Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48"

Transkript

1 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48 Indholdsfortegnelse LEDER ARTIKLER Fri telefon NYT FRA SKATTEMINISTERIET Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) Kapitalforklaringen afskaffet (L 29) NYT FRA TOLDSKAT TSSCIR : Plan for tilsynet med skatteankenævnene DOMME OG AFGØRELSER Gældseftergivelse - kursfastsættelse af fordring - insolvens - kommanditist Aktieavance - kursen pr. 19.maj aktionæroverenskomst Straksfradrag - driftsbygninger - beregningsgrundlag Afskrivning - installationer - levetid - nedrivningsfradrag Aktieavancebeskatning - avance ved salg Brancheforening - skattepligtig af kontingentindtægter Erstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i forbindelse med tab af erhvervsevne - løbende ydelse - beskatningstidspunkt Fradrag for advokatudgifter - anpartshaveroverenskomst - køb af skuffeselskab Fradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse Husstandsvindmølle - eget forbrug - værdi Kommanditist - anpartsregler i personskatteloven Landbrugsejendom - afståelsessum - ejendoms-/salgsværdi Lønudgifter til opsætning af kran - afskrivning - anskaffelsessum Selvstændig virksomhed - VVS-installatør - indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A - bindende forhåndsbesked Tilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom Udgifter til pensionsordning - periodisering SKATTEUDVALGSBILAG Almindelig del: Lovforslagsdel: L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier OM SKATT 1

2 Leder I denne uge blev 2 nye skattelove vedtaget. Det var lov om større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) og lov om afskaffelse af kapitalforklaringen (L 29). Der er vist ingen tvivl om, at afskaffelsen af kapitalforklaringen for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer vil vække jubel hos mange selvstændige erhvervsdrivende og deres revisorer. Du kan læse de nye love ved at klikke på linket i artiklerne eller ved at gå ind på hjemmesiden Skatt og vælge Lovnyt og lovforslag, hvis du vil læse lovforarbejderne. Under Skatteudvalgsbilag kan du læse alle spørgsmål og svar til ministeren om de nye love. De nye regler er indarbejdet i SkatteLeksikon, som du også finder på hjemmesiden. Den største opmærksomhed på skatteområdet i denne uge har sagen om det famøse skattefradrag på over 7 mia kr. til TDC dog haft. Et hul i loven, som burde være blevet lukket i Du kan følge med i sagen og læse alle sagens akter på hjemmesiden Skatt under menuen Skatteudvalgsbilag og vælge L 27 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven (indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning). Vi ønsker læserne god fornøjelse med læsningen og en god uge. Flemming L. Bach Ansvarshavende redaktør Artikler Fri telefon Forhold som lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på vedrørende fri telefon og dataforbindelse. Nyt fra Skatteministeriet Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag om et målrettet forbedret befordringsfradrag til langdistancependlere. Det kommer de pendlere til gode, som bor i landets udkantskommuner, og som kører over 100 km hver dag for at komme til og fra arbejde. Det forhøjede befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner får virkning fra 1. januar Forbedringens indhold: Befordringsfradraget for pendlere i udkantsområderne forbedres ved, at der gives samme fradragssats for kørsel over 100 km som for kørsel mellem 24 og 100 km. Det vil sige 1,62 kr. pr. km. (2004-sats). For den del af kørslen, der er under 100 km dagligt, er reglerne ikke ændret. Efter de almindelige regler er der ikke fradrag for de første 24 km kørsel (daglig befordring til og fra arbejde), fra km gives 1,62 kr. pr. km, og for over 100 km gives 0,81 kr. pr. km. (2004-satser). Det forbedrede befordringsfradrag gælder for personer, der er bosat i de 15 prioriterede udkantsområder (40 kommuner), samt for personer i kommuner med under 80 pct. af det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag (10 kommuner). 2

3 Kapitalforklaringen afskaffet (L 29) Folketinget har den vedtaget skatteministerens lovforslag om ændring af skattekontrolloven (Afskaffelse af kapitalforklaringen). Loven betyder En afskaffelse af pligten for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer til årligt at selvangive en kapitalforklaring. De kommunale skattemyndigheder kan indhente supplerende formueoplysninger fra alle fysiske personer, hvis der er et konkret kontrolbehov. De fleste hovedaktionærer vil blive omfattet af ordningen med den fortrykte selvangivelsesblanket. Loven har virkning fra og indkomståret 2003, dvs. at der ikke skal selvangives en kapitalforklaring for indkomståret Nyt fra ToldSkat TSSCIR : Plan for tilsynet med skatteankenævnene Plan for tilsynet med skatteankenævnenes klagebehandling på skatteområdet Domme og afgørelser Gældseftergivelse - kursfastsættelse af fordring - insolvens - kommanditist Landsretten fandt ikke, at kommanditisten var insolvent. Landsretten fastslog, at rekonstruktionsaftalen alene indeholdt en tidsbegrænset rentefri afdragsordning, men at aftalen ikke udelukkede, at der kunne blive forrentning efter en bestemt periode eller forfald af hele fordringen. Landsretten fandt videre, at fordringen ikke kunne sættes til pari, idet fordringen på tidspunktet for overdragelse af anparten ikke var forfalden til betaling og ikke var undergivet forrentning Aktieavance - kursen pr. 19.maj aktionæroverenskomst Handelsværdien 19. maj 1993 af en minoritetsaktiepost var med rette fastsat til "Klausulkursen" i henhold til en aktionæroverenskomst, idet aktionærens mulighed for at sælge sine aktier uden om klausulerne i aktionæroverenskomsten var teoretisk, men ikke realistisk. 3

4 Straksfradrag - driftsbygninger - beregningsgrundlag Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for straksfradrag kunne afskrivningsgrundlagene for samtlige sammenbyggede driftsbygninger inkl. gylletank, men ekskl. afskrivningsgrundlag for selvstændigt beliggende maskinhus og garage, medregnes. Afskrivning - installationer - levetid - nedrivningsfradrag Et selskab, der drev virksomhed med udlejning af fast ejendom, var berettiget til at afskrive på køleskabe samt komfurer og emhætter ud fra en levetid på henholdsvis 12 år og 15 år. Selskabet kunne ikke foretage nedrivningsfradrag vedrørende installationer, der ikke havde været ejet af selskabet i mindst 5 år. Aktieavancebeskatning - avance ved salg Et selskab, A A/S, solgte sin aktiebeholdning på nominelt kr. for kr. til det udstedende selskab, B A/S. På en ekstraordinær generalforsamling i B A/S blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen med de nom kr., samtidig med at det blev vedtaget at forhøje aktiekapitalen med kr. ved nytegning. Ifølge generalforsamlingsprotokolatet skulle et selskab, C A/S, tegne kapitalforhøjelsen ved indbetaling af kr. Efter en konkret bedømmelse fandtes salget i skattemæssig henseende reelt at være sket fra selskabet, A A/S, til selskabet C A/S. Brancheforening - skattepligtig af kontingentindtægter En brancheforening omfattet af fondsbeskatningsloven 1, stk. 1, nr. 2, var skattepligtig af kontingentindtægter. Erstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i forbindelse med tab af erhvervsevne - løbende ydelse - beskatningstidspunkt En erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetaltes samlet i 2001, men som var tilkendt som en løbende ydelse for perioden fra den 18. oktober 1996 til den 31. august 2001, kunne ikke anerkendes som en skattefri engangsudbetaling, men var skattepligtig for modtageren for de indkomstår, som ydelserne vedrørte. 4

5 Fradrag for advokatudgifter - anpartshaveroverenskomst - køb af skuffeselskab Advokatudgifter vedrørende køb af et skuffeselskab var fradragsberettiget. Udgifter til udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst indgået mellem to hovedanpartshavere måtte anses for varetagelse af private interesser, og denne udgift var derfor ikke fradragsberettiget. Fradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse Der kunne ikke godkendes fradrag for betalinger på et lån, som blev erlagt efter at der var opnået gældseftergivelse, idet betalingerne ikke kunne anses som renter, men var afdrag på den resterende gæld. Husstandsvindmølle - eget forbrug - værdi Værdien af eget elforbrug fra en husstandsvindmølle, der leverede direkte til ejeren, skulle ansættes på grundlag af den med elværket fastsatte afregningspris for overskudsproduktion. Kommanditist - anpartsregler i personskatteloven Et kommanditselskabs virksomhed med juletræsproduktion var endelig ophørt i 1999, hvor træerne blev pløjet ned og jordlejemålet var opsagt. Renteudgifter, der vedrørte udgifter til etablering af plantagen, kunne fradrages i kapitalindkomsten af en tidligere kommanditist i 2000, da han ikke i dette år udøvede næring gennem selskabet. Landbrugsejendom - afståelsessum - ejendoms- /salgsværdi Avancen ved salg af en landbrugsejendom skulle opgøres på grundlag af den fordeling af den kontantomregnede afståelsessum på grund, driftsbygninger og stuehus, som sælgeren og køberen af ejendommen havde foretaget i salgsaftalen, uanset at afståelsessummen for stuehuset væsentligt oversteg den ansatte ejendomsværdi for stuehuset. Lønudgifter til opsætning af kran - afskrivning - anskaffelsessum Et selskabs lønudgifter, der var nødvendige for at gøre et driftsmiddel funktionsdygtigt, skulle tillægges anskaffelsessummen fra driftsmidlet og 5

6 dermed afskrivningsgrundlaget. Selvstændig virksomhed - VVS-installatør - indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A - bindende forhåndsbesked En selvstændig erhvervsdrivende, der havde drevet virksomhed i en længere årrække, kunne ikke indbetale til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A, idet driften af erhvervsvirksomheden havde været afbrudt i en periode på 3 år, således at han ikke ansås for at opfylde betingelsen om, at erhvervsmæssig virksomhed skal have været drevet i en sammenhængende periode på mindst 10 år umiddelbart forud for det indkomstår, hvor pensionsordningen oprettes. Tilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom En virksomhed, der alene omfattede drift af en ejendom, solgte ejendommen ved skøde af Virksomheden kunne ikke overdrages efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse til et selskab, der var stiftet den med tilbagevirkende kraft til den november 2003 Udgifter til pensionsordning - periodisering En arbejdsgivers indbetaling til rateforsikring foretaget den 20. november 2000 for perioden 1. december 2000 til 1. december 2001 skulle ikke periodiseres, idet der den 20. november 2000 var opstået en retlig forpligtelse til at indbetale til forsikringsordningen. 25. november 2003 Skatteudvalgsbilag Bilag fra Skatteudvalget uge 48 Almindelig del: Alm. del - bilag 122 Alm. del - bilag 121 Alm. del - bilag 120 Alm. del - bilag 119 Alm. del - bilag 118 Alm. del - bilag 115 Alm. del - bilag 114 Svar på spm. om mulighederne for skattemæssig begunstigelse af dobbelt husførelse ifbm. varetagelse af erhverv, fra skatteministeren spm (fradrag for låneomkostninger vedrørende lån, der stiftes og indfris til pari) spm. om skatteprovenuet vedr. de i foretagne ansættelsesændringer, til skatteministeren spm (overskydende selskabsskat, aconskat) Spm. om antallet af professionelle sportsudøvere, der er undergivet særlige gunstige skatteregler ved ophold i Danmark, til skatteministeren Sammenfatning samt lovudkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (fortsættelse af 150 pct. fradrag for forskningsudgifter, fradrag for virksomheders donationer til kulturinstitutioner) Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-03 fra Nyreforeningen Vejle Amtskreds, til skatteministeren 6

7 Alm. del - bilag 110 Svar på spm. om kommentar til henvendelse fra John E Sørensen vedrørende tilskud til hjemmeservice, til skatteministeren Alm. del - bilag 105 Svar på spm. om hvorfor der i skatteaftale ift. Øresundsregionen alene gives fradrag for bropassage og ikke for brug af færgeforbindelser over Øresund, fra skatteministeren Alm. del - bilag 102 Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådsspørgsmål E-G den 12. november 2003, til skatteministeren Alm. del - bilag 101 Udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsagerordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse m.v.) Alm. del - bilag 100 Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 16/9-03 fra Robert Hansen, Hvidovre vedr. omkostningsgodtgørelse, fra skatteministeren Alm. del - bilag 99 samrådsspm. N-P (Lindman-dommen) Lovforslagsdel: L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 27 - bilag udkast til betænkning L 27 - bilag 11 svar på spm (fast driftssted) L 27 - bilag 12 Ændringsforslag, fra skatteministeren L 27 - bilag 13 Foreløbigt svar på spm. 1 om, hvornår den konkrete sag, som har foranlediget lovforslaget, blev indbragt for Ligningsrådet, fra skatteministeren L 27 - bilag 14 svar på spm (betingelser for ændringen, sambeskatningsinstituttet) L 27 - bilag 15 svar på spm (fast driftssted, modernisering af reglerne for sambeskatning mellem koncernselskaber) L 27 - bilag 16 svar på spm (lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse) L 27 - bilag 17 Henvendelse af 24/11-03 fra Dansk Industri L 27 - bilag 18 Spørgsmål nr. S 864 om forløbet vedrørende det milliardstore fradrag, til skatteministeren L 27 - bilag 19 Spørgsmål nr. S 823 om, at skatteministeren har afvist at tage initiativ til lukning af det kendte skattehul, til skatteministeren L 27 - bilag 20 Statsministerens besvarelse af spørgsmål S , S 703 og S 704 L 27 - bilag 21 Spm. om, hvornår redegørelsen og svarene på spørgsmål 1-11 forventes at tilgå udvalget, til skatteministeren L 27 - bilag udkast til betænkning L 27 - bilag 23 spm (koncerninterne overdragelser, omgåelsesmulighed, provenutab, dobbeltfradrag) L 27 - bilag 24 Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt L 27 - bilag 25 Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 24/11-03 fra Dansk Industri L 27 - bilag 26 Spm. om kommentar til artikel fra Jyllands-Posten 27/11-03 "TDC fik millioner ud af fiktivt salg", til skatteministeren L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 29 - bilag 41 Betænkning afgivet den 19. november 2003 L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 30 - bilag 16 Betænkning afgivet 19/

8 L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 59 - bilag 12 L 59 - bilag 13 Kommentar fra skatteministeren til Henvendelse fra RestaurationsBranchens Forbund vedrørende aftalen om /og konsekvenserne for svenskere på danske færger 2. udkast til betænkning L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 60 - bilag 15 L 60 - bilag 16 L 60 - bilag 17 L 60 - bilag 18 L 60 - bilag 19 L 60 - bilag 20 L 60 - bilag 21 L 60 - bilag 22 L 60 - bilag 23 svar på spm ,24-25,27-28 (pengeinstitutters skattemæssige hensættelse til tab på udlån, fradrag for hensættelser, financiel leasing, selskabstømmersager) Ændringsforslag, fra skatteministeren spm (skattestop, EU-forordninger og Baseldirektiverne) spm (leasingselskaber, dobbeltfradrag) spm (selvstændig erhvervsdrivende, anpartsprojekter) svar på spm. 1-3 (regnskabsregler for hensættelse til tab mv.) svar på spm (henlæggelsesfradrag i andre EU-lande, Baselregulativerne) Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt svar på spm. 1-3 (regnskabsregler for hensættelse til tab mv.) Omtrykt L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 61 - bilag 9 L 61 - bilag 10 Svar på spm. om en oversigt over den gennemsnitlige årlige stigning i forældrebetalingen på daginstitutioner i perioden , fra skatteministeren Spm (skattestop) L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 62 - bilag 43 Kopi EPU: Svar på spm. 41 om fordele og ulemper, der er forbundet med, at staten efter 2012 får en ejerandel på 20 pct. i DUC, fra økonomi- og L 62 - bilag 44 Spm. om opgørelse over godkendte investeringer efter gældende regler, som vil kunne fradrages i de kommende år, til skatteministeren L 62 - bilag 45 Kopi EPU: Svar på spm. 68 om, hvilke danske og udenlandske eksperter ministeriet har benyttet ifm. aftalerne om olieindvinding i Nordsøen, fra økonomi- og L 62 - bilag 46 spm L 62 - bilag 47 spm L 62 - bilag 48 spm L 62 - bilag 49 svar på spm L 62 - bilag 50 svar på spm L 62 - bilag 51 svar på spm L 62 - bilag 52 svar på spm L 62 - bilag 53 svar på spm L 62 - bilag 54 svar på spm L 62 - bilag 55 Svar på spm. om opgørelse over godkendte investeringer efter gældende regler, som vil kunne fradrages i de kommende år, fra skatteministeren L 62 - bilag 56 svar på spm L 62 - bilag 57 Kopi EPU: Svar på spm. 52 om vilkårene for operatøren efter 2012, fra økonomi- og L 62 - bilag 58 Kopi EPU: Svar på spm. 61 om kendskab til andre lande, der har aftalt en klausul som den foreslåede i afsnit VI, fra økonomi- og L 62 - bilag 59 Kopi EPU: Oplæg fra Kim Andersen (V), Helle Sjelle (KF) og Aase D. Madsen (DF) til en eventuel høring om de statsretlige aspekter af Nordsøaftalen L 62 - bilag 60 Kopi EPU: Svar på spm. 58 om provenumæssige konsekvenser, hvis et kommende 8

9 Folketing indfører strammere miljøregler vedrørende forurening fra boreslam, fra økonomi- og L 62 - bilag 61 Kopi EPU: Svar på spm. 65 om fastsættelse af terminalværdien, fra økonomi- og L 62 - bilag 62 Kopi EPU: Oplæg fra Svend Auken (S) og Anne Grete Holmsgaard (SF) til en eventuel høring om de statsretlige og økonomiske aspekter af Nordsøaftalen L 62 - bilag 63 Kopi EPU: Revideret tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget L 62 - bilag 64 Kopi EPU: Svar på spm. S 458 om, i hvilket omfang og til hvilke opgaver eksperter har været anvendt eller har ydet bidrag i forbindelse med "Redegørelse til Folketinget vedrørende Nordsøen", fra økonomi- og L 62 - bilag 65 Kopi EPU: Spm. 69 om uddybning af Justitsministeriets notits og om tidligere eksempler på, at Folketinget afskæres fra at handle frit på skatteområdet i næsten 40 år, til økonomi- og L 62 - bilag 66 Kopi EPU: Spm. 82 om en beregning af værdien af en aftale fra der hviler på et forslag om 50 pct. af salgsværdien af olie- og gasproduktionen til staten og 50 pct. til bevillingshaveren, til økonomi- og L 62 - bilag 67 Kopi EPU: Spm. 83 om, hvilket beløb A.P. Møller - Mærsk får fra DUC i sin egenskab af operatør på felterne i Nordsøen, til økonomi- og L 62 - bilag 68 Kopi EPU: Talepapir fra samrådsspm. A om at redegøre for udmøntningen af kompensationsbestemmelsen i aftalen med A.P. Møller - Mærsk, fra økonomi- og L 62 - bilag 69 Spm. om det ikke er et klart hul i skattelovgivningen, der bør lukkes, at der er mulighed for skattetænkning ved investeringer, der ikke har noget kommercielt formål, til skatteministeren L 62 - bilag 70 Invitation til Det Energipolitiske Udvalgs høring den 2. december 2003 om Nordsøaftalen L 62 - bilag udkast til betænkning L 62 - bilag 72 Kopi EPU: 1. udkast til betænkning L 62 - bilag 73 Kopi EPU: Svar på spm. 45 om statens indtægter fra eneretsbevillingen af 1962, fra økonomi- og L 62 - bilag 74 Kopi EPU: Svar på spm. 66 om beskatningsmodel, som blev foreslået af Kulbrintebeskatningsudvalget, fra økonomi- og L 62 - bilag 75 Kopi EPU: Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 23/10-03 fra Danmarks Fiskeriforening, fra økonomi- og L 62 - bilag 76 Kopi EPU: Svar på spm. 3 om længde af perioden for tilladelse til indvinding i Nordsøen, England og internationalt, fra økonomi- og L 62 - bilag 77 Kopi EPU: Svar på spm. 44 om fortegnelse over DUC's fradragsmuligheder, fra økonomiog L 62 - bilag 78 Kopi EPU: Svar på spm. 49 om, hvilke indtægter staten vil få fra 2013 til 2042, såfremt eneretsbevillingen af 1962 ikke forlænges, fra økonomi- og L 62 - bilag 79 Kopi EPU: Svar på spm. 56 om oversendelse af formulering i gældende koncessioner vedrørende konsekvensen af eventuelle ændringer af beskatning, fra økonomi- og L 62 - bilag 80 Kopi EPU: Spm. 85 om følsomhedsberegning over fordelingen af overskuddet mellem staten og DUC ved en nedsættelse af selskabsskatten, til økonomi- og L 62 - bilag 81 Tidspunkt for betænkningsafgivelse udskudt til den 10/12-03 L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. L 63 - bilag 4 1. udkast til betænkning L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier L 87 - bilag 1 L 87 - bilag 2 L 87 - bilag 3 Høringssvar fra skatteministeren Henvendelse af 20/11-03 fra Dansk Industri Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget 9

10 Om Skatt Skatt indeholder alt om skat og regnskab til erhvervsdrivende virksomheder, regnskabsfolk, revisorer og rådgivere. om Skatt på hjemmesiden eller download dette produktblad. Skatt udgives af Forlaget HERMES, der også udgiver MomsMail, se Tegn et gratis og uforpligtende prøveabonnement. Tilmeld dig ved at klikke her, eller henvend dig til os ved at svare på denne mail. Ønsker du fremover ikke at modtage s fra Forlaget HERMES om nyheder om skat og regnskab, så meddel det til os ved at svare på denne mail. Til toppen 10

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47 Indholdsfortegnelse: Leder Artikler Korrektion for periodeposter - "dobbeltfradrag" - adgang til genoptagelse tilbage til indkomståret 1995 Nyhedsbrev fra BDO

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 521 Offentligt J.nr. 2009-418-0123 Dato: 22. September 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009.

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat).

L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat). Skatteudvalget L 195 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 12. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere