Frivillige gældsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige gældsordninger"

Transkript

1 Frivillige gældsordninger Vejledning Frit salg Akkord Henstand Statslån og statsgaranterede lån til jordbrugere

2 Vejledningen er udgivet af Statens Administration Landgreven København K Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Henvendelser skal sendes til Statens Administration Finansserviceområdet Jordbrug & Fiskeri Landgreven København K Tlf Fax E-post: Vejledningen samler Statens Administrations1 retningslinjer for hel eller delvis eftergivelse af statslån og statsgaranterede lån på jordbrugsområdet, frigivelse af pant ved frit salg uden fuld dækning samt ved ydelse af henstand. Retningslinjerne bygger på den bemyndigelse som finansministeren hvert år får på finansloven2. Endvidere på gældende lovgivning, som regulerer forholdene, herunder bl.a. tinglysningsloven, retspleje-loven og ikke mindst konkurslovens regler. Retningslinjerne afspejler i øvrigt i væsentligste grad de erfaringer og den praksis, som er udviklet på området gennem de senere år. Retningslinjerne er vejledende og kan fraviges, hvor særlige forhold gør sig gældende. Der kan klages over Statens Administrations afgørelser vedrørende frivillige gældsordninger til Finansministeriet3, Departementet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K. Vejledningen trådte i kraft den 1. maj Susanne Nobel Maj 2005 Jordbrugs & fiskerienheden 1 Styrelsen er oprettet pr. 1. januar 1999 som en afløser for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). 2 Se tekstanmærkning nr. 102 til 7 på finansloven for 1999 ( i tidligere finansår tekstanmærkning nr. 50) og anmærkningen til samme. Statens Administration udøver finansministerens bemyndigelse i henhold til cirkulæreskrivelse om Statens Administration nr. 206 af 16. december Finansministeriet består af Departementet, Statens Administration og Statens Administration.

3 Indholdsfortegnelse Vejledningen; baggrund og ikrafttræden Indledning Overordnede retningslinjer Område Statslån Statsgaranterede DLR-lån Statsgaranterede pengeinstitutlån Frigivelse af pant uden tvangsauktion Generelle betingelser Salg til familiemedlemmer Deltagelse i akkord mv Hovedforudsætninger Afgrænsning af tabsplacerede kreditorer Modregning Løsningsmodeller Opretholdt engagement i ejendommen Dividendens størrelse Indefrysning Likvidationsakkord Oplysninger og materiale Henstand Statslån Statsgaranterede lån Statsgaranterede lån i DLR Statsgaranterede pengeinstitutlån Miljølån, gældssaneringslån Forbedringslån Inddrivelse af personlige fordringer... 12

4 1. Indledning 1.1 Overordnede retningslinjer En hovedforudsætning for såvel deltagelse i akkord eller salg i fri handel uden fuld dækning er, at det er godtgjort, at der ikke foreligger andre løsningsmuligheder, som ville indebære et mindre tab eller slet intet tab for statskassen. Herunder skal der være godtgjort økonomisk behov for gældseftergivelse i det ønskede omfang. For at opnå et ordnet og hensigtsmæssigt sagsforløb er det centralt, at låntagers økonomikonsulent, revisor og/eller advokat i god tid i tilfælde af økonomiske vanskeligheder inddrages for at fastslå, om betalingsvanskelighederne skyldes forbigående likviditetsproblemer, eller om det må antages, at de har sammenhæng med en egent-lig negativ balance i bedriftens økonomi. Vurderes økonomien at være i ubalance henstilles det, at debitor anmelder en betalingsstandsning, eller at der etableres en af de væsentligste kreditorer tiltrådt ordning efter tilsvarende retningslinjer til sikring af lige behandling af kreditorerne. Der lægges generelt meget vægt på, at der foreligger en uvildig og fyldestgørende redegørelse/analyse af, hvad der er årsagen til de opståede økonomiske problemer. Analysen skal herunder omfatte en vurdering af, hvorvidt debitor som driftsleder har evnen til at tackle opståede problemer. Ønskes der gennemført en rekonstruktion af debitors økonomi, med henblik på fortsat drift af og forbliven på ejendommen, skal der tillige foreligge en fyldestgørende og overbevisende handlingsplan for, hvordan den økonomiske overlevelsesevne tilvejebringes. 1.2 Område Retningslinjerne omfatter samtlige statslån og statsgaranterede lån på jordbrugsområdet administreret af Statens Administration. De statsgaranterede lån kan være ydet af pengeinstitutter eller Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR). Modtager DLR eller pengeinstitutter et forslag om akkord eller forespørgsel om tilladelse til salg uden fuld dækning, som vedrører et statsgaranteret lån, videregives sagen til afgørelse i Statens Administration Statslån Yngre landmandslån, UL Lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981 om udlån til yngre jordbrugere. Jordkøbslån, HL Lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 754 af 18. august 1994.

5 Statshusmandslån, HL/JL Lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. juni Statsgaranterede DLR-lån Gældssaneringslån, GÆS Lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere. Høsttabslån, HTG Lov nr. 918 af 25. november 1992 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høst-tabslån til tørkeramte landmænd. Yngre jordbrugerlån (1985-loven), YJG Lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere. Yngre jordbrugerlån (1990-loven), YJG Lov nr. 146 af 13. juni 1990 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere. Yngre jordbrugerlån (1995-loven), YJ Lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jord-brugere Statsgaranterede pengeinstitutlån Miljølån, NPO Lovbekendtgørelse nr af 16. december 1992 om støtte til miljøforbedrende inve-steringer i mindre landbrug mv. Forbedringslån, MG Lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995 om støtte til jordbrugets strukturudvik-ling og til økologisk jordbrug. Gældssaneringslån, GS Lov nr. 131 af 9. april 1980 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 15 af 13. januar Gældssaneringslån, refinansiering, RGS Lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejen-domme.

6 2. Frigivelse af pant uden tvangsauktion 2.1 Generelle betingelser Statens Administration kan i særlige tilfælde kvittere panteretten for statslån og/eller statsgaranterede lån ved frivilligt salg uden fuld dækning. Det skal godtgøres, at salgsprisen er den højst opnåelige ved indsendelse af udbudsmateriale, herunder oplysning om udbudsperiode, salgspris og indkomne tilbud. Anmodning om kvittering af panteretten skal være vedlagt en redegørelse for den hidtidige økonomiske udvikling for bedriften og årsagen til det økonomiske sammenbrud. Statens Administrations udækkede fordring i forbindelse med salget opretholdes som en personlig fordring mod sælgeren (debitor). Tilladelsen til salg vil normalt være betinget af, at øvrige panthavere i ejendommen ligeledes tiltræder salget, at Statens Administration modtager dækning af salgsprovenuet efter sin plads i prioritetsordenen i henhold til tinglysningslovens 40 og at ingen del af provenuet tilfalder sælgeren. Inden Statens Administration kan kvittere pantesikkerheden, skal der hertil indsendes følgende materiale, der ikke må give anledning til bemærkninger: Endelig handelsopgørelse med en specificeret oversigt over salgsprovenuets anvendelse. Debitors seneste regnskab (eventuelt skatteregnskab) med status over aktiver og passiver og en aktuel status pr. salgstidspunktet. Hvis der i tiden op til salget er foretaget salg af besætning eller løsøre i større omfang, skal der redegøres for dette sammen med oplysning om anvendelsen af provenuet. Hvis en advokat eller et pengeinstitut indestår for opfyldelse af betingelserne, kan pantesikkerheden kvitteres, inden disse er opfyldte. Når panteretten er aflyst, skal der hertil sendes en kopi af det endeligt tinglyste skøde. 2.1 Salg til familiemedlemmer Statens Administration godkender normalt ikke salg til ægtefælle eller samlever uden fuld dækning i tilfælde, hvor formålet alene er at frigøre sig for den hidtidige ejers kreditorer. Der kan dog gøres undtagelse herfra, hvis der foreligger ganske særlige

7 omstændigheder, f.eks. skilsmisse eller andre personlige forhold. Det vil være en forudsætning, at salget foregår i åbenhed, og at alle kreditorer er vidende herom. I de tilfælde, hvor salget ikke kan godkendes, henviser Statens Administration normalt debitor til at søge sine økonomiske problemer løst gennem en akkord/rekonstruktionsordning. Salg til andre familiemedlemmer - f.eks. i forbindelse med generationsskifte - kan normalt godkendes, hvis det ved en mæglervurdering godtgøres, at salgsprisen er den bedst opnåelige. Ejendommen skal normalt have været udbudt til salg gennem længere tid. Det forudsættes, at de oprindelige ejere ikke bliver boende på ejendommen. 3. Deltagelse i akkord mv. Rekonstruktion af jordbrugsvirksomhedens økonomi ved en akkordordning mv. kan være relevant som et alternativ til en egentlig tvangsrealisation af pantet enten via tvangsauktionsinstituttet eller ved et hurtigt salg uden fuld dækning til alle panthavere - jf. afsnit 2. Rekonstruktionen kan i kraft af, at der er tale om en frivillig gældsordning have et vidt forskelligt udseende alt efter, hvad der aftales mellem de involverede kreditorer og debitor eller dennes repræsentant. Uanset at der er tale om frivillige ordninger, henstiller Statens Administration, at man støtter sig til det regelsæt, som anvendes ved en egentlig konkursbehandling ifølge konkurslovens regler herom. 3.1 Hovedforudsætninger Nogle grundlæggende forudsætninger skal være opfyldt for, at Statens Administration kan medvirke i en rekonstruktion af jordbrugsvirksomheden. Disse er følgende: at det er godtgjort behov for gældseftergivelse i det ønskede omfang, at debitor anmelder betalingsstandsning, eller at der etableres en af de væsentligste kreditorer tiltrådt ordning efter tilsvarende retningslinjer til sikring af lige behandling af kreditorerne under forhandlingerne, at akkorden gennemføres under kyndig ledelse, at akkordlederen bekræfter, at der ham bekendt ikke foreligger dispositioner, der kan omstødes i tilfælde af konkurs, at akkorden omfatter samtlige fordringshavere med sikkerhed ud over en forsigtig skønnet realisationsværdi, jf. afsnit 3.2,

8 at Statens Administration modtager dividende på lige vilkår med øvrige tabsplacerede kreditorer, at det gennem realistiske budgetter sandsynliggøres, at debitor efter rekonstruktionen er i besiddelse af økonomisk overlevelsesevne. Det er normalt en forudsætning, at debitor i forbindelse med ordningen søger maksimal rente- og likviditets-lettelse ved omlægning af bestående lån, at der efter rekonstruktionen er sikret debitor fornøden likviditet - eventuelt i form af en ny trækningsret i pengeinstitut - til imødegåelse af sæsonbetonede likviditetsudsving, og at andre budgetterede likviditetskrav kan inddækkes. Statens Administration lægger vægt på, at alle kreditorer modtager underretning om akkordforhandlinger og dernæst, at forhandlingerne søges bragt til afslutning hurtigst muligt. 3.2 Afgrænsning af tabsplacerede kreditorer Til afgrænsning af akkorddeltagende panthavere fastsættes skæringspunktet på grundlag af en aktuel vurdering af pantets tvangsrealisationsværdi. Skæringspunktet fastsættes således udefra i hvilket omfang panthaverne i prioritetsrækkefølge kan forvente hel eller delvis dækning gennem et hurtigt salg, herunder tvangsauktion, når dette må anses som eneste alternativ til etablering af en akkord-/ rekonstruktions-ordning. Vurderingsopgaven skal indeholde en præcisering af, at den ønskede vurdering er værdien i hurtig handel, det vil sige salg inden for tre måneder opgjort på kontant-basis. Vurderingen skal indeholde en særskilt opgørelse af værdien af den faste ejendom, besætning og inventar, ligesom det skal oplyses, hvilke løsøregenstande, der ikke er medvurderet og årsagen hertil. Skæringspunktet/realisationsværdien udgør herefter førnævnte vurdering med fra-drag af sædvanlige handels- og liggeomkostninger m.v. - normalt mindst 6 pct. - hvis der ikke allerede i vurderingsopgaven er taget hensyn til dette. 3.3 Modregning Statens Administration forbeholder sig ret til at modregne statskassens krav i eventuelle momstilgodehavender, overskydende skat, miljøstøtte, forbedringsstøtte m.v. Sagen kan eventuelt godkendes således, at modregnede beløb frigives og stilles til rådighed for ordningen mod, at beløb svarende til modregningen holdes uden for akkord.

9 3.4 Løsningsmodeller Opretholdt engagement i ejendommen Regnskabs- og budgetmateriale skal godtgøre, at ordningen er rimelig for deltagende panthavere og andre kreditorer. Som udgangspunkt deltager Statens Administration ikke i ordninger, der alene bygger på en fordeling af kontantmidler til rådighed. For at opnå en afbalanceret løsning og samtidig spare på kapitalforbruget, henstiller vi, at akkorden for de løse kreditorer kombineres med en aftale mellem panthaverne omfattende en nedskrivning af den usikrede pantegæld til fortsat forrentning og afvikling, således at virksomhedens gældsbelastning kan forrentes af den løbende drift. Hvis der etableres en panthaveraftale, er det praksis, at de pågældende fordringer opretholdes med en procentsats, der er højere end den kontante dividendesats for de løse kreditorer. Statens Administration fordrer sædvanligvis et risikotillæg på 50% af kontantdividenden (f.eks. kontant 20%, opretholdt 30%) Dividendens størrelse Akkorddividende beregnes ud fra husstandens overskydende forrentningsevne efter, at der er sket forrentning af sikret pantegæld, gæld med gyldigt ejendomsforbehold og eventuelt gæld optaget til finansiering af restancer og ny driftskredit. Akkordforslag, der bygger på en relativ lille dividende godkendes ikke. Således vil en kontant dividende på under 10% normalt ikke blive accepteret Indefrysning I særlige tilfælde, men i begrænset omfang, kan godkendes og fordres indefrysning af gæld. Indefrysning kan være aktuelt i sager, hvor påregnelige indtægtsforbedringer endnu ikke er slået igennem. I særlige tilfælde kan der endvidere blive tale om lysning af en spærreprioritet, der f.eks. udløses ved salg. Aftale om indefrysning fastsættes individuelt i de konkrete sager. Indefrysning i et større omfang kan eksempelvis være begrundet i de aktuelle historisk meget lave afregningspriser inden for svineproduktion, hvor man må kunne forvente en betydelig bedring senere i forløbet. Altså i tilfælde, hvor debitors økonomiske problem alene kan tilskrives en midlertidig likviditetskrise og ikke en egentlig permanent ubalance i økonomien.

10 3.4.4 Likvidationsakkord Statens Administration deltager normalt ikke i likvidationsakkord med statslige fordringer på jordbrugsområdet. Hvis der ønskes gennemført en ordning med debitors udækkede gæld efter realisation af pantet eller i forbindelse hermed, henviser vi til, at der søges indledt en personlig gældssanering gennem skifteretten i overensstemmelse med konkurslovens regler herfor Oplysninger og materiale Som grundlag for Statens Administration stillingtagen til det udarbejdede akkordforslag skal foreligge: a) En fagkyndig redegørelse for baggrunden for de økonomiske vanskeligheder samt en bedømmelse af overlevelsesmulighederne ved gennemførelse af det fremsatte forslag. b) En opstilling over aktiver og passiver pr. fristdagen (ved betalingsstandsning) eller den foreslåede skæringsdag. Opstillingen bedes foretaget som modregnet akkordstatus. Pantehæftelserne omregnes til kontantværdi på datoen for vurderingen af ejendommen. Kontraktgæld og gyldigheden af evt. sikkerhed herfor skal dokumenteres. Værdien af skattemæssigt opsamlet underskud skal anføres og bør indgå i akkordforslaget. c) Mæglervurdering af ejendommen i hurtig handel, jf. ovenfor. d) Driftsregnskaberne for de sidste 2 år. e) Resultatbudget for 2-3 årig periode vedlagt redegørelse fra økonomikonsulent eller revisor udarbejdet udfra akkordforslaget. Økonomisk overlevelsesevne skal godtgøres på grundlag af husstandens samlede økonomi inkl. andre indtægter, privatforbrug og skat. Opgørelsen sker efter sædvanlige driftsøkonomiske regnskabsprincipper, herunder driftsmæssige afskrivninger, beregnet skat og værdiansættelse af besætning og beholdninger. Budgetforudsætninger vedrørende produktion, priser, tilskud m.v. skal klart fremgå af redegørelsen og afspejle de aktuelle og kendte forhold. f) Likviditetsbudget for indeværende og kommende år på måneds- eller kvartalsbasis. g) Effektivitetsrapporter, produktionsrapporter o.l. h) Oplysning om, hvorledes akkorden finansieres og det fremtidige likviditetsbehov inddækkes. i) Oplysning om styring af betalinger under akkordforhandlingerne, øvrige fordringshaveres eventuelle stillingtagen, evt. salg af besætning, mælkekvote og større løsøreværdier i forbindelse med det økonomiske sammenbrud samt anvendelse af provenuet herfra, evt. indgåede besætningskontrakter eller andre kontrakter vedrørende produktionen, evt. meddelte transporter i mælkeafregninger m.v.,

11 evt. oprettelse af sikkerhedskonti, terminsopsparingskonti og lign. Hvis regnskabs- og budgetmateriale ikke er udarbejdet efter driftsøkonomiske principper, henstiller vi, at materialet omregnes efter disse principper. 4. Henstand 4.1 Statslån Statens Administration yder normalt ikke henstand, medmindre der foreligger ganske særlige grunde såsom væsentlige forstyrrelser i produktionen f.eks. som følge af egen sygdom, sygdom i besætning eller tilsvarende ekstraordinære forhold samt, hvis der indledes generelle forhandlinger med kreditorerne om en akkord- eller afviklingsordning. Der gives normalt ikke henstand, hvis der ikke er udsigt til, at en indgået afdragsordning kan overholdes eller etableringen af en sådan ordning ikke skønnes at være hensigtsmæssigt. Der accepteres ikke singulære ordninger, og det er som udgangspunkt en forudsætning, at samtlige større løse kreditorer samt pantekreditorer, som må anses for usikret, omfattes af aftale om henstand på samme vilkår. Uanset evt. henstand vil der altid påløbe morarenter efter forfaldsdag. Bevilling af henstand udløser et ekspeditionsgebyr i henhold til gældende gebyrcirkulære. Gebyret udgør p.t. 250 kr. 4.2 Statsgaranterede lån Statsgaranterede lån i DLR Ansøgning herom rettes til DLR. Anmodninger om henstand med terminsydelser for statsgaranterede DLRlån kan normalt imødekommes, såfremt terminsrestancen er indbetalt senest 3 måneder efter sidste rettidige indbetalingsdag. Hvis forholdene taler herfor kan henstanden udstrækkes i op til 6 måneder efter sidste rettidige betalingsdag. Ved ansøgning om henstand ud over de ovennævnte rammer overgives anmodningen til Statens Administration, der herefter afgør sagen. Administrationen sker i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DLR og Statens Administration Statsgaranterede pengeinstitutlån Miljølån, gældssaneringslån (såvel GS som RGS)

12 Ansøgningen rettes til pågældende pengeinstitut, der uden Statens Administrations samtykke kan yde henstand med betaling af ydelser i indtil 6 måneder. Henstand herudover skal godkendes af Statens Administration. Hvis der ved misligholdelse eller henstand optages forhandlinger med låntager om en særlig afviklingsordning, skal denne ligeledes godkendes af Statens Administration. Samme skal inden 2 måneder efter forfaldsdagen underrettes såvel om ydet henstand som om misligholdelse med betaling af ydelser. Administrationen af de statsgaranterede pengeinstitutlån sker i henhold til de respektive love/bekendtgørelser under hvilket lånene er ydet. For gældssaneringslån er retningslinjerne fastlagt i rammeaftale af 13. maj 1980 mellem Landbrugsministeriet, Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening Forbedringslån Ansøgning om henstand rettes til Statens Administration via pengeinstitut. 5. Inddrivelse af personlige fordringer Statens Administration vil sende påkrav og rykker til debitor vedrørende den personlige fordring med henblik på at fastsætte en afdragsordning. Der søges så vidt muligt etableret en frivillig ordning. Styrelsen har dog lovhjemmel til om nødvendigt at søge statslige fordringer fra blandt andet jordbrugsområdet inddrevet ved lønindeholdelse hos skyldnerens arbejdsgiver, hvis dette er muligt. En lønindeholdelse kan udgøre op til 20% af debitors nettoløn. Statens Administration vil desuden modregne gælden i debitors overskydende skat og moms mv. og indberette den til RKI Kreditinformation efter de derom gældende regler. Styrelsen anvender desuden retslig inkasso, når vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt. I Danmark, på Færøerne og i Grønland sker inkasso gennem de advokatfirmaer, som Statens Administration samarbejder med.

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere