Frivillige gældsordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige gældsordninger"

Transkript

1 Frivillige gældsordninger Vejledning Frit salg Akkord Henstand Statslån og statsgaranterede lån til jordbrugere

2 Vejledningen er udgivet af Statens Administration Landgreven København K Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Henvendelser skal sendes til Statens Administration Finansserviceområdet Jordbrug & Fiskeri Landgreven København K Tlf Fax E-post: Vejledningen samler Statens Administrations1 retningslinjer for hel eller delvis eftergivelse af statslån og statsgaranterede lån på jordbrugsområdet, frigivelse af pant ved frit salg uden fuld dækning samt ved ydelse af henstand. Retningslinjerne bygger på den bemyndigelse som finansministeren hvert år får på finansloven2. Endvidere på gældende lovgivning, som regulerer forholdene, herunder bl.a. tinglysningsloven, retspleje-loven og ikke mindst konkurslovens regler. Retningslinjerne afspejler i øvrigt i væsentligste grad de erfaringer og den praksis, som er udviklet på området gennem de senere år. Retningslinjerne er vejledende og kan fraviges, hvor særlige forhold gør sig gældende. Der kan klages over Statens Administrations afgørelser vedrørende frivillige gældsordninger til Finansministeriet3, Departementet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K. Vejledningen trådte i kraft den 1. maj Susanne Nobel Maj 2005 Jordbrugs & fiskerienheden 1 Styrelsen er oprettet pr. 1. januar 1999 som en afløser for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). 2 Se tekstanmærkning nr. 102 til 7 på finansloven for 1999 ( i tidligere finansår tekstanmærkning nr. 50) og anmærkningen til samme. Statens Administration udøver finansministerens bemyndigelse i henhold til cirkulæreskrivelse om Statens Administration nr. 206 af 16. december Finansministeriet består af Departementet, Statens Administration og Statens Administration.

3 Indholdsfortegnelse Vejledningen; baggrund og ikrafttræden Indledning Overordnede retningslinjer Område Statslån Statsgaranterede DLR-lån Statsgaranterede pengeinstitutlån Frigivelse af pant uden tvangsauktion Generelle betingelser Salg til familiemedlemmer Deltagelse i akkord mv Hovedforudsætninger Afgrænsning af tabsplacerede kreditorer Modregning Løsningsmodeller Opretholdt engagement i ejendommen Dividendens størrelse Indefrysning Likvidationsakkord Oplysninger og materiale Henstand Statslån Statsgaranterede lån Statsgaranterede lån i DLR Statsgaranterede pengeinstitutlån Miljølån, gældssaneringslån Forbedringslån Inddrivelse af personlige fordringer... 12

4 1. Indledning 1.1 Overordnede retningslinjer En hovedforudsætning for såvel deltagelse i akkord eller salg i fri handel uden fuld dækning er, at det er godtgjort, at der ikke foreligger andre løsningsmuligheder, som ville indebære et mindre tab eller slet intet tab for statskassen. Herunder skal der være godtgjort økonomisk behov for gældseftergivelse i det ønskede omfang. For at opnå et ordnet og hensigtsmæssigt sagsforløb er det centralt, at låntagers økonomikonsulent, revisor og/eller advokat i god tid i tilfælde af økonomiske vanskeligheder inddrages for at fastslå, om betalingsvanskelighederne skyldes forbigående likviditetsproblemer, eller om det må antages, at de har sammenhæng med en egent-lig negativ balance i bedriftens økonomi. Vurderes økonomien at være i ubalance henstilles det, at debitor anmelder en betalingsstandsning, eller at der etableres en af de væsentligste kreditorer tiltrådt ordning efter tilsvarende retningslinjer til sikring af lige behandling af kreditorerne. Der lægges generelt meget vægt på, at der foreligger en uvildig og fyldestgørende redegørelse/analyse af, hvad der er årsagen til de opståede økonomiske problemer. Analysen skal herunder omfatte en vurdering af, hvorvidt debitor som driftsleder har evnen til at tackle opståede problemer. Ønskes der gennemført en rekonstruktion af debitors økonomi, med henblik på fortsat drift af og forbliven på ejendommen, skal der tillige foreligge en fyldestgørende og overbevisende handlingsplan for, hvordan den økonomiske overlevelsesevne tilvejebringes. 1.2 Område Retningslinjerne omfatter samtlige statslån og statsgaranterede lån på jordbrugsområdet administreret af Statens Administration. De statsgaranterede lån kan være ydet af pengeinstitutter eller Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR). Modtager DLR eller pengeinstitutter et forslag om akkord eller forespørgsel om tilladelse til salg uden fuld dækning, som vedrører et statsgaranteret lån, videregives sagen til afgørelse i Statens Administration Statslån Yngre landmandslån, UL Lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981 om udlån til yngre jordbrugere. Jordkøbslån, HL Lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 754 af 18. august 1994.

5 Statshusmandslån, HL/JL Lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. juni Statsgaranterede DLR-lån Gældssaneringslån, GÆS Lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere. Høsttabslån, HTG Lov nr. 918 af 25. november 1992 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høst-tabslån til tørkeramte landmænd. Yngre jordbrugerlån (1985-loven), YJG Lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere. Yngre jordbrugerlån (1990-loven), YJG Lov nr. 146 af 13. juni 1990 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere. Yngre jordbrugerlån (1995-loven), YJ Lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jord-brugere Statsgaranterede pengeinstitutlån Miljølån, NPO Lovbekendtgørelse nr af 16. december 1992 om støtte til miljøforbedrende inve-steringer i mindre landbrug mv. Forbedringslån, MG Lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995 om støtte til jordbrugets strukturudvik-ling og til økologisk jordbrug. Gældssaneringslån, GS Lov nr. 131 af 9. april 1980 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 15 af 13. januar Gældssaneringslån, refinansiering, RGS Lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejen-domme.

6 2. Frigivelse af pant uden tvangsauktion 2.1 Generelle betingelser Statens Administration kan i særlige tilfælde kvittere panteretten for statslån og/eller statsgaranterede lån ved frivilligt salg uden fuld dækning. Det skal godtgøres, at salgsprisen er den højst opnåelige ved indsendelse af udbudsmateriale, herunder oplysning om udbudsperiode, salgspris og indkomne tilbud. Anmodning om kvittering af panteretten skal være vedlagt en redegørelse for den hidtidige økonomiske udvikling for bedriften og årsagen til det økonomiske sammenbrud. Statens Administrations udækkede fordring i forbindelse med salget opretholdes som en personlig fordring mod sælgeren (debitor). Tilladelsen til salg vil normalt være betinget af, at øvrige panthavere i ejendommen ligeledes tiltræder salget, at Statens Administration modtager dækning af salgsprovenuet efter sin plads i prioritetsordenen i henhold til tinglysningslovens 40 og at ingen del af provenuet tilfalder sælgeren. Inden Statens Administration kan kvittere pantesikkerheden, skal der hertil indsendes følgende materiale, der ikke må give anledning til bemærkninger: Endelig handelsopgørelse med en specificeret oversigt over salgsprovenuets anvendelse. Debitors seneste regnskab (eventuelt skatteregnskab) med status over aktiver og passiver og en aktuel status pr. salgstidspunktet. Hvis der i tiden op til salget er foretaget salg af besætning eller løsøre i større omfang, skal der redegøres for dette sammen med oplysning om anvendelsen af provenuet. Hvis en advokat eller et pengeinstitut indestår for opfyldelse af betingelserne, kan pantesikkerheden kvitteres, inden disse er opfyldte. Når panteretten er aflyst, skal der hertil sendes en kopi af det endeligt tinglyste skøde. 2.1 Salg til familiemedlemmer Statens Administration godkender normalt ikke salg til ægtefælle eller samlever uden fuld dækning i tilfælde, hvor formålet alene er at frigøre sig for den hidtidige ejers kreditorer. Der kan dog gøres undtagelse herfra, hvis der foreligger ganske særlige

7 omstændigheder, f.eks. skilsmisse eller andre personlige forhold. Det vil være en forudsætning, at salget foregår i åbenhed, og at alle kreditorer er vidende herom. I de tilfælde, hvor salget ikke kan godkendes, henviser Statens Administration normalt debitor til at søge sine økonomiske problemer løst gennem en akkord/rekonstruktionsordning. Salg til andre familiemedlemmer - f.eks. i forbindelse med generationsskifte - kan normalt godkendes, hvis det ved en mæglervurdering godtgøres, at salgsprisen er den bedst opnåelige. Ejendommen skal normalt have været udbudt til salg gennem længere tid. Det forudsættes, at de oprindelige ejere ikke bliver boende på ejendommen. 3. Deltagelse i akkord mv. Rekonstruktion af jordbrugsvirksomhedens økonomi ved en akkordordning mv. kan være relevant som et alternativ til en egentlig tvangsrealisation af pantet enten via tvangsauktionsinstituttet eller ved et hurtigt salg uden fuld dækning til alle panthavere - jf. afsnit 2. Rekonstruktionen kan i kraft af, at der er tale om en frivillig gældsordning have et vidt forskelligt udseende alt efter, hvad der aftales mellem de involverede kreditorer og debitor eller dennes repræsentant. Uanset at der er tale om frivillige ordninger, henstiller Statens Administration, at man støtter sig til det regelsæt, som anvendes ved en egentlig konkursbehandling ifølge konkurslovens regler herom. 3.1 Hovedforudsætninger Nogle grundlæggende forudsætninger skal være opfyldt for, at Statens Administration kan medvirke i en rekonstruktion af jordbrugsvirksomheden. Disse er følgende: at det er godtgjort behov for gældseftergivelse i det ønskede omfang, at debitor anmelder betalingsstandsning, eller at der etableres en af de væsentligste kreditorer tiltrådt ordning efter tilsvarende retningslinjer til sikring af lige behandling af kreditorerne under forhandlingerne, at akkorden gennemføres under kyndig ledelse, at akkordlederen bekræfter, at der ham bekendt ikke foreligger dispositioner, der kan omstødes i tilfælde af konkurs, at akkorden omfatter samtlige fordringshavere med sikkerhed ud over en forsigtig skønnet realisationsværdi, jf. afsnit 3.2,

8 at Statens Administration modtager dividende på lige vilkår med øvrige tabsplacerede kreditorer, at det gennem realistiske budgetter sandsynliggøres, at debitor efter rekonstruktionen er i besiddelse af økonomisk overlevelsesevne. Det er normalt en forudsætning, at debitor i forbindelse med ordningen søger maksimal rente- og likviditets-lettelse ved omlægning af bestående lån, at der efter rekonstruktionen er sikret debitor fornøden likviditet - eventuelt i form af en ny trækningsret i pengeinstitut - til imødegåelse af sæsonbetonede likviditetsudsving, og at andre budgetterede likviditetskrav kan inddækkes. Statens Administration lægger vægt på, at alle kreditorer modtager underretning om akkordforhandlinger og dernæst, at forhandlingerne søges bragt til afslutning hurtigst muligt. 3.2 Afgrænsning af tabsplacerede kreditorer Til afgrænsning af akkorddeltagende panthavere fastsættes skæringspunktet på grundlag af en aktuel vurdering af pantets tvangsrealisationsværdi. Skæringspunktet fastsættes således udefra i hvilket omfang panthaverne i prioritetsrækkefølge kan forvente hel eller delvis dækning gennem et hurtigt salg, herunder tvangsauktion, når dette må anses som eneste alternativ til etablering af en akkord-/ rekonstruktions-ordning. Vurderingsopgaven skal indeholde en præcisering af, at den ønskede vurdering er værdien i hurtig handel, det vil sige salg inden for tre måneder opgjort på kontant-basis. Vurderingen skal indeholde en særskilt opgørelse af værdien af den faste ejendom, besætning og inventar, ligesom det skal oplyses, hvilke løsøregenstande, der ikke er medvurderet og årsagen hertil. Skæringspunktet/realisationsværdien udgør herefter førnævnte vurdering med fra-drag af sædvanlige handels- og liggeomkostninger m.v. - normalt mindst 6 pct. - hvis der ikke allerede i vurderingsopgaven er taget hensyn til dette. 3.3 Modregning Statens Administration forbeholder sig ret til at modregne statskassens krav i eventuelle momstilgodehavender, overskydende skat, miljøstøtte, forbedringsstøtte m.v. Sagen kan eventuelt godkendes således, at modregnede beløb frigives og stilles til rådighed for ordningen mod, at beløb svarende til modregningen holdes uden for akkord.

9 3.4 Løsningsmodeller Opretholdt engagement i ejendommen Regnskabs- og budgetmateriale skal godtgøre, at ordningen er rimelig for deltagende panthavere og andre kreditorer. Som udgangspunkt deltager Statens Administration ikke i ordninger, der alene bygger på en fordeling af kontantmidler til rådighed. For at opnå en afbalanceret løsning og samtidig spare på kapitalforbruget, henstiller vi, at akkorden for de løse kreditorer kombineres med en aftale mellem panthaverne omfattende en nedskrivning af den usikrede pantegæld til fortsat forrentning og afvikling, således at virksomhedens gældsbelastning kan forrentes af den løbende drift. Hvis der etableres en panthaveraftale, er det praksis, at de pågældende fordringer opretholdes med en procentsats, der er højere end den kontante dividendesats for de løse kreditorer. Statens Administration fordrer sædvanligvis et risikotillæg på 50% af kontantdividenden (f.eks. kontant 20%, opretholdt 30%) Dividendens størrelse Akkorddividende beregnes ud fra husstandens overskydende forrentningsevne efter, at der er sket forrentning af sikret pantegæld, gæld med gyldigt ejendomsforbehold og eventuelt gæld optaget til finansiering af restancer og ny driftskredit. Akkordforslag, der bygger på en relativ lille dividende godkendes ikke. Således vil en kontant dividende på under 10% normalt ikke blive accepteret Indefrysning I særlige tilfælde, men i begrænset omfang, kan godkendes og fordres indefrysning af gæld. Indefrysning kan være aktuelt i sager, hvor påregnelige indtægtsforbedringer endnu ikke er slået igennem. I særlige tilfælde kan der endvidere blive tale om lysning af en spærreprioritet, der f.eks. udløses ved salg. Aftale om indefrysning fastsættes individuelt i de konkrete sager. Indefrysning i et større omfang kan eksempelvis være begrundet i de aktuelle historisk meget lave afregningspriser inden for svineproduktion, hvor man må kunne forvente en betydelig bedring senere i forløbet. Altså i tilfælde, hvor debitors økonomiske problem alene kan tilskrives en midlertidig likviditetskrise og ikke en egentlig permanent ubalance i økonomien.

10 3.4.4 Likvidationsakkord Statens Administration deltager normalt ikke i likvidationsakkord med statslige fordringer på jordbrugsområdet. Hvis der ønskes gennemført en ordning med debitors udækkede gæld efter realisation af pantet eller i forbindelse hermed, henviser vi til, at der søges indledt en personlig gældssanering gennem skifteretten i overensstemmelse med konkurslovens regler herfor Oplysninger og materiale Som grundlag for Statens Administration stillingtagen til det udarbejdede akkordforslag skal foreligge: a) En fagkyndig redegørelse for baggrunden for de økonomiske vanskeligheder samt en bedømmelse af overlevelsesmulighederne ved gennemførelse af det fremsatte forslag. b) En opstilling over aktiver og passiver pr. fristdagen (ved betalingsstandsning) eller den foreslåede skæringsdag. Opstillingen bedes foretaget som modregnet akkordstatus. Pantehæftelserne omregnes til kontantværdi på datoen for vurderingen af ejendommen. Kontraktgæld og gyldigheden af evt. sikkerhed herfor skal dokumenteres. Værdien af skattemæssigt opsamlet underskud skal anføres og bør indgå i akkordforslaget. c) Mæglervurdering af ejendommen i hurtig handel, jf. ovenfor. d) Driftsregnskaberne for de sidste 2 år. e) Resultatbudget for 2-3 årig periode vedlagt redegørelse fra økonomikonsulent eller revisor udarbejdet udfra akkordforslaget. Økonomisk overlevelsesevne skal godtgøres på grundlag af husstandens samlede økonomi inkl. andre indtægter, privatforbrug og skat. Opgørelsen sker efter sædvanlige driftsøkonomiske regnskabsprincipper, herunder driftsmæssige afskrivninger, beregnet skat og værdiansættelse af besætning og beholdninger. Budgetforudsætninger vedrørende produktion, priser, tilskud m.v. skal klart fremgå af redegørelsen og afspejle de aktuelle og kendte forhold. f) Likviditetsbudget for indeværende og kommende år på måneds- eller kvartalsbasis. g) Effektivitetsrapporter, produktionsrapporter o.l. h) Oplysning om, hvorledes akkorden finansieres og det fremtidige likviditetsbehov inddækkes. i) Oplysning om styring af betalinger under akkordforhandlingerne, øvrige fordringshaveres eventuelle stillingtagen, evt. salg af besætning, mælkekvote og større løsøreværdier i forbindelse med det økonomiske sammenbrud samt anvendelse af provenuet herfra, evt. indgåede besætningskontrakter eller andre kontrakter vedrørende produktionen, evt. meddelte transporter i mælkeafregninger m.v.,

11 evt. oprettelse af sikkerhedskonti, terminsopsparingskonti og lign. Hvis regnskabs- og budgetmateriale ikke er udarbejdet efter driftsøkonomiske principper, henstiller vi, at materialet omregnes efter disse principper. 4. Henstand 4.1 Statslån Statens Administration yder normalt ikke henstand, medmindre der foreligger ganske særlige grunde såsom væsentlige forstyrrelser i produktionen f.eks. som følge af egen sygdom, sygdom i besætning eller tilsvarende ekstraordinære forhold samt, hvis der indledes generelle forhandlinger med kreditorerne om en akkord- eller afviklingsordning. Der gives normalt ikke henstand, hvis der ikke er udsigt til, at en indgået afdragsordning kan overholdes eller etableringen af en sådan ordning ikke skønnes at være hensigtsmæssigt. Der accepteres ikke singulære ordninger, og det er som udgangspunkt en forudsætning, at samtlige større løse kreditorer samt pantekreditorer, som må anses for usikret, omfattes af aftale om henstand på samme vilkår. Uanset evt. henstand vil der altid påløbe morarenter efter forfaldsdag. Bevilling af henstand udløser et ekspeditionsgebyr i henhold til gældende gebyrcirkulære. Gebyret udgør p.t. 250 kr. 4.2 Statsgaranterede lån Statsgaranterede lån i DLR Ansøgning herom rettes til DLR. Anmodninger om henstand med terminsydelser for statsgaranterede DLRlån kan normalt imødekommes, såfremt terminsrestancen er indbetalt senest 3 måneder efter sidste rettidige indbetalingsdag. Hvis forholdene taler herfor kan henstanden udstrækkes i op til 6 måneder efter sidste rettidige betalingsdag. Ved ansøgning om henstand ud over de ovennævnte rammer overgives anmodningen til Statens Administration, der herefter afgør sagen. Administrationen sker i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DLR og Statens Administration Statsgaranterede pengeinstitutlån Miljølån, gældssaneringslån (såvel GS som RGS)

12 Ansøgningen rettes til pågældende pengeinstitut, der uden Statens Administrations samtykke kan yde henstand med betaling af ydelser i indtil 6 måneder. Henstand herudover skal godkendes af Statens Administration. Hvis der ved misligholdelse eller henstand optages forhandlinger med låntager om en særlig afviklingsordning, skal denne ligeledes godkendes af Statens Administration. Samme skal inden 2 måneder efter forfaldsdagen underrettes såvel om ydet henstand som om misligholdelse med betaling af ydelser. Administrationen af de statsgaranterede pengeinstitutlån sker i henhold til de respektive love/bekendtgørelser under hvilket lånene er ydet. For gældssaneringslån er retningslinjerne fastlagt i rammeaftale af 13. maj 1980 mellem Landbrugsministeriet, Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening Forbedringslån Ansøgning om henstand rettes til Statens Administration via pengeinstitut. 5. Inddrivelse af personlige fordringer Statens Administration vil sende påkrav og rykker til debitor vedrørende den personlige fordring med henblik på at fastsætte en afdragsordning. Der søges så vidt muligt etableret en frivillig ordning. Styrelsen har dog lovhjemmel til om nødvendigt at søge statslige fordringer fra blandt andet jordbrugsområdet inddrevet ved lønindeholdelse hos skyldnerens arbejdsgiver, hvis dette er muligt. En lønindeholdelse kan udgøre op til 20% af debitors nettoløn. Statens Administration vil desuden modregne gælden i debitors overskydende skat og moms mv. og indberette den til RKI Kreditinformation efter de derom gældende regler. Styrelsen anvender desuden retslig inkasso, når vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt. I Danmark, på Færøerne og i Grønland sker inkasso gennem de advokatfirmaer, som Statens Administration samarbejder med.

Ryknings- og Relaksations- Vejledning. Statslån og Statsgaranterede lån Til jorbrugere

Ryknings- og Relaksations- Vejledning. Statslån og Statsgaranterede lån Til jorbrugere Ryknings- og Relaksations- Vejledning Statslån og Statsgaranterede lån Til jorbrugere Vejledningen er udgivet af: Statens Administration Landgreven 4 1301 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk

Læs mere

Ryknings- og relaksations- vejledning

Ryknings- og relaksations- vejledning Ryknings- og relaksations- vejledning 2001 Statslån og statsgaranterede lån til jordbrugere Økonomistyrelsen Vejledningen er udgivet af: Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Rekonstruktion Opstartsmøde med landmand. Landbrugets FinansieringsBank

Rekonstruktion Opstartsmøde med landmand. Landbrugets FinansieringsBank Rekonstruktion Opstartsmøde med landmand Landbrugets FinansieringsBank 1 Rekonstruktion Agenda: 1. Forventninger til landmanden 2. Samarbejdsoverenskomst 3. Samarbejdsmodel 4. Eksempel på rekonstruktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE KLAGER: INDKLAGEDE: Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab KLAGEEMNE: LEDETEKST: Salg

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding)

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 122 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer,

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Forord. Lilian Hindborg

Forord. Lilian Hindborg Forord Bogen er en 4. udgave af min bog om gældssanering i praksis. For at bogen ikke bliver alt for omfangsrig, har jeg valgt hovedsagelig, men ikke udelukkende, at medtage afgørelser, der er afsagt efter

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010  Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere