Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48"

Transkript

1 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48 Indholdsfortegnelse LEDER ARTIKLER Fri telefon NYT FRA SKATTEMINISTERIET Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) Kapitalforklaringen afskaffet (L 29) NYT FRA TOLDSKAT TSSCIR : Plan for tilsynet med skatteankenævnene DOMME OG AFGØRELSER Gældseftergivelse - kursfastsættelse af fordring - insolvens - kommanditist Aktieavance - kursen pr. 19.maj aktionæroverenskomst Straksfradrag - driftsbygninger - beregningsgrundlag Afskrivning - installationer - levetid - nedrivningsfradrag Aktieavancebeskatning - avance ved salg Brancheforening - skattepligtig af kontingentindtægter Erstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i forbindelse med tab af erhvervsevne - løbende ydelse - beskatningstidspunkt Fradrag for advokatudgifter - anpartshaveroverenskomst - køb af skuffeselskab Fradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse Husstandsvindmølle - eget forbrug - værdi Kommanditist - anpartsregler i personskatteloven Landbrugsejendom - afståelsessum - ejendoms-/salgsværdi Lønudgifter til opsætning af kran - afskrivning - anskaffelsessum Selvstændig virksomhed - VVS-installatør - indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A - bindende forhåndsbesked Tilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom Udgifter til pensionsordning - periodisering SKATTEUDVALGSBILAG Almindelig del: Lovforslagsdel: L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier OM SKATT 1

2 Leder I denne uge blev 2 nye skattelove vedtaget. Det var lov om større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) og lov om afskaffelse af kapitalforklaringen (L 29). Der er vist ingen tvivl om, at afskaffelsen af kapitalforklaringen for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer vil vække jubel hos mange selvstændige erhvervsdrivende og deres revisorer. Du kan læse de nye love ved at klikke på linket i artiklerne eller ved at gå ind på hjemmesiden Skatt og vælge Lovnyt og lovforslag, hvis du vil læse lovforarbejderne. Under Skatteudvalgsbilag kan du læse alle spørgsmål og svar til ministeren om de nye love. De nye regler er indarbejdet i SkatteLeksikon, som du også finder på hjemmesiden. Den største opmærksomhed på skatteområdet i denne uge har sagen om det famøse skattefradrag på over 7 mia kr. til TDC dog haft. Et hul i loven, som burde være blevet lukket i Du kan følge med i sagen og læse alle sagens akter på hjemmesiden Skatt under menuen Skatteudvalgsbilag og vælge L 27 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven (indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning). Vi ønsker læserne god fornøjelse med læsningen og en god uge. Flemming L. Bach Ansvarshavende redaktør Artikler Fri telefon Forhold som lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på vedrørende fri telefon og dataforbindelse. Nyt fra Skatteministeriet Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag om et målrettet forbedret befordringsfradrag til langdistancependlere. Det kommer de pendlere til gode, som bor i landets udkantskommuner, og som kører over 100 km hver dag for at komme til og fra arbejde. Det forhøjede befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner får virkning fra 1. januar Forbedringens indhold: Befordringsfradraget for pendlere i udkantsområderne forbedres ved, at der gives samme fradragssats for kørsel over 100 km som for kørsel mellem 24 og 100 km. Det vil sige 1,62 kr. pr. km. (2004-sats). For den del af kørslen, der er under 100 km dagligt, er reglerne ikke ændret. Efter de almindelige regler er der ikke fradrag for de første 24 km kørsel (daglig befordring til og fra arbejde), fra km gives 1,62 kr. pr. km, og for over 100 km gives 0,81 kr. pr. km. (2004-satser). Det forbedrede befordringsfradrag gælder for personer, der er bosat i de 15 prioriterede udkantsområder (40 kommuner), samt for personer i kommuner med under 80 pct. af det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag (10 kommuner). 2

3 Kapitalforklaringen afskaffet (L 29) Folketinget har den vedtaget skatteministerens lovforslag om ændring af skattekontrolloven (Afskaffelse af kapitalforklaringen). Loven betyder En afskaffelse af pligten for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer til årligt at selvangive en kapitalforklaring. De kommunale skattemyndigheder kan indhente supplerende formueoplysninger fra alle fysiske personer, hvis der er et konkret kontrolbehov. De fleste hovedaktionærer vil blive omfattet af ordningen med den fortrykte selvangivelsesblanket. Loven har virkning fra og indkomståret 2003, dvs. at der ikke skal selvangives en kapitalforklaring for indkomståret Nyt fra ToldSkat TSSCIR : Plan for tilsynet med skatteankenævnene Plan for tilsynet med skatteankenævnenes klagebehandling på skatteområdet Domme og afgørelser Gældseftergivelse - kursfastsættelse af fordring - insolvens - kommanditist Landsretten fandt ikke, at kommanditisten var insolvent. Landsretten fastslog, at rekonstruktionsaftalen alene indeholdt en tidsbegrænset rentefri afdragsordning, men at aftalen ikke udelukkede, at der kunne blive forrentning efter en bestemt periode eller forfald af hele fordringen. Landsretten fandt videre, at fordringen ikke kunne sættes til pari, idet fordringen på tidspunktet for overdragelse af anparten ikke var forfalden til betaling og ikke var undergivet forrentning Aktieavance - kursen pr. 19.maj aktionæroverenskomst Handelsværdien 19. maj 1993 af en minoritetsaktiepost var med rette fastsat til "Klausulkursen" i henhold til en aktionæroverenskomst, idet aktionærens mulighed for at sælge sine aktier uden om klausulerne i aktionæroverenskomsten var teoretisk, men ikke realistisk. 3

4 Straksfradrag - driftsbygninger - beregningsgrundlag Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for straksfradrag kunne afskrivningsgrundlagene for samtlige sammenbyggede driftsbygninger inkl. gylletank, men ekskl. afskrivningsgrundlag for selvstændigt beliggende maskinhus og garage, medregnes. Afskrivning - installationer - levetid - nedrivningsfradrag Et selskab, der drev virksomhed med udlejning af fast ejendom, var berettiget til at afskrive på køleskabe samt komfurer og emhætter ud fra en levetid på henholdsvis 12 år og 15 år. Selskabet kunne ikke foretage nedrivningsfradrag vedrørende installationer, der ikke havde været ejet af selskabet i mindst 5 år. Aktieavancebeskatning - avance ved salg Et selskab, A A/S, solgte sin aktiebeholdning på nominelt kr. for kr. til det udstedende selskab, B A/S. På en ekstraordinær generalforsamling i B A/S blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen med de nom kr., samtidig med at det blev vedtaget at forhøje aktiekapitalen med kr. ved nytegning. Ifølge generalforsamlingsprotokolatet skulle et selskab, C A/S, tegne kapitalforhøjelsen ved indbetaling af kr. Efter en konkret bedømmelse fandtes salget i skattemæssig henseende reelt at være sket fra selskabet, A A/S, til selskabet C A/S. Brancheforening - skattepligtig af kontingentindtægter En brancheforening omfattet af fondsbeskatningsloven 1, stk. 1, nr. 2, var skattepligtig af kontingentindtægter. Erstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i forbindelse med tab af erhvervsevne - løbende ydelse - beskatningstidspunkt En erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetaltes samlet i 2001, men som var tilkendt som en løbende ydelse for perioden fra den 18. oktober 1996 til den 31. august 2001, kunne ikke anerkendes som en skattefri engangsudbetaling, men var skattepligtig for modtageren for de indkomstår, som ydelserne vedrørte. 4

5 Fradrag for advokatudgifter - anpartshaveroverenskomst - køb af skuffeselskab Advokatudgifter vedrørende køb af et skuffeselskab var fradragsberettiget. Udgifter til udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst indgået mellem to hovedanpartshavere måtte anses for varetagelse af private interesser, og denne udgift var derfor ikke fradragsberettiget. Fradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse Der kunne ikke godkendes fradrag for betalinger på et lån, som blev erlagt efter at der var opnået gældseftergivelse, idet betalingerne ikke kunne anses som renter, men var afdrag på den resterende gæld. Husstandsvindmølle - eget forbrug - værdi Værdien af eget elforbrug fra en husstandsvindmølle, der leverede direkte til ejeren, skulle ansættes på grundlag af den med elværket fastsatte afregningspris for overskudsproduktion. Kommanditist - anpartsregler i personskatteloven Et kommanditselskabs virksomhed med juletræsproduktion var endelig ophørt i 1999, hvor træerne blev pløjet ned og jordlejemålet var opsagt. Renteudgifter, der vedrørte udgifter til etablering af plantagen, kunne fradrages i kapitalindkomsten af en tidligere kommanditist i 2000, da han ikke i dette år udøvede næring gennem selskabet. Landbrugsejendom - afståelsessum - ejendoms- /salgsværdi Avancen ved salg af en landbrugsejendom skulle opgøres på grundlag af den fordeling af den kontantomregnede afståelsessum på grund, driftsbygninger og stuehus, som sælgeren og køberen af ejendommen havde foretaget i salgsaftalen, uanset at afståelsessummen for stuehuset væsentligt oversteg den ansatte ejendomsværdi for stuehuset. Lønudgifter til opsætning af kran - afskrivning - anskaffelsessum Et selskabs lønudgifter, der var nødvendige for at gøre et driftsmiddel funktionsdygtigt, skulle tillægges anskaffelsessummen fra driftsmidlet og 5

6 dermed afskrivningsgrundlaget. Selvstændig virksomhed - VVS-installatør - indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A - bindende forhåndsbesked En selvstændig erhvervsdrivende, der havde drevet virksomhed i en længere årrække, kunne ikke indbetale til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A, idet driften af erhvervsvirksomheden havde været afbrudt i en periode på 3 år, således at han ikke ansås for at opfylde betingelsen om, at erhvervsmæssig virksomhed skal have været drevet i en sammenhængende periode på mindst 10 år umiddelbart forud for det indkomstår, hvor pensionsordningen oprettes. Tilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom En virksomhed, der alene omfattede drift af en ejendom, solgte ejendommen ved skøde af Virksomheden kunne ikke overdrages efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse til et selskab, der var stiftet den med tilbagevirkende kraft til den november 2003 Udgifter til pensionsordning - periodisering En arbejdsgivers indbetaling til rateforsikring foretaget den 20. november 2000 for perioden 1. december 2000 til 1. december 2001 skulle ikke periodiseres, idet der den 20. november 2000 var opstået en retlig forpligtelse til at indbetale til forsikringsordningen. 25. november 2003 Skatteudvalgsbilag Bilag fra Skatteudvalget uge 48 Almindelig del: Alm. del - bilag 122 Alm. del - bilag 121 Alm. del - bilag 120 Alm. del - bilag 119 Alm. del - bilag 118 Alm. del - bilag 115 Alm. del - bilag 114 Svar på spm. om mulighederne for skattemæssig begunstigelse af dobbelt husførelse ifbm. varetagelse af erhverv, fra skatteministeren spm (fradrag for låneomkostninger vedrørende lån, der stiftes og indfris til pari) spm. om skatteprovenuet vedr. de i foretagne ansættelsesændringer, til skatteministeren spm (overskydende selskabsskat, aconskat) Spm. om antallet af professionelle sportsudøvere, der er undergivet særlige gunstige skatteregler ved ophold i Danmark, til skatteministeren Sammenfatning samt lovudkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (fortsættelse af 150 pct. fradrag for forskningsudgifter, fradrag for virksomheders donationer til kulturinstitutioner) Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-03 fra Nyreforeningen Vejle Amtskreds, til skatteministeren 6

7 Alm. del - bilag 110 Svar på spm. om kommentar til henvendelse fra John E Sørensen vedrørende tilskud til hjemmeservice, til skatteministeren Alm. del - bilag 105 Svar på spm. om hvorfor der i skatteaftale ift. Øresundsregionen alene gives fradrag for bropassage og ikke for brug af færgeforbindelser over Øresund, fra skatteministeren Alm. del - bilag 102 Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådsspørgsmål E-G den 12. november 2003, til skatteministeren Alm. del - bilag 101 Udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsagerordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse m.v.) Alm. del - bilag 100 Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 16/9-03 fra Robert Hansen, Hvidovre vedr. omkostningsgodtgørelse, fra skatteministeren Alm. del - bilag 99 samrådsspm. N-P (Lindman-dommen) Lovforslagsdel: L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 27 - bilag udkast til betænkning L 27 - bilag 11 svar på spm (fast driftssted) L 27 - bilag 12 Ændringsforslag, fra skatteministeren L 27 - bilag 13 Foreløbigt svar på spm. 1 om, hvornår den konkrete sag, som har foranlediget lovforslaget, blev indbragt for Ligningsrådet, fra skatteministeren L 27 - bilag 14 svar på spm (betingelser for ændringen, sambeskatningsinstituttet) L 27 - bilag 15 svar på spm (fast driftssted, modernisering af reglerne for sambeskatning mellem koncernselskaber) L 27 - bilag 16 svar på spm (lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse) L 27 - bilag 17 Henvendelse af 24/11-03 fra Dansk Industri L 27 - bilag 18 Spørgsmål nr. S 864 om forløbet vedrørende det milliardstore fradrag, til skatteministeren L 27 - bilag 19 Spørgsmål nr. S 823 om, at skatteministeren har afvist at tage initiativ til lukning af det kendte skattehul, til skatteministeren L 27 - bilag 20 Statsministerens besvarelse af spørgsmål S , S 703 og S 704 L 27 - bilag 21 Spm. om, hvornår redegørelsen og svarene på spørgsmål 1-11 forventes at tilgå udvalget, til skatteministeren L 27 - bilag udkast til betænkning L 27 - bilag 23 spm (koncerninterne overdragelser, omgåelsesmulighed, provenutab, dobbeltfradrag) L 27 - bilag 24 Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt L 27 - bilag 25 Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 24/11-03 fra Dansk Industri L 27 - bilag 26 Spm. om kommentar til artikel fra Jyllands-Posten 27/11-03 "TDC fik millioner ud af fiktivt salg", til skatteministeren L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 29 - bilag 41 Betænkning afgivet den 19. november 2003 L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 30 - bilag 16 Betænkning afgivet 19/

8 L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 59 - bilag 12 L 59 - bilag 13 Kommentar fra skatteministeren til Henvendelse fra RestaurationsBranchens Forbund vedrørende aftalen om /og konsekvenserne for svenskere på danske færger 2. udkast til betænkning L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 60 - bilag 15 L 60 - bilag 16 L 60 - bilag 17 L 60 - bilag 18 L 60 - bilag 19 L 60 - bilag 20 L 60 - bilag 21 L 60 - bilag 22 L 60 - bilag 23 svar på spm ,24-25,27-28 (pengeinstitutters skattemæssige hensættelse til tab på udlån, fradrag for hensættelser, financiel leasing, selskabstømmersager) Ændringsforslag, fra skatteministeren spm (skattestop, EU-forordninger og Baseldirektiverne) spm (leasingselskaber, dobbeltfradrag) spm (selvstændig erhvervsdrivende, anpartsprojekter) svar på spm. 1-3 (regnskabsregler for hensættelse til tab mv.) svar på spm (henlæggelsesfradrag i andre EU-lande, Baselregulativerne) Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt svar på spm. 1-3 (regnskabsregler for hensættelse til tab mv.) Omtrykt L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 61 - bilag 9 L 61 - bilag 10 Svar på spm. om en oversigt over den gennemsnitlige årlige stigning i forældrebetalingen på daginstitutioner i perioden , fra skatteministeren Spm (skattestop) L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 62 - bilag 43 Kopi EPU: Svar på spm. 41 om fordele og ulemper, der er forbundet med, at staten efter 2012 får en ejerandel på 20 pct. i DUC, fra økonomi- og L 62 - bilag 44 Spm. om opgørelse over godkendte investeringer efter gældende regler, som vil kunne fradrages i de kommende år, til skatteministeren L 62 - bilag 45 Kopi EPU: Svar på spm. 68 om, hvilke danske og udenlandske eksperter ministeriet har benyttet ifm. aftalerne om olieindvinding i Nordsøen, fra økonomi- og L 62 - bilag 46 spm L 62 - bilag 47 spm L 62 - bilag 48 spm L 62 - bilag 49 svar på spm L 62 - bilag 50 svar på spm L 62 - bilag 51 svar på spm L 62 - bilag 52 svar på spm L 62 - bilag 53 svar på spm L 62 - bilag 54 svar på spm L 62 - bilag 55 Svar på spm. om opgørelse over godkendte investeringer efter gældende regler, som vil kunne fradrages i de kommende år, fra skatteministeren L 62 - bilag 56 svar på spm L 62 - bilag 57 Kopi EPU: Svar på spm. 52 om vilkårene for operatøren efter 2012, fra økonomi- og L 62 - bilag 58 Kopi EPU: Svar på spm. 61 om kendskab til andre lande, der har aftalt en klausul som den foreslåede i afsnit VI, fra økonomi- og L 62 - bilag 59 Kopi EPU: Oplæg fra Kim Andersen (V), Helle Sjelle (KF) og Aase D. Madsen (DF) til en eventuel høring om de statsretlige aspekter af Nordsøaftalen L 62 - bilag 60 Kopi EPU: Svar på spm. 58 om provenumæssige konsekvenser, hvis et kommende 8

9 Folketing indfører strammere miljøregler vedrørende forurening fra boreslam, fra økonomi- og L 62 - bilag 61 Kopi EPU: Svar på spm. 65 om fastsættelse af terminalværdien, fra økonomi- og L 62 - bilag 62 Kopi EPU: Oplæg fra Svend Auken (S) og Anne Grete Holmsgaard (SF) til en eventuel høring om de statsretlige og økonomiske aspekter af Nordsøaftalen L 62 - bilag 63 Kopi EPU: Revideret tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget L 62 - bilag 64 Kopi EPU: Svar på spm. S 458 om, i hvilket omfang og til hvilke opgaver eksperter har været anvendt eller har ydet bidrag i forbindelse med "Redegørelse til Folketinget vedrørende Nordsøen", fra økonomi- og L 62 - bilag 65 Kopi EPU: Spm. 69 om uddybning af Justitsministeriets notits og om tidligere eksempler på, at Folketinget afskæres fra at handle frit på skatteområdet i næsten 40 år, til økonomi- og L 62 - bilag 66 Kopi EPU: Spm. 82 om en beregning af værdien af en aftale fra der hviler på et forslag om 50 pct. af salgsværdien af olie- og gasproduktionen til staten og 50 pct. til bevillingshaveren, til økonomi- og L 62 - bilag 67 Kopi EPU: Spm. 83 om, hvilket beløb A.P. Møller - Mærsk får fra DUC i sin egenskab af operatør på felterne i Nordsøen, til økonomi- og L 62 - bilag 68 Kopi EPU: Talepapir fra samrådsspm. A om at redegøre for udmøntningen af kompensationsbestemmelsen i aftalen med A.P. Møller - Mærsk, fra økonomi- og L 62 - bilag 69 Spm. om det ikke er et klart hul i skattelovgivningen, der bør lukkes, at der er mulighed for skattetænkning ved investeringer, der ikke har noget kommercielt formål, til skatteministeren L 62 - bilag 70 Invitation til Det Energipolitiske Udvalgs høring den 2. december 2003 om Nordsøaftalen L 62 - bilag udkast til betænkning L 62 - bilag 72 Kopi EPU: 1. udkast til betænkning L 62 - bilag 73 Kopi EPU: Svar på spm. 45 om statens indtægter fra eneretsbevillingen af 1962, fra økonomi- og L 62 - bilag 74 Kopi EPU: Svar på spm. 66 om beskatningsmodel, som blev foreslået af Kulbrintebeskatningsudvalget, fra økonomi- og L 62 - bilag 75 Kopi EPU: Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 23/10-03 fra Danmarks Fiskeriforening, fra økonomi- og L 62 - bilag 76 Kopi EPU: Svar på spm. 3 om længde af perioden for tilladelse til indvinding i Nordsøen, England og internationalt, fra økonomi- og L 62 - bilag 77 Kopi EPU: Svar på spm. 44 om fortegnelse over DUC's fradragsmuligheder, fra økonomiog L 62 - bilag 78 Kopi EPU: Svar på spm. 49 om, hvilke indtægter staten vil få fra 2013 til 2042, såfremt eneretsbevillingen af 1962 ikke forlænges, fra økonomi- og L 62 - bilag 79 Kopi EPU: Svar på spm. 56 om oversendelse af formulering i gældende koncessioner vedrørende konsekvensen af eventuelle ændringer af beskatning, fra økonomi- og L 62 - bilag 80 Kopi EPU: Spm. 85 om følsomhedsberegning over fordelingen af overskuddet mellem staten og DUC ved en nedsættelse af selskabsskatten, til økonomi- og L 62 - bilag 81 Tidspunkt for betænkningsafgivelse udskudt til den 10/12-03 L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. L 63 - bilag 4 1. udkast til betænkning L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier L 87 - bilag 1 L 87 - bilag 2 L 87 - bilag 3 Høringssvar fra skatteministeren Henvendelse af 20/11-03 fra Dansk Industri Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget 9

10 Om Skatt Skatt indeholder alt om skat og regnskab til erhvervsdrivende virksomheder, regnskabsfolk, revisorer og rådgivere. om Skatt på hjemmesiden eller download dette produktblad. Skatt udgives af Forlaget HERMES, der også udgiver MomsMail, se Tegn et gratis og uforpligtende prøveabonnement. Tilmeld dig ved at klikke her, eller henvend dig til os ved at svare på denne mail. Ønsker du fremover ikke at modtage s fra Forlaget HERMES om nyheder om skat og regnskab, så meddel det til os ved at svare på denne mail. Til toppen 10

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere