Beskatning af usikre og ustabile indkomster.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af usikre og ustabile indkomster."

Transkript

1 1 Beskatning af usikre og ustabile indkomster. Sammendrag af Stefán M. Stefánsson, 25. oktober Juridisk generalraport NSFR s seminar i Reykjavík den oktober 2005

2 2 1. Afgrænsning. Reglerne om indkomstudjævning er forskellige alt efter den situation som det drejer sig om. Det kan således være tale om selvstændige erhvervsdrivendes muligheder til at foretage skattemæssige afskrivninger og verdiansættelser eller det kan dreje sig om fysiske personers mulighed til at fradrage indbetalinger på privattegnede pensionsordninger. Reglere kan også behandle mulighederne til at fradrage underskud i en anden indkomst. Det er hovedsagelig dette sidste som bliver drøftet i det følgende. Reglerne herom kan være forskellige eftersom det er tale om erhvervsindtægter, kapitalindtægter, arbejsindtægter, selskabsindtægter eller indtægter fra særlige brancher såsom skogbruk eller fiskeriet. 2. Principper bak udjævning. Skattereglerne i de nordiske lande sigter på at avgrænse indtægter og udgifter for alle skattesubjekter i tid og rum og mellem skattesubjekterne selve. Afgrænsningen er ikke altid uden tvivl og kan ofte give anledning til problemer mellem skattemyndinghederne på den ene side og skatteyderne på den anden side. Hovedreglen i alle de nordiske lande synes at være at beskatningen er nære beslægtet med visse andre lovregler. Det betyder f. eks. at reglerne og bogføring og årsregnskab spiller betydelig rolle også i skattemæssigt henseende. Praktiske overvejelser tyder på at beskatningen af et foretagende er også normalt i samsvar med det civilrettlige regnskapsår som er normalt tolv måneder (men behøver dog ikke at samsvare kalenderåret). Hovedreglen i de nordiske lande synes også at være beskatningsårets endelighed, d.v.s. at fejl som er fremkommet i skatteangivelser under et bestemt skatteår ikke kan korrigeres under andre fremtidige skatteår men må i stedet korrigeres under det skatteår som fejlen henhører til. En anden følge af princippet er at et negativt resultat i et foretagende ikke kan fratrækkes mod indkomster i samme selskab som tilhører et andet regningsår uden særskilt hjemmel (indkomstudjævning). Som en undtagelse fra denne regel kan etventuel nævnes at et underskud kan i nogle lande kvitteres mod en avsætning til en periodiseringsfond fra tidligere år. På den anden side er underskudsudjævning normalt mulig og vil blive nærmere diskuteret nedenfor.

3 3 Neutralitetsprincippet. Udgangspunktet er at man tager et selskabs hele liv i betragtning i skattemæssigt henseende og fordeler det på visse tildsperioder, normalt 12 måneder. Dette skal gjøres neutralt, d.v.s. i samsvar med princippet om beskatningsårets endelighed. Derav følger at en transaktion må være neutral i et tidsmæssigt perspektiv. Mulighederne for underskudsudjævning må ses fra denne baggrund. Realisationpricippet. Når man fordeler udgifter og indtægter i et selskab i årsperioder er det oftest taget sigte på realisation. Det betyder at intægter i et selskap regnes til den periode når de er realiseret. Som et eksempel på dette kan man først regne med en indtægt ifølge en købekontrakt når køberen er pligtig til at erlægge ydelsen ifølge en gyldig aftale. På samme måde kan udgifter først fratrækkes når selskabet har pligt til at yde. 1 Fremtidige udgifter kan kun fratrækkes når deres ydelse bliver aktuelle. Verdifastsættelsen af enkelte goder kan også ofte give anledning til tvivl. I skattelovgivningen i de nordiske lande kan man normalt regne med lovregler herom. Her kan EU forordning 1606/ også benævnes. Den gælder for børsregistrerede selskaber og indebærer bl.a. forændring af gældende regler om verdifastsættelse. Hovedprincippet synes også at være at de nordiske lande har hver for sig har magt til at bestemme hvilken slags skatteregler skal gælde for indlandske selskaber og for individer som er bosat i landet. Det samme gælder for individer og foretagende som har periodiske eller tilfældige indtægter i de relative lande. Man taler om en såkaldt ubegrænset og begrænset skattepligt i vedkommende land. Internationale avtaler og praksis kan dog indeholde avigende særregler. Disse principper stemmer overens med folkeretslige regler. 3. Nettoindkomstprincippet (expenditure-revenue theory). Hovedreglen er at ved opgjørelsen af skattepligtig indkomst kan udgifter fratrækkes som er afholdt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten (nettoindkomstprincip) indenfor den tidsramme som det drejer sig om. Kun meget specielle undtagelser findes fra denne regel. Hertil kan måske anføres afskrivning af ældre gæld samt en hjemmel til ny verdiansættelse. Det følger af nettoindkomstprincippet at den skattepligtige indkomst kan blive negativ i de tilfælde hvor årets fradragsberettige udgifter overstiger årets skattepligtige indtægter. 1 I den islandske skattelov siges: de udgifter som skal i året gå til at erhververe indtægterne. 2 IAS International Financial Reporting Standarts (IFRS). Som gælder også for ikke børsregistrede selskaber i Finland

4 4 4. Fremføring af underskud (transfer of losses, carry forward- reglen). Hovedreglen i alle de nordiske lande er at et underskud fra tidligere år kan fratrækkes fra fremtidige gevinster uden nogen begrænsning indenfor samme selskab. Det synes ikke at spille nogen rolle om underskudded er opstået i de enkelte af de nordiske lande eller i udlandet. På den ander side må det dreje sig om aktiviteter som er skattepligtige i den pågældende nordisk stat. Man kan normalt ikke rulle et underskud bakover til at kvitte mot ældre og allerede beskattede indtægter. Undtagelser herfra findes i nogle lovgivninger hvor der er hjemmel i visse tilfælde til at kvitte et underskud mod perioderingsseringsfonde fra tidligere åre. Hovedreglen om fremføring af underskud begrænses dog i skattelovgivningen. I Island, Norge og Finland er denne fremføringsret for eks. begrænset til 10 år. Normalt skal tab også fratrækkes i den rækkefølge som de opstod. I det norske indlæg er det særlig fremhævet at et selskab kan miste sin ret til fremføring hvis overføringen af denne skatteposition er det centrale element ved transaktionen. I Danmark kan man fra 2002 fremføre et underskuld uden nogen tidsmæssig begrænsning af denne art (i stedet for 5 års regel som var gældende før). I Sverige kan fremføring af uderskud rulles fremover uden nogen tidsmæssig begrænsning. For det andet synes hovedreglen om fremføring at tage sigte på at det er tale om nogenlunde det samme selskab over årene. Den gælder derfor ikke hvis en nærmere foreskrevet forændring er sket i ejerforholdet i selskabet. Hensigten med reglene herom er ikke mindst at modvirke handel med såkaldte underskudsselskaber hvis eneste aktiv ofte er et uunyttet skattemæssigt underskud som kan bruges til modregning efter at nye ejere har indskudt nyt kapital i selskabet og forsætter bedriften. I islandsk lovgivning er det derfor en betingelse for anvendelsen af hovedreglen at det ikke er sket vældig forændring i selskabets drift hvor også ejerskifte spiller en rolle. Betingelsen gælder dog ikke hvis det bevises at forændringen fand sted i henhod til et normalt driftsøjemed. I Finland findes der også begrænsninger af denne art. Således kan retten til fradrag tages bort hvis en vældig forændring i ejerforholdet sker i selskabet. I ikke børsnoterede selskaber kan retten til udjævning således kun udnyttes hvis ikke mer end halvdelen af aktierne skifter hænde. Indirekt ejendomsskifte kan her også tages i betragtning.

5 5 I Norge bortfalder retten til fremføring af underskud hvis virksomheden nedlægges eller afhændes. Derudover anses det som gældende ret at et selskab kan fortabe retten til fremføring af underskud hvis overføringen af denne skatteposition var det sentrale element i transaktionen. Den nærmere grænsedrag gælder dog som sammensat og skønspræget. Et underskud kan således som hovedregel hverken øverføres til andre retssubjekter eller øverføres fra andre. I Danmark har hovedreglen om fremføring været lovfæstet fra Man har ikke kunnet undlade at modregne ef fremført underskud i et indkomstsårs overskud og dermed gemme det til senere år. Hvis mere end 50% af selskabskapitalen ved årets udløb ejes af andre selskabsdeltagere end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår kan underskuddet ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter med visse tillæg. Det underskud som ikke kan modregnes på grund af denne begrænsning er dog ikke tabt idet det kan fremføres til modregning i overskuld der måtte overstige positive nettokapitalindtægter i senere indkomstår. I Sverige indtræder også begrænsninger hvis et aktieselskab eller en privatperson erhverver et bestemmende indflydelse over et aktieselskab som råder over uudnyttet tab. I disse tilfælde begrænses retten til at udnytte tabet både beløbsmæssigt og gennem forbud til at udnytte visse koncernbiddrag skattemæssigt i en femårsperiode (koncernbidragsspærre). Herved bemærkes også at i Sverige findes regler hvis formål er at forhindre at tabsselskaber kan udnytte fremført tab ved at købe ubeskattede goder til en underpris for derigennem at udjævne tabet. 5. Tilbageføring af tap (indkomstudjævning, carry back-reglen). Hovedreglen er som allerede fremført at tilbageføring af tab er ikke muligt indenfor skattelovgivningerne i de nordiske lande. I Norge er dette således ikke muligt udenfor meget specielle tilfælde, f. eks. i forbindelse med likvidation af selskaber og det samme gælder for Danmark. I Island har man ikke muligheder af denne art så vidt det ses. I Sverige foreligger der tradition for hjemmel til tilførsel i særskilte skattemæssige fonder til resultatsudjævning. Således har aktieselskaber nu mulighed til avsætte op til 25% af indkomsten til en periodiseringsfond som kan beholdes maksimalt i 6 år uden at blive medregnet som indtægt i selskabet. Det er klart at den officielle skat (28%) skal ses med henblik på denne mulighed af tilførsel i periodiseringsfond. Fordelen formindskes dog igen på grund af en bestemt rente som må betales til staten af det beløb som er tilført i disse fonde.

6 6 6. Underskudsbegrænsninger i forbindelse med gældseftergivelse. Som des ses af det allerede nævnte er der i en vid udstrækning mulighed for at modregne et underskud i enten en anden indkomst eller at fremføre det til modregning i senere års indkomster. Dansk ret har her visse begrænsninger som bl. a. skal sikre at der ikke kan opnås dobbeltfradrag for underskuddet. I Danmark findes der således regler gældseftergivelse som kommer ind på dette. Hvis det drejer sig om gældseftergivelse i henhold til tvangsakkord efter konkursloven eller en aftale om frivillig akkord som anses som en samled ordning i henhold til kursgevinstloven og visse andre betingelser opfyldt medregnes eftergivelsen ikke ved opgjørelsen af den skattepligtige indkomst. I den udstrækning som eftergivelsen er skattefri sker der imidlertid begrænsning af fremførselsberettigede underskud. Tankegangen er at den gæld der eftergives kunne stamme fra fradragsberettigede udgifter. Hvis man ikke begrænsede muligheden for underskudsfremførsel ville det kunne medføre at debitor fik fradag fra udgifter som aldrig var blevet betalt. Norge synes også at have en lignende begrænsning som i Danmark. Island har ikke begrænsninger af denne art. Det er ikke oplyst hvilken regler gælder om dette i Finland og Sverige. 7. Fusion og fision. Som udgangspunkt synes den hovedregel at gælde at alle skattemæssige rettigheder og pligter af det selskab som ophører overføres til det selskab som efterstår men dog kun på hvis visse betingelser er opfyldt. I Island er betingelserne således: - at det overtagende selskab driver beslægtet virksomhed, - at det opløste selskab ikke var ud af drift eller havde beskedne aktiva, - at hensigten med fusion/fision må anses for at have normal driftsbaggrund, - at det overførte tap må have været dannet i samme slags virksomhed som det modtagende virksomhed driver. I Norge anses et fremført underskud som en skatteposition. Ved fusion og fision av selskaber skal de skattemæssige verdier viderføres af det overtagende

7 7 selskab. Det fører til at man i fusionsåret kan gjøre sig nytte af fremførbart underskud fra begge selskaber og at eventuelt genstående underskud kan fremføres. I Finland gælder også den samme hovedregel men kun hvis det overtagende selskab eller dets aktionære har ejet over halvparten af det fusionærede eller fissionerede selskab fra begyndelsen af de år som underskuddet kan henføres til. 3 I Danmark kan et skattemæssigt underskud i enten det indskydende eller det modtagende selskab fra tiden før omstrukteringen normalt ikke modregnes ved opgjørelsen af den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab efter omstruktureringen. Der gælder to undtagleser fra denne reglel. For det første hvis de omstrukturerede selskaber er koncernforbundne og for det andet hvis der er tale om underskud i finanseringsvirksomheder. I Sverige gælder reglerne om koncernbidragsspærre (se foran) i tilfælde af fusion mellem to aktieselskaber som ikke tilhører samme koncern. I andre tilfælde når et aktieselskab overfører al sin ejendom og skylder til et andet aktieselskab og får til gengæld aktier i det overtagende selskab har det overtagende selskab ikke ret til udjævne underskuddet mod sit eget overskud. 8. Koncernbeskatning (sambeskatning). Begrebet koncern er som hovedregel ikke defineret i de nordiske skattelovginvninger. I fleste tilfælde vil man her støtte sig til aktielovens og årsberegningslovens bestemmelser med de begrænsninger som fremkommer af skatteloverne. Hovedreglen i alle de nordiske lande synes at være at der er ikke til stede nogen koncernbeskatning som sådan. En egentlig sammenbeskatning af en koncern findes derfor ikke. Indenfor koncernet er det derimod de enkelte selskaber som udgjør skattesubjekterne. 4 Koncernet kan dog beskattes som en enhed i visse tilfælde eller der findes mulighed til resultatsudjævning 3 Neither devisions nor mergers terminate the right to deduct losses if the acquiring company or its shareholders have owned from the beginning of the year when the loss occurs over a half of the merging or deviding company (page 10). 4 Reglerner om interne afregningspriser (transfer pricing) andvendes undertiden indenfor en koncern til at opnå resultatsudjævning. Disse regler er dog ikke blevet drøftet i indlæggerne.

8 8 I Island er betingelserne bl.a. at moderselsabet ejer ikke mindre en 90% af aktierne i datterselskabet og at sambeskatningen skal bestå i det mindste i fem år. Skatten bliver pålagt moderselsabet (det kan dog fraviges) men alle aktieselskaberne indenfor koncernet bærer et solidarisk ansvar i henhold til den pålagte skat. Underskud kan i et selskab indenfor koncernet fratrækkes fra de andres indtægter (dog ikke tab fra tiden før sambeskatning). I Norge er hvert enkelt selskab indenfor koncernet skattepligtigt. Som en undtagelse kan man se et koncernbidrag i det tilfælde hvor moderselskabet ejer ikke mindre en 90% af aktierne i datterselskabet og helhedsbilansen er negativ. I sådanne tilfælde kan det selskab som har en positiv balanse ensidigt overføre et bidrag til underskudsselskabet med fradragsrett for giver og skattepligt for modtager. Koncernbiddragsordningen gælder kun mellem norske selskaber og udenlandske selskaber og deres filialer i Norge vil derfor falde udenfor systemet ifølge norsk lov. Men hvis det foreligger skatteavtale med en bestemmelse om ikke-diskriminering har man i Norge lagt til grund at koncernbiddrag kan ydes fra udenlandsk ejet norsk filial til et andet norsk selskab. Derimod har man ikke villet antage koncernbidrag fra norskt selskab til udenlandsk filial eller mellem flere udenlandske filialer. Det findes i Norege også regler um konserninterne overføringer. Ifølge disse regler kan goder overføres fra et selskab til et andet indenfor koncernet på visse betingelser uden at udløse skattepligtig indkomst. Sluttelig har man regler om den såkaldte fritaksmetode ifølge hvilke man kan realisere beløb ud af et koncern i visse tilfælde. I Sverige er der ligsom i Norge hjemmel for fratrækkelsen af et koncernbidrag hvis moderselsabet ejer ikke mindre en 90% af aktierne i datterselskabet. Bidraget er at anse som et skatteberettiget fradrag hos giveren og skattepligtigt indkomst hos modtageren. Det er ikke muligt at overføre koncernbidrag til udenlandske datterselskaber hvis de ikke kan beskattes i Sverige. Det går heller ikke at overføre bidrag til svenske aktieselskaber som skal beskattes i andre stater på grund af skatteavtaler. 5 Et koncernbidrag kan derfor kun erlægges mellem skattesubjekter som er skattepligtige i Sverige I Finland findes der lignene regler om koncernbidrag (group contribution) og i Sverige. Også her kan koncernbidraget kun erlægges mellem skattesubjekter som er skattepligtige i Finland til at opnå gunstige skattevirkninger. Et koncernbidrag kan derfor ikke gives til udenlandske selskaber. 6 5 I den ikke endnu afsluttede sag ved EF domstolen C-446/03 (Marks&Spencer) fremhæver Marks&Spencer at britiske skattelov er i uoverensstemmelse med Romartraktatens artikkel 43 eftersom de ikke hjemler fratrækkelse af underskud som er opstået i deres filialer i Spanien, Tyskland og Belgien. 6 I det finske indlæg siges b.a.: The question of the territorial scope of the Act on Group Contribution is under discussion in The Finnish Supreme Administrative Court (KHO 2005:29). The Court has made reference to the Court of Justice of the European Communities for a preliminary ruling in the case (Case C-231/05). The

9 9 I Danmark har det været muligt at foretage resultatsudjævning i koncerner ved at lade et underskud i et koncernforbundet selskab blive modregnet i andre koncernforbundne selskabers overskud (sambeskatning). Hovedreglen var at det krævedes 100% ejerskab af selskabet for at kunne inddrages i sambeskatningen. Koncernen selv kunne vælge hvilke selskaber der ønskedes sambeskattet og der har været mulighed for at inddrage udenlandske selskaber i sambeskatningen. I henhold til en ny lov 426/2005 tager koncernbegrebet nu som hovedregel udgangspunkt i årsregnskabsloven begreb hvorefter det er afgjørende om moderselskabet kan udøve bestemmende indflydelse i datterselsabet og sambeskatningsreglerne er også blevet væsentlig forændret. 7 De danske koncernforbundne selskaber som opfylder en vis koncerndefinition skal nu sambeskattes. Dog er forsat frivilligt om udenlandske selskaber inddrages efter regerne um international sambeskatning men hvis det vælges skal alle udenlandske selskaber inddrages der opfylder koncerndefinitionen. Supreme Administrative Court has to determine whether Finland has an obligation to accept as a deductible expense a group contribution granted by a Finnish company to a company located in the UK belonging to a same group if all other requirements than the requirement that both companies are Finnish, are fulfilled. The main question is whether Articles 43, 56 and 58 of EC Treaty and the Directive 90/435/EEC on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, is to be interpreted as precluding a system so that the group contribution system is applicable only to the situations where both the assignee and the assignor of the contribution are companies resident in Finland. 7 For børsnoterede selskaber er koncernbegrebet i den international regnskabsstandart IAS 27 anvendes i henhold til forordning (EF) 2238/2004.

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. kandidatafhandling Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Jesper Teddy Christiansen Kristina Bisgaard Bohnstedt-Petersen Vejleder: Christen Amby

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Selskabsskatteret 2010/11

Selskabsskatteret 2010/11 Erik Werlauff Selskabsskatteret 2010/11 12. udgave &Q$t THOMSON REUTERS Indholdsfortegnelse Forkortelser 13 KAPITEL 1. SELSKABSSKATTERETTENS GRUNDPRINCIPPER - dansk og europæisk skatteret,forebyggelseaf

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande?

Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande? Patentbokse og lignende skatteincitamenter Er græsset grønnere for innovative virksomheder i andre lande? Af Arne Riis, partner Bech-Bruun Advokatfirma og Tanja Warschow, advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere