Til Københavns Fondsbørs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Københavns Fondsbørs"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni Steen Weirsøe Bestyrelsens formand Poul Møller Administrerende direktør Yderligere information vedrørende denne meddelelse: Adm. direktør Poul Møller, tlf Denne halvårsrapport er på i alt 17 sider Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 1/17

2 HOVEDPUNKTER (FOR 1. HALVÅR 2006) Resultat før skat i 2. kvartal 2006 udgør 101,5 mio. kr. mod 73,3 mio. kr. i 2005 (+38%) Resultat før skat udgør i 1. halvår 49,0 mio. kr. mod 55,9 mio. kr. i 2005 Koncernresultat udgør 35,3 mio. kr. mod 51,2 mio. kr. i 2005 Nettoomsætning stiger med 7% til mio. kr. Betydelige markedsføringsomkostninger, bl.a. som følge af introduktion af Egekilde. Frit cash flow udgør 57,5 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. i 2005 Resultat før skat for hele året forventes nu at andrage mio. kr. mod tidligere mio. kr. HOVED OG NØGLETAL Delårsrapporten for 1. halvår 2006 er udarbejdet med anvendelse af IFRS s bestemmelser om måling og indregning. Regnskabspraksis er i forhold til den i årsrapporten for 2005 anvendte ændret vedrørende værdiansættelse af lagre af udskænkningsudstyr. Ændringen påvirker koncernresultatet positivt i 1. halvår 2006 og 2005 med henholdsvis 2,4 mio. kr. og 1,4 mio. kr. 1. halvår (ikke revideret) IFRS praksis Regnskabspraksis AFSÆTNING (t. hl) HOVEDTAL (mio. kr.) Resultat Nettoomsætning 1.619, , , , ,2 Resultat af primær drift 60,6 65,5 74,3 99,2 91,2 Resultat før finansielle poster 60,6 65,5 74,3 59,2 96,9 Finansielle poster, netto 11,6 9,6 24,7 22,5 21,0 Resultat før skat 49,0 55,9 49,6 36,7 75,9 Koncernresultat 35,3 51,2 36,7 22,6 49,1 Royal Unibrew A/Sʹ andel af resultat 34,4 51,6 38,7 22,7 48,9 Balance Samlede aktiver 3.317, , , , ,1 Egenkapital 1.087, ,5 951,1 908,8 805,1 Netto rentebærende gæld 1.154, ,0 744,5 809, ,4 Frit cash flow 57,5 19,2 13,7 33,1 50,1 Nøgletal (mio. kr.) EBITDA 156,9 159,2 169,9 154,0 211,0 EBITA 61,2 66,1 74,6 66,1 104,1 EBIT 60,6 65,5 74,3 59,2 96,9 Nøgletal (i %) EBIT margin 3,7 4,3 5,7 4,6 7,0 Frit cash flow i procent af nettoomsætning 3,6 1,3 1,1 2,6 3,6 Egenkapitalandel 32,8 33,9 37,8 35,0 28,0 Gearing 103,5 106,5 78,3 89,1 143,1 RU s andel af resultat pr. 10 kr. aktie (DKK) 5,5 8,0 6,0 3,5 7,5 Hoved og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 er tilpasset den ændrede IFRS regnskabspraksis, mens hoved og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis anvendt i årsrapporten for Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2005) fulgt. Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 2/17

3 GENERELT Royal Unibrews hovedaktiviteter er at markedsføre, sælge, distribuere og producere kvalitetsdrikke med fokus på mærkevarer primært inden for øl, malt og læskedrikke. Koncernens produkter afsættes på ca. 65 markeder med særlig fokus på Nordeuropa (Norden, Baltikum, Nordtyskland og Polen), Italien, Canada og de internationale markeder for maltdrikke (Caribien, Afrika og England). I Royal Unibrew indgår bryggerierne Albani, Ceres, Faxe og Maribo i Danmark, Kalnapilis og Vilniaus Tauras i Litauen samt læskedrikproducenten SIA Cido Grupa i Letland. Det lettiske bryggeri Lacplesa Alus A/S indgår i Royal Unibrew fra 1. februar 2005, mens de polske bryggerier Brok og Strzelec via datterselskabet Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. indgår fra 26. april Det er Royal Unibrews vision med stigende lønsomhed at udvikle koncernen som værende blandt de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa og udenfor denne region at udvikle rentable eksportmarkeder. MACH II KONCERNENS STRATEGISKE PLATFORM Med temaet værdiskabelse gennem lønsom, international vækst lancerede Royal Unibrew i februar 2005 selskabets ny strategiplan for perioden MACH II (jf. fondsbørsmeddelelse BG02/2005 af 24. februar 2005). Koncernens overordnede mål for perioden forbliver uændrede: Afkast på investeret kapital (ROIC) 10% EBIT margin 10% Frit cash flow (før akkvisitioner) 7% af nettoomsætning MACH II rummer følgende hovedelementer: Under hensyn til ovennævnte overordnede mål at sikre en omsætningsvækst fra ca. 3 mia. kr. i 2004 til mindst 4,5 mia. kr. i 2007 gennem organisk vækst på 3% på selskabets fokusområder samt gennem akkvisitioner, alliancer og partnerskaber indenfor vækstområderne: Nordeuropa, Italien samt markederne for maltdrikke. Akkvisitionerne skal senest 3 år efter overtagelsen udvise tocifret ROIC og EBIT margin. Omsætningen steg i 2005 med 11%, hvoraf den organiske vækst udgjorde 4 procentpoint. I 1. halvår 2006 udgjorde den organiske vækst 5% og omsætningsstigningen i alt 7%. Videreudvikling af aktiviteterne i Baltikum skal sikre tocifret ROIC og EBIT margin for området senest i Aktiviteterne i Baltikum har udviklet sig som planlagt, og den i 2005 konstaterede resultatfremgang forventes at fortsætte. Som en del af strategien for at realisere målene for Baltikum, er det besluttet at optimere produktionsstrukturen (jf. fondsbørsmeddelelse RU20/2006 af 9. august 2006). Udvikle selskabets kernekompetencer til at drive stærke regionale eller nationale mærker. Samtidigt udnyttes selskabets synergimuligheder for indkøb, produktion, salg/distribution og ledelse. Organisationen udvikles fortsat på væsentlige områder og driftsmæssige synergier realiseres fortfarende. Øget investering i mærkerne Royal, Kalnapilis, Cido, Ceres (Italien), Vitamalt og Faxe (Internationalt) gennem marketing, produktinnovation og udvikling. Der anvendtes også i 1. halvår 2006 betydelige midler og væsentlige flere end i den tilsvarende periode i 2005, på styrkelse af koncernens hovedmærker og udviklingen i mærkestyrke, og markedsandelene er generelt tilfredsstillende. Business excellence initiativerne skal sikre fortsatte besparelses og rationaliseringsgevinster. Aktiviteter, der gennemførtes i 2005, ventes at give en helårseffekt på 20 mio. kr. i besparelser i Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 3/17

4 Arbejdet med igangsatte og nye initiativer blev fortsat med henblik på at sikre grundlaget for de besparelser, som skal realiseres i Blandt de væsentligste projekter kan nævnes Customer Excellence i Danmark samt forberedelsen af en fællesindkøb funktion for koncernen ( Global Purchasing ). Etablering af ny international virksomhedsidentitet gennem navneændring til Royal Unibrew A/S og introduktion af nyt slogan: All your favourites, der signalerer koncernens brede vifte af kvalitetsprodukter. Arbejdet med at fremme den ny selskabsidentitet efter navneændringen den 4. maj 2005 fortsættes internt og eksternt i koncernen. RESULTAT 2. KVARTAL 2006 Royal Unibrew koncernen opnåede i 2. kvartal en tilfredsstillende udvikling i nettoomsætning og indtjening. I 2. kvartal udgjorde afsætningen 1,8 mio. hl, hvilket er en stigning på 13% i forhold til Stigningen er udtryk for en organisk vækst på 12 procentpoint, mens 1 procentpoint er relateret til erhvervelsen af de polske aktiviteter ultimo april Den organiske vækst er væsentligst realiseret i Italien, Baltikum, Polen og Tyskland. Nettoomsætningen steg med 9% til 971 mio. kr., hvoraf godt 8 procentpoint vedrører organisk vækst. EBIT realiseredes i 2. kvartal med 96,1 mio. kr., en stigning på 35% i forhold til 2005, hvor EBIT var 71,4 mio. kr. Den i forhold til nettoomsætningen procentuelt større stigning i EBIT skyldes primært forholdsmæssigt lavere salgs og distributionsomkostninger. Resultatet før skat udgjorde i 2. kvartal 101,4 mio. mod 73,3 mio. i RESULTAT 1. HALVÅR 2006 I første halvår 2006 udgjorde Royal Unibrews afsætning af øl, malt og læskedrikke 3,1 mio. hl., hvilket er en stigning på 13% i forhold til samme periode i Den stigende afsætning skyldtes dels Brok Strzelec bryggerierne i Polen, der blev erhvervet i april 2005 (stigningen udgjorde ca. 4 procent points), og dels en organisk afsætningsvækst på ca. 9 procentpoint primært hidrørende fra Letland, Litauen, Tyskland, Norge samt markederne for maltdrikke. Udvikling Januar juni 2006 Vesteuropa Østeuropa Resten af verden Royal Unibrew i alt Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt Afsætning (t. hl) 5,5% ,5% ,8% ,0% Nettoomsætning (mio. kr.) 3,6% ,0% 323 6,0% 115 6,9% Samlet steg koncernens nettoomsætning med knap 7% i årets første halvdel og udgjorde herefter i alt mio. kr. Af denne stigning udgjorde erhvervelsen af Brok Strzelec i Polen 2 procentpoint, mens den organiske vækst udgjorde 5 procentpoint. De gennemsnitligt lavere nettosalgspriser er forårsaget af den relativt større stigning i afsætningen i Østeuropa samt af den fortsat intense priskonkurrence og ændrede produktmix på de vesteuropæiske markeder. Bruttoavancen udgjorde i halvåret 48,7% mod 48,6% i samme periode sidste år. Stigningen i bruttoavanceprocenten var påvirket positivt af lavere produktionsomkostninger som følge af de gennemførte proceseffektiviseringer og negativt påvirket af gennemsnitligt lavere nettosalgspriser pr. hl som følge af det omtalte skift i produktmix. Koncernens salgs og distributionsomkostninger steg i halvåret med 8% mod 16% i 1. kvartal i forhold til Af den samlede stigning på 45,8 mio. kr. skyldtes godt en tredjedel stigende markedsføringsomkostninger, heraf ca. 10 mio. kr. vedrørende introduktionen af mineralvandsmærket Egekilde og den Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 4/17

5 fortsatte indsats i forbindelse med koncernens væsentligste mærker: Royal, Ceres Strong Ale, Kalnapilis, Cido og Faxe (eksportmarkeder). Desuden blev salgs og distributionsomkostningerne dels påvirket af erhvervelsen af Brok Strezelec og dels af overflytningen i 2005 af et antal salgsmedarbejdere fra Royal Unibrews depoter i Danmark til direkte ansættelse i koncernen. Administrationsomkostningerne steg i 1. halvår med 13% mod 16% i 1. kvartal 2006, hvilket skyldtes dels de i Polen overtagne aktiviteter og dels øgede omkostninger i relation til gennemførelsen af MACH IIstrategien i form af en generel styrkelse af organisationen samt øgede konsulentomkostninger. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 60,6 mio. kr. mod 65,5 mio. kr. i 1. halvår Udviklingen sammensætter sig af en stigning i 2. kvartal på 24,7 mio. kr. svarende til en forbedring af EBIT med 35% og en reduktion i 1. kvartal på 29,6 mio. kr., hvilket primært skyldtes de ovenfor omtalte stigende salgsog distributionsomkostninger samt effekten af konsolideringen af Brok Strzelec, som først indgik i konsolideringen fra 26. april Den positive udvikling i 2. kvartal i forhold til 2005 er fortsat i juli måned. Udviklingen i resultat før skat af kapitalandele i associerede virksomheder skyldtes primært en positiv resultatudvikling for Hansa Borg Bryggerierne ASA og Perla Browary Lubelskie S.A. Udviklingen i nettorenteudgifterne var præget af koncernens øgede gældsætning i overensstemmelse med MACH II strategiplanen og primært hidrørende fra finansieringen af de foretagne akkvisitioner og tilbagekøb af egne aktier. Resultat før skat udgjorde herefter 49,0 mio. kr. mod 55,9 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år, mens koncernens resultat (efter skat) udgjorde 35,3 mio. kr. mod 51,2 mio. kr. sidste år, hvor skatten var reduceret med ca. 11 mio. kr. som følge af nedsættelsen af den danske selskabsskatteprocent. UDVIKLINGEN I DE ENKELTE MARKEDSSEGMENTER Vesteuropa Ændring i % Afsætning (t. hl) 1.811, ,8 5,5 Nettoomsætning (mio. kr.) 1.180, ,3 3,6 Den samlede afsætning i Vesteuropa steg med 5,5%, mens omsætningen øgedes med 3,6% i forhold til sidste år. Fremgangen øgedes fra 1. til 2. kvartal Stigningen i afsætning var større end i omsætning væsentligst som følge af forskydninger i produktmixet i Grænsehandlen. Det skønnes, at det samlede danske ølmarked faldt med ca. 1% i 1. halvår 2006 dog med fremgang i 2. kvartal mens Royal Unibrew fastholdt markedsandelen på mærkevareøl og måtte notere tilbagegang på lavprisprodukterne. Ved udgangen af 1. halvår nåede Royal mærket den højeste markedsandel siden introduktionen. I 1. halvår 2006 vendtes de seneste års fald i læskedrikafsætningen i Danmark til en mindre fremgang. Royal Unibrews afsatte mængder øgedes med godt 5% og koncernen vandt følgelig markedsandele primært drevet af Faxe Kondi, Pepsi samt Egekilde. Egekilde opnåede en markedsandel på godt 26% i kildevandssegmentet. I Italien var afsætningen i 1. kvartal 2006 generelt præget af afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2006 som reducerede efterspørgslen, mens Ceres SpA Royal Unibrews datterselskab i Italien i 2. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 5/17

6 opnåede en fremgang i både af og omsætning på små 13%, hvilket vurderes at have medført stigende markedsandele. Samlet for 1. halvår viser Italien en stigning på ca. 2% i af og omsætning. På det tyske marked betyder den begyndende afklaring af pantforholdene på engangsemballage, at af og omsætningen viste en begyndende stigning specielt drevet af udviklingen i årets 2. kvartal. Der gennemførtes i 2. kvartal en øgning af koncernens priser på dette marked. Grænsehandlen mellem Danmark og Tyskland udviklede sig tilfredsstillende dog med forskydning af afsætningen mod prisbilligere produkter. Østeuropa Ændring i % Afsætning (t. hl) 1.100,9 856,6 28,5 Nettoomsætning (mio. kr.) 323,2 267,0 21,0 Det samlede ølforbrug i Litauen steg fortsat, og stigningen i det samlede ølforbrug i Litauen fortsatte med ca. 6% i 1. halvår fordelt på alle segmenter og Kalnapilio Tauro Grupe har øget markedsandelen i perioden til at udgøre ca. 27%. Resultat og likviditetsmæssigt udviklede de litauiske aktiviteter sig forsat tilfredsstillende. I Letland voksede både øl og læskedrikafsætningen for koncernen med over 20% i årets første 6 måneder og i begge segmenter øgedes koncernens markedsandele. Der blev i løbet af 1. halvår gennemført prisstigninger i Letland. Indtjeningen i Lacplesa Alus er forbedret i forhold til 2005, og udviklingen i selskabet følger de lagte planer. Der blev efter halvårets udløb truffet beslutning om at indstille produktionen på koncernens bryggeri i Vilnius, Litauen, og overflytte en del af produktionsudstyret til de øvrige baltiske produktionssteder, (jf. fondsbørsmeddelelse RU20/2006 af 9. august 2006). Dette initiativ er et led i gennemførelsen af MACH II strategien i det baltiske område og vil øge regionens indtjening efter gennemførelsen med 10 mio. kr. (EBIT) i helårseffekt fra Af og omsætning i Polen steg kraftigt i forhold til 1. halvår 2005, da det polske selskab i 2005 først indgik i koncernregnskabet fra ultimo april. Integration og effektivisering af Brok Strzelec aktiviteterne fortsatte i halvåret, men de opnåede økonomiske resultater var fortsat ikke tilfredsstillende. Resten af Verden Ændring i % Afsætning (t. hl) 148,8 134,3 10,8 Nettoomsætning (mio. kr.) 115,0 108,5 6,0 Afsætningen steg med knapt 11% i 1. halvår 2006 primært som følge af en underliggende vækst i salget af maltdrikke; både egen og licensproducerede i såvel Caribien som Afrika. Omsætningen steg ikke i samme takt som afsætningen, hvilket dels skyldes en relativt stærk stigning i licensproduktionen i Afrika i forbindelse med opstart på samarbejdet med Serengetti Brewerie i Tanzania og dels en reduktion af omsætningen af produkter distribueret for tredje part i Caribien. AKTIEOPTIONER Royal Unibrews løbende aktieoptionsordning, der dækker regnskabsårene 2005 og 2006, omfatter direktionen og ca. 15 ledende medarbejdere. På basis af denne ordning vil deltagerne samlet årligt kunne tilde Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 6/17

7 les optioner svarende til maksimalt stk. aktier baseret på en aktiekurs på 649. Halvdelen af optionerne tildeles uden resultatmæssige betingelser, mens den anden halvdel tildeles helt eller delvist afhængigt af realiseringen af ROIC (afkast på investeret kapital) og resultatvækst. Samlet udestår følgende aktieoptioner: Tildelt Udestående i alt (stk.) Heraf direktionen (stk.) Udnyttelseskurs Udnyttelsesperiode Juni /2005 5/2009 Vedr /2007 4/2009 Vedr /2008 4/2010 Vedr /2009 4/2011 Vedr *) 649 4/2010 4/2012 *) Optionerne vil blive kursfastsat på basis af den gennemsnitlige børskurs over 10 børsdage efter offentliggørelsen af selskabets årsrapport for Markedsværdien af de udestående optioner er beregnet til at udgøre 18,3 mio. kr. (i henhold til Black Scholes formel). Værdien af udestående aktieoptioner er beregnet på basis af aktiekursen den 30. juni Selskabets forpligtelser i forbindelse med optionsordningerne forventes dækket af beholdningen af egne aktier. I henhold til gældende regnskabspraksis er i delårsrapporten for 1. halvår 2006 omkostningsført 1,7 mio. kr. udgørende markedsværdien (Black Scholes) af halvdelen af den maksimalt mulige tildeling for regnskabsåret BALANCE OG PENGESTRØMSANALYSE Egenkapitalen i Royal Unibrew koncernen udgjorde pr. 30. juni mio. kr. svarende til en egenkapitalandel på 32,8% mod 33,9% ved udgangen af 1. halvår Balancesummen udgjorde mio. kr. ved periodens udgang svarende til en stigning på ca. 6% i forhold til udgangen af 1. halvår Stigningen hidrørte væsentligst fra overskydende likvidt provenu fra etablering af langfristede prioritetslån. Ændringen i værdien af immaterielle langfristede aktiver skyldes en revurdering af åbningsbalancen for de i april 2005 erhvervede polske aktiviteter. Arbejdskapitalen er steget ca. 6% svarende til ca. 1% mindre end stigningen i nettoomsætningen i 1. halvår 2006 i forhold til Den rentebærende gæld netto er uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det fri cash flow udgjorde i perioden 57 mio. kr. mod 19 mio. kr. i 1. halvår Nettoinvesteringerne bl.a. omfattende en PET kolonne (engangsplast) samt lagerfaciliteter til Cido udgjorde 106 mio. kr. mod 66 mio. kr. i 1. halvår Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne udgjorde i årets første 6 måneder 29 mio. kr. mod 35 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket dels skyldtes større pengebindinger i arbejdskapitalen samt øgede rentebetalinger og dels en væsentlig positiv periodeforskydning af betalt a conto skat i Danmark, som vil udlignes på årsbasis. Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 7/17

8 EGNE AKTIER I 1. halvår 2006 har Royal Unibrew opkøbt stk. egne aktier (heraf stk. siden den ordinære generalforsamling i april 2006), hvorefter selskabets beholdning af egne aktier pr. 30. juni 2006 er stk. Heraf er stk. jf. beslutning på generalforsamlingen 2006 annulleret i forbindelse med nedsættelsen af selskabskapitalen ved proklamaperiodens udløb i august 2006 og ca ventes at blive anvendt til afdækning af selskabets aktieoptionsordninger. Bestyrelsen i Royal Unibrew A/S har besluttet at opkøbe op til stk. egne aktier, dog maksimalt til en værdi af 200 mio. kr. i perioden frem til næste ordinære generalforsamling den 30. april Af dette køb er jf. ovenfor opkøbt stk. aktier til en værdi af 31,5 mio. kr. pr. 30. juni Opkøbet er et led i tilpasningen af den fremtidige kapitalstruktur jf. nedenfor. FREMTIDIG KAPITALSTRUKTUR Med henblik på at optimere Royal Unibrews gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) og herigennem øge aktionærernes afkast er det besluttet at tilpasse koncernens kapitalstruktur gennem en øgning af den rentebærende gæld, således denne inden udgangen af 2007 bringes til at udgøre ca. tre gange koncernens indtjening før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) (jf. fondsbørsmeddelelse BG02/2005 af 24. februar 2005). Ved udgangen af 2005 udgjorde den rentebærende gæld 2 X EBITDA. Den videre tilpasning af kapitalstrukturen forudses at ske dels gennem realisering af MACH II strategien og dels gennem tilbagekøb af egne aktier (jf. fondsbørsmeddelelse RU13/2006 af 6. juni 2006). FORVENTNINGER TIL 2006 REGNSKABET Som led i en optimering af produktionsstrukturen i de baltiske lande (jf. fondsbørsmeddelelse RU20/2006 af 9. august 2006) er det besluttet at lukke bryggeriet i Vilnius i Litauen med henblik på at realisere de i MACH II indeholdte mål for denne region. Optimeringen forventes fra 2008 at forbedre EBITDA og EBIT med hhv. ca. 14 mio. kr. og 10 mio. kr., mens årets resultat før skat i 2006 vil blive belastet med særlige poster på ca. 25 mio. kr. Fra Eksport Kredit Fonden er ultimo august modtaget meddelelse om, at et datterselskab i Royal Unibrew koncernen vil modtage betaling af tilgodehavender hidrørende fra tidligere aktiviteter i Nigeria i forbindelse med effektuering af en mellem Parisklubben og Nigeria indgået aftale om delvis betaling og delvis gældseftergivelse af nigeriansk gæld. Royal Unibrew har herefter ultimo august 2006 modtaget et beløb på godt 18 mio. kr. og vil i de kommende 8 år fra 2007 og fremefter modtage i alt 3,2 mio. EUR. På dette grundlag vil 3. kvartalsregnskabet indeholde en indtægt på i alt ca. 35 mio. kr. inkl. nutidsværdien af de fremtidige betalinger. Samtidigt vil i 3. kvartal 2006 princippet for indregning af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder blive ændret fra resultat før skat til resultat efter skat, hvilket skønnes at ville reducere koncernens resultat før skat med ca. 10 mio. kr., mens koncernresultatet (efter skat) forbliver upåvirket af denne ændring. På basis af de i 1. halvår 2006 opnåede resultater og udsigterne til den resterende del af året, herunder gennemførte prisstigninger i Danmark og Litauen, ændres forventningerne til årets resultat før skat til at udgøre mio. kr. mod tidlige mio. kr. uden hensyntagen til de ovenfor omtalte forhold. Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 8/17

9 Forventningerne til årsresultatet kan herefter sammenfattes som følger Mio. kr. Nuværende forventning Tidligere forventning Resultat før skat uden hensyntagen til særlige poster (baltisk produktionsstruktur) og effekt af betalinger vedr. Nigeria Særlige poster vedr. optimering af produktionsstruktur i Baltikum 25 Nigerianske betalinger +35 Ændret regnskabsprincip vedr. kapitalandele i associerede selskaber *) 10 Forventet resultat før skat herefter Forventet skat af årets resultat (forudsat 28% skattesats) Koncernresultat (efter skat) *) Påvirker ikke EBIT UDSAGN OM FREMTIDEN De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i halvårsrapporten for 2006 afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne på de væsentligste markeder og udviklingen på de internationale penge, valuta og rentemarkeder. Udsagn vedrørende fremtiden vil ifølge sagens natur altid være forbundet med usikkerhed, og kan påvirkes udover af de globale økonomiske forhold af f.eks. markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter og emballageformer, uforudsete ophør af samarbejdsforhold, ændring af lovgivningsmæssige forhold (afgifter, miljø, emballager). De realiserede resultater vil derfor kunne afvige fra de anførte forventninger. Royal Unibrew er part i et begrænset antal retssager. Det forventes ikke, at disse retssager vil have væsentlig indflydelse på Royal Unibrews finansielle stilling. Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 9/17

10 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2006 for Royal Unibrew A/S. Halvårsrapporten for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i IFRS om måling og indregning samt øvrige danske krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Halvårsrapporten for 2006 giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Direktion Faxe, den 28. august 2006 Poul Møller Adm. Direktør Connie Astrup Larsen International direktør Povl Friis Teknisk direktør Leif Rasmussen Salgs og marketing direktør Ulrik Sørensen Økonomidirektør Bestyrelsen Steen Weirsøe Formand Tommy Pedersen Næstformand Henrik Brandt Ulrik Bülow Erik Højsholt Hemming Van Erik Christensen Jesper Frid Kirsten Liisberg Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 10/17

11 MEDDELELSER TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S 1/1 27/ januar /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 16. januar /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 23. januar /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 02. marts /2006 Årsregnskabsmeddelelse marts /2006 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven 28a 28. marts /2006 Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven 28a 03. april /2006 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S 20. april /2006 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Royal Unibrew A/S 27. april /2006 Delårsrapport 1. kvartal april /2006 Ordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S Protokol 10. maj /2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S 22. maj /2006 Ekstraordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S Protokol 06. juni /2006 Aktietilbagekøb under Safe Harbour 15. juni /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 26. juni /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 05. juli /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 14. juli /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 25. juli /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 03. august august / /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S Beslutning om optimering af produktionsstrukturen i de baltiske lande 14. august /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S 23. august /2006 Aktietilbagekøb i Royal Unibrew A/S FINANSKALENDER FOR 2006 Regnskabsmeddelelser: 29. august 2006: Halvårsrapport november 2006: Delårsrapport for 3. kvartal 2006 FINANSKALENDER FOR 2007 Generalforsamling og aktionærmøder: 30. april 2007: Ordinær generalforsamling i Faxe 2. maj 2007: Aktionærmøde i Randers 3. maj 2007: Aktionærmøde i Odense Regnskabsmeddelelser: 1. marts 2007: Årsrapport april 2007: Delårsrapport for 1. kvartal august 2007: Halvårsrapport november 2007: Delårsrapport for 3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 11/17

12 KONCERNRESULTATOPGØRELSE (IKKE REVIDERET) (t.dkk) /1 30/ /1 30/ Hele året Omsætning Øl og mineralvandsafgifter Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Særlige poster Resultat før finansielle poster Resultat før skat af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter ved salg af værdipapirer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Koncernresultat Koncernresultatet fordeles således: Moderselskabets aktionærers andel af resultatet Minoritetsaktionærers andel af resultatet Koncernresultat Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 12/17

13 KONCERNBALANCE (IKKE REVIDERET) (t.dkk) / / /12 AKTIVER Goodwill Varemærker Distributionsrettigheder Immaterielle langfristede aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Værdipapirer Andre tilgodehavender Finansielle langfristede aktiver LANGFRISTEDE AKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Langfristede aktiver bestemt for salg KORTFRISTEDE AKTIVER AKTIVER Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 13/17

14 KONCERNBALANCE (IKKE REVIDERET) (t.dkk) / / /12 PASSIVER EGENKAPITAL Selskabskapital Reserve for valutakursregulering Reserve for sikringstransaktioner Overført overskud Foreslået udbytte Periodens resultat Egenkapital for moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser EGENKAPITAL Udskudt skat Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Indløsningsforpligtelse, returemballage Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leverandørgæld Offentlige ydelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER PASSIVER Fondsbørsmeddelelse RU23/2006 Side 14/17

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 24. august 05 RU24 / 2005 HALVÅRSRAPPORT 2005 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 Royal Unibrew Kort fortalt Forord af CEO Hoved- og nøgletal Strategi

Læs mere