Skat ved konkurs og akkord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat ved konkurs og akkord"

Transkript

1 Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr

2 ISBN Fi 03,0-187-bet. B.Stougaard Jensen København

3 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 1 Afsnit 2. Afsnit 3. Afgrænsning af området for skattelovrådets svar 4 Kort sammenfatning af skattelovrådets besvarelse 6 Afsnit 4. Gældende ret 1? 4.1. Konkurs Fvsiske personer under konkurs Subjektiv skattepligt Opgørelsen af den skattepligtige indkomst Anmeldelser af skattekrav i konkursboet Juridiske personer under konkurs Subjektiv skattepligt Opgørelsen af den skattepligtige indkomst Anmeldelse af skattekrav i konkursboet Frigørelse for gæld uden vederlag Akkord Gældsfrigørelse som led i akkord Akkord i modsætning til nedsættelse af singulære krav Akkordens betvdning for indkomstansættelserne for tidligere indkomstår og for akkordåret Akkordomkostningerne Den skattemæssige betvdning af de i akkordstatus konstaterede lavere værdier Skattemæssigt underskud på akkordtidspunktet Skattekrav, omfattet af akkorden Gældssanering Forældelse og præklusion Skattereformen fra 1987.

4 Afsnit 5. Skattelovrådets kritik af den manqlende samordninq af skatteretten oq insolvensretten Indledninq Retsmidler ved insolvens Den manqlende tilpasninq mellem skatteretten oq insolvensretten Driftsregnskab oq status Adskillelse mellem pligtsubjekt oq rådighedssubjekt Modstridende hensyn Underskudsfremførsel Ved konkurs Ved akkord Forældelse, præklusion oq konfusion Særliqe forhold på insolvensrettens område Skattekrav mod selskaber oq kravenes stillinq i konkursboet Akkordårets indkomstskat Hensvnene baq skattelovrådets forslag Mv lovgivninq. Afsnit 6. Overveielser vedrørende indførelse af et særliqt skatteretliqt insolvens-beqreb Principperne for rentefradraqsbeqrænsninqen i ligningslovens 5, stk Generel beskrivelse af reglen i ligninqslovens 15 vedrørende underskudsfremførsel Baggrunden for skattelovrådets overvejelser vedrørende begrænsning i underskudsfremførselsretten Forskellige muligheder for fastlæggelse af et generelt insolvensbegreb Ligningslovens 5, stk En fastsat del af gælden er forfalden, men ikke betalt Bemvndiqelse Konklusion.

5 Afsnit 7. Skattelovrådets overveielser om ændrede skatteregler ved konkurs Indledning. Ulemper ved gældende regler Hensyn ved nve regler Skatteretssubiektivitet under konkurs Selskaber Personer Regler svarende til dødsboskatteregler? Opdeling i "boindkomst" og indkomst efter konkurslovens Konklusion Opgørelsesregler, udgangspunkt Indkomstopgørelsen Formueopgørelsen Skal skattekrav rejses vedrørende "boindkomst? Hvem skal træffe afgørelsen? På hvilket crrundlaq skal afgørelsen træffes? Skal 116-opgørelsen være bindende for skattemyndighederne? Yderligere hensvn Sambeskatning Indkomsten i første del af konkursåret Beskatning af første del af konkursåret Selskaber Personer Særregler for indkomstopgørelsen, hvis skattepligt Boomkostninger Underskudsfremførsel Selskaber Personer Konkursen slutter med fallentens solvens Tvangsakkord Konkursen hæves. Afsnit 8. Frigørelse for gæld uden erlæggelse af vederlag Indledning 8.2. Akkord ocr gældssanering Generelt Skal gældsnedsættelsen anses som en indkomstbevægelse eller som en skattefri formuebevægelse?

6 Retstilstanden i praksis De teoretiske løsningsmuligheder. -?.3. Den skattemæssige behandling af omkostninger i forbindelse med akkorden Den skattemæssige betvdning af de i akkordstatus konstaterede værdier Frigørelse for skattekrav Forældelse og præklusion Indledning Skal forældelsen eller præklusionen anses som en indkomstbevægelse eller som en formuebevægelse? Afsnit 9. Gældsfrigørelsens betvdning for adgangen til at fremføre underskud Indledning Akkord og gældssanering De teoretiske løsningsmuligheder Konklusion Skattereformen fra Forældelsens og præklusionens betydning for adgangen til underskudsfremførsel. Afsnit 10. Skitse til lovbestemmelser Konkursskattelov Ændring af kursgevinstskattelovens Underskudsfremførsel Skøn over administrative og provenuemæssige konsekvenser Ikrafttræden Konkursskattelov forudsætter ændring i konkursloven Bereaning af underskudsfremførsel bør ikke gennemfares før konkursskattelovsregler Ændring af kursgevinstskattelovens 5. Bilag 1. Skattelovrådets udtalelse af 16. ianuar 1984 om renter ved insolvens 125 Bilag 2. SkattelovrAdets udtalelse af 9. august 1983 om den skattemæssige behandling af forudbetalte renter 143

7 Afsnit 1. Indledning. Ministeren for skatter og afgifter anmodede i februar 1983 skattelovrådet om at overveje de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. for personer og selskaber, samt at fremkomme med eventuelle forslag til forbedringer. Ministeren henstillede til rådet, at dette så vidt muligt tilrettelagde sit arbejde således, at resultater forelægges løbende i takt med, at overvejelser af dele af regelsystemet blev afsluttet. Med tilslutning fra ministeren for skatter og afgifter nedsatte skattelovrådet i marts 1983 en arbeidsgruppe bestående af advokat Henrik Andersen, retsassessor - nu dommer - i Sø- og Handelsretten Mette Christensen, lektor Margrethe Nørgaard og professor Niels Ørgaard. Arbejdsgruppen afgav i oktober 1983 en udtalelse til skattelovrådet, hvori det anføres, at "sammenstødet mellem på den ene side konkurs- og akkordretten og på den anden side skatteretten er så vidt forgrenet og så kompliceret, at et rimeligt funderet udkast til lovregulering af dette grænseområde er betinget af en massiv analvtisk indsats." Arbejdsgruppen gennemførte en undersøgelse af samspillet mellem insolvensretten og skatteretten, navnlig baseret på insolvensretlige svnspunkter. Arbejdsgruppen skitserede i sin udtalelse et regelsæt om de skatteretlige problemer i konkurs. Denne skitse, der rummede en selvstændig skatteretssubjektivitet for konkursboer,

8 2 fandt skattelovrådet dog ikke umiddelbart veleqnet, da forslaget i realiteten forudsatte indførelse af et retsinstitut af nogenlunde samme omfanq som dødsbobeskatnings reglerne. I september 1983 anmodede ministeren for skatter og afgifter skattelovrådet om så vidt muligt at udskille reglerne for den skattemæssige behandling af forfaldne renteudgifter, når debitor som følge af insolvens m.v. er ude af stand til at betale den pågældende renteudgift, til selvstændig besvarelse med henblik på, at der allerede i folketingssamlingen 1983/84 eventuelt kunne iværksættes et lovgivningsinitiativ på dette område. Skattelovrådet besvarede spørgsmålet om renter ved insolvens i en udtalelse af 16. ianuar 1984, og rådets forslaq herom blev gennemført ved ligningslovens 5, stk. 7, ved lov nr. 203 af 17. mai Denne lovændrina rummede også en qennemførelse af skattelovrådets forslag i udtalelse af 9. august 1983 om den skattemæssiqe behandlinq af forudbetalte renter m.v. De to nævnte udtalelser fra skattelovrådet er nptaaet som bilag til nærværende udtalelse. I februar 1984 besluttede skattelovrådet at udvide den tidligere nedsatte arbeidsgruppe med kontorchef Leif Normann Jeppesen, Københavns Skatteråd, samt Kai Lotz og Aage Michelsen fra skattelovrådet. Aage Michelsen blrv formand for den således udvidede arbeidsgruppe, og sekretariatsfunktionerne varetoges af Margrethe Nørgaard og skattelovrådets daværende sekretær, fuldmægtig Søren Sønderholm, skattedepartementet. Efter at skattelovrådet i oktober 1984 afgav sin udtalelse om beskatning af kursgevinster og -tab, afsluttede arbeidsgruppen om konkurs og akkord sine foreløbige drøftelser med en udtalelse til skattelovrådet, således at arbeidet med denne problemkreds siden er foregået i skattelovrådet.

9 3 Fra december 1984 indtrådte Marqrethe Nørqaard som medlem af skattelovrådet som afløser for Robert Korh- Nielsen. Med udqanqen af februar måned 1986 fratrådte fuldmapqtiq Søren Sønderholm som skattelovrådets sekretær oq erstattedes af fuldmæqtiq Merete Helle Hansen, skattedepartementet.

10 4 Afsnit 2. Afgrænsning af området for skattelovrådets svar. Spørgsmålet til skattelovrådet er formuleret meget bredt og omfatter for så vidt alle skattemæssige spørgsmål - subjektiv skattepligt, obiektiv skattepligt, periodisering, inddrivelse, hæftelse etc. - i forbindelse med alle insolvenssituationer - herunder konkurs, tvangsakkord, frivillig akkord, gældssanering og betalingsstandsning. Skattelovrådet har koncentreret sin besvarelse om de mest centrale områder for samspillet mellem skatteretten og insolvensretten. Det dreier sig efter rådets opfattelse navnlig om selve skattepligtsreglerne for de formuemasser, der er inddraget under konkursbehandling og soørgsmålene om den skattemæssige behandling af gældsfrigørelse ved akkord og lignende, herunder adgangen til at fremføre underskud fra tiden før en konkurs eller akkord til perioden efter. Rådet kommer derimod i sin udtalelse ikke ind pa spørgsmålene om, hvorledes forskudsskatten i forbindelse med kildeskatteordningen behandles i tilfælde af konkurs og akkord, ligesom rådet ikke kommer nærmere

11 5 ind på spørgsmålene om kildeskat, der af fallenten i hans egenskab af arbejdsgiver er indeholdt ved lønudbetalinger. Rådet har heller ikke nærmere behandlet de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med beskatningen af samlevende ægtefæller eller i forbindelse med fusion eller sambeskatning af selskaber, herunder de tilfælde, hvor et selskab er erhvervet med henblik på at benvtte dets ikke tidligere udnvttede underskud. Reglerne i kildeskattelovens afsnit VTT om hæftelse for og inddrivelse af skattekrav mod personer behandles ikke nærmere i rådets svar, og det samme gælder de særlige regler i lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter. Tildels udenfor det skatteretlige område har rådet i afsnit 5 anbefalet et forslag om, hvilke indkomstskattekrav, der kan anmeldes i selskabers konkursboer og med hvilken stilling i konkursordenen, samt henstillet til nærmere overvejelse vedrørende akkordårets indkomst, hvilke indkomstskattekrav, der omfattes af en eventuel tvangsakkord. Rådet har ikke overvejet regler for dødsboer, der kommer under konkurs eller skiftes som gældsfragåelsesboer, men det er nærliggende at behandle sådanne insolvente dødsboer på tilsvarende måde som selskaber under konkurs. Rådet har endvidere afstået fra nærmere at vurdere behovet for lovændringer i forbindelse med lov om skattefri virksomhedsomdannelse. I givet fald bør det nærmere overvejes, om der kan opstå særlige skattemæssige problemer for aktionærerne i sådanne selskaber, hvis selskaber stiftet efter disse regler går konkurs Skattelovrådet har således indskrænket sin besvarelse til at angå de emner, der efter rådets opfattelse er de mest centrale. De problemer indenfor emnekredsen, som ikke er medtaget i den foreliggende besvarelse, kan efter rådets opfattelse tages op til nærmere overvejelse, når der er taget stilling til de mere grundlæggende ændringer, som foreslås i nærværende udtalelse.

12 6 Afsnit 3. Kort sammenfatning af skattelovrådets besvarelse. Der redegøres i afsnit 2 for den afgrænsning af emnet, som skattelovrådet har fundet hensigtsmæssig. R^det har på baggrund heraf søgt i afsnit 4 at give et overblik over den gældende praksis for beskatning af personer og selskaber, der kommer under konkurs, herunder beskatningen af de indkomster, der kan henføres til konkursboernes dispositioner. Både for personer og selskaber gennemgås regler og praksis for subiektiv skattepligt og reglerne om, hvilke indtægter og udgifter der skal medregnes ved indkomstopgørelsen for de enkelte perioder, frtr, under og efter konkursens indtræden. I tilslutning hertil omtales, hvilke indkomstskattekrav, der kan anmeldes i konkursboerne, og hvorledes disse krav er stillet i konkursordenen. De insolvenssituationer, der for nogle personer og selskaber leder frem til en konkurs, kan i andre tilfælde ende med en akkord. I afsnit 4 gives derfor tillige et overblik over den skattemæssige praksis i forbindelse med en akkord og i tilslutning hertil praksis vedrørende forældelse og præklusion, hvor skvldneren ligesom ved akkord opnår

13 7 frigørelse for gæld uden fyldestgørelse af fordringshaveren. Som indledning til skattelovrådets kritik i afsnit 5 af den manglende tilpasning mellem skatteretten oq insolvensretten skitseres de forskellige insolvensretlige institutter. I afsnit 5 gennemgås derefter en række forhold, der fører til, at skattereglerne ikke fungerer hensigtsmæssigt i sammenhæng med de insolvensretlige institutter. I den forbindelse har skattelovrådet - udenfor rådets kommissorium - fundet særlig anledning til at foreslå at ændre den stilling som massekrav i selskabers konkursboer, som haves for indkomstskattekrav, der måtte udløses ved bostvrets dispositioner, samt at overveie gennemførelsen af regler, hvorefter skatten af akkordårets indkomst omfattes af akkorden. Afsnit 5 afsluttes med en sammenfatning af de hensvn, som skattelovrådet navnlig finder bør varetages ved ændrede regler på konkurs- og akkordområdet. Det fremhæves således navnlig, at hensvnet til en forsvarlig og praktisk gennemførelse af konkurser og gældssaneringer bør gå forud for de provenumæssige hensyn. Det er i afsnit 5 påpeget, at væsentlige problemer skyldes, at skattereglerne forudsætter betaling af pådragne forpligtelser, en forudsætning, der tvpisk svigter, når skatteyderen bliver insolvent. Skattelovrådet gennemgår derfor i afsnit 6 muligheden for at opstille et generelt skatteretligt insolvensbegreb, således at skattereglerne i alle tilfælde ved en skattevders insolvens kunne have samme virkning i forbindelse med f.eks. begrænsning i adgang til at fremføre underskud til fradrag i senere indkomstår.

14 8 Imidlertid viser undersøgelsen, at opstillinqen af et sådant qenerelt insolvensbeareb inden for skatteretten ikke kan ske på en hensigtsmæssig måde. Man må i stedet skatteretligt knytte eventuelle retsvirkninger til de insolvenstilfælde, der i anden sammenhæng tillæqges retlig betydning, dvs. konkurs, akkord og gældssanering. I afsnit 7 er anført rådets overvejelser om hensigtsmæssige regler for beskatning i forbindelse med konkurs. Rådet foreslår følgende principper lagt til grund for sådanne regler: Den samlede indkomst, der hidrører fra den under konkursen inddragne formuemasse, samt indkomsten fra begvndelsen af konkursåret til konkursens indtræden behandles skattemæssiqt under eet. Hovedreglen skal være, at skattemyndighederne inden for korte frister træffer afgørelse om, hvorvidt denne samlede indkomst skal være skattepligtig. Er der særlige hensyn, der taler for skattepligt, kan sådan skattepligt besluttes, og da med den virkning, at periodens samlede indkomst opqøres under eet og medregnes til den skattepligtige særlige indkomst i det indkomstår, hvori konkursen slutter. For selskaber skal sådant skattekrav dækkes på linie med simple krav, ifr. forslag herom i afsnit 5. For personer vil skattekravet påhvile fallenten. For konkursåret og efterfølgende år under konkursen vil den årlige indkomstopgørelse for en personliq fallent alene omfatte hans indtægter ved selvstændig indkomsterhvervelse uden for konkursboet, jfr. konkurslovens 33, herunder eventuelle vederlag, der udbetales ham af boet. Adgangen til at fremføre underskud for indkomstår forud for konkursåret ophører med konkursen, således at fremførsel herefter alene kan ske til fradrag ved indkomstopqørelsen for en eventuel skattepligtig boindkomst.

15 9 Ved formueopgørelsen for personlige fallenter skal der ikke tages hensyn til aktiver og passiver, der er inddraget under konkursen. I de ganske siældne tilfælde, hvor en konkurs senere hæves, bortfalder virkningen af de særlige konkursskatteregler, og der indrømmes fradrag for omkostninqerne ved konkursbehandlingen. I afsnit 8 overvejes de gældende regler om beskatning ved gældseftergivelse (akkord og gældssanering) og ved andre tilfælde af gældsfriqørelse uden fyldestgørelse af fordringshaver (forældelse og præklusion). Indkomstbegrebet i statsskattelovens 4-6 åbner mulighed for det svnspunkt, at al frigørelse uden fyldestgørelse for gæld, der må opfattes som omsætningspassiver, er skattepligtig, medens omvendt frigørelse for gæld, der er anlægspassiv, er skattefri. Dette svarer for så vidt til den gældende praksis for beskatning ved forældelse. Imidlertid har praksis allerede tidligere antaget, at svnspunktet ikke var praktisk anvendeligt pa akkordområdet, og det har vist sig uklart og uhensigtsmæssigt ved forældelse. Rådets overvejelser i afsnit 8 ender derfor med den konklusion, at gældsfrigørelse uden fyldestgørelse af fordringshaver, hvadenten der er tale om akkord, gældssanering, forældelse eller præklusion, skal være skattefri, når frigørelsen sker i et senere år end fordringens stiftelse, og når gældsfrigørelsen er begrundet i rent forretningsmæssige forhold. Dvs., at der bør gøres undtagelse fra skattefriheden, hvis den økonomiske fordel for skyldneren må antages at være udtrvk for en gave, et tilskud eller en udlodning fra fordringshaveren til skyldneren.

16 10 I afsnit 9 understes det, om der bør indføres begrænsninqer i adqancren til at fremfare et underskud til fradraa i et senere Ars indkomst upåvirket af en mellemligcrende akkord m.v. På baqqrund af den kritik, der i afsnit 5 er anført mod konsekvenserne af den qældende retstilstand, hvorefter en akkord ikke påvirker retten til underskudsfremførsel, oq i overensstemmelse med den i afsnit 7 foreslåede beqrænsning i retten til underskudsfremførsel ved konkurs, foreslås det i afsnit 9, at en akkord eller gældssanering skal påvirke retten til fremførsel af underskud. Rådets forslag går nærmere ud på, at et underskud ved indkomstopgørelsen for årene til og med akkordåret, kun kan fremføres til fradrag i indkomsten for årene efter akkordåret, i det omfang underskuddet overstiger den fulde nominelle gældseftergivelse med fradrag af akkordomkostningerne. Der skal således ikke som ved den hidtidige praksis, der i 1986 er underkendt af høiesteret, gøres særlig undtagelse for akkordfordelen vedrørende qæld, der utvivlsomt er af anlægskarakter eller af privat karakter. Dette forslag om virkningen af akkord foreslås tillige for gældssanering, men der er efter rådets opfattelse ikke anledning til tilsvarende begrænsning i retten til at fremføre underskud, i tilfælde hvor en gæld bortfalder som følge af forældelse eller præklusion. I afsnit 10 skitseres udkast til de centrale lovbestemmelser, som rummer skattelovrådets forslag i afsnit 7-9. Reglerne for personer og selskaber, der kommer under konkurs foreslås således samlet i en ny særskilt lov, hvortil der gives et udkast. Reglerne om skattefrihed for den økonomiske fordel ved forældelse og præklusion foreslås indsat i kursgevinstskattelovens 5. I denne bestemmelse anbefaler rådet samtidig en mindre ændring vedrørende forældelse af deklareret ud-

17 11 bytte; en ændring som efter rådets opfattelse bør qennemføres for at opretholde hidtidig praksis. Reglerne om begrænsning af retten til fremførsel af underskud ved akkord oq gældssanering foreslås næsten enslvdende optaget i ligningslovens 15, i personskattelovens 13 og i virksomhedsskattelovens S 13. Endelig anføres rådets skøn over de administrative og provenumæssige følger af gennemførelsen af de foreslåede regler samt nogle bemærkninger om de foreslåede reglers indbyrdes sammenhæng og de krav, denne sammenhæng efter rådets opfattelse må stille til eventuelle ikrafttrædelsesregler.

18 12 Afsnit 4. Gældende ret. Formålet med nærværende afsnit er ikke at qive en udtømmende beskrivelse af aældende ret i det omfang, den overhovedet lader siq udfinde. Hensigten er kun at gennemgå teori og praksis i hovedtræk og herunder forsøge at ridse tidligere og nuværende problemstillinger op. Hermed skulle der forhåbentlig være skabt baggrund for en lettere tilegnelse af de efterfølgende afsnit med rådets overvejelser og forslag til løsninger. Ifølge konkurslovens 10 kan en skvldner, der ikke mener sig i stand til at opfylde sine forpligtelser, anmelde til skifteretten, af han har standset sine betalinger. Anmeldelse af betalingsstandsninger er dog ikke pligtig, og såkaldt faktiske betalingsstandsninger vil derfor fortsat kunne forekomme. Såvel fysiske som juridiske personer kan anmelde betalingsstandsning. En anmeldt betalingsstandsning er et midlertidigt retsinstitut, som enten vil blive efterfulgt af konkurs, tvanqsakkord eller gældssanering eller blot blive ophævet eller bortfalde, ifr. konkurslovens 16 d og e. Betalingsstandsning, anmeldt eller ikke, medfører ikke i sig selv anvendelse af særlige regler ved indkomst- og formueopgørelsen for skyldneren, jfr. lig-

19 13 ninqsvejledningen 1985, L Manglende betaling af forfaldne renter kan dog efter et vist tidsrum medføre, at rentefradragsretten udskydes til betalingstidspunktet, ifr. ligningslovens 5, stk Konkurs. Ved afsigelse af konkursdekret fratages skyldneren efter konkurslovens 29 rådigheden over sin formue. Rådigheden over de aktiver, som indgår i konkursboet, overgår straks efter konkursdekretet til en midlertidig bestyrer og siden til bostyret, ifr. konkurslovens kapitel 12 og 13. Konkurslovens kapitel 5 anqiver, hvilke aktiver der indgår i konkursboet (konkursmassen), og som skyldneren dermed mister rådigheden over. Hovedreglen findes i 32, hvorefter boet omfatter både skyldnerens formue ved dekretets afsigelse, og hvad der under konkursen tilfalder ham. Herfra er dog bl.a. undtaget indtægter ved egen virksomhed under konkursen, og hvad der træder i stedet derfor, ifr. 33. Konkursbehandlingen har til formål at fordele konkursmassen mellem de fordringshavere, der ved dekretets afsigelse havde krav mod skvldneren, ifr. 38. I modsætning til tvangsakkord og gældssanering medfrtrer en konkursbehandling ikke, at skyldneren frigøres for den del af gælden, som ikke bliver dækket qennem udlodningen. Dansk skattelovgivninq indeholder ingen reoler om, hvorledes et skattesubiekts konkurs skal påvirke subjektets skatteretlige situation. Gældende ret har derfor i vid udstrækning udviklet sig på grundlaq af domstols- og administrativ praksis. Udgangspunktet for denne praksis har været, at de almindelige skatteretlige regler skal anvendes i konkurssituationen, som om konkursen ikke var indtruffet. I en beskrivelse af gældende ret på området vil det være hensigtsmæssigt dels at omtale reglerne for

20 14 den subjektive skattepligt, dels reqlerne for opgørelse af indkomst oq formue (den objektive skattepligt) og endeliq reglerne for anmeldelse af krav på indkomst- og formueskat i konkursboer. Da reglerne ikke er ens for fvsiske og juridiske personer under konkurs, vil det endvidere være formalstjenliqt at beskrive reglerne for de 2 former for retssubjekter hver for sig Fysiske personer under konkurs Den subjektive skattepligt. Konkursboer er ikke omtalt i skattelovgivningen, hverken i kildeskattelovens 1-2 eller i selskabsskattelovens 1-2, og er følgelig ikke selvstændige skattesubjekter. En fvsisk persons konkurs har således inaen betydning for hans skatteretssubjektivitet, ifr. Liqninqsvejledninqen 1985 L oq Ole Biørn m.fl.: Læreboq om indkomstskat 5. udqave kap. 28, men cfr. Jørcren Hoffmever i UfR 1976 B, side 217 ff. Skattepligten af boets indtægter og udgifter fortsætter derfor hos fallenten, uanset at denne er frataqet enhver rådiqhed over den formue, der er inddraqet under konkursen. Det har bl.a. den betvdninq, at f.eks. overskydende skat tilkommer fallenten med den virkning, at beløbet kan anvendes til modregning i alle skattekrav mod fallenten, jfr. Lida Hulgaard i Skattepolitisk Oversigt 1983, side 5, og den dér nævnte dom, afsagt af Københavns Rvret den 5. januar Beløb, der ikke modregnes, tilfalder derimod boet efter konkurslovens Opgørelsen af den skattepligtige indkomst. En fysisk person, hvis bo er under konkursbehandling, skal principielt opqøre sin skattepligtige indkomst, som om konkursen ikke var indtrådt. Indkomst, som efter de gældende regler er skattepligtig for fal-

21 15 lenten, skal således medregnes til hans skattepligtiqe indkomst, selv om beløbet efter konkursens indtræden erlægges til boet. Dette indebærer, at fallenten f.eks. er skattepligtig af et driftsoverskud, erhvervet ved boets videreførelse af fallentens erhvervsvirksomhed og af boets renteindtægter. Fallenten er ligeledes skattepligtig af realisationsgevinster, indvundet f.eks. ved boets salg af varelager, og af genvundne afskrivninger. Tilsvarende er der fradragsret for driftsudgifter efter de almindelige regler, hvad enten udgiften er afholdt af (påhviler) fallenten eller konkursboet. Dette indebærer bl.a., at de omkostninger, der fremkommer ved konkursbehandlingen i form af udgifter til daglig administration af virksomheden i afviklingsperioden, er fradragsberettigede. Omkostninger ved salg af virksomhedens aktiver fragår i salgsprovenuet. Omkostninger, der har relation til selve afviklingen af konkursboet, herunder udgifter til registrering, proklama, optælling af varelager, kuratorsalær og skifteafgift, kan derimod ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I selve konkursåret medfører kildeskattelovens 22, at fallentens indkomstopgørelsen består af indkomsten før og efter konkursens indtræden (d.v.s. dekretets afsigelse), jfr. LSR Tidligere antog skattemyndighederne, at der kunne foretages en opdeling af konkursåret, således at tiden op til konkursen skattemæssigt blev bedømt for sig, og indkomsten i den resterende del af året blev anset for skattepligtig, uafhængig af, om fallenten i tiden op til konkursen havde en negativ indkomst. Denne praksis blev imidlertid underkendt ved ovennævnte landsskatteretskendelse, der fastslår, at der savnes hjemmel til en sådan opdeling af indkomståret. Mogens Munch er dog i sine kommentarer til konkursloven (4. udg. side 293) inde på den tanke, at en analogi fra kildeskattelovens 14, stk.?, måske kunne tale for, at boet kan kræve afsluttende ansættel-

22 16 se for den tid af skatteåret, der er gået før konkursen, selv om et konkursbo i modsætning til et dødsbo ikke er skattepligtigt. Peqlerne om adgang til at modregne tidligere års underskud i senere års indkomst kan medføre, at konkursboets indtægter - i hvert fald i den første tid - neutraliseres, og at fallenten allerede af denne grund ikke bliver sat i skat af boets indtægter. Det følger af lianingslovens 15, der indførtes i 1957, at såfremt den for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages ved indkomstopgørelsen for de følgende 5 indkomstår - dog således, at mest muligt skal modregnes i førstkommende år. Indtil 1976 var fremførselsperioden 2 år. Denne bestemmelse må ses i sammenhæng med reglerne i lov om særlig indkomstskat 9, der muliggør modregninq af negativ særlig indkomst i positiv almindelig indkomst og omvendt, samt reglen i kildeskattelovens 26, stk. 6, hvorefter underskud hos den ene ægtefælle i størst muligt omfang skal fradrages i den anden ægtefælles skattepligtige indkomst, forinden der kan foretages en fremførsel af underskuddet. Reglen i ligningslovens 15, er i sig selv uden begrænsninger, men enkelte indskrænkninger følger af andre bestemmelser, ifr. således f.eks. fusionslovens 8, Rtk. 6, der skal hindre misbrug gennem erhvervelse af selskaber med underskud. I administrativ praksis udviklede der sig imidlertid en regel om, at et underskud kun kunne bringes til fradraa, hvis fallentens økonomiske situation gav føie til at antage, at han ville være i stand til at betale gælden. I tilfælde af konkurs antoges fallenten således at savne økonomisk evne og vilie til at betale crælden, hvorfor man nægtede adgang til at anvende ligningslovens 15. Se kritisk hertil Lida Hulgaard i Juristen 1977, side 225 ff., hvor udviklingen i praksis er udførligt beskrevet. I artiklen fremhæves det bl.a., at

23 17 kriteriet "manglende evne og vilje til at betale" som grundlag for fradragsret er uanvendeligt, da det ikke lader sig gøre at bedømme, om debitor vil være i stand til at betale sine kreditorer, inden kravene forældes, ligesom det er umuligt at foretage en bedømmelse af, om debitor har vilje til at betale. Afgørelserne bliver derfor helt vilkårlige. Anderledes dog Jan Hinze i Revision og Regnskabsvæsen 1974, side 259 ff. Efterfølgende afdrag på gælden medførte ikke fradragsret, når underskuddet oprindeligt var nægtet fradraget som følge af, at fallenten ikke ansås i stand til at betale gælden. Efterfølgende afdrag kunne dog bevirke, at man bevillingsmæssigt genoptog ansættelsen for det indkomstår, hvori underskuddet var blevet nægtet fradraget, til fornvet prøvelse, således at der kunne indrømmes adgang til i medfør af Ligningslovens 15 at fremføre den del af afdraget, der vedrørte fradragsberettigede driftsudgifter, stiftet i konkursåret, jfr. ligningsvejledningen 1979 L og kritisk Skattepolitisk Oversigt 1979, side 102 f. Den omtalte administrative praksis vedrørende fremførsel af underskud i henhold til Ligningslovens 15 blev underkendt ved Højesterets dom af 30. maj 1980 (UfR 1980 s. 566), der udtalte, at "den af skattedepartementet hævdede indskrænkende fortolkning af rækkevidden af Ligningslovens 15 i konkurstilfælde, som efter det for Højesteret oplvste stemmer med skattemyndighedernes praksis i de senere år, ses hverken at have støtte i bestemmelsens ordlyd eller i lovens forarbejder". Højesterets afgørelse indebærer, at retsstillingen i dag er den, at fallenten kan anvende Ligningslovens 15 uafhængigt af en mellemkommende konkurs, jfr. også SD-cirkulære nr Anmeldelse af skattekrav i konkursboet. Spørgsmålet om, hvilke skattekrav der kunne anmeldes i fysiske personers konkursboer, reguleredes før

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. juli 2005. (j.nr. 04-231.071) Tiltrådt, at fremgangsmåden i 11, stk. 1, i bekendtgørelse om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral ikke kunne benyttes. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere