, samt indfrielse af gæld efter forudgående kapitalindskud mv. Angående gældskonvertering er der følgende ledende udtalelse fra Skattedepartementet: TfS Skd Skattedepartementet fandt at en konvertering af gæld til aktiekapital eller konvertible obligationer er omfattet af Kursgevinstloven 6 og 8, 1. pkt., jf. 3. pkt.. Det ville efter Skattedepartementets opfattelse kræve lovhjemmel, hvis en gældskonvertering skulle sidestilles med en gældseftergivelse, der reguleres af Kursgevinstloven 24 og 8, 2. pkt.. Ligeledes vil en indfrielse af gæld efter forudgående kapitalindskud være omfattet af bestemmelserne i 6 og 8, 1. pkt.. Således bliver tab og gevinst vedrørende en gældskonvertering reguleret på samme måde som anden gevinst og tab på gæld. Beskatningen findes som differencen mellem gældens værdi ved optagelsen set i forhold til gældens værdi ved gældskonverteringen. Yderligere blev det af Skattedepartementet bemærket, at en indfrielse af gæld efter et kapitalindskud bliver anset som værende indfriet til kurs pari, hvorefter der ikke skal ske en opgørelse af gevinst på gæld, hvis kapitalindskuddet ikke er stiftet til overkurs. TfS LR Ligningsrådet fandt at et a.m.b.a., der ejede et aktieselskab var omfattet af Kursgevinstlovens regler om koncernforbundne selskaber. Det var påtænkt at lave en gældseftergivelse til aktieselskabet, hvilken disposition Ligningsrådet fandt, måtte være omfattet af skattepligt jf. Kursgevinstloven 8. 9

15 I den konkrete situation ville gældseftergivelsen være omfattet af reglerne i Kursgevinstlovens 24 om gældseftergivelser, hvorefter der ikke ville være skattepligt. I denne sag ville en gældskonvertering efter TfS Skd havde medført skattepligt, jf. Kursgevinstloven 8, som omtalt ovenfor. TfS H Denne Højesteretsdom vedrørte to selskaber, der sammen havde købt en ejendom, hvorefter de det efterfølgende år solgte 20 % af ejendommen. Ved salget blev de modtagne pantebreve nedskrevet til kurs 50 og angivet som skattepligtig indkomst. I forbindelse med salget blev salgsprovenuet anvendt til at indfri gældsbreve, der var udstedt ved købet, hvorefter selskaberne erhvervede en kursgevinst. Højesterets flertal fandt at de opnåede kursgevinster opvejede kursnedskrivningerne på sælgerpantebrevene. Gevinsterne bliver således modregnet i fradraget, hvorefter kursgevinsten ikke gav anledning til nogen skattefri formueforøgelse. TfS LR I denne sag havde en anpartshaver udlånt 1,2 mio. kr. til anpartsselskabet, hvor der forelå en anpartskapital på nom kr. Herefter mistede selskabet egenkapitalen, og anpartshaveren ønskede derefter at eftergive tilgodehavendet så selskabet anpartskapital på kr blev reetableret. Denne ordning blev selskabet skattepligtig at det samlede beløb svarende til gældseftergivelsen. Denne sag ville havde udviklet sig anderledes, hvis kreditor havde været et selskab, da der så kun havde foreligget delvis skattepligt, jf. Kursgevinstloven 8, hvilket vil blive gennemgået senere i opgaven. 10

16 3.1.2 Indeksregulering: Som skrevet var hovedreglen for selskaber, at de skal indregne gevinst og tab på gæld i den skattepligtige indkomst. Denne hovedregel er som tidligere nævnt brudt af undtagelser, hvor de første undtagelser er at finde i Kursgevinstlovens 7, der omfatter to forskellige begrænsninger. For det første kan tab ved indeksregulering af hovedstol eller restgæld på lån ikke fradrages, jf. Kursgevinstloven 7, stk. 1. Dette gælder for gæld i danske kroner og kun hvis renten er over mindsterenten, jf. Kursgevinstloven 38, jf. Kursgevinstloven 14. Mindsterenten som vil blive behandlet i næste afsnit, og hvis den pålydende rente er større end eller lig mindsterenten (blåstemplet), vil der ikke være fradrag for tab på indekslån jf. Kursgevinstloven 7, stk. 1. Hvis indekslånet er sortstemplet, vil der dog alligevel være fradrag for tab, da renten så er under mindsterenten. Yderligere er det et krav, at fordringen er udstedt af et af de institutter, der er nævnt i Kursgevinstloven 38, stk. 3, 1. og 5. pkt., eksempelvis realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Når ovennævnte krav om mindsterenten sammenholdt med at det indeksregulerede lån er i danske kroner medfører, at fradraget for tab ikke kan udnyttes. Reglen vil tilsvarende finde anvendelse for anden gæld, der indeksreguleres af et indeks, herunder eksempelvis et valutaindeks, aktieindeks, prisindeks mv.. Tabsfradragsbegrænsningen gælder således ikke kun for lån, hvor de underliggende obligationer er omfattet af Kursgevinstloven 38, stk. 3, men for alle indeksregulerede lån i danske kroner, hvor kravet om mindsterenten er opfyldt. Selskabet har dog lov at bruge et nettoafregningsprincip, hvorved et tab kan fradrages, hvis det ikke overstiger en tilsvarende gevinst efter udviklingen i samme indeks. Således skal der altså både foreligge fordring og gæld for at det er muligt at udnytte tabet til fradrag efter nettoafregninsprincippet. Bestemmelsen i Kursgevinstloven 7, stk. 1 skal skabe symmetri af den skattemæssige behandling af indekstillæg. Begrænsningen i muligheden for fradrag for tab på indeksregulerede lån modsvares 11

17 af, at en kursgevinst på en fordring for en person vil være skattefri efter Kursgevinstloven 38, jf. Kursgevinstloven 14, når mindsterentekravet er opfyldt og fordringen er i danske kroner. Der har været en del retspraksis på området, hvorfra kan fremhæves følgende afgørelse om en nulkuponobligation: TfS LR Sagen vedrørte en bank, der markedsførte 5-årige nulkupon obligationer, hvor hovedstolen blev reguleret af det tyske aktieindeks. Obligationerne blev udstedt til kurs 100, men skulle indfries minimum til kurs 110. Indfrielseskursen skulle dog øges, hvis det tyske aktieindeks steg i låneperioden. I denne situation vurderede Ligningsrådet, at der var tale om et indekslån, da hovedstolen blev reguleret i forhold til indekset. TfS LR Denne sag vedrørte en obligation, der skulle udbydes af et selskab med en garanteret mindsterente på 0,5 %. Yderligere ville investeringen blive forrentet med et rentetillæg, der afhang af selskabets foregående indtjening i nogle udvalgte aktieoptioner. Dette vurderede Ligningsrådet ikke var en indeksobligation, og rentetillægget blev anset som en kursgevinst, og dermed ikke en renteudgift. TfS LR Denne sag vedrørte ligeledes et selskab, der ville udstede obligationer. Der var garanteret en mindsterente på 3,5 %, og der var mulighed for at opnå et rentetillæg på op til 8,5 %. Rentetillægget var reguleret af aktieindekset i euro, og Ligningsrådet anså ikke dette for at være en indeksobligation. Begge de sidstnævnte afgørelser har med muligheden for en skatteyder, der anvendte virksomhedsordningen, at placere midler i en sådan ordning uden at det blev anset for hævet. 12

18 Det er således laves en konkret vurdering for at afgøre, om der foreligger en indeksobligation, som bliver reguleret af reglerne i Kursgevinstloven om indekslån. 3.2 Mindsterenten Mindsterenten, som tidligere refereret til, er en rente, der bliver reguleret halvårligt af Nationalbanken. Mindsterenten skal afgøres på stiftelsestidspunktet, og det er uden betydning, hvordan renten udvikler sig efterfølgende. Det afgørende er renten ved debitors påtagelse af forpligtigelsen. Offentliggørelsen sker fra Nationalbanken, og bliver gjort senest 5 dage forud for den periode, som den skal gælde for. Grundlaget for selve beregningen findes ved at tage gennemsnittet for den effektive obligationsrente for de seneste 20 dage børsdage forud for d. 15. december og d. 15. juni, jf. Kursgevinstloven 38, jf. 14. Mindsterenten er dog kun på 2,5 % for indeksregulerede obligationer, der er udstedt af selskaber, der henhører under Kursgevinstlovens 38, stk. 5, og det er således ligegyldigt for Reglen om mindsterenten for fordringer, der er stiftet den 2. oktober 1985 eller før, anses for at være stiftet til en rente, der er pålydende med eller lig den fastsatte mindsterente i Kursgevinstloven 38, jf. Kursgevinstloven 42, stk Mindsterentens udvikling Mindsterenten har udviklet sig på følgende måde siden 1985: 2. okt apr pct. p.a. 2. apr juni pct. p.a. 1. jul dec pct. p.a. 1. jan jun pct. p.a. 1. jul jun pct. p.a. 17. jun maj pct. p.a. 18. maj jun pct. p.a. 13

19 1. jul dec pct. p.a. 1. jan juni pct. p.a. 1. jul dec pct. p.a. 1. jan dec pct. p.a. 22. dec okt pct. p.a. 22. okt jun pct. p.a. 1. jul dec pct. p.a. 1. jan nov pct. p.a. 23. nov dec pct. p.a. 1. jan okt pct. p.a. 10. okt jun pct. p.a. 1. jul dec pct. p.a. 1. jan jun pct. p.a. 1. jul jun pct. p.a. 1. jul dec pct. p.a. 1. jan juni pct. p.a juli 2007 til ny offentliggørelse 4 pct. p.a. Når fordringer bliver udstedt kan der ses på mindsterenten, hvorefter det afgøres om fordringen er enten blå - eller sortstemplede. Hvis den pålydende rente ligger over mindsterenten på stiftelsestidspunktet vil fordringen blive anset som blåstemplet. Derimod vil fordringen være sortstemplet, hvis kravet til mindsterenten ikke er opfyldt. Det er ligegyldigt for begge typer, om fordringen senere bliver overdraget, da den opretholder sin oprindelige status som enten blå- eller sortstemplet fra udstedelsestidspunktet. Debitorskifte i forbindelse med mindsterenten vil i de fleste tilfælde ikke blive anset som påtagelse af en ny forpligtelse, jf. Kursgevinstloven 14, stk. 3. Det vil ikke blive anset som en påtagelse af ny gæld, når debitorskiftet kan ske uden særlig aftale. Det anses aldrig for påtagelse af ny gæld, når debitorskiftet sker i henhold til realkreditlån og lån ydet af aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut, hvorefter tidspunktet, hvor den oprindelig debitor optog sit gældsforpligtelsen vil være gældende. 3 Ligningsvejledningen, 2007 afsnit A.D

20 Et debitorskifte, hvor man anser lånet som en ny forpligtelse kan være et privat pantebrev, hvor det er fastlagt, at restgælden forfalder ved ejerskifte. For at vurdere om kravet til mindsterenten er opfyldt, skal den pålydende rente fastsættes. Den reelle forrentning skal afgøres, hvilket sker ved at tage den højest tilsagte indfrielsessum, hvorefter en opgørelse af den reelle forrentning er sikret, jf. Kursgevinstloven 14, stk. 2. Fordringens rente skal omregnes, hvis den er angivet i månedlig eller flerårlig rente, skal den omregnes til årlig, så der kan ske sammenligning med mindsterenten. Det er fra praksis afgjort, at når den pålydende rente ikke kan beregnes, så vil låneforholdet blive betragtet som sortstemplet, jf. TfS LR. TfS LR Denne sag vedrørte et selskab, der ønskede at yde lån til et selskab, hvor Ligningsrådet tog stilling til følgende forhold. For det første blev der givet fradrageret for en renteudgift efter Statsskatteloven for en tilknyttet basisrente til lånet. Yderligere var der tilknyttet en overskudsafhængig rente, der blev beregnet ud fra virksomhedens regnskabsmæssige overskud. Denne rente forfaldt årligt, når den kunne opgøres efter regnskabsaflæggelsen. Denne del af låneforholdet blev ikke anset for værende en renteudgift, da den ikke blev beregnet som en procentdel af den tilbageværende restgæld. Modsat havde debitor en forpligtelse til at indfri fordringen, der var opstået efter regnskabsaflæggelsen, og hermed opfattet af Kursgevinstloven. For at opnå en skattefri kursgevinst, skal mindsterentekravet være opfyldt, hvilket ikke var tilfældet i denne dom. Det var nemlig ikke muligt på stiftelsestidspunktet at fastlægge den pålydende rente, hvorefter lånet anses for sortstemplet. Hvis der forrentes med en variabel rente finder 14 anvendelse, hvorved kravet om mindsterenten er opfyldt hvis rentens variation og vilkårene for opsigelse medfører, at kursen på fordringen ikke kan afvige væsentligt fra indfrielseskursen. 15

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Gevinst og tab på personers fordringer og gæld. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Gevinst og tab på personers fordringer og gæld Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens anvendelsesområde KGL 1 Denne lov omfatter 1) gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Ændring af aftalevilkår i låneforhold. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Ændring af aftalevilkår i låneforhold. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Ændring af aftalevilkår i låneforhold Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstloven 25, stk. 1 Gevinst og tab på fordringer og gæld, der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Forord... 4. Summary... 5. Indledning... 6 1.1 Problembaggrund... 6 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Afgrænsning... 7 1.4 Metode- og datavalg...

Forord... 4. Summary... 5. Indledning... 6 1.1 Problembaggrund... 6 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Afgrænsning... 7 1.4 Metode- og datavalg... Indholdsfortegnelse Forord... 4 Summary... 5 Indledning... 6 1.1 Problembaggrund... 6 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Afgrænsning... 7 1.4 Metode- og datavalg... 7 2 Fordringer omfattet af kursgevinstloven...

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender - 1 Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Lån eller gave i familieforhold

Lån eller gave i familieforhold - 1 Lån eller gave i familieforhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De skattemæssige konsekvenser ved udlån i familieforhold, typisk lån fra forældre til børn, har stor praktisk betydning.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2011 Sag 33/2010 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) mod DSV A/S (advokat Svend Erik Holm) I tidligere instans er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Non-recourse lån. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Non-recourse lån. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Non-recourse lån Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Non-recourse lån ved investering i aktier Eksempel: Der ydes et lån på non-recourse vilkår til brug for investering i aktier og med pant

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kursgevinstloven. 3. udgave. Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven 3. udgave Med kommentarer af Jan Børjesson Anders Oreby Hansen Henrik Peytz Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kursgevinstloven Jan Børjesson, Anders Oreby Hansen og Henrik Peytz Kursgevinstloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16.

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 8. april 2016 Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT har den 18. marts 2016 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Kapitalindskud med efterfølgende indfrielse - en forglemmelse i kursgevinstlovens 24?

Kapitalindskud med efterfølgende indfrielse - en forglemmelse i kursgevinstlovens 24? Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Cand.merc.jur Vejleder: Torben Bagge Forfatter: Signe Tapdrup Kapitalindskud med efterfølgende indfrielse - en forglemmelse i kursgevinstlovens 24? Handelshøjskolen

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 Sag 270/2010 (2. afdeling) NTC Parent S.a.r.l. (tidligere Angel Lux Common S.A., tidligere Nordic Telephone Company Holding ApS) (advokat Søren Lehmann Nielsen)

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR - 1 Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM2016.459.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 at anerkende

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere