ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

2 INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET I Den samlede restancesaldo... 5 Udvikling i udvalgte kravstyper - graf... 6 AFSKRIVNINGSPOLITIK... 7 SOCIALERESTANCER... 8 Udvikling i Sociale restancer - graf... 8 NY LOVGIVNING... 9 SAMARBEJDSPARTNERE Skat Fagforvaltningerne Andre kommuner ERFA-grupper Deltagelse i Pantefogedforeningens kreds- og årsmøder Kommunernes Landsforening Opgørelse over restancer pr til KL s spørgeskemaundersøgelse - graf TILSYN MED KOMMUNERNES OPKRÆVNING Ernst & Young OPKRÆVNINGSPLAN Udvikling Restanceforebyggelse Fokus/nye tiltag i Målsætninger

3 INDLEDNING Årsrapporten belyser udviklingen i restancesituationen i 2008 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af Opkrævningsstrategien. Formål Formålet med Årsrapporten er: at orientere kommunalbestyrelsen om situationen og udviklingen på restanceområdet at orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed at orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen at orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger 3

4 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation Opkrævningskontoret er organisatorisk placeret i Økonomiafdelingen med reference til Økonomichefen. Personaleressourcer Opkrævningskontoret er bemandet med 4 medarbejdere (2 på 37 timer, 1 på 35 timer og 1 på 32 timer), hvoraf 3 foretager opkrævningsarbejde og 1 tager sig af de administrative funktioner afstemninger og bogholderiopgaver. Opkrævningskontorets opgaver Opkræve diverse kommunale krav samt underholdsbidrag. Rådgive og vejlede borgere med gæld til det offentlige. Der er på kommunens hjemmeside udarbejdet en serviceinformation om opkrævning, der beskriver proceduren ved opkrævning af restancer, størrelsen af gebyrer, samt klagemyndighederne over kommunens afgørelser. Assistere kommunens øvrige forvaltninger og andre myndigheder ved opkrævning af offentlig gæld. Ajourføre og vedligeholde KMD-Debitor herunder oprydning, afskrivning, afstemning og omkontering Administration af debitorsystem i henhold til årsbog fra KMD (rykkerkørsel, rykkermønster, rapportudskrivning m.m.) 4

5 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET I 2008 Den samlede restancesaldo Den samlede restancesaldo på de krav, der opkræves af Opkrævningskontoret, udgør ved årets udgang 70,1 mio.kr., hvilket er et fald på 9,7 mio.kr. i forhold til året før. Restancer af underholdsbidrag, den største restanceart, er på 38,5 mio.kr., hvilket er en stigning på 5,6 mio.kr. Der er 100 % statsrefusion på kravet. Største parten af restancen på dette område er hos SKAT. En af grundene til stigningen i restancen skyldes manglende ressourcer ved SKAT. Øvrige restancer under et viser et fald på 15,3 mio.kr. til i alt 32,4 mio.kr. Faldet skyldes primært ændring i restancemassen på regningsdebitorer (f.eks. mellemkommunale krav, for meget udbetalt ydelse m.m.). En af forklaringerne er, at fagforvaltningerne i 2007 udsendte en væsentlig andel af regninger sidst på året. I 2008 er faktureringen fordelt hen over året. En anden forklaring er oprydning i restancemassen (afskrivnig/tilbagekontering af ikke berigtigede krav m.m.), ændring af arbejdsgange, og godt samarbejde med fagforvaltningerne. Jf. Opkrævningsstrategien for er de mest omfangsrige kravstyper: Underholdsbidrag Tilbagebetalingspligtig hjælp Boligstøtte Daginstitution Ejendomsskat Forbrugsafgifter Regningskrav (mellemkommunale krav, for meget udbetalt ydelser m.m) Med hensyn til restancer vedrørende ejendomsskat, kan det nævnes, at der ses en stigning i antallet af anmeldte tvangsauktioner på ca. 40 % i forhold til tidligere år. Dette påvirker dog ikke restancemassen, idet der er tale om fortrinsberettigede krav, som bliver dækket først ved salg af ejendom. 5

6 Udvikling i udvalgte kravstyper i kr i kr Underholdsbidrag Tilbagebetalingspligtig hjælp (kke. reg.arter) Boligstøtte Daginstitution (ink. regulering) Ejendomsskat Forbrugsafgifter Regningskrav 6

7 AFSKRIVNINGSPOLITIK Afgangsføring af uerholdelige krav Krav, som er helt eller delvis ophørt som følge af bortfald, forældelse, præklusion, akkord eller gældseftergivelse, er ikke længere retskraftige, og må derfor ikke søges inddrevet hos skyldneren. Sådanne krav skal derfor afgangsføres. Opkrævningskontoret gennemgår løbende restancesagerne, med henblik på en vurdering af opkrævningsmulighederne. Der sker løbende afskrivning af krav, hvis juridiske eksistens er bortfaldet, og restancemassen renses for uinddrivelige krav, for at kunne anvende ressourcerne på de tilbageværende sager. I 2008 er der afskrevet for i alt 3,3 mio.kr. Heraf vedrører 1,8 mio.kr. kontanthjælpskrav, som er bortfaldet, før det har været muligt at fastsætte afdrag. 7

8 SOCIALE RESTANCER Restancer på socialekrav: Daginstitutionsbetaling Klientbetaling Boligstøtte Boliglån Tilbagebetalingspligtig hjælp udgør ved årets udgang 14,1 mio.kr., hvilket er en stigning på 2,7 mio.kr. Udvikling i Sociale restancer i kr i kr Daginstitution (ink. regulering) Klientbetaling Boligstøtte Boliglån Tilbagebetalingspligtig hjælp (kke. reg.arter) 8

9 NY LOVGIVNING Der er i årets løb vedtaget nedenstående lovændringer, som påvirker opkrævningen. Den 1. august 2007 trådte Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids-, og klubtilbud (Dagtilbudsloven) i kraft. Samtidig med ikrafttrædelsen blev 29 og 35 i Serviceloven ophævet. Der blev ikke, samtidig hermed, indsat en hjemmel i Børnefamilieydelseslovens 11, stk. 2, til at modregne til restancer i henhold til Dagtilbudsloven i børnefamilieydelsen, ligesom hjemmel til at trække i udbetaling af kontanthjælp til løbende daginstitutionsbetaling også ophørte for krav efter Dagtilbudsloven. På denne baggrund ophørte Skat med at foretage modregning i udbetaling af børnefamilieydelsen til restancer vedrørende Dagtilbudsloven, og kommunen ophørte med at etablere træk i kontanthjælpen til løbende daginstitutionsbetaling. Dette har bevirket, at kommunen ikke har fået så mange penge ind vedrørende disse restancer. Ved vedtagelse af Lov nr Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Fælles inddrivelseslov), er der nu igen åbnet op for modregning i børnefamilieydelse og træk i kontanthjælp. Loven giver Inddrivelsesmyndigheden bedre mulighed for henholdsvis lønindeholdelse og udpantning. Samtidig er der også åbnet op for modregning/indtrædelse i overskydende skat til langt de fleste kommunale krav. Herudover er der, ved vedtagelse af lov nr af 19/12/2008, også åbnet op for, at der må ske fradrag til løbende underholdsbidrag hos kontanthjælpsmodtagere inden kontanthjælpen udbetales. 9

10 SAMARBEJDSPARTNERE SKAT: Der har været afholdt kvartals møder med Skattecenter Grenaa, hvor bla. ny lovgivning er blevet diskuteret. Skattecenter Herning varetager inddrivelse af fortrinsberettigede krav, f.eks. ejendomsskat. Dialog foregår primært pr. telefon. Skattecenter Randers varetager sager vedrørende gældssaneringer. Dialog foregår pr. telefon. Fagforvaltningerne Opkrævningskontoret har dialogmøder med fagforvaltningerne med henblik på at styrke samarbejdet, og bremse udviklingen i borgernes restancer. Andre kommuner ERFA-grupper I 2008 startede ERFA samarbejde vedrørende opkrævning op. Målsætningen med ERFA-gruppen er videndeling, sparring samt at skabe og udbygge samarbejde mellem kommunerne. De 16 kommuner, som hører under Samarbejde Midtjylland er delt op i 2 grupper, hvor der i hver gruppe afholdes 2-3 møder årligt. De to grupper er delt op geografisk i VEST og ØST ØST består af Horsens, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs. VEST består af Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg. Deltagelse i Pantefogedforeningens kreds- og årsmøder 2 af medarbejderne er medlem af Pantefogedforeningen for offentlige opkrævnings- og inddrivelsesmedarbejdere. Foreningens formål er: at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse indenfor fagområdet at påvirke beslutningsprocesser indenfor medlemmernes arbejdsområde, samt synliggøre foreningens holdninger. at udbygge det faglige og kollegiale fællesskab medlemmerne imellem, samt samarbejde med andre foreninger, styrelser, ministerier m.fl. Én af medarbejderne er i øvrigt medlem af foreningens Lovudvalg. 10

11 Kommunernes Landsforening (KL) KL har lavet en e-konference (KL dialogportal), hvor kommunerne kan stille spørgsmål til hinanden og KL. KL har i økonomiaftalen 2009 fået indført, at KL, sammen med SKAT, skal gennemføre en undersøgelse af de stigende kommunale restancer. En del af denne proces er en spørgeskemaundersøgelse hos kommunerne, hvor der sker opgørelse af restancer på udvalgte restancearter. Opgørelse sker med udgangspunkt i totallister for betalingskontrol pr , der udskrives fra KMD s debitorsystem. Opkrævningskontoret har sendt følgende opgørelse af restancer pr til KL: Opgørelse pr (i kr) (KL ønsker restancer opgjort uden beløb med statuskode F = forudbetalere, og derfor afviger tallene i KL s undersøgelse fra opgørelsen på side 6). 11

12 TILSYN MED KOMMUNERNES OPKRÆVNINGSARBEJDE Ernst & Young Revisionen vurderer om Opkrævningskontorets forretningsgange ved opkrævning af restancer er hensigtsmæssige og betryggende. 12

13 OPKRÆVNINGSPLAN FOR 2009 Udvikling Opkrævningskontoret ønsker fortsat, at være på forkant med den teknologiske udvikling indenfor opkrævningsområdet, og er åben overfor igangsættelse af nye systemer, der kan forenkle administrationen og effektivisere opkrævningen. Personalet deltager i relevante kurser vedrørende opkrævningsfunktionerne, møder med ERFAgrupper, møder med fagforvaltningerne, samt i kurser vedrørende edb-systemer. Restanceforebyggelse Opkrævningskontoret har et godt og tæt samarbejde med især udbetalingsområdet omkring det restanceforebyggende arbejde. Fokus/nye tiltag i 2009: Beregning/påligning af renter på diverse regningskrav og regulering af boligstøtte krav. Opkrævningskontoret forventer, at det vil motivere flere borgere til at indbetale hele beløbet på en gang, i stedet for at indgå afdragsordninger. Hvis dette viser sig at have en positiv effekt, vil Opkrævningskontoret undersøge, om det med fordel kan indføres på andre krav. På grund af edb-mæssige årsager vil den økonomiske gevinst først være en realitet i Opkrævningskontoret vil forsøge at indhente gældsanerkendelser i stedet for at oversende kravet til SKAT. (Ved gældsanerkendelse forlænges bortfaldelsesfristen/forældelsesfristen fra 3 år til 10 år.) I enkelte særlove er der lovhjemmel til at modregne i løbende ydelser (f.eks. udbetaling af pension, boligydelse, boligsikring og kontanthjæl) til restancer (f.eks. restancer til efterregulering af boligydelse, efterregulering af boligsikring, løbende daginstitutionsbetaling m.m.). I 2008 har Opkrævningskontret haft fokus på disse sager, og i 2009 valgt, at udtage krav som betaling til løbende daginstitution, boligstøtte mv. til manuel sagsbehandling, så der kan blive iværksat modregning i løbende ydelse, hvis der er mulighed for det. Ændring af gebyrtakst vedr. krav under 500 kr. fra 250 kr. til 100 kr., således at kravet står i forhold til gebyret. Ændringen forventes at give bedre tid til andre arbejdsopgaver. Målsætninger Få iværksat modregning i løbende ydelser i de sager, hvor det er muligt. Få udsendt saldoopgørelse til restanter. Foretage oprydning i restancemassen, så vi sikrer, at vore krav er retskraftige. 13

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere