Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48"

Transkript

1 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 48 Indholdsfortegnelse LEDER ARTIKLER Fri telefon NYT FRA SKATTEMINISTERIET Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) Kapitalforklaringen afskaffet (L 29) NYT FRA TOLDSKAT TSSCIR : Plan for tilsynet med skatteankenævnene DOMME OG AFGØRELSER Gældseftergivelse - kursfastsættelse af fordring - insolvens - kommanditist Aktieavance - kursen pr. 19.maj aktionæroverenskomst Straksfradrag - driftsbygninger - beregningsgrundlag Afskrivning - installationer - levetid - nedrivningsfradrag Aktieavancebeskatning - avance ved salg Brancheforening - skattepligtig af kontingentindtægter Erstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i forbindelse med tab af erhvervsevne - løbende ydelse - beskatningstidspunkt Fradrag for advokatudgifter - anpartshaveroverenskomst - køb af skuffeselskab Fradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse Husstandsvindmølle - eget forbrug - værdi Kommanditist - anpartsregler i personskatteloven Landbrugsejendom - afståelsessum - ejendoms-/salgsværdi Lønudgifter til opsætning af kran - afskrivning - anskaffelsessum Selvstændig virksomhed - VVS-installatør - indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A - bindende forhåndsbesked Tilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom Udgifter til pensionsordning - periodisering SKATTEUDVALGSBILAG Almindelig del: Lovforslagsdel: L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier OM SKATT 1

2 Leder I denne uge blev 2 nye skattelove vedtaget. Det var lov om større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) og lov om afskaffelse af kapitalforklaringen (L 29). Der er vist ingen tvivl om, at afskaffelsen af kapitalforklaringen for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer vil vække jubel hos mange selvstændige erhvervsdrivende og deres revisorer. Du kan læse de nye love ved at klikke på linket i artiklerne eller ved at gå ind på hjemmesiden Skatt og vælge Lovnyt og lovforslag, hvis du vil læse lovforarbejderne. Under Skatteudvalgsbilag kan du læse alle spørgsmål og svar til ministeren om de nye love. De nye regler er indarbejdet i SkatteLeksikon, som du også finder på hjemmesiden. Den største opmærksomhed på skatteområdet i denne uge har sagen om det famøse skattefradrag på over 7 mia kr. til TDC dog haft. Et hul i loven, som burde være blevet lukket i Du kan følge med i sagen og læse alle sagens akter på hjemmesiden Skatt under menuen Skatteudvalgsbilag og vælge L 27 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven (indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning). Vi ønsker læserne god fornøjelse med læsningen og en god uge. Flemming L. Bach Ansvarshavende redaktør Artikler Fri telefon Forhold som lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på vedrørende fri telefon og dataforbindelse. Nyt fra Skatteministeriet Så er det vedtaget: Større befordringsfradrag til langdistancependlerne i udkantskommuner (L 30) Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag om et målrettet forbedret befordringsfradrag til langdistancependlere. Det kommer de pendlere til gode, som bor i landets udkantskommuner, og som kører over 100 km hver dag for at komme til og fra arbejde. Det forhøjede befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner får virkning fra 1. januar Forbedringens indhold: Befordringsfradraget for pendlere i udkantsområderne forbedres ved, at der gives samme fradragssats for kørsel over 100 km som for kørsel mellem 24 og 100 km. Det vil sige 1,62 kr. pr. km. (2004-sats). For den del af kørslen, der er under 100 km dagligt, er reglerne ikke ændret. Efter de almindelige regler er der ikke fradrag for de første 24 km kørsel (daglig befordring til og fra arbejde), fra km gives 1,62 kr. pr. km, og for over 100 km gives 0,81 kr. pr. km. (2004-satser). Det forbedrede befordringsfradrag gælder for personer, der er bosat i de 15 prioriterede udkantsområder (40 kommuner), samt for personer i kommuner med under 80 pct. af det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag (10 kommuner). 2

3 Kapitalforklaringen afskaffet (L 29) Folketinget har den vedtaget skatteministerens lovforslag om ændring af skattekontrolloven (Afskaffelse af kapitalforklaringen). Loven betyder En afskaffelse af pligten for personligt erhvervsdrivende og hovedaktionærer til årligt at selvangive en kapitalforklaring. De kommunale skattemyndigheder kan indhente supplerende formueoplysninger fra alle fysiske personer, hvis der er et konkret kontrolbehov. De fleste hovedaktionærer vil blive omfattet af ordningen med den fortrykte selvangivelsesblanket. Loven har virkning fra og indkomståret 2003, dvs. at der ikke skal selvangives en kapitalforklaring for indkomståret Nyt fra ToldSkat TSSCIR : Plan for tilsynet med skatteankenævnene Plan for tilsynet med skatteankenævnenes klagebehandling på skatteområdet Domme og afgørelser Gældseftergivelse - kursfastsættelse af fordring - insolvens - kommanditist Landsretten fandt ikke, at kommanditisten var insolvent. Landsretten fastslog, at rekonstruktionsaftalen alene indeholdt en tidsbegrænset rentefri afdragsordning, men at aftalen ikke udelukkede, at der kunne blive forrentning efter en bestemt periode eller forfald af hele fordringen. Landsretten fandt videre, at fordringen ikke kunne sættes til pari, idet fordringen på tidspunktet for overdragelse af anparten ikke var forfalden til betaling og ikke var undergivet forrentning Aktieavance - kursen pr. 19.maj aktionæroverenskomst Handelsværdien 19. maj 1993 af en minoritetsaktiepost var med rette fastsat til "Klausulkursen" i henhold til en aktionæroverenskomst, idet aktionærens mulighed for at sælge sine aktier uden om klausulerne i aktionæroverenskomsten var teoretisk, men ikke realistisk. 3

4 Straksfradrag - driftsbygninger - beregningsgrundlag Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for straksfradrag kunne afskrivningsgrundlagene for samtlige sammenbyggede driftsbygninger inkl. gylletank, men ekskl. afskrivningsgrundlag for selvstændigt beliggende maskinhus og garage, medregnes. Afskrivning - installationer - levetid - nedrivningsfradrag Et selskab, der drev virksomhed med udlejning af fast ejendom, var berettiget til at afskrive på køleskabe samt komfurer og emhætter ud fra en levetid på henholdsvis 12 år og 15 år. Selskabet kunne ikke foretage nedrivningsfradrag vedrørende installationer, der ikke havde været ejet af selskabet i mindst 5 år. Aktieavancebeskatning - avance ved salg Et selskab, A A/S, solgte sin aktiebeholdning på nominelt kr. for kr. til det udstedende selskab, B A/S. På en ekstraordinær generalforsamling i B A/S blev det vedtaget at nedsætte aktiekapitalen med de nom kr., samtidig med at det blev vedtaget at forhøje aktiekapitalen med kr. ved nytegning. Ifølge generalforsamlingsprotokolatet skulle et selskab, C A/S, tegne kapitalforhøjelsen ved indbetaling af kr. Efter en konkret bedømmelse fandtes salget i skattemæssig henseende reelt at være sket fra selskabet, A A/S, til selskabet C A/S. Brancheforening - skattepligtig af kontingentindtægter En brancheforening omfattet af fondsbeskatningsloven 1, stk. 1, nr. 2, var skattepligtig af kontingentindtægter. Erstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i forbindelse med tab af erhvervsevne - løbende ydelse - beskatningstidspunkt En erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetaltes samlet i 2001, men som var tilkendt som en løbende ydelse for perioden fra den 18. oktober 1996 til den 31. august 2001, kunne ikke anerkendes som en skattefri engangsudbetaling, men var skattepligtig for modtageren for de indkomstår, som ydelserne vedrørte. 4

5 Fradrag for advokatudgifter - anpartshaveroverenskomst - køb af skuffeselskab Advokatudgifter vedrørende køb af et skuffeselskab var fradragsberettiget. Udgifter til udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst indgået mellem to hovedanpartshavere måtte anses for varetagelse af private interesser, og denne udgift var derfor ikke fradragsberettiget. Fradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse Der kunne ikke godkendes fradrag for betalinger på et lån, som blev erlagt efter at der var opnået gældseftergivelse, idet betalingerne ikke kunne anses som renter, men var afdrag på den resterende gæld. Husstandsvindmølle - eget forbrug - værdi Værdien af eget elforbrug fra en husstandsvindmølle, der leverede direkte til ejeren, skulle ansættes på grundlag af den med elværket fastsatte afregningspris for overskudsproduktion. Kommanditist - anpartsregler i personskatteloven Et kommanditselskabs virksomhed med juletræsproduktion var endelig ophørt i 1999, hvor træerne blev pløjet ned og jordlejemålet var opsagt. Renteudgifter, der vedrørte udgifter til etablering af plantagen, kunne fradrages i kapitalindkomsten af en tidligere kommanditist i 2000, da han ikke i dette år udøvede næring gennem selskabet. Landbrugsejendom - afståelsessum - ejendoms- /salgsværdi Avancen ved salg af en landbrugsejendom skulle opgøres på grundlag af den fordeling af den kontantomregnede afståelsessum på grund, driftsbygninger og stuehus, som sælgeren og køberen af ejendommen havde foretaget i salgsaftalen, uanset at afståelsessummen for stuehuset væsentligt oversteg den ansatte ejendomsværdi for stuehuset. Lønudgifter til opsætning af kran - afskrivning - anskaffelsessum Et selskabs lønudgifter, der var nødvendige for at gøre et driftsmiddel funktionsdygtigt, skulle tillægges anskaffelsessummen fra driftsmidlet og 5

6 dermed afskrivningsgrundlaget. Selvstændig virksomhed - VVS-installatør - indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A - bindende forhåndsbesked En selvstændig erhvervsdrivende, der havde drevet virksomhed i en længere årrække, kunne ikke indbetale til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven 15 A, idet driften af erhvervsvirksomheden havde været afbrudt i en periode på 3 år, således at han ikke ansås for at opfylde betingelsen om, at erhvervsmæssig virksomhed skal have været drevet i en sammenhængende periode på mindst 10 år umiddelbart forud for det indkomstår, hvor pensionsordningen oprettes. Tilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom En virksomhed, der alene omfattede drift af en ejendom, solgte ejendommen ved skøde af Virksomheden kunne ikke overdrages efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse til et selskab, der var stiftet den med tilbagevirkende kraft til den november 2003 Udgifter til pensionsordning - periodisering En arbejdsgivers indbetaling til rateforsikring foretaget den 20. november 2000 for perioden 1. december 2000 til 1. december 2001 skulle ikke periodiseres, idet der den 20. november 2000 var opstået en retlig forpligtelse til at indbetale til forsikringsordningen. 25. november 2003 Skatteudvalgsbilag Bilag fra Skatteudvalget uge 48 Almindelig del: Alm. del - bilag 122 Alm. del - bilag 121 Alm. del - bilag 120 Alm. del - bilag 119 Alm. del - bilag 118 Alm. del - bilag 115 Alm. del - bilag 114 Svar på spm. om mulighederne for skattemæssig begunstigelse af dobbelt husførelse ifbm. varetagelse af erhverv, fra skatteministeren spm (fradrag for låneomkostninger vedrørende lån, der stiftes og indfris til pari) spm. om skatteprovenuet vedr. de i foretagne ansættelsesændringer, til skatteministeren spm (overskydende selskabsskat, aconskat) Spm. om antallet af professionelle sportsudøvere, der er undergivet særlige gunstige skatteregler ved ophold i Danmark, til skatteministeren Sammenfatning samt lovudkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (fortsættelse af 150 pct. fradrag for forskningsudgifter, fradrag for virksomheders donationer til kulturinstitutioner) Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-03 fra Nyreforeningen Vejle Amtskreds, til skatteministeren 6

7 Alm. del - bilag 110 Svar på spm. om kommentar til henvendelse fra John E Sørensen vedrørende tilskud til hjemmeservice, til skatteministeren Alm. del - bilag 105 Svar på spm. om hvorfor der i skatteaftale ift. Øresundsregionen alene gives fradrag for bropassage og ikke for brug af færgeforbindelser over Øresund, fra skatteministeren Alm. del - bilag 102 Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådsspørgsmål E-G den 12. november 2003, til skatteministeren Alm. del - bilag 101 Udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsagerordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse m.v.) Alm. del - bilag 100 Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 16/9-03 fra Robert Hansen, Hvidovre vedr. omkostningsgodtgørelse, fra skatteministeren Alm. del - bilag 99 samrådsspm. N-P (Lindman-dommen) Lovforslagsdel: L 27: Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning L 27 - bilag udkast til betænkning L 27 - bilag 11 svar på spm (fast driftssted) L 27 - bilag 12 Ændringsforslag, fra skatteministeren L 27 - bilag 13 Foreløbigt svar på spm. 1 om, hvornår den konkrete sag, som har foranlediget lovforslaget, blev indbragt for Ligningsrådet, fra skatteministeren L 27 - bilag 14 svar på spm (betingelser for ændringen, sambeskatningsinstituttet) L 27 - bilag 15 svar på spm (fast driftssted, modernisering af reglerne for sambeskatning mellem koncernselskaber) L 27 - bilag 16 svar på spm (lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse) L 27 - bilag 17 Henvendelse af 24/11-03 fra Dansk Industri L 27 - bilag 18 Spørgsmål nr. S 864 om forløbet vedrørende det milliardstore fradrag, til skatteministeren L 27 - bilag 19 Spørgsmål nr. S 823 om, at skatteministeren har afvist at tage initiativ til lukning af det kendte skattehul, til skatteministeren L 27 - bilag 20 Statsministerens besvarelse af spørgsmål S , S 703 og S 704 L 27 - bilag 21 Spm. om, hvornår redegørelsen og svarene på spørgsmål 1-11 forventes at tilgå udvalget, til skatteministeren L 27 - bilag udkast til betænkning L 27 - bilag 23 spm (koncerninterne overdragelser, omgåelsesmulighed, provenutab, dobbeltfradrag) L 27 - bilag 24 Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt L 27 - bilag 25 Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 24/11-03 fra Dansk Industri L 27 - bilag 26 Spm. om kommentar til artikel fra Jyllands-Posten 27/11-03 "TDC fik millioner ud af fiktivt salg", til skatteministeren L 29 Afskaffelse af kapitalforklaringen L 29 - bilag 41 Betænkning afgivet den 19. november 2003 L 30 Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. L 30 - bilag 16 Betænkning afgivet 19/

8 L 59 Grænsegængeraftale med Sverige L 59 - bilag 12 L 59 - bilag 13 Kommentar fra skatteministeren til Henvendelse fra RestaurationsBranchens Forbund vedrørende aftalen om /og konsekvenserne for svenskere på danske færger 2. udkast til betænkning L 60: Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger L 60 - bilag 15 L 60 - bilag 16 L 60 - bilag 17 L 60 - bilag 18 L 60 - bilag 19 L 60 - bilag 20 L 60 - bilag 21 L 60 - bilag 22 L 60 - bilag 23 svar på spm ,24-25,27-28 (pengeinstitutters skattemæssige hensættelse til tab på udlån, fradrag for hensættelser, financiel leasing, selskabstømmersager) Ændringsforslag, fra skatteministeren spm (skattestop, EU-forordninger og Baseldirektiverne) spm (leasingselskaber, dobbeltfradrag) spm (selvstændig erhvervsdrivende, anpartsprojekter) svar på spm. 1-3 (regnskabsregler for hensættelse til tab mv.) svar på spm (henlæggelsesfradrag i andre EU-lande, Baselregulativerne) Dette bilag er endnu ikke offentligt tilgængeligt svar på spm. 1-3 (regnskabsregler for hensættelse til tab mv.) Omtrykt L 61: Børnefamilieydelsesloven - regulering efter forbrugerprisindeks L 61 - bilag 9 L 61 - bilag 10 Svar på spm. om en oversigt over den gennemsnitlige årlige stigning i forældrebetalingen på daginstitutioner i perioden , fra skatteministeren Spm (skattestop) L 62: Ændring af kulbrinteskatteloven L 62 - bilag 43 Kopi EPU: Svar på spm. 41 om fordele og ulemper, der er forbundet med, at staten efter 2012 får en ejerandel på 20 pct. i DUC, fra økonomi- og L 62 - bilag 44 Spm. om opgørelse over godkendte investeringer efter gældende regler, som vil kunne fradrages i de kommende år, til skatteministeren L 62 - bilag 45 Kopi EPU: Svar på spm. 68 om, hvilke danske og udenlandske eksperter ministeriet har benyttet ifm. aftalerne om olieindvinding i Nordsøen, fra økonomi- og L 62 - bilag 46 spm L 62 - bilag 47 spm L 62 - bilag 48 spm L 62 - bilag 49 svar på spm L 62 - bilag 50 svar på spm L 62 - bilag 51 svar på spm L 62 - bilag 52 svar på spm L 62 - bilag 53 svar på spm L 62 - bilag 54 svar på spm L 62 - bilag 55 Svar på spm. om opgørelse over godkendte investeringer efter gældende regler, som vil kunne fradrages i de kommende år, fra skatteministeren L 62 - bilag 56 svar på spm L 62 - bilag 57 Kopi EPU: Svar på spm. 52 om vilkårene for operatøren efter 2012, fra økonomi- og L 62 - bilag 58 Kopi EPU: Svar på spm. 61 om kendskab til andre lande, der har aftalt en klausul som den foreslåede i afsnit VI, fra økonomi- og L 62 - bilag 59 Kopi EPU: Oplæg fra Kim Andersen (V), Helle Sjelle (KF) og Aase D. Madsen (DF) til en eventuel høring om de statsretlige aspekter af Nordsøaftalen L 62 - bilag 60 Kopi EPU: Svar på spm. 58 om provenumæssige konsekvenser, hvis et kommende 8

9 Folketing indfører strammere miljøregler vedrørende forurening fra boreslam, fra økonomi- og L 62 - bilag 61 Kopi EPU: Svar på spm. 65 om fastsættelse af terminalværdien, fra økonomi- og L 62 - bilag 62 Kopi EPU: Oplæg fra Svend Auken (S) og Anne Grete Holmsgaard (SF) til en eventuel høring om de statsretlige og økonomiske aspekter af Nordsøaftalen L 62 - bilag 63 Kopi EPU: Revideret tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget L 62 - bilag 64 Kopi EPU: Svar på spm. S 458 om, i hvilket omfang og til hvilke opgaver eksperter har været anvendt eller har ydet bidrag i forbindelse med "Redegørelse til Folketinget vedrørende Nordsøen", fra økonomi- og L 62 - bilag 65 Kopi EPU: Spm. 69 om uddybning af Justitsministeriets notits og om tidligere eksempler på, at Folketinget afskæres fra at handle frit på skatteområdet i næsten 40 år, til økonomi- og L 62 - bilag 66 Kopi EPU: Spm. 82 om en beregning af værdien af en aftale fra der hviler på et forslag om 50 pct. af salgsværdien af olie- og gasproduktionen til staten og 50 pct. til bevillingshaveren, til økonomi- og L 62 - bilag 67 Kopi EPU: Spm. 83 om, hvilket beløb A.P. Møller - Mærsk får fra DUC i sin egenskab af operatør på felterne i Nordsøen, til økonomi- og L 62 - bilag 68 Kopi EPU: Talepapir fra samrådsspm. A om at redegøre for udmøntningen af kompensationsbestemmelsen i aftalen med A.P. Møller - Mærsk, fra økonomi- og L 62 - bilag 69 Spm. om det ikke er et klart hul i skattelovgivningen, der bør lukkes, at der er mulighed for skattetænkning ved investeringer, der ikke har noget kommercielt formål, til skatteministeren L 62 - bilag 70 Invitation til Det Energipolitiske Udvalgs høring den 2. december 2003 om Nordsøaftalen L 62 - bilag udkast til betænkning L 62 - bilag 72 Kopi EPU: 1. udkast til betænkning L 62 - bilag 73 Kopi EPU: Svar på spm. 45 om statens indtægter fra eneretsbevillingen af 1962, fra økonomi- og L 62 - bilag 74 Kopi EPU: Svar på spm. 66 om beskatningsmodel, som blev foreslået af Kulbrintebeskatningsudvalget, fra økonomi- og L 62 - bilag 75 Kopi EPU: Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 23/10-03 fra Danmarks Fiskeriforening, fra økonomi- og L 62 - bilag 76 Kopi EPU: Svar på spm. 3 om længde af perioden for tilladelse til indvinding i Nordsøen, England og internationalt, fra økonomi- og L 62 - bilag 77 Kopi EPU: Svar på spm. 44 om fortegnelse over DUC's fradragsmuligheder, fra økonomiog L 62 - bilag 78 Kopi EPU: Svar på spm. 49 om, hvilke indtægter staten vil få fra 2013 til 2042, såfremt eneretsbevillingen af 1962 ikke forlænges, fra økonomi- og L 62 - bilag 79 Kopi EPU: Svar på spm. 56 om oversendelse af formulering i gældende koncessioner vedrørende konsekvensen af eventuelle ændringer af beskatning, fra økonomi- og L 62 - bilag 80 Kopi EPU: Spm. 85 om følsomhedsberegning over fordelingen af overskuddet mellem staten og DUC ved en nedsættelse af selskabsskatten, til økonomi- og L 62 - bilag 81 Tidspunkt for betænkningsafgivelse udskudt til den 10/12-03 L 63: Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. L 63 - bilag 4 1. udkast til betænkning L 87: Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier L 87 - bilag 1 L 87 - bilag 2 L 87 - bilag 3 Høringssvar fra skatteministeren Henvendelse af 20/11-03 fra Dansk Industri Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget 9

10 Om Skatt Skatt indeholder alt om skat og regnskab til erhvervsdrivende virksomheder, regnskabsfolk, revisorer og rådgivere. om Skatt på hjemmesiden eller download dette produktblad. Skatt udgives af Forlaget HERMES, der også udgiver MomsMail, se Tegn et gratis og uforpligtende prøveabonnement. Tilmeld dig ved at klikke her, eller henvend dig til os ved at svare på denne mail. Ønsker du fremover ikke at modtage s fra Forlaget HERMES om nyheder om skat og regnskab, så meddel det til os ved at svare på denne mail. Til toppen 10

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47 Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 47 Indholdsfortegnelse: Leder Artikler Korrektion for periodeposter - "dobbeltfradrag" - adgang til genoptagelse tilbage til indkomståret 1995 Nyhedsbrev fra BDO

Læs mere

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 50 Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 50 Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev om skat og regnskab 2003 uge 50 Indholdsfortegnelse Artikler...2 Lempelse af reglerne om kapitalforklaring...2 Personers betaling af restskat for 2003...2 Investering i ejendomsprojekter...2

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget L 29 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2004 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét.

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét. Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt 9. december 2015 J.nr. 15-3151455 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål A og B - Tale til besvarelse af spørgsmål A og B den

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 109 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2015-16 OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 195, endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt J.nr. 12-0173805 Dato: 28-08-2012 Folketinget - Skatteudvalget L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere