Beskatning af usikre og ustabile indkomster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af usikre og ustabile indkomster."

Transkript

1 1 Beskatning af usikre og ustabile indkomster. Sammendrag af Stefán M. Stefánsson, 25. oktober Juridisk generalraport NSFR s seminar i Reykjavík den oktober 2005

2 2 1. Afgrænsning. Reglerne om indkomstudjævning er forskellige alt efter den situation som det drejer sig om. Det kan således være tale om selvstændige erhvervsdrivendes muligheder til at foretage skattemæssige afskrivninger og verdiansættelser eller det kan dreje sig om fysiske personers mulighed til at fradrage indbetalinger på privattegnede pensionsordninger. Reglere kan også behandle mulighederne til at fradrage underskud i en anden indkomst. Det er hovedsagelig dette sidste som bliver drøftet i det følgende. Reglerne herom kan være forskellige eftersom det er tale om erhvervsindtægter, kapitalindtægter, arbejsindtægter, selskabsindtægter eller indtægter fra særlige brancher såsom skogbruk eller fiskeriet. 2. Principper bak udjævning. Skattereglerne i de nordiske lande sigter på at avgrænse indtægter og udgifter for alle skattesubjekter i tid og rum og mellem skattesubjekterne selve. Afgrænsningen er ikke altid uden tvivl og kan ofte give anledning til problemer mellem skattemyndinghederne på den ene side og skatteyderne på den anden side. Hovedreglen i alle de nordiske lande synes at være at beskatningen er nære beslægtet med visse andre lovregler. Det betyder f. eks. at reglerne og bogføring og årsregnskab spiller betydelig rolle også i skattemæssigt henseende. Praktiske overvejelser tyder på at beskatningen af et foretagende er også normalt i samsvar med det civilrettlige regnskapsår som er normalt tolv måneder (men behøver dog ikke at samsvare kalenderåret). Hovedreglen i de nordiske lande synes også at være beskatningsårets endelighed, d.v.s. at fejl som er fremkommet i skatteangivelser under et bestemt skatteår ikke kan korrigeres under andre fremtidige skatteår men må i stedet korrigeres under det skatteår som fejlen henhører til. En anden følge af princippet er at et negativt resultat i et foretagende ikke kan fratrækkes mod indkomster i samme selskab som tilhører et andet regningsår uden særskilt hjemmel (indkomstudjævning). Som en undtagelse fra denne regel kan etventuel nævnes at et underskud kan i nogle lande kvitteres mod en avsætning til en periodiseringsfond fra tidligere år. På den anden side er underskudsudjævning normalt mulig og vil blive nærmere diskuteret nedenfor.

3 3 Neutralitetsprincippet. Udgangspunktet er at man tager et selskabs hele liv i betragtning i skattemæssigt henseende og fordeler det på visse tildsperioder, normalt 12 måneder. Dette skal gjøres neutralt, d.v.s. i samsvar med princippet om beskatningsårets endelighed. Derav følger at en transaktion må være neutral i et tidsmæssigt perspektiv. Mulighederne for underskudsudjævning må ses fra denne baggrund. Realisationpricippet. Når man fordeler udgifter og indtægter i et selskab i årsperioder er det oftest taget sigte på realisation. Det betyder at intægter i et selskap regnes til den periode når de er realiseret. Som et eksempel på dette kan man først regne med en indtægt ifølge en købekontrakt når køberen er pligtig til at erlægge ydelsen ifølge en gyldig aftale. På samme måde kan udgifter først fratrækkes når selskabet har pligt til at yde. 1 Fremtidige udgifter kan kun fratrækkes når deres ydelse bliver aktuelle. Verdifastsættelsen af enkelte goder kan også ofte give anledning til tvivl. I skattelovgivningen i de nordiske lande kan man normalt regne med lovregler herom. Her kan EU forordning 1606/ også benævnes. Den gælder for børsregistrerede selskaber og indebærer bl.a. forændring af gældende regler om verdifastsættelse. Hovedprincippet synes også at være at de nordiske lande har hver for sig har magt til at bestemme hvilken slags skatteregler skal gælde for indlandske selskaber og for individer som er bosat i landet. Det samme gælder for individer og foretagende som har periodiske eller tilfældige indtægter i de relative lande. Man taler om en såkaldt ubegrænset og begrænset skattepligt i vedkommende land. Internationale avtaler og praksis kan dog indeholde avigende særregler. Disse principper stemmer overens med folkeretslige regler. 3. Nettoindkomstprincippet (expenditure-revenue theory). Hovedreglen er at ved opgjørelsen af skattepligtig indkomst kan udgifter fratrækkes som er afholdt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten (nettoindkomstprincip) indenfor den tidsramme som det drejer sig om. Kun meget specielle undtagelser findes fra denne regel. Hertil kan måske anføres afskrivning af ældre gæld samt en hjemmel til ny verdiansættelse. Det følger af nettoindkomstprincippet at den skattepligtige indkomst kan blive negativ i de tilfælde hvor årets fradragsberettige udgifter overstiger årets skattepligtige indtægter. 1 I den islandske skattelov siges: de udgifter som skal i året gå til at erhververe indtægterne. 2 IAS International Financial Reporting Standarts (IFRS). Som gælder også for ikke børsregistrede selskaber i Finland

4 4 4. Fremføring af underskud (transfer of losses, carry forward- reglen). Hovedreglen i alle de nordiske lande er at et underskud fra tidligere år kan fratrækkes fra fremtidige gevinster uden nogen begrænsning indenfor samme selskab. Det synes ikke at spille nogen rolle om underskudded er opstået i de enkelte af de nordiske lande eller i udlandet. På den ander side må det dreje sig om aktiviteter som er skattepligtige i den pågældende nordisk stat. Man kan normalt ikke rulle et underskud bakover til at kvitte mot ældre og allerede beskattede indtægter. Undtagelser herfra findes i nogle lovgivninger hvor der er hjemmel i visse tilfælde til at kvitte et underskud mod perioderingsseringsfonde fra tidligere åre. Hovedreglen om fremføring af underskud begrænses dog i skattelovgivningen. I Island, Norge og Finland er denne fremføringsret for eks. begrænset til 10 år. Normalt skal tab også fratrækkes i den rækkefølge som de opstod. I det norske indlæg er det særlig fremhævet at et selskab kan miste sin ret til fremføring hvis overføringen af denne skatteposition er det centrale element ved transaktionen. I Danmark kan man fra 2002 fremføre et underskuld uden nogen tidsmæssig begrænsning af denne art (i stedet for 5 års regel som var gældende før). I Sverige kan fremføring af uderskud rulles fremover uden nogen tidsmæssig begrænsning. For det andet synes hovedreglen om fremføring at tage sigte på at det er tale om nogenlunde det samme selskab over årene. Den gælder derfor ikke hvis en nærmere foreskrevet forændring er sket i ejerforholdet i selskabet. Hensigten med reglene herom er ikke mindst at modvirke handel med såkaldte underskudsselskaber hvis eneste aktiv ofte er et uunyttet skattemæssigt underskud som kan bruges til modregning efter at nye ejere har indskudt nyt kapital i selskabet og forsætter bedriften. I islandsk lovgivning er det derfor en betingelse for anvendelsen af hovedreglen at det ikke er sket vældig forændring i selskabets drift hvor også ejerskifte spiller en rolle. Betingelsen gælder dog ikke hvis det bevises at forændringen fand sted i henhod til et normalt driftsøjemed. I Finland findes der også begrænsninger af denne art. Således kan retten til fradrag tages bort hvis en vældig forændring i ejerforholdet sker i selskabet. I ikke børsnoterede selskaber kan retten til udjævning således kun udnyttes hvis ikke mer end halvdelen af aktierne skifter hænde. Indirekt ejendomsskifte kan her også tages i betragtning.

5 5 I Norge bortfalder retten til fremføring af underskud hvis virksomheden nedlægges eller afhændes. Derudover anses det som gældende ret at et selskab kan fortabe retten til fremføring af underskud hvis overføringen af denne skatteposition var det sentrale element i transaktionen. Den nærmere grænsedrag gælder dog som sammensat og skønspræget. Et underskud kan således som hovedregel hverken øverføres til andre retssubjekter eller øverføres fra andre. I Danmark har hovedreglen om fremføring været lovfæstet fra Man har ikke kunnet undlade at modregne ef fremført underskud i et indkomstsårs overskud og dermed gemme det til senere år. Hvis mere end 50% af selskabskapitalen ved årets udløb ejes af andre selskabsdeltagere end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår kan underskuddet ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter med visse tillæg. Det underskud som ikke kan modregnes på grund af denne begrænsning er dog ikke tabt idet det kan fremføres til modregning i overskuld der måtte overstige positive nettokapitalindtægter i senere indkomstår. I Sverige indtræder også begrænsninger hvis et aktieselskab eller en privatperson erhverver et bestemmende indflydelse over et aktieselskab som råder over uudnyttet tab. I disse tilfælde begrænses retten til at udnytte tabet både beløbsmæssigt og gennem forbud til at udnytte visse koncernbiddrag skattemæssigt i en femårsperiode (koncernbidragsspærre). Herved bemærkes også at i Sverige findes regler hvis formål er at forhindre at tabsselskaber kan udnytte fremført tab ved at købe ubeskattede goder til en underpris for derigennem at udjævne tabet. 5. Tilbageføring af tap (indkomstudjævning, carry back-reglen). Hovedreglen er som allerede fremført at tilbageføring af tab er ikke muligt indenfor skattelovgivningerne i de nordiske lande. I Norge er dette således ikke muligt udenfor meget specielle tilfælde, f. eks. i forbindelse med likvidation af selskaber og det samme gælder for Danmark. I Island har man ikke muligheder af denne art så vidt det ses. I Sverige foreligger der tradition for hjemmel til tilførsel i særskilte skattemæssige fonder til resultatsudjævning. Således har aktieselskaber nu mulighed til avsætte op til 25% af indkomsten til en periodiseringsfond som kan beholdes maksimalt i 6 år uden at blive medregnet som indtægt i selskabet. Det er klart at den officielle skat (28%) skal ses med henblik på denne mulighed af tilførsel i periodiseringsfond. Fordelen formindskes dog igen på grund af en bestemt rente som må betales til staten af det beløb som er tilført i disse fonde.

6 6 6. Underskudsbegrænsninger i forbindelse med gældseftergivelse. Som des ses af det allerede nævnte er der i en vid udstrækning mulighed for at modregne et underskud i enten en anden indkomst eller at fremføre det til modregning i senere års indkomster. Dansk ret har her visse begrænsninger som bl. a. skal sikre at der ikke kan opnås dobbeltfradrag for underskuddet. I Danmark findes der således regler gældseftergivelse som kommer ind på dette. Hvis det drejer sig om gældseftergivelse i henhold til tvangsakkord efter konkursloven eller en aftale om frivillig akkord som anses som en samled ordning i henhold til kursgevinstloven og visse andre betingelser opfyldt medregnes eftergivelsen ikke ved opgjørelsen af den skattepligtige indkomst. I den udstrækning som eftergivelsen er skattefri sker der imidlertid begrænsning af fremførselsberettigede underskud. Tankegangen er at den gæld der eftergives kunne stamme fra fradragsberettigede udgifter. Hvis man ikke begrænsede muligheden for underskudsfremførsel ville det kunne medføre at debitor fik fradag fra udgifter som aldrig var blevet betalt. Norge synes også at have en lignende begrænsning som i Danmark. Island har ikke begrænsninger af denne art. Det er ikke oplyst hvilken regler gælder om dette i Finland og Sverige. 7. Fusion og fision. Som udgangspunkt synes den hovedregel at gælde at alle skattemæssige rettigheder og pligter af det selskab som ophører overføres til det selskab som efterstår men dog kun på hvis visse betingelser er opfyldt. I Island er betingelserne således: - at det overtagende selskab driver beslægtet virksomhed, - at det opløste selskab ikke var ud af drift eller havde beskedne aktiva, - at hensigten med fusion/fision må anses for at have normal driftsbaggrund, - at det overførte tap må have været dannet i samme slags virksomhed som det modtagende virksomhed driver. I Norge anses et fremført underskud som en skatteposition. Ved fusion og fision av selskaber skal de skattemæssige verdier viderføres af det overtagende

7 7 selskab. Det fører til at man i fusionsåret kan gjøre sig nytte af fremførbart underskud fra begge selskaber og at eventuelt genstående underskud kan fremføres. I Finland gælder også den samme hovedregel men kun hvis det overtagende selskab eller dets aktionære har ejet over halvparten af det fusionærede eller fissionerede selskab fra begyndelsen af de år som underskuddet kan henføres til. 3 I Danmark kan et skattemæssigt underskud i enten det indskydende eller det modtagende selskab fra tiden før omstrukteringen normalt ikke modregnes ved opgjørelsen af den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab efter omstruktureringen. Der gælder to undtagleser fra denne reglel. For det første hvis de omstrukturerede selskaber er koncernforbundne og for det andet hvis der er tale om underskud i finanseringsvirksomheder. I Sverige gælder reglerne om koncernbidragsspærre (se foran) i tilfælde af fusion mellem to aktieselskaber som ikke tilhører samme koncern. I andre tilfælde når et aktieselskab overfører al sin ejendom og skylder til et andet aktieselskab og får til gengæld aktier i det overtagende selskab har det overtagende selskab ikke ret til udjævne underskuddet mod sit eget overskud. 8. Koncernbeskatning (sambeskatning). Begrebet koncern er som hovedregel ikke defineret i de nordiske skattelovginvninger. I fleste tilfælde vil man her støtte sig til aktielovens og årsberegningslovens bestemmelser med de begrænsninger som fremkommer af skatteloverne. Hovedreglen i alle de nordiske lande synes at være at der er ikke til stede nogen koncernbeskatning som sådan. En egentlig sammenbeskatning af en koncern findes derfor ikke. Indenfor koncernet er det derimod de enkelte selskaber som udgjør skattesubjekterne. 4 Koncernet kan dog beskattes som en enhed i visse tilfælde eller der findes mulighed til resultatsudjævning 3 Neither devisions nor mergers terminate the right to deduct losses if the acquiring company or its shareholders have owned from the beginning of the year when the loss occurs over a half of the merging or deviding company (page 10). 4 Reglerner om interne afregningspriser (transfer pricing) andvendes undertiden indenfor en koncern til at opnå resultatsudjævning. Disse regler er dog ikke blevet drøftet i indlæggerne.

8 8 I Island er betingelserne bl.a. at moderselsabet ejer ikke mindre en 90% af aktierne i datterselskabet og at sambeskatningen skal bestå i det mindste i fem år. Skatten bliver pålagt moderselsabet (det kan dog fraviges) men alle aktieselskaberne indenfor koncernet bærer et solidarisk ansvar i henhold til den pålagte skat. Underskud kan i et selskab indenfor koncernet fratrækkes fra de andres indtægter (dog ikke tab fra tiden før sambeskatning). I Norge er hvert enkelt selskab indenfor koncernet skattepligtigt. Som en undtagelse kan man se et koncernbidrag i det tilfælde hvor moderselskabet ejer ikke mindre en 90% af aktierne i datterselskabet og helhedsbilansen er negativ. I sådanne tilfælde kan det selskab som har en positiv balanse ensidigt overføre et bidrag til underskudsselskabet med fradragsrett for giver og skattepligt for modtager. Koncernbiddragsordningen gælder kun mellem norske selskaber og udenlandske selskaber og deres filialer i Norge vil derfor falde udenfor systemet ifølge norsk lov. Men hvis det foreligger skatteavtale med en bestemmelse om ikke-diskriminering har man i Norge lagt til grund at koncernbiddrag kan ydes fra udenlandsk ejet norsk filial til et andet norsk selskab. Derimod har man ikke villet antage koncernbidrag fra norskt selskab til udenlandsk filial eller mellem flere udenlandske filialer. Det findes i Norege også regler um konserninterne overføringer. Ifølge disse regler kan goder overføres fra et selskab til et andet indenfor koncernet på visse betingelser uden at udløse skattepligtig indkomst. Sluttelig har man regler om den såkaldte fritaksmetode ifølge hvilke man kan realisere beløb ud af et koncern i visse tilfælde. I Sverige er der ligsom i Norge hjemmel for fratrækkelsen af et koncernbidrag hvis moderselsabet ejer ikke mindre en 90% af aktierne i datterselskabet. Bidraget er at anse som et skatteberettiget fradrag hos giveren og skattepligtigt indkomst hos modtageren. Det er ikke muligt at overføre koncernbidrag til udenlandske datterselskaber hvis de ikke kan beskattes i Sverige. Det går heller ikke at overføre bidrag til svenske aktieselskaber som skal beskattes i andre stater på grund af skatteavtaler. 5 Et koncernbidrag kan derfor kun erlægges mellem skattesubjekter som er skattepligtige i Sverige I Finland findes der lignene regler om koncernbidrag (group contribution) og i Sverige. Også her kan koncernbidraget kun erlægges mellem skattesubjekter som er skattepligtige i Finland til at opnå gunstige skattevirkninger. Et koncernbidrag kan derfor ikke gives til udenlandske selskaber. 6 5 I den ikke endnu afsluttede sag ved EF domstolen C-446/03 (Marks&Spencer) fremhæver Marks&Spencer at britiske skattelov er i uoverensstemmelse med Romartraktatens artikkel 43 eftersom de ikke hjemler fratrækkelse af underskud som er opstået i deres filialer i Spanien, Tyskland og Belgien. 6 I det finske indlæg siges b.a.: The question of the territorial scope of the Act on Group Contribution is under discussion in The Finnish Supreme Administrative Court (KHO 2005:29). The Court has made reference to the Court of Justice of the European Communities for a preliminary ruling in the case (Case C-231/05). The

9 9 I Danmark har det været muligt at foretage resultatsudjævning i koncerner ved at lade et underskud i et koncernforbundet selskab blive modregnet i andre koncernforbundne selskabers overskud (sambeskatning). Hovedreglen var at det krævedes 100% ejerskab af selskabet for at kunne inddrages i sambeskatningen. Koncernen selv kunne vælge hvilke selskaber der ønskedes sambeskattet og der har været mulighed for at inddrage udenlandske selskaber i sambeskatningen. I henhold til en ny lov 426/2005 tager koncernbegrebet nu som hovedregel udgangspunkt i årsregnskabsloven begreb hvorefter det er afgjørende om moderselskabet kan udøve bestemmende indflydelse i datterselsabet og sambeskatningsreglerne er også blevet væsentlig forændret. 7 De danske koncernforbundne selskaber som opfylder en vis koncerndefinition skal nu sambeskattes. Dog er forsat frivilligt om udenlandske selskaber inddrages efter regerne um international sambeskatning men hvis det vælges skal alle udenlandske selskaber inddrages der opfylder koncerndefinitionen. Supreme Administrative Court has to determine whether Finland has an obligation to accept as a deductible expense a group contribution granted by a Finnish company to a company located in the UK belonging to a same group if all other requirements than the requirement that both companies are Finnish, are fulfilled. The main question is whether Articles 43, 56 and 58 of EC Treaty and the Directive 90/435/EEC on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, is to be interpreted as precluding a system so that the group contribution system is applicable only to the situations where both the assignee and the assignor of the contribution are companies resident in Finland. 7 For børsnoterede selskaber er koncernbegrebet i den international regnskabsstandart IAS 27 anvendes i henhold til forordning (EF) 2238/2004.

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 5242 775 Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory I denne artikel analyseres den skatteretlige behandling af underskud fra kulbrinteaktivitet, hvilket bl.a. indebærer

Læs mere

Dansk juridisk og økonomisk nationalrapport NSFR s seminar i Reykjavik den 27.-28. oktober 2005. Beskatning af usikre og ustabile indkomster

Dansk juridisk og økonomisk nationalrapport NSFR s seminar i Reykjavik den 27.-28. oktober 2005. Beskatning af usikre og ustabile indkomster Dansk juridisk og økonomisk nationalrapport NSFR s seminar i Reykjavik den 27.-28. oktober 2005 Beskatning af usikre og ustabile indkomster Af Susanne Pedersen 1, Michael Møller 2 og Claus Parum 3 Indledning

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr. 2005-418-0182 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech

Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland. 17 April 2013 Claus Bech Færøsk Delegation - Business Seminar Etablering af virksomhed i Grønland 17 April 2013 Claus Bech Agenda Bogføring og årsregnskab Skat i Grønland Selskabsskat Personskat 2 Footer Introduktion Deloitte

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). D O M Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). 5. afd. nr. B-1930-10: GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere