Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber"

Transkript

1 Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen i Århus 2006

2 Forkortelser ASL APS DEP H JUS KGL KL KSL LL LOSR LR LSR LSRM R&R SEL SPO TfS UfR V Ø = Aktieselskabsloven = Anpartsselskabsloven = Departementets udtalelse/kommentar = Højesteretsdom = Juridisk Ugebrev SKAT = Kursgevinstloven = Konkursloven = Kildeskatteloven = Ligningsloven = Landsoverskatterådet = Ligningsrådet = Landsskatteretten = Meddelelser fra Landsskatteretten = Revision og Regnskabsvæsen = Selskabsskatteloven = Skattepolitisk Oversigt = Tidsskrift for skatter og afgifter = Ugeskrift for Retsvæsen = Vestre Landsrets dom = Østre Landsrets dom

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning og metode Afhandlingens opbygning Retskilderne Lovtekster og forarbejder Retspraksis Administrativ praksis Udviklingen i den skattemæssige behandling af en gældseftergivelse Grundlæggende betragtninger af en gældseftergivelse LOSR Gave eller formue Opdeling af indkomståret Indførelse af Ligningslovens Indførelse af Ligningsvejledningen Gave eller formue Begrænsning af underskudsfremførsel Opdeling af indkomståret UfR H Gave eller formue Begrænsning af underskudsfremførsel Nedskrivning til de i akkordstatus lavere værdier UfR H Gave eller formue Begrænsning af underskudsfremførsel Nedskrivning til de i akkordstatus lavere værdier Lovændringerne fra 1990 til Kursgevinstloven Gældseftergivelse ved akkord Gældseftergivelse i koncernforhold...37

4 2.7.2 Begrænsning af underskudsfremførsel Konvertering af gæld Kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gælden Begrænsning af tabsfremførsel Akkord Tvangsakkord Frivillig akkord Aftaler Betingede aftaler Særligt om misligholdelse af akkord Samlet ordning Størrelsen af kreditormassen Kaution og anden sikkerhedsstillelse Småkreditorer Singulær gældseftergivelse Bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld Fordringens værdi Debitors insolvens Afgrænsning af akkord over for andre formuebevægelser Gave/driftstilskud Dekort Forældelse Særligt om koncernforhold Kursgevinstlovens Hvornår foreligger der en koncern? Kursgevinstlovens 4, stk Kursgevinstlovens 4, stk Samspillet mellem KGL 6, 8 og Underskudsbegrænsning i koncernforhold...86

5 4 Gældskonvertering Konvertering af gæld til aktier Aktiernes kursværdi contra Fordringens kursværdi Konvertering af gæld til konvertible obligationer Gældskonvertering i relation til kursgevinstloven Opgørelse af underskudsbegrænsningen Kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gæld Indfrielse af fordringen Direkte eller indirekte Opgørelse af underskudsbegrænsningen Konklusion English summary Litteraturliste Afgørelser...144

6 1. Indledning Når et selskab har økonomiske vanskeligheder, vil en løsning af problemerne typisk kræve, at der tages stilling til en lang række skatteretlige spørgsmål. I de tilfælde hvor der foretages en rekonstruktion af selskabet, er der mange relevante bestemmelser, der skal tages højde for ved vurderingen af de skatteretlige konsekvenser. En af de lovbestemmelser, der især springer i øjnene er LL 15, som omhandler adgangen til at foretage underskudsfremførsel og begrænsningerne heri. Et kriseramt selskab har typisk genereret skattemæssigt underskud, som er værd at søge bevaret således, at underskuddet kan bruges, når det rekonstruerede selskab igen begynder at tjene penge, derfor er LL 15 yderst relevant. LL 15 stammer fra 1956, og har gennem tiden været genstand for en massiv forvandling. På trods af dette, er bestemmelsen ikke blevet mindre kompliceret og uoverskuelige. Denne afhandling omhandler derfor underskudsfremførsel efter LL 15 i forbindelse med rekonstruktion. Hovedreglen i LL 15, stk. 1 giver mulighed for, at underskud, der er fremkommet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et indkomstår, kan modregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Underskuddet kan dog kun fremføres til modregning i de følgende indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i tidligere års skattepligtige indkomst. Underskuddet skal udnyttes så snart det er muligt, og er der flere underskud til fremførsel, skal der ske modregning i det ældste underskud først. 1 Ved underskudsfremførsel skal forstås, at hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en negativ indkomst, så er det ikke muligt at få den negative skatteværdi af underskuddet udbetalt. I stedet gemmes underskuddet som en slags reserve, hvor den skattepligtig ved en positiv indkomst i et senere indkomstår kan modregne det gemte underskud i overskuddet før beskatning. Samlet giver det den samme effekt rent skattemæssigt. Ved ægtefæller skal der dog ske modregning i den anden ægtefælles positive indkomst, før der kan ske fremførsel til senere indkomstår. De skattemæssige konsekvenser af rekonstruktion af selskaber er især aktuelle som følge af bestemmelserne i ASL 69a og APS 52. Hvis et selskab mister halvdelen af aktiekapitalen, skal selskabets bestyrelse ifølge ASL 69a sørge for, at der bliver afholdt generalforsamling inden seks måneder efter dette tab. På generalforsamlingen skal bestyrelsen redegøre for selskabets økonomiske stilling, og om nødvendigt stille forslag om, hvilke foranstaltninger der 1 Ligningsvejledningen 2006, afsnit S.C

7 bør træffes. I den forbindelse bør der tillige tages stilling til selskabets eventuelle opløsning. For anpartsselskaber er der tilsvarende bestemmelser i APS 52, men her er kravene noget strengere end de er for aktieselskaber. Ifølge APS 52 skal et anpartsselskab afholde generalforsamling inden seks måneder efter, at selskabet blot har tabt 40 pct. af indskudskapitalen. Her skal der stilles forslag, der fører til fuld dækning for indskudskapitalen, eller der skal stilles forslag til selskabets opløsning. 2 Et selskab kan komme ud af en kapitaltabssituation ved enten at få tilført yderligere kapital eller ved at komme af med noget gæld. I de situationer hvor rekonstruktion af et selskab bliver en realitet, er selskabet ofte insolvent. Formålet med rekonstruktionen vil derfor være at sikre, at selskabet er i stand til at betale sine kreditorer. Der findes flere rekonstruktionsmetoder, men sædvanligvis anvendes følgende tre metoder til at styrke et selskabs kapitalgrundlag: Gældseftergivelse Gældskonvertering Kapitalindskud I forbindelse med rekonstruktion af et selskab, findes der i LL 15, stk. 2-5 bestemmelser, som begrænser adgangen til at fremføre underskud. Disse bestemmelser skal ses i sammenhæng med KGL 24, som omhandler skattefrihed for gevinst på gæld, som et selskab opnår i forbindelse med gældseftergivelse. 3 Kursgevinstloven er udtømmende på den måde, at den omfatter alle kursgevinster og kurstab på pengefordringer og pengegæld. Det betyder således, at den kursgevinst eller det kurstab en debitor opnår ved en hel eller delvis frigørelse fra en gældsforpligtelse, skal behandles efter kursgevinstlovens regler. 4 2 Michelsen, Aage m.fl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2003, 10. udgave, s Ligningsvejledningen 2006, afsnit S.C Michelsen, Aage m.fl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2003, 10. udgave, s

8 1.1 Problemformulering Formålet med afhandlingen er at bedømme de skatteretlige bestemmelser om underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber. Bedømmelsen vil ske ud fra debitors synsvinkel. I sammenhæng hermed, vil der som udgangspunkt blive undersøgt, hvornår et selskab er omfattet af underskudsbegrænsningsreglerne i LL 15, stk Rekonstruktion bliver ofte betragtet som et meget kompliceret og uoverskueligt område i skatteretlig henseende. Det er der flere årsager til. Hovedsagligt drejer det sig om tolkningen af generelle grundprincipper samt selve lovbestemmelsen. De skattemæssige konsekvenser af en gældseftergivelse vil derfor tage udgangspunkt i et historisk perspektiv, idet der her vil være nogle problemstillinger, som belyser problematikken omkring anvendelsesområdet for LL 15. Bestemmelsens anvendelsesområde som den ser ud i dag vil ligeledes blive belyst ud fra det nugældende regelsæt samt den tilhørende retspraksis. Underskudsbegrænsning ved akkord skal ses i sammenhæng med kursgevinstlovens bestemmelser om gevinst på gæld. I tilfælde hvor gældseftergivelsen er skattefri, skal der tilsvarende ske underskudsbegrænsning. Der undersøges derfor i hvilket omfang en gældseftergivelse er skattefri efter KGL 24. I forbindelse med gældskonverteringer og kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gælden har der været en del usikkerhed om, hvordan disse rekonstruktioner skal behandles med henblik på debitors ret til at underskudsfremføre. Hvorvidt gældskonvertering og kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gælden kan udgøre en gældsnedsættelse, samt hvorledes underskudsbegrænsningen i givet fald skal opgøres, vil blive belyst. 3

9 1.2 Afgrænsning og metode I afhandlingen vil der være fokus på de skattemæssige konsekvenser for debitor i forbindelse med rekonstruktion af selskaber, idet området indeholder mange problemstillinger omkring reglerne om underskudsbegrænsning i LL 15. Det følger således heraf, at kreditor ikke behandles nærmere i denne afhandling. Afhandlingen behandler udelukkende underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion, dvs. LL 15, stk. 2-5, hvorfor der afgrænses overfor omstrukturering, som er omfattet af LL 15, stk Problemet omkring overdragelse af tomme selskaber vil derfor ikke blive behandlet. Begrundelsen for denne afgrænsning er, at underskudsbegrænsningen her har et helt andet formål og i realiteten er undergivet et helt andet regelsæt. Behandlingen af underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion omhandler alene juridiske personer. Med juridiske personer menes i nærværende sammenhæng aktie- og anpartsselskaber. Et langt stykke af vejen er de skattemæssige problemstillinger dog identiske for fysiske og juridiske personer, hvorfor fysiske personer også omtales i afhandlingen. I forbindelse med rekonstruktion, som typisk omhandler insolvente selskaber, vil afhandlingen kun koncentrere sig om de skatteretlige forhold. De selskabsretlige og civilretlige bestemmelser vil således kun blive behandlet overordnet i afhandlingen, hvor det synes nødvendigt. Afhandlingen vil udelukkende behandle fordringer i dansk valuta, hvorfor der således afgrænses fra at se på fordringer i udenlandsk valuta. Gennemgangen af underskudsfremførsel ved rekonstruktion vil tage udgangspunkt i lovgrundlaget samt den dertil hørende retspraksis på området. Der er i afhandlingen ikke taget hensyn til artikler, afgørelser mv. der er fremkommet efter d. 1. juli

10 1.3 Afhandlingens opbygning Kapitel 2 indeholder en historisk gennemgang af, hvordan den skattemassige behandling af en gældseftergivelse har ændret sig igennem tiden, og hvordan praksis har udviklet sig inden for området. Formålet med behandlingen af gældseftergivelse i relation til de tidligere retsregler er primært, at skabe en grundliggende forståelse indenfor området. Derudover er det væsentligt at have et kendskab til, hvordan de grundlæggende skatteretlige principper forholder sig til området. Kapitel 3 omhandler akkord. Formålet med kapitlet er, at fastlægge hvornår der skal ske underskudsbegrænsning i forbindelse med gældseftergivelse ved akkord. I forbindelse med gældseftergivelse er det relevant, at undersøge, hvornår en akkord er omfattet af KGL 24. Det skyldes, at kursgevinstloven bestemmer, hvornår der skal ske beskatning af en gældseftergivelse opnået ved akkord, mens ligningsloven bestemmer, om der skal ske underskudsbegrænsning af akkorden. KGL 24 og LL 15 er således i vidt omfang korresponderende bestemmelser, hvorfor det er relevant at undersøge, om de to bestemmelser stemmer overens. Koncernforhold vil endvidere blive behandlet i dette kapitel. Begrundelsen for denne placering er, at afsnittet indeholder en række elementer, som vil blive anvendt løbende gennem afhandlingen. Det findes derfor mest hensigtsmæssigt at placere afsnittet i dette kapitel, frem for i et særskilt kapitel til sidst i afhandlingen. Kapitel 4 omhandler gældskonvertering. Sigtet med kapitlet er, at redegøre for problemstillinger i relation til underskudsbegrænsning samt nugældende ret indenfor området. Der tages således udgangspunkt i LL 15, stk. 2 for, at fastlægge hvornår der skal ske underskudsbegrænsning i forbindelse med gældskonvertering. Derudover undersøges det endvidere, om de seneste lovreguleringer har løst alle problemstillingerne inden for området. Kapitel 5 omhandler kapitalindskud med efterfølgende indfrielse af gælden. Kapitlet indeholder en gennemgang af problemstillingerne i LL 15, stk. 4-5, hvor det først fastlægges, hvilke kapitalindskud der er omfattet af bestemmelsen, og derefter hvornår der skal ske underskudsbegrænsning samt hvorledes underskudsbegrænsningen opgøres. 5

11 1.4 Retskilderne Ved retskilder forstås både bindende materiale, f.eks. lovteksten og vejledende materiale, f.eks. forarbejderne til loven. Det at retskilden er bindende, er ensbetydende med, at den lægges til grund for retsafgørelsen. De vejledende retskilder indebærer imidlertid, at materialet ikke nødvendigvis skal men godt kan lægges til grund ved retsafgørelsen. I det omfang der i lovgivningen ikke findes bestemmelser af betydning for det konkrete tilfælde, vil gældende ret finde støtte i andre retskilder Lovtekster og forarbejder Loven er den primære retskilde. I det omfang der er tvivl om forståelsen eller rækkevidden af en lovbestemmelse, søges der vejledning i forarbejderne til den pågældende bestemmelse. Da lovgivningen er af generel karakter, samt at de faktiske forhold ofte udfolder sig anderledes end forudsat af loven, kan det ved fortolkning være nødvendigt, at supplere lovens bestemmelser med andre retskilder. Som fortolkningsbidrag til loven indgår ofte forarbejderne til lovforslaget. Forarbejderne har dog ikke den samme retskildemæssige værdi som selve lovgivningen. Der foreligger intet retskildeprincip således, at domstolene er forpligtet til at tage hensyn til sådanne retskilder. I den forbindelse kan det nævnes, at det alene er lovens ordlyd, der vedtages af Folketinget. 6 Lovens retskildeværdi gælder for såvel domstolene som myndighederne, idet de har pligt til at tage hensyn til bestemmelserne i lovgivningen Retspraksis Domstolenes retspraksis danner et mønster af fremtidige retsafgørelser, og har derfor præjudikatværdi. Domstolsafgørelserne præjudikater er bindende for ligningsmyndighederne. Hvis domstolene har tilsidesat en administrativ praksis, vil det normalt resultere i, at SKAT udsteder et cirkulære, som kan vejlede de underordnede ligningsmyndigheder om konsekvenserne af dommen. 8 5 Evald, Jens: At tænke juridisk, Nyt juridisk Forlag 2003, s Bostrup, Poul m.fl.: Skatteproces, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, 2. udgave, s Michelsen, Aage m.fl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003,10. udgave, s samt Bostrup, Poul m.fl.: Skatteproces, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, 2. udgave, s Michelsen, Aage m.fl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003, 10. udgave, s

12 Der er forskellige forudsætninger for, at domme kan få præjudikatværdi. Et vigtigt kriterium for en doms præjudikatværdi er dens placering i domstolshierarkiet. Rangfølgen mellem Højesteret, Landsretten og Landsskatteretten bevirker, at de overordnede domstolsafgørelser har en særlig vægt, og derfor har Højesterets domme den største præjudikatværdi. Desuden er præjudikatværdien også afhængig af dommens alder og antal. Hvis der er afsagt mange domme inden for et retsområde, taler det for at anlægge den samme fortolkning efterfølgende Administrativ praksis Administrativ praksis rummer følgende situationer: - Dannede mønstre af enkelt afgørelser truffet af forvaltningen, dvs. hvor forvaltningsmyndigheder tidligere har truffet afgørelse om et tilsvarende emne/problemstilling oftest i en flerhed af tilfælde. - Forvaltningens vejledende udtalelser om retlige spørgsmål til brug for andre myndigheder eller private, herunder også generelle vejledninger om forståelse eller administration at regler, som f.eks. Ligningsvejledningen. 10 Inden for skatteretten vil især Landsskatterettens kendelser havde afgørende betydning for administrativ praksis. Landsskatteretten er et domstolslignende klageorgan, som er placeret uden for det almindelige administrative hierarki, hvorfor kendelser afsagt af Landsskatteretten er bindende for ligningsmyndighederne. Kendelserne fra Landsskatteretten er mere objektive og dermed autoritative end ligningsmyndighedernes egne afgørelser. Er der ikke truffet en afgørelse i et konkret skattespørgsmål, kan skatteyderen søge vejledning i skattemyndighedernes egen praksis. Skattemyndighederne egen praksis fremgår bl.a. af cirkulærer om kommentarer til domme udgivet af skattedepartementet samt Ligningsvejledningen udgivet af SKAT mv. På forespørgsel træffer skattedepartementet og SKAT afgørelser i konkrete sager. Retskildeværdien af administrativ praksis er relativ lav og afhænger af myndighedernes hierarkiske placering i forhold til hinanden. Der er således ikke uden betydning, om det f.eks. er Landsskatteretten eller 9 Evald, Jens: At tænke juridisk, Nyt juridisk Forlag 2003, s Bostrup, Poul m.fl.: Skatteproces, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, 2. udgave, s

13 de kommunale skattemyndigheder, der har truffet afgørelsen. Landsskatterettens afgørelser tillægges ikke uvæsentlig retskildemæssig værdi på skatteområdet Michelsen, Aage m.fl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003, 10. udgave, s samt Bostrup, Poul m.fl.: Skatteproces, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002, 2. udgave, s

14 2 Udviklingen i den skattemæssige behandling af en gældseftergivelse Gældseftergivelse har ikke før d. 27. december 1990 været underlagt nogen særlig lovgivning, men er i stedet blevet behandlet efter de skatteretlige grundprincipper. Hvis der foreligger en dybdegående og loyal tolkning af hovedregler og grundprincipper, så giver dette ikke nødvendigvis en dårligere retsstilling. Derimod er det i stedet problematisk, hvis der foreligger en illoyal tolkning af hovedregler og grundprincipper, hvilket i flere tilfælde er opstået omkring den tidligere LL 15`s implikationer ved beskatning af akkord. Dette fremgår tydeligt af Betænkning nr. 1187, Fortolkning af love og domstolsafgørelser, hvor et flertal indenfor den nedsatte arbejdsgruppe ikke var imponeret over den måde, retsstillingen på området vedrørende beskatning af konkurs, akkord og forældelse fik lov at udvikle sig på: Det er arbejdsgruppens flertals opfattelse, at de skattemæssige konsekvenser af konkurs, akkord, forældelse m.v. er et skoleeksempel på den manglende harmoni mellem på den ene side den fortolkning, domstolene har forelagt, og på den anden side den administrative praksis 12 Det at domstolenes tolkning og skattemyndighedernes praksis ikke er overensstemmende, har således medvirket til en del problematik i tidens løb omkring underskudsfremførsel efter LL 15. Den mest hensigtsmæssige gennemgang af de skattemæssige konsekvenser af akkord og andre rekonstruktionsmetoder har et historisk udgangspunkt, hvor fortolkningsværdien af den hidtidige praksis og de tilknyttede afgørelser må antages at være høj. 2.1 Grundlæggende betragtninger af en gældseftergivelse Tidligere var gældseftergivelse omfattet af de grundlæggende bestemmelser i SL 4-6. I dag er beskatningen af en akkord m.v. dog reguleret i kursgevinstloven. Dette skete ved vedtagelsen af lov nr. 394 af 6. juni Indtil 1990 har de skattemæssige konsekvenser af en gældseftergivelse derfor haft sit udgangspunkt i de grundlæggende regler i statsskatteloven, men efter hvilken bestemmelse der skulle ske beskatning, var der stor uenighed om. 12 Jf. Betænkning nr. 1187: Fortolkning af love og domstolsafgørelser, s

15 4. Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks Der opremses i bestemmelsen de tilfælde hvor der foreligger beskatning efter SL 4, og af punkt c) fremgår det, at gaver er skattepligtige. Et argument for at betragte en gældseftergivelse for omfattet af denne bestemmelse er, at der er tale om et formuegode af pengeværdi. For at kunne klassificere en gældseftergivelse som omfattet af SL 4, er det først og fremmest vigtigt at sammenholde den med SL 5, idet der her opremses de undtagelsestilfælde, hvor der ikke skal ske beskatning efter hovedreglen i SL 4: 5. Til indkomst henregnes ikke: a. Formueforøgelse, der fremkommer ved at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi. Ved en gældseftergivelse er debitor ofte insolvent, hvilket afspejles i, at en del af kreditorernes fordringer er uerholdige, dvs. værdiløse. Ved at kreditorerne foretager en nedskrivning af den uerholdige del af gælden, må det tilsvarende betyde, at der sker en stigning i værdien for debitor. Der sker således en formueforøgelse, som fremkommer ved en nedskrivning af de for højt værdisatte passiver, hvilket er argumentet for at anse en gældseftergivelse som omfattet af SL 5. Hvorvidt en gældseftergivelse skal klassificeres som omfattet af SL 4 eller SL 5 er der delte meninger om. Klassifikationen har dog betydning for, om en gældseftergivelse er skattefri eller skattepligtig. Der anføres 4 forskellige synspunkter i relation til en hel eller delvis beskatning eller skattefrihed af en gældseftergivelse opnået ved akkord: Christiansen, Tommy V.: Beskatning ved akkord - Nogle supplerende bemærkninger, R&R 1983, s

16 1. Gældseftergivelsen er omfattet af statsskattelovens 4 og skal følgelig beskattes i sin helhed. 2. Gældseftergivelsen er omfattet af statsskattelovens 4 i det omfang de akkorderede gældsposter modsvares af omkostningsposter, der tidligere er fradraget i den skattepligtige indkomstopgørelse. 3. Gældseftergivelsen er omfattet af statsskattelovens 4, men beskatning skal kun ske i det omfang gældseftergivelsen medfører, at akkordanten gennem akkorden opnår en positiv egenkapital. Synspunktet er, at der her sker en værdiansættelse af gældseftergivelsen. Da kreditor som oftest kun eftergiver den uerholdige del af fordringen, sker der ingen beskatning hos debitor. Den del af fordringen, som bortakkorderes, er værdiløs. Kun hvis gældseftergivelsen overstiger den uerholdige del af fordringen, vil der hos akkordanten konstateres en positiv egenkapital efter akkorden, hvorfor der vil være grundlag for beskatning. 4. Gældseftergivelsen er omfattet af statsskattelovens 5, idet denne må klassificeres som en skattefri formuebevægelse, såfremt gældseftergivelsen i øvrigt opfylder de for en akkord underliggende hensyn. Gældseftergivelsen er i så fald en formuen vedrørende transaktion, der ikke vedrører den løbende drift, ligesom der ej heller er tale om nogen gave. I den efterfølgende beskrivelse af historikken omkring underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion vil der blive fremhævet, hvilke synspunkter der må antages at ligge til grund for formuleringer i domstolsafgørelser, Ligningsvejledningen o.l. Disse synspunkter vil være relateret til ovenstående 4 punkter, hvorfor der flere steder i afhandlingen vil være refereret direkte til dette afsnit. 11

17 2.2 LOSR Før 1929 var der kun få afgørelser omkring den skattemæssige behandling af en gældseftergivelse ved akkord. Problemstillingen som opstår i gældseftergivelsestilfælde er, hvorledes der skal ske beskatning efter SL 4 eller SL 5. Den ledende afgørelse på dette område var LOSR som fastslog, at gældseftergivelsen skulle betragtes som en skattefri formuebevægelse omfattet af SL Gave eller formue LOSR omhandlede en grosserers akkord med flertallet af hans varekreditorer. Skatterådet havde først anset grosseren for indkomstskattepligtig af den ved akkorden opnåede værdi, idet akkorden blev betragtet som en indkomstskattepligtig gave efter SL 4, jf. betragtning nr. 1. Dette afviste Landsoverskatterådet dog med følgende præmisser: Efter Landsoverskatteraadets Opfattelse er dette standpunkt ikke holdbart. Raadet maa efter Akkordens Formaal og omfattende Karakter alene anse denne som en Formuen vedrørende Transaktion. Det bemærkes her, at Landsoverskatterådet modsat Skatterådet ikke anser akkorden for værende omfattet af SL 4 ud fra et gavesynspunkt, men i stedet betragter den som en skattefri formuefordel for debitor efter SL 5. En gældseftergivelse opnået ved akkord skal derfor ej beskattes. Det præciseres, at det er akkordens formål og omfattende karakter, der er afgørende for denne klassificering. Hermed menes, at akkorden skal være forretningsmæssig begrundet og ikke indeholde et gavemoment, tilskud o.l. Udtalelsen alene anse denne som en Formuen vedrørende Transaktion er ofte anvendt som synspunkt for, at gældseftergivelser ved akkord skal betragtes som en formuebevægelse. Sagt med andre ord, en akkord er omfattet af SL 5 og ikke SL 4. Landsoverskatterådet anførte yderligere en sondring i afgørelsen fra 1929: 12

18 Med hensyn til den i Saldokvitteringen liggende Gældseftergivelse maa efter Landsoverskatteraadets Praksis Spørgsmaalet om, hvorvidt der herved forligger en indkomstskattepligtig Gave, bero paa, om der kan tillægges de af Akkorden omfattede Fordringer større Værdi, end det Beløb, hvortil de nedsættes ved Akkorden, idet der kun i sidstnævnte Tilfælde kan blive Spørgsmaal om en Gave. Efter hele Formaalet med Akkorden maa Fordringerne til deres Værdi i Forhold til Aktiverne, og det Beløb, der eftergives, saaledes svarer til, hvad der efter Akkordopgørelsen maa anses for tabt. Det anføres, at der kun i tilfælde af nedskrivning til under fordringens værdi kan blive spørgsmål om en gave. Hvorvidt der skal ske beskatning ud fra et gavesynspunkt afhænger således ikke kun af, at gælden er nedskrevet til under fordringens værdi, men derimod også af hensigten med nedskrivningen af gælden. Det fremgår af afgørelsen, at i de tilfælde hvor fordringen nedsættes til et beløb lavere end fordringens værdi, tyder på at der foreligger et gavemoment, men der vil også i akkordsituationen kunne blive tale om positiv egenkapital uden at det vil medføre beskatning. 14 Egenkapitalen kan være et hjælpekriterium hertil for at vurdere, om gældseftergivelsen har et gavemoment eller ej. Hvis det f.eks. antages, at akkordfordelen i sin helhed er en skattefri formuefordel efter SL 5 og derfor ej skal medtages i beregningsgrundlaget, så skal der ikke ske beskatning uanset størrelsen af egenkapitalen efter gældseftergivelsen. Derimod kan en efterfølgende positiv egenkapital indikere, at der foreligger et gavemoment i gældseftergivelsen, hvilket kan få den konsekvens, at hele akkorden i stedet bliver betragtet som værende en gave. Gældseftergivelsen er derfor ikke længere omfattet af SL 5 men i stedet SL 4, da der nu foreligger en gave. Der skal derfor ske beskatning af gaven i sin helhed, dvs. den del af gældseftergivelsen, som ikke vedrører den uerholdige del af fordringen. I LOSR klassificerer Landsoverskatterådet akkorden som værende omfattet af SL 5, men antyder, at ved vurderingen af om der er tale om en skattepligtig gave eller en skattefri gældseftergivelse, vil egenkapitalens størrelse blive taget til følge. 14 Christiansen, Tommy V.: Beskatning ved rekonstruktion af selskabskapital, R&R 1991, s

19 2.2.2 Opdeling af indkomståret Afgørelsen LOSR blev truffet før indførelsen af LL På trods af dette blev problemstillingen omkring underskud dog fremsat på en måde, som er meget lig problematikken omkring underskudsfremførsel, som opstod efter indførelsen af LL 15. Medens saaledes i Almindelighed den ved Akkorden opnaaede Gældseftergivelse ikke kan betragtes som indkomstskattepligtig, kan paa den anden Side et Driftsunderskud, opstaaet i den Periode af Regnskabsaaret, som ligger før Akkorden, ikke fradrages i et eventuelt Overskud i Driftsperioden efter Akkorden, idet det ovenfor angivne Formaal med Akkorden, at nedskrive Passiverne til Aktivernes Værdi, dette Driftsunderskud bortelimineres ved Akkorden, og altsaa ikke bliver effektivt. Afgørelsen fremkom med den sondring, at et driftsunderskud opstået i akkordåret før akkordtidspunktet ikke kan fradrages i et eventuelt senere overskud. Det medførte en praksis, hvor skattemyndighederne med udgangspunkt heri opdelte indkomståret i akkordtilfælde. I afgørelsen LSR videreføres denne opdeling. I skatteretlig henseende svarer et indkomstår til kalenderåret, hvorfor denne praksis, med hensyn til opdeling af indkomståret i akkordtilfælde, må siges at være et brud på dette princip. Først i 1980 blev denne praksis tilsidesat. Dette skete ved afgørelsen LSRM , hvor skatteyderen før akkordtidspunktet havde haft et virksomhedsunderskud. Afgørelsen omhandlede derfor skatteyderens ret til at fradrage dette underskud i en positiv indkomst efter akkorden. Med henvisning til KSL 22 kunne et indkomstår ikke opdeles i to perioder med akkordtidspunktet som skæringsdag. Det medførte, at et eventuelt underskud før akkordtidspunktet kunne fradrages i et overskud efter akkordtidspunktet i samme regnskabsår. 2.3 Indførelse af Ligningslovens 15 Ved lov nr. 339 af 19. december 1956 blev den første bestemmelse om underskudsfremførsel i lov vedr. indkomst- og formueskat til staten indsat. Bestemmelsen blev indsat som 9 i ligningsloven. På daværende tidspunkt blev det bestemt, at der kun skulle foretages 15 Indsat ved lov nr. 399 af 19. december

20 underskudsfremførsel i 2 år. Bestemmelsen blev indsat for at udjævne svingende skattepligtig indkomst for fysiske personer, der var fuldt skattepligtige i Danmark. Lovens formål var at hjælpe erhvervsdrivende, som havde stærkt svingende indtægter som følge af det progressive beskatningssystem, som den skatteyder der i samme periode havde haft tilsvarende indtægter, men hvor disse var jævnt fordelt. 16 I 1957 ændres bestemmelsen ved lov nr. 284 af 14. december 1957 således, at den kom til at omfatte både fuldt og begrænsede skattepligtige fysiske og juridiske personer. Samtidig blev bestemmelsen optrykt som 15 i ligningsloven, hvilket også er placeringen i dag. 17 Med udgangspunkt i afgørelsen fra 1929 skete der en videreførelse af den dengang grundlæggende opfattelse. I 1929 skulle et underskud før akkordtidspunktet i akkordåret elimineres som følge af gældseftergivelsen. Ved indførelsen af LL 15 skete der en udvidelse, idet Ligningsmyndighederne antog det synspunkt, at fremført underskud hidrørende fra indkomstårene før akkorden skulle behandles på samme måde som underskud i akkordåret i tiden før akkordtidspunktet. Dette standpunkt fremgår blandt andet af LSR Med andre ord skulle afholdte men ubetalte omkostninger reduceres med gældseftergivelsen. Underskudsbegrænsningen opstod således på trods af, at det ikke fremgik af bestemmelsens ordlyd. Dette fremgår tillige af Betænkning nr. 1101, hvor det udtrykkes, at efter indførelsen i 1957 er reglen i ligningslovens 15 om adgangen til underskudsfremføring overførtes synspunktet i 1929-kendelsen til også at gælde driftsunderskud som i medfør af bestemmelsen i ligningslovens 15 var fratrukket ved indkomstopgørelsen for det omhandlede indkomstår, jf. LSR Det vil få som konsekvens, at fremført underskud skal reduceres med gældseftergivelsen. Det er i strid med indkomstårets ukrænkelighed, idet det vil kræve en regulering af tidligere års ansættelser. Bestemmelsen forblev uændret indtil 1976, hvor grænsen for underskudsfremførsel blev ændret til 5 år ved lov nr. 614 af 17. december Begrundelsen for ændringen var, at 16 Bemærkninger til lovforslaget, Folketingstidende , Tillæg A, sp Jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 14. december I denne afgørelse blev en gældseftergivelse anset for skattefri. Landskatteretten udtalte, at underskud fremført fra tidligere år samt underskuddet fra det pågældende år skulle reduceres med gældseftergivelsen, men i det omfang underskuddet ikke kunne modsvares af gældseftergivelsen, kunne restunderskuddet fortsat fremføres. 19 Folketingstidende, Tillæg C, sp

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere